SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Vedlagt følger rådmannens forslag til Handlingsprogram med vedlegg. I denne budsjettprosessen må kommunen forholde seg til regjeringsskifte og mindretallsregjering. Det betyr at handlingsprogrammet er utarbeidet på basis av avgående regjerings forslag til statsbudsjett, og at den nye regjeringens forslag ikke er innarbeidet. Hvordan rådmannen vil håndtere denne situasjonen omtales i avslutningen av dette saksfremlegget. Befolkning Når det gjelder befolkningsprognoser, har Vestby kommune som tidligere bestilt en fremskriving av dagens befolkning, korrigert med antatt boligbygging, av et eksternt firma. Denne prognosen følger som vedlegg 2 til Handlingsprogrammet. Hovedessensen i befolkningsutviklingen er at barnehagesituasjonen og skolesituasjonen er under kontroll, gitt at det bygges ny barnehage på Pepperstad, og utfordringene for Bjørlien løses. I tillegg står kommunen foran et stort utbyggingsbehov når det gjelder heldøgns omsorgsplasser. Skatt og rammetilskudd Rammetilskuddet er budsjettert med utgangspunkt i KS-modellen. Rådmannen har forutsatt at Fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler videreføres med 3,3 millioner pr år, selv om dette kan forandres fra år til år av Fylkesmannen. Beregningen av rammetilskudd følger det generelle budsjetteringsprinsippet som man har fulgt i Vestby kommune siden Dette prinsippet går ut på at man budsjetterer infrastrukturkostnadene som følge av økt befolkning og endring i demografi, men ikke økningen i driftsutgifter og driftsinntekter. Når det gjelder anslag på skattenivå neste år, har rådmannen lagt seg på KS modellens høyeste alternativ. Dette alternativet tar utgangspunkt i gjennomsnittlig skatteinngangen de tre siste årene, men likevel slik at anslaget er justert ned med en million i forhold til KS nivå. Bakgrunnen for denne nedjusteringen er siste prognose fra kemneren i Follo, som viser at årets skatteinngang kan bli 6 millioner lavere enn budsjettert. 2. VURDERING 2.1 Drift Sentraladministrasjonen For sentraladministrasjonen er det ikke lagt opp til store endringer, bortsett fra en utvidelse av innkjøpskontoret. Felles innkjøpskontoret (FIK) dekker kommunene Ås, Frogn, Nesodden og Vestby, og har i dag en bemanning på to årsverk. Forslaget innebærer en økning på ytterligere to årsverk, slik at kontoret totalt vil bestå av fire årsverk. En sammenligning med andre Follokommuner viser at deltakerkommunene i Fik er underbemannet i forhold. Dersom ressursinnsatsen skulle vært lik som Ski eller Oppegård i deltakerkommunene skulle bemanningen i Fik vært omtrent åtte årsverk.

2 Overføringer til kirkelig fellesråd Vestby kirkelige fellesråd har i sitt budsjettvedtak bedt om økning i overføringene tilsvarende 1,5 årsverk, og fra tusen pr år i driftsutgifter til kirken i Son. Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt inn en økning til Kirkelig fellesråd tilsvarende ett årsverk. RO Skole På Ro skole er det lagt inn drift av den nye skolen i Hølen fra Videre er det tatt høyde for klassesprekker som oppstår høsten Befolkningsprognosene viser at det også for senere år i planperioden vil bli klassesprekker, men disse er det ikke tatt høyde for budsjettmessig. Bakgrunnen for at man ikke har tatt høyde for dette er at man ikke budsjetterer med fremtidige utgifter og inntekter som følge av befolkningsvekst. Videre er det på skole foreslått noen mindre utgiftsøkninger som en del av arbeidet med å motvirke frafallet i videregående skole. RO Barnehage For Ro barnehage er det relativt store utgiftsøkninger. Helårsdriften av Solerunden barnehage, og en ny barnehage på Pepperstad medfører relativt store utgiftsøkninger, men er nødvendig for å opprettholde full barnehagedekning. Også regelendringer og regelavklaringer for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager medfører en stor utgiftsøkning. Økningen som nå er lagt inn på tilskudd er gjort med basis i dagens regelverk. En endring i beregningsmåten er ute på høring, og dersom denne endringen trer i kraft, kan utgiften øke ytterligere. RO Helse og barnevern På Ro helse og barnevern er det i hovedsak endringer i kommunale egenandeler som øker utgiftene. Spesielt ønsker rådmannen å rette oppmerksomheten mot enslige, mindreårige asylsøkere (EMA), hvor regjeringen har gått fra ordningen med fullfinansiering til en relativt stor egenandel. Rådmannen vil komme med en egen sak hvor ordningen blir evaluert og vurdert. RO Rehabilitering For Ro rehabilitering er det i hovedsak konsekvensjusteringer som endrer budsjettet. Av nye tiltak foreslår rådmannen at det legges inn en økning i tilskuddet til Asvo-bedriften Vestby Næringstjenester AS. Økningen er beskjeden, men vil øke den kommunale finansieringen fra 35 til 40%, noe som er i samsvar med søknaden fra styret i bedriften. RO Hjemmetjenesten På Ro hjemmetjenesten foreslår rådmannen en relativt god styrkning av ressursene. Det er lagt inn 1,5 årsverk som pleieressurs, halv stilling som saksbehandler og en halv stilling som ergoterapeut. Økningen i antall eldre, og kompleksiteten i pleiearbeidet har ført til et behov for å styrke tjenesten. Av samme grunn mener rådmannen det er viktig å øke ressursene til saksbehandling. Videre er det foreslått å innføre egenbetaling på trygghetsalarmer. Tjenesten er voksende, og medfører stort forbruk av hjemmetjenestens ressurser. RO Sykehjem For Ro sykehjem er det foreslått at utvidelsen av sykehjemmet, som skal stå ferdig i 2015, innfases over tid. Av utvidelsen på 24 plasser, foreslås det å ta i bruk 16 plasser i denne planperioden.

3 Kommunalt NAV På NAV foreslår rådmannen å øke avsetningen til økonomisk sosialhjelp med en million det første året. Årsaken til dette forslaget er at en relativt stor gruppe som nå går på arbeidsavklaringspenger vil fases ut av ordningen i starten av Enkelte av disse vil ikke være ferdig avklart til jobb eller trygd, selv om Vestby kommune ligger godt an i forhold til andre kommuner i Akershus. RO Kultur På Ro kulturs budsjett er det lagt inn mottak av til sammen 50 flyktninger de første tre årene i planperioden. Dette er i samsvar med kommunestyrevedtak om bosetting av flyktninger. Det fjerde året i perioden er det forutsatt at bosettingen videreføres med 16 flyktninger. Dette er gjort for å synliggjøre effekten alle fire år i planprogrammet, og er ikke ment som en forskuttering av politiske vedtak. Av øvrige endringer på Ro kultur vil rådmannen peke på tilskudd til lysløype på Sole og skiløype på Pepperstad. RO Plan, bygg og geodata På Ro plan, bygg og geodata er det kun mindre endringer. Skanningen av arkivet er ikke sluttført, men midlene som ble bevilget i 2013 er fortsatt disponible. RO Kommunalteknikk For Ro kommunalteknikk er det mange, og til dels store endringer. Området har de siste årene vært gjennom en opprydningsfase innen økonomiområdet som nå er i ferd med å bli ferdigstilt. Når det gjelder brann og feiing, er det relativt store endringer. Utgiftene til brannberedskap er lagt inn i henhold til Movarstyrets budsjettforslag. Det er ikke tatt høyde for en eventuell endring i utgiftene som kan komme dersom samarbeidsplanene om felles brannvesen for Mosse-regionen og Follo gjennomføres. Videre har det tidligere blitt budsjettert med at utgiftene til tilsyn skulle dekkes av feieavgiftene. Dette er ikke riktig, og den kommunale kostnaden øker med nær 1,2 millioner. Vannavgiften reduseres med 5% og avløpsavgiften holdes uendret. Reelt sett medfører dette en nedgang på 7,5% og 2,5%. Denne nedgangen kan gjøres fordi vannforbruket ikke har gått like mye ned som forventet etter innføring av vannmåler, og fordi kommunen har selvkostfond for vann på 1,8 millioner og for avløp på 4,1 millioner. Disse fondene bør bygges noe ned. RO Eiendom På Ro eiendom vil nye bygg og utvidelsen av eksisterende bygg medføre en relativt stor økning i forvaltning, drift og vedlikeholdsutgiftene. Vestby kommune bruker om lag 50 kroner pr kvadratmeter til vedlikehold, mens gjennomsnittet for landet er på om lag 90 kroner. KS har i en rapport fra 2008, Vedlikehold i kommunesektoren konkludert med at verdibevarende vedlikehold bør være på 170 kroner pr kvadratmeter. Med over 70 tusen kvadratmeter offentlige bygninger, burde således budsjettene for vedlikehold økt med 8,5 millioner. Etter rådmannens oppfatning er bygningsmassen i Vestby så vidt ny, at man kan ligge en del under landsgjennomsnittet og anbefalingene fra KS-rapporten. Administrasjonen vil i løpet av 2014 rullere vedlikeholdsplanen, og dette arbeidet vil gi et godt grunnlag for å vurdere eventuelle økninger i vedlikeholdsbudsjettene ved utarbeidelsen av neste planprogram.

4 I forrige handlingsprogram ble det vedtatt en ny stilling som ingeniør på eiendom. Stillingen ble belastet drift. En gjennomgang av arbeidsoppgavene på Ro eiendom viser at stillingen fullt og helt vil bli brukt til å følge opp investeringsprosjekter. Stillingen er derfor tatt ut av driftsbudsjettet, og vil bli belastet investeringsprosjekter. 2.3 Rentenivå Handlingsprogrammet er lagt opp med et rentenivå som tar utgangspunkt i Norges Banks rentebane slik den fremkommer i pengepolitisk rapport nr 2, tolket av Kommunalbanken. Rådmannen har med basis i notatet fra Kommunalbanken lagt følgende rente til grunn for planperioden: Renteanslag lån 2,20 2,70 2,95 2,95 Renteanslag innskudd 3,05 3,05 3,30 3,30 Etter rådmannens oppfatning er dette anslaget helt i det nedre sjiktet av forventet rentebane. Det er kommunes oppbygning av rentefond gjennom de siste årene som gjør det mulig å budsjettere med en så lav rente. I skrivende stund er dette fondet på 29 millioner. En renteøkning på ett prosentpoeng vil medføre økte renteutgifter slik: HP14 HP15 HP16 HP17 Sum Økt rentebelastning Når rentefondet er tilstrekkelig til å dekke en rente som ligger ett prosentpoeng over budsjettrenten de tre første årene, anser rådmannen at summen av budsjettert renteutgift og rentefond er robust nok. 2.4 Gebyr- og prissetting av kommunale tjenester Den kommunale prisveksten er anslått til 3 prosent neste år. Denne økningen ligger til grunn for de foreslåtte økningene i prisene, men med avvik på flere områder. For plan-, oppmåling- og byggesaksgebyrene er prisene knyttet opp mot rettsgebyret (R). Rettsgebyret har ikke blitt økt på en stund, og rådmannen foreslår derfor å øke antall R for å kompensere for dette. Innen barnehagesektoren har prisene vært frosset siden barnehageforliket, med en målsetning om at prisene skal komme ned på et nivå som tilsvarer 1750 kroner målt i kroneverdien fra Dette nivået er nå nådd, og prisen i barnehage kan økes med 30 kroner på en hel plass. Innen selvkostområdene vann, avløp, septik, feiing og renovasjon endres prisene i henhold til selvkostkalkyler. For alle disse områdene betyr dette en prisnedgang. 2.5 Eiendomsskatt Kommunestyret forutsatte i forrige handlingsprogram innføring av eiendomsskatt på næring fra 2014, med et takstgrunnlag på 8,5 milliarder. Skattesatsen ble satt til 5 promille, noe som skulle gi en inntekt på 44,6 millioner pr år. Takseringsarbeidet er ikke sluttført, men utfra signaler fra takseringsfirmaet anslår rådmannen at takstgrunnlaget vil ende på 4,7 milliarder for næringsbygg. Med tillegg av allerede eksisterende eiendomsskatt på verk og bruk vil eiendomsskatten med en skattesats på 5 promille gi en inntekt på 25,3 millioner pr år.

5 Rådmannen anbefaler at man differensierer satsen på ubebygd næringseiendom, og at denne settes til 2 promille, i samsvar med kommunestyresak 67/ Investeringsprogrammet Igangsatte og nye prosjekter På investeringssiden er det i stor grad videreføring av tidligere vedtatte investeringer. For mange av investeringene er det allerede inngått avtaler og kontrakter, da prosjektene går over flere år. I tillegg er det en del av investeringene som kommunen har bundet seg opp til å gjennomføre gjennom andre avtaler. Eksempler på slike investeringer er IKT, de fleste prosjektene innen vann og avløp, osv. I dette handlingsprogrammet har rådmannen valgt å vise restbudsjettet på allerede vedtatte og igangsatte investeringsprosjekter. Dette er gjort for at kommunestyret lettere skal få se sammenhengen i investeringer som strekker seg over flere år Vann og avløp I 2014 er det totalt budsjettert med 39 millioner kroner innenfor vann og avløpssektoren. Totalt i planperioden er investeringsbudsjettet for vann og avløp på 97,5 millioner. Disse investeringene inngår i avgiftsgrunnlaget for vann- og avløp og dekkes av kommunale gebyr Spuntvegg I tidligere budsjetter er det satt av 11,5 millioner til utbedring av spuntveggen ved Son havn nord. Spuntveggen utgjør deler av det området Vestby havn leier av kommunen for å drive Son småbåthavn. En nøktern opprusting er foreløpig beregnet til ytterligere 1,5 millioner, totalt 13 millioner kroner. Av dette vil kommunen få igjen 2,6 millioner i momsrefusjon. Basert på grunnleien havna betaler kommunen, et beløp på 367 tusen, kan ytterligere 8 millioner forrentes og avdras beregnet etter serielånprinsippet. Etter en annuitetsberegning kan et lån på 9,75 millioner betjenes. Selv om kommunesektoren budsjetterer etter bruttoprinsippet, mener rådmannen at det er viktig å være klar over at nettobelastningen på den kommunale bunnlinjen ved dette prosjektet vil være renter og avdrag på et lån i størrelsesorden en til to millioner, alt etter beregningsmåte. Etter rådmannens oppfatning har ikke kommunen noe valg i forhold til å gjennomføre prosjektet, da arealet er regulert til offentlig gangvei. Spørsmålet er om man skal velge en nøktern løsning, eller om man ønsker en løsning som står mer i stil med opprustingen av Son torg. Det presiseres at det som ligger inne i rådmannens forslag er en meget nøktern løsning, med grusdekke som avsluttende topplag Barnehager I reguleringsplanen for det nye feltet på Pepperstad er det avsatt en tomt til barnehageformål. Tomten er for liten, og administrasjonen har derfor jobbet med alternativer. Det foreslås en plassering som avmerket på vedlagte kart. Forhandlinger med velforeningene, som er grunneiere, om kjøpspris og avbøtende tiltak medfører en tomtepris om lag på samme nivå som en tidligere forkjøpsavtale med utbygger av det nye feltet på Pepperstad tilsa. Forskjellen er at tomten som man nå planlegger å bygge er stor nok, og bedre tilgjengelig også for den eldre delen av Pepperstad. Dersom man ønsker å bygge på den avsatte tomten på nordre Pepperstad, har utbygger varslet at forkjøpsretten har gått ut. Utbygger er likevel villig til å selge til kommunen, men forutsetter at dette kobles med en større utnyttelse av dette feltet en hva reguleringsplanen tilsier. Rådmannen anbefaler ikke dette alternativet Uteleieboliger for vanskeligstilte

6 Kommunestyret har i tidligere saker vedtatt å redusere antall kommunale utleieboliger. Det kan likevel være hensiktsmessig å utnytte Husbankens støtteordninger for vankeligstilte. Ved kjøp av utleieboliger til flyktninger, bostedsløse og andre grupper kan kommunen oppnå et tilskudd på inntil 40% av kjøpesummen. Prosjektet er foreløpig ikke utredet i detalj, men det ser ut som om det vil være vanskelig å oppnå maksimal støttegrad. Rådmannen har derfor lagt seg på 20% i forventet tilskudd. Egen sak om prinsipper og gjennomføring vil bli fremmet i løpet av Omsorgsboliger Solhøy Kommunestyret har tidligere vedtatt å bruke skoletomta på Solhøy til omsorgsboliger. Midlene som er lagt inn i 2016 og 2017 tilsvarer byggetrinn 1, som gir 24 plasser med heldøgns omsorg, og 16 ordinære omsorgsboliger Omgjøring Risil Befolkningsprognosene viser at det i Bjørlien skolekrets vil være behov for en tre-parallellers skole. Dette kan oppnås ved å bruke to av fløyene, samt fellesarealene på Risil ungdomsskole. Den siste fløyen forutsettes brukt til voksenopplæringen, som i dag har kontorer på rådhuset. Prosjektet er ikke utredet, og det vil bli fremmet egen sak i løpet av Beløpet er foreløpig et anslag. 2.7 Buffere I rådmannens budsjettforslag er det satt av to reserveposter. Generell reservepost foreslås holdt uendret på fem millioner kroner i året. Den årlige generelle reserveposten må ta unna for endringer i rammebetingelser, svikt i skatteinngang og andre driftsendringer. Lønnsreserven foreslås uendret på 15,5 millioner kroner Dette tilsvarer den forventede lønnsveksten i kommunal sektor på 3,5%. 2.8 Netto driftsresultat Netto driftsresultat skal, etter fylkesmannens anbefalinger, ligge på mellom 3 og 5%. I planperioden utvikler netto driftsresultat seg slik: HP14 HP15 HP16 HP17 Netto drift i prosent uten reservepost 2,60 0,67 0,46 0,30 Netto drift i prosent med reservepost 3,12 1,19 0,98 0,82 Selv om man bare det første året er innenfor fylkesmannes anbefaling, mener rådmannen at resultatet er tilfredsstillende. Dette skyldes delvis at kommunen har relativt store reserver i form av disposisjonsfond. Det generelle reservefondet vil ved inngangen av planperioden være på rundt 60 millioner, eller tilsvarende 6,5% av sum driftsinntekter. 2.9 Utfordringer i neste planperiode Befolkningsprognosene viser at kommunen står foran en formidabel vekst i antall eldre. Boligsosialplan viser at man frem mot 2026 trenger en dobling av kapasiteten innen døgnbasert omsorg. Inneværende planperiode legger opp til 24 nye sykehjemsplasser til 2015, og 24 omsorgsboliger. I neste planperiode må det tas høyde for om lag ytterligere 40 plasser. I tillegg må det avsettes midler til ordinære omsorgsboliger.

7 Resultat i neste periode Dersom man fremskriver det foreslåtte handlingsprogrammet til neste periode fremkommer følgende resultat: HP 18 HP 19 HP 20 HP 21 Netto drift Tall i hele tusen. Det er viktig å merke seg at disse resultatene er uten nødvendige investeringer i infrastruktur for eldreomsorg. Heller ikke driften av Solhøytunet er lagt inn. 3. ALTERNATIVER Kommunestyret har en del alternativer. Kuttmuligheter synliggjort gjennom arbeidet i finanskomiteen våren 2012 er ikke fullt ut utnyttet. Videre kan eiendomsskatten økes fra 5 til 7 promille, noe som vil gi en inntektsøkning på om lag 9 millioner kroner pr år. I rådmannens forslag ligger det inne 16 nye sykehjemsplasser fra Befolkningsprognosene tilsier at dette er noe i overkant. Det kan derfor være et alternativ å halvere økningen. Innsparingen vil ikke bli tilsvarende, da det er noe faste kostnader forbundet med å åpne nye plasser. Dersom det siste tiltaket vedtas, understreker rådmannen på det sterkeste at man ikke vedtar varige driftskostnader, da ytterligere opptrapping av antall plasser vil komme i neste planperiode. Utgiftsreduksjonen må i tilfelle benyttes til engangskostnader eller fondsavsetninger. 4. KONKLUSJON Ved å innføre eiendomsskatt på næring er kommunen i balanse i planperioden. Grunnlaget for en bærekraftig utvikling i kommuneøkonomien synes å være tilstede. Netto driftsresultat er vesentlig under fylkesmannens anbefalinger, men med et relativt stort disposisjonsfond mener rådmannen at budsjettert resultat er tilstrekkelig. Regjeringen Solberg har fremmet sin endringsproposisjon til Regjeringen Stoltenberg II s statsbudsjett. Rådmannen har valgt å ikke legge konsekvensene av endringsproposisjonen inn i handlingsprogrammet, da regjeringen er en mindretallsregjering, og budsjettforslaget nødvendigvis må bli gjenstand for forhandlinger i Stortinget. KS har mandag 11. november sendt ut revidert modell for skatt og rammetilskudd. Denne modellen viser at regjeringens tilleggsproposisjon vil medføre en nedgang i rammetilskuddet på 1,9 millioner og en økning av den kommunale egenandelen for mindreårige flyktninger på 170 tusen. På utgiftssiden kan skolefrukt og kulturskoletilbud i SFO-tiden fjernes. Totalt vil det gi en innsparing på 950 tusen. De resterende 1,1 millionene pr år er det ikke synliggjort inndekning for. Rådmannen vil jobbe videre med å analysere tilleggsproposisjonen frem mot kommunestyrets behandling. Dersom finanskomiteen i Stortinget avgir sin innstilling før kommunestyrets budsjettbehandling, og konsekvensene for kommunesektoren er kartlagt, vil rådmannen endre sin innstilling før kommunestyrets behandling. INNSTILLING: 1. Handlingsprogram datert 8. november 2013 vedtas. 2. Betalingsregulativ 2014 datert 8. november 2013vedtas med virkning fra 1. januar 2014.

8 3. Betalingsforskrift for plan og byggesaker, datert 29. oktober 2013 vedtas med virkning fra 1. januar Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner ,- til videreutlån i Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner ,- til finansiering av investeringer i Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond. 7. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond. 8. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene. 9. I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 d skrives det ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen for skatteåret Den generelle eiendomsskattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eiendommer, settes til 5. I medhold av eiendomsskattelovens 12 b differensieres skattesatsen ved at den sats som skal gjelde for ubebygd næringseiendom, settes til 2. I medhold av eiendomsskattelovens 7 a fritas for eiendomsskatt eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 Økonomiplan 2009-2012 Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. RAMMEBETINGELSER...4 1.1 Kommunens utvikling...4 1.2 Økonomisk status...5 1.3 Vurdering

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer