Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag"

Transkript

1 Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag R 31. mars 2011

2

3 Prosjekt Prosjekt: Drammen Havn Dokumentnr.: R Dokumenttittel: Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag Dato: 31. mars 2011 Oppdragsgiver Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Kontraktreferanse: Drammen Havn Eirin Reinskou Oppdragsbekreftelse underskrevet For NGI Prosjektleder: Utarbeidet av: Kontrollert av: Marianne Kvennås Marianne Kvennås Gijs Breedveld Sammendrag Det er utført en risikovurdering av propellgenerert oppvirvling av sedimenter utenfor Drammen Havns kaianlegg Holmen- og Strømsøkaiene, Risgarden, Nye Kattegatkai og Lierterminalen (Njård flytekai). Risikovurderingen har tatt utgangspunkt i Klifs risikoveileder for forurensede sedimenter (TA2230/2007). Det er utført en vurdering av mengde masse som virvles opp ved hvert anløp ved de ulike kaianleggene som Drammen Havn eier. Utførte beregninger viser at mengde masse som virvles opp ved hvert anløp er større enn de sjablongverdier som er oppgitt i Klifs Trinn 2 risikovurdering. Dette skyldes i hovedsak lengre anløpstraseer, og derfor større propellpåvirket areal enn det som ligger til grunn for sjablongverdiene i risikoveilederens Trinn 2.

4 Sammendrag (forts.) Dokumentnr.: R Dato: Side: 4 PAH og TBT er identifisert som de parametre som bidrar til forurensning i størst grad, der beregnet spredning overskrider tillatt spredning (basert på Klifs tilstandsklasse II). Det er registrert betydelig miljøgiftspredning over tillatt/akseptabel spredning både ved Risgarden og ved Lierstranda. Denne spredningen skyldes diffusjon fra de forurensede sedimenter og spredning gjennom opptak i bunnlevende organismer. Propellgenerert spredning utgjør imidlertid en beskjeden del av den totale spredningen. Fjerning av propellgenerert spredning medfører ingen målbar reduksjon i den totale miljøgiftspredningen. Risikoen for spredning av sedimenter som følge av propellerosjon fra Drammen Havns virksomhet vurderes derfor som liten. Det anses ikke nødvendig å utføre tiltak med hensyn på propellgenerert spredning ved noen av de fire havneanleggene.

5 Innhold Dokumentnr.: R Dato: Side: 5 1 Innledning 6 2 Lokalitetsbeskrivelse 6 3 Status forurensningssituasjon sedimenter Holmenkaiene og Strømsøkaiene (Strømsøløpet) Risgarden Ny Kattegatkai Lierterminalen (Njård flytekai) 10 4 Vurdering av havnevirksomhetens bidrag til spredning av forurensning Prinsippet for risikovurdering Beregnet mengde oppvirvlet sediment Beregnet mengde miljøgifter ut av sedimentet Risikovurdering av miljøgiftspredningen 17 5 Spredning som følge av spill fra kaiaktiviteter 23 6 Konklusjon 23 7 Referanser 24 Vedlegg: Vedlegg A Vedlegg B Vedlegg C Vedlegg D Kart som viser beliggenhet av kaier og anløpsmønster til kaiene Kart som viser representative sedimentprøver og utførte tiltak Resultater fra representative sedimentprøver Regneark fra risikovurdering Kontroll- og referanseside

6 Dokumentnr.: R Dato: Side: 6 1 Innledning Klif har pålagt Drammen Havn å gjennomføre undersøkelser, risiko- og tiltaksvurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag til sjø og sjøbunn (brev av 18. juni 2008). Drammen Havn utarbeidet 30. september 2009 et notat til Klif hvor de gjør rede for havnevirksomhetens forurensningsbidrag. Notatet var i følge Klif mangelfullt i forhold til å oppfylle pålegget. I e-post til Drammen Havn av 24. november 2010 presiserer Klif at havna må utarbeide en rapport som gir en overordnet oversikt over forurensningssituasjonen i sedimentene slik de ligger i dag. Den må inneholde en oppsummering av prøver av sediment som foreligger som fortsatt er gyldige for dagens situasjon og entydige avgrensinger av de tiltak som er gjort. Rapporten skal omfatte hele området som er grunnere enn 20 m knyttet til den nære innseilinga til havna og området der skip manøvrerer på vei til og fra kai. Den skal inneholde all informasjon som er relevant for å kunne beregne om det foregår spredning av forurensede sedimenter som følge av propelloppvirvling fra trafikk i forbindelse med havnevirksomheten. Oppvirvlingen skal beregnes med modell i Klifs risikoveileder og oppvirvlingen som foregår må risikovurderes. Dersom spredningen viser seg å være uakseptabel skal også aktuelle tiltak vurderes. Pålegget gjelder følgende områder som eies av Drammen Havn: Holmenkaiene Strømsøkaiene Risgarden Lierterminalen Nye Kategattkai - Furuholmen Det er tatt en rekke sedimentprøver i hele Drammen havn som beskriver forurensningssituasjonen i havna. Det er også i deler av havneområdet utført tiltak for å redusere oppvirvling av forurensede sedimenter. NGI har på oppdrag fra Drammen havn i denne rapporten sammenstilt resultater fra de sist tatte sedimentprøvene i de aktuelle områdene, avgrenset utførte tiltak og utført en risikovurdering av propelloppvirvling i de aktuelle områdene. 2 Lokalitetsbeskrivelse Drammen Havn står som eier og drifter av kaianlegg i Drammen som vist på Figur 1.

7 Dokumentnr.: R Dato: Side: 7 Lierterminalen, Njård flytekai Nye Kattegatkai Holmenkaiene Risgarden Strømsøkaiene Figur 1 Lokalisering av Drammen Havns ansvarsområder Hvilke kaier som er knyttet til de ulike kaianleggene er vist i Tabell 1. Antall skipsanløp i 2010 for de enkelte kaiene er også vist i tabellen, inkludert. Gjennomsnittlig lengde, bredde og dybde på de skip som anløp kaiene i 2010 (ref. Drammen Havn). Beliggenhet av de ulike kaiene innenfor Holmenkaiene og Strømsøkaiene er vist på kart i vedlegg A.

8 Dokumentnr.: R Dato: Side: 8 Tabell 1 Kaier som eies av Drammen Havn og antall skipsanløp i 2010 Område Kai Antall skipsanløp 2010 Gjennomsnitt lengde skip (m) Gjennomsnitt bredde skip (m) Gjennomsnitt dybde skip (m) Holmenkaiene Holmen syd 115 Holmen olje 50 Strømsøkaiene Tollbukaia 4 Kranbrygga 4 82,9 13,5 5,2 Myrakaia 13 Langbrygga 10 Tjømekrankaia 2 Risgarden ,3 21,1 6,2 Nye Kattegatkaia ,3 6,1 Lierstranda Njård flytekai ,1 4,8 På kart i vedlegg A er også anløpsmønsteret for de ulike kaiene vist (ref. Drammen Havn). 3 Status forurensningssituasjon sedimenter Det er over mange år utført sedimentundersøkelser i Drammen havn. I det følgende presenteres resultatene fra de sist tatte sedimentprøvene utenfor Drammen Havns områder. Det er kun presentert resultater fra prøver som er tatt grunnere enn 20 m som er representative for den foreliggende vurderingen der det legges fokus på propelloppvirvling. 3.1 Holmenkaiene og Strømsøkaiene (Strømsøløpet) Holmenkaiene og Strømsøkaiene ligger begge i Strømsøløpet. I den videre vurderingen vil Holmenkaiene og Strømsøkaiene vurderes under ett som Strømsøløpet, da de har samme innseiling. I Strømsøløpet er dybden på sedimentene gjennomsnittlig ca. 10 m. Det ble i 2008 utført mudring ved Holmen Syd, Krankaia og ved utløpet av Leirelva (ved Myrakaia) (NGI, 2008). Det ble etter mudring utført tildekking med rene masser (knuste mm fra pukkverk). Ved Holmenkaiene er det mudret ned til kote -9,3 og tilbakefylt med rene masser til kote -9,0 mens det på Strømsøsiden er mudret til kote -7,3 og tilbakefylt med rene masser til kote -7,0. Det er ikke utført prøvetaking av tildekkingsområdene etter tildekking. Områdene som er mudret og tildekket er vist på kart i vedlegg B. I 2008 ble det tatt 21 prøver på ulike punkter i Strømsøløpet (prøvene S1-S21) i området som ikke ble vedlikeholdsmudret (NGI, 2008b). Dette ble utført i for-

9 Dokumentnr.: R Dato: Side: 9 bindelse med foreliggende pålegg. Lokalisering av prøvepunktene er vist på kart i vedlegg B. I 2008 ble det i tillegg i forbindelse med prosjektet Miljøovervåking av indre Drammensfjord tatt ytterligere 5 sedimentprøver (kjerneprøver) i Strømsøløpet (STØ16-STØ20) (NGI og DNV, 2008). Det er analysert både for 0-5 cm og 0-10 cm kjerner. Lokalisering av prøvepunktene er vist på kart i vedlegg B. Resultater fra prøvene tatt i 2008 er vist i tabell i vedlegg C. Resultatene er merket med fargekoder i forhold til Klifs tilstandsklasser for metaller og organiske miljøgifter i sedimenter (SFT, 2007a). Grensen for potensiell risiko tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II God og tilstandsklasse III Moderat for hvert element (SFT, 2007b). I kartet i vedlegg C er prøvepunktene fargelagt i henhold til den dårligst registrerte klassifiseringen i punktet uavhengig parameter. Resultatene viser at de største overskridelsene av tilstandsklasse II er påvist for PAH, kobber, bly og TBT. De høyeste konsentrasjonene er påvist lengst sørøst i Strømsøløpet, nær Tangen. Det er i området nær Tangen (punkt S2 og S13) også påvist toksisk effekt på Skeletonema costatum, ved både porevann og ekstrakt av sedimentprøver. 3.2 Risgarden I 2008 ble det i tillegg i forbindelse med prosjektet Miljøovervåking av indre Drammensfjord tatt 2 sedimentprøver (kjerneprøver) utenfor Risgarden (Hol-13 og Hol-15 (NGI og DNV, 2008). Det er analysert både for 0-5 cm og 0-10 cm kjerner. Resultater fra prøvene er vist i tabell i vedlegg C. Resultatene er merket med fargekoder i forhold til Klifs tilstandsklasser for metaller og organiske miljøgifter i sedimenter (SFT, 2007a). Grensen for potensiell risiko tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II God og tilstandsklasse III Moderat for hvert element (SFT, 2007b). Lokalisering av punktene er vist på kartet i vedlegg B. Prøvepunktene er fargelagt i henhold til den dårligst registrerte klassifiseringen i punktet uavhengig parameter. Resultatene viser PAH i tilstandsklasse IV og TBT i tilstandsklasse IV og V. Tungmetaller og PCB er påvist i tilstandsklasse I og II, bortsett fra kvikksølv i tilstandsklasse III i en prøve.

10 Dokumentnr.: R Dato: Side: Ny Kattegatkai Ny Kattegatkai er en nybygd kai på utfylt område på Furuholmen. Langs kaia og på begge sider av kaia er det lagt betongmadrasser (total lengde på 190 meter) som skal hindre oppvirvling når skip legger til og fra kai. Beliggenheten av disse er vist på kart i vedlegg B. I 2008 ble det i forbindelse med prosjektet Miljøovervåking av indre Drammensfjord tatt 2 sedimentprøver (kjerneprøver) utenfor Nye Kattegatkai (Hol-11 og Hol-12 (NGI og DNV, 2008)). Det er analysert både for 0-5 cm og 0-10 cm kjerner. Resultater fra prøvene er vist i tabell i vedlegg C. Resultatene er merket med fargekoder i forhold til Klifs tilstandsklasser for metaller og organiske miljøgifter i sedimenter (SFT, 2007a). Grensen for potensiell risiko tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II God og tilstandsklasse III Moderat for hvert element (SFT, 2007b). Lokalisering av punktene er vist på kartet i vedlegg B. Prøvepunktene er fargelagt i henhold til den dårligst registrerte klassifiseringen i punktet uavhengig parameter. Resultatene viser PAH-forbindelser og TBT i tilstandsklasse IV. 3.4 Lierterminalen (Njård flytekai) I 2008 ble det i forbindelse med prosjektet Miljøovervåking av indre Drammensfjord tatt 4 sedimentprøver (kjerneprøver) ved Njård flytekai utenfor Lierterminalen (Lie-7 - Lie-10) (NGI og DNV, 2008). Det er analysert både for 0-5 cm og 0-10 cm kjerner. Resultater fra prøvene er vist i tabell i vedlegg C. Resultatene er merket med fargekoder i forhold til Klifs tilstandsklasser for metaller og organiske miljøgifter i sedimenter (SFT, 2007a). Grensen for potensiell risiko tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II God og tilstandsklasse III Moderat for hvert element (SFT, 2007b). Lokalisering av punktene er vist på kartet i vedlegg B. Prøvepunktene er fargelagt i henhold til den dårligst registrerte klassifiseringen i punktet uavhengig parameter. Resultatene viser konsentrasjoner av PAH-forbindelser og TBT opp til tilstandsklasse V. Kobber er påvist opp til tilstandsklasse IV.

11 Dokumentnr.: R Dato: Side: 11 4 Vurdering av havnevirksomhetens bidrag til spredning av forurensning 4.1 Prinsippet for risikovurdering Klifs veileder for risikovurdering av forurenset sediment (SFT, 2007b) er utarbeidet til bruk i forbindelse med beslutning om miljøtiltak. Systemet skal blant annet kunne anvendes for å vurdere hvilken risiko de forurensede sedimentene utgjør slik de ligger i dag. En samlet risikovurdering innbefatter risiko for spredning, human helse og økologi. Trinn 1 risikovurdering er en forenklet risikovurdering og har som mål å skille mellom lokaliteter som kan friskmeldes og lokaliteter hvor tiltak er nødvendig. Grensen mellom Klifs tilstandsklasse II og III er grensen for når en Trinn 2 risikovurdering må utføres. For de fire lokalitetene Strømsøløpet, Risgarden, Nye Kattegattkai og Lierterminalen er det overskridelse av tilstandsklasse II og en Trinn 2 risikovurdering må utføres (ref. tabell i vedlegg C). Havnevirksomhetens bidrag til forurensning er knyttet til propelloppvirvling fra skip som anløper Drammen havns kaianlegg. Det er derfor i tråd med Klifs veileder utarbeidet en Trinn 2 risikovurdering med hensyn på spredning fra propelloppvirvling for de fire områdene Strømsøløpet (Holmenkaiene og Strømsøkaiene), Risgarden, Nye Kattegatkai og Njård flytekai ved Lierterminalen. Risikovurderingen er utført med grunnlag i sedimentprøver tatt innenfor kote -20 i tilknytning til de aktuelle områdene samt registrert anløpstrafikk til de ulike havnene fra Beregnet mengde oppvirvlet sediment I en Trinn 2 risikovurdering ligger det inne sjablongverdier for blant annet mengde oppvirvlet sediment pr anløp. Det er valgt å utføre en stedsspesifikk vurdering av mengde oppvirvlet sediment i Drammen havn, både på grunn av at traselengdene ikke stemmer overens med forutsetningene for sjablongverdiene og at det er utført tiltak både ved Strømsløpet og Nye Kattegatkai. De stedsspesifikke verdiene for mengde oppvirvlet sediment pr anløp er beregnet ut i fra opplysninger fra Drammen havn om antall skipsanløp og skipsstørrelse (ref. tabell 1) samt lengde på anløpstrase innenfor området < 20 m dyp. En slik stedsspesifikk vurdering er utført i tråd med Vedlegg A3 i risikoveilederens Bakgrunnsdokument (SFT, 2007c). For større skip kan propelloppvirvling virke på arealer ned til ca. 20 m dyp. Langs skipstraseene i dette området beregnes oppvirvlet mengde sediment innenfor hvert av dybdeintervallene 5-10 m, m og m. Dette beregnes på bakgrunn av

12 Dokumentnr.: R Dato: Side: 12 trasélengde, dybdeprofil, avstand mellom propell og bunn, skipsbredde og kornstørrelse av sedimentet i hvert dybdeintervall. Det antas at skipets propell sitter på bunn av skipet. For bredde, lengde og dybde er det benyttet gjennomsnitt av de registrerte skipene som anløp de ulike havnene i 2010 (tabell 1). Beregnet trasélengde er beregnet ut i fra sjøkart med koter og opplysninger fra Drammen havn om trasé til de ulike havnene for dybder mindre enn 20 m. Et kart som viser anløpstraseene er vist i vedlegg A. For Strømsøløpet er den totale trasélengden av området < 20 m vanndyp ca m. Strømhastigheten i vannet generert av propellen vil bli mindre når skipet er i fart enn om skipet ligger stille eller manøvrerer ved kai. Det er gjort en konservativ beregning på at propelloppvirvlingen skjer i hele traseen < 20 m vanndyp. Det er utført en prosentvis beregning av trasélengden basert på antall skip til de ulike kaiene i Strømsøløpet og beregnet en midlere trasélengde på 1300 m hvor propelloppvirvling vil kunne foregå. For Risgarden, Nye Kattegat og Lierterminalen er det beregnet propelloppvirvling i hele traseen fra kote -20 og inn mot kai, da feltet < 20 m ligger innenfor området hvor manøvrerning av båtene skjer. Fraksjonen av silt og leire er i Strømsøløpet beregnet til ca. 0,2 ut i fra kornfordelingsanalyser. For de andre tre kaianleggene foreligger det ikke kornfordelingsanalyser, slik at det er benyttet en faktor på 0,2 her også.

13 Dokumentnr.: R Dato: Side: 13 Tabell 2 Beregning av oppvirvlet mengde sediment pr skipsanløp (masse sed pr anløp) for de ulike kaianleggene. Trasélengden er oppgitt som trasélengde ved ett anløp til kaianlegget (til eller fra kai). Kaianlegg Di Pd Br f Tr Strømsøløpet Kattegat Risgarden Lierterminalen M sed pr anløp (kg) i dybdekatergori M sed pr anløp (kg) anløp pr år M sed pr år (kg) i dybdekatergori 7,5 5,2 13,5 0, ,5 5,2 13,5 0, ,5 5,2 13,5 0, ,5 6,1 16,3 0, ,5 6,1 16,3 0, ,5 6,1 16,3 0, ,5 6,2 21,1 0, ,5 6,2 21,1 0, ,5 6,2 21,1 0, ,5 4,8 15,1 0, ,5 4,8 15,1 0, ,5 4,8 15,1 0, M sed pr år (kg) Di Pd Br f Tr M sed pr anløp snitt vanndyp i dybdekategori propelldyp skipsbredde fraksjon <63 µm i dybdekategori trasélengde i dybdekategori kg materiale oppvirvlet pr fartøy I risikoveilederens sjablongverdi for mengde materiale oppvirvlet pr anløp, er det der angitt 100 kg for en industrihavn og 200 kg for stor havn ved hovedandel sand. Som en ser ut i fra de stedsspesifikke beregnede verdiene for oppvirvlet mengde sediment pr anløp (tabell 2) er disse høyere enn sjablongverdiene for samtlige fire kaianlegg. For Strømsøløpet er det beregnet en betydelig større mengde oppvirvlet materiale enn det som ligger inne som sjablongverdi i risikoveilederen. En av årsakene til dette er at sjablongverdien baserer seg på en trasélengde på 40 m i hver av de tre dybdekategoriene og at kaianlegget i Strømsøløpet er betydelig lengre. Her vil de skipene som legger til ved Holmen Syd og Tollbukaia gå lengst før de legger til kai, mens skipene som legger til ved Holmen olje og Tjømekrankaia vil ha kortest trasé. Det er derfor beregnet en prosentvis gjennomsnittlig trasélengde, basert på antall anløp pr kai og trasélengde for den enkelte kai.

14 Dokumentnr.: R Dato: Side: Beregnet mengde miljøgifter ut av sedimentet Ut i fra de beregnede mengder (kg) med sediment pr anløp fra de ulike havneanleggene, er den totale propellgenererte spredningen av miljøgifter fra sedimentene beregnet. Denne er sammenliknet med de andre spredningsveiene i risikoveilederen (biodiffusjon og opptak i organismer). De parametrene som ligger til grunn for beregningene er vist i Tabell 3. Tabell 3 Parametre for oppvirvling fra skip, Fskip Parametre for beregning av spredningsmekanismer Havneanlegg Anvendt verdi Begrunnelse Antall skipsanløp pr år Strømsøløpet 198 Oppgitt av Drammen Risgarden 138 Havn, ref tabell 1 Nye Kattegat 80 Lierterminalen 8 Mengde oppvirvlet Strømsøløpet Beregnet i tabell 2 sediment pr anløp, m Risgarden 2323 (kg) Nye Kattegat 851 Lierterminalen 1860 Sedimentareal påvirket av oppvirvling, Askip Totalt sedimentareal, Ased Fraksjon suspendert, f susp (< 2 µm) Strømsøløpet Areal grunnere enn 20 m Risgarden 4220 som blir påvirket av Nye Kattegat 2282 skipsoppvirvling, antatt Lierterminalen anløpstrase ganger skipets 2114 bredde Strømsøløpet Totalt sedimentareal < 20 Risgarden m utenfor havneanlegget Nye Kattegat Lierterminalen Strømsøløpet 1 % I Strømsøløpet tatt fra Risgarden 1 % analyseresultater, antatt Nye Kattegat 1 % for de resterende havnene Lierterminalen 1 % Det er brukt sjablongverdier for Kd-verdier da det ikke er utviklet stedsspesifikke Kd-verdier for Drammensfjorden. Når det gjelder resultater fra sedimentprøvene tatt i 2008 (NGI og DNV, 2008), er gjennomsnittet av prøvene 0-5 cm og 5-10 cm benyttet i risikovurderingen. Der resultatene ligger under deteksjonsgrensa for analysen, er halve deteksjonsgrensa lagt inn som registrert verdi. Kopi av regnearkene fra risikovurderingen er vist i vedlegg D. Det relative bidraget fra de ulike spredningsveiene i Strømsøløpet er vist i Figur 2. For metaller bidrar propelloppvirvlingen med % av den totale spredningen. For PAH-forbindelser bidrar propelloppvirvlingen med 3-27 %, for PCB-forbindelser 2-45 % og for TBT 5 % av den totale spredningen.

15 Dokumentnr.: R Dato: Side: % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Arsen Bly Kadmium Kobber Krom totalt (III + VI) Kvikksølv Nikkel Sink Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(ghi)perylen PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 DDT Tributyltinn (TBT-ion) Lindan Heksaklorbenzen Pentaklorbenzen Triklorbenzen Hexaklorbutadien Pentaklorfenol Oktylfenol Nonylfenol Bisfenol Tetrabrombisfenol A Pentabromdifenyleter Heksabromcyclodod Perfluorert Diuron Irgarol Forg, middel Fskipnormert, middel Fdiff, middel Figur 2 Fordeling av spredningsmekanismer i Strømsøløpet (basert på gjennomsnittsverdier) Det relative bidraget fra de ulike spredningsveiene i Risgarden er vist i Figur 3. For metaller bidrar propelloppvirvlingen med % av den totale spredningen. For PAH-forbindelser bidrar propelloppvirvlingen med 3-27 %, for PCB-forbindelser 2-45 % og for TBT 5 % av den totale spredningen. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Arsen Bly Kadmium Kobber Krom totalt (III + VI) Kvikksølv Nikkel Sink Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(ghi)perylen PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 DDT Tributyltinn (TBT-ion) Lindan Heksaklorbenzen Pentaklorbenzen Triklorbenzen Hexaklorbutadien Pentaklorfenol Oktylfenol Nonylfenol Bisfenol Tetrabrombisfenol A Pentabromdifenyleter Heksabromcyclodod Perfluorert Diuron Irgarol Forg, middel Fskipnormert, middel Fdiff, middel Figur 3 Fordeling av spredningsmekanismer for Risgarden (basert på gjennomsnittsverdier)

16 Dokumentnr.: R Dato: Side: 16 Det relative bidraget fra de ulike spredningsveiene i Nye Kattegat er vist i Figur 4. For metaller bidrar propelloppvirvlingen med % av den totale spredningen. For PAH-forbindelser bidrar propelloppvirvlingen med 1-10 %, for PCB-forbindelser 0-21 % og for TBT 1 % av den totale spredningen. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Arsen Bly Kadmium Kobber Krom totalt (III + VI) Kvikksølv Nikkel Sink Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(ghi)perylen PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 DDT Tributyltinn (TBT-ion) Lindan Heksaklorbenzen Pentaklorbenzen Triklorbenzen Hexaklorbutadien Pentaklorfenol Oktylfenol Nonylfenol Bisfenol Tetrabrombisfenol A Pentabromdifenyleter Heksabromcyclodod Perfluorert Diuron Irgarol Forg, middel Fskipnormert, middel Fdiff, middel Figur 4 Fordeling av spredningsmekanismer for Nye Kattegat (basert på gjennomsnittsverdier) Det relative bidraget fra de ulike spredningsveiene ved Lierstranda er vist i Figur 5. For metaller bidrar propelloppvirvlingen med 0,1-0,5 % av den totale spredningen. For PAH-forbindelser bidrar propelloppvirvlingen med 0,02-0,05 %, for PCB-forbindelser 0,01-0,1 % og for TBT 0,05 % av den totale spredningen.

17 Dokumentnr.: R Dato: Side: % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Arsen Bly Kadmium Kobber Krom totalt (III + VI) Kvikksølv Nikkel Sink Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(ghi)perylen PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 DDT Tributyltinn (TBT-ion) Lindan Heksaklorbenzen Pentaklorbenzen Triklorbenzen Hexaklorbutadien Pentaklorfenol Oktylfenol Nonylfenol Bisfenol Tetrabrombisfenol A Pentabromdifenyleter Heksabromcyclodod Perfluorert Diuron Irgarol Forg, middel Fskipnorme rt, middel Fdiff, middel Figur 5 Fordeling av spredningsmekanismer for Lierstranda (Njård) (basert på gjennomsnittsverdier) 4.4 Risikovurdering av miljøgiftspredningen Det er ikke utarbeidet akseptkriterier for spredning av miljøgifter, og heller ikke lokale akseptkriterier for Drammen havn. Risikoveilederen foreslår at en kan bruke spredningen fra et sediment som akkurat tilfredsstiller Trinn 1 (Klifs tilstandsklasse II) som en indikasjon på hva som er akseptabel spredning og så se på overskridelsen i forhold til dette. Deretter kan en sammenlikne hvor mye tillatt spredning endres ved å fjerne propelloppvirvlingen. Er forskjellen mellom tillatt spredning med og uten propelloppvirvling stor, har propelloppvirvling en stor betydning for spredning av miljøgifter i vann og sedimenter. For Strømsøløpet viser beregningen at beregnet total spredning (Ftot) overskrider tillatt spredning for enkelte PAH-forbindelser samt TBT, basert på gjennomsnittskonsentrasjoner (Tabell 4). I rosa kolonne helt til høyre i tabell 4 er total spredning uten propelloppvirvling vist. En ser at den totale spredningen er omtrent lik med og uten propelloppvirvling. Det betyr at for Strømsøløpet medfører propelloppvirvling svært liten spredning av miljøgifter sammenliknet med diffusjon og spredning via organismer. For PCB kan ikke overskridelsen beregnes der det mangler grenseverdier for enkelt kongenerer av PCB 7. Påviste gjennomsnittskonsentrasjoner for PCB overskrider tilstandsklasse II med 21 %. For Strømsøløpet utgjør propellgenerert spredning av PCB 1-31 % av den totale spredningen. Dette er på nivå med spredning av PAH hvor propellgenerert spredning er beskjeden.

18 Dokumentnr.: R Dato: Side: 18 For Risgardent viser beregningen at beregnet total spredning (Ftot) overskrider tillatt spredning for enkelte PAH-forbindelser samt TBT, basert på gjennomsnittskonsentrasjoner (Tabell 5). I rosa kolonne helt til høyre i tabell 5 er total spredning uten propelloppvirvling vist. En ser at den totale spredningen er omtrent lik med og uten propelloppvirvling. Det betyr at for Risgarden medfører propelloppvirvling svært liten spredning av miljøgifter sammenliknet med diffusjon og spredning via organismer. For PCB kan overskridelsen ikke beregnes. Det er ved Risgarden imidlertid ikke påvist PCB over Klifs tilstandsklasse II. For Nye Kattegat viser beregningen at beregnet total spredning (Ftot) overskrider tillatt spredning for PAH-forbindelsen Benso(ghi)perylen, basert på gjennomsnittskonsentrasjoner (Tabell 6). I rosa kolonne helt til høyre i tabell 6 er total spredning uten propelloppvirvling vist. En ser at den totale spredningen er omtrent lik med og uten propelloppvirvling. Det betyr at for Risgarden medfører propelloppvirvling svært liten spredning av miljøgifter sammenliknet med diffusjon og spredning via organismer. For PCB kan overskridelsen ikke beregnes. Det er ved Nye Kattegat imidlertid ikke påvist PCB over Klifs tilstandsklasse II. For Lierstranda (Njård) viser beregningen at beregnet total spredning (Ftot) overskrider tillatt spredning for kobber, de fleste PAH-forbindelsene samt TBT, basert på gjennomsnittskonsentrasjoner (Tabell 7). I rosa kolonne helt til høyre i tabell 7 er total spredning uten propelloppvirvling vist. En ser at den totale spredningen er lik med og uten propelloppvirvling. Det betyr at for Risgarden medfører propelloppvirvling ingen spredning av miljøgifter sammenliknet med diffusjon og spredning via organismer. For PCB kan ikke overskridelsen beregnes. Påviste gjennomsnittskonsentrasjoner for PCB overskrider tilstandsklasse II med 202 %. For Lierstranda utgjør propellgenerert spredning av PCB 0,01-0,1 % av den totale spredningen. Propellgenerert spredning av PCB ved Lierstranda kan derfor ses bort i fra.

19 Dokumentnr.: R Dato: Side: 19 Tabell 4 Beregnet spredning sammenlignet med "tillatt spredning", Strømsøløpet. I kolonnen lengst til høyre (rosa) er Ftot uten propelloppvirvling vist. Beregnet spredning Spredning dersom C sed er lik grenseverdi for trinn 1 (mg/m 2 /år) F tot overskrider tillatt spredning med: F tot overskrider tillatt spredning med (eks propelloppvirvling): Stoff F tot, maks (mg/m 2 /år) F tot, middel (mg/m 2 /år) Maks Middel Maks Middel Arsen 1,22E+01 3,92E+00 5,86E % -93 % Bly 2,41E+01 3,51E+00 1,24E % -72 % 94 % Kadmium 8,69E-02 5,69E-02 3,77E % -85 % Kobber 6,22E+01 9,66E+00 1,65E % -42 % 276 % Krom totalt (III + VI) 4,93E+00 1,72E+00 7,88E % -98 % Kvikksølv 2,63E-02 1,62E-02 1,07E % -85 % Nikkel 2,82E+01 7,91E+00 3,71E % -79 % Sink 8,68E+01 1,82E+01 6,47E % -72 % 34 % Naftalen 1,51E+01 6,13E+00 1,44E % -96 % Acenaftylen 3,79E+00 1,17E+00 7,51E % -84 % Acenaften 6,34E+00 1,91E+00 1,52E % -87 % Fluoren 2,08E+00 4,82E-01 1,44E % -97 % Fenantren 5,65E+00 7,89E-01 1,22E % -94 % Antracen 3,23E+00 7,46E-01 6,12E % 22 % 427 % 22 % Fluoranten 1,24E+00 4,66E-01 8,24E % -43 % 49 % Pyren 2,23E+00 7,96E-01 2,91E % -73 % Benzo(a)antracen 1,55E-01 4,88E-02 1,20E % -59 % 26 % Krysen 2,59E-01 1,06E-01 1,01E % -90 % Benzo(b)fluoranten 1,66E-01 5,88E-02 5,86E % -90 % Benzo(k)fluoranten 1,87E-01 5,38E-02 5,25E % -90 % Benzo(a)pyren 2,28E-01 6,24E-02 1,00E % -94 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 4,72E-02 1,64E-02 4,25E % -61 % 5 % Dibenzo(a,h)antracen 2,23E-02 8,02E-03 6,28E % -99 % Benzo(ghi)perylen 1,59E-01 4,25E-02 4,07E % 6 % 281 % 2 % PCB 28 7,07E-01 7,41E-02 PCB 52 5,73E-01 8,11E-02 PCB 101 6,69E-02 1,09E-02 PCB 118 2,42E-03 1,03E-03 PCB 138 3,20E-02 6,86E-03 PCB 153 3,05E-03 9,08E-04 PCB 180 9,30E-03 2,97E-03 Sum PCB7 1,39E+00 1,78E-01 DDT 4,17E-03 3,85E-04 2,07E % -98 % Tributyltinn (TBT-ion) 3,16E+02 2,32E+01 1,18E % 96 % 2567 % 96 %

20 Dokumentnr.: R Dato: Side: 20 Tabell 5 Beregnet spredning sammenlignet med "tillatt spredning", Risgarden. I kolonnen lengst til høyre (rosa) er Ftot uten propelloppvirvling vist. Beregnet spredning Spredning dersom C sed er lik grenseverdi for trinn 1 (mg/m 2 /år) F tot overskrider tillatt spredning med: F tot overskrider tillatt spredning med (eks propelloppvirvling): Stoff F tot, maks (mg/m 2 /år) F tot, middel (mg/m 2 /år) Maks Middel Maks Middel Arsen mangler mangler 9,80E+01 Bly 2,11E+01 2,09E+01 6,73E % -69 % Kadmium 1,82E-01 1,61E-01 2,10E % -92 % Kobber 3,48E+01 3,33E+01 5,14E % -35 % Krom totalt (III + VI) mangler mangler 4,50E+02 Kvikksølv 3,62E-01 2,33E-01 5,25E % -56 % Nikkel mangler mangler 7,16E+01 Sink 7,65E+01 6,81E+01 3,04E % -78 % Naftalen 5,85E+01 3,60E+01 1,59E % -77 % Acenaftylen 3,26E+00 2,63E+00 8,37E % -69 % Acenaften 4,59E+01 2,31E+01 1,70E % 36 % 169 % 36 % Fluoren 2,06E+01 1,05E+01 1,63E % -36 % 26 % Fenantren 1,95E+01 1,06E+01 1,40E % -25 % 38 % Antracen 3,61E+00 2,16E+00 7,05E % 203 % 406 % 202 % Fluoranten 3,79E+00 2,45E+00 1,01E % 134 % 256 % 131 % Pyren 4,34E+00 2,86E+00 3,40E % -17 % 24 % Benzo(a)antracen 7,82E-01 5,16E-01 1,67E % 189 % 321 % 178 % Krysen 1,00E+00 6,53E-01 1,24E % -47 % Benzo(b)fluoranten 4,03E-01 3,32E-01 7,63E % -56 % Benzo(k)fluoranten 2,59E-01 1,99E-01 6,80E % -71 % Benzo(a)pyren 4,74E-01 3,61E-01 1,31E % -72 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 4,06E-02 3,41E-02 7,47E % -54 % Dibenzo(a,h)antracen 1,32E-01 1,26E-01 1,04E % -88 % Benzo(ghi)perylen 2,57E-01 2,23E-01 5,58E % 273 % 313 % 259 % PCB 28 6,10E-02 4,04E-02 PCB 52 3,84E-02 3,01E-02 PCB 101 4,10E-03 3,95E-03 PCB 118 8,01E-04 7,58E-04 PCB 138 1,76E-02 1,06E-02 PCB 153 1,58E-03 1,42E-03 PCB 180 2,71E-03 2,49E-03 Sum PCB7 1,26E-01 8,98E-02 DDT 3,66E-03 2,66E-03 3,45E % -92 % Tributyltinn (TBT-ion) 1,15E+02 7,04E+01 1,39E % 405 % 727 % 405 %

21 Dokumentnr.: R Dato: Side: 21 Tabell 6 Beregnet spredning sammenlignet med "tillatt spredning", Nye Kattegat. I kolonnen lengst til høyre (rosa) er Ftot uten propelloppvirvling vist. Stoff Beregnet spredning F tot, maks (mg/m 2 /år) Spredning dersom C sed er lik grenseverdi for trinn 1 (mg/m 2 /år) F tot overskrider tillatt spredning med: F tot overskrider tillatt spredning med (eks propelloppvirvling): F tot, middel (mg/m 2 /år) Maks Middel Maks Middel Arsen mangler mangler 5,51E+01 Bly 2,74E+00 2,38E+00 7,45E % -68 % Kadmium 2,33E-02 1,67E-02 2,20E % -92 % Kobber 9,56E+00 7,86E+00 1,34E % -41 % Krom totalt (III + VI) mangler mangler 4,51E+01 Kvikksølv 1,31E-02 1,31E-02 6,88E % -81 % Nikkel mangler mangler 3,40E+01 Sink 1,68E+01 1,39E+01 4,29E % -68 % Naftalen 8,39E+00 5,86E+00 1,43E % -96 % Acenaftylen 2,31E+00 2,25E+00 7,43E % -70 % Acenaften 3,76E-01 3,06E-01 1,50E % -98 % Fluoren 4,12E-01 2,75E-01 1,43E % -98 % Fenantren 1,16E+00 9,91E-01 1,20E % -92 % Antracen 3,90E-01 3,44E-01 6,04E % -43 % Fluoranten 5,27E-01 4,61E-01 8,06E % -43 % Pyren 8,73E-01 7,32E-01 2,86E % -74 % Benzo(a)antracen 1,18E-01 1,15E-01 1,16E-01 2 % -1 % Krysen 1,87E-01 1,81E-01 9,92E % -82 % Benzo(b)fluoranten 1,63E-01 1,45E-01 5,70E % -75 % Benzo(k)fluoranten 7,61E-02 6,90E-02 5,10E % -86 % Benzo(a)pyren 1,42E-01 1,27E-01 9,76E % -87 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 1,13E-02 1,07E-02 3,96E % -73 % Dibenzo(a,h)antracen 4,89E-02 4,62E-02 5,91E % -92 % Benzo(ghi)perylen 1,05E-01 1,00E-01 3,93E % 155 % 162 % 149 % PCB 28 1,78E-02 9,39E-03 PCB 52 1,93E-02 1,10E-02 PCB 101 2,84E-03 1,89E-03 PCB 118 2,65E-04 1,66E-04 PCB 138 4,25E-03 2,93E-03 PCB 153 7,37E-04 5,00E-04 PCB 180 4,03E-03 2,57E-03 Sum PCB7 4,93E-02 2,84E-02 DDT 4,30E-04 2,78E-04 1,95E % -99 % Tributyltinn (TBT-ion) 1,22E+01 6,57E+00 1,16E+01 5 % -44 % 5 5 %

22 Dokumentnr.: R Dato: Side: 22 Tabell 7 Beregnet spredning sammenlignet med "tillatt spredning", Lierstranda (Njård). I kolonnen lengst til høyre (rosa) er Ftot uten propelloppvirvling vist. Stoff Beregnet spredning F tot, maks (mg/m 2 /år) Spredning dersom C sed er lik grenseverdi for trinn 1 (mg/m 2 /år) F tot overskrider tillatt spredning med: F tot overskrider tillatt spredning med (eks propelloppvirvling): F tot, middel (mg/m 2 /år) Maks Middel Maks Middel Arsen mangler mangler 5,25E+01 Bly 2,03E+00 1,50E+00 3,83E % -61 % Kadmium 4,67E-02 1,94E-02 1,07E % -82 % Kobber 1,82E+01 1,27E+01 1,11E % 14 % 65 % 14 % Krom totalt (III + VI) mangler mangler 2,06E+01 Kvikksølv 1,73E-02 1,35E-02 4,11E % -67 % Nikkel mangler mangler 3,17E+01 Sink 2,51E+01 1,37E+01 2,71E+01-7 % -49 % Naftalen 6,27E+01 2,48E+01 1,42E % -83 % Acenaftylen 5,20E+01 2,68E+01 7,38E % 263 % 605 % 263 % Acenaften 6,04E+00 2,57E+00 1,49E % -83 % Fluoren 5,43E+00 2,48E+00 1,42E % -82 % Fenantren 6,29E+00 3,20E+00 1,19E % -73 % Antracen 1,30E+01 6,30E+00 5,98E % 953 % 2080 % 953 % Fluoranten 1,51E+01 5,92E+00 7,94E % 645 % 1803 % 645 % Pyren 2,11E+01 8,99E+00 2,83E % 218 % 646 % 218 % Benzo(a)antracen 4,20E+00 1,46E+00 1,13E % 1198 % 3630 % 1198 % Krysen 6,39E+00 1,97E+00 9,77E % 102 % 554 % 102 % Benzo(b)fluoranten 5,10E+00 1,97E+00 5,59E % 253 % 813 % 253 % Benzo(k)fluoranten 2,37E+00 9,43E-01 5,00E % 89 % 373 % 89 % Benzo(a)pyren 4,03E+00 1,46E+00 9,55E % 53 % 322 % 53 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 3,14E-01 1,15E-01 3,75E % 207 % 739 % 206 % Dibenzo(a,h)antracen 1,07E+00 4,09E-01 5,65E % -28 % 90 % -28 % Benzo(ghi)perylen 2,70E+00 9,97E-01 3,83E % 2501 % 6931 % 2500 % PCB 28 4,39E-01 1,53E-01 PCB 52 3,59E-01 1,39E-01 PCB 101 3,50E-02 1,77E-02 PCB 118 3,20E-03 1,58E-03 PCB 138 2,69E-02 1,65E-02 PCB 153 2,90E-03 1,86E-03 PCB 180 1,09E-02 7,48E-03 Sum PCB7 8,77E-01 3,37E-01 DDT 2,32E-03 1,58E-03 1,85E % -91 % Tributyltinn (TBT-ion) 3,11E+01 1,49E+01 1,15E % 30 % 171 % 30 %

23 Dokumentnr.: R Dato: Side: 23 5 Spredning som følge av spill fra kaiaktiviteter Nedenfor er aktivitetene som foregår ved de ulike kaiene vist (ref. Drammen Havn). Strømsøløpet (Holmenkaiene og Strømsøkaiene) Lossing av sement i lukket system Lasting av korn fra Felleskjøpet Lossing av armeringsjern og betongelementer Lasting av offshorekabel fra Draka Lossing av nye biler Lasting av prosjektlaster (offshore moduler) Lasting av tømmer og flis Lossing av oljeprodukter (diesel og bitumen) på egen kai med lossefasiliteter (her er det lenser og egen beredskapsbåt) Ny Kattegatkai Lossing/lasting av containere Lossing av jern og betongelementer Lossing av vei salt (havsalt) Lasting av prosjektlaster Risgarden kai Lossing/lasting av biler og anleggsmaskiner (rullende enheter) Lierterminalen Lasting av prosjektlaster Den eneste aktiviteten som er vurdert å kunne medføre søl og forurensning til sjø, er lossing av oljeprodukter ved Holmenkaiene. I følge Drammen Havn er det folk til stede som overvåker operasjonen under lossing av diesel eller bitumen. Det er anlagt rørsystem i bakken fra tankanlegget frem til tilkoblingspunktet på kaia. Lenser og beredskapsbåt er stasjonert i enden av kaia i tilfelle søl. Risikoen for søl under lossing er vurdert som moderat. Konsekvensen av et eventuelt søl er vurdert som liten, da beredskap er operativ. 6 Konklusjon Det er utført en vurdering av mengde masse som virvles opp ved hvert anløp ved de ulike kaianleggene som Drammen Havn eier. Utførte beregninger viser at mengde masse som virvles opp ved hvert anløp er større enn de sjablongverdier som er oppgitt i Klifs Trinn 2 risikovurdering. Dette skyldes i hovedsakelig lengre anløpstraseer enn det som ligger til grunn i risikoveilederens Trinn 2. PAH og TBT er identifisert som de parametre som bidrar til forurensning i størst grad, der beregnet spredning overskrider tillatt spredning (basert på Klifs tilstandsklasse II).

24 Dokumentnr.: R Dato: Side: 24 Det er registrert betydelig miljøgiftspredning over tillatt/akseptabel spredning både ved Risgarden og ved Lierstranda. Denne spredningen skyldes diffusjon fra de forurensede sedimenter og spredning gjennom opptak i bunnlevende organismer. Propellgenerert spredning utgjør imidlertid en beskjeden del av den totale spredningen. Fjerning av propellgenerert spredning medfører ingen målbar reduksjon i den totale miljøgiftspredningen. Risikoen for spredning av sedimenter som følge av propellerosjon fra Drammen Havns virksomhet vurderes derfor som liten. Det anses ikke nødvendig å utføre tiltak med hensyn på propellgenerert spredning ved noen av de fire havneanleggene. 7 Referanser NGI, 2007 Drammen Havn, Strømsøløpet. Søknad om mudring og deponering av masser fra Strømsøløpet. NGI rapport av 11. desember 2007 NGI, 2008 Drammen havn, mudring i Strømsøløpet. Sluttrapport. NGI rapport av 29. februar NGI, 2008b Drammen havn, undersøkelser, risiko- og tiltaksvurdering. Prøvetaking og miljøanalyser Strømsøløpet. NGI rapport av 10. desember 2008 NGI og DNV, 2008 Miljøovervåking av indre Drammensfjord. Rapport av 18. mars 2009 SFT, 2007a Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter. SFT veileder TA 2229/2007 SFT, 2007b 2230/2007 Risikovurdering av forurenset sediment. SFT veileder TA SFT, 2007c Bakgrunnsdokument til veiledere TA-2229 og TA SFT veileder TA 2231/2007.

25 Vedlegg A - Kart som viser beliggenhet av kaier og anløpsmønster til kaiene Rapport nr.: R Dato: Side: A1 Vedlegg: A

26 R Vedlegg A Side A2

27 Vedlegg B - Kart som viser representative sedimentprøver og utførte tiltak Rapport nr.: R Dato: Side: B1 Vedlegg: B

28 R Vedlegg B Side B2 LIE-8 LIE-9 10 Njård Flytekai LIE-7 20 LIE-10 Tegnforklaring Prøvepunkter klassifisert iht. Klifs TA 2229/2007 Bakgrunn HOL-11 God Nye Kattegat Moderat HOL-12 Dårlig Svært dårlig 50 S21 S20 S19 HOL-13 S18 HOL-15 Risgarden S17 S16 S15 S14 10 S11 S13 S12 S9 S7 S10 10 S4 10 S8 S6 S5 S3 20 Målestokk (A3): S2 1:8 000 Datum: Euref 89, Kartprojeksjon: UTM 32 Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag S1 Drammen havn Sedimentprøver utenfor Drammen havns kaianlegg Meter Prosjektnr. Kart nr. Utført Dato KST Kontrollert MKv Godkjent GBr

29 Vedlegg C - Resultater fra representative sedimentprøver Rapport nr.: R Dato: Side: C1 Vedlegg: C

30 R Vedlegg C Side C2 Parameter Naftalen Fluoren Acenaftylen Acenaften Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benso(a)- antracen Krysen Benso(b)- fluoranten Benso(k)- fluoranten Benso(a)- pyren Dibenso- (ah)antracen Benso(ghi)- perylen Indeno- (123cd)pyren Sum PAH-16 Sum PCB-7 TBT Arsen Bly Kadmium Kobber Krom Kvikksølv Nikkel Sink Sum triklorbensener Pentaklorbensen Heksaklorbensen p,p- DDT o,p- DDT p,p- DDE TOC STRØMSØLØPET µg/kg ts mg/kg ts µg/kg ts % TS S1 (0-10 cm) 10 <10 20 < <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < n.d. 1,3 3,1 <0,1 4,1 3,7 <0, <50 <10 <5 2,6 1,87 S2 (0-10 cm) 30 < , , <0, <50 <10 < ,17 S3 (0-10 cm) 30 <10 30 < , , <0, <50 <10 < ,43 S4 (0-10 cm) <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 n.d. n.d. 2,6 8,5 <0,1 9,7 7,6 <0, <50 <10 <5 52 3,2 S5 (0-10 cm) 30 < n.d , <0, <50 <10 <5 86 4,14 S6 (0-10 cm) 20 < , <0, <50 <10 < ,32 S7 (0-10 cm) 30 < n.d. 3 9,6 <0, <0, <50 <10 <5 2,7 2,93 S8 (0-10 cm) 10 <10 20 < < n.d. 2,7 10 <0,1 11 7,9 <0, <50 <10 <5 29 3,63 S9 (0-10 cm) 20 < ,6 35 0, <0, <50 <10 < ,01 S10 (0-10 cm) 20 < ,7 23 0, <0, <50 <10 <5 94 4,38 S11 (0-10 cm) 10 <10 20 <10 10 <10 50 <50 <10 10 <10 <10 <10 <10 20 < n.d 2,2 7,7 <0,1 14 6,8 <0, <50 <10 <5 37 4,32 S12 (0-10 cm) 20 <10 40 <10 20 < <10 < n.d 2,4 4,8 <0,1 10 5,3 <0, <50 <10 <5 5,7 9,20 S13 (0-10 cm) 20 < < n.d 3,6 15 0, <0, <50 <10 <5 51 4,13 S14 (0-10 cm) 10 < n.d 2,6 14 <0,1 16 8,7 <0, <50 <10 <5 25 3,04 S15 (0-10 cm) <50 <50 <50 <50 < <10 <10 < n.d 2,7 7,4 <0,1 16 6,8 <0, <50 <10 <5 4,7 2,55 S16 (0-10 cm) <10 <10 10 < < n.d 1,6 28 <0,1 10 4,7 <0, <50 <10 <5 4 2,01 S17 (0-10 cm) 10 <10 20 < <10 <10 <10 <10 <10 < n.d 4,1 8,8 <0, <0, <50 <10 <5 6 1,35 S18 (0-10 cm) 20 <10 40 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 60 n.d 1,2 16 <0,1 21 4,5 <0, <50 <10 <5 1,2 0,53 S19 (0-10 cm) 10 <10 30 <10 30 < <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < n.d <1,0 3,3 <0,1 3,1 3,2 <0, <50 <10 <5 2,3 1,04 S20 (0-10 cm) <50 <50 <50 <50 60 < < n.d <1,0 3,7 <0,1 20 3,5 <0, <50 <10 <5 1,5 0,30 S21(0-10 cm) 10 <10 30 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 40 n.d <1,0 2,8 <0,1 2,2 4,1 <0, <50 <10 <5 <1 0,36 Stø-16 (0-5 cm) 77 < ,46 8,6 0,11 10 <0, <0,5 <0,5 <0,5 0,58 Stø-16 (5-10 cm) 14 <10 < < ,6 27 0,17 19 <0, ,85 <0,5 0,73 1,6 Stø-17 (0-5 cm) 13 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 13 n.d 3,6 <0,1 3 <0, <0,5 <0,5 <0,5 0,067 Stø-17 (5-10 cm) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 n.d. n.d 4 <0,1 2,7 <0,1 17 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,05 Stø-18 (0-5 cm) <10 <10 <10 <10 14 < <10 14 < ,17 24 <0, ,85 <0,5 <0,5 1,7 Stø-18 (5-10 cm) <10 <10 <10 < < ,4 31 0, , ,8 <0,5 0,98 2,2 Stø-19 (0-5 cm) <10 <10 <10 < <10 12 < ,7 10 0,13 14 <0, <0,5 <0,5 <0,5 0,97 Stø-19 (5-10 cm) <10 <10 <10 < < ,5 24 0,23 22 <0, <0,5 <0,5 0,56 1,6 Stø-20 (0-5 cm) < ,6 26 0, , ,7 <0,5 1,1 2,9 Stø-20 (5-10 cm) ,3 28 0, , ,8 <0,5 1,6 2,1 RISGARDEN Hol-13 (0-5 cm) <10 < , , , ,55 <0,5 <0,5 0,98 Hol-13 (5-10cm) < ,4 30 0,2 45 0, ,5 <0,5 0,73 1,8 Hol-15 (0-5 cm) 28 <10 <10 < , , ,6 <0,5 0,6 0,95 Hol-15 (5-10cm) ,5 27 0, , ,7 <0,5 0,76 1,7 NYE KATTEGATKAI Hol-11 (0-5 cm) < ,4 27 0, , ,59 <0,5 1,1 3,3 Hol-11 (5-10cm) , , ,1 <0,5 1,4 3 Hol-12 (0-5 cm) <10 < ,4 31 0, , <0,5 <0,5 0,9 1,1 Hol-12 (5-10cm) <10 < ,4 14 0,11 16 <0, <0,5 <0,5 <0,5 0,57 LIERTERMINALEN Lie-7 (0-5 cm) < ,8 34 0, , ,1 <0,5 1,5 2 Lie-7 (5-10 cm) ,5 39 0,3 52 0, ,3 <0,5 1,9 2,1 Lie-8 (0-5 cm) ,2 36 0, , ,8 <0,5 1,6 2 Lie-8 (5-10 cm) ,2 41 0, , ,6 <0,5 2,1 2 Lie-9 (0-5 cm) ,3 42 0, , ,4 <0,5 1,7 2,4 Lie-9 (5-10 cm) , , ,1 <0,5 0,83 2,1 Lie-10 (0-5 cm) <10 < < ,6 11 0, , <0,5 <0,5 <0,5 0,44 Lie-10 (5-10 cm) , , ,6 0,95 <0,5 <0,5 0,64

31 Vedlegg D - Regneark fra risikovurdering Rapport nr.: R Dato: Side: D1 Vedlegg: D

32 R Vedlegg D Side D2

33 R Vedlegg D Side D3

34 R Vedlegg D Side D4

35 R Vedlegg D Side D5

36 R Vedlegg D Side D6

37 R Vedlegg D Side D7

38 R Vedlegg D Side D8

39 R Vedlegg D Side D9

40 R Vedlegg D Side D10

41 R Vedlegg D Side D11

42 R Vedlegg D Side D12

43 R Vedlegg D Side D13

44 R Vedlegg D Side D14

45 R Vedlegg D Side D15

46 R Vedlegg D Side D16

47 R Vedlegg D Side D17

48 Kontroll- og referanseside/ Review and reference page Dokumentinformasjon/Document information Dokumenttittel/Document title Drammen Havn vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag Dokument nr/document No R Dokumenttype/Type of document Rapport/Report Teknisk notat/technical Note Oppdragsgiver/Client Drammen Havn Distribusjon/Distribution Fri/Unlimited Begrenset/Limited Ingen/None Dato/Date 31. mars 2011 Rev.nr./Rev.No. Emneord/Keywords Propeller spreading, risk calculation Stedfesting/Geographical information Land, fylke/country, County Norge, Buskerud Kommune/Municipality Drammen Sted/Location Drammen Havn Kartblad/Map Havområde/Offshore area Feltnavn/Field name Sted/Location Felt, blokknr./field, Block No. UTM-koordinater/UTM-coordinates Dokumentkontroll/Document control Kvalitetssikring i henhold til/quality assurance according to NS-EN ISO9001 Rev./ Rev. Revisjonsgrunnlag/Reason for revision Egenkontroll/ Self review av/by: 0 Originaldokument MKv GBr Sidemannskontroll/ Colleague review av/by: Uavhengig kontroll/ Independent review av/by: Tverrfaglig kontroll/ Interdisciplinary review av/by: Dokument godkjent for utsendelse/ Document approved for release Dato/Date 31. mars 2011 Sign. Prosjektleder/Project Manager Marianne Kvennås Skj.nr. 043

49

50

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+)

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+) Til: Hjellnes Consult AS Fra: Norconsult v/gunn Lise Haugestøl Dato/Rev: 4. august 2015 Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU,

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning 2013-03-13 ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av behov for masseutskifting. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av behov for masseutskifting. Innhold Teknisk notat Til: Skanska Bolig AS v/: Joakim Gjersøe Kopi til: Dato: 7. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 00 / 7. juni 2012 Dokumentnr.: 20120423-00-6-TN Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum Utarbeidet av: Thomas

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene RAPPORT L.NR. 6483-2013 Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Innledende vurdering av grunnforhold

Teknisk notat. Innhold. Innledende vurdering av grunnforhold Teknisk notat Til: Skanska Bolig AS v/: Joakim Gjersøe Kopi: Fra: NGI Dato: 2. mai 2012 Dokumentnr.: 20120423-00-1-TN Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum Utarbeidet av: Thomas Sandene Prosjektleder: Thomas Sandene

Detaljer

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010 Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Statusrapport 1. kvartal 2010 20081432-00-70-R 23. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Dokumentnr.: 20081432-00-70-R Dokumenttittel:

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25 Rapport Undersøkelse av propelloppvirvling og risikovurdering av sediment utenfor Pronova BioPharma Norge AS og Oleon Scandinavia AS Biologge AS Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev.

Detaljer

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport 20130673-01-R 27. september 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Kvalnes hyttefelt - skredvurdering Dokumenttittel: Skredrapport Dokumentnr.: 20130673-01-R

Detaljer

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER Oppdragsgiver Moss kommune Rapporttype Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering 2010-05-04 MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER MILJØGIFTER I SEDIMENTER 2 (50) MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA APRIL 2014 MALVIK KOMMUNE PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA RISIKOVURDERING TRINN 1 OG 2 DELRAPPORT A039511-5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412

Detaljer

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen,COWI rapport A044959-002 Vedlegg3 Beregningstabeller 1 Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1

Detaljer

Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus

Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus Teknisk notat Til: NIVA v/: Jens Skei Fra: NGI Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus Virkning på

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 RAPPORT L.NR. 6473-2013 Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde Nordskot, Steigen kommune Vurdering av skredfare mot hytteområde 20081575-1 18. september 2008 Prosjekt Prosjekt: Nordskot, Steigen kommune Rapportnummer: 20081575-1 Rapporttittel: Vurdering av skredfare

Detaljer

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Pronova BioPharma Norge AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Lokalitet: Pronova BioPharma

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak Teknisk notat Til: Flataker Landskap v/: Kari Johanne Flataker Kopi: Fra: NGI Dato: 18. oktober 2011 Dokumentnr.: 20110651-00-2-TN Prosjekt: Vurdering av mulige sikringstiltak for GNR/BNR 10/3 Skei i Jølster

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Kommentarer til høringssvar Moss havn

Kommentarer til høringssvar Moss havn NOTAT Oppdrag Søknad om utfylling i Moss havn Kunde Moss havn Notat nr. [xx] Dato 2014-10-16 Til Roger Johansen Fra Aud Helland Kopi Ole Martinsen, Karsten Butenschøn Kommentarer til høringssvar Moss havn

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-487-TN Prosjekt: 20051785-00 - Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Detaljer

Skredfarevurdering for alternative vegtrasear og fergeleier, Varaldsøy

Skredfarevurdering for alternative vegtrasear og fergeleier, Varaldsøy Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Akvator Turid Verdal Dato: 2. april 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20130143-01-TN Skredfarevurdering,

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010 Teknisk notat Til: Løvenskiold-Vækerø AS v/: Rolf Hatlinghus Kopi: Fra: NGI Dato: 29. oktober 2010 Dokumentnr.: 20100785-00-1-TN Prosjekt: Skredfarevurdering Helset i Bærum Utarbeidet av: Trond Vernang

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng

Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng Delrapport 4 Tiltaksplan 20081794-00-62-R 5. juli 2011 Prosjekt Prosjekt: Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden RAPPORT L.NR. 6672-2014 Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden Foto: Sigurd Øxnevad, NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram for utfylling ved Herreterminalen

Miljøoppfølgingsprogram for utfylling ved Herreterminalen Teknisk notat Til: AT Terminal AS v/ Nils Aakre Kopi til: Svein Ove Nyvoll Rev.nr. / Rev.dato: 0 / Dokumentnr.: 20150318-02-TN Prosjekt: Herreterminalen Utarbeidet av : Bente Havik Prosjektleder: Bente

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Vedlegg 3. Beregnet til Kystverket. Dokument type Datarapport-rev01. Dato 18.05.2015 BORG 1 SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET

Vedlegg 3. Beregnet til Kystverket. Dokument type Datarapport-rev01. Dato 18.05.2015 BORG 1 SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET Vedlegg 3 Beregnet til Kystverket Dokument type Datarapport-rev01 Dato 18.05.2015 BORG 1 SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET Revisjon 01 Dato

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6319-2012. Miljøtekniske undersøkelser, risikovurdering og tiltaksplan for marine sedimenter utenfor STX Norway Florø AS.

RAPPORT L.NR. 6319-2012. Miljøtekniske undersøkelser, risikovurdering og tiltaksplan for marine sedimenter utenfor STX Norway Florø AS. RAPPORT L.NR. 6319-2012 Miljøtekniske undersøkelser, risikovurdering og tiltaksplan for marine sedimenter utenfor STX Norway Florø AS. Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

NOTAT. Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker. Pål Kolstad. Elin O. Kramvik

NOTAT. Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker. Pål Kolstad. Elin O. Kramvik NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE 712690-RIGm-NOT-008 EMNE Risikovurdering Grunne 18.2 og 18.3 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Nadja

Detaljer

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Hammerfest Havnevesen Hammerfest Havn Emne: Dato: 2. november 2005 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 710256-2 Oppdragsleder: Elin O. Kramvik Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Eva K. Aakre Institutt for kjemi, NTNU Veiledere: Rolf Tore Ottesen,

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger Teknisk notat Til: Gilhusbukta Sjøgrunn AS v/: Runar Kristiansen Kopi: Fra: NGI Dato: 27. juni 2011, Rev. 1-26. mars 2014 Dokumentnr.: 20101126-00-3-TN Prosjekt: Utfylling i Gilhusbukta Utarbeidet av:

Detaljer

Utkast til Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota

Utkast til Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota Rapportutkast Utkast til Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota TA 3001 2012 I samarbeid med: Bakgrunnsdokument for utarbeidelse

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Miljømål... 4 3. Vurdering av tiltaksomfanget... 5 3.1 Vurdering i forhold til kommunens miljømål... 5 3.2 Tiltaksomfang i forhold til utførte risikovurderinger...

Detaljer

Forurenset sjøbunn i Stavanger:

Forurenset sjøbunn i Stavanger: Forurenset sjøbunn i Stavanger: Status, miljøgiftkartlegginger, risikovurderinger, kontroll med forurensningskilder & tiltaksplanlegging I kommunal prosjektgruppe: Miljøseksjonen, Vann og avløp, Renovasjon

Detaljer

Ren Oslofjord. Gjennomføring av Oslo kommunes Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt

Ren Oslofjord. Gjennomføring av Oslo kommunes Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt Ren Oslofjord Gjennomføring av Oslo kommunes Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt Kontrollplan for mudring og deponering i dypvannsdeponi - prosedyrer og begrunnelser Oslo

Detaljer

02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING

02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING 02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING 02 2015 BERGEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no A040950-2015-001

Detaljer

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Hilde B. Keilen, senioringeniør sedimentseksjonen Myndighetenes arbeid med forurenset

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn 2426 2008 Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet 20130459-02-R 26. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumenttittel:

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Overvåking av forurensning ved mudring og deponering 20051785-5 24. mai 2006 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Kontraktreferanse: Oslo Havn KF Charlotte Iversen 40HAV05 For Norges Geotekniske Institutt Prosjektleder:

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse

Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse 2013089909R 9. juli 2014 0 Prosjekt Prosjekt: Dokumenttittel: Dokumentnr.: Dato: 9. juli 2014 Rev. nr./rev. dato:

Detaljer

REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking

REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking ijs Breedveld, Arne Pettersen, Audun Hauge Norges Geotekniske Institutt (NGI) Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo Bakgrunn

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Overvåking av forurensning ved mudring og deponering 20051785-19 22. februar 2007 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Kontraktreferanse: Oslo Havn KF Charlotte Iversen 40HAV05 For Norges Geotekniske Institutt

Detaljer

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte?

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte? ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til

Detaljer

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA)

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) MILJØUNDERSØKELSE Sammenstilling av analyseresultatene August 2010 Tittel: Kirkenes Industrial and Logistics Area Miljøundersøkelse

Detaljer

Innseiling til Borg havn

Innseiling til Borg havn Innseiling til Borg havn Hvordan bestemme arbeidsomfang? Eivind Edvardsen, prosjektleder Miljøringens temamøte 27. oktober 2015 Innhold Tiltaket - orientering Prøveomfang - hva sier Miljødirektoratets

Detaljer

Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften

Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften Aktiviteter rundt VD Biologi Miljøgifter Norman Green, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Bilde: Ferdi Rizkiyanto 2011 Et av havets «sluk»

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Undersøkelse av miljøgifter i jordprøver fra eiendom nr 58/763, tidligere Danielsen Skraphandel, i Harstad Akvaplan-niva rapport Rapport APN-411.2972 NOTEBY NOTEBY 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold Teknisk notat Til: Stranda Kommune v/: Inge Bjørndal Kopi til: Dato: 20. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140413-01-TN Prosjekt: Kopane, Geiranger, Stranda kommune: Vurdering av steinsprangfare

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Miljøgeologi og geoteknikk

NOTAT SAMMENDRAG. Miljøgeologi og geoteknikk NOTAT OPPDRAG HSI Harstad DOKUMENTKODE 711932-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak ANSVARLIG ENHET 4010 Tromsø Geo Felles KONTAKTPERSON Lars Andre Uttakleiv FAG Miljøgeologi

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1

Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1 Pilotprosjektet i Trondheim havn Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1 Rapport nr.: 2003-015 Rev.: 01 Dato: 10.12.03 Hovedkontor: Veritasvn. 1, N-1322-HØVIK,

Detaljer

Borg Havn IKS. Mudring av farled - gjennomgang av utførte undersøkelser

Borg Havn IKS. Mudring av farled - gjennomgang av utførte undersøkelser RAPPORT Borg Havn IKS. Mudring av farled - gjennomgang av utførte undersøkelser RESULTATER FRA PRØVETAKING MED GRAVITASJONSPRØVETAKER DOK.NR. 20150694-01-R REV.NR. 0 / 2015-11-09 Ved elektronisk overføring

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøundersøkelser i Ålesund havn. Ålesund kommune. Rapportnr./DNV Referansenr.: 2010-0997/ 12KMG9B-6 Rev.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøundersøkelser i Ålesund havn. Ålesund kommune. Rapportnr./DNV Referansenr.: 2010-0997/ 12KMG9B-6 Rev. DET NORSKE VERITAS Rapport Miljøundersøkelser i Ålesund havn Ålesund kommune Rapportnr./DNV Referansenr.: 200-0997/ 2KMG9B-6 Rev. 0, 200-0-2 DET NORSKE VERITAS Rapport for Ålesund kommune Miljøundersøkelser

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer