Forslag i form av pkt fra AP, SP, R og SV, samt forslag fra H, V, FrP og KrF ble utdelt på representantenes bord ved starten av møtet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag i form av pkt fra AP, SP, R og SV, samt forslag fra H, V, FrP og KrF ble utdelt på representantenes bord ved starten av møtet."

Transkript

1 Kommunestyrets behandling i møte sak 71/12: Forslag i form av pkt fra AP, SP, R og SV, samt forslag fra H, V, FrP og KrF ble utdelt på representantenes bord ved starten av møtet. Arild Haugstad (AP), fremmet følgende forslag på vegne av AP, SP, R og SV: 1. «Kommunestyret viser til de vedtatte næringsstrategiene for Lillehammer i kommunestyresak 57/11. Disse ligger fast. Kommunestyret er opptatt av at kommunen til enhver tid skal ha god tilgang på ferdigregulerte og utbyggingsklarer arealer for næringsutvikling. Dette krever godt samarbeid med blant andre private grunneiere. Etablerere som henvender seg til kommunen skal raskt gis nødvendig hjelp og veiledning jfr formannskapets vedtak i sak 87/12 og 57/11. Lillehammer kommunestyre vil på denne måte sikre at det i alle slike saker signaliseres en positiv interesse og vilje til gjennomføring samt anstrenge seg for å bruke kortest mulig saksbehandlingstid i dette arbeidet. 2. Kommunestyret ber rådmannen i budsjettet for 2013 videreføre praksis fra 2012 som følger: Skolelokaler stilles til gratis bruk for lokal ikke-kommersielle aktiviteter for barn og unge. Kommunale idrettsanlegg fortsetter med reduserte priser tilknyttet lokal idrettsaktivitet tilsvarende 2012 nivå, men med en målsetting om en opptrappingsplan som innebærer en maksimal leiepris på 100 kroner pr time for bruk av kommunale idrettsanlegg innen utgangen av planperioden. Videre benyttes i størrelsesorden kr årlig som økt tilskudd til de idrettslag som har egne anlegg og i størrelsesorden kr avsettes årlig til en pott som skal fordeles som tilskudd etter søknad til aktivitet i idrettsanlegg, lokaler for idrett- og kulturaktiviteter for barn og unge. Ordningen skal omfatte ikke-kommersielle lag og foreninger i Lillehammer kommune som organiserer aktiviteter for barn og unge. Tiltakene må gjenspeiles som en kostnadsreduksjon for de enkelte brukere. 3. Kommunestyret er opptatt av at planarbeidet i forbindelse med forslag til ny Nasjonal Transportplan , og framtidig utbygging av dobbeltspor på Intercity-strekningen til Lillehammer og utbygging av ny E6, skal skje i henhold til gjeldene lovverk. Kommunestyret viser til vedtak i kommuneplanens arealdel i sak 87/11 der det er avsatt arealer langs dagens traseer etter anbefaling fra henholdsvis Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Kommunestyret ber om at dette følges opp overfor de aktuelle statlige etater slik at nødvendige planavklaringer gjøres uten at framdriften i prosjektene stopper opp. Lillehammer kommune vil søke å legge til rette for og positivt prioritere dette arbeidet på alle de måter det er behov for. Dette innebærer også en prioritering av evt reguleringsspørsmål som kan oppstå. 4. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for fagutvalget for helse og omsorg, der en vurderer hvorvidt en styrket grunnbemanning i form av redusert vikarbruk på Lillehammer Helsehus vil kunne bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid, øke kompetansen og ytterligere bidra til redusert sykefravær.

2 5. Kommunestyret ber Fagutvalg for oppvekst i samarbeid med ungdomsrådet fremme en sak for kommunestyret innen utgangen av 2013 som omhandler hvordan Lillehammer kommune i dag legger til rette for aktivitet blant unge i aldersgruppen år, samt en vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig for at ulike tilholdssteder skal bli attraktive møteplasser for unge som ikke driver organiserte aktiviteter». Ole Rolstad (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, V, KrF og FrP: 1. Strategi og økonomiplanen vedtas med følgende endringer fra pkt Sykehus. Nåværende kapittel 4.5 endrer navn til Bakgrunnsinformasjon Sykehusstrukturen i Innlandet. Partiene foreslår et nytt kapittel 4.6 knyttet til sykehusstruktur: 4.6 Sykehusstruktur: Sykehuset på Lillehammer er en viktig arbeidsplass på Lillehammer, og en viktig del av helsetilbudet for både Lillehammers befolkning, for befolkningen i Gudbrandsdalen og i resten av Innlandet. Lillehammer kommune er opptatt av at sykehusstrukturen i Oppland og i Innlandet som helhet utvikles på en måte som gir et best mulig helsetilbud til befolkningen også i fremtiden, og som samtidig kan være en viktig arbeidsplass og en viktig samarbeidspartner for andre helseinstitusjoner i regionen. Det er svært mange uavklarte spørsmål knyttet til konsekvensene av alternative fremtidige strukturer. Lillehammer sykehus er i dag Innlandets mest komplette sykehus, og det vil være naturlig å vurdere Lillehammer som lokalisering av et større sykehus. Lillehammer vil bidra aktivt til en bred utredning som kartlegger alle samfunnsmessige konsekvenser av flere alternative fremtidige sykehusstrukturer, inkludert en videreføring av dagens modell med to sykehus i Oppland, en modell med ett sykehus i Oppland og en modell med kun ett sykehus i Oppland og Hedmark samlet. I en fremtidig struktur med færre enn to sykehus i Oppland, vil det være naturlig å utrede flere lokaliseringer. Biri har vært foreslått, og vil bli utredet som et alternativ mellom mjøsbyene. En utredningen må også omfatte lokalisering på Lillehammer. Lillehammer vil samtidig arbeide for et mest mulig komplett akuttsykehus på Lillehammer, og vil tilrettelegge for videreutvikling av sykehuset på Lillehammer både i perioden frem til en ny struktur er på plass, og vil tilrettelegge for at sykehuset på Lillehammer kan inngå i en fremtidig sykehusstruktur. Som del av tilretteleggingen for videreutvikling av sykehustilbudet i Lillehammer, vil kommunen Sikre tilstrekkelige tomtearealer for sykehusets fremtidige behov Sikre gode kommunikasjonsløsninger Tilrettelegge for helikoptertransport Tilrettelegge for etablering av annen helsevirksomhet i kommunen 3. Næringsutvikling. Tittel kapittel 4.2 endres til bakgrunnstall sysselsetting og næringsutvikling

3 Næringsstrategi er ikke en del av kommunens tjenestetilbud. Kapittel 5.4 flyttes derfor til nytt kapittel 4.3. Partiene foreslår følgende tillegg til kapittel 4.3 tilknyttet Strategi sysselsetting og næringsutvikling: 4.3: Strategi sysselsetting og næringsutvikling: Lillehammers må kontinuerlig arbeide for å opprettholde et dynamisk og bærekraftig næringsliv. Et sterkt næringsliv gir grunnlag for varierte jobbmuligheter for den enkelte, et bredt tilbud av varer og tjenester, og tilgang på gode samarbeidspartnere og god tilgang på kompetent arbeidskraft for bedrifter som ønsker å vokse eller som ønsker å etablere seg. Den selvforsterkende effekten er kjent som klyngeeffekter. Lillehammer kommune vil fokusere på tre områder: Lillehammer skal være et sterkt og attraktivt region- og handelssenter med et variert og godt privat og offentlig tjenestetilbud til innbyggere og besøkende, og med variert næringsvirksomhet basert på demografi. Lillehammer skal være det naturlige stedet å etablere en bedrift i regionen, og et av flere naturlige steder å etablere en bedrift i Norge. Lillehammer kommune skal: Være en forutsigbar, aktiv tilrettelegger for eksisterende og nye næringsvirksomheter. Til enhver tid sørge for tilgang på ferdig regulerte næringstomter. Legge til rette for konkurransedyktige rammebetingelser for næringsliv. Sørge for markedsføring/synliggjøring av Lillehammer som tilrettelagt sted for etablering av næring. Være en aktiv og rask støtte til aktører som vurderer å etablere seg i kommunen. Lillehammer som turist-, idretts- og opplevelsesområde. Lillehammer skal sammen med nabokommunene være en ledende reiselivsdestinasjon både sommer og vinter. Regionen har som målsetting å bli blant Europas ledende vintersportsdestinasjoner. Lillehammer kommune skal: Videreføre og lede an i et tettest mulig samarbeid i regionen om utvikling av merkevare og tilrettelegging for utvikling av et komplett reiselivsprodukt. Utvikle felles infrastruktur for friluftsopplevelser. Legge til rette for etablering av opplevelsesbedrifter. Tilrettelegge for idrettsarrangementer og opplevelsesarrangementer. Tilrettelegging for hyttebygging for å øke finansieringsgrunnlaget for felles infrastruktur. Hyttebygging skal i hovedsak skje ved utvidelse og fortetting av eksisterende hytteområder og hyttebebyggelse. Lillehammer skal være en kunnskapsby med varierte kunnskapsarbeidsplasser, kulturarbeidsplasser og kompetansemiljøer. Kunnskapsmiljøer og forskning og utvikling (FoU) er særlig utsatt for klyngeeffekter. Lillehammer har sterke offentlige kunnskapsmiljøer blant annet på høgskolen, Lillehammer sykehus, Jørstadmoen og i fylkesadministrasjonen, sammen med gode private kunnskapsmiljøer blant annet i Lillehammer næringspark. Lillehammer har også unike miljøer som kombinerer kompetanse på kulturnæringer, teknologi og reiseliv. Lillehammer kommune skal bidra til å forsterke klynge- og synergieffektene

4 mellom kompetansemiljøer i kommunen og i regionen, og tilrettelegge for nyetablering og styrking av eksisterende kunnskapsmiljøer. Lillehammer kommune skal: Tilrettelegge for studenter gjennom et godt tjenestetilbud og bygging av attraktive studentboliger i privat og offentlig regi. Samarbeide tett med viktige kompetansebedrifter i kommunen for å sikre gode forutsetninger for utvikling og vekst. Sørge for videreutvikling og tilrettelegging av campus Lillehammer, Jørstadmoen og Sykehuset. Sikre egnede arealer til etablering, utvidelse og samling av kompetansearbeidsplasser gjennom arealplanen. Sørge for markedsføring/synliggjøring av Lillehammer som studentby og attraktiv lokalisering av kunnskapsbedrifter. Arbeide systematisk for moderne veg og jernbaneforbindelse. Punktene over er ambisiøse og vil kreve ressurser i forhold til gjennomføring og oppfølging. Kommunen må ta hensyn til dette ressursbehovet i gjennomføringen av ny organisasjon. 4. Olympiaparken Partiene ønsker et eget avsnitt for organisering av idrettsanlegg i kommunen. Organisering av idrettsanlegg i Lillehammer kommune Lillehammer kommune har mange store idrettsanlegg. Dette er kostnadskrevende anlegg som krever mye spesialkompetanse for å drifte. Kommunen har gjennom spillemidler garantert for drift i disse anleggene i 40 år. I dag drives en del av disse anleggene av frivillige, men kommunen har også et betydelig ansvar for at driften av anlegg. Stadig flere kommuner organiserer anlegg i et felles foretak. Dette vil også for vår kommune være økonomisk fornuftig. De private selskapene kan drives som i dag, men det kan etableres samarbeid med det kommunale foretaket. Vi mener at det må opprettes et kommunalt foretak også kan få i oppgave å utvikle idrettsanlegg i Lillehammer, både eksisterende og nye anlegg. Det er naturlig å skille driften av OL-anleggene og eventselskapet. Dette vil gi en bedre kontroll over kostnadene med driften av anleggene. Partiene foreslår følgende punkter vedrørende organisering av idrettsanlegg i kommunen: OL-anlegg og eventselskapet i dagens olympiapark skilles fra hverandre. Anleggene legges inn i et kommunalt foretak. Eventselskapet videreføres som et AS, og vi ser på hvordan det kan videreutvikles i samarbeid med andre aktører med tilsvarende virksomhet. Det startes forhandlinger om driftssamarbeid med eierne av de private idrettsanleggene i kommunen for å oppnå stordriftsfordeler og et effektivt driftskonsept.

5 Foretaket får i mandat å starte planleggingen av en hall for fotball. Det skal legges stor vekt på energiforbruk ved valg av alternativ. 5. Vedrørende strategi knyttet til reduksjon av husleie til fritidsaktiviteter for barn og unge foreslås følgende punkter lagt inn: Kommunestyret reduserte i 2012 husleie til ikke-kommersielle fritidsaktivitetstilbud til barn og unge både innen kultur og idrett. Intensjonen var at all leie skulle være gratis innen 4 år. Dette videreføres for 2013 og innarbeides i budsjettet. Det ble i 2012 vedtatt at utleie av skoler til lag og foreninger skulle være gratis, men med unntak for overnatting ved cup/stevner. Vi mener at ordningen fra og med 2013 må utvides til å gjelde også overnatting ved cuper/ stevner når det blir arrangert av lag og foreninger som er medlemmer i idrettsrådet og musikkrådet. Partiene foreslår følgende vedtak vedrørende strategi knyttet til reduksjon av husleie til fritidsaktiviteter for barn og unge: Leie i alle anlegg som leier ut til barn og unge reduseres med ytterligere 25 % ut fra nivået på husleie Dette skal gjelde alle anlegg hvor Lillehammer kommune har garantert for spillemidler. Bruk av skoler til overnatting er gratis ved cup/stevner når det blir arrangert av lag og foreninger som er medlemmer i idrettsrådet og musikkrådet. Det er en forutsetning at kommunens reduksjon av leie til lag og foreninger skal gjenspeile seg i prisen til sluttbrukerne, dvs den prisen barn og unge betaler ved leie av anleggene. Utgiftene innarbeides i budsjett for Samferdsel Det foreslås foreslår følgende endringer i kapittel 4.4: Avsnitt 2 om NTP fortsetter med: Jernbaneverkets høyhastighetsutredning viste at verken klimaet eller topografien er til hinder for høyhastighetstog i Norge. Lillehammer kommune vil aktivt arbeide for at Gudbrandsdalen velges som korridor for strekningen Oslo Trondheim. Norsk Bane AS noe mer detaljerte utredning viste at strekningen også er bedriftsøkonomisk lønnsom dersom avkastningskravet reduseres til 2,5 % eller levetiden økes utover 40 år. Det er derfor viktig at Lillehammer kommune inntar en aktiv rolle sammen med øvrige berørte kommuner for å få realisert dette prosjektet. Erfaringer fra tilsvarende prosjekter i andre land viser at vekst og næringsutvikling blomstrer i og rundt jernbanens viktigste stoppesteder. I 5. avsnitt foreslås fjernet alle hentydninger om at Intercity-triangelet ikke skal gå til Lillehammer, men til Hunderfossen. Dette er ikke tiden for å endre innholdet i hva resten av Norge oppfatter som Intercity-triangelet. Det er heller ikke nødvendig å argumentere for eller mot praktiske løsninger før det faktisk foreligger noen alternativer. Følgende setninger foreslås derfor fjernet i sin helhet:

6 Tospors jernbane til Lillehammer bør gå helt fram til Hafjell-Hunderfossen. Gjennom den mest sentrale byggesonen må denne eventuelt legges under bakken. Arealkonfliktene synes å bli uforholdsmessig store ved andre alternativer. Videre foreslås siste setning i samme avsnitt endret til: Intercity-triangelet må utbygges med Lillehammer som endestasjon, og strekningen Oslo Lillehammer må bygges slik at den kan være en del av fremtidig høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim. Første avsnitt i kapittelet om Jernbane forslås noen presiseringer: Lillehammer som en del av Østlandssamarbeidet, jobber aktivt med å få dobbeltspor til Lillehammer med i Nasjonal Transportplan for gjennom Østlandspakka som ble lansert høsten Denne setter spesielt fokus på jernbane generelt og InterCity spesielt. I dette arbeidet er det også lagt til grunn at en eventuell høyhastighetsbane skal ha InterCity-forbindelsen som utgangspunkt. InterCitytriangelet er viktig for trafikkavviklingen i hele østlandsområdet. Hele andre avsnitt om Jernbane foreslås fjernet da denne strategien motarbeider strategien om å få på plass InterCity-triangelet slik det er beskrevet i første avsnitt. I tillegg foreslås følgende punkt : Lillehammer vil være en pådriver i planarbeidet for å få dobbeltsporet jernbane til Lillehammer og at E-6 får 4-felts veibane til Lillehammer. Ved å etablere hurtig kommunikasjon til Oslo vil mange pendlere kunne bo på Lillehammer, men ha sin arbeidsplass i for eksempel Oslo. Lillehammer kommune må på samme måte som de to andre mjøsbyene være en aktiv offensiv pådriver for å få et trasévalg for 4-felts motorvei gjennom vår kommune. Lillehammer kommune må vise handlekraft og avsette nødvendig areal til E-6 traseen og dobbeltsporet jernbane i revidert arealplan for Lillehammer Kommune. Det foreslås også følgende tillegg i tekst vedrørende Gang og sykkelveger/lillehammer som sykkelby, side 37: Sykkelbyprosjektet skal ikke hindre trafikkavvikling på eksisterende veinett eller være til hinder for næringa i Lillehammer. 7. Kompetanseheving Det foreslås følgende tillegg til punkt 3.4 vedrørende kompetanseheving: Kommunen må arbeide aktivt med å ha gode arbeidsmiljø som framstår som attraktive ved rekruttering. Samtidig må det legges stor vekt på å beholde kvalifisert personell og gi dem mulighet til faglig videreutvikling gjennom både etterutdanning og formelt kompetansegivende videreutdanning. Det skal også legges til rette for at ansatte i Lillehammer skal kunne delta i nasjonalt initierte kompetansehevingsprogrammer, slik at kommunen anvender de muligheter for økonomisk tilskudd som er tilgjengelige innen kompetansehevingstiltak. 8. Klima og miljø

7 Det foreslås en tilleggssetning helt sist i kapittel 4.11 Klima og miljø: Lillehammer kommune tar derfor sikte på å opprette en egen stilling som miljøvernsjef som innarbeides i den nye organisasjonsmodellen. 9. El-bil på Lillehammer Det foreslås følgende tillegg til nytt punkt under klima og miljø: Det etableres flere ladepunkter og oppstillingsplasser for elbil på Lillehammer. Det arbeides for å øke andelen elbiler på Lillehammer til 20 % innen Grunnbemanning Det foreslås følgende endringer under punkt 3.4 organisatoriske utfordringer vedrørende grunnbemanning: Siste avsnitt side 26 2.spalte står som i opprinnelig forslag. Etter dette kommer nytt avsnitt: En viktig faktor i framtidig rekruttering til omsorgsyrker er dessuten å heve grunnbemanningen innen Lillehammer Helsehus, Hjemmebaserte tjenester og Lillehammer Helsestasjon. En økning av grunnbemanningen fremfor omfattende vikarbruk vil øke kompetansen, og vil sannsynligvis også ha reduksjon av sykefraværet. Dessuten vil det å øke grunnbemanningen gi bedre kvalitet av tjenesten ikke minst sett fra et brukerperspektiv. Det forutsettes at kommunen utnytter den fleksibiliteten arbeidsmiljøloven gir, for tilpassede arbeidstidsordninger. 11. Barn og unge Det foreslås følgende punkter tilknyttet strategi for barn og unge: Lillehammer skal aktivt arbeide for flere tilholdssteder for uorganisert ungdom i alderen 12 til 18 år. Lillehammer skal arbeide for å få etablert sommerskole som et faglig tilbud til elever i grunnskolen. Lillehammer kommune åpner for tette samarbeid med frivillige organisasjoner som f.eks Frelsesarméen i forhold til rusomsorg og ungdom. Skatepark skal ferdigstilles i (under punkt 4.8) 12. Skole Følgende tekst legges inn som en tilføyelse til del 5.1 vedrørende strategi knyttet opp til skole. Teksten er en oppfølging av vedtak i fagutvalget for oppvekst og utdanning i siste ordinære møte forslag om 2 tilføyelser til del 5.1.: En god skole er avhengig av gode lærere. Investering i barns utdanning er en investering i kompetansen til de som skal bygge morgendagens samfunn. For å rekruttere de beste lærerne, er det viktig å heve statusen på læreryrket. Mulighet for kompetanseheving er sentralt for at

8 Lillehammer kommune skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Som arbeidsgiver og skoleeier er det nødvendig at Lillehammer kommune har en langsiktig tenkning rundt rekruttering og kompetanseheving. En god skole er også avhengig av at skoleeier systematisk evaluerer oppnådde læringsresultater som grunnlag for styring av skolen. Strategiplan for Lillehammerskolen del A revideres i perioden, del B i planen utarbeides. Det fokuseres på å styrke lærernes kompetanse og målrette satsing innen basisfagene norsk, regning og engelsk. Sommerskole vurderes som virkemiddel både for elever som trenger ekstra undervisning, og for økt fordypning. De nye valgfagene i ungdomsskolen følges særskilt opp ut fra en ambisjon om å gi et godt tilbud innen praktiske og yrkesrettede fag. 13. Etter- og videreutdanning for lærere Det opprettes i perioden et fond for etter- og videreutdanning for lærere i Lillehammerskolen». Øyvinn Aamodt (R) fremmet følgende forslag: «Ordføreren bes fremme en sak til formannskapet der det blir laget et forslag til mandat for et strategiutvalg med det til hensikt å revidere prosessen for - og disposisjon av fremtidige Strategi - og økonomiplaner og årsbudsjetter». Terje Rønning (V) ba på vegne av opposisjonen gruppemøte, som ble avholdt fra kl Ingrid Bungum (AP) ble innvilget permisjon fra kl pga. sykdom. Det var deretter 45 representanter til stede ved behandling av saken. Terje Kongsrud (V) fremmet følgende forslag: 1. Tillegg side 29 under IKT: «Lillehammer kommune har ambisjon om at Helseregion Sør- Gudbrandsdal skal være ledende når det gjelder elektronisk samhandling mellom kommune og spesial-helsetjenesten». 2. Som forslag opp mot posisjonens forslag pkt. 13: "Folkehelsearbeid. Strategipunktene pkt 1-5 erstattes av følgende tre punkter: a) Utarbeide og forankre folkehelseplan som dekker endrede krav i lov om folkehelse (24. juni 2011 dato), herunder a. fullstendig kartlegging av folkehelseutfordringer innenfor kommunen. b. forståelse for bredden i folkehelsearbeidet c. oversikt over allerede operative folkehelseforetak b) Utarbeide og implementere oppdatert ansvarsfordeling for det helhetlige folkehelsearbeidet i kommunen. c) folkehelseperspektivet skal være gjennomgående. Følgende områder skal likevel prioriteres: a. sosial og fysisk aktivitet b. ulikheter (sosiale, økonomiske eller kulturelle) c. psykiske helseplager, herunder dobbeldiagnoser". Hilde Ekeberg (KrF) fremmet følgende forslag som tilleggs-punkt i planen:

9 «Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. Vold skaper utrygghet, og kan medføre helseskader og tap av livskvalitet, i verste fall også tap av liv. En kommune har, i samarbeid med andre etater, et ansvar for å bidra til å forebygge og forhindre all type vold. Vold som finner sted i nære relasjoner rammer særlig hardt. Omgivelser og relasjoner som skulle innebære trygghet og tillit preges da av krenkelser, utrygghet og tillitsbrudd. Vold i nære relasjoner kan anta mange former, for eksempel: Fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold eller kontrollerende adferd. Både menn og kvinner er voldsutøvere, og både kvinner og menn utsettes for vold. Kvinner er imidlertid i større grad enn menn utsatt for den mest alvorlige og livstruende volden. Det er derfor fortsatt viktig å ha et særlig fokus på menns vold mot kvinner. Vold og overgrep er en del av noen barns hverdag og oppvekst. Mye tyder på at det å være vitne til vold i nære relasjoner som barn gir de samme skadevirkningene som det å være direkte utsatt for vold. Gjennomgående funn i forskningen på feltet viser at barn som har vært direkte utsatt for eller vitne til vold er mer utagerende og "antisosiale", mer innagerende i form av å være mer engstelige, triste og bekymret, har lavere sosial kompetanse og samspillsvansker, forsinket kognitiv utvikling og dårligere fysisk helse enn andre barn. Det er alles ansvar å sørge for at barn vokser opp i gode og trygge omgivelser. Kommunestyret vedtok i forrige periode at det skal utarbeides handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Å avdekke vold i nære relasjoner er et ansvar som påhviler mange av kommunens tjenesteområder. Planen må ta sikte på å øke samhandlingen mellom tjenesteområdene og en kompetanseheving hos kommunens ansatte». Torbjørn Dahl (MDG) fremmet følgende forslag: 1. «Lillehammer kommune vil i planperioden fremme og prioritere to-spors jernbane fremfor utvidelse av E6 til 4-felts motorvei. 2. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for en bybane fra Søre-Ål til HIL. 3. Kommunestyret ber rådmannen utpeke en miljøsjef til oppfølging av kommunens miljøutfordringer. 4. Kommunestyret ber rådmannen øke internhusleien i kommunen for å sikre forsvarlig vedlikehold av kommunens bygningsmasse. 5. Kommunestyret vil opphøre den såkalte handlingsregelen for investeringer og redusere kommunens lånegjeld til maksimum 100% av kommunens driftsramme i planperioden». Arne Chr. Stryken fremmet følgende forslag på vegne av H, V, KrF og FrP som endring til posisjonens forslag pkt. 14: «.. redusere sitt CO2-utslipp med 2% framover» Votering: 1. Ole Rolstads forslag pkt. 1: fikk 21 st. og falt. 2. ««2: fikk 22 st. og falt. 3. ««3: fikk 21 st. og falt. 4. ««4: fikk 20 st. og falt. 5. ««5: fikk 21 st. og falt.

10 6. ««6: fikk 20 st. og falt. 7. ««7: fikk 21 st. og falt. 8. ««8: fikk 21 st. og falt. 9. ««9: vedtatt med 24 st. 10. ««10: fikk 20 st. og falt. 11. ««11: fikk 21 st. og falt. 12. ««12: fikk 21 st. og falt. 13. ««13: fikk 20 st. og falt. 14. Innstillingens pkt. 1: Enst. vedtatt. 15. «2: Enst. vedtatt. 16. «3: Vedtatt mot 20 st. 17. «4: Enst. vedtatt. 18. «5: Enst. vedtatt. 19. «6: Enst. vedtatt. 20. «7: Vedtatt mot 20 st. 21. «8: Enst. vedtatt. 22. «9: Enst. vedtatt. 23. «10: Vedtatt mot 20 st. 24. «11: Enst. vedtatt. 25. «12: Enst. vedtatt. 26. «13: Falt mot 23 st. avgitt for Terje Kongsruds forslag pkt «14: Vedtatt med 24 st. mot 21 st. avgitt for Arne Chr. Strykens forslag. 28. «15: Vedtatt mot 20 st. 29. Arild Haugstads forslag pkt. 16: Enst. vedtatt. 30. «17: Vedtatt mot 20 st. 31. «18: Vedtatt med 24 st. 32. «19: Vedtatt mot 1 st. 33. «20: Enst. vedtatt. 34. Torbjørn Dahl forslag pkt. 1: Fikk 9 st. og falt. 35. «2: Fikk 5 st. og falt. 36. «3: Fikk 19 st. og falt. 37. «4: Fikk 1 st. og falt. 38. «5: Fikk 1 st. og falt. 39. Øyvinn Aamodts forslag: Enst. vedtatt. 40. Terje Kongsruds forslag pkt. 1: Enst. vedtatt. 41. Hilde Ekebergs forslag: Enst. vedtatt. Kommunestyret V E D T A K : 1. Strategi- og økonomiplanen vedtas. 2. Kommunestyret ber rådmannen sette av inntil kroner i investeringsbudsjettet for 2013 til igangsetting av forprosjekt for utbygging av Lillehammer kino. Det forutsettes at forprosjektet avklarer driftsgrunnlaget for en utvidet kommunal kino, og ser prosjektet i sammenheng med planlagt utbygging av Lillehammer kunstmuseum.

11 Forprosjektet skal forelegges kommunestyret for behandling seinest august Salg av kommunal eiendom skal ikke redusere kvaliteten på kommunale tjenester eller medføre at tjenester som i dag gis av kommunen overføres til private aktører. 4. Kommunestyret ber rådmannen i løpet av 2013 legge fram for fagutvalg for helse og omsorg en vurdering av framtidige investeringsbehov innen helse og omsorg slik disse er beskrevet i gjeldene omsorgsplan. Parallelt med dette arbeidet ber Kommunestyret rådmannen starte arbeidet med nødvendig reguleringsendring for framtidige utbygginger ved Lillehammer Helsehus og eventuelt andre relevante arealer til formålet. 5. Kommunestyret ber rådmannen i planperioden prioritere arbeidet med å fjerne ufrivillig deltid i Lillehammer kommune. Heltidsstillinger er viktig for å rekruttere kompetent arbeidskraft. Formannskapet nedsatte i møte 18.september, sak 78/12 et partssammensatt utvalg som skal arbeide for å redusere ufrivillig deltid. Kommunestyret ber om at det rapporteres fra dette arbeidet i forbindelse med hver tertialrapportering i planperioden. 6. I kompetanseplan for Lillehammer kommune skal arbeidet med å beholde, utvikle og rekruttere kompetanse og medarbeidere styrkes. Det skal vektlegges økt satsing på tverrfaglig samarbeid, god ledelse og riktig bemanning. Kommunestyret ber Rådmannen legge fram forslag til økt satsing på kompetansehevende og mobiliserende tiltak. Dette skal hensyntas fra og med budsjettet for Kjøp av boliger for utleie (BOSO) under selvfinansierende investeringer fremskyndes fra 2014 til Kommunestyret ber rådmannen innarbeide 10 millioner til formålet i budsjettet for 2013 under selvfinansierende investeringer. Det er et mål å sikre tilstrekkelig antall utleieboliger. 8. Kommunestyret viser til det pågående arbeidet i fagutvalg for oppvekst og utdanning med utviklingen av en kvalitetsmelding for Lillehammerskolen. Kommunestyret ber i den forbindelse Fagutvalg for oppvekst og utdanning foreta en vurdering av hvordan Regjeringens satsing med etablering av 1 time kulturskole i SFO kan ivaretas på best mulig måte i Lillehammerskolen. I den sammenheng ber kommunestyret også om en vurdering av om hvordan kulturskolens øvrige tilbud, samt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner kan integreres som en del av tilbudet i SFO for å styrke kvaliteten og sikre et likeverdig SFO-tilbud for hele kommunen, uten at prisene økes. Kvalitetsmeldingen legges fram for politisk behandling innen sommeren Kommunestyret viser til det pågående arbeidet med videre drift og utvikling av OLanleggene. Kommunestyret ber rådmannen så raskt som mulig legge fram en sak med nødvendige avklaringer av framtidig struktur og organisering, samt vurdering av og forslag til framtidig driftsgrunnlag for OL-anleggene. 10. Kommunestyret ber rådmannen om å gjøre styringskartet til den enkelte virksomhet tilgjengelig for organisasjonen. Det må tydelig- og synliggjøres de enkelte virksomheters mål. Synliggjøringen må også inneholde plan for evaluering. 11. Kommunestyret ber rådmannen om tidligst mulig i perioden å styrke/formalisere organisasjonens krav til internkontroll. Internkontroll må sees på som en helhetlig del av organisasjonens kvalitets- og styringssystem. Lillehammer kommune må utvikle en

12 organisering av internkontroll som ligger i forkant. 12. Kommunestyret ber fagutvalg for helse og omsorg om å vurdere nytten av en SLT koordinator for Lillehammer kommune. (SLT står for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.) 13. Folkehelsearbeid. Strategipunktene pkt 1-5 erstattes av følgende tre punkter: d) Utarbeide og forankre folkehelseplan som dekker endrede krav i lov om folkehelse (24. juni 2011 dato), herunder a. fullstendig kartlegging av folkehelseutfordringer innenfor kommunen. b. forståelse for bredden i folkehelsearbeidet c. oversikt over allerede operative folkehelseforetak e) Utarbeide og implementere oppdatert ansvarsfordeling for det helhetlige folkehelsearbeidet i kommunen. f) folkehelseperspektivet skal være gjennomgående. Følgende områder skal likevel prioriteres: a. sosial og fysisk aktivitet b. ulikheter (sosiale, økonomiske eller kulturelle) c. psykiske helseplager, herunder dobbeldiagnoser". 14. Kommunestyret ber rådmann om å forberede en sak om hvordan kommunen kan redusere sitt CO2-utslipp med 1 % pr år framover, og at det vurderes i klima- og energiplanen med konkrete, realistiske og evaluerbare målsettinger. 15. Det etableres flere ladepunkter og oppstillingsplasser for elbil på Lillehammer. Det arbeides for å øke andelen elbiler på Lillehammer til 20 % innen Kommunestyret vil jobbe for at ingen funksjoner som berører akuttfunksjonen ved sykehuset på Lillehammer skal fjernes. Sykehuset på Lillehammer er den divisjonen med bredest medisinsk tilbud, og største mulighet for utvidelse ift antall senger. Kommunestyret mener man fram mot 2025 bør vurdere en løsning med samling av dagkirurgisk virksomhet, samt en løsning der ledig kapasitet ved eksisterende divisjoner utnyttes til fulle. Igjennom dette vil man jobbe for en løsning der totaltilbudet til Innlandets befolkning ivaretas, og effektivitet utnyttes i alle ledd av foretaket. 17. Kommunestyret viser til de vedtatte næringsstrategiene for Lillehammer i kommunestyresak 57/11. Disse ligger fast. Kommunestyret er opptatt av at kommunen til enhver tid skal ha god tilgang på ferdigregulerte og utbyggingsklarer arealer for næringsutvikling. Dette krever godt samarbeid med blant andre private grunneiere. Etablerere som henvender seg til kommunen skal raskt gis nødvendig hjelp og veiledning jfr formannskapets vedtak i sak 87/12 og 57/11. Lillehammer kommunestyre vil på denne måte sikre at det i alle slike saker signaliseres en positiv interesse og vilje til gjennomføring samt anstrenge seg for å bruke kortest mulig saksbehandlingstid i dette arbeidet. 18. Kommunestyret ber rådmannen i budsjettet for 2013 videreføre praksis fra 2012 som følger: Skolelokaler stilles til gratis bruk for lokal ikke-kommersielle aktiviteter for barn og unge. Kommunale idrettsanlegg fortsetter med reduserte priser tilknyttet lokal

13 idrettsaktivitet tilsvarende 2012 nivå, men med en målsetting om en opptrappingsplan som innebærer en maksimal leiepris på 100 kroner pr time for bruk av kommunale idrettsanlegg innen utgangen av planperioden. Videre benyttes i størrelsesorden kr årlig som økt tilskudd til de idrettslag som har egne anlegg og i størrelsesorden kr avsettes årlig til en pott som skal fordeles som tilskudd etter søknad til aktivitet i idrettsanlegg, lokaler for idrett- og kulturaktiviteter for barn og unge. Ordningen skal omfatte ikke-kommersielle lag og foreninger i Lillehammer kommune som organiserer aktiviteter for barn og unge. Tiltakene må gjenspeiles som en kostnadsreduksjon for de enkelte brukere. 19. Kommunestyret er opptatt av at planarbeidet i forbindelse med forslag til ny Nasjonal Transportplan , og framtidig utbygging av dobbeltspor på Intercity-strekningen til Lillehammer og utbygging av ny E6, skal skje i henhold til gjeldene lovverk. Kommunestyret viser til vedtak i kommuneplanens arealdel i sak 87/11 der det er avsatt arealer langs dagens traseer etter anbefaling fra henholdsvis Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Kommunestyret ber om at dette følges opp overfor de aktuelle statlige etater slik at nødvendige planavklaringer gjøres uten at framdriften i prosjektene stopper opp. Lillehammer kommune vil søke å legge til rette for og positivt prioritere dette arbeidet på alle de måter det er behov for. Dette innebærer også en prioritering av evt reguleringsspørsmål som kan oppstå. 20. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for fagutvalget for helse og omsorg, der en vurderer hvorvidt en styrket grunnbemanning i form av redusert vikarbruk på Lillehammer Helsehus vil kunne bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid, øke kompetansen og ytterligere bidra til redusert sykefravær. 21. Kommunestyret ber Fagutvalg for oppvekst i samarbeid med ungdomsrådet fremme en sak for kommunestyret innen utgangen av 2013 som omhandler hvordan Lillehammer kommune i dag legger til rette for aktivitet blant unge i aldersgruppen år, samt en vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig for at ulike tilholdssteder skal bli attraktive møteplasser for unge som ikke driver organiserte aktiviteter. 22. Tillegg side 29 under IKT: Lillehammer kommune har ambisjon om at Helseregion Sør-Gudbrandsdal skal være ledende når det gjelder elektronisk samhandling mellom kommune og spesialhelsetjenesten. 23. Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. Vold skaper utrygghet, og kan medføre helseskader og tap av livskvalitet, i verste fall også tap av liv. En kommune har, i samarbeid med andre etater, et ansvar for å bidra til å forebygge og forhindre all type vold. Vold som finner sted i nære relasjoner rammer særlig hardt. Omgivelser og relasjoner som skulle innebære trygghet og tillit preges da av krenkelser, utrygghet og tillitsbrudd. Vold i nære relasjoner kan anta mange former, for eksempel: Fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold eller kontrollerende adferd. Både menn og kvinner er volds-utøvere, og både kvinner og menn utsettes for vold. Kvinner er imidlertid i større grad enn menn utsatt for den mest alvorlige og

14 livstruende volden. Det er derfor fortsatt viktig å ha et særlig fokus på menns vold mot kvinner. Vold og overgrep er en del av noen barns hverdag og oppvekst. Mye tyder på at det å være vitne til vold i nære relasjoner som barn gir de samme skadevirkningene som det å være direkte utsatt for vold. Gjennomgående funn i forskningen på feltet viser at barn som har vært direkte utsatt for eller vitne til vold er mer utagerende og "antisosiale", mer innagerende i form av å være mer engstelige, triste og bekymret, har lavere sosial kompetanse og samspillsvansker, forsinket kognitiv utvikling og dårligere fysisk helse enn andre barn. Det er alles ansvar å sørge for at barn vokser opp i gode og trygge omgivelser. Kommunestyret vedtok i forrige periode at det skal utarbeides handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Å avdekke vold i nære relasjoner er et ansvar som påhviler mange av kommunens tjenesteområder. Planen må ta sikte på å øke samhandlingen mellom tjenesteområdene og en kompetanseheving hos kommunens ansatte. 24. Ordføreren bes fremme en sak til formannskapet der det blir laget et forslag til mandat for et strategiutvalg med det til hensikt å revidere prosessen for - og disposisjon av fremtidige Strategi - og økonomiplaner og årsbudsjetter.

Forslagene ble fremmet etter hvert og diskutert fortløpende. Avstemmingen ble gjennomført samlet etter drøftingene. Del 1:

Forslagene ble fremmet etter hvert og diskutert fortløpende. Avstemmingen ble gjennomført samlet etter drøftingene. Del 1: Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015s behandling i møte 24.09.2012 sak 27/12: Fagutvalget gjennomgikk og diskuterte forslag til Strategi- og økonomiplan 2013 2016 med fokus på områder som faller inn

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Formannskapet 7. juni 2016

Formannskapet 7. juni 2016 Formannskapet 7. juni 2016 Sakene PS 137/16 Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030 - høringsversjon Yngve Brox (H) forslag Det forutsettes at kommunens arbeid skjer på en mest mulig kostnadseffektiv

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden. Behandling i Kommunestyre - 21.06.2017: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige økonomistrategier

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 25/17 den 27.04.2017. Behandling: Anette Musdalslien, Sp, satte fram

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016 Arkivsaknr: 2016/1089 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 29.08.2016 Plan og eiendomsutvalget 30.08.2016 Formannskapet 08.09.2016 Kommunestyret 21.09.2016

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Saldering: Økt eiendomsskatt, Redusert politikerlønn ( ), Kjølnesfondet DRIFT Beløp Saldering

Saldering: Økt eiendomsskatt, Redusert politikerlønn ( ), Kjølnesfondet DRIFT Beløp Saldering Arne Sandum (SV) tok opp sine forslag fra formannskapet slik: Forslag 1 Barn, unge og kultur Tiltaket gjelder: A. Barnevernet 100.000 B. Pedagogisk-psykologiske tjenester 300.000 C. Full priskompensasjon

Detaljer

Ole Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg.

Ole Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg. Formannskapets behandling i møte 22.11.2011 sak 87/11: Ole Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg. Forslag til tillegg til rådmannens forslag til innstilling,

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Godkjenning av innkalling: Godkjenning av sakliste: Godkjenning av protokoll fra møte Endring av tittel på leder :

FORELØPIG PROTOKOLL. Godkjenning av innkalling: Godkjenning av sakliste: Godkjenning av protokoll fra møte Endring av tittel på leder : Lillehammer kommune Rådet for funksjonshemmede 2011-2015 FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Rådet for funksjonshemmede 2011-2015 Møtedato: 10.01.2014 Tid: 09:00-1230 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03.2008 038/08 EDA Saksansv. Erik Dahl Arkiv: K1-141 : Arkivsaknr.: 07/3775

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016 Behandling i Kommunestyret - 20.12.2012 Johan Arnt Elverum (SP) fremmet følgende forslag på vegne av flertallspartiene (SP, H, FRP, KRF og V): Rådmannen bes se på ordningen med utleie av kunstgressbanen

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende:

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 060/10 OVA Kommunestyret 17.06.2010 080/10 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K2-C11 : Arkivsaknr.: 10/1079

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2011/1192-8 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 97/11 01.11.2011 Økonomiplan for 2012-2015 og årsbudsjett 2012

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 Møtedato: 08.01.2014 Tid: 09:00 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 01/15514 Tittel: KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL , STATUS OG PLAN FOR REVIDERING

Saksprotokoll. Arkivsak: 01/15514 Tittel: KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL , STATUS OG PLAN FOR REVIDERING Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.10.2004 Sak: 0155/04 Resultat: Behandlet Arkivsak: 01/15514 Tittel: KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL 2001-2012, STATUS OG PLAN FOR REVIDERING Behandling: Brynjulf

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommuneplanmelding om byutvikling: Grønn strek for en trygg framtid. Utvalg: Bystyret Møtedato:

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommuneplanmelding om byutvikling: Grønn strek for en trygg framtid. Utvalg: Bystyret Møtedato: Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 31.03.2016 Sak: 19/16 Tittel: Saksprotokoll: Kommuneplanmelding om byutvikling: Grønn strek for en trygg framtid Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/35917 Vedtak:

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Mari Nyhus Arkiv: 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Hanne Mari Nyhus Arkiv: 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Mari Nyhus Arkiv: 16/3478-4 Dato: 31.01.2017 BÆREKRAFTUTVALG MANDAT OG ORGANISERING Vedlegg: Sammendrag: I denne saken foreslår rådmannen mandat for Bærekraftutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 05/4145 Tittel: "HELT IKKE STYKKEVIS OG DELT" SAMORDNING AV TILTAK FOR BARN OG UNGE

Saksprotokoll. Arkivsak: 05/4145 Tittel: HELT IKKE STYKKEVIS OG DELT SAMORDNING AV TILTAK FOR BARN OG UNGE Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.06.2006 Sak: 102/06 Arkivsak: 05/4145 Tittel: "HELT IKKE STYKKEVIS OG DELT" SAMORDNING AV TILTAK FOR BARN OG UNGE Behandling: Saksordfører: Gjermund Bjørndahl

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for kommunestyret 19.06.2017 Agenda økonomi- og strategidagen i kommunestyret Tidsramme kl 08:00 11:30 1. Økonomisk status 1. tertialrapport 2017 2. Budsjettdokument

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Saksprotokoll. Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre:

Saksprotokoll. Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre: Saksprotokoll Utvalg Formannskapet Møtedato 23.11.2016 Sak 92/16 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 16/3284 Tittel BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Behandling Representantene presenterte sine

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap 12.06.2017 066/17 Kommunestyre 26.06.2017 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Lindeberg, Nils Arkiv: K1-100 Arkivsaknr: 14/661 Planstrategi

Detaljer