VANNFORSYNING I ØYGARDEN ÅRSRAPPORT VANNKVALITET 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANNFORSYNING I ØYGARDEN ÅRSRAPPORT VANNKVALITET 2016"

Transkript

1 ØYGARDEN KOMMUNE VANNFORSYNING I ØYGARDEN ÅRSRAPPORT VANNKVALITET 2016 ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF WWW cowi.no FAGRAPPORT OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. A VERSJON 1 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET Ane Gjesdal KONTROLLERT Per Harald Haugen GODKJENT Ane Gjesdal

2 2/23 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE 2016 INNHOLD Sammendrag 3 1 Vannforsyning i Øygarden Innledning Drikkevannsforskriften Vannverkene Kvalitetskontroll og overvåking 4 2 Alvheim vannverk Forsyningssituasjon i Råvannskvalitet, Storavatn Drikkevannskvalitet 7 3 Blomvåg vannverk Forsyningssituasjonen Råvannskvalitet, Steinsvatnet Drikkevannskvalitet 12 4 Breivik vannverk Råvannskvalitet, Stølevatnet Drikkevann Breivik 16 5 Bakken krisevannverk Råvann, Hjelmevatnet Drikkevann Bakken 20 6 Kilder 23

3 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE /23 Sammendrag Rapporten presenterer resultatene fra kontroll av råvann og drikkevann ved de kommunale vannverkene i Øygarden kommune i Resultatene er sammenliknet med tidligere år og vurdert opp mot drikkevannsforskriftens grenseverdier. Utviklingen i råvannskvalitet viste en stigende tendens for fargetall fram mot 2014, men dette har nå flatet ut. Den hygieniske råvannskvaliteten varierer noe fra år til år. I 2016 ble det påvist E.Coli i 46-60% av råvannsprøvene. Ingen av kildene kan betraktes som fullverdige hygieniske barrierer. Alvheim vannbehandlingsanlegg forsyner områdene nord for Straumøyna og stod for 55 % av drikkevannsproduksjonen i Vannverket henter råvann fra Storavatnet. Vannbehandlingsprosessen utgjør to hygieniske barrierer i tillegg til fargefjerning og heving av ph. Behandlet vann har fremdeles varierende og til tider høyt kimtall, særlig i ledningsnettet. Vannkvaliteten fra vannverket er forøvrig god og tilfredsstiller grenseverdier i drikkevannsforskriften. Blomvåg vannverk forsyner områdene sør for Straumsøyna og produserte 45 % av drikkevannet i Øygarden i Den hygieniske drikkevannskvaliteten var god, men vannet hadde periodevis for høyt fargetall. Råvannskvaliteten er ikke optimal med tanke på effektiv UV-desinfeksjon. Anlegget har to hygieniske barrierer i vannbehandlingen og benytter klorering i tillegg til UV. Vannverket er sårbart og avhengig av kontinuerlig drift på grunn av mangel på reservevolum i høydebasseng. Vannbehandlingen er enkel. Nytt vannbehandlingsanlegg med koagulering, filtrering og UV-behandling (Moldeprosessen) er under oppføring. Det bygges også et høydebasseng på 3000m 3. Anlegget skal tas i bruk i Breivik reservevannverk ble regelmessig testkjørt men var ikke i ordinær bruk i Råvannskvaliteten er ustabil og vannbehandlingen er mangelfull. Bakken krisevannverk ble regelmessig testkjørt men var ikke i ordinær bruk i Råvannskvaliteten er ustabil og vannbehandlingen er mangelfull.

4 4/23 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE Vannforsyning i Øygarden 1.1 Innledning Øygarden kommune utfører rutinemessig kontroll av vannkvaliteten ved kommunens vannverk. COWI har på oppdrag fra Øygarden kommune gjennomgått resultatene fra Denne rapporten gir en oversikt over vannkvaliteten i kildene og drikkevannskvalitet som ble levert til abonnentene dette året. 1.2 Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften 1 regulerer produksjon og kvalitetskontroll av drikkevann i Norge. Forskriften har som formål å beskytte menneskers helse ved å stille krav til levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende luk, smak og farge ( 1). Farekartlegging og farehåndtering er et gjennomgående prinsipp i forskriften ( 6). Forskriften stiller krav til planlegging og omfang av prøvetaking ( 19-21) og tiltak ved overskridelse av angitte grenseverdier eller tiltaksgrenser ( 22). Vannverkseier skal sikre at abonnentene til enhver tid har tilgang til oppdatert informasjon om drikkevannskvaliteten ( 23). 1.3 Vannverkene I hovedplan for vannforsyning i Øygarden kommune har kommunen som målsetting at "ved uttak fra kommunalt ledningsnett skal drikkevannet oppfylle krav stilt i den til enhver tid gjeldende drikkevannsforskriften". Offentlig vannforsyning i Øygarden kommune har stadig blitt forbedret. I dag har kommunen to hovedvannverk (Alvheim og Blomvåg), ett reservevannverk (Breivik) og et krisevannverk (Bakken). Alvheim vannverk ble opprustet med nytt vannbehandlingsanlegg i 2009, og anlegget ble utvidet med større kapasitet i Vannverk produserer % av kommunens drikkevann og forsyner den nordlige delen av kommunen. Bakken er krisevannverk for dette forsyningsområdet. Blomvåg vannverk produserer % av vannforbruket og forsyner den sørlige delen av kommunen. Nytt vannbehandlingsanlegg med utvidet renseprosess er under oppføring for Blomvåg vannverk. Det nye anlegget med tilhørende høydebasseng skal tas i bruk i Breivik er reservevannverk i sør. For å beskytte råvannskildene er det innført restriksjoner på bruk av områdene innenfor nedbørfeltene til Alvheim, Blomvåg og Bakken vannverk. 1.4 Kvalitetskontroll og overvåking Vannkvaliteten kontrolleres regelmessig ved uttak av vannprøver som analyseres ved akkreditert laboratorium. Det tas prøver fra hele vannforsyningssystemet, - råvann fra kildene, behandlet vann i vannbehandlingsanleggene og prøver fra utvalgte steder i distribusjonsnettet. Prøvepunktene skal dekke ulike deler av kommunen og gi en representativ oversikt. Vannprøver gir et øyeblikksbilde av vannkvaliteten. Resultatene gir derfor en oversikt over den generelle vannkvaliteten i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) FOR

5 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE /23 Kortvarige episoder eller spesielle forhold i avgrensede deler av ledningsnettet vil bare tilfeldig være registrert. Tabell 1 Prøvepunkt for rutinekontroll Vannverk Prøvepunkt Alvheim vannverk Råvann (1) etter rensetrinn i prosessen (2), behandlet vann (1), i distribusjonssystemet (4) Blomvåg vannverk Råvann (1), behandlet vann (1), i distribusjonssystemet (5) Breivik reservevannverk Råvann (1), behandlet vann (1) Bakken krisevannverk Råvann (1), behandlet vann (1) Kontrollen følger en fastsatt prøveplan som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens bestemmelser om hyppighet, antall prøver og analyseparametere. Prøvene samles inn av kvalifisert personell. Tilleggsprøver tas etter behov for å følge opp driftsjusteringer eller andre særskilte forhold. Ved mottak av analysesvar sammenliknes resultatene med drikkevannsforskriftens grenseverdier. Dersom det oppdages alvorlige avvik rapporterer laboratoriet umiddelbart til vannverkspersonell i Øygarden slik at tiltak blir iverksatt så snart som mulig. I 2006 ble det tatt 66 prøver av råvann, 52 kontrollprøver i vannbehandlingsprosessen og 276 prøver av drikkevann. Hver prøve er analysert for flere mikrobiologiske, kjemiske og fysiske kvalitetsparametere. Analysene er utført av Eurofins AS. I de neste kapitlene er resultatene fra vannkvalitetskontrollen presentert samlet for hvert vannverk. Resultater fra rutineprøver er oppsummert i tabeller som angir antall prøver, gjennomsnitt-, minimum- og maksimumsresultat. Endringer i vannkvalitet i perioden er vist i figurer. I figurene er ekstraprøver fra perioder med behov for intensivert oppfølging tatt med i tillegg til rutineprøver. 2 Alvheim vannverk 2.1 Forsyningssituasjon i 2016 Alvheim vannverk forsyner den nordlige delen av Øygarden kommune med drikkevann. I 2009 tok kommune i bruk et nytt moderne vannbehandlingsanlegg ved Alvheim vannverk. Prosessen har to hygieniske barrierer (ozonering og UV-desinfeksjon). Ozon gir også bleking og fjerner farge fra råvannet før vannet filtreres gjennom biofilter med kull som filtermateriale. ph justeres opp ved tilsetting av vannglass. I 2014 ble anlegget utvidet fra 3 til 5 filtertanker. Produksjonskapasiteten er nå 250m3/t. Tabell 2 Nøkkelinformasjon om Alvheim vannverk 2016 Vannverk Byggeår Antall bosatte i forsyningsområde Alvheim vannverk 2009 utvidet bosatte, Sture terminal Produksjon i 2016 Vannkilde m³ Storavatn klausulert Vannbehandling Ozonering Biofiltrering (kullfilter) UV-desinfeksjon ph-justering (vannglass) Tilrettelagt, nødklorering

6 6/23 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE Råvannskvalitet, Storavatn Resultater fra rutineprøver av råvann fra Storavatnet i 2016 er oppsummert i tabell 3. Råvannet er generelt klart og har stabilt lav turbiditet. ph-verdien er naturlig lav. Innhold av organisk materiale varierer gjennom året og gir særlig høyt fargetall om høsten og vinteren. I 2016 varierte fargetallet fra Resultatene viser også at Storavatnet er utsatt for fekal forurensning. I 50% av råvannsprøvene i 2016 ble det påvist E.Coli i lave konsentrasjoner. Innholdet varierte fra 0-3/100 ml. Tabell 3 Rutineprøver av råvann fra Alvheim vannverk Parameter Enhet Gjennomsnitt Min Maks Antall prøver E.Coli ant/100ml 0, Intestinale enterokokker ant/100ml 0, Koliforme bakterier ant/100ml 2, Clostridium perfringens ant/100ml 0, Kimtall ant/ml > ph ph 6,7 6,4 6,8 26 Konduktivitet ms/m 12,9 11, Turbiditet FNU 0,33 0,22 0,48 26 Farge mg Pt/l 39, UV-T50 % (5 cm) 10,5 9,4 11,0 3 Ammonium µg/l 9,2 3, Lukt Sensorisk 0 1 kimtall >300/ml er satt = 300/ml ved beregning av gjennomsnitt Råvannskvalitet endres også over tid. Endringer i fargetall, turbiditet og hygienisk råvannskvalitet i perioden er vist i figur 1. Fra 2008 og fram til 2014 økte årstidsvariasjonene i fargetall, og gjennomsnittlig fargetall var stigende. De siste årene har fargetallsøkningen stoppet opp og flatet ut. Vannkilden fungerer ikke som en hygienisk barriere. Andel positive E.Coli råvannsprøver har vært fra18% til57% i perioden For å kontrollere om prosesstrinnet ozon/biofilter fungerer som en effektiv hygienisk barriere tas det rutinemessig prøver etter biofilter og før UV-desinfeksjon. Resultatene fra 2016 er oppsummert i tabell 4. Resultatene er gode. Det ble ikke påvist indikatorbakterier i noen av prøvene.

7 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE /23 Figur 1 E.Coli, fargetall og turbiditet i råvann fra Storvatn, Tabell 4 Rutineprøver etter filtrering og før UV-behandling, Alvheim vannverk 2016 Parameter Enhet Gjennomsnitt Min Maks Antall Antall utenfor 2 E.Coli ant/100ml 0, Intestinale enterokokker ant/100ml 0, Koliforme bakterier ant/100ml 0, (0) Clostridium perfringens ant/100ml 0, (0) Kimtall ant/ml 38,25 0 > (2) 1 kimtall>300/ml er satt = 300/ml ved beregning av gjennomsnitt 2 antall resultater utenfor grenseverdi i drikkevannsforskriften i (parentes fremgår antall resultater utenfor tiltaksgrense/anbefaling for parametere der det ikke er angitt grenseverdi) 2.3 Drikkevannskvalitet I 2016 ble rutineprøvene fra Alvheim vannverk hentet fra rentvannsbassenget på vannbehandlingsanlegget og 4 faste prøvepunkt i distribusjonsnettet (Tjeldstø barnehage, Nautnes VPS, Hellesøy APS, Bakken/Sælseide VPS). Resultatene er oppsummert i tabell 5 og viser at Alvheim vannverk leverte drikkevann med god kvalitet. Det ble ikke påvist indikatorbakterier for fekal forurensning i noen drikkevannsprøver. Bruksmessig kvalitet var også god. Fargetall og turbiditet var tilfredsstillende lavt, og ph var innenfor ønsket intervall med hensyn til å begrense korrosjon på rør og installasjoner. I en prøve var konsentrasjonen av ammonium over grenseverdi, men samtidige prøver fra andre steder i forsyningssystemet viste normale og lave verdier, noe som svekker resultatets troverdighet.

8 8/23 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE 2016 Utvidet rutinekontroll ble ikke utført i Årlig utvidet rutinekontroll i 2012, 2013, 2014 og 2015 har imidlertid vist tilfredsstillende og stabile resultater. Tabell 5 Rutineprøver av drikkevann fra Alvheim vannverk Resultatene er sammenliknet med grenseverdi (eller tiltaksgrense/anbefaling) i drikkevannsforskriften Parameter Enhet Grenseverdi (tiltaksgr) Gjennom -snitt Min Maks Antall Antall utenfor 2 E.Coli ant/100ml 0 0, (0) Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0, (0) Koliforme bakterier ant/100ml (0) 0, (0) Clostridium Perfringens ant/100ml (0) 0, (0) Kimtall ant/ml (100) 161,2 0 > (58) ph (6,5-9,5) 7,7 7,2 8,8 79 (0) Konduktivitet ms/m (250) 14,3 11,8 15,8 105 (0) Turbiditet FNU (1 FNU) 0,2 0,16 0, (0) Farge mg Pt/l (20) 11, (0) UV-T50 % (5 cm) 45,3 38,3 54,5 105 Ammonium µg/l (500) 71, (1) Lukt Sensorisk Ingen unormal (0) Smak endring (0) 1 kimtall >300/ml er satt = 300/ml ved beregning av gjennomsnitt 2 antall resultater utenfor grenseverdi i drikkevannsforskriften (i parentes fremgår antall resultater utenfor tiltaksgrense/anbefaling for parametere der det ikke er angitt grenseverdi) 3 så vidt konstaterbar lukt/smak Figur 2-5 viser variasjon og endring i vannkvalitet i perioden Den hygieniske kvaliteten har vært stabil og god. Figur 2 Resultater fra E.Coli-analyser. Behandlet vann fra Alvheim vannverk

9 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE /23 Figur 3 Farge, UV-transmisjon og turbiditet i behandlet vann fra Alvheim vannverk Reduksjon i fargetall fra januar 2010 markerer overgangen til nytt vannbehandlingsanlegg på Alvheim Figur 3 viser at fargetall og turbiditet i behandlet vann er tilfredsstillende sammenliknet med drikkevannsforskriftens anbefalinger, fargetall < 20 og turbiditet < 1 FNU ut fra behandlingsanlegget. Variasjon gjennom året viser at fargetall og UV-transmisjon i behandlet vann påvirkes av naturlige årstidsvariasjoner i råvannet. Om høsten øker fargetallet i kilden (figur 1). Så lenge ozondosen ikke justeres vil det økte ozonforbruket og gjenspeiles i økt farge og redusert UVtransmisjon i behandlet vann fra samme periode (figur 3). UV-transmisjon er en følsom parameter, og endringer i råvannet gir tydeligere utslag på UV-transmisjon enn på fargetall. UV-transmisjonen i behandlet vann har imidlertid vært positiv og vist en generelt økende tendens de siste årene. Dette er gunstig for effektiv UV-desinfeksjon. I likhet med foregående år ble det i 2016 målt høye kimtall (>100/ml) i vannprøver fra Alvheim vannverk (figur 4). Drikkevannsforskriften angir ikke grenseverdi for kimtall, men krever at årsaken undersøkes og vurderes dersom verdiene er større enn 100/ml. Kimtallet er lavest ut fra rentvannbassenget (2016: 35% overstiger 100/ml) og øker utover i nettet (2016: 62% overstiger 100/ml). Sannsynlig årsak er relativt høy ozondose og begrensninger i biofiltrenes evne til å holde tilbake organisk materiale som igjen gir grunnlag for kimtallsvekst i basseng og ledningsnett. Høyt kimtall betyr at mye organisk stoff er under nedbrytning. Økt oppholdstid gir tid til vekst og fører til at kimtallet er høyere ute i nettet enn rett etter behandlingsanlegget. Undersøkelse av BDOC (biotilgjengelig organisk karbon) og NOM-fraksjoner (naturlig organisk materiale) (Sintef 2011) og andre parametere i vannprøver fra ulike trinn i vannbehandlingsprosessen, støtter denne teorien. Dette er en kjent utfordring for vannverk som benytter renseprosessen ozon/biofilter, og indikerer ikke tilførsel av forurenset vann. Det er hele året tilsatt en lav dose klor etter basseng (etter prøvepunkt) for å begrense veksten i nettet. Driftsoptimalisering av renseprosessen kan trolig begrense mengde organisk materiale i vann etter filter og dermed redusere kimtallsveksten.

10 10/23 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE 2016 Figur 4 Kimtall i drikkevann fra Alvheim vannverk Resultater >300 er satt =300. Vannbehandlingsanlegget justerer vannets ph ved tilsetting av vannglass. Ved årsskiftet 2014/2015 gikk anlegget over til en vannglass-type med større andel lut og mindre silikat (Krystasil 40R2). Dette gav god effekt og en markert økning i ph (figur 5). Resultatene viser at drikkevannet har gunstig ph med hensyn til å redusere korrosjon på rør og installasjoner, og tilfredsstiller drikkevannsforskriftens tiltaksgrense (6,5-9,5). Figur 5 ph i drikkevann fra Alvheim vannverk

11 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE /23 3 Blomvåg vannverk 3.1 Forsyningssituasjonen 2016 Blomvåg vannverk forsyner den sørlig delen av Øygarden kommune. Anlegget har leveret vann til og med bebyggelsen på Toftøy siden 2012, da Toftøy vannverk ble tatt ut av drift. Vannbehandlingen består av to hygieniske barrierer (UV-desinfeksjon og klorering) i tillegg til phjustering med vannglass. Nytt vannbehandlingsanlegg med koagulering, 3-media filtrering og UVbehandling (Moldeprosess) er under oppføring. Det etableres også et høydebasseng som vil gi stor reservekapasitet (3000m 3 ). Anlegget skal tas i bruk i Dagens anlegg har i dag en produksjonskapasitet på 200 m³/t. Tabell 6 Nøkkelinformasjon om Blomvåg vannverk 2016 Vannverk Byggeår Antall bosatte i forsyningsområde Blomvåg vannverk bosatte, næringspark og Kollsnes Produksjon i Vannkilde m 3 Steinsvatn klausulert Vannbehandling UV-desinfeksjon Klorering ph-justering (vannglass) 3.2 Råvannskvalitet, Steinsvatnet Resultater fra rutineprøver av råvann fra Steinsvatnet er oppsummert i tabell 7. Naturlig variasjon av organisk materiale i kilden gir perioder med relativt høyt fargetall (maks 28) og relativt lav UVtransmisjon (min 22,6%). Fargetall og UV-transmisjon i råvannet er ikke optimale for effektiv UVdesinfeksjon uten ytterligere forbehandling. For å øke sikkerheten desinfiseres vannet nå også med klor. I det nye vannbehandlingsanlegget vil farge og partikler fjernes ved koagulering-filtrering slik at UV-transmisjonen øker til et gunstig nivå for påfølgende UV-behandling. Råvannet er klart. Gjennomsnittlig turbiditet i 2016 var 0,5 FNU. ph er naturlig lav. Tabell 7 Rutineprøver av råvann fra Blomvåg vannverk Parameter Enhet Gjennomsnitt Min Maks Antall prøver E.Coli ant/100ml 1, Intestinale Enterokokker ant/100ml 0, Koliforme bakterier ant/100ml 7, Costridium perfringens ant/100ml 0, Kimtall ant/ml 62,04 2 > ph ph 6,19 5,9 6,5 25 Konduktivitet ms/m 9,32 8,19 16,2 26 Turbiditet FNU 0,52 0,33 1,2 26 Farge mg Pt/l 19, UV-transmisjon % (5 cm) 30,05 22,6 34,1 4 Ammonium µg/l 15,05 7,5 25,0 7 Lukt sensorisk kimtall >300/ml er satt = 300/ml ved beregning av gjennomsnitt 3 så vidt konstaterbar lukt/smak Resultatene viser også at kilden i perioder er påvirket av fekal forurensning. E.Coli indikerer fersk fekal forurensning og ble påvist i 46 % av råvannsprøver i Konsentrasjonen varierte fra 0-8 /100ml. Steinsvatnet kan ikke betraktes som en hygienisk barriere. Figur 6 viser at E.Coli påvises i relativt lave konsentrasjoner hver høst.

12 12/23 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE 2016 Figur 6 E.Coli og turbiditet i råvann fra Blomvåg vannverk, Drikkevannskvalitet Rutineprøver av drikkevann fra Blomvåg vannverk ble i 2016 hentet fra vannbehandlingsanlegget og 5 faste prøvepunkt i nettet (Breivik barnehage, helsetjenestesenter på Rong, Toftøy gamle vannverk, Torsvik Elektriske og Dalekletten basseng). Resultatene er oppsummert i tabell 8. Tabell 8 Rutineprøver av drikkevann fra Blomvåg vannverk Resultatene er sammenliknet med grenseverdi (eller tiltaksgrense/anbefaling) i drikkevannsforskriften Parameter Enhet Grenseverdi (tiltaksgr) Gjennomsnitt Min Maks Antall Antall utenfor 2 E.Coli ant/100ml 0 0, (0) Intestinale ant/100ml 0 0, (0) Enterokokker Koliforme bakterier ant/100ml (0) 0, (2) Costridium ant/100ml (0) 0, (0) perfringens Kimtall ant/ml (100) 17,57 0 > (5) ph ph (6,5-9,5) 7,33 5,9 8,8 157 (7) Konduktivitet ms/m 9,78 8,72 14,6 157 (0) Turbiditet FNU (1 FNU) 0,48 0,14 3,5 157 (9) Farge mg Pt/l (20) 19, (76) UV-transmisjon % (5 cm) 33,37 18,8 57,7 157 Ammonium µg/l (500) 13,0 < (0) Lukt sensorisk Ingen unormal (0) Smak endring (0) 1 kimtall >300/ml er satt = 300/ml og ammonium 2 antall resultater utenfor grenseverdi i drikkevannsforskriften (parentes oppgir antall resultater utenfor tiltaksgrense/anbefaling for parametere der det ikke er angitt grenseverdi) 3 så vidt konstaterbar lukt/smak 4 ammonium<3 µg/l er satt =3 ved beregning av gjennomsnitt

13 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE /23 Det ble påvist koliforme bakterier i lave konsentrasjoner i en prøve i februar og en prøve i juni. I følge drikkevannsforskriften er dette et avvik som ikke er akutt men som krever at årsak undersøkes og tiltak iverksettes så snart som mulig. Flere samtidige prøver fra ulike steder i forsyningssystemet var rene, og i begge tilfellene var det gode resultater fra oppfølgingsprøver. Drikkevannet fra Blomvåg vannverk hadde forøvrig god hygienisk kvalitet i Det ble ikke påvist E.Coli eller andre indikatorbakterier for fekal forurensning i noen drikkevannsprøver. Utvidet rutinekontroll ble ikke utført i Årlig utvidet rutinekontroll i 2012, 2013, 2014 og 2015 har imidlertid vist tilfredsstillende og stabile resultater. Det ble målt enkelte tilfeller av høye kimtall i prøver fra Toftøy vannverk sitt ledningsnett. Årsvariasjon i utvalgte parametere er vist i figurene 7, 8, og 9. Figur 7 Resultater for E.Coli-analyser av drikkevann fra Blomvåg vannverk Figur 8 viser at fargetall og UV-transmisjon i drikkevannet har regelmessige variasjoner som følge av naturlig variasjon i kilden. I sommerhalvåret (mai-september) er fargetallet tilfredsstillende lavt (<20), mens fargetallet øker om høsten og overstiger anbefalt verdi i vinterhalvåret (oktober-april). Resultatene fra perioden viser at det har vært større årstidsvariasjoner i farge og UVtransmisjon de siste årene (etter 2011). Blomvåg vannverk er særlig sårbart fordi det ikke har reservekapasitet i et rentvannsmagasin (basseng). Vannverket må produsere drikkevann kontinuerlig for å holde vanntrykket oppe i ledningsnettet. Dette vil bedres når det nye vannbehandlingsanlegget med tilhørende rentvannsbasseng blir tatt i bruk. Vannets surhetsgrad (ph) heves ved tilsetting av vannglass. ph-målinger fra perioden er vist i figur 9. ph-resultatene viser stor variasjon, men ligger stort sett innenfor drikkevannsforskriftens anbefalt nivå (ph 6,5-9,5).

14 14/23 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE 2016 Figur 8 Farge, UV-transmisjon og turbiditet i drikkevann fra Blomvåg vannverk Figur 9 ph i drikkevann fra Blomvåg vannverk

15 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE /23 4 Breivik vannverk Breivik reservevannverk er reservevannverk for Blomvåg vannverk i sør og tas i bruk ved planlagte driftstiltak eller i beredskapshendelser. I 2016 ble det ikke levert vann fra Breivik reservevannverk. Anlegget test-kjøres hver måned og i den forbindelse blir det tatt vannprøver. Vannbehandlingen består av to hygieniske barrierer. Fargetall, turbiditet og ph varierer med naturlig variasjon i kilden. Tabell 9 Nøkkelinformasjon om reservevannverket Breivik 2016 Vannverk Byggeår Antall bosatte i forsyningsområde Breivik Reservevannverk Produksjon i 2016 Vannkilde m 3 Stølevatn Ikke klausulert Vannbehandling UV klor 4.1 Råvannskvalitet, Stølevatnet Resultater av vannprøver fra Stølevatnet er oppsummert i tabell 10. E.Coli indikerer fersk fekal forurensning og ble påvist i lave konsentrasjoner i 60 % av råvannsprøvene. Konsentrasjonen varierte fra 0-3/100ml. E.Coli påvises regelmessig, og kilden fungerer ikke som en hygienisk barriere. Figur 10 visert variasjonen i turbiditet og hygieniske råvannskvalitet i perioden Råvannet er relativet klart, og fargetallet varierer gjennom året. Tabell 10 Råvann fra Breivik vannverk 2016 Parameter Enhet Gjennomsnitt Min Maks Antall prøver E.Coli ant/100ml 0, Intestinale Enterokokker ant/100ml 0, Koliforme bakterier ant/100ml 28, Clostridium perfingens ant/100ml 0, Kimtall ant/ml 155,5 64 > ph ph 6,4 6,3 6,5 10 Konduktivitet ms/m 7,9 6,72 8,86 10 Turbiditet FNU 0,6 0,52 0,77 10 Farge mg Pt/l 21, UV-transmisjon % (5 cm) 26,0 21,6 30,4 2 Ammonium µg/l 3,4 <3 4 3,7 2 Lukt sensorisk kimtall >300/ml er satt = 300/ml og ammonium 3 så vidt konstaterbar lukt/smak 4 ammonium<3 µg/l er satt =3 ved beregning av gjennomsnitt

16 16/23 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE 2016 Figur 10 E.Coli og turbiditet i råvann fra Breivik vannverk Drikkevann Breivik Rutineprøver av drikkevann fra Breivik reservevannverk er hentet i forbindelse med testkjøring av anlegget. Resultatene er oppsummert i tabell 11. Tabell 11 Rutineprøver av drikkevann fra Breivik reservevannverk Resultatene er sammenliknet med grenseverdi (eller tiltaksgrense/anbefaling) i drikkevannsforskriften. Parameter Enhet Grenseverdi Gjennomsnitt (tiltaksgr) Min Maks Antall Antall utenfor 2 E.Coli ant/100ml 0 0, Intestinale Enterokokker. ant/100ml 0 0, Koliforme bakterier ant/100ml (0) 0, (3) Clostridium perfringens ant/100ml (0) 0, (0) Kimtall ant/ml (100) 73, (3) ph ph (6,5-9,5) 6,4 6,3 6,5 10 (6) Konduktivitet ms/m 7,9 6,79 8,85 10 (0) Turbiditet FNU (1 FNU) 0,6 0,53 0,86 10 (0) Farge mg Pt/l (20) 21, (6) UV-transmisjon % (5 cm) 24,4 18,9 34,4 10 Ammonium µg/l (500) 4,3 < (0) Lukt sensorisk Ingen unormal Smak endring kimtall >300/ml er satt = 300/ml og ammonium 2 antall resultater utenfor grenseverdi i drikkevannsforskriften (parentes oppgir antall resultater utenfor tiltaksgrense/anbefaling for parametere der det ikke er angitt grenseverdi) 3 så vidt konstaterbar lukt/smak 4 ammonium<3 µg/l er satt =3 ved beregning av gjennomsnitt 5 svak lukt/smak

17 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE /23 Den hygieniske kvaliteten var varierende i Det ble i tre tilfeller (april, oktober, november) påvist lave konsentrasjoner av E.Coli i rentvann, figur 11. Dette tyder på at desinfeksjonen ved anlegget ikke er effektiv eller at prøvene ble tatt uten at UV- og kloranlegg t var i drift. Det ble ikke utført utvidet rutinekontroll i Variasjon i vannkvalitet over tid er vist i figurene 12, 13 og 14. Figur 11 Resultater fra E.Coli-analyser av drikkevann fra Breivik vannverk Figur 12 Farge, UV-transmisjon og turbiditet i drikkevann, Breivik reservevannverk Fargetallet er generelt tilfredsstillende lavt (<20) om våren, men øker ut over høst og vinter. UV-

18 18/23 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE 2016 transmisjonen avtar når fargetallet stiger. ph justeres ikke i anlegget og er derfor naturlig lav og i hovedsak utenfor drikkevannsforskriftens anbefalte nivå (6,5-9,5) (figur 13). Figur 13 ph i drikkevann fra Breivik reservevannverk

19 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE /23 5 Bakken krisevannverk Bakken vannverk er krisevannverk i nord. Anlegget skal kun tas i bruk i beredskapssituasjoner og da med varsling til abonnentene om å koke drikkevannet. I 2016 ble det ikke levert vann fra Bakken krisevannverk. Anlegget ble test-kjøret hvert kvartal og i den forbindelse ble det tatt vannprøver. Vannbehandlingen består av UV-desinfeksjon med begrenset desinfeksjonseffekt. Tabell 4 Nøkkelinformasjon om Bakken vannverk Vannverk Byggeår Antall bosatte i forsyningsområde Bakken vannverk Produksjon i 2015 Vannkilde m3 Hjelmevatn klausulert Vannbehandling UV-desinfeksjon 5.1 Råvann, Hjelmevatnet Resultater fra rutineprøver av råvannet fra Hjelmevatn er oppsummert i tabell 12. Råvannet er relativt klart, men har høyt fargetall med store årstidsvariasjoner og lav UV-transmisjon. Hjelmevatnet er utsatt for fekal forurensning, og vannkilden er ikke en hygienisk barriere. Indikatorbakterier for fersk fekal forurensning, E.Coli, ble påvist i 50% av råvannsprøvene i Variasjon i innholdet av E.Coli i perioden er vist i figur 14. Tabell 12 Rutineprøver av råvann fra Bakken krisevannverk 2016 Parameter Enhet Gjennomsnitt Min Maks Antall prøver E.Coli ant/100ml 0, Intestinale ant/100ml 0, Enterokokker Koliforme bakterier ant/100ml 33, Clostridium perfringens ant/100ml 0, Kimtall ant/ml 70, ph ph 6,3 6,1 6,5 4 Konduktivitet ms/m 9,8 9,32 10,3 4 Turbiditet FNU 0,4 0,34 0,62 4 Farge mg Pt/l 29, UV-T50 % (5 cm) 15,6 15,6 15,6 1 Ammonium µg/l 3, Lukt sensorisk 0

20 20/23 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE 2016 Figur 14 E.Coli og turbiditet i råvann fra Hjelmevatn E.Coli>50/100ml er satt = 50/100ml i figuren. 5.2 Drikkevann Bakken Rutineprøver av drikkevann fra Bakken krisevannverk er hentet i forbindelse med testkjøring av anlegget. Resultatene er oppsummert i tabell 13. Tabell 13 Rutineprøver av drikkevann fra Bakken krisevannverk Resultatene er sammenliknet med grenseverdi (eller tiltaksgrense/anbefaling) i drikkevannsforskriften. Parameter Enhet Grenseverdi Gjennomsnitt Min Maks Antall Antall (tiltaksgr) utenfor 2 E.Coli ant/100ml 0 0, Koliforme bakterier ant/100ml 0 0, (0) Intestinale ant/100ml (0) 0, Enterokokker Clostridium ant/100ml (0) 0, (0) perfringens Kimtall ant/ml (100) 3, (0) ph ph (6,5-9,5) 6,3 6,1 6,5 4 (3) Konduktivitet ms/m 9,8 9,31 10,3 4 (0) Turbiditet FNU (1 FNU) 0,5 0,35 0,55 4 (0) Farge mg Pt/l (20) 31, (4) UV-T50 % (5 cm) 14,0 8,47 19,4 4 Ammonium µg/l (500) 5,3 <3 7,5 2 (0) Lukt sensorisk Ingen unormal 3 3 (0) Smak endring 3 3 (0) 1 kimtall >300/ml er satt = 300/ml og ammonium 2 antall resultater utenfor grenseverdi i drikkevannsforskriften (parentes oppgir antall resultater utenfor tiltaksgrense/anbefaling for parametere der det ikke er angitt grenseverdi) 3 så vidt konstaterbar lukt/smak 4 ammonium<3 µg/ler satt =3 ved beregning av gjennomsnitt

21 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE /23 Det ble ikke påvist indikatorbakterier for forurensning i behandlet vann i Fargetall og ph gjenspeiler kvaliteten på råvannet og tilfredsstiller ikke anbefalt verdier i drikkevannsforskriften. Det ble ikke utført utvidet rutinekontroll i Figurene 15, 16 og 17 viser endring i vannkvalitet i perioden Etter at anlegget ble tatt ut av normal produksjon i 2012 er det tatt færre rutineprøver. Figur 15 Resultater fra E.Coli-analyser av drikkevann fra Bakken krisevannverk Figur 16 Fargetall, UV-transmisjon og turbiditet i drikkevann fra Bakken krisevannverk

22 22/23 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE 2016 Fargetall og UV-transmisjon varierte noe i drikkevannsprøvene fra Fargetallet i drikkevannet var generelt høyt (25-38) sammenliknet med drikkevannsforskriftens anbefaling (<20). UVtransmisjonen er også generelt lavere enn ønskelig med hensyn til effektiv UV-desinfeksjon (8,5-19,4%). Eventuell bruk av vann fra Bakken krisevannverk vil kreve kokevarsel og nøye kontroll og oppfølging. Turbiditetsmålingene som angir vannets klarhet var tilfredsstillende lavt i Figur 17 ph i drikkevann fra Bakken krisevannverk Det utføres ingen ph-justering ved Bakken krisevannverk. ph i drikkevannet er derfor naturlig lav og tilfredsstiller ikke anbefalt nivå i drikkevannsforskriften (ph 6,5-9,5) (figur 17).

23 VANNKVALITET ØYGARDEN KOMMUNE /23 6 Kilder 1 COWI Vannforsyning i Øygarden kommune. Vannkvalitetsrapporter og oversikt over vannanalyser i perioden Prosjekt nr A Eurofins AS, Analyserapporter januar-desember Mattilsynet, Veiledning til drikkevannsforskriften, www,mattilsynet,no 4 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) FOR Helse- og omsorgsdepartementet, www,lovdata,no

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 38 38 Intestinale enterokokker A 0 38 37 Koliforme bakterier B 0 38 38 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 38 2,2 Turbiditet (FNU) B 4 38 0,24 Surhetsgrad

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juni 2012 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 20 1,0 Turbiditet (FNU) B 4 20 0,05 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 20 8,1 vannbehandlingsanlegg Mai 2012 E.Coli A 0 25

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Desember 2012 E.Coli A 0 31 31 Intestinale enterokokker A 0 30 30 Koliforme bakterier B 0 31 31 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Resultat Farge (mg Pt/l) B 20 30 3,8 Turbiditet

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg August 2012 E.Coli A 0 41 41 Intestinale enterokokker A 0 41 41 Koliforme bakterier B 0 41 41 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 41 1,3 Turbiditet (FNU) B 4 41

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Svartediket vannverk September 2009 E.Coli A 0 48 48 Intestinale enterokokker A 0 48 48 Koliforme bakterier B 0 48 48 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 31 2,4 Turbiditet (FNU) B 4 31 0,14 Surhetsgrad

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Gullfjellet vannverk Desember 2009 E.Coli A 0 13 13 Intestinale enterokokker A 0 13 13 Koliforme bakterier B 0 13 13 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 9 11,7 Turbiditet (FNU) B 4 9 0,27 Surhetsgrad

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 9 9 Intestinale enterokokker A 0 9 9 Koliforme bakterier B 0 9 9 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 9 3,1 Turbiditet (FNU) B 4 9 0,27 Surhetsgrad (ph)

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg September 2012 E.Coli A 0 12 12 Intestinale enterokokker A 0 12 12 Koliforme bakterier B 0 12 12 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 12 4,7 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,05

Detaljer

Drikkevannsforskriften etter

Drikkevannsforskriften etter Drikkevannsforskriften etter 1.1.2017 Hva innebærer kravene for drift av vannverket Morten Nicholls Hovedkontoret Generelt om endringene Strukturen i forskriften er betydelig endret i forhold til tidligere

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Kismul vannverk Mai 2010 E.Coli A 0 21 21 Intestinale enterokokker A 0 17 17 Koliforme bakterier B 0 21 21 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 13 3,9 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,13 Surhetsgrad

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Sædalen vannverk September 2009 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 12 6,0 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,13 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 12 7,8 på telefon eller e-post vakundeservice@bergen.kommune.no.

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann,

Forskrift om vannforsyning og drikkevann, BODØ Forskrift om vannforsyning og drikkevann, 01.01.2017 13.09.2017 Agenda Kort presentasjon av Labora Gjennomgang av forskrift og veileder, 6, 19, 20 og 21, samt vedlegg 1 og 2 Forslag til prøvetakingsplan

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Risnes vannverk September 2009 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 8 21,7 Turbiditet (FNU) B 4 8 0,20 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 8 6,8 på telefon eller e-post vakundeservice@bergen.kommune.no.

Detaljer

Vannkvalitet på offshoreinnretninger. Ved: Eyvind Andersen

Vannkvalitet på offshoreinnretninger. Ved: Eyvind Andersen Vannkvalitet på offshoreinnretninger Ved: Eyvind Andersen Folkehelseinstituttets rolle Myndigheter på drikkevannsområdet: Fylkesmannen i Rogaland/Mattilsynet Sjøfartsdirektoratet Folkehelseinstituttet

Detaljer

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland VA- konferanse, HEVA, 25-26. april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland -Krav til vannprøveparametere -Hva skal vannverkene gjøre hvis prøveresultatene ligger utenfor grenseverdiene ihht

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

Membranfilter som hygienisk barriere eller ikke?

Membranfilter som hygienisk barriere eller ikke? Membranfilter som hygienisk barriere eller ikke? Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Byggforsk 1 Innhold Litt om regelverk Hvordan virker membranfiltrering som hygienisk barriere? Hvordan svikter

Detaljer

Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver

Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver Drikkevannsforskriftens krav til prøvetakingsfrekvens og parametere Prosedyre for uttak av prøver 13.01.2003 NMT i Ålesund, Asbjørn Vågsholm

Detaljer

ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT

ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT HVA BETYR NY FORSKRIFT I PRAKSIS? FORSETH TORE MATTILSYNET MIDT AVDELING GAULDAL GARDERMOEN 24.10.2017 LEDETRÅDER HVORFOR NY FORSKRIFT?

Detaljer

Drikkevann om bord i skip

Drikkevann om bord i skip Drikkevann om bord i skip Dette er en veiledning knyttet til hvordan drikkevannsforskriftens krav kan ivaretas på skip over 50 tonn og som er under norsk flagg. Regelverk Det primære regelverket som ligger

Detaljer

Krav til prøvetakingsplaner i Drikkevannsforskriften / Direktiv 98/83 EF

Krav til prøvetakingsplaner i Drikkevannsforskriften / Direktiv 98/83 EF DIHVA Fagsamling 07.01.16 Krav til prøvetakingsplaner i Drikkevannsforskriften / Direktiv 98/83 EF Jørn Weidemann Seniorinspektør Mattilsynet, Avd. Agder / Fagrådgiver drikkevann Region Sør og Vest Hva

Detaljer

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Utgangspukt Krav gitt i Drikkevannsforskriften Driftsstøtte til vannverk Bruksmessige problemer Måleusikkerhet

Detaljer

Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen. Vannanalyser Online-målere og labutstyr

Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen. Vannanalyser Online-målere og labutstyr Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen Vannanalyser Online-målere og labutstyr IK-Mat definisjon 5a. Styring med kritiske punkter Virksomheten skal kartlegge mulige farer forbundet med næringsmidlenes

Detaljer

VANNFORSYNING I ØYGARDEN VANNKVALITET 2011

VANNFORSYNING I ØYGARDEN VANNKVALITET 2011 ØYGARDEN KOMMUNE VANNFORSYNING I ØYGARDEN VANNKVALITET 2011 FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 124094/A016807

Detaljer

Sweco Grøner, regionkontor Narvik:

Sweco Grøner, regionkontor Narvik: Hvem er vi? Sweco Grøner, regionkontor Narvik: Ansatte: 29 ansatte pr. oktober 2007 2 siv.ark., 9 siv.ing., 1 samfunnsplanlegger, 16 ingeniører, 1 økonom Avdelinger: Byggeteknikk: Bygg og kontruksjoner

Detaljer

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Drikkevannsforskriften 12 : Krav til kvalitet. Drikkevann skal når det leveres mottakeren være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende

Detaljer

PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT

PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT 1 Vannverkene Seierstad VBA Kjemisfelling over 2 media filter 75000 m3/døgn Eidsfoss VBA Marmor filter + UV 95000 m3/døgn 2 Kildene Eikeren Eikeren har et

Detaljer

Tlf oo Fax

Tlf oo Fax Rissa kommune unalteknikk Eveien 13.7100 RISSA Tlf.73 527oo Fax.73852199 l 'fsllff.t f.: Lr'I \A.IlAI lkll: Prøvetakingsplan Side (5) Date!" Ref. L TTS i 'i " ' 10.12 KCH :?MUNE IAF Arkivreff l t v. MA;.

Detaljer

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen?

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen? Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen? Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem, SINTEF Vann og miljø Innhold Vannbehandlingsmetoder som utgjør en hygienisk barriere Egnede parametre

Detaljer

Ny drikkevannsforskrift

Ny drikkevannsforskrift Ny drikkevannsforskrift hva er nytt? hva betyr det for vannverkene? VA dasgene i Midt Norge, 26.10.2017 Erik Wahl, veterinær, Mattilsynet region Midt, erik.wahl@mattilsynet.no Hvorfor ny forskrift? Gjennomfører

Detaljer

Veiviser for vannprøver. For små vannverk. (Mindre enn 500 personer)

Veiviser for vannprøver. For små vannverk. (Mindre enn 500 personer) Veiviser for vannprøver. For små vannverk (Mindre enn 500 personer) Innledning Tilsyn gjennomført i 2007 og 2008 viste at det var behov for en enkel veileder rundt det med vannprøvetaking, prøvefrekvens,

Detaljer

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Drikkevann, - vårt viktigste næringsmiddel. Hva slags råvarer har vi egentlig? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Råvarene er naturens avløpsvann

Detaljer

Utkast til ny drikkevannsforskrift

Utkast til ny drikkevannsforskrift Utkast til ny drikkevannsforskrift Fagsamling for presentasjon (og evt. felles høringsuttalelse) Driftsassistansene i Telemark og Aust-Agder Vrådal, 31.03.2016 Program for dagen Orientering om ny forskrift

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 535-3 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 12.1.217 Skrevet av: Fredrik B. Ording Kvalitetskontroll: Marit Heier Amundsen RÅVANNSKVALITET OSAVATN INNHOLD

Detaljer

Drikkevannsforskriften

Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften Veileder av 31.05.17 av 01.01.17 Viva s tilnærming Per Ole Brubak Drikkevannsforskriften Viva tilnærming 1 Vår visjon og verdier Vi etterlever vår visjon og verdier i alle ledd Viva

Detaljer

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013 Norsk vannforsyningsstruktur er preget av mange små og få store vannverk. De fleste vannverk forsyner færre enn 500 personer hver, mens mer enn 80 % av befolkningen er knyttet til vannverk som hver forsyner

Detaljer

Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften.

Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften. HEVA 15. og 16. okt. 2014 Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften. Svein-Harald Hammer Labora AS kjemiingeniør / teknisk ansvarlig avløp Dagens tema Labora Analyselaboratorium og fiskehelse

Detaljer

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet.

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. SKJENKEKONTROLL. ANALYSEBEVIS RÅVANN. ANALYSEBEVIS BEHANDLET DRIKKEVANN. KIMTALL. KIMTALL

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING GDP-GJENNOMGANG AV BOSSVIKA VBA

NOTAT 1 INNLEDNING GDP-GJENNOMGANG AV BOSSVIKA VBA Oppdragsgiver: Risør kommune Oppdrag: 531485 Hovedplan for vann og avløp 2012 Del: Dato: 2013-04-29 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: GDP-GJENNOMGANG AV BOSSVIKA VBA INNHOLD 1 Innledning... 1 2

Detaljer

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Innhold Filter som hygienisk barriere Drikkevannsforskriftens krav til driftsparametere for filter som

Detaljer

Fra regnvann til rentvann, - og prøvetaking på veien

Fra regnvann til rentvann, - og prøvetaking på veien Fra regnvann til rentvann, - og prøvetaking på veien 1. Råvannet 2. Prøvetaking, krav og parametre 3. Forurensningsrisiko ved prøvetaking Annie E. Bjørklund, Bergen Vann KF Drikkevann, - vårt viktigste

Detaljer

Svartediket 8.april 2008.

Svartediket 8.april 2008. Svartediket 8.april 2008. Orientering om vannbehandling : Forbehandling Metoder som kan være hygieniske barrierer Fjerning av humus og turbiditet Korrosjonskontroll Eksepler fra vannforsyningen i Bergen

Detaljer

Planlagt vannbehandling på Langevannverket Prosess og forutsetninger v/karl Olav Gjerstad

Planlagt vannbehandling på Langevannverket Prosess og forutsetninger v/karl Olav Gjerstad Planlagt vannbehandling på Langevannverket Prosess og forutsetninger v/karl Olav Gjerstad Aktuelle vannbehandlingsmetoder i Norge Desinfeksjon, redusere korrosjon, fargereduksjon UV-belysning, klorering

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Lovdata

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Lovdata Side 1 av 14 Dato Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Departement FOR 2016 12 22 1868 Publisert I 2016 hefte 19 Ikrafttredelse 01.01.2017 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Utforming og drift av drikkevannsanlegg i petroleumssektoren - Tilsynserfaringer

Utforming og drift av drikkevannsanlegg i petroleumssektoren - Tilsynserfaringer Utforming og drift av drikkevannsanlegg i petroleumssektoren - Tilsynserfaringer Ved: Eyvind Andersen 16. april 2015 Myndigheter og regelverk offshore Myndigheter: Fylkesmannen i Rogaland/Mattilsynet

Detaljer

GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet

GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet Oversikt over vannverkene Beliggenhet De 9 kommunene som samarbeider i GVD-nettverket (Drammensregionen fra Hurum/Svelvik opp til Modum) har en god og sikker vannforsyning.

Detaljer

Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem

Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem Mattilsynet - skjematjenestene Side 2 av 4 Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem Type analyse Krav antall Utført antall Antall avvik Gjennomsnitt Median Maks Min Farge

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING AV PRINSIPPLØSNING FOR VANNBEHANDLING

SØKNAD OM GODKJENNING AV PRINSIPPLØSNING FOR VANNBEHANDLING SØKNAD OM GODKJENNING AV PRINSIPPLØSNING FOR VANNBEHANDLING Sør-Fron kommune har i perioden april 2011 til mars 2012 gjennomført en prøvetakingsplan på Gålåvatnet som grunnlag for prosjektering av et nytt

Detaljer

Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017

Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017 Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift 1 Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017 Hovedtrekk i forslaget Funksjonsbeskrivelse Hva kreves egentlig? De reelle kravene løftet ned i veiledningsmateriale

Detaljer

Praktisk bruk av vannprøver

Praktisk bruk av vannprøver Praktisk bruk av vannprøver VA-dagane på Vestlandet 2015, DIHVA Anna Walde, Vann- og avløpsetaten 1 Krav til prøvetaking Drikkevannsforskriften (dvf): 10 Krav til dokumentasjon ved søknad om godkjenning

Detaljer

UTREDNING BARRIERETILTAK KOMAGFJORD VANNVERK

UTREDNING BARRIERETILTAK KOMAGFJORD VANNVERK Dokument type Rapport Rev. dato 2012-09-11 UTREDNING BARRIERETILTAK KOMAGFJORD VANNVERK UTREDNING Oppdragsnr.: 7120295 Oppdragsnavn: Barrieretiltak Komagfjord vannverk Dokument nr.: 1 Filnavn: Komagfjord

Detaljer

Kokevarsel, soner og informasjon fra Mattilsynet HEVA-samling 13-14.02.2013

Kokevarsel, soner og informasjon fra Mattilsynet HEVA-samling 13-14.02.2013 Kokevarsel, soner og informasjon fra Mattilsynet HEVA-samling 13-14.02.2013 Mattilsynet v/ Kim Stene (Sør-Helgeland) og Liv Anne Sollie (Midt- og Nord-Helgeland) Kokevarsel Kokevarsel som (haste-)tiltak

Detaljer

OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN

OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN NOTAT TIL FYLKESMANNEN I NORDLAND OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN Viser til forskrift om rammer for vannforvaltning 17, siste avsnitt: For områder avsatt til uttak av drikkevann og vernede naturtyper og arter

Detaljer

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra 2015 Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg may@kinei.no 905 90 720 1 Standarden på vannforsyningen God Mangelfull Dårlig Leveringsstabilitet

Detaljer

Bakteriereduksjon gjennom behandlingstrinnene på Holsfjordanlegget og Aurevannsanlegget

Bakteriereduksjon gjennom behandlingstrinnene på Holsfjordanlegget og Aurevannsanlegget Bakteriereduksjon gjennom behandlingstrinnene på og Aurevannsanlegget Karin Ugland Sogn er ansatt som kvalitetsleder i Asker og Bærum Vannverk IKS. Av Karin Ugland Sogn Innlegg på fagtreff i Norsk vannforening

Detaljer

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Raske endringer i råvannskvalitet R1 Hauglifjell Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Hovedpunkter i presentasjonen Råvann fra Glomma og dens utfordringer Kjemikalier i vannbehandlingen med felling

Detaljer

AKTUELLE LØSNINGER FOR PROVISORISK DESINFISERING PÅ LEDNINGSNETT. Krav til vannverkseier Oppbevaring og behandling av klor Metoder og løsninger

AKTUELLE LØSNINGER FOR PROVISORISK DESINFISERING PÅ LEDNINGSNETT. Krav til vannverkseier Oppbevaring og behandling av klor Metoder og løsninger AKTUELLE LØSNINGER FOR PROVISORISK DESINFISERING PÅ LEDNINGSNETT Krav til vannverkseier Oppbevaring og behandling av klor Metoder og løsninger Krav til vannverkseier Drikkevann skal, når det leveres til

Detaljer

Desinfeksjon med ozon-biofiltrering. Kort om prinsipper for desinfeksjon med klor og ozon. Driftserfaringer fra vannverk med ozonbiofiltrering

Desinfeksjon med ozon-biofiltrering. Kort om prinsipper for desinfeksjon med klor og ozon. Driftserfaringer fra vannverk med ozonbiofiltrering VA-DAGENE INNLANDET 2010 Desinfeksjon med ozon-biofiltrering Kort om prinsipper for desinfeksjon med klor og ozon Driftserfaringer fra vannverk med ozonbiofiltrering Britt Kristin Mikaelsen, COWI, avd.

Detaljer

Hvordan løser kommunene klimautfordringene? Praktiske erfaringer fra oppgradering av vannbehandlingen ved VIVA

Hvordan løser kommunene klimautfordringene? Praktiske erfaringer fra oppgradering av vannbehandlingen ved VIVA Hvordan løser kommunene klimautfordringene? Praktiske erfaringer fra oppgradering av vannbehandlingen ved VIVA Av Halvard Kierulf Halvard Kierulf er tilsatt som sjefingeniør hos Kommunalteknikk, Trondheim

Detaljer

Drift av ledningsnett. Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark

Drift av ledningsnett. Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark Drift av ledningsnett Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark Utfordringen Krav til drift av ledningsnett Hvorfor er det viktig å sette fokus på ledningsnett Inspeksjon av kritiske

Detaljer

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer Heva-seminar 06.03.2013 Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer, lovgrunnlag Drikkevannsforskriften 3, punkt 2, definisjon: «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring,

Detaljer

TILTAK VED AVVIK I KONTAKTFILTRERINGSANLEGG, OG HVOR GÅR AVVIKSGRENSA?

TILTAK VED AVVIK I KONTAKTFILTRERINGSANLEGG, OG HVOR GÅR AVVIKSGRENSA? TILTAK VED AVVIK I KONTAKTFILTRERINGSANLEGG, OG HVOR GÅR AVVIKSGRENSA? EKSEMPEL FRA SEIERSTAD VANNBEHANDLINGSANLEGG Norsk Vann, Fagtreff 24.-25.10.2017 Svein Forberg Liane, Norconsult Illustrasjon: Søndergaard

Detaljer

Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune. Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune

Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune. Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune Generelle kommentarer Definisjoner og språkbruk «Akademiske» definisjoner/språkbruk

Detaljer

Drikkevann. Vannrapport 124. Rapport til Mattilsynet 2016

Drikkevann. Vannrapport 124. Rapport til Mattilsynet 2016 2016 Vannrapport 124 Drikkevann Rapport til Mattilsynet 2016 Oversikt over sykdomsutbrudd som kan skyldes drikkevann (2014 og 2010-2014) Oversikt over noen sentrale vannkvalitetsparametere (2014) Carl

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON 2. TEKNISKE KRAV TIL GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

KRAVSPESIFIKASJON 2. TEKNISKE KRAV TIL GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET KRAVSPESIFIKASJON 1. BAKGRUNN Askøy kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av laboratorietjenester for analyse av drikkevannsprøver. 2. TEKNISKE KRAV TIL GJENNOMFØRING

Detaljer

VEDLEGG 2 TIL HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014-2022. Notat. Vurdering av framtidige drikkevannskilder i Rakkestad kommune

VEDLEGG 2 TIL HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014-2022. Notat. Vurdering av framtidige drikkevannskilder i Rakkestad kommune norsk vannteknologisk senter as VEDLEGG 2 TIL HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014-2022 Notat Til : Steinar Skoglund Fra : Mona Weideborg Dato : 15.06.11 Kopi: : Ragnar Storhaug, Aquateam AS Arkivnr. : O-09112

Detaljer

GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet

GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet Oversikt over vannverkene Beliggenhet De 9 kommunene som samarbeider i GVD-nettverket (Drammensregionen fra Hurum/Svelvik opp til ) har en god og sikker vannforsyning.

Detaljer

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk Praktiske erfaringer med UV anlegg Storoddan kommunale vannverk Storoddan kommunale vannverk Klausulering Sone 0: 2 grunnvannsbrønner. Området gjerdes inn og utgjør ca. 200 m 2. Sone 1: Ikke tillatt med

Detaljer

Utkast til ny drikkevannsforskrift Uttalelse fra Norsk Vann. Et utdrag

Utkast til ny drikkevannsforskrift Uttalelse fra Norsk Vann. Et utdrag Utkast til ny drikkevannsforskrift Uttalelse fra Norsk Vann Et utdrag Merknader til vannverkseiers pålegg om kildebeskyttelse ( 14) «Vannverkseieren skal sikre at det planlegges og gjennomføres nødvendig

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014 Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse WHOs protokoll for vann og helse - Nasjonale myndigheter plikter

Detaljer

God desinfeksjonspraksis

God desinfeksjonspraksis God desinfeksjonspraksis Kjetil Furuberg, Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2010 Hva er God desinfeksjonspraksis? Verktøy for nøyaktig beregning av de hygieniske barrierene i et vannverk Ved drift og dimensjonering/planlegging

Detaljer

Ny drikkevannsforskrift

Ny drikkevannsforskrift Ny drikkevannsforskrift Krav til hygieniske barrierer Prøvetaking/dokumentasjon av vannkvalitet Tilbakestrømmingssikring Rammevilkår for vannbransjen 21. 22. mars 2017 Anna Walde, Vann- og avløpsetaten,

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls.

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls. Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Av Morten Nicholls. Grunnleggende forutsetninger Drikkevann skal være helsemessig trygt alle steder i Norge. Drikkevann basert på overflatevann skal som minimum

Detaljer

Drikkevann om bord i skip

Drikkevann om bord i skip Drikkevann om bord i skip Dette er en veiledning knyttet til hvordan drikkevannsforskriftens krav kan ivaretas på skip over 50 tonn og som er under norsk flagg. Regelverk Det primære regelverket som ligger

Detaljer

Registrer innrapportering

Registrer innrapportering Registrer innrapportering 1. Velg Kontaktperson innrapportering for Vannforsyningssystem: Hans Sæter Du kan legge til en person i listen ved å trykke på lenken "Rediger aktører på virksomheten". Staurset

Detaljer

Vannkvalitetsendringer fra kilde til tappekran

Vannkvalitetsendringer fra kilde til tappekran Vannkvalitetsendringer fra kilde til tappekran Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Vann og Miljø 1 Hva består vannforsyningssystemet av? Nedbørfelt Kilde Inntaksledninger og -tunneler Behandlingsanlegg

Detaljer

_S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester

_S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester Mattilsynet - skjematjenestene Side 1 av 4 [ TV410 7 11FER.2014{ _S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester Utfylt av: METTE MOE (for KOMMUNALE VANNVERK) Adresse: KOMMUNALE VANNVERK, 7200

Detaljer

Styrker og svakheter ved klorering som hygienisk barriere

Styrker og svakheter ved klorering som hygienisk barriere Styrker og svakheter ved klorering som hygienisk barriere Senioringeniør Eyvind Andersen Avdeling for vannhygiene Fagtreff, Driftsassistansen i Sogn og Fjordane 31. mars 2009 Krav til hygieniske barrierer

Detaljer

Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP

Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP Kjetil Furuberg, Vanndagene på Vestlandet 2016 Hvordan skal jeg være sikker på at jeg alltid leverer et godt drikkevann? Dagens meny Barriere begrepet

Detaljer

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Hvilke krav bør stilles til driftsstabilitet? Eksempler fra anlegg i drift: Klorering Gunnar Mosevoll Skien

Detaljer

Membranfilter som hygienisk barriere

Membranfilter som hygienisk barriere Membranfilter som hygienisk barriere Ulsteinvik- 26 september 2006 Driftsassistansen i Møre og Romsdal Tema Definisjon av hygienisk barriere Indikatorparametere for å påvise barriereeffekt Svikt i hb eksempel

Detaljer

Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om overvåkning av Råkvåg vannverk.

Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om overvåkning av Råkvåg vannverk. RISSA KOMMUNE Rissa kommune - Teknisk drift/vedlikehold Rådhusveien 13 7100 RISSA Deres ref: Vår ref: 2017/205192 Dato: 5. oktober 2017 Org.nr: 985399077 Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak

Detaljer

Hygiene og prøvetaking av drikkevann.

Hygiene og prøvetaking av drikkevann. Driftsassistanse Vann og avløp i nordre Nordland 28. januar 2015 Hygiene og prøvetaking av drikkevann. Svein-Harald Hammer Labora AS kjemiingeniør Med kundens behov i fokus; akkreditert analyselaboratorium

Detaljer

Nytt vannverk for Hamar

Nytt vannverk for Hamar RAPPORT LNR 5308-2006 Nytt vannverk for Hamar Undersøkelser og vurderinger av inntakssted i Mjøsa i 2006 Mjøsa sett fra HIAS mot Helgøya og Hovinsholmen, 2. november 2006 Foto: Jarl Eivind Løvik Norsk

Detaljer

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007 Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder MATTILSYNETS KAMPANJE I 2006/ 2007 Landsomfattende tilsynskampanje:

Detaljer

Folkemøte Vannvåg. Forurenset drikkevann

Folkemøte Vannvåg. Forurenset drikkevann Folkemøte Vannvåg Forurenset drikkevann Vannverk, nedslagsfelt og kraftlinje Vannverk, nedslagsfelt og kraftlinje Historikk 30.11.10 - Kart som viser traseene for linja til Fakken. 13.1.11 Tilbakemelding

Detaljer

Sekvensdosering av jernkloridsulfat. Thomas Eriksson Svartediket VBA

Sekvensdosering av jernkloridsulfat. Thomas Eriksson Svartediket VBA Sekvensdosering av jernkloridsulfat Thomas Eriksson Svartediket VBA Agenda Info om Svartediket VBA Info Technau prosjekt Valg av prosjekt Gjennomføring av prosjektet Forsøksbetingelser Resultater Konklusjon

Detaljer

Vannkilden som hygienisk barriere

Vannkilden som hygienisk barriere Vannkilden som hygienisk barriere Dr.ing. Lars J. Hem Aquateam AS NORVAR-prosjektet Vannkilden som hygienisk barriere Hvilke krav bør stilles for at råvannskilden bør kunne utgjøre en hygienisk barriere

Detaljer

Eksempel på helhetlig optimalisering av hygieniske barrierer i vannforsyningen Vannforeningen 12.04 2010

Eksempel på helhetlig optimalisering av hygieniske barrierer i vannforsyningen Vannforeningen 12.04 2010 1 Eksempel på helhetlig optimalisering av hygieniske barrierer i vannforsyningen Vannforeningen 12.04 2010 Fagsjef vannforsyning Asle Aasen Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Først vil jeg si noe kort

Detaljer

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett VA-dagene Innlandet 9. og 10. November 2010 Risikobasert prøvetaking på ledningsnett Elisabeth Harrang Seniorinspektør Mattilsynet Distriktskontoret for Valders og Gjøvikregionen, kontorsted Gjøvik 61

Detaljer

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type.

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type. ROS ROS/Fareanalyse drikkevannsforskriften Innbyggerne i bygda Hjøllo i Odda i Hordaland er uten veiforbindelse etter at en bru har rast sammen. Også fem hus er tatt av flommen i Odda. I Flåm i Sogn og

Detaljer

Forslag til ny drikkevannsforskrift. Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt

Forslag til ny drikkevannsforskrift. Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt Forslag til ny drikkevannsforskrift Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt Protocol on Water and Health 17. juni 1999 adequate supplies of wholesome drinking water adequate sanitation of

Detaljer

Drikkevannskvalitet i perioden

Drikkevannskvalitet i perioden Drikkevannskvalitet i perioden 2004-2007 Av Liliane Myrstad og Truls Krogh Liliane Myrstad er overingeniør og Truls Krogh avdelingsdirektør begge ansatt ved Nasjonalt folkehelseinstitutt Sammendrag Gjennom

Detaljer

Ny drikkevannsforskrift ute på høring - Høringsfrist er 11. april Olav Vatn, Mattilsynet region Øst Avd. Gudbrandsdal

Ny drikkevannsforskrift ute på høring - Høringsfrist er 11. april Olav Vatn, Mattilsynet region Øst Avd. Gudbrandsdal Ny drikkevannsforskrift ute på høring - Høringsfrist er 11. april 2016. Olav Vatn, Mattilsynet region Øst Avd. Gudbrandsdal Temaer som vil bli belyst De viktigste endringene Kartlegging og håndtering av

Detaljer

Effekt av kloramindosering på biofilmdannelse i drikkevannsledninger

Effekt av kloramindosering på biofilmdannelse i drikkevannsledninger Effekt av kloramindosering på biofilmdannelse i drikkevannsledninger Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem, SINTEF Vann og miljø Samarbeid mellom VIV, Larvik kommune, UMB og SINTEF Masterstudenten Ahmad Saeid,

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Formålet med anskaffelsen er å gjennomføre en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde. Forurensningsanalyse

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Her ser du en oppsummering av hva du har fylt inn i skjemaet - det er ikke innsendt ennå.

Her ser du en oppsummering av hva du har fylt inn i skjemaet - det er ikke innsendt ennå. Mattilsynet - skjematjenestene Side 1 av 4, FEB.2014 Mattilsynet Utskrift fra Mattitsvnets skiematienester Utfylt av: METTE MOE (for KOMMUNALE VANNVERK) Adresse: KOMMUNALE VANNVERK, 7200 KYRKSÆTERØRA Årlig

Detaljer

Drikkevannsforskriften

Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften 2017 Et sunt og godt vannmiljø er en forutsetning for god livskvalitet, og drikkevann regnes som vårt viktigste næringsmiddel. Eurofins analyserer alle typer vann for både kvalitet

Detaljer