Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon"

Transkript

1 71 VEDLEGG 1 Myndighet/ organisasjon Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ organisasjon Obligatorisk/ frivillig aktivitet Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Tilbyder av informasjon gjennom hjemmesiden Brønnøysundregistrene Informasjon Tilbyder av informasjon gjennom hjemmesiden Informasjon/ veiledning Tilbyder av informasjon gjennom hjemmeside og veiledning, samt tilbyder av etablererkurs Kommunale/ fylkeskommunale etablererkontorer Informasjon/ veiledning Tilbyder av informasjon gjennom hjemmeside og veiledning, samt eventuelt tilbydere av etablererkurs Bedin.no Informasjon Internett-tjenesten Bedin.no har som målsetting å gjøre det enklere å starte og drive næringsvirksomhet i Norge. NAV Informasjon/ veiledning Tilbyder av informasjon gjennom hjemmeside og Tollvesenet Informasjon Arbeidstilsynet Informasjon Skatteetaten Informasjon Mattilsynet Informasjon Utledningsdirektoratet Informasjon Patentstyret Informasjon ift registrering av patenter/ design/ verifisering ift hvorvidt et design/ patent allerede er registrert, informasjon om konkurrerende virksomheter, om den siste utvikling på det aktuelle fagområde og kan gi ideer/ inspirasjon til videre utvikling. Gründercoach en metode for erfaringsoverføring fra en erfaren og dyktig person til en gründer i en oppstartsfase, eventuelt til en mindre bedrift med gründerpreg Internasjonal markedsveiledning et samlebegrep på eksisterende veiledningstjenester fra s kontorer i utlandet. Formålet er å bistå norske bedrifter med å lykkes i internasjonal konkurranse og utnytte internasjonale markedsmuligheter. Tilbyder av informasjon gjennom veiledning, hjemmeside Informasjon me fokus på organisering, roller, ansvar og kompetanse, økonomi og finansiering og til slutt verktøy Veiledning til norske bedrifter i internasjonal konkurranse. Internasjonal vekst- Veiledning til bedrifter

2 72 programmet gir lokal bistand og veiledning for bedrifter som ønsker å etablere bedriften i et utenlandsk marked eller ved forberedelser til internasjonal markedsintroduksjon. Tre veiledningstjenester;; Internasjonal markedsrådgivning, Praktisk assistanse i internasjonale markeder, Kobling mot kunnskapsmiljøer i utlandet. Bedriftene betaler en egenandel på 50% av Innovasjon Norges timekostnader. De øvrige 50% dekkes av offentlige midler gjennom Internasjonal Vekst-programmet. som vil lanseres internasjonalt Myndighet/ organisasjon NAV Statens landbruksforvaltning Fond for utøvende kunstnere Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ organisasjon Kan bidra med langsiktig finansiering i form av lån, tilskudd og garantier. Prosjekter som støttes velges ut fra gitte kriterier der noen kriterier gjelder nasjonalt, mens andre ordninger styres regionalt med ulike kriterier for å få tilslag på søknad om ulike finansieringsformer. Diverse nettverk for etablerere/ virksomheter Bidrar med støtte både til kursing, men gjennom Nettverkskreditt gis også de ulike nettverkene tilgang på mikrolån maks ,- per etablerer og totalt kr ,- som nettverksgruppen på 5-7 personer disponerer. Dagpenger under etablering av virksomhet forutsetning at søker melder seg arbeidsledig. Kan få dagpenger i utviklingsog etableringsfasen til sammen 9 måneder (hhv 6 mnd og 3 mnd). Råvareprisutjevning omfatter eksportstøtte og prisnedskriving der hensikten er å legge til rette for at næringsmiddelindustrien i Norge kan produsere industrielt bearbeidede jordbruksvarer basert på norskproduserte jordbruksråvarer for omsetting i både Norge og utlandet. Utøvende kunstner, arrangør, produsent eller andre kan søke støtte til innspilling av fonogram, prosjektstøtte, reisestøtte, kurs-/ seminarvirksomhet, stipend for videreutdanning, or- Obligatorisk/ frivillig aktivitet Myndighetens/ organisasjonens rolle Tilbyder av finansiering Kompetanseheving, nettverksbygging og finansiering Tilbyder av støtte i etableringsfasen Tilbyder av tilskudd i form av prisnedskriving og eksportstøtte Tilbyr støtte til utøvende kunstnere

3 73 MEDIA Desk Norge Norsk Filminstitutt Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Fylkeskommunale/ kommunale støtteordninger (ofte i samarbeid med Innovasjon Norge) Lokale eller regionale næringsfond, Norges forskningsråd, kester-/ korstipend eller stønad audiovisuelle sektoren i Europa. MEDIA-programmet henvender seg til ulike deler av den audiovisuelle bransjen med konkrete retningslinjer og søknadsskjema for hver enkelt tilskuddsordning. Fire støtteordninger;; støtte til utvikling av enkeltprosjekter, støtte til pakker med prosjekter, støtte til interaktive produksjoner og toppfinansiering av TVprosjekter. Støtte til filmkulturelle tiltak. NFI støtter publikumsrettede filmkulturelle tiltak som underbygger de nasjonale film- og kulturpolitiske målene. Støtteordninger for arkiv, bibliotek og museum innen områdene læring, kunnskaps- og kulturformidling, utvikling av digitale tjenester, utvikling og sikring av samlinger og tilskudd til nytenking innenfor organisasjons- og nettverksbygging. Varierer ift tilgengelige virkemidler og krav til etablerer for å oppnå støtte. Kan også bidra f.eks. ift billige kontorplasser, inkubatorordninger, etc Kan bidra med ulike finansieringsordninger gitt ulike krav til søkeren bestemt av ulike fond Arena-programmet mål om å øke verdiskapningen i regionale næringsmiljøer gjennom å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige. Henvender seg til regionale næringsmiljøer (næringsklynger) hvor det er en konsentrasjon av bedrifter innen en bransje/ verdikjede og relevante kompetansemiljøer. Programmet tilbyr faglig og finansiell støtte til forberedelse og gjennomføring av flerårige utviklingsprosjekter. Bagatellmessig støtte tilskudd etter bagatellreglene i EØSavtalen kan gis til alle bedrifter over hele landet. Maksimal støtte som kan gis er euro innenfor en periode på tre år. Vanligvis støttes inntil femti prosent av aktuelle kostnader. Kan i prinsippet gis til alle typer tiltak. Dette er et tilbud til små, mellomstore og store bedrifter Tilbyr støtte til den audiovisuelle bransjen Støtte til filmkulturelle tiltak Støtte til arkiv, bibliotek og museum Diverse støtteordninger Diverse finansieringsog støtteordninger Faglig og finansiell støtte Støtte til innovative prosjekter med stor grad av risiko

4 74 Eksportfinans Norges forskningsråd og over hele landet. Støtten er et incitament til å gjennomføre innovative prosjekter med stor grad av risiko. Bygdeutviklingsmidlene samlebetegnelse på mange ulike støtteordninger både for deg som ønsker å satse på tradisjonelt landbruk eller som ønsker å utvikle en alternativ næring med basis i gården. Du kan søke;; Etablererstipend støtte til å forberede og etablere ny virksomhet med ekspansjonsmuligheter på inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag, Bedriftsutvikling tilskudd til tiltak innenfor produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging, markedsføring av nye produkter og lignende på inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag, Investeringer tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter med inntil 30% av godkjent kostnadsoverslag eller tilskudd i form av reduksjon i avtalt rentenivå på lån til investeringsformål, Generasjonsskifte tilskudd til personer under 35 år som ifm overtakelse av landbrukseiendom trenger å gjøre mindre investeringer, Fylkesvise bygdeutviklingsmidler tilskudd og rentestøtte til utvikling av enkeltbedrifter i og i tilknytning til landbruk, Sentrale bygdeutviklingsmidler bedriftsovergripende utviklingsprosjekter (midlene disponeres av LMD) Eksportfinans ASA utvikler og tilbyr langsiktige finanstjenester til norsk eksportnæring og kommunal sektor. Selskapet tilbyr både offentlig støttede eksportkreditter og markedslån til et bredt spekter av norsk eksport. FORNY kommersialisering av FoU-resultater. Hovedmålet er økt verdiskapning gjennom kommersialisering av forskningsresultater. Programmet finansierer tiltak for idéstimulering og entreprenørskap i FoUmiljøene. Programmet retter seg mot universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og universitetssykehus og finansierer 14 Diverse støtteordninger Eksportkreditt og markedslån til eksportbedrifter Diverse støtteordninger

5 75 kommersialiseringsaktører som FoU-institusjonene kan benytte seg av. Infrastrukturmidler kan søkes av FoU-institusjoner, kommersialiseringsmidler kan søkes av kommersialiseringsaktører som handler på oppdrag fra FoU-institusjon, kommersialiseringsstipend er et tidsbegrenset stipend til frikjøp av forsker fra vanlig stilling knyttes til konkrete kommersialiseringsprosjekter og kan søkes av FoU-institusjoner i samarbeid med kommersialiseringsaktører, verifiseringsmidler avgrensede FoU-aktiviteter for å utvikle og verifisere teknologiske konsepter og kommersiell verdi kan søkes av kommersialiseringsaktører. Forskningsparker skal bidra til økt verdiskapning i regionen med utgangspunkt i forskningsresultater, avanserte produkter og tjenester. Målet er å være et innovativt senter der bedrifter, forsknings- og utviklingsmiljøer samt virkemiddelapparatet ønsker å være lokalisert for å drive nyskapning og kommersialisering. Bistår med å få frem nye forretningsideer og bringer dem frem til lønnsom vekst. Tilbyr bistand i tidligfase, utviklingsfase og oppfølgingsfase og er en arena der aktører fra FoU-miljø, gründere, industri, investorer og rådgivere møtes og samarbeider. Innovasjonsselskapene er nært knyttet til universitetene og fungerer som møteplass og brobygger mellom forskningsmiljø og industri/ næringsliv og som veksthus for forskningsbaserte ideer med kommersielt potensial. Forskningsparkene tilbyr også lokaler og assistanse for oppstart av nye bedrifter, hovedsakelig gjennom sin inkubatordrift. FOU-kontrakter (IFU/ OFU) en finansieringsordning for næringslivet og det offentlige for å fremmeutvikling og kommersialisering av nye produkter, tjenester og løsninger. Innovasjon Norge bidrar med kompetanse i internasjonal forretningsutvikling og økonomiske tilskudd for å avlaste risikoen og legge til Nettverk, kommersialisering, lokalisering og diverse støtteordninger. Tilskudd og kompetansebidrag

6 76 rette for igangsettelse av utviklingsprosjektene. Det legges vekt på høy innovasjonsgrad, internasjonalt markedspotensial og gjennomføringsevne i vurderinger før tilskudd bevilges. FRAM-E landsdekkende strategi- og ledelsesprogram for små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial. Fire elementer strategi og innovasjon (FRAM-Si), Agro (FRAM-A), Entreprenør (FRAM-E) og Kultur (FRAM-K). FRAM-E for nystartede bedrifter med et produkt som skal ut på markedet. Garantier garanti for driftskreditt kan gis til små og mellomstore bedrifter som har problemer med å skaffe seg lånefinansiering i bankene på grunn av for stor antatt risiko eller manglende pantesikkerhet. Gis som risikoavlastning overfor kunde og långivende bank. Ordningen kan dekke de aller fleste prosjekter som har med nyskapning, omstilling, utvikling og internasjonalisering å gjøre. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter med inntil 250 ansatte. Garantier for driftskreditt kan innvilges både til nyetableringer og etablerte bedrifter i hele landet og alle bransjer. Inkubator/ Industri-inkubator skal bidra til økt nasjonal verdiskapning og nyskapning gjennom nyetablering av forskningsog/ eller kunnskapsbaserte bedrifter med stort vekstpotensial. En inkubator består av kunnskap og nettverk, lokaler og viktige kontortjenester som stilles til disposisjon. Innovasjon i reiselivsnæringen tilbyr finansiering, veiledning, nettverk og kompetanse til aktører i reiselivsnæringen som ønsker å utvikle nye produkter av høy kvalitet. Har ikke egne finansielle virkemidler utover benytter seg av de fleste av finansieringstjenestene til Innovasjon Norge. Kunnskapsparker utviklingsmiljø for innovasjonsprosjekter med tette bånd til regionalt næringsliv, høyskoler og forsk- Kompetansetilbyder Garanti for å få driftskreditt/ lånefinansiering i bank Tilbyr kunnskap, nettverk, lokaler og viktige kontortjenester Finansiering, veiledning, nettverk og kompetanse til reiselivsnæringen Nettverk, lokalisering

7 77 ningsinstitusjoner. Skal utnytte kunnskapsproduksjonen i undervisnings og forskningsmiljøet bedre. Å sette denne kunnskapen sammen med forretningskompetansen til det regionale næringslivet gir grunnlag for nyskapning og økt verdiskapning. Skal bidra til at nye virksomheter/ bedrifter etableres gjennom å være et aktivt bindeledd mellom næringsliv, offentlige virksomheter, forskning, utdanningsinstitusjoner og investorer. Næringshager et samlokalisert utviklingsmiljø for små bedrifter i distrikts-norge. Grunnideen er å samlokalisere virksomheter som driver innen kunnskapsintensive næringer. Ved å bygge opp et større totalmiljø som består av flere små virksomheter dannes det et grunnlag for samarbeid og et faglig og sosialt miljø som er mindre avhengig av enkeltpersoner. Felles fysisk infrastruktur og samarbeid om f.eks. resepsjon, sentralbord og sekretærtjenester er kostnadsbesparende. Risikolån innovasjonslån en type lån som kan brukes til toppfinansiering av et investeringsprosjekt det vil si den delen av investeringen som er mest risikoutsatt på grunn av dårlig patentsikkerhet. Kan benyttes til delfinansiering av investering i nyetablering, nyskapning, omstilling, internasjonalisering og utvikling og som det er vanskelig å finne investeringsvilje til i det private kredittmarkedet. Stipend til etablerere gjelder for hele landet og alle næringer unntatt offentlig virksomhet. Omfatter etablerer-, inkubatorog bygdeutviklingsstipend. Tildelingen prioriteres ut fra lokale forhold og behov i hvert enkelt fylke. Etableringer som representerer noe nytt i regional, nasjonal og/ eller internasjonal sammenheng er høyt prioritert. Beløpet er avhengig av prosjektets størrelse, potensial og vurderes i hvert enkelt tilfelle. Stipendmidlene kan bevilges i både idéutviklingsfasen og etable- Nettverk, lokalisering Risikoavlastning gjennom tilgang til lån som delfinansiering for risikable etableringer Stipend i idéutviklings- og etableringsfasen

8 78 ringsfasen. Såkornkapitalordninger distriktsrettet og landsdekkende. Såkornfondene investerer i innovative bedrifter som befinner seg i en tidlig utviklingsfase, og går inn med egenkapital i risikoprosjekter med stort verdiskapningspotensial. Staten vil aktivt stimulere private investorer til å investere i dedikerte såkornfond hvor deltar i oppkapitaliseringen av fondene på attraktive vilkår. Såkornfondene vil med dette tilføre kunnskapsbedrifter med stort vekstpotensial en blanding av tålmodig egenkapital og relevant kompetanse. Målsettingen er å tilføre prosjekter en kombinasjon av tålmodig kapital og relevant kompetanse. Såkornfondene går inn med egenkapital i risikoprosjekter med stort verdiskapningspotensial. Det er i tillegg et krav at fondene skal gå inn i en tidlig fase hvor det ordinært er vanskelig å oppnå finansiering i egenkapitalmarkedet. De distriktsrettede såkornfondene er rettet mot kunnskapsbedrifter lokalisert i de mest næringssvake områdene. De landsdekkende såkornfondene retter seg mot innovative vekstforetak, herunder prosjekter fra universiteter og høyskoler. Verdiskapningsprogrammet for matproduksjon matprogrammet tilbyr økonomisk støtte og kompetanse til personer og bedrifter som ønsker å utvikle virksomhet basert på norske landbruksråvarer. Utvikling av nye produkter med kvalitet og særpreg prioriteres. Støtten dekker både forretningsmessige og matfaglige sider ved virksomheten. Finansiering Økonomisk støtte og kompetanse Myndighet/ organisasjon Altinn/ Skattekontoret Skattekontoret Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ organisasjon Portal for registrering av selskap i Enhetsregisteret og registrering i MVA-registeret Behandler søknader om forhåndsregistrering i MVAregisteret før virksomheten har oppnådd en MVA-pliktig omset- Obligatorisk/ frivillig aktivitet Obligatorisk Myndighetens/ organisasjonens rolle Godkjenner/ registrerer innmeldte opplysninger Behandler søknader og godkjenner/ registrerer søknader som oppfyller søknadskrite-

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring NF-notat nr. 1009/2013 Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring Tommy Clausen Evgueni Vinogradov Ragnhild Holmen Waldahl 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Nyskapingsguiden for Trøndelag

Nyskapingsguiden for Trøndelag Nyskapingsguiden for Trøndelag Gode muligheter i Trøndelag Har du en god forretningsidé som du ønsker å utvikle, eller kanskje du ønsker å starte egen bedrift? Da kan Trøndelag være stedet. Trøndelag er

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426, 2428 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5613,

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS.

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. De fleste europeiske land har i lang tid satset aktivt på å fremme nyskapning og omstilling

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012

STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 E-bok 037 STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold STØTTE FOR SMÅBEDRIFTEN R!SANGERS E-BOK 037 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Tittel: Forfatter: Mer enn penger? Kunnskapsbedrifters erfaringer med ventureog

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård Bacheloroppgave ADM650 Jus og administrasjon Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur Kamilla Kvalsnes Nygård Totalt antall sider inkludert forsiden: 51 Molde, 04.06.2012 Obligatorisk

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Strategiplan for kulturnæringer

Strategiplan for kulturnæringer Samisk Kulturnæring Kulturarv musikk for kulturnæringer Trøndelag 2009 2016 Billedkunst, kunsthåndverk og håndverk arkitektur og design film Teater Festivaler og idrettsarrangement for kulturnæringer i

Detaljer