Program for. Rauma Venstre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for. Rauma Venstre"

Transkript

1 Program for Rauma Venstre for perioden

2 Folk først. Folk fremfor systemer! Oppvekst. Venstre mener at vi må prioritere tiltak som sikrer god kvalitet i grunnopplæringen. Venstre vil: Sikre at barnehager og skoler har tilstrekkelig, og kvalifisert personale som er faglig oppdatert. Satse på økt grunnbemanning i barnehagene for de yngste barna (ett- og toåringer) Gi et tilrettelagt tilbud på alle nivå i grunnutdanningen slik at barn og ungdom opplever mestring. Sikre at elever og ansatte har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Sikre et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle elever gjennom helsesøster på skolene og i sosiale media. Gi forutsigbarhet for skolene ved langsiktig planlegging av tilbud ut fra behov. Styrke Måndalen oppvekstsenter Jobbe for å opprettholde et godt videregående tilbud ved Rauma vgs. Bidra til flere lærlingeplasser. Styrke oppfølgingen ved overgang mellom barnehage, skole og ulike skoleslag. Sikre et bredt og variert tilbud innen kulturskolen. Legge til rette for et variert kultur og fritidstilbud for ungdom med ungdom. Velferd. Venstre mener at vi må jobbe for et varmt og romslig samfunn for alle, og som tar vare på de svakeste. Venstre vil: Ha fokus på forebygging, aktivitet og tiltak som gir livsglede i tråd med nasjonale planer for bedre folkehelse. Vektlegge forebyggende helsearbeid, hvor skolehelsetjeneste og helsestasjoner har fokus på tidlig avklaring og innsats. Styrke tverrfaglig samhandling mellom tjenestetilbudet slik at

3 Kunnskap og like muligheter personer og grupper ikke faller utenfor hjelpeapparatet. Støtte realiseringen av et fremtidsrettet helsehus i 2017 med fokus på et brukertilpasset tilbud. Styrke satsingen på en differensiert, heimebasert omsorgstjeneste slik at de som vil kan bo heime lengre. Sikre godt tilbud om korttidsplasser for å ivareta avlastningsbehovene for heimeboende. Sikre et verdig tilbud innen demensomsorg, psykiatri og rusbehandling. Tilrettelagt botilbud for ulike brukergrupper. Arbeidsrettet rehabilitering og meningsfull beskjeftigelse for personer med nedsatt funksjonsevne gjennom Astero og NAV. Jobbe for arbeidsvilkår som gir en stabil grunnbemanning i kommunal sektor. Støtte frivillighetsarbeidet i lag og foreninger og bidra til vekst i kultur og fritidstilbud. Styrke svømme- og bademuligheter i kommunen. Utvide fritidstilbudet med tennisbane. Ta imot, og gi et godt og integrert tilbud til innvandrere og asylsøkere.

4 Verdiskapning. Venstre mener at vi må ha mål om å trygge og styrke arbeidsplasser og ha et godt servicetilbud i egen kommune og utvikle gode samferdselsløsninger i tråd med utvikling av kommunens bosetting, næringsliv og attraktivitet. Venstre vil: Jobbe for et bærekraftig demokratisk samfunn i et langsiktig perspektiv. Styrke arbeidet med næringsutvikling ved å legge til rette for attraktive bo- og næringsareal. Bidra politisk til at bedrifter vil etablere og utvikle seg og i kommunen. Sikre innbyggerne trygge bomiljø og bedret trafikksikkerhet. Bla. må E 136 bygges ut mer helhetlig, særlig med tanke på Veblungsnes og Måndalen. Fortsette arbeidet med å korte inn reise- og pendleravstanden til regionsentret ved at Fv 64 blir stamveg og flaskehalser utbedres. Få bygget flere gang- og sykkelveger ved at det utarbeides en kommunal trafikksikkerhetsplan. Knutepunktsfunksjonen i Rauma må styrkes ved at kollektivtrafikken får større gjennomslag. Arbeide for at Raumabanen utvikles og at jernbanen får større utbredelse i fylket. Styrke Raumabanen som godsog turistbane. Bidra til at land og folk innen dagens kommunegrenser sikres de beste utviklingsmuligheter. Støtte og videreføre gjennomføring av samfunns- og kommuneplanens mål. Verne om og utvikle offentlige arbeidsplasser. Arbeide for sterkere og tydeligere prioriteringer i plan- og budsjettprosesser der kommunen er part eller har et ansvar. Satse videre på økt verdiskapning innen reiseliv. Jobbe for at Rauma kommer styrket ut som landbrukskommune. Bla. ved å jobbe for jordvern, sikre hensiktsmessig arrondering, støtte modernisering og utvikling av drift. Sikre en god kommunal veterinærtjeneste og avløserordning. Støtte opprettelse av et forsknings- og innovasjonssenter i Rauma.

5 Miljø Venstre mener at Rauma kommune skal ha en aktiv miljøpolitikk som bidrar til en bærekraftig utvikling. Vi menerat det er viktig med økt fokus på utfordringer som klimaendring, tap av biologisk mangfold, forurensing og ressursknapphet også lokalt. Det må være prioritert å stimulere til et grønt skifte lokalt. Vi mener det er viktig å ta vare på våre kulturminner for fremtiden. biologiske mangfoldet. F.eks. ved å plante bievennlige planter, plassere ut bihotell, bekjempe svartelistede arter, verne om sårbare arter og naturtyper og redusere veisalting. Fremme klimavennlige valg i hverdagen. F.eks. innen transport, energivalg, kjøp av varer og tjenester, velge kortreist og/eller økologisk mat i kantiner og institusjoner. Sikre vernestatusen for vernede vassdrag i kommunen. Styrke identiteten til Rauma som nasjonalpark- og landskapsvernkommune. Ha et større engasjement for kulturminnevern. Utarbeide en plan for kulturminnevern. Venstre vil: Ta lokalt ansvar for å redusere utslipp av klimagasser. Jobbe for bedre kildesortering av avfall. Redusere bruken av miljøgifter i daglig drift til et minimum. Inspirere til at flest mulig av kommunens sine enheter miljøsertifiseres. Ha tiltak for å ta vare på det

6 Venstres kjernesaker. Sats på kunnskap Ta grønne valg Vis varme Skap verdier Skole Venstre mener at vi må prioritere tiltak som sikrer god kvalitet i grunnopplæringen. Miljø Venstre mener at Rauma kommune skal ha en aktiv miljøpolitikk som bidrar til en bærekraftig utvikling og inspirerer deg og gjøre det enklere å leve miljøvennlig. Venstre er Norges sosialliberale parti. Liberal politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Venstre bygger sin politikk på kjerneverdiene frihet, rettferdighet og fellesskap fremfor særinteresser. Velferd Venstre mener at vi må jobbe for et varmt og romslig samfunn for alle, og som tar vare på de svakeste. Verdiskapning Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv og landbruk som skaper nye verdier og grønn vekst. "Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet."

7 Stem Venstre. Våre kjerneverdier er: Raus Åpen Engasjert Ansvarlig Framtidsrettet Vi vil: Fortsette å arbeide for at Rauma skal være en attraktiv kommune å bo i med et godt servicetilbud for alle. Fortsette å arbeide for at det skal være en attraktiv lokalisering for store og små bedrifter. Fortsette å bidra til samarbeid og åpenhet i det politiske arbeidet. Stå på for å utvikle et aktivt og levende lokaldemokrati hos alle grupper i befolkningen. Arbeide for å sikre en effektiv arbeidsdeling mellom folkestyre og administrasjon. Fremme forslag og støtte saker som er til det beste for Raumasamfunnet idag og på lang sikt. At verdens beste kommune for naturglade mennesker skal gå inn i fremtiden med å satse på et grønt skifte.

8 Rauma Venstre Arne Steffen Lillehagen Lang erfaring fra næringsliv og politikk. Har et stort engasjement for de svakeste gruppene i samfunnet og utviklingen av Raumasamfunnet. Hilde Mjelva Lektor ved Rauma vgs og fersk som politiker. Engasjert i utdanning, miljø, matproduksjon og samfunnsutvikling. Tor Erling Vik Selvstendig næringsdrivende, engasjert i landbruksog næringsutvikling, frivillghetsarbeid og idrett. Rolf Hermann Bjerkeli Lang erfaring fra skoleverket og engasjert i idrettsarbeid. Brenner bla. for utdanning, frivillighetsarbeid og lokalmiljø. Per Berg Lang erfaring med lokalradio og engasjement for lokalsamfunnet. Olivia Rypdal Samfunnsengasjert student og idrettsutøver. Venstres kandidater i Rauma. 1. Arne Steffen Lillehagen (f. 1950), Åndalsnes 2. Hilde Mjelva (f. 1964), Åndalsnes 3. Tor Erling Vik (f. 1972), Mittet 4. Per Berg (f. 1941), Åndalsnes 5. Rolf Herman Bjerkeli (f. 1949), Isfjorden 6. Lise Brandli (f. 1968), Åndalsnes 7. Ingebjørg Salthammer Eide (f. 1950), Åndalsnes 8. Rolf Eide (f. 1957), Åndalsnes 9. Janne Rustad (f. 1957), Åfarnes 10. Olivia Ragna Rypdal (f. 1996), Isfjorden 11. Arne Skiri (f. 1949), Åndalsnes 12. Ida Marie Skiri (f. 1982), Isfjorden 13. Vidar Skiri (f. 1947), Åndalsnes 14. Tor-Bjørn Øverbø (f. 1972), Åfarnes Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/ venstrerauma Foto fra Raumabanen: Leif Johnny Olestad Les mer om vår politikk og våre kandidater på våre nettsider. venstre.no/rauma

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke

Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke De følgende kommentarer refereres til Rullering av kommuneplan 2007-2019 Grunnlag for innspill

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først. Folk først Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først. www.nordtrondelag.venstre.no Innledning Småbedrifter Venstre er Norges

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2015-2019 1 VENSTRE I ØSTFOLD Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Det innebærer

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Moss Venstres valgprogram 2011-2015

Moss Venstres valgprogram 2011-2015 Moss Venstres valgprogram 2011-2015 Folk først Venstre er et sentrumsparti med tradisjon for samarbeid. Vi vil samarbeide med de partier som er enig i hovedprioriteringene i vår politikk for å finne gode

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer

Program for Tjøme Venstre

Program for Tjøme Venstre Program for Tjøme Venstre for perioden 2015-2019 Grønn vekst på grønne øyer - i en ny kommune Tjøme står ved kommunevalget 2015 foran sitt viktigste veivalg noensinne. Vi skal bestemme om kommunen består

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Alta vil Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Forslag til vedtak. Sist revidert: 2015-04-24 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1 Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks:

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast. desember 00 0 0 0 Forord Programkomiteen ble nedsatt av

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer