Strategi for Standardiserings- og Samordningsprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for Standardiserings- og Samordningsprogrammet"

Transkript

1 Strategi for Standardiserings- og Samordningsprogrammet

2 Innhold Innhold Hva er Standardiserings- og samordningsprogrammet? Hovedsatsingsområder for SSP Organisering av programmet Hovedutfordringer de kommende årene Prioriterte tiltak for å møte utfordringene Mål for Standardiserings- og samordningsprogrammet Basis Utvikling Utbredelse Vedlikehold Forholdet til større nasjonale aktører og programmer Spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten Leverandørene Sentral helse- og sosialforvaltning Tverrsektoriell nasjonal samordning Andre prosjekter og programmer

3 1. Hva er Standardiserings- og samordningsprogrammet? Standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) gjennomføres av KITH på oppdrag fra SHdir. Hovedformålet med SSP er å legge til rette for sikker elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren i stor skala. Dette skal oppnås ved å: Utvikle og vedlikeholde metodegrunnlag for standardiseringsarbeidet Utvikle standarder, anbefalinger og spesifikasjoner på grunnlag av helse- og sosialsektoren behov og løpende vedlikeholde disse Være en aktiv pådriver for en samordnet innføring av standardene og ibruktaking i stor skala Utviklingen av standarder i nært samarbeid med brukermiljøene har vært grunnlaget for arbeidet innenfor SSP, men for å sikre at standardene blir tatt i bruk i stor skala har det blitt stadig viktigere å være et støtte og koordineringsapparat for leverandører og brukere. Målgruppene for SSP er: Aktører i helse- og sosialsektoren og deres programvareleverandører Aktører innen helse- og sosialforvaltningen Det er sluttbrukerne som først og fremst må legge premissene for hvilke standarder som skal utvikles og hvilket helsefaglig innhold som skal benyttes i standarden, samt stå ansvarlig for utbredelse i egen virksomhet. Det er også viktig at beslutningstakere og sluttbrukere på en enkel måte kan skaffe seg oversikt over hvilke standarder som er relevante for dem og hvilke krav de eventuelt bør stille til bruk av standarder ved anskaffelse av nye løsninger. KITHs nasjonale rolle som standardiserings- og samordningsorgan for IT i helse- og sosialsektoren utøves både gjennom SSP og programmet for kodeverk, klassifikasjoner og termer (KoK). Standardiserings- og samordningsprogrammet er nært knyttet til arbeidet innenfor KoK-programmet. Avklaring av grenseoppgangen mellom hva som tas opp innenfor hvert program ivaretas ved kontakt mellom programmene. Begge programmene retter seg i dag først og fremst mot helsesektoren, etter hvert også omsorgssektoren Hovedsatsingsområder for SSP SSP har følgende hovedfokusområder: Informasjonsutveksling Informasjonssikkerhet Elektronisk pasientjournal (EPJ) Hovedvekten av oppgaver har så langt vært på å utarbeide standarder for informasjonsutveksling samt å bidra til at disse blir tatt i bruk i stor skala. Sikkerhetsaktivitene er for en stor grad understøttende til det øvrige standardiserings-arbeidet, med vekt på å dekke problemstillinger som er spesielle for helseog sosialsektoren. EPJ-aktivitene har vært konsentrert om arbeidet med den grunnleggende journalstandard, samt vedlikehold av denne og standarder som bygger på denne (helsestasjon og skolehelse, dokumentasjon av pleie og omsorg, forskriving av legemidler). 3

4 Samhandling EPJ- Sykehus Sikkerhets- Pleie og Sikkerhets- EPJ- løsninger omsorgsmelding, løsninger Pleie og omsorg Utskrivings Innleggelses- Medisinerings -rapport rapport melding. Figuren viser sammenhengen mellom standarder for informasjonsutveksling, journalstandarder og sikkerhetsløsninger i pasientens behandlingsforløp Organisering av programmet SSP har en styringsgruppe som ledes av SHdir. Styringsgruppen har vanligvis 4 årlige møter. Styringsgruppen godkjenner budsjett og mottar kvartalsvis statusrapporter fra programmet. SSP har også et Brukerforum som gir anbefalinger til prioriteringene i SSP og gjennomføringen av programmet. Dette er et åpent forum for alle aktører som ønsker å bidra aktivt inn i SSP-arbeidet, men en del aktører er også spesielt invitert til å delta i gruppen. 2. Hovedutfordringer de kommende årene Norge har kommet lenger enn mange andre europeiske land i arbeidet med å ta i bruk elektronisk pasientjournal for kommune- og spesialisthelsetjeneste. Norsk helsenett er etablert og blitt en robust infrastruktur som er egnet for elektronisk samhandling i stor skala. Dette er noen viktige forutsetninger for å kunne få til elektronisk samhandling i stor skala, men standarder både for informasjonsinnhold og utvekslingsformater er også nødvendige. Det er ikke tilstrekkelig at standardene er gjort tilgjengelig; det må også sikres at aktørene har en felles forståelse av hvordan standardene skal brukes og at standardene implementeres likt av leverandørene. Noen av de viktigste utfordringene de kommende årene vil være: Kommuneprogrammet og satsingen på fyrtårnprosjektene vil føre til økt behov for standarder og samordning av utviklingen av nye standarder. De regionale helseforetakene har stort trykk på IKT-satsingen og har behov for: o o o Kjennskap til hva som fins av standarder og anbefalinger og hvordan disse standardene kan tas i bruk Oversikt over hva dette vil kreve av aktiviteter og ressurser å utbre standardene fra dem Utvikling av nye standarder I regi av Nasjonal IKT iverksettes mange tiltak som bør inkludere bruk av standarder, og det er viktig at vi har et tett samarbeid med dem. Stor prosjektaktivitet i helse- og sosialsektoren fører til at etterspørselen etter standardiserte løsninger og samordningstiltak er sterkt økende. For SSP er det en utfordring at det ikke er mulig å tilfredsstille alle sektorens forventninger innenfor SSPs finansielle rammer. Norsk Helsenett tilbyr en infrastruktur som legger til rette for økt grad av samhandling mellom aktørene. Dette vil sannsynligvis også føre til økt etterspørsel etter SSPs tjenester. Det er etter hvert mange aktører i helse- og sosialsektoren som gjennomfører prosjekter som bør involvere bruk av standarder. Disse aktørene bør bruke samme metodikk for utvikling av nye standarder som benyttes innenfor SSP for å sikre samordning og gjenbruk. Dette vil bidra til å redusere kostnader og usikkerheter for leverandørene. Det er en utfordring at mange av disse aktørene ikke avsetter finansiering til ekstern bistand til utvikling av standarder, eller kvalitetssikring av utvikling av egne standarder. Mange standarder innebærer også et større behov for løpende vedlikehold. I tillegg til de standardene som er utviklet innenfor SSP, krever også standarder som er utviklet med prosjektfinansiering for eksterne oppdragsgivere vedlikehold. 4

5 Resultater fra standardiseringsarbeidet innenfor helsesektoren bør også kunne være overførbare til sosialsektoren. Programmet bør utvides i forhold til sosialsektoren under forutsetningen av at det også kan skaffes ytterligere finansiering. 3. Prioriterte tiltak for å møte utfordringene De utfordringene SSP møter krever ulike tiltak. Signalene fra Brukerforum, styringsgruppe og kontakt med sektoren peker mot at de viktigste tiltakene som bør prioriteres innenfor SSPs rammer er: Spre informasjon om eksisterende standarder og sørge for at disse blir tatt i bruk i stor skala. Vedlikeholde og oppdateres eksisterende standarder slik at de gjeldende versjonene tilfredsstiller viktige brukerkrav. Sikre nasjonal konsensus om bruk (hvordan) og innføringstidspunkt (samordnet innføring) og nasjonale anbefalinger for presentasjon. Vedlikeholde og videreutvikle metodegrunnlag for standardiseringsarbeidet. Dette metodegrunnlaget skal kunne brukes både innenfor SSP og av andre miljø som arbeider med standarder. Sørge for at flere brukermiljø både i helse- og sosialsektoren får tilgang til de standardene de har behov for. Dette vil også kunne være nye typer standarder og anbefalinger som utvikles på grunnlag av erfaringer fra andre sektorer eller med internasjonal forankring. Skape bevissthet om at ikke alle standardiseringsaktiviteter i helse- og sosialsektoren kan utvikles og vedlikeholdes innenfor SSPs rammer, men at de ulike aktørene som har behov for nye standarder i betydelig grad selv må ta ansvar for dette og inngå forpliktende samarbeid med SSP. 4. Mål for Standardiserings- og samordningsprogrammet Målene og tiltak er her beskrevet for SSP frem til Det betyr ikke at SSPs strategi skal være uforandret frem til dette tidspunktet. Strategien må endres i takt med endrede behov hos SSPs målgrupper. Det vil spesielt være behov for å gjøre en revisjon av strategien når det eventuelt blir utarbeidet en ny statlig strategiplan som oppfølging av Det vil årlig bli utarbeidet budsjett for SSP med forankring i strategiplanen. Dette strategidokumentet omfatter både en anbefaling til hvilke mål med tilhørende tiltak programmet har i forhold til Kommunene og Helseforetakene samt en tilsvarende oversikt for de ulike hovedaktivitetsgruppene innenfor SSP. Kommuner og Helseforetak er skilt ut spesielt siden disse områdene vil være spesielt viktige for satsingen innenfor SSP. Målene er beskrevet for følgende hovedgrupper av tiltak: Basis, utvikling, utbredelse og vedlikehold. Denne inndelingen er valgt på grunn av at dette er naturlige trinn i livsløpsprosessen for standarder o.l Basis Basisaktiviteter har som formål å identifisere og fremme nye behov og løsninger, samt bygge opp ny kompetanse som er forventet å være vesentlig i det fremtidige standardiseringsarbeidet i sektoren. I dette inngår et felles metodegrunnlag for standardiseringsarbeidet, og internasjonal forankring av arbeidet. Overordnede mål for Basisaktiviteter: Nye aktiviteter i SSP skal prioriteres på grunnlag av sektorens behov Standarder skal utarbeides på grunnlag av en felles metodikk Norsk standardiseringsarbeid skal koordineres med europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid i den grad det er hensiktsmessig Ivareta koordinering med tverrsektorielt nasjonalt arbeid Sikre god kompetanse og arbeidsmetodikk Etablere forpliktende samarbeid med sentrale aktører som RTV, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Helsetilsynet, Kreftregisteret etc. om felles metodikk for utarbeiding av meldingsstandarder og andre kommunikasjonsstandarder. Nye aktiviteter i SSP skal prioriteres på grunnlag av sektorens behov 5

6 Kartlegge standardiseringsbehov på viktige områder som i dag er dekket i begrenset grad, som psykiatri, rusomsorg, akuttmedisin og sosialtjenesten Identifisere behov innenfor 2007 (inkludert kommuneprogrammet) og Nasjonal IKT Ivareta innspill fra Brukerforum Ivareta innspill som gis ved direkte kontakt med leverandører og brukermiljø. Standarder skal utarbeides på grunnlag av en felles metodikk Bruk av eksisterende metodegrunnlag Spre informasjon om eksisterende metodegrunnlag til andre aktører, og tilby metodestøtte og kvalitetssikring Norsk standardiseringsarbeid skal koordineres med europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid i den grad det er hensiktsmessig Benytte internasjonale standarder som er relevante. Holde oversikt over hvilke sentrale internasjonale aktiviteter som pågår og bidra til å spre informasjon til nasjonale aktører Bidra aktivt i prioriterte internasjonale standardiseringsaktiviteter som er viktige for det nasjonale arbeidet Gjennomføre høringer og utarbeide høringskommentarer for internasjonale standarder som antas å være spesielt viktig for Norge. Tett samarbeid med Standard Norge Ivareta koordinering med tverrsektorielt nasjonalt arbeid Innhente erfaringer fra og bidra i nasjonalt koordineringsarbeid (enorge, Arkitektur for elektronisk samhandling, PKI, Min side, KS integrasjonsprosjekt, ) Sikre god kompetanse og arbeidsmetodikk Kontakt og samarbeid med forskningsinstitusjoner som NSEP, NST og SINTEF Systematisere erfaringer fra Høykomdeltakelse og bringe disse inn i standardiseringsarbeidet Målrettet deltakelse i internasjonale aktiviteter Tett samarbeid med nordiske aktører, både for kompetanseoverføring og for å bidra til nordisk harmonisering Sikre samordning med EPJ-standarden for alle nye meldinger eller kommunikasjonsgrensesnitt (meldinger/webservices/portalløsning etc) som skal utarbeides Revidere eksisterende metodegrunnlag på grunnlag av behov, og i dette gjøre nytte av kunnskap fra andre nasjonale og internasjonale fagmiljøer Etablere forpliktende samarbeid med sentrale aktører som RTV, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Helsetilsynet, Kreftregisteret etc. om felles metodikk for utarbeiding av meldingsstandarder og andre kommunikasjonsstandarder. Tilby et godt metodisk grunnlag som øvrige aktører i sektoren ser nytte av å benytte. Informere sentrale aktører om metodegrunnlag for å sikre at nasjonal metodikk benyttes, samt tilby metodestøtte og kvalitetssikring Sikre at SSP har mandat, myndighet og ressurser til å foreta kvalitetssikring og gi metodestøtte. Skal SSP overta utbredelss- og vedlikeholdsansvar for standardene, er dette vitalt 4.2. Utvikling Innenfor SSP skal man utarbeide nye standarder, spesielt der hvor det er felles interesse for mange aktører og hvor det ikke er naturlig å skaffe finansiering fra en aktør, eller en gruppe aktører. Hovedfokus skal legges på utvikling av standarder i tilknytning til sikker informasjonsutveksling. 6

7 Sikkerhetsaktiviteter og grunnleggende arbeid med journalstandarden vil være viktige understøttende aktiviteter for dette arbeidet. Overordnede mål: Godt samarbeid med sentrale nasjonale prosjekter og programmer som har behov for standarder Være en sentral aktør eller samhandlingspart i forbindelse med utarbeidingen av standarder. Være den sentrale aktør og samhandlingspart for å realisere mange-til-mange-kommunikasjon mot kommunal sektor og sikre at kommuner skal basere sin informasjonsutveksling på standardiserte løsninger Anbefalinger og standarder for sikker informasjonsflyt mellom ulike virksomheter og aktører skal utvikles i tråd med gjeldende lovgivning. Høyne sikkerhetsbevisstheten i sektoren, spesielt blant ledelse og ansvarlige for informasjonssystemer Opplysninger som skal inngå i medisinske kvalitetsregistre og andre helseregistre bør kunne registreres i EPJ og overføres elektronisk til kvalitetsregistret. Godt samarbeid med sentrale aktiviteter som har behov for standarder Jobbe aktivt sammen med andre nasjonale aktører i prosessen med å utarbeide nye prosjekter og eventuelt også i prosessen med å søke finansiering. Hjelp til innføring i bruk av eksisterende standarder. Vurdering av alternativ bruk av eksisterende standarder vs. utvikling av nye standarder. Deltagelse i kvalitetssikringsprosesser ifm. utarbeidelse av standarder. Være en sentral aktør eller samhandlingspart i forbindelse med utarbeidingen av standarder. Tilby god kompetanse og metodikk for utarbeidelse av standarder Vise til gode referanser fra gjennomført standardiseringsarbeid Gi brukerne informasjon om mulighetene for gjenbruk av eksisterende standarder og la brukermiljøene fra dra nytte av gevinsten av koordinering mellom de ulike standardiseringsaktivitetene Godt samarbeid med sentrale aktører (RHF/HF, RTV, Norsk Helsenett, Nasjonale registre, leverandører etc). Være den sentrale aktør og samhandlingspart for å realise mange-til-mange-kommunikasjon mot kommunal sektor og sikre at kommuner skal basere sin informasjonsutveksling på standardiserte løsninger Nås ved Ha en aktiv rolle i sentrale kommuneprosjekter, som for eksempel kommuneprogrammets fyrtårnprosjekter, for å sikre at nasjonal metodikk i forbindelse med utarbeiding av kommunikasjonsstandarder og kommunikasjonsgrensesnitt blir fulgt, og at resultater fra eksisterende arbeid kan gjenbrukes. Løpende oppdaterte websider med informasjon tilrettelagt for kommunal sektor Meldingsbatteri for kommuner med oppdatert informasjon om hvilke standarder som er tilgjengelige, hvem har implementert standarden, hvem har utprøvd standarden etc. Tilpasse eksisterende informasjonsutvekslingsstandarder ved nye behov, og utarbeide nye standarder når dette er nødvendig. Dette gjelder både meldingsstandarder og standarder for sikker deling av informasjon. Sikre at nye standarder for informasjonsutveksling baseres på EPJ-standarden Anbefalinger og standarder for sikker informasjonsflyt mellom ulike virksomheter og aktører skal utvikles i tråd med gjeldende lovgivning. Anbefale mekanismer for å sikre tilgang, fremvisning og utlevering uavhengig av hvor informasjonen er fysisk lagret. Vurdere hvordan sikre tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å gi tilgang (roller ) og bruk av rollebasert tilgangskontroll 7

8 Arbeide for at nasjonale løsninger på PKI dekker helsevesenets behov Arbeide for god integrasjon mellom HER og digitale ID-er Sikre at digitale identiteter kan brukes på tvers av virksomheter Arbeide for felles løsninger for tilgang til tjenester for pasienter/borgere Lage standarder og anbefalinger for sikre publikumstjenester, inkludert sikker håndtering av informasjon hos pasient. Etablere krav for tilgang til og kontroll med helseopplysninger innenfor gjeldende lovgivning Høyne sikkerhetsbevisstheten i sektoren, spesielt blant ledelse og ansvarlige for informasjonssystemer Etablere og delta på arenaer som setter fokus på sikkerhetsspørsmål Vurdere mekanismer for å følge opp status på informasjonssikkerheten i ulike virksomheter Etablere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå blant virksomheter i helse- og sosialsektoren Arbeide for felles normer for informasjonssikkerhet Sette spesielt fokus på sikkerhetstiltak rettet mot den kommunale helse- og sosialtjenesten Gi forslag til løsninger som støtter opp under interkommunalt samarbeid Opplysninger som skal inngå i medisinske kvalitetsregistre og andre helseregistre bør kunne registreres i EPJ og overføres elektronisk til kvalitetsregistret. Utarbeidelse av en veileder for etablering av kvalitetsregistre. Utarbeidelse av en generell kravspesifikasjon for kvalitetsregistre. Videreutvikling av den metode som benyttes ved spesifikasjon av innhold i EPJ slik at den også kan benyttes i forbindelse med kvalitetsregistre. Utarbeidelse av generelle meldingsstandarder til bruk i forbindelse med kvalitetsregistre. Utarbeidelse av en veileder for etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet i kvalitetsregistre Utbredelse Det er på grunnlag av behov i sektoren etter hvert utarbeidet mange standarder innenfor SSP. Disse standardene bør komme brukermiljøene til nytte så raskt som mulig. Informasjon om standardene må gi gjennom mange kanaler, og SSP må være et godt støtteapparat for både leverandører og sluttbrukere. Overordnede mål: Alle aktører som har behov for SSPs standarder skal ha tilgang til informasjon om standardene på en enkel måte Være aktiv pådriver for en samordnet utbredelse av standarder i stor skala Sikre god og sikker overføring av helsefaglig kommunikasjon i helse- og sosialsektoren gjennom realisering av mange-til-mange-kommunikasjon for alle meldinger som er utviklet. Alle EPJ-systemer skal oppfylle de kravene fra den grunnleggende EPJ-standarden som er relevante i forhold til systemets målgruppe. Alle aktører som har behov for SSPs standarder skal ha tilgang til informasjon om standardene på en enkel måte Ha løpende oppdaterte websider med informasjon om hvilke standarder som er tilgjengelige, hvem har implementert standarden, hvem er godkjent etc. Utarbeide og spre informasjonsmateriell om tilgjengelige standarder til spesielle målgrupper Dokumentere og spre informasjon om beste praksis på utvalgte områder innenfor sikkerhetbesvare henvendelser fra brukere og leverandører løpende Spre informasjon om standardene til brukere og leverandører ved å delta på møter samt innlegg seminarer og konferanser 8

9 Publisere artikler i tidsskrift som leses av målgruppene Være aktiv pådriver for en samordnet utbredelse av standarder i stor skala Nås ved Arrangere seminarer og kurs for å bidra til økt bruk av standarder og bedre samordning Delta i ulike fora for å bidra til nasjonal samordning Etablere samarbeidsarenaer og møteplasser Dokumentere og spre informasjon om praktisk bruk og hvordan komme i gang med elektronisk informasjonsutveksling. Arbeide i prosjekter som skal ta i bruk standardene Samarbeide med andre nasjonale aktører som NSEP, NST og KoKom som jobber med prosjekter hvor det er behov for standarder Ta i bruk ordninger som gir tillit til løsninger for sikker informasjonsutveksling, f.eks i form av testing og godkjenning Sikre god og sikker overføring av helsefaglig kommunikasjon i helse- og sosialsektoren gjennom realisering av mange-til-mange-kommunikasjon for alle meldinger som er utviklet. Etablere en test- og godkjenningsordning Å være en aktiv part i innføringsprosjekt for å sikre at informasjonen overføres på en helsefaglig god måte Understøtte standardiseringsbehovet i nasjonale prosjekter som har behov for eksisterende standarder, som f.eks ELIN 1 og ELIN-lignende satsinger i forhold til helseforetak og kommuner. Bruke disse prosjektene aktivt som drahjelp for økt bruk av standarder. Sikre et godt støtteapparat med tilstrekkelige ressurser som kan svare aktivt på henvendelser fra sektoren, og formidle allmenngyldige svar til alle Ta beslutninger om hvordan standardene skal benyttes, utarbeide retningslinjer for bruk, utarbeide testbatteri, utarbeide retningslinjer for presentasjon Være en aktiv pådriver for at test- og godkjenningsordningen skal være den naturlige arenaen for godkjenning før pilotprosjekt startes opp og blir en sentral aktør i konkrete utprøvningsprosjekt. Bidra til å fjerne parallell forsendelse av papir og elektronisk forsendelse ved å være en aktiv pådriver for innføring av applikasjonskvittering og ebxml Utarbeide testmateriale til alle nye meldinger som utvikles Alle EPJ-systemer skal oppfylle de kravene fra den grunnleggende EPJ-standarden som er relevante i forhold til systemets målgruppe. Informasjonsspredning og støtte til sektoren 4.4. Vedlikehold Overordnet mål: Oppdatere og videreutvikle eksisterende standarder og anbefalinger i henhold til sektorens behov Delmål: Forvalte et funksjonelt og godt meldingsbatteri for å sikre funksjonell, sikker og god helsefaglig kommunikasjon. EPJ-standarden skal til enhver tid inneholde de krav som er nødvendige for å gjenspeile bestemmelser i lov eller i medhold av lov som må oppfylles av EPJ-systemer Forvalte et funksjonelt og godt meldingsbatteri for å sikre funksjonell, sikker og god helsefaglig kommunikasjon. 1 DNLFs prosjekt for utvikling av nye løsninger for elektronisk informasjonsutveksling for legepraksis 9

10 Sikre at standardene er levende og funksjonelle med styrte revisjoner Revidere eksisterende standarder (ved behov) Revidere metodegrunnlaget slik at det hele tiden ivaretar sektoren behov Utvide og tilpasse eksisterende standarder til å dekke nye områder/behov Videreutvikling av rammeverk for sikker informasjonsutveksling EPJ-standarden skal til enhver tid inneholde de krav som er nødvendige for å gjenspeile bestemmelser i lov eller i medhold av lov som må oppfylles av EPJ-systemer. Vedlikehold av eksisterende EPJ-standard på grunnlag av endringer i lovgivning mv samt tilbakemeldinger fra sektoren. 5. Forholdet til større nasjonale aktører og programmer 5.1. Spesialisthelsetjenesten De 5 RHF har et strategisk IT-samarbeid gjennom Nasjonal IKT. Innenfor dette samarbeidet defineres og gjennomføres IT-rettede prosjekter der de 5 RHF har et fellesanliggende, og som i stor grad inngår i realiseringen av SSP vil kunne gi faglig støtte til disse prosjekter. I dette inngår råd og veiledning om bruk av eksisterende standarder, kvalitetssikring og metodestøtte ved utarbeidelse av nye standarder, medvirkning i standardenes utbredelse og overtakelse av vedlikeholdsansvar når prosjektene avsluttes. Noen aktuelle områder er: Elektronisk timebestilling Test- og godkjenningsordning Fagspesifikk EPJ-standardisering m.v. SSP tilbyr disse tjenestene også til prosjekter som går i regi av et RHF eller HF, og vil drive aktiv informasjonsvirksomhet om standardiseringsarbeidet, ikke minst slik at mottaker kan planlegge og avsette budsjettsmessig for aktuelle utbredelsesoppgaver. SSP vil videre holde en dialog med spesialisthelsetjenesten om standardiserings- og samordningsbehov på områder som i dag i begrenset grad er dekket, som akuttmedisin, psykiatri og rusomsorg 5.2. Kommunehelsetjenesten Å få til en samordnet IT-utvikling blant 430 kommuner er krevende. Dette er bakgrunn for etablering av et eget Kommuneprogram. I vil standardiserings- og samodningsaktiviteter i tilknytning til kommuneprogrammet være en viktig del av satsingen innenfor SSP. Sentralt i Kommuneprogrammet står aktivitetene i de 6 valgte fyrtårnskommuner, der ulike sider av sikker elektronisk samhandling prøves ut med sikte på utbredelse til andre kommuner i neste fase. SSP har også en rolle i å formidle resultater fra fyrtårnskommunene til andre kommuner og bistå disse i å ta i bruk de standarder og veiledninger som utarbeides for fyrtårnskommunene. Dette bør primært gjøres elektronisk via web, men det vil også være behov for å møte kommunene på møter, seminar ol. Utarbeidelse av tidskriftsartikler mv. vil være et hensiktsmessig virkemiddel. Dette må også koordineres med aktiviteter som utføres av sekretariatet for fyrtårnskommunene. SSP må både parallelt med fyrtårnsatsingen og etter at fyrtårnsatsingen avsluttes jobbe med standardiserings- og samordningsaktiviteter ut mot samtlige kommuner. Kommunene er en viktig del av et helhetlig forløp for pasienter og tjenestemottakere, og det er viktig at standardiserings- og samordningsaktivitetene ute i kommunene også ses inn i sammenheng med standardiserings- og samordningsaktiviteter for andre aktører som er involvert i dette forløpet Leverandørene En viktig kanal for utbredelse av standarder går gjennom å motivere leverandørene til å implementere disse i de løsninger de tilbyr. Dette betinger en aktiv informasjons- og veiledningsvirksomhet overfor disse. 10

11 5.4. Sentral helse- og sosialforvaltning SSP skal gi rådgiving til sentral helse- og sosialforvaltning om standardiserings- og samordningsbehov, og som del av dette gi bidrag i strategi- og planprosesser. Standardiserings- og samordningsbehov i forhold til aktører eller tjenesteområder som ikke er dekket i dag, skal vies oppmerksomhet Tverrsektoriell nasjonal samordning Det er viktig at helse- og sosialsektorens behov ivaretas i den sektoruavhengige IT-samordning, og erfaringene fra helse- og sosialsektoren skal også stilles til rådighet for statsforvaltningen forøvrig. SSPs rolle er å sørge for at slik at samordning skjer, ved kontakt med og avgrensede bidrag til aktuelle aktiviteter Andre prosjekter og programmer Større prosjekter og programmer må som et utgangspunkt ivareta eget behov for utarbeidelse av standarder og veiledninger, eventuelt dekke dette gjennom øremerket tilskudd til SSP. Det er et krav at SSP bringes inn i kvalitetssikring og metodestøtte ved utarbeidelse av standarder og veiledninger. Når prosjektene avsluttes, kan SSP overta ansvar for utbredelse og vedlikehold. 11

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument Standardiseringsprosessen og KITH-standarder Metodedokument KITH 18/07 6. november 2007 Innhold Innhold... 2 Standardiseringsprosessen og KITH-standarder... 3 1. Identifisere behov... 3 2. Prioritering...

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

KITH og Helsedirektoratet

KITH og Helsedirektoratet Standardisering, utfordrende men nødvendig ehelse 2013 av Vigdis Heimly KITH og Helsedirektoratet KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Ett viktig mål ved overdragelsen var å styrke

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Ny statlig enhet med totalansvar for utvikling og drift av IKT-infrastruktur for helse- og omsorgsområdet

Ny statlig enhet med totalansvar for utvikling og drift av IKT-infrastruktur for helse- og omsorgsområdet Ny statlig enhet med totalansvar for utvikling og drift av IKT-infrastruktur for helse- og omsorgsområdet En forutsetning for å nå målene om helhet og samhandling Ålesund 4. september 2009 Hvorfor benytte

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 15.Vedlegg...6 1 1. Parter 1.1. Tjenesteavtale

Detaljer

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå?

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? HelsIT 2007 avdelingsdirektør Tone Bringedal avdeling IT-strategi Tema i foredraget Elektronisk samhandling i en helsepolitisk sammenheng Statusvurdering elektronisk

Detaljer

Sertifisering. Avdelingssjef Bjarte Aksnes

Sertifisering. Avdelingssjef Bjarte Aksnes Sertifisering Avdelingssjef Bjarte Aksnes www.kith.no Test- og godkjenningsordningen Formål for T&G: Å gi brukerne trygghet for at informasjonen overføres korrekt Å senke terskelen for å ta i bruk elektronisk

Detaljer

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenetts formålsparagraf Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen

Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Avdelingssjef www.kith.no Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Avdelingssjef www.kith.no K I T H ~ samhandling for helse og velferd KITH KITH

Detaljer

S WI p2./(s. II 41")-86/ )0 ffi9m. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

S WI p2./(s. II 41)-86/ )0 ffi9m. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale nr. 9 - Samarbeid om 1KT-løsninger lokalt Omforent avtale pr. 16.05.12 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Logo xx kommune Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Samarbeid om IKT - løsninger lokalt (elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon) Revidert juli 2015 Versjon Dato

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

ELIN-metoden. Elektronisk informasjonsutveksling

ELIN-metoden. Elektronisk informasjonsutveksling ELIN-metoden Elektronisk informasjonsutveksling www.kith.no Hva er ELIN-metoden? Metode for å utvikle gode løsninger og sørge for at de blir tatt i bruk Prinsipper mer enn kokebok Metoden alene kan ikke

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

Kortversjon. Samspill 2.0. Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren 2008 2013

Kortversjon. Samspill 2.0. Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren 2008 2013 Kortversjon Samspill 2.0 Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren 2008 2013 Kortversjon 3 Norge var tidlig ute med nasjonale strategier for elektronisk samhandling og

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017 Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan for Normen i perioden 2015 til 2017 Utarbeidet med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NASJONALT HELSENETT

STRATEGIPLAN FOR NASJONALT HELSENETT Saksbehandler: Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 08 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 200300384-31 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2004 STRATEGIPLAN

Detaljer

Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt

Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål...

Detaljer

Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold. Prosjektleder Espen Skalvik

Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold. Prosjektleder Espen Skalvik Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold Prosjektleder Espen Skalvik Meldingsløftet SiV-PiV Et felles prosjekt lokalt på SiV-PiV Felles prosjektleder i meldingsløftet Godt forankret i

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Status Nasjonal IKT Samarbeidsområder Ny

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering

Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Rådgiver arkitektur Torgny Neuman 18. oktober 2010 Innspill til standardisering 1. Støtte for HL7 Clinical Document

Detaljer

Styresak. Styresak 032/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 032/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonalt helsenett Styresak 032/04 B Styremøte 26.03.2004 Bakgrunn Nasjonalt

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 9 mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Parter Denne avtalen er inngått mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Bakgrunn Denne tjenesteavtalen

Detaljer

STRATEGINOTAT. - InnoMed, IKT og Helse. InnoMed sin rolle og strategier

STRATEGINOTAT. - InnoMed, IKT og Helse. InnoMed sin rolle og strategier STRATEGINOTAT - InnoMed, IKT og Helse. InnoMed sin rolle og strategier STRATEGINOTAT InnoMed, IKT og Helse. Innomed sin rolle og strategier Utarbeidet av: Wenche Poppe Dato: 03.09.07 Til: Styringsgruppen

Detaljer

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder En innbygger en journal Framtid eller utopi Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder 1 Trygghet Respekt Kvalitet Historisk Programstyre: Stein Kaasa (Leder, Viseadm dir St Olav) Odd Jarle Veddeng (Fagsjef

Detaljer

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon?

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Klara Borgen, Prosjektleder Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Fyrtårn Trondheim Sikker formidling av opplysninger om legemiddelbruk mellom personell i forskjellige

Detaljer

IKT i helse fram til i dag

IKT i helse fram til i dag IKT i helse fram til i dag Polyteknisk forening 2. november 2011 Bjørn Engum, Senterleder NST/ bjorn.engum@unn.no Mitt oppdrag i dag IKT i helse frem til i dag - hva er årsakene til at vi ikke allerede

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Gardermoen 26. oktober 2009 Vi blir stadig eldre 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 90 år og eldre 80-89 år 600 000 400 000 67-79 år 200 000 00 2000

Detaljer

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Innmelding av sak: SamUT 10.06.2015 Tittel: Revisjon av PLO-meldinger v2.0 Saksnummer:

Detaljer

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå?

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? 1 Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? Bakgrunn Nasjonal IKT har siden høsten 2010 investert i kompetansebygging innen virksomhetsarkitektur, (Enterprise

Detaljer

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Tanja Skjevik Rådgiver Helse IKT Værnesregionen IT Iver O. Sunnset Prosjektrådgiver Værnesregionen IT Nasjonale satsninger Mer

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjene er hjemlet i Samarbeidsavtale mellom Oslo

Detaljer

Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT. Eva M. Møller Magne Høgelid

Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT. Eva M. Møller Magne Høgelid Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT Eva M. Møller Magne Høgelid Utfordringer i helsesektoren Kapasitet Kvalitet Effektivitet Hvordan skal IKT hjelpe oss å løse disse utfordringene?

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Helse, Innovasjon, Teknologi

Helse, Innovasjon, Teknologi Helse, Innovasjon, Teknologi -erfaringer med næringsutvikling knyttet til IKT i helse og omsorg gunn-hilde.rotvold@telemed.no Nasjonalt Senter for Telemedisin Kompetansesenter for telemedisin i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

ELIN - prosjektene. Allmennlegene Pleie og omsorgssektoren Spesialisthelsetjenesten

ELIN - prosjektene. Allmennlegene Pleie og omsorgssektoren Spesialisthelsetjenesten ELIN - prosjektene Allmennlegene Pleie og omsorgssektoren Spesialisthelsetjenesten 1 ELIN - prosjektene er nasjonale og brukerstyrte prosjekter som utvikler løsninger for helsefaglig kommunikasjon integrert

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon SSP Brukerforum Oslo, 24. mars 2011 Ronny Rødsjø Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli, 2009. Selskapet er heleid av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutinene er hjemlet i delavtale 9 samarbeid om lokale IKT-løsninger 1. Rutinene

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Den gode epikrise i et samhandlingsperspektiv

Den gode epikrise i et samhandlingsperspektiv Den gode epikrise i et samhandlingsperspektiv Annebeth Askevold Sjefrådgiver DRG Forum 6. mars 2007 Innhold Litt om KITH og nasjonale oppgaver Den gode epikrise Overordnet gjennomgang Eksempel på kompleks

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning

Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning Helge Grimnes Seksjon for informasjonssikkerhet og personvern Stab pasientsikkerhet og kvalitet Oslo universitetssykehus HF Grunnlag for

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi

Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi roald.bergstrom@helsedir.no 01.10.2012 Standarder for velferdsteknologi 1 Medisinsk utstyr Arkitektur Medisinsk utstyr som knyttes opp

Detaljer

Rapport. Hovedprosjekt meldingsutveksling trinn 1

Rapport. Hovedprosjekt meldingsutveksling trinn 1 Rapport Hovedprosjekt meldingsutveksling trinn 1 Tilknytning til Norsk Helsenett, etablering av løsning for elektronisk behandlerkrav, SMS og betalingsterminal ELIN-T. Hovedprosjekt meldingsutveksling

Detaljer

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Vårt målbilde med et klinisk perspek.v Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Én innbygger én journal Arbeidsmøte på Stjørdal, 13. oktober 2014 1 Trygghet Respekt Kvalitet Samarbeid

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving Selskapsinformasjon Etablert 2003 Lokalisert i Lillehammer og 57 ansatte Kunder i hele skandinavia

Detaljer

Prosjektdirektiv hovedprosjekt ELIN-k

Prosjektdirektiv hovedprosjekt ELIN-k hovedprosjekt ELIN-k Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Godkjent av: Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

KomUT nord FUNNKe 2015-2017. IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth

KomUT nord FUNNKe 2015-2017. IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth KomUT nord FUNNKe 2015-2017 IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth 1)FUNNKe 2010-2014 2)KomUT nord FUNNKe 2015-17 3)Utfordringer 2 1)FUNNKe 2010-2014 2)KomUT nord FUNNKe 2015-17 3)Utfordringer

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer