Borg havn, Fredrikstad. Sedimentundersøkelse ved alternativ snuplass mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borg havn, Fredrikstad. Sedimentundersøkelse ved alternativ snuplass mars 2010"

Transkript

1 Borg havn, Fredrikstad Sedimentundersøkelse ved alternativ snuplass mars R 18. mai 2010

2

3 Prosjekt Prosjekt: Borg havn, Fredrikstad Dokumentnr.: R Dokumenttittel: Sedimentundersøkelse ved alternativ snuplass mars 2010 Dato: 18. mai 2010 Oppdragsgiver Oppdragsgiver: Kystverket Sørøst Arendal Oppdragsgivers kontaktperson: Frode Seiersnes Kontraktreferanse: Godkjent tilbud av 10/12-09 For NGI Prosjektleder: Utarbeidet av: Kontrollert av: Paul Cappelen Paul Cappelen Espen Eek Sammendrag Kystverket Sørøst planlegger utvidelse og utdyping i Røsvikrenna i innseilingen til Borg havn ved Fredrikstad. NGI har på oppdrag fra Kystverket Sørøst ved Dr. techn. Olav Olsen AS gjennomført en kartlegging av forurenset sediment i en forlengelse av farleien mot nord. Kystverket ønsket samtidig at et område for alternativ snuplass for skip skulle undersøkes. Det er tatt ni kjerneprøver i undersøkelsesområdet. Det er påvist forurensning over tilstandsklasse II i samtlige prøver. Mektigheten av forurenset lag varierer fra 0,10 1,0 m, med et gjennomsnitt på 0,34 m. Forurensningsnivået er moderat og lavere enn i prøver tatt utenfor sydlige deler av industriområdet ved Øra. To av ni prøver inneholder miljøgifter i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse IV. For øvrig er innhold av miljøgifter i tilstandsklasse I III. Mengden forurenset sediment estimeres til ca m 3 i forlengelse av farleien og ca m 3 ved alternativ snuplass.

4 Innhold Dokumentnr.: R Dato: Side: 4 1 Innledning Tidligere utførte sedimentundersøkelser Formål med undersøkelsen 5 2 Feltarbeid Kjerneprøver 6 3 Resultater Mektighet av forurenset lag Beregning av volum Analyseresultater 8 4 Oppsummering 11 5 Referanser 11 Kart: Kart 1 Prøvepunkter fra undersøkelsen i mars 2010 Kart 2 Sammenstilling av prøvepunkter i Røsvikrenna Vedlegg: Vedlegg A Vedlegg B Sammenstilling av analyseresultater fra undersøkelser i Borg havn Analyserapport Kontroll- og referanseside

5 Dokumentnr.: R Dato: Side: 5 1 Innledning Kystverket Sørøst planlegger utvidelse og utdyping i Røsvikrenna i innseilingen til Borg havn ved Fredrikstad. Bredden av seilingsleden skal utvides til 150 m og dybden til 13 m. I den forbindelse skal 1,5 2,0 mill. m 3 sedimenter mudres og omdisponeres. NGI har på oppdrag fra Kystverket Sørøst ved Dr. techn. Olav Olsen AS gjennomført en kartlegging av forurenset sediment i en forlengelse av farleien mot nord. Kystverket ønsket samtidig at et område for alternativ snuplass for skip skulle undersøkes. 1.1 Tidligere utførte sedimentundersøkelser Det er tidligere tatt 44 kjerneprøver i 39 forskjellige posisjoner i Røsvikrenna. Undersøkelsene er gjennomført av henholdsvis Det Norske Veritas (DNV, 2006) og NGI (NGI, 2007 og 2009). I disse undersøkelsene viste prøvene et gjennomsnitt på ca. 0,5 m forurenset slam over rene masser, bestående hovedsakelig av leire. Mektigheten av det forurensede slamlaget var noe større på grunt vann enn i bunn av Røsvikrenna. Arealet av området som skal mudres er oppgitt til å være minst m 2, og volumet av forurenset masse utgjør da minst m Formål med undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å dokumentere mektighet og konsentrasjoner av forurensning i et område som tidligere ikke er undersøkt. Området ligger nord for tidligere undersøkte områder, utenfor Øra og nordvest i Fuglevikbukta (figur 1). Bakgrunnen for denne undersøkelsen er at Kystverket vurderer en forlengelse av farleien med snuplass for større skip i dette området. Undersøkelsesområde Tidligere undersøkt Figur 1 Oversiktskart som viser undersøkelsesområdet

6 Dokumentnr.: R Dato: Side: 6 2 Feltarbeid 2.1 Kjerneprøver Feltarbeidet ble utført mars 2010, og prøvetakningen ble gjort med gravitasjonsprøvetaker ved hjelp av kran fra innleid lekter med slepebåt. Gravitasjonsprøvetakeren består av et lodd med justerbar vekt som påmonteres et 2 m langt PVC-rør. Nederst på PVC-røret er det påmontert skjær og sandfang. Tyngden av loddet presser røret ned i sedimentene. Det ble tatt ni prøver (BH 40 BH 48) som vist på kart 1. Samtlige prøvepunkter i Røsvikrenna er vist på kart 2. Koordinater og vanndybder fra feltarbeidet er gitt i kapittel 3.1. I hvert punkt ble det i tillegg tatt ut 10 l sediment med en van Veen grabb. Sedimentene lagres på NGI i påvente av eventuelt senere laboratorieforsøk. 3 Resultater 3.1 Mektighet av forurenset lag Overgangen mellom forurenset slamlag og rent sediment i kjerneprøvene ble bestemt ved visuell observasjon. Prøvene tatt med gravitasjonsprøvetakeren ble åpnet og beskrevet på NGI i etterkant av prøvetakingen (se foto 1 og 2). Foto 1 og 2 Forurenset lag over ren leire / silt i BH 43 og BH 46 I tabell 1 er det oppgitt mektigheten av det forurensede laget sammen med en kort beskrivelse av prøvene.

7 Dokumentnr.: R Dato: Side: 7 Tabell 1 Prøvepunkt Posisjoner og dybder i Røsvikrenna, innseilingen til Borg havn Koordinater (WGS 84) Nord (N) Øst (E) Tykkelse av forurenset lag (m) Kommentar fra prøvetaking / prøveåpning BH ,20 Silt, fin sand og leire, stedvis mørk øverste 0,2 m BH 41 0,18 Bløtt, mørkegrått topplag med leire, silt og sand Grå silt og fin sand under. Ødela to sandfang i felt BH ,10 Medium til fin sand over grå silt og leire BH ,35 Stedvis mørk og bløt leire, silt og sand. Enkelte trebiter Grå silt og leire under. Mistet rør med skjær og sandfang i felt BH ,40 Grått slam over grå silt og leire BH ,62 Mørkegrå leire, silt og sand over grå silt og leire. BH ,00 Sort slam med org. materiale. Svak H 2 S-lukt. Sandlag over grå silt og leire fra 1,00 m BH ,10 Mørkegråleire, silt, sand, grus og skjellrester over grå silt og leire BH ,10 Mørkegrå slam og sand over grå silt og leire Gjennomsnittlig mektighet av antatt forurenset lag er ca. 0,34 m over antatt rene masser. Dette er noe mindre enn i de tidligere undersøkelsene, der mektigheten har vært i gjennomsnitt ca. 0,5 m. 3.2 Beregning av volum Figur 2 viser Kystverkets skisse over planlagt forlengelse av farlei (blå farge) og planlagt snuplass (grønn farge). Omtrentlig plassering av kjerneprøvepunktene er vist på figuren. NGI har estimert arealet av området som må mudres til forlenget farlei (område med blå farge på figur) til å være i underkant av m 2. Med en gjennomsnittlig tykkelse på ca. 0,3 m i dette området, estimeres et volum på ca m 3 forurenset sediment i forlengelse av farleien. NGI har estimert arealet som må mudres for alternativ snuplass (område med grønn farge på figur) til å være i overkant av m 2. Med en gjennomsnittlig tykkelse på ca. 0,4 m i dette område, estimeres et volum på ca m 3 forurenset sediment ved alternativ snuplass for skip. Totalt mengde forurenset sediment i de undersøkte områdene estimeres til ca m 3.

8 Dokumentnr.: R Dato: Side: 8 BH 45 BH 46 BH 44 BH 43 BH 47 BH 48 BH 42 BH 41 BH 40 Figur 2 Skisse over forlengelse av farlei (blå) og alternativ snuplass (grønn) 3.3 Analyseresultater Det er utført kjemiske analyser på blandprøver fra det antatt forurensede laget i kjerneprøvene. Sedimentprøvene ble analysert for innhold av tungmetaller, olje, PAH, PCB og TBT. Fullstendige analyserapporter er i vedlegg B. Det er ikke analysert prøver av antatt rene sedimenter i denne undersøkelsen. Tabell 2 viser Klifs klassifisering av miljøkvalitet i sedimenter, der sedimentene deles inn i fem tilstandsklasser etter forurensningsinnhold (Klif, 2007). Kun utvalgte parametere er inkludert i tabellen.

9 Dokumentnr.: R Dato: Side: 9 Tabell 2 Klifs klassifisering av miljøkvalitet i sedimenter (Klif, 2007) Parametere Enhet Klasse I (Bakgrunn) Klasse II (God) Klasse III (Moderat) Klasse IV (Dårlig) Klasse V (Svært dårlig) Arsen mg/kg ts < >580 Bly mg/kg ts < >720 Kadmium mg/kg ts <0,25 0,25 2,6 2, >140 Kobber mg/kg ts < >220 Krom mg/kg ts < > Kvikksølv mg/kg ts <0,15 0,15 0,63 0,63 0,86 0,86 1,6 >1,6 Nikkel mg/kg ts < >840 Sink mg/kg ts < >4 500 Naftalen µg/kg ts <2,0 2, >2 000 Fluoren µg/kg ts <6,8 6, >5 100 Fenantren µg/kg ts <6,8 6, >2 300 Antracen µg/kg ts <1,2 1, >1 000 Fluoranten µg/kg ts <2,0 2, >2 000 Pyren µg/kg ts <5,2 5, >5 600 Benso(a)antracen µg/kg ts <3,6 3, >900 Krysen µg/kg ts <4,4 4, >560 Benso(b)fluoranten µg/kg ts < >4 900 Benso(k)fluoranten µg/kg ts - < >4 800 Benso(a)pyren µg/kg ts <6,0 6, >4 200 Indeno(123cd)pyren µg/kg ts < >700 Benso(ghi)perylen µg/kg ts < >310 Sum PAH 16 mg/kg ts <0,3 0,3 2,0 2,0 6,0 6,0 20 >20 Olje C 5 C 35 mg/kg ts * * * * * Sum PCB 7 µg/kg ts <5,0 5, >1 900 TBT µg/kg ts <1,0 1,0 5,0 5, >100 * Det er ikke utarbeidet tilstandsklasser for olje Tabell 3 4 viser påvist innhold av miljøgifter i analyserte sedimentprøver fra Borg havn. Samtlige verdier er i mg/kg ts (tørrstoff). Fullstendig analyserapport er i vedlegg B. I vedlegg A er analyseresultatene fra alle undersøkelsene i Røsvikrenna sammenstilt.

10 Dokumentnr.: R Dato: Side: 10 Tabell 3 Tilstandsklasser for sediment i Borg havn (mg/kg ts) Parameter BH ,20 m BH ,18 m BH ,10 m BH ,35 m BH ,40 m Arsen 5,7 5,2 3,5 6,1 5,0 Bly Kadmium <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Kobber Krom Kvikksølv <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 Nikkel Sink Fenantren 0,040 <0,01 0,012 0,018 <0,01 Antracen 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Fluoranten 0,056 0,014 0,026 0,018 <0,01 Pyren 0,044 0,011 0,022 <0,01 <0,01 Benso(a)antracen 0,030 <0,01 0,022 <0,01 <0,01 Krysen 0,029 0,010 0,019 <0,01 <0,01 Benso(b)fluoranten 0,037 0,016 0,029 <0,01 <0,01 Benso(k)fluoranten 0,012 <0,01 0,014 <0,01 <0,01 Benso(a)pyren 0,031 0,015 0,037 <0,01 <0,01 Benso(ghi)perylen 0,015 0,011 0,020 <0,01 <0,01 Indeno(123cd)pyren 0,011 <0,01 0,012 <0,01 <0,01 PAH 16 0,32 0,077 0,21 0,036 i. p. PCB 7 0,019 0,015 0,002 0,005 0,041 Olje C 10 C TBT 0,011 0,014 0,007 0,021 <0,001 i. p. = ikke påvist over rapporteringsgrensen Tabell 4 Tilstandsklasser for sediment i Borg havn (mg/kg ts) Parameter BH ,62 m BH ,00 m BH ,10 m BH ,10 m Arsen 4,5 8,5 8,7 7,5 Bly Kadmium 0,25 0,37 0,15 0,16 Kobber Krom Kvikksølv 0,23 <0,20 <0,20 <0,20 Nikkel Sink PAH 16 i. p. i. p. i. p. i. p. PCB 7 0,051 0,012 0,008 0,061 Olje C 10 C TBT <0,001 0,020 0,008 0,0049 i. p. = ikke påvist over rapporteringsgrensen

11 Dokumentnr.: R Dato: Side: 11 Følgende kan oppsummeres fra analyseresultatene: Konsentrasjoner av metaller er lave og tilfredsstiller i all hovedsak Klifs tilstandsklasse II. Unntaket er kobber, der konsentrasjonene i to prøver (BH 47 og BH 48) ligger i klasse III, mens BH 46 ligger i klasse IV. Verdiene av kobber er høyest mot vest, ved den planlagte snuplassen Konsentrasjoner av PAH er lave og tilfredsstiller Klifs klasse II Konsentrasjoner av PCB tilfredsstiller tilstandsklasse III Konsentrasjoner av TBT tilfredsstiller tilstandsklasse III, men unntak av BH 43, som marginalt ligger i klasse IV 4 Oppsummering Det er påvist forurensning over tilstandsklasse II i samtlige prøver fra undersøkelsesområdet. Mektigheten av forurenset lag varierer fra 0,10 1,0 m, med et gjennomsnitt på 0,34 m. Forurensningsnivået er moderat og lavere enn i prøver tatt utenfor sydlige deler av industriområdet ved Øra. Kun to av ni prøver inneholder miljøgifter i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse IV; kobber i BH 46 og TBT i BH 43. For øvrig er innhold av miljøgifter i tilstandsklasse I III. Mengden forurenset sediment estimeres til ca m 3 i forlengelse av farleien og ca m 3 ved alternativ snuplass. 5 Referanser DNV (2006) Kystverket Sørøst. Utvidelse av farleden til Borg havn. Rapport nr rev. 01, datert 6. november 2006 NGI (2009) Kystverket Borg havn. Supplerende sedimentundersøkelse mars NGIrapport R, datert 17. juni 2009 NGI (2007) Kystverket Borg havn. Supplerende miljøundersøkelser i Røsvikrenna og Belgen. NGI-rapport _rev. 1, datert 10. august 2007 Klif (2007a) Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter. TA- 2229/2007.

12 BH 45!( BH 46!( BH 44!( BH 47!( BH 43!( BH 48!( BH 42!( BH 41!( BH 40!( ± m Tegnforklaring!( NGI 2010 Målestokk (A4): 1:5 000 Datum: WGS84. Kartprojeksjon: UTM sone 32 Borg havn Sedimentundersøkelse ved alternativ snuplass mars 2010 Dokumentnr R Kart nr. 1 Sedimentprøver mars 2010 Utført EgS Dato Kontrollert PIC Dybdedata fra Statens kartverk Sjøkartverket. Godkjent PIC

13 Enhusfjellet Ulvedalen BH 45!( BH 44 BH 46!(!( Nøysom Torslund Gansrød ± Fuglevik BH 47 BH 43!(!( BH 42 BH 48!(!( Øra Enhus BH 41 Østerelva!( Tegnforklaring BH 40!( #* DNV 2006 #* NGI 2007 Gansrødbukta " NGI 2009 Kråkerøy Kråkerøy Holte Allerød Buskog Holme BH 16 BH 17 Kalderabukta Alshusundet BH-25 #* #* BS-1 BH 15 BH-12 #* " " #* BH-11 BH-29 #* #* BH-30 " " #* #* " #* #* " " BH-26 BH-27 BH 14 BH-10 BH 13 BH-28 BH 18 BH-31 Øra Persnestangen!( NGI 2010 Strålsund Alshus BH-9 #* BH-34 " " #* BH-32 BH-8 " BH-33 #* BH 19 Gullmoen Gåseskjer Gonvad Nygård Gonrød Femdal Vennersberg Olavsåsen BH-35 " BH-36 BH-5 BH-38 BH 23 " #* " #* #* #* #* #* #* #* BS-2 BH-7 BH 20 BH-6 BH-4 BH 21 " BH-37 #* #* BH-3 BH 22 " BH-39 Hestholmen Tambern Langholmen Futerødbukta #* BH 24 Målestokk (A3): 1: Datum: WGS84. Kartprojeksjon: UTM sone 32 Namnløs Borg havn Femdal Lunde m Breidfjellet Øgården #* BH-2 Flyndregrunnen #* BH-1 Rognholmen Grøtholmen Dueskjær Sildholmen Grønneskjeret Fårenot Sedimentundersøkelse ved alternativ snuplass mars 2010 Sammenstilling av prøvepunkter i Røsvikrenna. Dybdedata fra Statens kartverk Sjøkartverket. Dokument R Utført Kontrollert Godkjent EgS PIC PIC Kart nr. 2 Dato

14 Vedlegg A - Oppsummering av analyseresultater fra sedimentprøver Dokumentnr R Dato: Side: A1

15 Tabell A1 SFTs klassifisering av miljøkvalitet i sedimenter Dokumentnr R Dato: Side: A2 Parametere Enhet Klasse I (Bakgrunn) Klasse II (God) Klasse III (Moderat) Klasse1V (Dårlig) Klasse V (Svært dårlig) Arsen mg/kg ts < >580 Bly mg/kg ts < >720 Kadmium mg/kg ts <0,25 0,25 2,6 2, >140 Kobber mg/kg ts < >220 Krom mg/kg ts < > Kvikksølv mg/kg ts <0,15 0,15 0,63 0,63 0,86 0,86 1,6 >1,6 Nikkel mg/kg ts < >840 Sink mg/kg ts < >4 500 Naftalen µg/kg ts <2,0 2, >2 000 Acenaften µg/kg ts <2,4 2, >3 600 Fluoren µg/kg ts <6,8 6, >5 100 Fenantren µg/kg ts <6,8 6, >2 300 Antracen µg/kg ts <1,2 1, >1 000 Fluoranten µg/kg ts < >2 600 Pyren µg/kg ts <5,2 5, >5 600 Benso(a)antracen µg/kg ts <3,6 3, >900 Krysen µg/kg ts <4,4 4, >560 Benso(b)fluoranten µg/kg ts < >4 900 Benso(k)fluoranten µg/kg ts - < >4 800 Benso(a)pyren µg/kg ts <6,0 6, >4 200 Dibenso(ah)antracen µg/kg ts < > Benso(ghi)perylen µg/kg ts < >310 Indeno(123cd)pyren µg/kg ts < >700 Sum PAH 16 mg/kg ts <0,3 0,3 2,0 2,0 6,0 6,0 20 >20 Olje C 5 C 35 mg/kg ts * * * * * Sum PCB 7 µg/kg ts <5,0 5, >1 900 TBT µg/kg ts <1,0 1,0 5,0 5, >100 Heksaklorbensen µg/kg ts <0,5 0, >610 * Det er ikke utarbeidet tilstandsklasser for olje

16 Tabell A2 Innhold av miljøgifter i sedimenterprøver fra Røsvikrenna (DNV, 2006) (mg/kg ts) Dokumentnr R Dato: Side: A3 Parameter BH 1 0-0,02 BH 1 0,02-0,95 BH 2 0-0,02 BH 2 0,02-0,98 BH 3 0-0,02 BH 3 0,02-0,97 BH 4 0-0,02 BH 4 0,02-0,54 Arsen ,2 14 5,7 6,8 12 5,9 7, , ,1 5,6 Bly ,3 Kadmium 0,36 0,60 0,29 0,92 0,17 0,19 0,46 0,17 0,46 0,89 1,8 0,78 0,30 0,40 0,19 0,11 Kobber Krom Kvikksølv 0,41 0,97 0,45 2,4 0,34 0,39 0,30 0,30 0,58 4,7 9,2 3,4 0,32 0,43 0,18 0,050 Nikkel Sink Naftalen 0,014 0,015 0,019 0,027 0,061 0,069 0,12 0,39 0,075 0,070 0,059 0,054 0,078 0,074 0,069 0,022 Acenaftylen <0,005 0,007 <0,005 <0,005 0,019 0,042 <0,005 0,014 0,007 0,022 0,019 0,025 0,007 0,023 <0,005 <0,005 Acenaften <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,096 0,033 <0,005 0,064 <0,005 0,011 0,011 0,029 0,007 0,007 <0,005 <0,005 Fluoren 0,006 0,009 0,006 0,010 0,15 0,063 0,015 0,12 0,012 0,025 0,024 0,059 0,017 0,017 0,009 <0,005 Fenantren 0,024 0,038 0,024 0,044 0,96 0,47 0,045 0,69 0,046 0,16 0,11 0,33 0,079 0,10 0,035 0,005 Antracen 0,007 0,017 0,008 0,027 0,21 0,093 0,007 0,38 0,012 0,043 0,033 0,078 0,022 0,032 0,006 <0,005 Fluoranten 0,053 0,089 0,057 0,10 0,78 0,62 0,038 1,0 0,080 0,30 0,23 0,40 0,10 0,23 0,033 <0,005 Pyren 0,055 0,072 0,047 0,086 0,72 0,50 0,031 0,74 0,065 0,24 0,19 0,34 0,086 0,16 0,027 <0,005 Benso(a)antracen 0,019 0,034 0,022 0,041 0,30 0,25 0,014 0,47 0,032 0,12 0,095 0,18 0,045 0,087 0,013 <0,005 Krysen 0,026 0,041 0,031 0,052 0,37 0,29 0,021 0,46 0,037 0,15 0,13 0,20 0,053 0,096 0,017 <0,005 Benso(b)fluoranten Benso(k)fluoranten 0,057 0,087 0, ,58 0,53 0,039 0,76 0,085 0,34 0,28 0,44 0,11 0,22 0,039 <0,005 Benso(a)pyren 0,021 0,036 0,026 0,045 0,30 0,26 0,016 0,35 0,032 0,14 0,10 0,19 0,045 0,096 0,014 <0,005 Dibenso(ah)antracen <0,005 0,007 <0,005 0,007 0,038 0,036 <0,005 0,057 0,006 0,023 0,022 0,032 0,008 0,014 <0,005 <0,005 Benso(ghi)perylen 0,014 0,022 0,015 0,027 0,12 0,13 0,009 0,14 0,020 0,086 0,066 0,11 0,027 0,052 0,009 <0,005 Indeno(123cd)pyren 0,013 0,021 0,015 0,025 0,11 0,12 0,008 0,15 0,018 0,077 0,060 0,099 0,024 0,048 0,008 <0,005 PAH16 0,31 0,49 0,33 0,62 4,8 3,5 0,36 5,8 0,53 1,8 1,4 2,6 0,71 1,2 0,28 0,016 Olje i. p. PCB7 0,001 0,036 0,001 0,023 0,005 0,041 0,002 0,012 0,021 0,055 0,088 0,008 0,001 0,002 i. p. i. p. TBT 0,009 0,027 0,016 0,021 0,007 0,075 0,016 0,043 0,051 <0,0005 <0,0008 <0,0007 0,007 0,016 0,014 <0,0004 TOC (%) 1,7 1,7 1,4 1,9 0,71 3,2 2,7 1,8 1,5 2,9 5,7 4,8 2,1 2,5 1,2 0,96 BH 5 0-0,02 BH 5 0,02-1,42 BH 6 0-0,02 BH 6 0,02-1,36 BH 7 0-0,02 BH 7 0,02-0,53 BH 8 0-0,02 BH 8 0,02-0,80

17 Tabell A3 Innhold av miljøgifter i sedimenterprøver fra Røsvikrenna (DNV, 2006 og NGI, 2007) (mg/kg ts) Dokumentnr R Dato: Side: A4 Parameter BH 9 0-0,02 BH 9 0,02-0,80 BH ,02 BH 10 0,02-1,52 BH11 0-0,02 BH 11 0,02-0,65 BH ,02 BH 12 0,02-0,63 Arsen 8,7 8,4 10 5, , ,4 15 6,6 8, Bly Kadmium 0,21 0,43 0,37 0,21 0,34 0,58 0,53 0,48 1,5 1,8 0,41 1,1 0,34 0,52 0,80 0,80 Kobber Krom Kvikksølv 0,35 0,67 0,38 0,46 0,34 1,2 1,4 0,77 2,7 3,3 0,60 1,7 0,51 0,69 1,3 1,7 Nikkel Sink Naftalen 0,077 0,058 0,049 0,032 0,17 0,096 0,10 0,11 0,025 0,015 <0,050 <0,10 <0,10 <1,0 <0,050 <1,0 Acenaftylen 0,007 0,007 0,005 <0,005 0,005 0,006 0,008 0,007 <0,010 <0,010 <0,050 <0,10 <0,10 <1,0 <0,050 <1,0 Acenaften <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,006 0,006 0,016 0,016 <0,10 <0,10 <0,10 <1,0 <0,050 <1,0 Fluoren 0,012 0,011 0,011 0,014 0,020 0,014 0,018 0,018 0,016 0,018 <0,10 <0,10 <0,10 <1,0 <0,050 <1,0 Fenantren 0,060 0,050 0,049 0,064 0,074 0,050 0,055 0,065 0,085 0,096 <0,050 <0,10 <0,10 <1,0 <0,050 <1,0 Antracen 0,011 0,014 0,014 0,069 0,015 0,012 0,014 0,017 0,026 0,035 <0,050 <0,10 <0,10 <1,0 <0,050 <1,0 Fluoranten 0,097 0,075 0,076 0,10 0,054 0,061 0,084 0,095 0,27 0,18 0,094 <0,10 <0,10 <1,0 0,12 <1,0 Pyren 0,079 0,068 0,058 0,073 0,046 0,059 0,070 0,074 0,23 0,16 0,082 <0,10 <0,10 <1,0 0,11 <1,0 Benso(a)antracen 0,036 0,028 0,026 0,032 0,017 0,022 0,029 0,025 0,11 0,066 0,055 <0,10 <0,10 <1,0 <0,050 <1,0 Krysen 0,048 0,036 0,030 0,039 0,030 0,031 0,041 0,037 0,14 0,070 0,064 <0,10 <0,10 <1,0 <0,050 <1,0 Benso(b)fluoranten <0,050 <0,050 <0,050 <0,10 <0,10 <1,0 <0,050 <1,0 Benso(k)fluoranten 0,12 0,10 0,089 0,092 0,076 0,090 0,14 0,11 0,063 <0,050 <0,050 <0,10 <0,10 <1,0 <0,050 <1,0 Benso(a)pyren 0,041 0,036 0,030 0,035 0,021 0,026 0,042 0,039 0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <1,0 <0,10 <1,0 Dibenso(ah)antracen 0,007 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 0,006 0,007 0,006 <0,050 <0,050 <0,050 <0,10 <0,10 <1,0 <0,050 <1,0 Benso(ghi)perylen 0,026 0,027 0,023 0,020 0,021 0,024 0,034 0,031 <0,050 <0,050 <0,050 <0,10 <0,10 <1,0 <0,050 <1,0 Indeno(123cd)pyren 0,022 0,023 0,019 0,018 0,013 0,018 0,024 0,024 <0,050 <0,050 <0,050 <0,10 <0,10 <1,0 <0,050 <1,0 PAH16 0,64 0,54 0,48 0,59 0,56 0,51 0,67 0,66 1,1 0,65 0,30 i. p. i. p. i. p. 0,23 i. p. Olje i. p. i. p. i. p. i. p. i. p. i. p. PCB7 0,008 0,020 0,012 0,016 0,008 0,026 0,026 0,016 1,2 0,41 0,011 0,16 0,053 0,031 0,034 i. p. TBT 0,016 0,011 0,016 0,004 0,028 0,015 0,025 0,047 0,72 0,35 0,032 0,023 0,030 0,072 0,024 0,034 Heksaklorbensen i. a. i. a. i. a. i. a. i. a. i. a. i. a. i. a. 0,031 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 TOC (%) 1,6 1,5 1,8 2,2 2,4 1,9 2,6 2,0 2,9 2,6 2,4 2,5 1,7 3,0 2,7 2,4 BH 13a 0-0,12 BH 13b 0-0,30 BH 14a 0-0,20 BH 14a 0,20-0,57 BH 14b 0-0,21 BH ,68 BH ,82 BH 16 0,82-1,71

18 Tabell A4 Innhold av miljøgifter i sedimenterprøver fra Røsvikrenna (NGI, 2007 og 2009) (mg/kg ts) Dokumentnr R Dato: Side: A5 Parameter BH ,83 BH 18a 0-0,40 BH 18b 0-0,30 BH 18b 0,56-0,72 BH 19b 0-0,20 BH 20a 0-0,29 BH 20b 0-0,10 BH ,07 Arsen 23 7, ,6 6,1 5,5 13 7,0 11 7,0 8,8 9,6 8,3 9,6 Bly , Kadmium 0,91 0,36 0,86 2,4 0,47 <0,20 <0,20 0,23 0,90 0,40 0,45 0,27 0,49 0,20 0,20 0,37 Kobber Krom Kvikksølv 1,7 0,35 1,4 3,8 0,29 0,50 0,19 2,8 1,3 0,43 0,47 0,45 <0,020 <0,20 <0,20 <0,20 Nikkel , Sink Naftalen <0,050 <0,050 0,011 <0,050 <1,0 0,011 <0,010 0,012 <0,10 <0,010 <0,020 <1,0 0,010 0,020 <0,010 0,020 Acenaftylen <0,050 <0,050 <0,010 <0,050 <1,0 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 <0,020 <1,0 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Acenaften <0,050 <0,050 <0,010 <0,050 <1,0 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 <0,020 <1,0 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Fluoren <0,050 <0,050 <0,010 <0,050 <1,0 0,013 <0,010 0,012 <0,10 0,014 <0,020 <1,0 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Fenantren <0,050 <0,050 0,024 0,081 <1,0 0,038 0,030 0,041 <0,10 0,062 0,038 <1,0 0,040 <0,010 0,010 0,020 Antracen <0,050 <0,050 <0,010 <0,050 <1,0 0,018 0,018 0,014 <0,10 0,021 <0,020 <1,0 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Fluoranten 0,097 0,13 0,041 0,16 <1,0 0,10 0,085 0,14 0,14 0,11 0,078 <1,0 0,050 <0,010 0,010 0,020 Pyren 0,086 0,10 <0,020 0,15 <1,0 0,089 0,12 0,13 0,12 0,098 0,070 <1,0 0,040 <0,010 <0,010 0,020 Benso(a)antracen <0,10 <0,050 0,019 <0,10 <1,0 0,028 0,025 0,032 <0,10 <0,10 <0,050 <1,0 0,020 <0,010 <0,010 0,010 Krysen <0,10 <0,050 0,025 <0,10 <1,0 0,025 0,022 0,031 <0,10 <0,10 <0,050 <1,0 0,020 <0,010 <0,010 0,010 Benso(b)fluoranten <0,10 <0,050 <0,020 <0,10 <1,0 0,029 0,025 0,024 <0,10 <0,10 <0,050 <1,0 0,020 <0,010 <0,010 0,010 Benso(k)fluoranten <0,10 <0,050 <0,020 <0,10 <1,0 0,019 0,015 0,015 <0,10 <0,10 <0,050 <1,0 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 Benso(a)pyren <0,10 0,052 <1,0 <1,0 <1,0 0,026 0,030 <0,050 <0,10 <1,0 <1,0 <1,0 0,020 <0,010 <0,010 0,020 Dibenso(ah)antracen <0,10 <0,050 <0,020 <0,10 <1,0 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,10 <0,050 <1,0 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Benso(ghi)perylen <0,10 <0,050 <0,020 <0,10 <1,0 0,012 <0,010 <0,010 <0,10 <0,10 <0,050 <1,0 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 Indeno(123cd)pyren <0,10 <0,050 <0,020 <0,10 <1,0 0,012 <0,010 <0,010 <0,10 <0,10 <0,050 <1,0 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 PAH16 0,18 0,28 0,12 0,39 i. p. 0,42 0,37 0,46 0,26 0,31 0,19 i. p. 0,22 0,020 0,020 0,16 Olje i. p. i. p. i. p. 23 i. p. i. p. i. p. i. p. 12 i. p. i. p. i. p PCB7 0,022 0,031 0,058 1,5 i. p. 0,011 i. p. 0,037 0,51 0,031 0,016 i. p. 0,027 i. p. i. p. 0,082 TBT 0,029 0,025 0,017 0,037 0,024 0,009 0,017 0,031 0,067 0,049 0,030 0,022 0,010 0,004 0,006 0,001 Heksaklorbensen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,021 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 TOC (%) 1,8 2,1 2,9 3,4 2,9 0,74 0,57 1,1 4,0 1,6 2,1 2,5 3,0 1,7 2,0 2,7 BH ,00 BH ,34 BH 23 0,34-0,83 BH ,45 BH ,60 BH ,20 BH ,55 BH ,25

19 Tabell A5 Innhold av miljøgifter i sedimenterprøver fra Røsvikrenna (NGI, 2009) (mg/kg ts) Parameter BH 28 0,25-0,50 BH ,63 BH 29 0,63-1,12 BH ,80 BH ,15 BH 31 0,15-0,60 BH ,30 Arsen ,4 8,7 7,6 7,2 8,1 4,1 4,8 12 9,0 2,9 10 5,8 Bly ,8 8, Kadmium 1,3 0,42 0,61 0,10 0,14 0,15 <0,10 0,16 <0,10 <0,10 0,37 0,31 <0,10 0,32 0,21 Kobber Krom , Kvikksølv <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 Nikkel ,2 9,4 9, <1,0 20 8,8 Sink Naftalen 0,030 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,030 <0,010 <0,010 <0,010 0,030 <0,010 0,010 <0,010 0,010 Acenaftylen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Acenaften <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,030 <0,010 0,010 Fluoren <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,020 <0,010 0,020 Fenantren 0,020 <0,010 <0,010 0,020 0,020 0,020 0,010 0,010 <0,010 0,010 0,020 0,020 0,16 0,010 0,18 Antracen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,040 <0,010 0,040 Fluoranten 0,020 <0,010 <0,010 0,020 0,020 0,010 <0,010 0,020 <0,010 <0,010 0,010 0,030 0,38 <0,010 0,20 Pyren 0,030 <0,010 <0,010 0,020 0,020 0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010 0,010 0,030 0,23 <0,010 0,15 Benso(a)antracen 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,020 0,070 <0,010 0,040 Krysen 0,020 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,020 0,070 <0,010 0,050 Benso(b)fluoranten 0,020 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 0,070 <0,010 0,030 Benso(k)fluoranten 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 0,070 <0,010 0,030 Benso(a)pyren 0,020 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,020 0,11 <0,010 0,040 Dibenso(ah)antracen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010 Benso(ghi)perylen 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 0,050 <0,010 0,020 Indeno(123cd)pyren 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 0,060 <0,010 0,020 PAH16 0,22 i. p. i. p. 0,060 0,060 0,040 0,040 0,040 i. p. 0,010 0,070 0,18 1,4 0,010 0,84 Olje PCB7 0,96 0,011 0,023 i. p. i. p. i. p. i. p. i. p. i. p. i. p. 0,015 0,003 0,018 i. p. i. p. TBT 0,004 0,003 0,001 0,009 0,007 0,010 0,004 0,007 <0,001 <0,001 0,001 0,004 0,020 0,011 0,004 TOC (%) 3,3 2,3 1,9 1,8 2,2 1,5 2,1 2,1 1,1 1,1 2,1 1,9 1,9 2,0 2,9 BH ,52 BH ,15 BH 34 0,15-0,50 BH ,20 BH ,48 BH ,80 BH ,90 BH ,43 Dokumentnr R Dato: Side: A6

20 Tabell A6 Innhold av miljøgifter i sedimenterprøver fra Røsvikrenna (denne rapporten) (mg/kg ts) Parameter BH ,20 m BH ,18 m BH ,10 m BH ,35 m BH ,40 m BH ,62 m BH ,00 m BH ,10 m Arsen 5,7 5,2 3,5 6,1 5,0 4,5 8,5 8,7 7,5 Bly Kadmium <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,25 0,37 0,15 0,16 Kobber Krom Kvikksølv <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,23 <0,20 <0,20 <0,20 Nikkel Sink Fenantren 0,040 <0,01 0,012 0,018 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Antracen 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Fluoranten 0,056 0,014 0,026 0,018 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Pyren 0,044 0,011 0,022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Benso(a)antracen 0,030 <0,01 0,022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Krysen 0,029 0,010 0,019 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Benso(b)fluoranten 0,037 0,016 0,029 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Benso(k)fluoranten 0,012 <0,01 0,014 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Benso(a)pyren 0,031 0,015 0,037 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Benso(ghi)perylen 0,015 0,011 0,020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Indeno(123cd)pyren 0,011 <0,01 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 PAH 16 0,32 0,077 0,21 0,036 i. p. i. p. i. p. i. p. i. p. PCB 7 0,019 0,015 0,002 0,005 0,041 0,051 0,012 0,008 0,061 BH ,10 m Olje C 10 C TBT 0,011 0,014 0,007 0,021 <0,001 <0,001 0,020 0,008 0,0049 Dokumentnr R Dato: Side: A7

21 Tabell A7 Innhold av miljøgifter i sedimenterprøver fra Belgen (NGI, 2007) (mg/kg ts) Parameter Belg 1 Belg 2 Belg 3 Belg 4 Belg 5 Belg 6 Belg 7 Belg 8 Belg 9 Belg 10 Arsen 8,6 7, Bly Kadmium 0,15 0,12 0,11 0,14 0,12 0,14 0,13 0,14 0,15 0,13 Kobber Krom Kvikksølv 0,30 0,25 0,29 0,30 0,25 0,32 0,25 0,28 0,30 0,36 Nikkel Sink Naftalen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 Acenaftylen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 Acenaften <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 Fluoren <0,010 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 Fenantren 0,017 0,025 <0,010 0,068 0,017 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 Antracen <0,010 <0,010 <0,010 0,018 0,011 <0,010 <0,010 0,013 <0,10 <0,010 Fluoranten 0,042 0,067 0,014 0,19 0,048 0,016 0,020 0,011 <0,10 0,020 Pyren 0,036 0,054 0,012 0,16 0,038 0,013 0,017 <0,010 <0,10 0,017 Benso(a)antracen <0,010 0,015 <0,010 0,068 0,016 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 Krysen <0,010 0,014 <0,010 0,067 0,016 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 Benso(b)fluoranten <0,010 <0,010 <0,010 0,082 0,016 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 Benso(k)fluoranten <0,010 <0,010 <0,010 0,047 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 Benso(a)pyren <0,010 0,016 <0,010 0,080 0,018 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 Dibenso(ah)antracen <0,010 <0,010 <0,010 0,012 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 Benso(ghi)perylen <0,010 <0,010 <0,010 0,042 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 Indeno(123cd)pyren <0,010 <0,010 <0,010 0,038 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 PAH 16 0,095 0,20 0,026 0,87 0,19 0,029 0,037 0,024 i. p. 0,037 TBT 0,002 0,003 <0,001 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 Dokumentnr R Dato: Side: A8

22 Vedlegg B - Analyserapport Dokumentnr.: R Dato: Side: B1

23 B2

24 B3

25 B4

26 B5

27 B6

28 B7

29 B8

30 B9

31 B10

32 B11

33 B12

34 B13

35 B14

36 B15

37 B16

38 B17

39 B18

40 B19

41 B20

42 B21

43 B22

44 B23

45 B24

46 B25

47 B26

48 B27

49 B28

50 B29

51 B30

52 B31

53 Kontroll- og referanseside/ Review and reference page Dokumentinformasjon/Document information Dokumenttittel/Document title Borg havn, Fredrikstad Sedimentundersøkelse ved alternativ snuplass mars 2010 Dokumenttype/Type of document Distribusjon/Distribution Rapport/Report Teknisk notat/technical Note Oppdragsgiver/Client Kystverket Sørøst Fri/Unlimited Begrenset/Limited Ingen/None Dokument nr/document No R Dato/Date 18. mai 2010 Rev.nr./Rev.No. 0 Emneord/Keywords Harbour, mud, sediment, contaminated, dredging, sampling, gravity core, chemical analysis Stedfesting/Geographical information Land, fylke/country, County Østfold Kommune/Municipality Fredrikstad Sted/Location Borg havn Kartblad/Map Havområde/Offshore area Feltnavn/Field name Sted/Location Felt, blokknr./field, Block No. UTM-koordinater/UTM-coordinates Dokumentkontroll/Document control Kvalitetssikring i henhold til/quality assurance according to NS-EN ISO9001 Rev./ Rev. Revisjonsgrunnlag/Reason for revision Egenkontroll/ Self review av/by: Sidemannskontroll/ Colleague review av/by: Uavhengig kontroll/ Independent review av/by: Tverrfaglig kontroll/ Interdisciplinary review av/by: 0 Originaldokument PIC EE Dokument godkjent for utsendelse/ Document approved for release Dato/Date 18. mai 2010 Sign. Prosjektleder/Project Manager Paul Sverdrup Cappelen Skj.nr. 043

54

55

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 26. oktober Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 26. oktober Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 9. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-531-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser den 16. april Oslo Havn KF Jarle Berger. Til: v/: Kopi:

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser den 16. april Oslo Havn KF Jarle Berger. Til: v/: Kopi: Teknisk notat Til: v/: Kopi: Fra: Oslo Havn KF Jarle Berger NGI Dato: 5. mai 2009, rev. 1: 2009-05-20 Dokumentnr.: 20051785-00-5-TN Prosjekt: 20051785-00 - Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved

Detaljer

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Fra: NGI Dato: 2009-03-02 Prosjekt: 20051785 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Produksjonskontroll dekkmasser

Detaljer

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Fra: NGI Dato: 2009-03-26 Prosjekt: 20051785 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Produksjonskontroll dekkmasser

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Dato: 23. august 2010 Dokumentnr.: TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Dato: 23. august 2010 Dokumentnr.: TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 23. august 10 Dokumentnr.: 051785-00-5-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø. Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt

105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø. Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt 105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt 20091732-00-1-R 12. august 2009 Prosjekt Prosjekt: 105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø Dokumentnr.: 20091732-00-1-R

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Vurdering av fare for steinsprang mot skoleområde og i klatrefelt

Vurdering av fare for steinsprang mot skoleområde og i klatrefelt Teknisk notat Til: Åseral kommune v/: Kopi: Fra: NGI Dato: 8. august 2011 Dokumentnr.: 20110549-00-1-TN Prosjekt: Bordalen-Austrudsmonen, Åseral kommune Utarbeidet av: Frode Sandersen Prosjektleder: Frode

Detaljer

Skaug Bodø skredvurdering Skredvurdering høydebasseng

Skaug Bodø skredvurdering Skredvurdering høydebasseng Skaug Bodø skredvurdering Skredvurdering høydebasseng 20130687-01-R 27. september 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Skaug Bodø - skredvurdering Dokumenttittel: Skredvurdering høydebasseng Dokumentnr.:

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare mot caravanoppstilling

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare mot caravanoppstilling Teknisk notat Til: Dimensjon Rådgivning AS v/: Eva Esbensen Kopi: Fra: NGI Dato: 15. mai 2012 Dokumentnr.: 20120455-00-1-TN Prosjekt: Skredfare Solheim, Sirdal Utarbeidet av: Frode Sandersen Prosjektleder:

Detaljer

APPENDIKS PROSEDYRE FOR TESTILDEKKING

APPENDIKS PROSEDYRE FOR TESTILDEKKING Oppdragsgiver: Oppdrag: 606405-01 DP tiltak forurenset sjøbunn Sandefjord Dato: 2016-11-09 Skrevet av: Mari Moseid og Espen Eek Kvalitetskontroll: Arne Pettersen APPENDIKS PROSEDYRE FOR TESTILDEKKING INNHOLD

Detaljer

Teknisk notat. Sikring av delområde Breiset vest. Innhold. 1 Innledning 2 2 Farevurdering 2 3 Skisseløsning til tiltak 5 4 Referanser 6

Teknisk notat. Sikring av delområde Breiset vest. Innhold. 1 Innledning 2 2 Farevurdering 2 3 Skisseløsning til tiltak 5 4 Referanser 6 Teknisk notat Til: Nord Aurdal kommune v/: Eirik Steinde Kopi til: Dato: 15. november 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20110723-01-TN Prosjekt: Breiset vest, Fagernes, Nord-Aurdal Utarbeidet av:

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Tildekking av mudrede områder som tiltak mot restforurensning

Teknisk notat. Innhold. Tildekking av mudrede områder som tiltak mot restforurensning Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 30. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-493-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering. Skredsikring

Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering. Skredsikring Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering Skredsikring 20081239-00-1-R 14. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering Dokumentnr.: 20081239-00-1-R Dokumenttittel:

Detaljer

Fiskhammer boligfelt. Sikring av boligfelt mot steinsprang

Fiskhammer boligfelt. Sikring av boligfelt mot steinsprang Fiskhammer boligfelt Sikring av boligfelt mot steinsprang 20100418-00-1-R 14. oktober 2010 Prosjekt Prosjekt: Fiskhammer boligfelt Dokumentnr.: 20100418-00-1-R Dokumenttittel: Sikring av boligfelt mot

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsrapport vedrørende økt jordskredfare i Austbygdi, Tinn. 1 Innledning 2 2 Vurdering av jordskredfare 3

Teknisk notat. Innhold. Befaringsrapport vedrørende økt jordskredfare i Austbygdi, Tinn. 1 Innledning 2 2 Vurdering av jordskredfare 3 Teknisk notat Til: Tinn kommune v/: Dagfinn Jaren Kopi: Fra: NGI Dato: 28. september 21 Dokumentnr.: 21835--2-TN Prosjekt: Austbygdi, Tinn kommune Utarbeidet av: Heidi Hefre Haugland Prosjektleder: Ulrik

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Fra: NGI Dato: 2009-04-27 Prosjekt: 20051785 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Produksjonskontroll dekkmasser

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av skredfare. Innhold. 1 Innledning 2 2 Barnehagen Dale 3 3 Befaring til Solliveien 4 4 Møte med krisegruppen 6

Teknisk notat. Vurdering av skredfare. Innhold. 1 Innledning 2 2 Barnehagen Dale 3 3 Befaring til Solliveien 4 4 Møte med krisegruppen 6 Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Tinn kommune Dagfinn Jaren Dato: 18. mai 2013 Rev. nr./ Rev. dato: - Dokumentnr.: 20130xxx0-1-TN Prosjekt: Akuttbefaring til Rjukan den 16. mai 2013 Utarbeidet av: Prosjektleder:

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Innledende vurdering av grunnforhold

Teknisk notat. Innhold. Innledende vurdering av grunnforhold Teknisk notat Til: Skanska Bolig AS v/: Joakim Gjersøe Kopi: Fra: NGI Dato: 2. mai 2012 Dokumentnr.: 20120423-00-1-TN Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum Utarbeidet av: Thomas Sandene Prosjektleder: Thomas Sandene

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av behov for masseutskifting. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av behov for masseutskifting. Innhold Teknisk notat Til: Skanska Bolig AS v/: Joakim Gjersøe Kopi til: Dato: 7. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 00 / 7. juni 2012 Dokumentnr.: 20120423-00-6-TN Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum Utarbeidet av: Thomas

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare mot planlagt hytteområde

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare mot planlagt hytteområde Teknisk notat Til: Åseral kommune v/: Kopi: Fra: NGI Dato: 4. august 2011 Dokumentnr.: 20110547-00-2-TN Prosjekt: Bjønnåslia, Ljosland Utarbeidet av: Frode Sandersen Prosjektleder: Frode Sandersen Kontrollert

Detaljer

Vurdering av skredfare for planlagt utbyggingsområde

Vurdering av skredfare for planlagt utbyggingsområde Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Multiconsult - Kristiansand Bjørn Andersen Dato: 14. januar 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20120826-01-R

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 28. mai Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 28. mai Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 23. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-492-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Skjånes, Gamvik kommune. Vurdering av skredfare

Skjånes, Gamvik kommune. Vurdering av skredfare Skjånes, Gamvik kommune Vurdering av skredfare 20110767-00-1-R 24. november 2011 Prosjekt Prosjekt: Skjånes, Gamvik kommune Dokumentnr.: 20110767-00-1-R Dokumenttittel: Vurdering av skredfare Dato: 24.

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer

Teknisk notat. Stabilitet av Gjøringebøskolten Virkning av vibrasjoner og luftstøt fra sprengning i Engebøfjellet. 1 Innledning

Teknisk notat. Stabilitet av Gjøringebøskolten Virkning av vibrasjoner og luftstøt fra sprengning i Engebøfjellet. 1 Innledning Teknisk notat Til: NIVA v/: Jens Skei Kopi: Fra: NGI Dato: 2008-06-24, revidert 2009-02-17 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus og Vidar

Detaljer

1 Innledning 2 2 Observasjoner 2 3 Topografi og grunnforhold 3 4 Årsak 4 5 Geotekniske vurderinger og tiltak 6

1 Innledning 2 2 Observasjoner 2 3 Topografi og grunnforhold 3 4 Årsak 4 5 Geotekniske vurderinger og tiltak 6 Teknisk notat Til: Nittedal-eiendom KF v/: Jørn Arild Karlsen Kopi: Fra: NGI Dato: 10. september 2011 Dokumentnr.: 20110673-00-1-TN Prosjekt: Utglidning i Heggeveien 32 Utarbeidet av: Ørjan Nerland Prosjektleder:

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Rv13 Kålsete - Tistel. Geoteknisk rapport for reguleringsplan

Rv13 Kålsete - Tistel. Geoteknisk rapport for reguleringsplan Rv13 Kålsete - Tistel Geoteknisk rapport for reguleringsplan 20110476-00-1-R 20. januar 2012 Prosjekt Prosjekt: Rv13 Reguleringsplan Bødalen - Tistel Dokumentnr.: 20110476-00-1-R Dokumenttittel: Geoeteknisk

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Teknisk notat. Faresoner for skred i fem delområder. 1 Generelt

Teknisk notat. Faresoner for skred i fem delområder. 1 Generelt Teknisk notat Til: v/: Jørn Berg Kopi til: : 10. mai 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 nr.: -01-TN Prosjekt: r for skred i fem delområder Utarbeidet av: Karstein Lied, Ulrik Domaas Prosjektleder: Karstein Lied

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Smiebakken boligfelt i Aurland kommune Skredfarevurdering og forslag til sikring

Smiebakken boligfelt i Aurland kommune Skredfarevurdering og forslag til sikring Smiebakken boligfelt i Aurland kommune Skredfarevurdering og forslag til sikring 20130207-01-R 18. juni 2014 Prosjekt Prosjekt: Smiebakken boligfelt i Aurland kommune Dokumenttittel: Skredfarevurdering

Detaljer

Ørskog kommune flodbølge ved Sjøholt Beregninger og tiltak for områder utenfor Sjøholt sentrum

Ørskog kommune flodbølge ved Sjøholt Beregninger og tiltak for områder utenfor Sjøholt sentrum Ørskog kommune flodbølge ved Sjøholt Beregninger og tiltak for områder utenfor Sjøholt sentrum 20130150-02-R 22. april 2014 Prosjekt Prosjekt: Dokumentnr.: Dokumenttittel: Dato: 22. april 2014 0 Oppdragsgiver

Detaljer

Teknisk notat. E-18 Bjørkenes-Lillevåje G/S-veg Grenseverdier og vibrasjonsovervåking for sikker sprengning nær kvikkleire og bebyggelse.

Teknisk notat. E-18 Bjørkenes-Lillevåje G/S-veg Grenseverdier og vibrasjonsovervåking for sikker sprengning nær kvikkleire og bebyggelse. Teknisk notat Til: v/: Statens Vegvesen, Region Sør Øystein Lien Dato: 25. januar 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 1/ 1. februar 2013 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20120922-01-TN

Detaljer

Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Risikovurdering av mudrede og tildekkede områder

Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Risikovurdering av mudrede og tildekkede områder Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Risikovurdering av mudrede og tildekkede områder 20051785-00-514-R 19. mars 2010 Prosjekt Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning

Detaljer

Teknisk notat. Skredfarevurdering for Ytstebøen boligfelt. Innhold

Teknisk notat. Skredfarevurdering for Ytstebøen boligfelt. Innhold Teknisk notat Til: Aurland kommune v/: Steve Elgåen Kopi til: Dato: 14. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140276-02-TN Prosjekt: Ytstebøen boligfelt i Aurland Utarbeidet av: Vidar Kveldsvik

Detaljer

FV548 Krokavegen - Nygård, Reguleringsplan gang-/ sykkelveg. Geologisk undersøkelse

FV548 Krokavegen - Nygård, Reguleringsplan gang-/ sykkelveg. Geologisk undersøkelse FV548 Krokavegen - Nygård, Reguleringsplan gang-/ sykkelveg Geologisk undersøkelse 20110322-00-2-R 26. mai 2011 Prosjekt Prosjekt: FV 548 Krokavegen - Nygård, Reguleringsplan gang-/ sykkelveg Dokumentnr.:

Detaljer

Sæla, Naustdal. Skredfarevurdering for områderegulering

Sæla, Naustdal. Skredfarevurdering for områderegulering Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Norconsult AS Johannes Henrik Myrmel Dato: 5. mars 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: Kulvert i Sælaelva Innhald

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport 20130673-01-R 27. september 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Kvalnes hyttefelt - skredvurdering Dokumenttittel: Skredrapport Dokumentnr.: 20130673-01-R

Detaljer

Eikefjord skole. Detaljprosjektering av sikringstiltak og utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

Eikefjord skole. Detaljprosjektering av sikringstiltak og utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Teknisk notat Til: v/: Kopi: Fra: Dato: Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: Flora kommune Jeikishan Jegathesan NGI Foreløpig 20110506-00-5-TN Eikefjord skole. Detaljprosjektering

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Estimering av sprengningsinduserte vibrasjoner i Vevringtunnelen og forslag til risikoreduserende tiltak. Vurdering av ny tunneltrasé.

Estimering av sprengningsinduserte vibrasjoner i Vevringtunnelen og forslag til risikoreduserende tiltak. Vurdering av ny tunneltrasé. Teknisk notat Til: NIVA v/: Jens Skei Fra: NGI, revidert 2009-02-17 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Vidar Kveldsvik og Christian Madshus Estimering

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010 Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Statusrapport 1. kvartal 2010 20081432-00-70-R 23. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Dokumentnr.: 20081432-00-70-R Dokumenttittel:

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

Arne Pettersen og Maren Onsrud Audun Hauge

Arne Pettersen og Maren Onsrud Audun Hauge Teknisk notat Til: v/: Fra: Oslo Havn KF Charlotte Iversen Norges Geotekniske Institutt Dato: 2006-03-22 Prosjekt: 20051785 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Kontrollert

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6 Teknisk notat Til: Langvik og Bygdø Båtforening v/ Torstein Lange Larsen Kopi til: Dato: 2016-01-08 Rev.nr. / Rev.dato: 0 / Dokumentnr.: 20150834-01-TN Prosjekt: Langvik og Bygdø Båtforeninger Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare for asylmottak. 1 Innleiing 2 2 Terreng 2 3 Skredfarevurdering 5 4 Forslag til sikring 6

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare for asylmottak. 1 Innleiing 2 2 Terreng 2 3 Skredfarevurdering 5 4 Forslag til sikring 6 Teknisk notat Til: Ullensvang Herad v/: John Ove Rørnes Kopi: Fra: NGI Dato: 20. mai 2011 Dokumentnr.: 20110319-00-2-TN Prosjekt: Skredfarevurdering for asylmottak i Kinsarvik, Ullensvang herad Utarbeidet

Detaljer

Bjørgan, Grong kommune. Faresonekartlegging. Faresonekartlegging for kommunedelplan Bjørgan-Heia

Bjørgan, Grong kommune. Faresonekartlegging. Faresonekartlegging for kommunedelplan Bjørgan-Heia Bjørgan, Grong kommune. Faresonekartlegging. Faresonekartlegging for kommunedelplan Bjørgan-Heia 2127--2-R 26. mars 21 Prosjekt Prosjekt: Bjørgan, Grong kommune. Faresonekartlegging. Dokumentnr.: 2127--2-R

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus

Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus Teknisk notat Til: NIVA v/: Jens Skei Fra: NGI Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus Virkning på

Detaljer

Oslo Havn KF - Overvåkning av forurensning ved mudring og deponering

Oslo Havn KF - Overvåkning av forurensning ved mudring og deponering Oslo Havn KF - Overvåkning av forurensning ved mudring og deponering Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 2 - Dokumentasjon av tildekking 20051785-00-559-R 12. desember 2011 Prosjekt Prosjekt:

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Fremtidig utnyttelse av skredgropa. Geoteknisk vurdering.

Fremtidig utnyttelse av skredgropa. Geoteknisk vurdering. Teknisk notat Til: Namsos kommune v/: Kopi: Fra: NGI Dato: 12. februar 2010 Dokumentnr.: 20092185-00-2-TN Prosjekt: Kattmarka, Namsos kommune Utarbeidet av: Odd Gregersen Prosjektleder: Odd Gregersen Kontrollert

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Teknisk notat. Innledende geotekniske vurderinger. Innhold

Teknisk notat. Innledende geotekniske vurderinger. Innhold Teknisk notat Til: Østfold Fylkeskommune v/: Magne Elvegård Kopi til: Dato: 25. juni 2012 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120589-01-TN Prosjekt: Østfold fylkesscene, Værste Utarbeidet av: Ørjan Nerland

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

BORG 1 RØSVIKRENNA DATARAPPORT

BORG 1 RØSVIKRENNA DATARAPPORT Oppdragsgiver Kystverket Rapporttype Rapport 2012-01-22 BORG 1 RØSVIKRENNA DATARAPPORT Datarapport 2 Vedlegg 2 Oppdragsnr.: 1110438 Oppdragsnavn: Rammeavtale Kystverket - Røsvikrenna Dokument nr.: M-rap-017

Detaljer

Hydro Næringspark Rjukan - skredvurdering. Titanfabrikken

Hydro Næringspark Rjukan - skredvurdering. Titanfabrikken Hydro Næringspark Rjukan - skredvurdering Titanfabrikken 20081238-1 20. mai 2008 Prosjekt Prosjekt: Hydro Næringspark Rjukan - skredvurdering Rapportnummer: 20081238-1 Rapporttittel: Titanfabrikken Dato:

Detaljer

Idrettsanlegg Gystadmyr, Jessheim. Datarapport - Grunnundersøkelser

Idrettsanlegg Gystadmyr, Jessheim. Datarapport - Grunnundersøkelser Idrettsanlegg Gystadmyr, Jessheim Datarapport - Grunnundersøkelser 20091609-00-1-R 25. mai 2009 Prosjekt Prosjekt: Idrettsanlegg Gystadmyr, Jessheim Dokumentnr..: 20091609-00-1-R Dokumenttittel: Datarapport

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Områdestabilitet for Rakkestad sentrum og Bergenhus

Områdestabilitet for Rakkestad sentrum og Bergenhus Områdestabilitet for Rakkestad sentrum og Bergenhus Geotekniske vurderinger 20140179-02-R 5. september 2014 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet for Rakkestad sentrum og Bergenhus Dokumenttittel:

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Munkerud skole. Tiltaksplan

Munkerud skole. Tiltaksplan Munkerud skole Tiltaksplan 20110575-00-2-R 1. november 2011 Prosjekt Prosjekt: Munkerud skole Dokumentnr.: 20110575-00-2-R Dokumenttittel: Tiltaksplan Dato: 1. november 2011 Oppdragsgiver Oppdragsgiver:

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Fv 755 Leksvik - Vanvikan. Geoteknisk rapport

Fv 755 Leksvik - Vanvikan. Geoteknisk rapport Fv 755 Leksvik - Vanvikan Geoteknisk rapport 20092193-00-12-R 14. april 2010 Prosjekt Prosjekt: Fv 755 Leksvik - Vanvikan Dokumentnr.: 20092193-00-12-R Dokumenttittel: Geoteknisk rapport Dato: 14. april

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Ny sjøbunn etter mudring i Småbåthavner. Status

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Ny sjøbunn etter mudring i Småbåthavner. Status Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Ny sjøbunn etter mudring i Småbåthavner. Status 20051785-63 30.mars 2009 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Rapportnummer:

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak Teknisk notat Til: Flataker Landskap v/: Kari Johanne Flataker Kopi: Fra: NGI Dato: 18. oktober 2011 Dokumentnr.: 20110651-00-2-TN Prosjekt: Vurdering av mulige sikringstiltak for GNR/BNR 10/3 Skei i Jølster

Detaljer

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde Nordskot, Steigen kommune Vurdering av skredfare mot hytteområde 20081575-1 18. september 2008 Prosjekt Prosjekt: Nordskot, Steigen kommune Rapportnummer: 20081575-1 Rapporttittel: Vurdering av skredfare

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av skredfare. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av skredfare. Innhold Teknisk notat Til: Karlsøy kommune v/: Oddbjørn Nilsen Kopi til: Dato: 28. januar 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140018-01-TN Prosjekt: Nytt steinbrudd på Reinøya Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Uavhengig kontroll geotekniske vurderinger for områdestabilitet i forbindelse med reguleringsplan for Øvre Byåsen, Namsos

Uavhengig kontroll geotekniske vurderinger for områdestabilitet i forbindelse med reguleringsplan for Øvre Byåsen, Namsos Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Allskog SA Dato: 1. april 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: Ellen Kristin Moe (Ellen.Kristin.Moe@allskog.no)

Detaljer

Skredfarevurdering for alternative vegtrasear og fergeleier, Varaldsøy

Skredfarevurdering for alternative vegtrasear og fergeleier, Varaldsøy Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Akvator Turid Verdal Dato: 2. april 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20130143-01-TN Skredfarevurdering,

Detaljer

Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand.

Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand. Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand. 20130671-01-R 16. desember 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt:

Detaljer

Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag

Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag 20110218-00-2-R 31. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Havn Dokumentnr.: 20110218-00-2-R Dokumenttittel: Drammen Havn - Vurdering av

Detaljer

Vasstrand - Nordfjordbotn Skredkartlegging

Vasstrand - Nordfjordbotn Skredkartlegging Vasstrand - Nordfjordbotn Skredkartlegging 20130564-01-R 21. november 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Vasstrand - Nordfjordbotn Dokumenttittel: Skredkartlegging Dokumentnr.: 20130564-01-R Dato: 21.

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-487-TN Prosjekt: 20051785-00 - Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Til: Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tonje Stokkan Dato 2016-12-13 Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Geografisk plassering av området Figur 1 viser et utsnitt av aktuelt

Detaljer