Pamflett nr. 1 februar det sømmer seg. Å ta med Vitar gir mange fordeler. Les hvorfor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pamflett nr. 1 februar 2007. det sømmer seg. Å ta med Vitar gir mange fordeler. Les hvorfor. www.aktbo.org"

Transkript

1 Pamflett nr. 1 februar 2007 det sømmer seg Å ta med Vitar gir mange fordeler. Les hvorfor.

2 2

3 HUSK: Aktbos årsmøte 5. mars 2007: kl i flerbrukshallen på Hausmania. Seminar 24. februar 2007: Seminar om brukerstyrte boliger. Vi får besøk fra Tyskland som forteller om sine erfaringer fra okkupasjon til egen bolig. Det blir i tillegg presentasjon av Aktbos lokallag. kl i flerbrukshallen på Hausmania. Aktbo som drøm I aktivitetshuset Stampen snakker man om ting som har skjedd i det offentlige vi stanser dem ut sut sant dette som trykker oss ned i søla ødelegger det gode fellesskapet som ikke fins lenger i det forborgne samfunn som bare er et stort kjøpesenter vi veit det. Bror Wyller 3

4 Hva er Aktbo? I Aktbos formålsparagraf kan en lese at formålet til Aktbo er å prøve ut, etablere og konkretisere alternative boløsninger for hjemløse og boligtrengende som har behov for andre boløsninger enn det markedet i dag klarer å tilby. Aktbo bygger sin virksomhet på brukerstyring, selvhjelp, likestilling, integrasjon og miljøhensyn. Aktbo ønsker å skape muligheter for en bolig som er tilpasset enkeltindividet i alle aspekter og i samhandling til felles beste. Formålet søkes oppnådd gjennom: å utvikle og etablere selvstyrte og brukerorienterte bomiljøer og arbeidskollektiv, sammen med og for medlemmene i Aktbo. at leieforholdet baserer seg på en balanse mellom økonomi og egeninnsats, med utgangspunkt i medlemmenes behov for trygghet. at medlemmene selv organiserer seg ut fra egne behov og ønsker. å drive non-profit i den betydning at de midler og verdier Aktbo blir i besittelse av, skal gå til videre drift av Aktbo, herunder anskaffelse av nye boliger, oppstart av nye boligprosjekter og sikring av eksisterende boformer. samarbeid med ressursmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt om boligløsninger, boligutvikling, gjenbruk og økologi. å bistå medlemmene med å utvikle strategier for boligløsninger bygget på Aktbos formål, verdiskaping og bærekraft, både økologisk og sosialt. Vi arbeider for at Aktbo skal utvikle seg til å bli en mer solid og samordnende organisjon for alle som har interesse av utviklingen av flere alternative boløsninger ved å aktivt støtte lokale tiltak som bidrar til en sunnere samfunnsutvikling. Vi ønsker å sette de ulike eksisterende bofellesskapene i nærmere kontakt med hverandre og å øke den kollektive bevisstheten om hvilken samfunnsomveltning vi etterstreber. 4

5 Vi tror det er vitalt å utveksle de ulike erfaringer de forskjellige bofellesskapene opparbeider. Kortsiktig for å overbevise myndighetene om fortreffeligheten av brukerstyrte bomodeller, langsiktig for å utprøve framtidens boligorganismer. I praksis betyr det at Aktbo vil jobbe for å styrke lokallagene, og for å styrke rettighetene til alternative boliger. I løpet av våren vil vi gjennomføre flere seminarer med tema innen alternative boliger. Det første seminaret har intern organisering av brukerstyrte boliger som tema, og foredragsholderne kommer fra Berlin. Videre ser vi for oss at lokallagene skal komme med ønsker om tema til seminarer. Seminarer under planlegging er bla.a. om økologisk renovasjon, miljøvennlig husholdning og samarbeid med kommunen. I tillegg vil vi jobbe for å øke bevissthet om alternative boliger og om boligpolitikk gjennom kampanjer og fanziner. Vi vil også jobbe med ferdigstilling av xafad.no, som du kan lese om lenger bak i bladet. 5

6 ALTERNATIVE BUSTADAR Oslo ein europeisk miljøby utan miljøvennlege bustadar I hovedstaden er er det dårlege kår for alternative og ressurssparande bustadar. Oslo kommune vann i 2003 den europeiske miljøbyprisen. I tillegg har bystyret i Oslo vedteke sitt eige byøkologiske program, og kommuna er tilknytta Agenda 21 gjennom LA21. På ProSus (statleg finansiert organ for oppfølgjing av LA21-arbeidet) sine heimesider, kan ein lese at reduksjon av dei ressurs-og miljømessige konsekvensane av det private forbruket i hushaldningane, er eit svært viktig aspekt ved bærekraftig utvikling. Eitt av aspekta ved LA21-arbeidet er å auke kunnskapen og bevisstheita om ressurssparande bustadar. For å sikre eit meir bærekraftig forbruk, som det så fint heiter. I tillegg er det tilrettelagd for alternative bustadar i Husbankens finansieringsordningar. Ting burde altså liggje til rette for fleire alternative bustadar i hovedstaden. Oslo treng ikkje sjå lenger enn til Svartlamon i Trondheim for å finne gode døme. Og det er mange fleire byar enn Trondheim som satsar på miljøvennlege og ressurssparande forsøksprosjekt; fleire og fleire europeiske storbyar har sine eigne slike alternative bustadsområder der det satsast på økologi, brukarmedvirking, ressurssparing og dugnadsarbeide. I Stockholm, Gøteborg og København kan ein finne hundrevis av byøkologiske byggeprosjekt. Det fins gode dømer på byøkologiske bustadar i Oslo også, mellom anna Enebakkveien 37, ein kommunal bygård der bebuarane samarbeider med kommuna og ulike ressursmiljø for å bu mest mogleg ressurssparande og miljøvenleg. Men det er langt mellom slike døme i Oslo, og bebuarane må ofte slite seg gjennom unødvendig lange byråkratiske prosessar for å få gjennomført prosjekta sine. Eitt år etter at bystyret vedtok at den kommunalt eigde trevillaen i Ormsundsvegen 14 skulle bli byøkologisk pilotprosjekt, står huset framleis tomt. Kvifor er det så vanskeleg å gjennomføre slike prosjekt i Oslo? Er det mogleg at politikarane ikkje ser nytjeverdien av slike forsøksprosjekt? I artikkelen Byutvikling hvem bestemmer, og for hvem?, skriv Chris Butters frå Gaia-arkitektene at Vi må skaffe plass til det spesielle. Derfor er Hausmania og Svartlamon viktige. Det er ikke bare for demokratiets skyld - det er livsviktig for samfunnsutviklingen. Slik var det også med solenergi. En flokk av både geniale og sprøe systemer utviklet seg. Gradvis falt de mest unyttige fra. Gradvis påvirket marginene den etablerte forskningen. Gradvis påvirket 6

7 radikalene hele debatten om fornybar energi. Og så begynte det å bli mainstream.det er bare slike miljøer som investerer kreativiteten sin på en såpass intensiv (og for samfunnet billig) måte. Like viktig er at det er her en finner det politiske samfunnsengasjementet, som etter hvert kan bli en konstruktiv vaktbikkje i forhold til den kommersialiseringen som uunværlig preger utviklingens neste stadie. Opp imot 50% av jordas befolkning bur i byar. Frå og med 2007 er eit nytt EU-direktiv som påleggjer kraftige kutt i energiforbruk i bustadar, innført. Samstundes har regjeringa innført nye reglar for byggjing av nye bustadar, med krav om 25% reduksjon i straumforbruket. Det er behov for nytenkjing for å utarbeide nye metodar for energisparing. Stat og kommune bør sjå til dei alternative miljøa for å finne nye løysingar. AKTBO SOM VERKTY Aktbo vart stifta i 2002 som ei ideell forening. Stiftarane var boligaksjonistar som ville byggje opp ein organisasjon som kunne brukast som eit verkty for boligaksjonisme med fokus på alternative og ressurssparande buformer. Aktbo har vore deltakande i Prosjekt Bostedsløse, og har motteke støtte frå Husbanken. Aktiviteten har vore variert, og organisasjonen har ikkje alltid vore like populær. Etter at den store ok- 7

8 kupasjonen i Mor GoHjertas vei på Bjølsen i Oslo vart avslutta i 2004, vart fleire av okkupantane engasjerte i organisasjonen. Aktbo kan ta opp enkeltmedlemmar eller lokallag. Eksisterande alternative buprosjekt kan mellom anna bruke organisasjonen som hjelp til samarbeid med kommuna, til å søkje midlar, delta eller arrangere seminar og konferansar og til å få dekkja kursavgifter og liknande.i tillegg kan ein bruke Aktbo som eit verkty, eit hjelpemiddel til å planleggje oppretting av nye bustadar. I dag har Aktbo 6 lokallag. Eitt av dei er MMIV. På Bysætra utanfor Gjøvik, busette 4 tidlegare UFB-arar frå Oslo seg på ein 550 mål stor gard i juni Bebuarane hadde bakgrunn frå boligaksjonsarbeide i Oslo, og brukte eit par år på å planleggje og realisere prosjektet. Gjennom Aktbo hadde bebuarane jobbe med ulike alternative bustadar, og eitt av prosjekta, MMIV, var ein økologisk gard, fortel Bosse Petterson, ein av bebuarane. Prosjektet har vakse fram i løpet av dei åra Aktbo har eksistert, og ei rekkje av Aktbos medlemmar har delteke i planleggjinga. Ettersom ideen utvikla seg, auka behovet for å realisere prosjektet. Aktbo gjorde dette mogleg gjennom å støtte prosjektet på ulike vis. Kunnskap og pengar behøvdes for å få MMIV realisert, og Aktbo hadde det som behøvdes. MMIV-folket hadde vilja, og Aktbo hadde kunnskapen og midlane. Gjennom å støtte MMIV, opna det seg moglegheiter, og då Bysætra vart eit alternativ, fantest det som behøvdes for å skape den økologiske garden som låg i linje med våre tankar og behov. Idag er det fem bebuarar på garden, og ikkje plass til fleire i hovedhuset. Ulike idear om korleis garden skal kunne romme fleire bebuarar diskuterast. Brakker, byggjing av halmhus eller tømmerhus er nokon av ideane. Bebuarane lærer om økologisk gardsdrift frå nabogarden, og MMIV satsar på å komme igang med å dyrke jorda i løpet av Bysætra har hatt besøk i form av kombinerte arbeids- og rekreasjonsopphald, og ein av visjonane er at det skal vere mogleg for folk som er interesserte å komme til garden i kortare og lengre periodar for å jobbe og bu på garden. Aktbo ynskjer fleire aktive medlemmar som vil jobbe for oppretting av ressurssparande bustadar. Rent nytt år, er Oslo kommune sitt nyttårsforsett for La oss vone at kommuna forstår nødvendigheita av å satse på andre tiltak enn nulltoleranse mot graffitti og forbod mot plakatoppheng for å gjere hovedstaden reinare. 8

9 9

10 Hvordan og hvorfor okkupere hus til boligformål Hvorfor: -For å motvirke at offentlig eiendom blir ytterligere privatisert -For å bevare hus og forhindre forfall -For å eksponere eiendomsspekulanter -For å skaffe folk utenfor det pengesterke boligmarkedet tak over hodet -For å vise at det finnes organisert motstand i samfunnet mot å la brukbare hus stå tomme -For å eksponere myndighetenes egentlige funksjon; å beskytte den private eiendomsretten -For å skape kollektive og brukerstyrte aktivistsentra og møtesteder hvor alle er like betydningsfulle -For å teste ut anarki i praksis og bli kjent med egne grenser -For å forsvare bruksrett framfor eiendomsrett HUSOKKUPASJON ER SIVIL ULYDIGHET MOT EIENDOMSRETTEN OG BIDRAR TIL Å SENKE MARKEDSVERDIEN OG PRESSET PÅ BO- LIGMARKEDET. I PRAKSIS ER DERFOR HUSOKKUPASON SOLIDA- RITET MED DE SVAKESTE PÅ FLERE NIVÅER. Hvordan: Den stille varianten Finn tomt hus, finn ut av eierforhold hos PBE. Finn ut om det finnes planer for huset (salg, riving etc.). Så er det bare å flytte inn hvis man bare leter etter et midlertidig tak over hodet. Dette kalles snik-okkupasjon. 10

11 Man bor i huset/leiligheten til man blir oppdaget. Eller til man trives så godt at man ønsker å kontakte eieren for å inngå leieavtale, f.eks. mot å gjenyte oppussing. Eks. RATKESGATE (m/ inngang fra loftet). Den organiserte varianten Finn tomt hus, finn ut av eierforhold og plantegninger hos PBE. Finn ut om det finnes planer for huset (salg, riving etc.). Ligger det søknader inne om omregulering eller riving så betyr det likevel ikke at huset IKKE kan okkuperes med hell. Men det krever god planlegging i forveien. Det tryggeste er å finne et par hus å ha i back-up i tilfelle brann, oversvømmelse, uholdbare sanitære forhold, sopp- og råteskader, fraksjonering innad i den opprinnelige gruppen o.l. Lag et forråd av vanndunker, pulverapparater, frysetørka mat, sambandsutstyr, verktøy, tegneserier, bøker, kjeks, musikkanlegg med radio, politiradio, godteri, piratflagg, bannerstoff, maling, sjablonger, kanskje EN kasse med øl, festemidler, materialer, bestikk, madrasser, hauger med kaffe, dopfrie folk, penner, tusjer, skrivepapir, møtebøker, vaktlister, kinaputter, speil, kikkerter, dasspapir, rørleggere, tømrere, elektrikere, brettspill, kortstokker, vannkokere, tau, to typer teip (gaffa og vanlig), førstehjelpsutstyr, brannvarslere, batterier, oppvaskkoster, Pia Zawakoster, svabere, søplesekker, kluter, lamper, lyskastere, termoser, slagvåpen, lomme- eller hode-lykter, batterier, osv. osv. 11

12 Lag en mediastrategi og definer et charter av formål med okkupasjonen. Det kan være lurt å ha en kortfattet pressemelding klar for utsendelse til tidspunktet når det okkuperte huset er inntatt og sikret. Det viktigste er å pirre nysgjerrigheten til journalistene og å la dem tro at de kan være med å skape en ny innfallsvinkel som kommer til å selge. Å gi dem ufortjent ros kan være et virkemiddel på tomannshånd. Utarbeid en presseliste, gjerne med direktenummer til enkelte journalister. Husk alltid på at pressa er en svikefull venn som har solgt alle fire bestemødre på anbud og som gjerne ville ha gjort det igjen om kloning var tillatt her i landet. Det kan også være hensiktsmessig å lage en mobiliseringsliste for sympatisører til bruk ved politiutkastelse. En tradisjonell mobiliseringsliste av papir kan være kronglete og treig å bruke og det er alltid en mulighet for at den kan havne i feil hender. Hos politi og i verste fall nazister og telefonintervjuere. Dette bør man alltid tenke på ved all informasjonsinnhenting. Enkelte mobilleverandører har for sine abonnenter et tilbud om masseutsendelse av sms (HELT OPP TIL TO HUNDRE ABONNENTER) og ved å sende et selvbestemt kodeord til tjeneren kan man da når noe er på ferde, nå ut med det samme budskapet til veldig mange. Et par vennligsinnede politikere kan også være greit å ha for hånden ved mobilisering, men husk på at desto større partiet er, desto mer vinglete og upålitelige blir de. Det er dessuten kjempeviktig at alle som deltar i planleggingsfasen på forhånd er inneforstått med hvem som skal bo på huset. Sørg for 12

13 opptaksmuligheter under visse kriterier av nye kollektivmedlemmer når huset endelig er okkupert Skal man barrikadere det planlagte okkupasjonsobjektet, så skal man alltid tenke barrikade-løsninger som vil vinne TID ved en politirydning. Både for de som er inne i huset og fordi man evt. vil mobilisere sympatisører, presse, dokumentører og denslags. Å forsvare huset direkte mot politiets rydningsforsøk frarådes, ettersom man historisk sjelden kan vinne over dem i militær styrke. En god løsning på et verneverdig og ærverdig hus er å lage en såkalt BOKS. Det vil si et, eller flere, forsterkede innvendige rom med stemplingsmuligheter for 2 4 og bygningsplater. Da er det bestandig matnyttig å ha forståelige prinsipptegninger som funker under arbeidspress. Det er uansett av kritisk betydning å ha velfungerende verktøy under utførelsen. En passiv motstandsstrategi er at alle i huset planlegger og følger opp å gjemme seg individuelt når politiet entrer huset, for deretter å la seg bære livløse ut. En kombinasjon av passiv og konstruktiv motstand har vist seg å være optimalt ved rydningsforsøk. En husokkupasjon er som en krigssituasjon og man bør alltid være på nattevakt inntil man har oppnådd en avklart juridisk status til gavns for innbyggerne på huset. Organiser nattevakter med to og to i tre timers bolker. Både for brannsikkerhet og for å låse folk inn og ut bør nattevaktene gå nogenlunde faste runder med sambandsutstyr. Hva gjelder politiet, så pleier de vanligvis å komme om mårran, men de har jo som de fleste bekjent ubetimelig døgnservice og liker dessverre å overraske. Eddie Rørvig 13

14 MMIV Bysätra Gård ligger cirka 12 mil norr om oslo, rätt utanför Gjövik. Vintern 2005/2006 startade Lokalaget MMIV sitt bo- och arbetskollektiv där, med att leie gården av Erik Evenrud, leder för Biodynamiska föreningen i Norge. I samarbete med honom och i henhold till MMIV s vedtekter är planen att under de följande fyra åren odla ekologiskt/biodynamiskt till eget bruk och i mindre skala till det lokala nätverket kring Aktbo i Oslo. Intentionen är även att i framtiden när vi fått bygga ut boningshuset eller ev. byggt fler hus, fungera som rekreaktionsplats för människor i nätverket som behöver ladda upp sig eller ladda ner sig komma vekk från byen och ta del i arbetet på gården eller i skogen som hör till, för kortare eller längre perioder. Per dags dato är vi fyra vuxna och ett barn. Nu närmast väntar våren med såning av grödor och bearbetning av jordene. Till sommaren väntas flera dugnader då vedförråd ska fyllas, fasadarbeten utföras och eventuellt tillbygge av halmhus sättas i verk. Den glädjen som följer av vissheten om att verka i en helhet, både socialt och i arbetet stärker oss som människor. Särskilt nu i vår tid som domineras av näringslivets makt, där arbetet ställs helt i näringslivets tjänst och näringen i sin tur styrs av marknaden där den starkastes rätt regerar. Ingen lämmnas någon mognads-ro längre, pressen utifrån att passa in, att prestera, börjar i allt tidigare ålder. Därför skapar många av oss ett 14

15 skyddande hölje. Järn härdas för att bli starkt, men blir då samtidigt också sprött. Detta hölje gör vissa av oss förhårdade för att skydda oss och till att hjälpa oss klara av kraven i vår vardag. Andra spricker, känner avsaknaden av denna meningsfullhet. Prövar kanske å fylla denna tomhet med ett behov av flyckt i t.ex. droger eller framför TV n. Vad händer om människan istället försöker hålla sin mjukhet vid liv? Det är vad vi säkert skulle må bäst av, men det kan vara tufft när du upplever att du står ensam, eller utan ett samanhang och i en tid när medier och marknad hyllar en frihet på människans bekostnad. För oss är detta helhetstänkande att leva,bo, och arbeta tillsammans någonting vi efterlyser, som vi ser som en möjlighet till att motverka denna uppsplittrade vardag, som i dag är flertalets verklighet. Där du lever i lyxen att bo för dig själv och arbeta för någon annan. Där tiden inte räcker till för de gamla, för barnen, skapandet, den sociala samvaron och andra livskvalitéer som fyller livet med innehåll, som fyller det med känslan av meningfullhet. Vi prövar på vår gård Bysätra uppe på Gjövik, med vårat bo- och arbetskollektiv MMIV, vara ett alternativ till denna moderna livsstil, där t.ex. begrepp som familj får chans att omprövas. Där vi tillsammans med andra vill förändra och synliggöra konsekvenserna och det pris vi får betala av denna moderna livsstil och tidsålder. 15

16 Inte bara klimatet och den psykiska hälsan har blivit sämre. Allt fler sociala skillnader uppstår, och utan dom gamla nätverken (som vi i våra nordiska länder för länge sen började avskaffa i jakten på våra självständiga drömmar) så har vi bara Staten att falla tillbaks på när vi faller. Här ges istället en möjlighet att bygga upp nya nätverk att ta hjälp ifrån, samanhanget finns i det ekologiska gårdsbruket som ger mening åt arbetet. Ett levande socialt klimat och känslan av att verka i en helhet inspirerar till aktivitet och idéer. Där förhållandet mellan samhället och det jag som medborgare kan bidra med lyfts fram. Nu är det upp till oss att fylla detta med liv. Samarbetet med Aktbo (som är MMIV s Moder vart initiativet sprungit utifrån), står som en väsentlig knutpunkt som ligger till grund för uppbyggandet, och till att tillvarata dessa erfarenheter som processerna ger, att ta tillvara på den kompetens som uppstår och förvalta den vidare. Det är inte pengakapitalen som förändrar världen, utan kapital i form av idèer. Därför är det så viktigt att vårda det männskliga. Avslutningsvis ett citat: Socialitet och ansvarsmedvetenhet kan inte läras utifrån, det är egenskaper som måste växa fram innifrån. Det kan ske därsom människan får anledning till att utveckla sina inneboende förmågor, och på så vis fostras till fria människor. Jessica Wiklund,

17 Pepperkakehus 150 kg farin 250 kg sirup 1000 ts ingefær 3000 ts kanel 750 ts malt nellik 150 kg smør 1000 egg 2000 ts natron 600 kg hvetemel Putt sukker, sirup og krydderier i en stor sementblander. Ha i natron og rør til det hele er som skum. Smelt smør og bland det i det øvrige. Tilsett eggene forsiktig, og når deigen er avkjølt tilsettes melet litt etter litt. La gjerne deigen stå kaldt til neste dag. Mønster må lages på forhånd. Kjevl ut deigen jevnt til ca 3 cm tykkelse. Legg mønsteret på deigen og skjær ut med skarp kniv. Stekes ved ca 200ºC i ca 8 min. La delene bli helt kalde på platen. Lag lim ved å smelte ca 250 l sukker i en enorm stekepanne. Dypp de enkelte delene i det smeltede sukkeret og hold dem sammen til sukkeret er stivnet. Tegn på vinduer og dører med glasur laget av melis og eggehvite. Flytt huset til et relativt øde sted og flytt inn sammen med dine venner og alle de du kjenner. (Lag husregler!) 17

18 Ovelevelsesjakke på Norsk Form OVERLEVELSESKUNST - quite fucked up Ryktene om en overlevelsesjakke for hjemløse har nådd oss og vi piler av sted. På veien passerer vi en 20 m lang kø utenfor Blåkors der det er matutdeling på gang. Foran trappa på kulturkirken ligger en mann i fosterstilling og sover. Det ser kaldt ut. Han kunne ha bruk for en overlevelsesjakke, tenker vi. Hjelpen er nær, tenker vi. KARAKTER (1-10) Funksjonalitet: 2- Komfort: 3+ Holdbarhet: 3- Brannsikkerhet: 1- Materialvalg: 2+ Fargevalg: 3+ Snitt: 4- Utforming totalt: 3- Brukervennlighet: 2- Kvalitetsinntrykk: 3+ Totalkarakter: 2 Pris: kr Importør: Norsk Form Hette. Uklart budskap. Stygg. Norsk Form ligger som et glassmonter på en pidestall i omgivelser media har stemplet som skummelt og som angivelig befolkes av taggere, husokkupanter, pushere, alkiser, junkiser og andre som truer de pene i en pen by. Men har man først kommet seg i sikkerhet og gjennom dørene på Norsk Form, kikker to lunchtyggende berter med designbevisste blikk opp bak en skuddsikker skranke med telys. Lengre inne i lokalet finner vi nok en skranke med nok en berte av samme kaliber. Overlevelsesjakke? spør vi, og hun svarer med tittelen på utstillingen i innstudert oxfordenglish: So fucked up, og peker oss videre inn til høyre. Og der henger vidunderet. Jakken er signert av den svenske designeren Jan Borchies. Den er utformet som en slags parkas i de karakteristiske svenske flaggfargene knallblå bevernylon, med sitrongule effekter og sitrongult plysjfor. Den er påmontert en håndfull funksjonelle effekter: 18

19 En sprøytelomme, en injeksjonsklaff og en årestrammer, en vinkartongkran og en innbruddsverktøylomme. Vi blir indignerte. Jakka ser ut til å være en designvariant av den klassiske stigmatiseringen av hjemløse som alkoholiserte, narkomane innbruddstyver. Og på jakkeryggen finner vi et femsifret nummer som lett assosieres til numre på fangedrakter i amerikanske filmer. Vi blir enda mer indignerte. Men her tipper det også over. Dette er for drøyt. Designeren kan ikke ha gjort dette uten ironi. Gjør han narr av uteliggeres levesett eller av våre fordommer mot dem? Av akutt behov for klarhet begynner vi febrilsk å bla i en brosjyre der følgende forklaring er å finne: Ideen til jakken startet med et ubehag i ham selv. Han likte ikke det han så. Hvordan kunne disse menneskene som hadde mistet alt, barn, familie, til og med hjemmet sitt, være så provoserende for meg? Jeg gjorde en indre reise i meg selv og kom frem til at jeg ble provosert fordi de viser hvor jeg hadde havnet hvis jeg hadde mistet alt. De speiler svakheten i meg som menneske. Og slikt vil man ikke bli minnet om klokken åtte om morgenen på vei til mitt perfekte arbeid i mitt perfekte liv. Fortsatt er vi usikre på om designeren har laget jakka for å radikalisere seg oppover karrierestigen under merkelappen Konseptdesign, som skal være en ny, debattskapende, samfunnskritisk designtendens. Muligens skyldes dette agget til utstillingsstedet eller snevet av ureflektert arroganse i Borchies utsagn. Men hvis vi legger godviljen til, må vi innrømme at det tross alt er prisverdig at Borchies vier de hjemløse en tanke. Og at han påminner den designinteresserte utstillingsbesøker om at de finnes. H&P 19

20 HUSLY et kunst- og forskningsprosjekt Husly har gjennom en søknadsprosess blitt utvalgt for å gjennomføres under Generator, et større kunstprosjekt sommeren 2007 i Trondheim. Generator setter fokus på kunst i det offentlig rom generelt, og forholdet mellom kunst og samfunn spesielt. Husly skal bli en standardisert bolig, en godkjent oppskrift til et minimalistisk hus. Vi skal jobbe for å få det godkjent av byråkratiet. Den godkjente byggeplanen vil legges ut på internett, og skal kunne benyttes av alle som ønsker å sette opp et hus etter denne modellen. Et av hovedprinsippene i byggeprosessen er å prøve ut og å få godkjent europaller som byggestein for små hus. Pallene er mer tilgjengelig i en by, framfor halm som må fraktes inn til byen. Vi ønsker å bygge et hus der alt materiale er tilgjengelig innen bygrensen. Prosessen vil bli en synliggjøring av minimal resursbruk for maksimal utvinning. 20

21 Husly bygges fullstendig etter økologiske prinsipper når det gjelder materialbruk og utforming. Utseende på huset vil bli bestemt ut fra disse prinsippene. Veggene er superisolert og diffusjonsåpne. Strøm vil genereres av alternative energikilder, oppvarmingen av huset skjer ved hjelp av en høyeffektiv vedovn og huset skal ha et komposttoalett. Huset skal bygges mest mulig av gjenbruksmaterialer som finnes i byrommet, og vi vil utforske om alternative materialer fungerer like godt som de tradisjonelle, og som vil gjøre huset rimeligere. I september skal Husly flyttes til det økologiske forsøksområdet Svartlamon, hvor det blir med på å utvide mangfoldet av økologiske forsøksprosjekt i bydelen. 21

22 Huset legger rammer for et levesett som setter fokus på basale behov, og åpner for en bevisstgjøring av økologi. Målet med prosjektet er å lage en modell som kan benyttes i de områder disse byggelementene er tilgjengelige, og inspirere der de ikke er det. solcellepanel og vindmølle på taket hems arbeidsrom oppholdsrom grunnmuren settes sammen av gamle bildekk som fylles med en masse som drenerer fuktighet grunnflate ca. 30 m2 Boligen er et innspill i samfunnet, hvor utviklingen av markedet setter standarden. Jan de Gier og Vigdis Haugtrø Trondheim, januar

23 23

24 DET ER IKKE HUS I HVER BUSK EN MORALISERENDE FOTONOVELLE 24

25 25

26 26

27 27

28 Skarpe Kanter Beboerforening Hausmannsgate 42 Skarpe Kanter har vore lokallag i Aktbo sidan hausten Beboerforeninga held til i Hausmannsgate 42, som er del av Hausmannskvartalet. Etter at huset hadde stått tomt i ei årrekkje, vart det okkupert av boligaksjonistar sommaren Sidan har huset vore bebudd. I dag husar Hausmannsgate 42 rundt 20 bebuarar. Foreninga samarbeidar for tida med Oslo kommune for å utarbeide husleigekontraker. Samstundes samarbeidar bebuarane med naboane på Vestbredden om planleggjinga av hage i ein felles bakgård. Påsan 28

29 29

30 30

31 Ormsundsvegen Byøkologiske Buforening Ormsundsvegen 14 er ein eldre trevilla i kommunal eige. Huset hadde stått tomt eit år då det vart okkupert i mai Bebuarane stifta OBB, og 9 månadar etter at dei vart kasta ut av huset, fekk dei fleirtal i bystyret for at det skal startast eit byøkologisk bustadsprosjekt der. Målet er at huset skal pussast om med økologiske og miljøvenlege metodar, i samarbeid med Gaia-arkitektene. Etter bystyrevedtaket har byrådet vore lite villige til å setje i gang prosjektet, og huset står framleis tomt i påvente av at byråkratiet skal gå sin gang. Interessert? 31

32 32

33 Vestbredden Hausmannsgate 40, H40, Vestbredden, Bo- og Arbeidskollektivet Vestbredden - et hus med med mange navn -ble okkupert i september Bu- og arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel er eit av Aktbos eldste lokallag. Hausmannsgate 40 har vore bebudd i snart åtte år, og husar i dag 14 bebuarar. Huset var tidlegare eigd av Statsbygg, men vart kjøpt av Oslo kommune for nokre år sidan. Bebuarane er i dialog med kommuna om utarbeiding av husleigekontrakter. Så langt har bebuarane sjølve utført det naudsynte restaureringsarbeidet. Vestbredden er eit pilotprosjekt på korleis større alternative kollektiv kan organiserast. Bebuarane samarbeider no med naboane i Hausmannskvartalet om å byggje ein stor, felles bakgårdshage. Samstundes er det stadig nye renovasjonsprosjekt på gang. 33

34 Brakkebygrenda Brakkebygrenda i Gamlebyen er et lite bofellesskap bygd på byøkologiske og energibesparende prinsipper. Et pressa boligmarked har resultert i at grenda vår har eksistert i sju år allerede. Før dette var det ca 170 år gamle, halveis nedbrente huset overlatt til forfall etter to mistenkelige branner i Brannene førte til at eieren ble etterforsket for forsikringssvindel. Etterforskningen ble avsluttet da eieren reiste til Kina, hvor hun har oppholdt seg siden. Eiendommen har to ganger vært lagt ut for tvangssalg og hver gang har eieren kjøpt opp eiendommen på nytt. Plassen har tidligere vært fredet, men Byantikvaren har seinere endret eiendommens status slik at det nå av arkeologiske grunner ikke kan graves dypere enn en halv meter. Dette betyr at hvis huset rives, må det bygges opp på den opprinnelige grunnmuren. Byantikvaren krever videre at bygningen skal anvendes til sosiale og allmenne formål. Dette er nettopp hva vi forsøker å gjennomføre med vår virksomhet. Med begrensa midler har beboerne vedlikeholdt og gitt plassen liv. Det synes vi plassen fortjener. Innbyggertallet er på et gjennomsnitt på 10 folk + hunder og katter. Boenhetene består av campingvogner, brakker, trehus og bobiler. Vi har felleskjøkken og stue, mørkerom og scene brukt til filming. Målet med okkupasjonen er å skape alternative boplasser hvor vi utnytter potensialet til å leve så økologisk som mulig i bymiljøet, med et lavt strøm- og vannforbruk. Framtidige planer omfatter gratis folkekjøkken, film- og dokumentarframvisning, konserter og kurs i økologisk livsstil. Gjenbrukslager med evt. gjenbrukssjappe er også under utvikling. Som så mange andre steder i Gamlebyen foregår det nå store utbygginger på alle kanter. Dette gjør at forholdet til vår grunneier blir ytterligere tilspissa. Men strategier blir lagt og vi drar ikke frivillig. La Gamlebyen få beholde sitt mangfold og støtt Brakkebygrenda! 34

35 Husokkupant søkes Bedrift: Vitar Stillingstype: Heltid Arbeidssted: Oslo Søknadsfrist: Snarest Antall stillinger: 20 det sømmer seg Bransjer: Eiendom OM STILLINGEN VITAR søker husokkupant til vår virksomhet i Oslo. For å styrke teamet søker vi aktivist med lokal forankring! Arbeidsoppgaver: Hovedoppgaven er okkupasjon av boliger. Du vil arbeide mye med å få inn oppdrag på selvstendig basis og sammen med dine kolleger. Du vil ha utstrakt kontakt med så vel eiere som utkastere og politi. Aksjoner og oppgaver som følger med et oppdrag innebærer at stillingsinnehaver må påberegne jobbing utover normal arbeidstid. Kvalifikasjoner: Du må først og fremst være en dyktig aktivist og vi forventer at du kan vise til gode resultater. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Egenskaper: Initiativrik og målbevist Selvstendig og ambisiøs Nøyaktig og med god orden Full av godt humør og stå-på-vilje Offensiv og engasjert Ydmyk Vil DU være med på vinnerlaget? Aktuelle kandidater har erfaring innen: Aksjonsvirksomhet Aktuelle kandidater har erfaringsnivå: Annet (se stillingsbeskrivelsen) SØKNADSINFO Søknad sendes: VITAR v/aktbo. Hausmannsgate Oslo Tlf: Fax: aktbopost(ætt)gmail.com 35

36 ET AKTBOPROSJEKT Begrepet Xafad (uttales hafad) er somalisk og betyr både hjem, nærområde og forstad. Målet med nettstedet er å hjelpe innvandrere, bostedsløse og andre trengende som sliter i boligmarkedet til å skaffe seg egen bolig gjennom økt kunnskap om boligmarkedet. Rage Hussein sitter i Aktbos styre og er prosjektets leder. Han har tidligere arbeidet for Leieboerforeningen hvor han holdt kurs for nyankomne innvandrere, hovedsakelig i Oslo, men også i flere kommuner i Norge. Gjennom dette arbeidet innså han behovet for en slik nettsted. Nettstedet er fortsatt under oppbygging. Har du lyst til å være med teamet som skal utvikle Xafad.no, og er du interessert i boligmarkedet, ta gjerne kontakt med Rage. Rage Hussein Oslo,

37 37

38 38

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

3 dl havregryn 3 ss kakao ¼ ts kanel Ei klype salt 1 ts vaniljesukker 200 g kesam 5 ss honning Kokos

3 dl havregryn 3 ss kakao ¼ ts kanel Ei klype salt 1 ts vaniljesukker 200 g kesam 5 ss honning Kokos På veg inn i påskedagane planlegg eg gode ting ein kan kose seg med. Ein god marmelade, "sunt" påskegodteri og to deilige dessertar får du servert av meg i dag. Sjokolade er det klassiske påskesnopet,

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Lag pepperkakemøbler av: BILLY

Lag pepperkakemøbler av: BILLY Lag pepperkakemøbler av: BILLY PEPPERKAKEMØBLER IKEA er en av Norges største leverandører av pepperkakedeig, og Norges største leverandør av hjeminnredning. Hvert år bygger nordmenn hundretusener av pepperkakehus,

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Den lille røde høna. Folkeeventyr

Den lille røde høna. Folkeeventyr Side 1 av 5 Den lille røde høna Folkeeventyr Det var en gang en flittig liten rød høne. Hun bodde på en gård med en lat and, en lat katt og en lat gris. En dag da den lille røde høna gikk omkring og lette

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

THE POWER OF GLESBYGD. Presenteres av Tomas Håkki Eriksson. Klassetrinn: 8. - 10. og VGS

THE POWER OF GLESBYGD. Presenteres av Tomas Håkki Eriksson. Klassetrinn: 8. - 10. og VGS THE POWER OF GLESBYGD Presenteres av Tomas Håkki Eriksson Klassetrinn: 8. - 10. og VGS Program Det finnes mange forskjellige former for kreativitet, men ikke så mange arbeidsplasser på bygda. Men en kombinasjon

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. MORGEN Vi er utenfor huset, gjennom stua vinduet går vi inn. Det er en stue med noen bilder på veggen.

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

kjempe hele tiden, bevise at vi klarer saker og ting»

kjempe hele tiden, bevise at vi klarer saker og ting» To svenske aktivister besøker Norge: «Vi som har intellektuell funksjonsnedsettelse må kjempe hele tiden, bevise at vi klarer saker og ting» Thomas Owren (vernepleier og lektor, Høgskolen i Bergen) og

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR Utvikling av logo: Dei tre konsepta eg valde å jobba med var, energisparande, vatn og varme. Eg utvikla desse logoane innafor same stil, men med ulik form og symbolikk. Eg jobba med desse parallelt og

Detaljer

Verdidokument Oslo krets av NKHF

Verdidokument Oslo krets av NKHF Verdidokument Oslo krets av NKHF Sjur Bjørnar Hanssen og Ole-Martin Holmen Oslo krets av Norsk kolonihageforbund 2010/2011 Innledning Oslokretsen ønsker å belyse kolonihagene sin viktige plass i byutviklingen.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Mer enn vegger og tak

Mer enn vegger og tak Mer enn vegger og tak 9. 10. september 2008 Karin Høyland Boligkvalitet for eldre. Mer enn vegger og tak! Karin Høyland NTNU / SINTEF Byggforsk, 1 Boliger for eldre før og nå Før: Tidligere var omsorgen

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC)

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC) Høsthilsen 2013 Kalongo Widows and Orphans Project (KWOP) har delt høstens nyheter med oss. I dette brevet kan du lese om siste nytt fra Uganda og se bilder av byggverket KCC, som er på god vei opp. Vi

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn

Eksamen 23.05.2013. NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn Eksamen 23.05.2013 NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Lindåsprosjektet. Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi. Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013

Lindåsprosjektet. Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi. Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013 Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013 Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i Lindås kommune Innovasjonsprosjekt i offentleg sektor 01.08.12 31.07.15 Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 02.12.2015 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie KJØPEHJELP BILLY Bokhylleserie SIKKERHET Dette møbelet må festes til veggen med beslaget som er inkludert. På denne måten unngår du at det vipper fremover hvis f.eks. et barn skulle klatre eller henge

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

Fredagsbladet. Kassaapparat ønskes H. Dukker og dukkeklær ønskes P. Uke 46

Fredagsbladet. Kassaapparat ønskes H. Dukker og dukkeklær ønskes P. Uke 46 www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no Side 1 Fredagsbladet Uke 45, 23.02.2015 Kassaapparat ønskes H ar du et gammeldags kassaapparat til låns? Wienerkaféen på Julemarkedet vil

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk S breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk 1 2 Breivik sementvarer Vårt sementvarespekter består av forskalingsblokk (heil, halv- og hjørneblokk), i tillegg til nopsastein.

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Hva ønsker jeg å utrykke?

Hva ønsker jeg å utrykke? Innledning Produktet mitt er en lykt av leire. Den er formet som en blanding av et tre og en skyskraper, dette er et utrykk for hvordan Sande blir en by. Målgruppen er alle som er interesserte i utviklingen

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp?

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp? SMARTcamp! SMARTcamp kan inngå som 1 av de 5 Regnmakeraktivitetene som må gjennomføres før skolen blir en Regnmakerskole. Ved å ta i bruk SMARTcamp som aktivitet slår man to fluer i en smekk, nemlig å

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim Slik går du frem: 1. Velg deg en ramme. 2. Du skal nå lage et vakkert bilde

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet bilde er fra E. sin hage Hva har vi gjort i september Vi har hatt en fantastisk høst med mye varmt og solrikt vær.. I mat-uken var vi i hagen og hentet

Detaljer