Innkalling til fylkesårsmøte i 4H Oppland 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til fylkesårsmøte i 4H Oppland 2018"

Transkript

1

2 4H-klubbene Medlemsorganisasjonene 4H-fylkesstyret Fylkesmannen, Landbruksavdelinga 4H Norge OPAL Valgkomiteen Lillehammer, 14. desember 2017 Innkalling til fylkesårsmøte i 4H Oppland H Oppland kaller inn til fylkesårsmøte på Brandbu søndag 11.februar. Denne helga vil det bli arrangert DAF-kurs (styrevervskurs) på Brandbu, Selve årsmøtet starter med registering på Brandbu Skole. Klubber som ønsker å fremme saker til fylkesårsmøtet må sende dette innen 21. januar 2018 Fylkesårsmøtet er sammensatt av: 2 representanter fra hver 4H-klubb, valgt på klubbenes årsmøter 1 representant oppnevnt av Fylkesmannens landbruksavdeling 2 representanter fra alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte Fylkesstyrets medlemmer 1 representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene til 4H Norge. Disse møter uten stemmerett. I normalvedtektene for 4H-klubbene finner vi dette om årsmøteutsendinger I tillegg kan 4H-klubbene møte med en eller flere observatører. Med vennlig hilsen Ingri Grønningsæter Silli /s/ Anne Finnbråten /s/ Turi Elise Kaus /s/ Leder i fylkesstyret Årsmøteordfører Organisasjonsrådgiver 2

3 Praktisk informasjon: Samme helg som fylkesårsmøte vil det og bli arrangert DAF-kurs (styrevervskurs). Årsmøtet vil gå inn som en naturlig del av DAF-kurset og her får 4H-erne førstehandskjennskap til årsmøtegjennomføring. Noen av 4H-erne vil ha stemmerett, men de aller fleste vil nok være observatører. DAF-kurset er på samme sted som årsmøtelokalet. Meld fra ved påmelding om du har stemmerett eller om du er observatør. For dere som ikke deltar på DAF-kurset, men kun årsmøtet blir det en egenandel på 150 kr. Klubbene vil bli fakturert i etterkant. Stemmerett eller observatør? Hver klubb har to stemmer i årsmøtet. De andre fra klubben er observatør. På årsmøtet i klubbene valgte dere to årsmøteutsendinger som skal ha stemmerett. Om disse ikke kan møte må klubben bli enig om hvem som skal stille med stemmerett fra klubben. Er du klubbrådgiver? Etter nye regler regnes ikke klubbrådgivere som medlemmer da de ikke betaler en personlig medlemskontingent. Hvis du som klubbrådgiver vil ha stemmerett på årsmøtet må du være støttemedlem. Sakspapirer Det har tidligere år blitt fremmet ønske om et mest mulig papirfritt årsmøte. Sakspapirene blir sendt ut elektronisk på mail og lagt ut på hjemmesiden Alle står fritt til å skrive ut disse selv og ta med på årsmøtet. Hvis du ønsker sakspapirene tilsendt på papir må du ta kontakt med 4Hkontoret. Påmeldingsfrist: 1. februar via medlemsregisteret To uker før årsmøtet vil de andre sakspapirene bli sendt ut. Fylkesstyret oppfordrer alle 4H-klubbene til å sende deltakere på alle arrangement denne helga. 3

4 SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I 4H OPPLAND Åpning ved fylkesleder og årsmøteordfører 2. Konstituering 2.1 Navneopprop 2.2 Valg av referent til å føre protokollen 2.3 Forretningsorden for årsmøtet 2.4 Godkjenning av innkalling og saksliste 2.5 Valg av to (2) representanter til å skrive under protokollen sammen med ordføreren 3. Årsmelding for Regnskap for Generaldebatt 6. Revidert årsplan for 2018 og årsplan for Revidert budsjett 2018 og budsjett Innkomne saker 8.1 Vedtektsendring i normalvedtekter for 4H-klubber 8. 2 Handlingsplan Tilsetting av revisor 10. Valg a) Ordfører og varaordfører, funksjonstid ett (1) år. b) Medlemmer til fylkesstyret valgt i følgende rekkefølge: 1. Leder for fylkesstyret med funksjonstid ett (1) år 2. To (2) styremedlemmer med funksjonstid to (2) år Dersom lederen velges blant fylkesstyrets øvrige sittende medlemmer, velges ytterligere ett (1) styremedlem med funksjonstid ett (1) år. c) To (2) varamedlemmer til fylkesstyret i rekkefølge, funksjonstid ett (1) år. d) Ett (1) medlem til valgkomiteen, funksjonstid tre (3) år. e) Tre (3) varamedlemmer til valgkomiteen med funksjonstid ett (1) år. 4

5 Sak nr. 2 Konstituering Konstituering 2.1 Navneopprop 2.2 Valg av referent til å føre protokollen Styret legger frem sin innstilling på Fylkesårsmøtet. 2.3 Forretningsorden for årsmøtet Forslag til forretningsorden ble lagt fem av ordfører på Fylkesårsmøtet. Fylkesstyret sitt forslag til vedtak i Fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet 2018 godkjenner forretningsorden for Fylkesårsmøtet 2.4 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalingen med sakspapirene til landsmøterepresentantene ble sendt ut Dette er innenfor fristene for kunngjøring og utsending av sakspapirer til fylkesårsmøtene i 4H Norge. Saksliste ble sendt ut sammen med innkalling til Fylkesårsmøtet. Fylkesstyret sitt forslag til vedtak i Fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet 2018 godkjenner innkallingen til Fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøtet 2018 godkjenner sakslista til Fylkesårsmøtet. 2.5 Valg av to (2) representanter til å skrive under protokollen sammen med ordføreren Styret legger frem sin innstilling på Fylkesårsmøtet. 5

6 Sak nr. 3 Årsmelding 2017 ÅRSMELDING Årsmelding 2017 for 4H Oppland Fylkesstyrets årsmelding for 2017 legges frem til behandling. Vedlegg: 1. Årsmelding 2017 Fylkesstyrets forslag til vedtak i fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet i 4H Oppland godkjenner fylkesstyrets forslag til årsmelding

7 Sak nr. 4 Regnskap for 2017 REGNSKAP Revidert regnskap for 4H Oppland 2017 Revidert regnskap for 4H Oppaland 2017 legges frem til behandling. Vedlegg: 1. Revidert regnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning for 4H Opplands regnskap 2017 Styrets forslag til vedtak i årsmøtet: Fylkesårsmøtet i 4H Oppland godkjenner regnskapet for 4H Oppland for

8 4h Oppland Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :18 Note INNTEKTER OG KOSTNADER Inntekter Salg av materiell Varesalg u/mva , , Kontigenter medl./klubber , , Landslotteri ,00 0, Prosjektmidler ,00 0, Offentlig Tilskudd , , Tilskudd fra landsbruksorganisa ,00 0, Tilskudd fra frilutslivorganisa ,00 0, Tilskudd fra andre organisasjon , , Deltakeravgift , , Overskudd v/leir og kurs arrang ,00 0,00 Sum Salg av materiell , ,44 Kontingenter, tilskudd, arrangementer, etc Andre inntekter 5 008, , Momskompensasjon ,00 0, Reiserefusjon/-utjaming ,00 0,00 Sum Kontingenter, tilskudd, arrangementer, etc , ,78 Sum inntekter , ,22 Materiell-, personal- og driftskostnader Materiellkostnader H-artikler / varekjøp , , Beholdningsendring/varelager 2 355,00 (1 400,00) Sum Materiellkostnader , ,25 Personalkostnader Lønn og personkostn.utbet.av an , , Godtgj. til styre- og bedriftsf 0, , Innleid hjelp ,00 0, Personalforsikringer 8 266, ,00 Sum Personalkostnader , ,00 Driftskostnader Leie lokale , , Kontorutstyr/inventar 0, , Edb- drift/vedlikehold 6 002, , Reparasjon og vedlikehold utsty 0,00 469, Revisjons og regnskapshonorar , , Revisjonshonorar 0, , Honorar for øk. og juridisk bis 0, , Kontorrekvisita 394, , Opplæring- ansatte 0, , Deltakeravgift , , Telefon ,75 0, Datakommunikasjon 0, , Porto 755,00 705, Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA- 0, , Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA- 0, , Reiseutgifter ansatte ,09 0, Reiseutgifter andre , , Aktivitet/Prosjektsatsing 0, , Tilskudd leir/kurs utført av an ,08 0,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for 4h Oppland Organisasjonsnr Side 1 av 4 8

9 4h Oppland Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :18 Note Matutgifter ,43 0, Kursmatriell ,42 0, Premier og gaver 6 464, , Pr artikler og info.matriell 494,69 0, Forsikring 0, , Øredifferanser ved avstemming (0,05) 0, Gebyrer/provisjoner 1 680, , Andre kostnader 3 914, , Tap på fordringer 0,00 864,50 Sum Driftskostnader , ,40 Sum materiell-, personal- og driftskostnader , ,65 Sum inntekter og kostnader ( ,28) (67 074,43) FINANSINNTEKTER Finansinntekter Renteinntekter 8050 Renteinntekt 5 359, ,52 Sum Renteinntekter 5 359, ,52 Sum finansinntekter 5 359, ,52 Finanskostnader Annen rentekostnad 8151 Rentekostnad 0,00 45,14 Sum Annen rentekostnad 0,00 45,14 Sum finanskostnader 0,00 45,14 ÅRSRESULTAT ( ,06) (61 684,05) 8800 Årsresultat ( ,06) (61 684,05) Sum Overføringer annen egenkapital ( ,06) (61 684,05) Kontospesifisert Offentlig Regnskap for 4h Oppland Organisasjonsnr Side 2 av 4 9

10 4h Oppland Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Andre fordringer 1390 Andre fordringer ,00 0,00 Sum Andre fordringer ,00 0,00 Sum finansielle anleggsmidler ,00 0,00 SUM ANLEGGSMIDLER ,00 0,00 OMLØPSMIDLER Varer 1460 Varelager 3 535, ,00 Sum Varer 3 535, ,00 Fordringer og krav Kundefordringer Kundefordringer 4H 1 768, , Fordring v/bidrag ,71 0,00 Sum Kundefordringer , ,25 Sum fordringer og krav , ,25 Bankinnskudd, kontanter o.l Gj.nor , , Gj.nor , , Landkreditt , ,15 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , ,75 SUM OMLØPSMIDLER , ,00 SUM EIENDELER , ,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for 4h Oppland Organisasjonsnr Side 3 av 4 10

11 4h Oppland Balanse pr Note EGENKAPITAL, FOND OG GJELD EGENKAPITAL OG FOND Innskutt egenkapital Selskapskapital Fond-nedlagte klubber , ,01 Sum Selskapskapital , ,01 Sum innskutt egenkapital , ,01 Egenkapital Egenkapital , ,23 Sum Egenkapital , ,23 SUM EGENKAPITAL OG FOND , ,24 Ny sum 0,00 0,00 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Leverandørgjeld , ,76 Sum Leverandørgjeld , ,76 SUM GJELD , ,76 Sum egenkapital, fond og gjeld , ,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for 4h Oppland Organisasjonsnr Side 4 av 4 11

12 12

13 NOTER TIL REGNSKAP 2017 Årets regnskap viser et underskudd på kr ,06 Fra og med 2017 ble det innført lik kontoplan for alle 4H fylkene. Dette har ført til nye poster og at noen tidligere poster er slått sammen til nye. Full effekt av dette får vi ikke før neste år. 1 Salg materiell Gjelder høstfestmerker/plaketter. I tillegg er det solgt leirbukser. Fra og med 2016 bestilte klubbene merker selv. Ca 1000 kr kom fra klubber som ikke betalte før Det er ikke etterslep på dette lenger. 4H-plakettene blir fortsatt fakturert til klubbene fra 4H Oppland. 2 Kontingent Medlemstall er gått ned. Nytt fra 2017 var kontorstøtte fra klubbene i Oppland. Alle har betalt den for Diverse tilskudd Gjensidigestiftelsen prosjektmidler kr Rentemidler fra Fylkesmannen kr Landbrukssamvirke kr Mjøsen Skog kr Sulland fondet kr 4 Deltakeravgifter Alle deltakeravgifter på kurs og transport nordisk leir. Nedgang i antall deltakere 5 Lønns- og personalkostnader utbetalt av andre Gjelder lønn DAF-kurs og Storkurs. Lønnsutgifter til organisasjonsrådgiver og engasjementstilling ble tidligere ført under honorar. Nå er dette slått sammen og honorar står i null. Her er det 4H Norge som er arbeidsgiver, og 4H Oppland betaler ut dette etterskuddsvis. 6 4H artikler/varekjøp 4H plakettene og leirbukser 7 Tilskudd leir/kurs utført av andre Tilskudd leir/kurs utført av andre har erstattet kurskostnader.gjelder teknisk arrangør klubb DAF og Storkurs samt Handverkskolen på Hjerleid for FIXIT. 8 Kundefordringer Deltakeravgift som ikke er betalt står som kundefordring hos 4H Norge. Vi får hele summen når alt er betalt gjelder Gjensidigestiftelsen 2017 som blir utbetalt i januar Endring i fond Lundstein 4H sin bankkonto er avslutta og beløpet overført 4H Oppland, kr Leverandørgjeld Dette er i hovedsak lønn og reisekostnader for organisasjonsrådgiver for november og desember. 13

14 Sak nr. 5 Generaldebatt GENERALDEBATT Generaldebatt For å redde økonomien til 4H Norge og organisasjonen slik vi kjenner den i dag er vi nødt til å verve flere medlemmer. Formålet med gruppeoppgaven er å skape debatt rundt temaet og dele tips og ideer for hvordan vi på best mulig måte kan nå ut til potensielle medlemmer og få flere venner i 4H. Vedlegg: 1. Gruppearbeid GRUPPEOPPGAVE: v 4H Oppland må ha større medlemsvekst for å opprettholde det vi allerede har 1. Kom med konkrete eksempler på hva du/klubben din kan gjøre for å få med flere medlemmer i 4H. v Vi skal bli best på synliggjøring 2. Kom med konkrete eksempler på hva du og vi kan gjøre for å synes både i media, men også i bygda. 14

15 Sak nr. 6 Revidert årsplan for 2018 og årsplan for 2019 REVIDERT ÅRSPLAN FOR 2018 OG ÅRSPLAN FOR Revidert årsplan for 2018 Fylkesstyrets forlsag til revidert årsplan 2018 og årsplan 2019 legges frem til behandling. Vedlegg: 1. Revidert årsplan Årsplan 2019 Fylkesstyrets forslag til vedtak i fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet i 4H Oppland godkjenner fylkesstyrets forlsag til revidert årsplan 2018 og årsplan 2019 med de endringsforslag som er tilkommet. 15

16 ÅRSPLAN 2018-REVIDERT januar Feforhelg for 4H-ere Trivselssamling for voksne på Fefor AVLYST 27. januar Fylkesfest med plakettutdeling, Honne Januar/Februar Vervemåneder Februar Superhelg DAF-kurs og Fylkesårsmøte, Tingelstad 4H og Moen 4H april Storkurs på Lena-Valle VGS 4.mai 4H-dagen Under åpen himmel 28.- juni til 1. juli Fylkesleir, Hedalen, Ildjarnstad 4H 21.juli 28. juli August/September September Oktober Landsleir, Rogaland Vervemåneder Regionmøter «Gøy på landet» Afterleir i Imsdalen OPAL 4H Høstfester i klubbene november FIXIT, Hjerleid November Årsmøte i klubbene 15. desember Frist for klubbene til å rapportere til 4H Norge Hele året: - Regionale arrangement - Arrangement på 4H-gårdene - Klubbesøk - Aspirantleirer - Volleyball 16

17 ÅRSPLAN 2019 Januar Januar/Februar Februar April 4.mai Juni Juli August/September September Oktober November Fylkesfest med plakettutdeling, Honne Trivselssamling for voksne Superhelg DAF-kurs og Fylkesårsmøte, Furustrand 4H og Slidre 4H, evt. sammen med Åsvang 4H. Storkurs på Hjerleid 4H-dagen Under åpen himmel Fylkesleir, Maiblomen 4H, Saksumdal Nordisk leir, Bornholm, Danmark Vervemåneder Regionmøter «Gøy på landet» Afterleir i regi av OPAL 4H Høstfester i klubbene FIXIT, Hjerleid Vervemåned Årsmøte i klubbene 15. desember Frist for klubbene til å rapportere til 4H Norge Hele året: - Regionale arrangement - Arrangement på 4H-gårdene - Klubbesøk - Aspirantleirer - Volleyball 17

18 Sak nr. 7 Revidert budsjett 2018 og budsjett 2019 REVIDERT BUDSJETT 2018 OG BUDSJETT Revidert budjsett for 4H Oppland 2018 Revidert budsjett for 4H Oppland 2018 og budsjett for 4H Oppland 2019 legges frem til behandling. Vedlegg: 1. Revidert budsjett for 4H Oppland 2018 og budsjett for 4H Oppland 2019 Styrets forslag til vedtak i årsmøtet: Fylkesårsmøtet i 4H Oppland godkjenner revidert budsjett for 4H Oppland 2018 og budsjett for 4H Oppland

19 Budsjett revidert 2018 Kontonr Tekst Regnskap 2017 Budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Budsjett 2019 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 3100 Varesalg u/mva , Kontingenter medl./klubber Sum Salgsinntekter , Andre inntekter 3225 Landslotteri Prosjektmidler Offentlige Tilskudd Tilskudd fra landbruksorganisasjon Tilskudd fra frilufslivorganisasjon Tilskudd fra andre organisasjoner Deltakeravgifter , Overskudd v/leir og kurs arrangert av andre Leieinntekter Andre inntekter 5008, Purregebyr Momskompensasjon Reiserefusjon/-utjamning Sum andre inntekter , SUM DRIFTSINNTEKTER , DRIFTSKOSTNADER Varekostnader H-artikler/varekjøp 15674, Beholdn.endring varelager Sum Varekostnader 18029, Personalkostnader 5000 Lønn og personalkostnader utbetalt av andre , Innleid hjelp/lønn under Personalforsikringer Velferdskonto Sum Personalkostnader , Avskrivninger 6010 Avskrivninger driftsmidler 0 Sum Avskrivninger 0 19

20 Andre driftskostnader 6300 Husleie/leie av lokaler Kontorutstyr/inventar Edb - innkjøp Edb - drift/vedlikehold 6002, Revisjon/regnskapstjenester Kontorrekvisita 394, Opplæring - ansatte Deltakeravgifter Telefon/bredbånd 11718, Porto Reiseutgifter ansatte 51515, Reiseutgifter andre 12829, Tilskudd leir/kurs utført av andre 78571, Matutgifter 17009, Kursmateriell 19741, Premier og gaver 6464, Pr artikler og info. materiell 494, Forsikring Gebyrer/provisjoner 1680, Andre kostnader 3914, Tap på fordringer 0 Sum Andre driftskostnader , SUM DRIFTSKOSTNADER , DRIFTSRESULTAT , FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 8050 Renteinntekter 5359, Anne finansinntekt 8151 Rentekostnader 8170 Annen finanskostnad SUM NETTO FINANSPOSTER 5359,22 ORDINÆRT RESULTAT ,

21 Sak nr. 8 Innkomne saker INNKOMNE SAKER 8.1 VEDTEKSTENDRINGSFORALG NORMALVEDTEKTER FOR 4H-KLUBBER SAMMENSLÅING AV KLUBBER 4H Innlandets begrunnelse: 4H Innlandet har klubber som er i en og samme kommune, disse har ønsket sammenslåing. Vedtektene sier ingenting om å slå sammen klubber, kun om å legge ned. Bakgrunn Nedleggelse av grendeskoler og små barnekull på skoler i noen distrikter byr på utfordringer med å holde mange klubber i drift i en og samme kommune. Det er viktigere at 4H tilbys som en aktivitet gjennom én oppegående klubb enn at det er flere klubber som sliter med lavt medlemstall og sviktende rekrutteringsgrunnlag. Dersom alt skal gjøres etter boka, skal alle berørte klubber som ønsker å slå seg sammen legges ned, klubbenes økonomiske midler skal oppbevares av fylkesstyret i fem år og det skal startes opp èn ny klubb. Med denne framgangsmåten vil ikke nyoppstartet klubb ha tilgang til midler som 4Hmedlemmene tross alt har sørget for til sine daværende klubber, før etter fem år. Slik Fylkesstyrene og årsmøtene ser det, er det to reelle valg ved sammenslåing. Det er ønskelig at klubbene selv kan vedta hvilken framgangsmåte som ønskes. Å legge ned alle klubbene for å starte opp helt ny klubb - forslag A, og forslag B medlemmene samles i en allerede eksisterende klubb. I begge tilfeller, er det ønskelig at midlene følger medlemmene over i ny klubb. Fylkesstyrene i 4H Hedmark og 4H Oppland ønsker at årsmøtene i 4H Hedmark og 4H Oppland skal fremme følgende vedtaksendring under 4H Norges landsmøte 2018: (endringer merket i rødt) 21

22 Fylkesstyrets forslag til vedtak: Normalvedtekter for 4H-klubber, 11 Oppløsning av klubben Endres fra: 11. Oppløsning av klubben En 4H-klubb kan ikke oppløses så lenge minst tre medlemmer vil opprettholde drifta. Om en 4H-klubb slutter å fungere, skal klubbens verdier tas vare på av 4H-fylkesstyret. Alleverdier skal oppbevares i 5 år. Dersom det ikke er kommet i gang 4H-arbeid på samme sted i løpet av denne tida, skal midlene brukes til 4H-arbeid andre steder i kommunen eller stilles til disposisjon for 4Hfylkesstyret. Endres til: 11. Oppløsning av klubben En 4H-klubb kan ikke oppløses så lenge minst tre medlemmer vil opprettholde drifta. 1. Om en 4H-klubb slutter å fungere, skal klubbens verdier tas vare på av 4H-fylkesstyret. Alle verdier skal oppbevares i 5 år. Dersom det ikke er kommet i gang 4H-arbeid på samme sted i løpet av denne tida, skal midlene brukes til 4H-arbeid andre steder i kommunen eller stilles til disposisjon for 4H-fylkesstyret Når to eller flere klubber ønsker å slå seg sammen gjelder en av følgende framgangsmåter: a) Alle 4H-klubbene oppheves ihht Ny klubb opprettes ved valg av nytt klubbnavn, nytt styre i tråd med 5 f), og ny årsplan, samt registrering i brønnøysundregisterer og opprettelse av ny bankkonto med nytt organisasjonsnummer. Midlene fra de nedlagte klubbene, tilfaller den nye klubben. b) Dersom klubber ønsker sammenslåing ved at medlemmene inviteres over i en av de eksisterende klubbene, mens den(de) andre klubben(e) legges ned, følger disse midlene i sin helhet medlemmene inn i naboklubben Hele avsnittet er flyttet fra 11 til ny avsnitt Nytt avsnitt 22

23 8.2 Handlingsplan 6. Revidert handlingsplan 2018 Fylkesstyrets forlsag til handlingsplan 2018 legges frem til behandling. Vedlegg: 1. Handlingsplan 2018 Fylkesstyrets forslag til vedtak i fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet i 4H Oppland godkjenner fylkesstyrets forlsag til handlingsplan 2018 med de endringsforslag som er tilkommet. 23

24 HANDLINGSPLAN 4H OPPLAND 2018 MÅL TILTAK FYLKSPLAN TILTAK KLUBBENE 4H Oppland skal bli flere medlemmer 4H Oppland skal ha aktive medlemmer på klubb- fylkesog landsplan Klubbane er styrt av medlemmene og medlemmene opplever at organisasjonsdemokratiet fungerer. 1. Sette årlige måltall for medlemsvekst. 2. Verve aktivt gjennom hele året. 3. Være synlige i bygda, media og SOME hele året 4. Åpne opp for nye medlemsgrupper. 5. Bistå og legge tilrette for eksisterende klubber og medlemmer. 6. Ha jevling kontakt med klubbene gjennom klubbkontakter i fylkesstyret. 1. Videreføre FIXIT som årlig arrangement. 2. Bruke SOME til å markedsførre arrangement. 3. Inkludere ressurspersoner i gjennomføring av arrangement. 4. Samarbeide godt med OPAL for tilrettelegging av aktiviteter rettet mot seniorer og alumener. 5. Relansere Trivselsagenter som kan brukes som ressurspersoner på klubb- og fylkesnivå. 1. Utforme enkle sjekklister og maler for klubbarrangement, årsmøter, høstfester og styrearbeid for å gjøre medlemmene mer selvstendige 2. Bevvistgjøre medlemmenes mulighet og ansvar til å ta avgjørelser og bestemme over egen klubb på DAF-kurs 3. Kontakten mellom klubbene og fylkesstyret skal i førsterekke være mellom klubbkontakt i fylkesstyret og leder i klubben. 4. Konkretisere informasjon til foreldre og klubbrådgivere om deres rolle, oppgaver og mulighet til engasjement i 4Hs oppbygging, organisasjonsopplæring og arbeidsmetode. 5. Være lett tilgjengelig for spørsmål og dra på klubbesøk ved behov. 6. Bistå klubbene ved konflikt. 1. Sette årlige måltall for medlemsvekst. 2. Verve aktivt gjennom hele året 3. Være synlige i bygda, media og SOME hele året. 4. Åpne opp for nye medlemsgrupper.

25 4H Innlandet skal samarbeide godt innad i regionen. 4H Innlandet skal ha en 4Hklubb i hver kommune innen år H Innlandet skal bli best på synliggjøring. 4H Innlandet skal være gode på foreldrevett. 4H Innlandet skal være flinke på inkludering. 4H Innlandet skal være best på å si takk 1. 4H Innlandet lager en egen «binge» med maler, idéer, tips og diverse dokumenter for fylkesstyrene og klubbene 2. Samarbeide om felles Storkurs. 3. Samarbeide om fellest Trivselssamling. 4. Samarbeide om etablering av trivselsagentkurs. 5. Samarbeide om etablering av synliggjøringskurs. 6. Samarbeide om DAF-instruktører. 1. Lage gode maler for klubbstart. 2. Legge til rette for fadderklubb. 3. Sette årlige mål for antall klubber 4. Dele inn arbeidet i rednings- og nybrottsarbeid. 1. Være synlige på SOME. 2. Alltid være tilstede. 3. Ha et verv i fylkesstyret med fokus på Synliggjøring. 4. Alt vi gjør skal være tydelig og enkelt. «Dette skal en ti-åring forstå». 1. Bidra til å inkludere flere voksne i 4H. 2. Bidra til å skape gode sosiale forhold i hver 4H-klubb. 3. Oppfordre til inkludering av foreldre med blant annet hentekaffe. 1. Se muligheter og løsninger. 2. Legge til rette for fellesprosjekter, spesielt i de klubbene som sliter. 3. Legge til rette for nye måter å løse prosjekter og være tydelige og klare i debatten om de nye prosjektene på nasjonalt nivå. 4. Utforme tydlige retningslinjer for prosjektene 5. Åpne opp for nye medlemsgrupper. 1. Gi samarbeidspartnere synlighet ved arrangement. 2. Gi samarbeidspartnere mulighet til å bidra. 3. Sette pris på frivilligheten. 4. Arrangere en kveld for ildsjeler. 25

26 Sak nr. 9 Tilsetting av revisor TILSETTING AV REVISOR Bakgrunn: Vekstra Gudbrandsdal vil fra regnskapsåret 2018 være regnskapsfører for 4H Oppland. Fylkesstyret anbefaler årsmøtet å vedta Vekstra Gudbrandsdal som revisor da det er tids og kostnadseffektivt å få regnskapet revidert der regnskapet mot å måtte frakte det til tredjepart. Fylkesstyrets forslag til vedtak: 4H Oppland tilsetter Vekstra Gudbrandsdal som revisor.

27 Sak nr. 10 VALG Valg Valgkomiteens innstilling 4H Oppland 2018 Tillitsverv Kandidater Periode Ordfører i årsmøtet Varaordfører Ingri Grønningsæter Silli (Kvikk/OPAL 4H) Tåle Willerud (Sølvpilen/OPAL 4H) Ny, 1 år Ny, 1 år Leder i styret Caroline Kløvrud (Skautrollet/OPAL 4H) Ny, 1 år Styremedlemmer: Reidun Thorpe (Åsvang/OPAL 4H) Berit Rime (Snertigdal 4H) Rønnaug Øverby (Ildjarnstad 4H) Maren Halvorsrud (Sølvpilen 4H/OPAL 4H) Synnøve Bratvold (Toso/OPAL 4H) Vara til styre 1. Eli Lund Svare (Sølvpilen 4H) 2. (Mangler, legges frem på årsmøtet) Valgkomite Nils Arne Thorpe (Åsvang 4H ) Monica A. Kornum (Toso 4H) Aina Haug Kløvrud (Skautrollet 4H) Ikke på valg Ny, 2 år Ny, 2 år Ny, 2 år Ikke på valg Ny, 1 år Ny, 1 år Ikke på valg (2019) Ikke på valg (2020) Ny 3 år (2021) Vararepresentanter til valgkomite Utsendinger til Landsmøtet Therese A. Kornum (Toso/OPAL 4H) Jane-Victorius G. Bonsaksen (Fjellblomen 4H) Anne-Natalie G. Bonsaksen (Fjellblomen 4H) 1. (Mangler, legges frem på årsmøtet) 2. (Mangler, legges frem på årsmøtet) Vara: (Mangler, legges frem på årsmøtet) Gjenvalg, 1 år Gjenvalg, 1 år Gjenvalg, 1 år Ryfoss Nils Arne Thorpe /s/ Marie Berge /s/ Monica A. Kornum /s/ Leder i valgkomiteen 27

28 28

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG Foretaksnr. 985215499 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Andre inntekter 121 723 188 874 Kommunale kulturmidler 0

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu Organisasjonsnr. 995392410 Utarbeidet av: Tromsø Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Skippergata 4147 9008 TROMSØ Organisasjonsnr. 965788018 Resultatregnskap

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Lover for 4H Norge. Vedtatt på landsmøtet juli 2016

Lover for 4H Norge. Vedtatt på landsmøtet juli 2016 Lover for 4H Norge Vedtatt på landsmøtet 22.-23. juli 2016 4H Norges lover 1. Organisasjon 1. 4H Norges organisasjon er bygd opp av 4H-klubbene, 4H i fylkene (benevnt 4H fylkesnavn ) og sentralleddet 4H

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Høgfjellia Vel og Veglag. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. Høgfjellia Vel og Veglag. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for Høgfjellia Vel og Veglag Foretaksnr. 993298425 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3201 Inntekter bombrikker Høgfjellia

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2015 for Pressefotografenes Klubb Norge Foretaksnr. 976777573 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 931 927 1 035 498 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Tid. 22.02 kl 19-21 Sted: Fylkestingssalen, Fylkesbygget For å ha stemmerett må du være medlem i THK, ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Furnes Fotball Org.nr.: 983 040 136 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2016 2015 Medlemskontingent 2 159 588,08 143.600,00 Treningsavgifter 589.197,61 465.868,00 Sponsorinntekter 190.300,00

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingent 364 548 340 489 Salg dølehestkalender 77 460 53 120 Salg videofilm Dølehesten 2 400 9 200 Salg hingstekatalog 1 700 8 950 Salg

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt Regnskapsår Nr. 25 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 34 Driftstilskudd 63 384, cr 22 894, cr 63 384, cr 22 894, cr 39 Treningsavgift

Detaljer