Økonomi og administrasjon - Metode og statistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomi og administrasjon - Metode og statistikk"

Transkript

1 Økonomi og administrasjon - Metode og statistikk Metode overordnet perspektiv Mens kvantitative undersøkelser opererer med tall og størrelser, opererer kvantitative data med meninger. Meninger er i hovedsak formidlet via språk og handlinger. Enhver undersøkelse er basert på spørsmål. Før vi får svar på disse spørsmålene spekulerer vi, eller danner antakelser. De spørsmålene vi vil ha svar på må operasjonaliseres, dvs. at de gjøres målbare. Etter operasjonaliseringen kan en foreta en empirisk undersøkelse. En empirisk undersøkelse, er en undersøkelse om hvordan forhold virkelig er. Hensikten med undersøkelser er å skape ny kunnskap. Her finnes det tre retninger å skille mellom: 1. Beskrivende innsikt i hvordan et fenomen ser ut, eks beskrive arbeidsmiljø, hvordan folk opplever reklamer osv. 2. Forklaring forklare hvorfor et fenomen oppstod, eks hvorfor er det så lite studenter på HIFM? 3. Prediksjon Hva kommer til å skje i fremtiden. I så godt som alle undersøkelser vil vi finne alle tre elementer. Forskning og undersøkelser kjennetegnes ved at innsamling av data, behandling av informasjon og presentasjonen er systematisk! Undersøkelser = metoder for å samle inn empiri. To krav: Empiri må være gyldig og relevant, valid Empiri må være pålitelig og troverdig, reliabel. Problemstillingen sier noe om hvilket undersøkelsesopplegg vi bør bruke. Hvilken metode er mest hensiktsmessig for vår problemstilling, skal vi bruke kvantitative eller kvalitative metoder? Ved eksplorerende problemstillinger bør vi velge en metode som får fram mange nyanser, noe som vanligvis krever konsentrasjon om få enheter. Slike metoder vil egne seg til det vi kaller kvalitative metoder. Ved testende problemstilling vil vi ofte undersøke mange, dermed egner de kvantitative metodene seg best. Her går vi i bredden. Problemstilling: Konkretisering! 1. Klar eller uklar? 2. Forklarende (kausal) eller deskriptiv (beskrivende)? 1 / 15

2 3. Generalisere eller ikke? Lite kunnskap om et fenomen = eksplorerende tilnærming. Etter problemstilling: 2 dimensjoner av undersøkelsesopplegg: 1. Går studiet i bredden (ekstensiv) eller i dybden (intensiv) 2. Er studiet beskrivende eller forklarende (kausal) Dybde er relatert til hvordan vi ønsker å nærme oss et fenomen vi ønsker å studere, mens bredde sier noe om hvor mange undersøkelsesenheter vi ønsker å uttale oss om. Intensive design har den styrken at de får fram relevante data. Informasjonen blir ikke løsrevet fra konteksten, undersøkelsen omfatter mange detaljer og går i dybden. Den interne gyldigheten vil i mange tilfeller være høy. Problemet er at studiene i stor grad blir spesifikke, dvs. at de kun forholder seg til en kontekst eller til noen enheter. Spørsmålet blir da: I hvor stor grad kan vi generalisere? Ved å bruke ekstensive design kan vi i større grad få resultater som er lettere og generalisere. Men i ekstensive undersøkelser, møter vi et annet problem: Informasjonen blir relativ og overfladisk, styrt av hva vi har valgt å inkludere i spørreskjemaene, fenomenet blir også løsrevet fra naturlig kontekst. Informasjon kan raskt bli for generell. To typer generalisering: Teoretisk og statistisk. Kvantitative metoder: Målenivå og analysemetoder. Kvalitetskriterier (validitet og reliabilitet) Kvantitative undersøkelser kalles i mange tilfeller for ekstensive, fordi de tar for seg mange enheter. Det er en lukket metoder, der forskeren på forhånd har definert hvilken info som skal samles inn. Informasjonsinnsamlingen må standardiseres og vi må tvinge enhetene inn i forhåndsdefinerte kategorier og båser. Hovedpoenget til kvantitative metoder er at kategorisering og presisering av sentrale begreper må gjennomføres, før den empiriske undersøkelsen kan gjennomføres. Dette særpreget innebærer at vi må: Legge spesiell vekt på operasjonalisering av begreper Forhåndskategoriseringen må gjøre det mulig å standardisere informasjon i form av tall. Hva er et begrep? 2 / 15

3 En forutsetning for gode studier er teori, ut fra teori er vi i stand til å operasjonalisere begreper. Begreper er byggesteiner i teorien. Det finnes to former for begreper: 1. Reflektiv modell eks depresjon føre til.. 2. Formativ modell eks boligstandrard Begreper er latente, dermed er det svært viktig å bruke gode indikatorer for å måle dem. I undersøkelser bør det ikke benyttes mer enn to eller tre begreper, for dette vil føre til at vi må benytte en rekke indikatorer. Flere indikatorer fanger opp ulike dimensjoner av et begrep. Sammenhengen mellom det teoretiske begrepets kompleksitet og antall operasjonelle definisjoner: Jo flere begreper vi måler, desto flere operasjonelle definisjoner trenger vi, dvs. flere indikatorer for å måle fenomenet så nøyaktig som mulig. Spørreskjema med lukkede svaralternativer dominerer ved kvantitative undersøkelser. Her er det tre elementer som må tas hensyn til: Konkretisere (operasjonalisere) Begrepene er ofte upresise og vage, dette må vi gjøre noe med, slik at begrepene bli målbare. Vi må utforme spørsmål så konkret som mulig, for å unngå at spørsmålene skaper uønskede resultater Vi må bestemme oss for hvilken kanal vi skal bruke for å sende ut spørreskjemaet. Ved utforming av spørreskjema må vi ta hensyn til hvordan vi skal formulere spørsmålene og hvordan vi skal utforme svaralternativene. Det finnes ulike former for svaralternativer, som har ulike målenivå. Spørsmålenes målenivå sier noe om hvor mye informasjon de inneholder. Kategorisk (nominal) laveste målenivå! Her kan vi gruppere (kategorisere) enheter, tilhører enhetene samme eller forskjellig kategori? (likhet / ulikhet) Ordinal (rangordning) Gruppere enheter i rang i forhold til hverandre Metrisk (forholdstall) Her kan vi både gruppere og rangere gruppene. (en enhet som ser på tv i 5 timer i uken er forskjellig fra en som ser på tv i to timer = rangordning) Ved rangordning eller metriske målenivå kan vi beregne gjennomsnitt, median, standardavvik og modus. Når det gjennomføres en idrettskonkurranse benyttes alle tre målenivå. I et løp måles løperne 3 / 15

4 etter en variabel på forholdsnivå, nemlig tiden mellom de enkelte løperne i mål. Vi kan for eksempel si at en løper kom 3 sek før en annen. I neste omgang rangerer vi løperne, da er det interessant hvem som kom først i mål, nr 2, nr 3. Til sist kan vi skille mellom de som fikk medalje og de som ikke fikk. Da måles løperne kategorisk. Ved for eksempel forholdstall kan vi for eksempel beregne gjennomsnitt eller median. Da kan vi også finne spredningen rundt gjennomsnittet som kalles standardavvik. Når vi bruker gjennomsnitt som et mål, må vi ta hensyn til at gjennomsnittet i stor grad påvirkes av ekstremvariabler eller tilfeldige feil. Dersom vi for eksempel måler høyden til rekrutter og glemmer å sette komma (,) mellom ett tall, vil dette være en tilfeldig feil som kan påvirke gjennomsnittet sterkt. Dermed er det viktig at vi er i stand til å plukke ut uteliggere, når vi skal beregne gjennomsnittet, slik at de ikke forstyrrer det. Fordelen med å bruke median, er at den er mindre utsatt for ekstremverdier og tilfeldige feil. Median finner vi ved å rangere antall enheter fra laveste tall til høyeste, og deretter finne midten av det. Mode er det svaralternativet som flest respondenter har krysset av for i en spørreundersøkelse. Hvordan skal vi analysere de ulike målenivåene? Det finnes tre typer analyser: 1. Univariate analyser måler en og en variabel om gangen ved hjelp av ulike statistiske mål. 2. Bivariat analyse se om to og to variabler samvarierer. Eks: Går kvinner oftere på kino enn menn? Er yngre mer radikale enn eldre? 3. Multivariat analyse analyse av flere variabler samtidig. Univariat analyse: Enkle fordelinger på ulike spørsmål, både i absolutte og relative tall (proporsjoner eller prosent) En analyse av hva som er det mest typiske svaret, hvor stor variasjon det er i svarende. I slike analyser grupperer vi respondentene ut fra hvilket svaralternativ de har valgt. Når vi har mange respondenter kan det være hensiktsmessig å få svarene i % eller i proporsjoner (0 1 nivå). Bivariate analyser: Eks: Menn og kvinner + inntekt. Er det gjennomsnittlige forskjeller i inntekt mellom menn og kvinner? For å generalisere må vi bruke statistikk, når vi har to variabler kan vi benytte en T- test. (Eks: Samvariasjon mellom vekt og alder?). Samvariasjon er ikke det samme som sammenheng! Samvariasjon betyr at forhold forekommer samtidig. Statistikken forteller oss kun noe om samvariasjon, ikke noe om sammenhenger. Statistisk samvariasjon er allikevel et viktig krav for at sammenheng i det hele tatt skal foreligge. Statistiske mål for samvariasjon (korrelasjon): Fi: Dersom fi er 100%, vet vi hvilket svar en respondent vil krysse av for, dersom vi vet hvor han/hun satt det første krysset. 4 / 15

5 Ved bivariate anlalyser kan vi benytte krysstabell. Krysstabell er fleksible mht. analyse av samvariasjon, selv om det finnes bedre verktøy for variabler på høyere målenivå. Eks: krysstabell. Student Ikke - student Mann 10 % 90 % Kvinne 90 % 10 % Hva påvirker hva? Hva er de avhengige variablene og hvilke er uavhengige? Blir du dame av å være student? Neppe, det er flere damer som er studenter enn menn, men dette betyr ikke at det gjelder å bytte til det kvinnelige kjønn for at en skulle studere. Vi kan også benytte gruppegjennomsnitt: Som sier noe om et gjennomsnitt mellom to grupper er signifikant forskjellig, her kan T- test benyttes ved to variabler. Dersom det er tre eller flere variabler kan vi bruke en F- test. Signifikansnivået bør stemme med 95 %, dvs. en feilmargin på 5 % er tillatt. Samvariasjon (korrelasjon): Perarsons r. Det kan i mange tilfeller være hensiktsmessig å danne korrelasjonsmål, da reduserer vi antall svarkategorier. En forutsetning for dette er at begge spørsmål vi analyserer har svarkategorier som er rangordnede eller metriske. Korrelasjon sier noe om hvorvidt de som krysser av for et svaralternativ også krysser av for et annet. De statistiske målene for samvariasjon har en del kjennetegn vi bør være oppmerksomme på: De varierer mellom faste yttergrenser, dvs. mellom 0 og 1. Når korrelasjonsverdien er 0, vil det si at det ikke er noen systematiske forskjeller mellom undergrypper (ingen samvariasjon mellom to spørsmål) Når korrelasjonen er negativ, betyr det at høye verdier på ett spørsmål går systematisk sammen med lave verdier på et annet spørsmål. Når samvariasjonen er positiv, betyr det at høye verdier på et spørsmål går systematisk sammen med høye verdier på et annet spørsmål Jo nærmere korrelasjonsmålet er 1 (+/-) desto sterkere er samvariasjonen mellom to spørsmål. Følgende statisktiske mål kan benyttes: gamma, tau, rho, og pearsons r. Tre sentrale spørsmål ved korrelasjon: 1. Er korrelasjonen forskjellig fra 0? 5 / 15

6 2. Hva er fortegnet til korrelasjonen? 3. Hva er størrelsen for korrelasjonsmålet? Hva som er sterk og svak korrelasjon vil avhenge av de forventinger vi har. Det finnes ingen fasit her. Statistisk signifikans: Vi kan alltid ha feil i utvalg, dette kan føre til problemer med å dra inferens (generalisere fra utvalg til polulasjon). Dersom vi skal være i stand til å dra inferens, bør ikke signifikansnivået ha mer enn 5 % feil. Multivariate analyser: Hittil har vi kun sett på samvariasjon mellom to variabler. I mange tilfeller er vi fristet til å uttale oss om at samvariasjonen vi finner er reell eller sann. Men et grunnleggende problem i all vitenskap er at relasjoner mellom to forhold sjelden er så enkle og klare at det er tilstrekkelig med bivariate analyser. Dette kan lett illustreres med et eksempel på innvandring og kriminalitet. Er personer med innvandrerbakgrunn mer kriminelle enn nordmenn? Ved bivariate analyser er det kun to variabler, men det vil være vanskelig å si at innvandrere er mer kriminelle en nordmenn ved kun å benytte to variabler. Det er en rekke forhold som kan påvirke kriminalitet, for eksempel bosted, storby, kriminelle grupper, inntektsforhold, sosiale forhold osv. Det finnes en rekke eksempler på at samvariasjon mellom to variabler forsvinner eller dempes når det kontrolleres for en tredje variabel! En mye brukt ametode ved multivariate analyser er multippel regresjonsanalyse. Regresjonsanalyse kan vi bruke når vi har måleverdier som er basert på forholdstall. For eksempel på regresjonsanalyse, se eget ark! Kvalitetskriterier for kvantitative undersøkelser: Gode undersøkelser karakteriseres av: At de måler det de faktisk sier de måler à Begrepsmessig gyldighet! At de kan sannsynliggjøre at forhold som samvarierer også henger sammen kausalt à Intern gyldighet! At resultatene fra undersøkelsen kan overføres til andre områder (generalisering) à Ekstern gyldighet At de er pålitelige, dvs at vi kan stole på undersøkelsen, at den er troverdig (reliabilitet). Typer av validitet: 6 / 15

7 Innholdsvaliditet ser det fornuftig ut?(face-validity) Her kan andre forskere, kolleger eller personer med spesialkompetanse vurdere undersøkelsen. Det er ofte vanskelig å se sine egne feil. Kriterievaliditet Kriterievaliditet sier noe om hvorvidt påstander henger sammen. Dersom en person hevder at han er svært tilfreds på jobb, bør en være litt kritisk dersom personen også sier at han har høyt sykefravær. Det er ikke normalt å være svært tilfreds på jobb, samtidig som man har kjempe høyt sykefravær. Eks: intelligens og karakterer. Forutsetting er at vi har en teoretisk antakelse om at to fenomener henger sammen. Prediktiv validitet Sier noe om hvorvidt et fenomen fører til et annet. Begrepsmessig validitet Måler vi de spørsmålene vi faktisk ønsker å måle? SVÆRT VIKTIG VED KVANTITATIVE METODER! Konvergent og diskriminant validitet Konvergent validitet à sier noe om i hvilken grad indikatorer konvergerer i et begrep. Diskriminant validitet à Skiller et begrep seg fra andre begreper med hensyn til indikatorene? Her kan vi bruke faktoranalyse som kontroll! Faktoranalyse er ikke en selvstendig analysemetode, men en samlebetegnelse for ulike multivariate statistiske metoder som går ut på å analysere avhengighetsforholdet mellom et stort antall variabler, for deretter å forklare deres felles underliggende dimensjoner (faktorer). Arbeidsverktøy for å redusere datamengde. Begrepsmessig gyldighet: En av de store utfordringene ved utforming av spørreskjema, er å sikre at spørsmålene og svarene måler det fenomenet vi ønsker å måle. Konkretisering! Viktig med samsvar mellom teoretisk fenomen og operasjonell definisjon, unngå overlapping! dersom overlapping finner sted, må det forklares! Validering av sammenhenger: For at vi skal kunne uttale oss kausalt, må tre krav tilfredsstilles: Det ene er samvariasjon. Det andre er tidsrekkefølge, dvs. at årsak kommer før virkning. Der tredje er kontroll for andre forhold. Ekstern gyldighet: Repetisjon Generalisere fra utvalg til populasjon. Vanskelig å oppnå 100 % representativitet. Problem: 1 Fare for at vi har mistet spesielle grupper respondenter som er sentrale for fenomenet. 2 Tilfeldige feil i utvalget. Regel: Vi kan aldri generalisere til noe annet enn den populasjonen utvalget kommer fra, og det tidspunktet undersøkelsen er gjennomført på. Typer av reliabilitet: 7 / 15

8 Reliabiliteten sier noe om kvaliteten på målingene. Igjen må vi spørre om selve måten vi har gjennomført undersøkelsen på, kan være årsaken til de resultater vi ender opp med. Reliabilitet kan ikke kalkuleres eksakt, derfor må det estimeres. Det finnes fire måter å estimere reliabilitet på: 1. Inter rater eller inter observer: samhandling mellom intervjuer og respondent og påvrikningseffekten av observatører, i hvilken grad observerer to uavhengige observatører det samme? 2. Test re test: dersom vi gjennomfører undersøkelsen på nytt, vil vi da oppnå samme resultater? 3. Parallell form: Spørre samme spørsmål to ganger i en undersøkelse, får vi da samme svar på spørsmålene? Ulempe: Begrenset hvor seriøst respondentene tolker en undersøkelse med repetisjon av spørsmål, i tillegg til at det er tidskrevende. 4. Intern konsistens: sier noe om hvorvidt indikatorer dekker det begrepet vi ønsker å måle. (Cronbach s alpha) Cronbach s alpha: Mål på intern konsistens (reliabilitet): Cronbach s alpha er et mål på intern konsistens, dvs. hvor nært et sett av indikatorer er knyttet til hverandre. Teknisk sett er Cronbach s alpha ikke en statistisk test, det er en koeffisient for pålitelighet. Cronbach s alpha er en variant av split- half teknikken. La oss ta et eksempel med fire indikatorer (variabler) for et begrep. Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 I eksempelet over ser vi at det splittes mellom indikator 2 og 3. Dvs. at vi ser på korrelasjonen mellom indikator 1 og 2, og 3 og 4. Dette kan videre splittes slik: Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Når alle indikatorene er splittet mot hverandre, kan vi se på gjennomsnittet av korrelasjonen, samt at vi får informasjon om indikatorenes interne konsistens! Det må være minst to indikatorer tilstede for å benyttes seg av Cronbach s alpha, men helst flere! Enkelt kan en si at Cronbach s alpha sier noe om sannheten, men det er viktig å påpeke at en sjelden eller aldri kan si at noe er 100 % sant! Cronbach s alpha er akseptert dersom den er over/høyere enn 0,70, 70 %. Dersom alpha 8 / 15

9 verdien ligger på 0,60, kan det være en fordel å argumentere for at undersøkelsen er eksplorerende. Ved utforming av spørreskjema må vi unngå: Ledende spørsmål Ledende spørsmålskontekst, dvs. sammenhengen mellom spørsmålene leder respondentene til å svare fordi de blir satt i en spesiell psykologisk situasjon Uklare spørsmål Doble spørsmål Husk: Det kan oppstå feil ved analyse av data, respondenter kan med vilje svare feil! Avslutning: Vi kan si at god pålitelighet, begrepsmessig gyldighet og intern gyldighet er forutsetninger for ekstern gyldighet. Lurt å la andre teste pålitelighet og gyldighet, vanskelig å se sine egne feil. Åpenhet og eksplisitt (klar) avklaring av valg er en forutsetning for at det skal kunne skapes en god diskusjon omkring en undersøkelses gyldighet og pålitelighet. Kvalitative metoder og kvalitetskriterier (validitet og reliabilitet) Kvalitative metoders styrker er å gå i dybden, dvs. å få dypere innsikt og forståelse av fenomener uten om å tallfeste det. Når man studerer et fenomen ved hjelp av kvalitative metoder er teksten det sentrale uttrykk. Dersom resultatene av en kvalitativ undersøkelse skal være gode, finnes det også her en rekke kvalitetskriterier å forholde seg til. Reliabilitet og validitet i kvalitative undersøkelser: Ekstern reliabilitet: I hvilken grad studiet kan repliseres. Kan vi overføre det til andre sammenhenger? Intern reliabilitet: Om det er en eller flere observatører, er flere enige i hva de ser og hører? Intern validitet: Om det er godt samsvar mellom forskernes observasjoner og den teoretiske ideen som utvikles. Har vi fått tak i det vi ønsket? Ekstern validitet: I hvilken grad kan funnene generaliseres på tvers av sosiale settinger. Begrepsmessig gyldighet er mindre viktig å diskutere ved kvalitative undersøkelser. Årsaken til det er at det er respondentene som definerer begrepene. De er ikke definert på forhånd. Ved kvalitative metoder snakker vi ofte om andre alternative kvalitetskriterier enn i forhold til kvantitative metoder. Disse er: 9 / 15

10 Troverdighet - Credibility intern validitet - Transferability ekstern validitet andre skal kunne evaluere trinn i forskningsprosessen. - Dependability reliabilitet - Confirmability objektivitet + Relevans Troverdighet: Går ut på at forsker skal argumentere for framgangsmåten og reflektere over forskningsprosessen. Bekreftbarhet: Forståelsen forskeren kommer fram til skal kunne bekreftes av annen forskning. Grunnlag for forskerens tolkninger (innad i miljøet, andre tolkninger?) Svak behandlingsrett forskeren må være forsiktig ved behandling av informasjon, her må ikke for mye endres! Forhandling om fortolkning tolkningen bør være godkjent av respondentene. Betydningen av respondentenes vurderinger bør tas hensyn til. Overførbarhet: Kan forståelsen også gjelde i andre sammenhenger? Spesifisere betingelser for at forståelsen har overføringsverdi (Eks: Fra våre studentforhold til andre studenters forhold, gitt samme konteks) Argumentere for egenskaper ved utvalget (utvalgsstrategi) Overførbarhet kan knyttes til lesernes gjennkjennelse Øverførbarhet forsterkes ved at funn blir nikket gjenkjennende til av de som kjenner feltet. Tidligere er det påpekt at undersøkelser alltid skal forsøke å minimere problemer knyttet til gyldighet (validitet) og pålitelighet (reliabilitet). Intern gyldighet: Intern gyldighet går på om resultatene oppfattes riktig. I samfunnsvitenskapen snakkes det ofte 10 / 15

11 om intersubjektivitet framfor sannhet. Begrepet intersubjektivitet innebærer at det nærmeste vi kommer sannheten, er at flere personer er enige om at noe er en riktig beskrivelse a et fenomen. Test av gyldighet ved kvalitative metoder vil derfor alltid innebære en test av resultater ovenfor andre mennesker. Her er det to måter å gå fram på: 1. Validering gjennom test mot andre Respondentvalidering: En vanlig måte å validere sine funn på er å konfrontere de vi har undersøkt med de funn vi har kommet fram til. En mulighet er å konfrontere enkeltpersoner med sentrale funn og konklusjoner. Poenget er å undersøke i hvilken grad respondentene kjenner seg igjen i resultatene vi presenterer. En annen mulighet er å arrangere møter der flere respondenter er tilstede og diskuterer undersøkelsens resultater. Disse typene for validering kalles ofte for gyldighet ved første blikk. I mange tilfeller kan dette også være ugunstig, årsaken til det er at forskeres oppgaver i mange tilfeller er å avdekke forhold som respondentene selv ikke er klare over. Dermed kan en konklusjon som respondentene ikke kjenner seg igjen i også være valid. Validering gjennom kontroll mot andre: Her kan en kontrollere egne resultater mot andre undersøkere og andre undersøkelser. Hvordan står andre fagfolks konklusjoner i forhold til den vi har kommet fram til? Hvis det er sammenfall mellom en eller flere undersøkelser, kan vi si at gyldigheten er blitt styrket. Gyldigheten blir ytterligere styrket dersom andre fagfolk kommer til de samme konklusjonene som oss selv, selv om de har benyttet andre metoder. 1. Validering gjennom kritisk gjennomgang av kilder og informasjon fra kildene Har vi fått tak i de riktige kildene? Alle kvalitative undersøkelser er kun så gode som de data de klarer å samle inn ved de første fasene. Som forsker bør vi derfor være kritiske til om vi har fått tak i de riktige kildene. En kritisk gjennomgang vil også omfatte en eksplisitt beskrivelse av de kildene vi ikke fikk tak i. Gir kildene riktig informasjon? Her bør vi vurdere kildenes nærhet til fenomenet vi ønsker å belyse i undersøkelsen. Generelt sett har vi i større grad tiltro til de kildene som står nærmest fenomenet (førstehåndskilder). Validering innebærer også en kritisk drøfting av kildenes vilje til å gi riktig informasjon. Vi må alltid være åpne for at kilder ikke forteller sannheten, og at de bevist gir et fortegnet bilde av virkeligheten. Dette kan for eksempel være et resultat av at en respondent ønsker å framstå som noe annet en det han/hun virkelig er. Eller gir et oppdiktet svar, fordi det høres bedre ut, enn det virkelige svaret. Som en gyllen regel: informasjon fra flere uavhengige kilder gir en gyldig beskrivelse av et fenomen. Når i undersøkelsen ble data samlet inn? 11 / 15

12 Data blir samlet inn i ulike faser av undersøkelsen, på ulike arenaer og i samspill med ulike aktører. Alt dette vil ha betydning for hvor gyldige dataene er. Hvordan kommer informasjon fram? Informasjon, spesielt i intervjuer, kan komme fram på to ulike måter. Den kan enten være direkte reaksjon på stimuli (spørsmål) fra forskeren, eller den kan komme spontant fra respondenten. Informasjon som kommer spontant, vil ofte tillegges større gyldighet. Dette er opplysninger som ikke er styrt av forskeren, og som dermed kan antas å ligge nærmere respondentens egentlige oppfattninger av et fenomen. Gode kilder kjennetegnes av: Kunnskap om fenomenet Førstehåndskilder Kilder uten klare motiver for å lyve Uavhengige kilder Fra en sen fase i undersøkelsen (ikke nødvendigvis) Informasjon som kommer uoppfordret fra respondenten Validering gjennom kritisk drøfting av kategorisering: All kvalitativ analyse innebærer at vi danner ulike kategorier for å beskrive en eller flere situasjoner eller tema. Kategorier er essensielle i analysen fordi det er disse vi benytter for å etablere sammenhenger mellom fenomener. Hvordan kan vi være sikre på at de kategoriene vi har dannet? Vi kan aldri være 100 % sikre. Får og få innsikt i hvor gode våre kategorier er, kan vi forsøke å endre dem. Dersom resultatene endrer seg drastisk viss vi endrer kategoriene, bør vi kanskje stille spørsmålstegn til de kategoriene vi i utgangspunktet dannet. Dette er svært tidskrevende. Ustabile resultater kan være et tegn på at våre kategorier er for tilfeldige og at de ikke avspeiler virkeligheten godt nok. For det andre kan vi la en annen forsker foreta en uavhengig kategorisering av data og se på samsvaret mellom kategoriseringen. Generelt kan vi påstå at jo bedre samsvar det er mellom to forskeres kategoriseringer, desto større er gyldigheten. Validering av sammenhenger: Mange kvalitative undersøkelser har ikke bare som mål å beskrive og forstå fenomener, men også å forklare hvorfor et fenomen oppstår eller ser ut slik det gjør. Når vi går over fra en beskrivende til en forklarende problemstilling vil et av siktemålene være å etablere sammenhenger mellom ulike fenomener (variabler). I mange tilfeller har slike sammenhenger kausalt preg, dvs. at forskeren påstår at ett fenomen kan forklare et annet. Kort sagt krever denne formen for validering at vi stiller kritiske spørsmål til eventuelle sammenhenger. Overførbarhet ekstern gyldighet: 12 / 15

13 Mens den interne gyldigheten går på om vi har beskrevet et fenomen på riktig måte, så dreier ekstern gyldighet seg om i hvilken grad funnene kan generaliseres. Husk: hensikten med kvalitative metoder er som regel ikke å generalisere fra utvalg av enheter til større gruppe enheter. Kvalitative undersøkelser har heller til hensikt å forstå å utdype begreper eller fenomener, dvs. få tak i generelle fenomener. Kvalitative metoders styrker er den teoretiske generaliseringen. Hvordan er enhetene trukket ut? Utvalg av enheter i kvalitative studier vil ofte være skjevt, dvs. at de ikke er representative for populasjonen. Vi velger noen få intervjuobjekter, noen få dokumenter eller noen få situasjoner. Et lite antall er en forutsetning for å gå i dybden. Dermed er det vanskelig å påstå at de resultatene vi kommer fram til vil gjelde for hele populasjonen. Generalisering er likevel ikke helt umulig, men da må vi kunne argumentere godt for den! Er resultatene pålitelige? Undersøkelsesopplegget vil alltid påvirke de vi undersøker, ved kvalitative metoder. Alle mennesker blir påvirket av situasjonen som oppstår ved intervju eller observasjoner, og kan som følger av dette opptre på en annen måte enn de normalt sett ville opptre. Det finnes en rekke stimuli undersøkelsesobjektene kan bli utsatt for. For å sikre god pålitelighet, er det viktig at vi er klar over disse stimuliene. Undersøkelseseffekt er et begrep som sier noe om i hvilken grad en respondent blir påvirket av intervjueren. Respondenten kan velge å oppføre seg på en annen måte i en intervjusituasjon i forhold til det han/hun ellers ville gjort. Videre finnes det også et begrep som omhandler observatøreffekt, de fleste mennesker vil opptre annerledes når de vet at de blir observert. Konteksteffekt sier noe om stedet undersøkelsen blir foretatt på, også dette kan påvirke respondentene. Slurv i nedtegning eller analyse av data: Dette er nok en fallgruve ved kvalitative metoder. Unøyaktig registrering av data, samt unøyaktig analyse av data kan føre til at vi får dårlige og lite pålitelige resultater av vår undersøkelse. Test av gyldighet og pålitelighet ved kvalitativ data: Gjennomgående tips for å øke gyldigheten av data er å benytte seg av det som kalles triangulering. Triangulering betyr at vi kontrollerer data og konklusjoner ved å kombinere ulike metoder, ulike intervjuere / observatører, ulike kontekster, ulike personer som registrerer og analyserer data. Dette kan ofte være vanskelig, siden kvalitative data i mange tilfeller er svært kontekstavhengig. Dermed hevder mange at det er umulig å replisere en kvalitativ undersøkelse. Dette medfører at vi må sette andre krav, spesielt til pålitelighet. Et eksempel på slike krav vil være refleksivitet. Refleksivitet innebærer at forskeren utnytter sin kunnskap om hva som kan skje i en intervjusituasjon, og forsøker å forklare hvordan situasjonen preges av at det forskes på den. Det legges vekt på at forskeren kan klargjøre hva hans rolle er i forskningssituasjonen. Troverdighet blir nå koblet sammen med forskerens evne til å gjøre ting 13 / 15

14 eksplisitt og til å reflektere over situasjoner som kan påvirke en undersøkelses resultater. Stikkord her vil være åpenhet! Case studie Case studie egner seg godt dersom vi ønsker å få tak i samspillet mellom en spesifikk kontekst og et fenomen. Betegnelsen case kommer av det latinske casus og understreker betydningen av det enkelte tilfellet. Terminologien vektlegger derfor at det dreier seg om ett eller noen få tilfeller som gjøres til gjenstand for inngående studier. Ofte er det ideelt og gå i dybden på en case og presentere en helhetlig analyse som står på egne bein. Undersøkelsesenhetene sees på som et komplekst hele, der mange underenheter og deres forhold til hverandre pensles ut. Det finnes mange forskjellige typer enheter, de kan avgrenses i rom og tid. Avgrensning i rom kan gi oss enheter på ulike nivåer. På laveste nivå har vi enheter som ikke refererer til andre enn seg selv. Men et case kan også være på høyere nivå, en kollektiv enhet. Tre typer case: 1. Sammenlikne ulike caser 2. Sammenlikne like caser 3. Sammenlikne mest mulig ulike caser. Triangulering = viktig ved case studier! Hva er case? Intensiv undersøkelse av en empirisk setting Belysning av en setting som både går i dybden og bredden Krever en forståelse av hvordan ting henger sammen En god case studie bruker mange forskjellige typer metoder for å studere et fenomen Er teoriutviklende Typer av case: Kritisk case Unikt case Avslørende case Ekstern validitet: Det kritiske spørsmålet er ikke hvorvidt funnene kan generaliseres til et større univers, men hvor godt forskerne genererer teori av funnene. Former for case studie: 14 / 15

15 Powered by TCPDF ( Notatene Singel case og multiple case: Singel case: Multiple case: Presenterer en fullstendig gjengivelse av historien i teksten. Historien flettes sammen med teksten for å demonstrere den nære forbindelsen mellom empirisk bevis og teorien som oppstod Vanskelig tradeoff mellom rike historier og velfundert teori. Utvikle teori i seksjoner eller ved tydelige proporsjoner på en slik måte at hver del støttes av empiriske bevis. Bruk av tabeller. Hver del må støttes av teori! 15 / 15

KVANTITATIV METODE. Marit Schmid Psykologspesialist, PhD HVL

KVANTITATIV METODE. Marit Schmid Psykologspesialist, PhD HVL KVANTITATIV METODE Marit Schmid Psykologspesialist, PhD HVL 29.10.18 PLAN FOR DISSE TIMENE Generelt om kvantitativ og kvalitativ metode en oversikt Kausalitet Bruk av spørreskjema ved innhenting av kvantitative

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Forord.................................................................. 11 Kapittel 1 Praktiske undersøkelser: spørsmål, spekulasjoner og fakta......... 13 1.1 Hva er poenget med empiriske undersøkelser?............................

Detaljer

Kvantitative metoder datainnsamling

Kvantitative metoder datainnsamling Kvantitative metoder datainnsamling Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, side 235-303 og 380-388. Tematikk: Oppsummering fra sist forelesning. Operasjonalisering. Utforming

Detaljer

Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri

Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri Innhold Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri...15 1.1 Forskning og fagutvikling...16 1.2 «Dagliglivets forskning»...18 1.3 Hvorfor metode?...19 1.4 Krav til empiri...20 1.5 Å studere egen organisasjon...21

Detaljer

84 % er fornøyde med det tilbudet de får

84 % er fornøyde med det tilbudet de får OM BRUK OG MISBRUK AV STATISTIKK 84 % er fornøyde med det tilbudet de får Turid Aarseth 9. desember 2014 Hva er metode? Hvordan vi skal gå fram når vi skal hente inn informasjon (data/empiri) om virkeligheten

Detaljer

ME Vitenskapsteori og kvantitativ metode

ME Vitenskapsteori og kvantitativ metode KANDIDAT 2581 PRØVE ME-417 1 Vitenskapsteori og kvantitativ metode Emnekode ME-417 Vurderingsform Skriftlig eksamen Starttid 18.05.2018 09:00 Sluttid 18.05.2018 13:00 Sensurfrist 08.06.2018 02:00 PDF opprettet

Detaljer

I dag. Problemstilling. 2. Design og begreper. MEVIT januar Tanja Storsul

I dag. Problemstilling. 2. Design og begreper. MEVIT januar Tanja Storsul 2. Design og begreper MEVIT 2800 24. januar 2012 Tanja Storsul I dag Problemstilling Forskningsdesign Enheter, variabler, verdier Reliabilitet og validitet Univers, utvalg og generalisering Kvalitative

Detaljer

1. Hvordan operasjonalisere studenttilfredshet? Vis tre eksempler.

1. Hvordan operasjonalisere studenttilfredshet? Vis tre eksempler. Innlevering 2 1. Hvordan operasjonalisere studenttilfredshet? Vis tre eksempler. Operasjonalisering innebærer å gjøre fenomener målbare, ved hjelp av observasjon eller eksperimentering. Skal man operasjonalisere

Detaljer

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta... 13 1.1 Beskrivelse, forklaring og prediksjon... 14 1.2 Hvorfor metode?... 15 1.3 Gyldighet og troverdighet... 16 1.4 Bokens oppbygging...

Detaljer

Eksamen PSY1011/PSYPRO4111: Sensorveiledning

Eksamen PSY1011/PSYPRO4111: Sensorveiledning Eksamen PSY1011/PSYPRO4111 1. Hva vil det si at et instrument for å måle angst er valid? Hvordan kan man undersøke validiteten til instrumentet? 2. Hva vil det si at et resultat er statistisk signifikant?

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av en kvalitativ studie

Sjekkliste for vurdering av en kvalitativ studie Sjekkliste for vurdering av en kvalitativ studie Hvordan bruke sjekklisten Sjekklisten består av tre deler: Innledende vurdering Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til hjelp i praksis? I hver

Detaljer

STUDIEÅRET 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 27. august 2013 kl

STUDIEÅRET 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 27. august 2013 kl STUDIEÅRET 2012/2013 Utsatt individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Tirsdag 27. august 2013 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124.

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Forskningsopplegg og metoder Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

Forskningsopplegg. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s

Forskningsopplegg. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s Forskningsopplegg Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap SENSORVEILEDNING SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 29. mai 2009 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

MEVIT2800. Forelesning, 14/09/07 Audun Beyer

MEVIT2800. Forelesning, 14/09/07 Audun Beyer MEVIT2800 Forelesning, 14/09/07 Audun Beyer Plan for dagen Problemstillinger revisited Enheter Informasjon om enhetene Utvelging av informasjon Variabler/dimensjoner og verdier/kategorier Målenivåer Kilde-

Detaljer

Spørsmål, oppgaver og tema for diskusjon

Spørsmål, oppgaver og tema for diskusjon Kapittel 1 - Vitenskapen om samfunnet 1. Hvilke tema er sentrale i samfunnsvitenskapen? 2. Hvilken samfunnsmessig betydning har samfunnsvitenskapen? 3. Hva menes med reaktivitet og refleksivitet? 4. Diskutér

Detaljer

RELIABILITET : Pålitelighet? Troverdighet? Reproduserbarhet? Stabilitet? Konsistens?

RELIABILITET : Pålitelighet? Troverdighet? Reproduserbarhet? Stabilitet? Konsistens? RELIABILITET : Pålitelighet? Troverdighet? Reproduserbarhet? Stabilitet? Konsistens? I dagligtale og i ulike fremstillinger også innenfor psykologisk forskningsmetode, brukes slike begreper og reliabilitet

Detaljer

Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen

Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen - blokkvis multippel regresjonsanalyse - Utarbeidet av Ronny Kleiven Antall ord (ekskludert forside og avsnitt 7) 2163 1. SAMMENDRAG Oppgaven starter

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006 SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006 Oppgave 1 Nedenfor ser du en forenklet tabell basert på informasjon fra den norske delen av European Social Survey

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ME-417, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 ME-417, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ME-417, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 ME-417, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert ME-417 1 Vitenskapsteori og kvantitativ metode Kandidat 3704 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ME-417, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 ME-417, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Oppsummering & spørsmål 20. april Frode Svartdal

Oppsummering & spørsmål 20. april Frode Svartdal Oppsummering & spørsmål 20. april 2016 Frode Svartdal Nullhypotese og sånt 119 deltakere Folk som svarer på en test for prokrastinering 40 Histogram of IPS 35 30 25 No of obs 20 15 10 5 0 0.5 1.0 1.5 2.0

Detaljer

Innhold. Del 1 Grunnleggende begreper og prinsipper... 39

Innhold. Del 1 Grunnleggende begreper og prinsipper... 39 Innhold Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser... 13 Hva er vitenskap?... 14 Psykologi som vitenskap: tre tradisjoner... 17 Forutsetninger vitenskap bygger på... 21 Siktemål med forsk ning... 22

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Tematikk. Vitenskap og metode Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s

Forskningsopplegg og metoder. Tematikk. Vitenskap og metode Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s Forskningsopplegg og metoder Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk Vitenskap og metode Problemstilling Forskningsopplegg/design og metodekombinasjon (teori)

Detaljer

Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser

Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser... 13 Hva er vitenskap?... 14 Psykologi som vitenskap: tre tradisjoner... 17 Forutsetninger vitenskap bygger på... 21 Siktemål med forskning...

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

Dataanalyse. Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse?

Dataanalyse. Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse? Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse? Skrevet av: Kjetil Sander Utgitt av: estudie.no Revisjon: 1.0 (Sept.

Detaljer

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Del 1 og Del 2 vektes likt (50/50). Begge delene må være bestått.

Del 1 og Del 2 vektes likt (50/50). Begge delene må være bestått. Del 1 og Del 2 vektes likt (50/50). Begge delene må være bestått. DEL I: KVALITATIV METODE OPPGAVE 1 Relevant pensum for denne oppgaven er Ringdal (2013), kapitel 2. Dette er en noe åpen oppgave, hvor

Detaljer

Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Forskningsprosessen. Forelesningen

Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Forskningsprosessen. Forelesningen 9. februar 2004 Forelesningen Metode innenfor samfunnsvitenskap og humaniora: Vi studerer en fortolket verden: oppfatninger, verdier, normer - vanskelig å oppnå objektiv kunnskap Metodisk bevissthet: Forstå

Detaljer

Forskningsmetoder. Måling, målefeil. Frode Svartdal. UiTø V-2011. Frode Svartdal 26.01.2011 FRODE SVARTDAL 1

Forskningsmetoder. Måling, målefeil. Frode Svartdal. UiTø V-2011. Frode Svartdal 26.01.2011 FRODE SVARTDAL 1 Forskningsmetoder Måling, målefeil Frode Svartdal UiTø V-2011 Frode Svartdal 26.01.2011 FRODE SVARTDAL 1 Variabler Variabel noe (av psykologisk interesse) som varierer Motsatt: Konstant Eksempler: Kjønn,

Detaljer

Komparative design. Forelesning 12 Mer om kvantitative forskningsdesign. Sammenligninger av to eller flere case i rom og tid

Komparative design. Forelesning 12 Mer om kvantitative forskningsdesign. Sammenligninger av to eller flere case i rom og tid Forelesning 12 Mer om kvantitative forskningsdesign Et design eller forskningsopplegg er forskerens plan eller skisse for en undersøkelse Det er viktig å kjenne til mulighetene i de ulike typene design

Detaljer

UTDRAG FRA SENSORVEILEDNINGEN FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 HØSTEN 2001

UTDRAG FRA SENSORVEILEDNINGEN FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 HØSTEN 2001 UTDRAG FRA SENSORVEILEDNINGEN FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 HØSTEN 001 Generell informasjon Da denne eksamensoppgaven ble gitt var SVSOS107 inne i en overgangsordning mellom gammelt og nytt pensum. Denne

Detaljer

ME Vitenskapsteori og kvantitativ metode

ME Vitenskapsteori og kvantitativ metode KANDIDAT 2586 PRØVE ME-417 1 Vitenskapsteori og kvantitativ metode Emnekode ME-417 Vurderingsform Skriftlig eksamen Starttid 18.05.2018 09:00 Sluttid 18.05.2018 13:00 Sensurfrist 08.06.2018 02:00 PDF opprettet

Detaljer

Forskningsmetoder. Data: Måling og målefeil. Frode Svartdal. UiTø 16.01.2014 FRODE SVARTDAL 1 V-2014. Frode Svartdal

Forskningsmetoder. Data: Måling og målefeil. Frode Svartdal. UiTø 16.01.2014 FRODE SVARTDAL 1 V-2014. Frode Svartdal Forskningsmetoder Data: Måling og målefeil Frode Svartdal UiTø V-2014 Frode Svartdal 16.01.2014 FRODE SVARTDAL 1 Variabler Variabel noe (av psykologisk interesse) som varierer Motsatt: Konstant Eksempler:

Detaljer

Grunnlaget for kvalitative metoder I

Grunnlaget for kvalitative metoder I Forelesning 22 Kvalitativ metode Grunnlaget for kvalitativ metode Thagaard, kapittel 2 Bruk og utvikling av teori Thagaard, kapittel 9 Etiske betraktninger knyttet til kvalitativ metode Thagaard, kapittel

Detaljer

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Prosjektplan, litteratur og metode Litt Praktisk prosjektplanlegging Bruk av litteratur Undersøkelsesopplegg (enkel metodebruk) Mål for forelesningen: - Eksemplifisere prosjektplanlegging

Detaljer

ME Samfunnsvitenskapelig metode

ME Samfunnsvitenskapelig metode KANDIDAT 2566 PRØVE ME-100 1 Samfunnsvitenskapelig metode Emnekode ME-100 Vurderingsform Skriftlig eksamen Starttid 24.11.2016 09:00 Sluttid 24.11.2016 14:00 Sensurfrist 15.12.2016 01:00 PDF opprettet

Detaljer

Definisjoner av begreper Eks.: interesse for politikk

Definisjoner av begreper Eks.: interesse for politikk Måling SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 5. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Måling er å knytte teoretiske begreper til empiriske indikatorer Operasjonell definisjon Angir hvordan et

Detaljer

Forskningsmetoder. INF1050: Gjennomgang, uke 13

Forskningsmetoder. INF1050: Gjennomgang, uke 13 Forskningsmetoder INF1050: Gjennomgang, uke 13 Kompetansemål Forskningsmetoder Hva? Hvorfor? Empiriske forskningsmetoder Eksperiment Case-studier Etnografi Aksjonsforskning Spørreskjema Systematisk litteraturstudie

Detaljer

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Mandag 13. april 2015 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Mandag 13. april 2015 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Mandag 13. april 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Målenivå: Kjønn: Alle bør kunne se at denne variabelen må plasseres på nominalnivå

Målenivå: Kjønn: Alle bør kunne se at denne variabelen må plasseres på nominalnivå Fasit til eksamen 30.november 000 Oppgave 1 a) Beskriv den avhengige og de uavhengige variablene i tabellen, og diskuter hvilket målenivå du vil gi de ulike variablene. MÅL: Test av studentens ferdigheter

Detaljer

Høsten Skriftlig skoleeksamen, 23. Oktober, kl. 09:00 (3 timer). Sensur etter tre uker.

Høsten Skriftlig skoleeksamen, 23. Oktober, kl. 09:00 (3 timer). Sensur etter tre uker. Psykologisk institutt Eksamen PSY4020 - Anvendt kvantitativ forskningsmetode Eksamen PSYC3101 - Kvantitativ metode II (3. Semester) Eksamen PSYC3101 - Kvantitativ metode II (6. Semester) Høsten 2015 Skriftlig

Detaljer

STUDIEÅRET 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Onsdag 24. april 2013 kl

STUDIEÅRET 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Onsdag 24. april 2013 kl STUDIEÅRET 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Onsdag 24. april 2013 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Oppgave 1. Besvarelse av oppgave 1c) Mål på statistisk sammenheng mellom variabler i krysstabeller

Oppgave 1. Besvarelse av oppgave 1c) Mål på statistisk sammenheng mellom variabler i krysstabeller Oppgave 1 a) Beskriv den avhengige og de uavhengige variablene i tabellen, og diskuter hvilket målenivå du vil gi de ulike variablene. b) Forklar kort hva tabellen viser. c) Hva er korrelasjonen mellom

Detaljer

Psykososiale målemetoder og psykometri.

Psykososiale målemetoder og psykometri. Psykososiale målemetoder og psykometri. Kliniske og psykososiale konstruksjoner: Spørreskjema, måleskalaer og målemetoder i teori og praksis. Kort om emnet De fleste kliniske forsknings-studier, uansett

Detaljer

MEVIT2800 Metoder i medievitenskap. Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12

MEVIT2800 Metoder i medievitenskap. Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12 MEVIT2800 Metoder i medievitenskap Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12 Plan for dagen Sentrale begreper Forskningsdesign Hva kjennetegner:

Detaljer

Forskningsprosessen & metodelære

Forskningsprosessen & metodelære Forskningsprosessen & metodelære En gjennomgang av den vitenskapelige forskningsprosessen og metodelære. Skrevet av: Kjetil Sander Utgitt av: estudie.no Revisjon: 1.0 (August 2017) Innhold Forskning...

Detaljer

EKSAMEN I PSY1001/PSY1011/PSYPRO4111/ PSYKOLOGIENS METODOLOGI HØSTEN 2012 BOKMÅL

EKSAMEN I PSY1001/PSY1011/PSYPRO4111/ PSYKOLOGIENS METODOLOGI HØSTEN 2012 BOKMÅL NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt EKSAMEN I PSY1001/PSY1011/PSYPRO4111/ PSYKOLOGIENS METODOLOGI HØSTEN 2012 DATO: 14.01.2012 Studiepoeng: 7,5 Sidetall bokmål

Detaljer

Fra spørreskjema til skalaer og indekser

Fra spørreskjema til skalaer og indekser Fra spørreskjema til skalaer og indekser Forelesning 12 (1. time) 1 Måleprosessen Teoretisk definisjon Mål, skalaer Operasjonell definisjon Datamatrise Måleinstrument Virkligheten 2 Hva skal måles? Direkte

Detaljer

6.2 Signifikanstester

6.2 Signifikanstester 6.2 Signifikanstester Konfidensintervaller er nyttige når vi ønsker å estimere en populasjonsparameter Signifikanstester er nyttige dersom vi ønsker å teste en hypotese om en parameter i en populasjon

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007 SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007 Oppgave 1 Nedenfor ser du en forenklet tabell basert på informasjon fra den norske delen av European Social Survey 2004.

Detaljer

1 ME-107, forside. Nei. Riktig. 0 av 0 poeng. 2 ME-107, del 1: Kortsvarsoppgaver

1 ME-107, forside. Nei. Riktig. 0 av 0 poeng. 2 ME-107, del 1: Kortsvarsoppgaver 1 ME-107, forside Ja Nei Riktig. 0 av 0 poeng. 2 ME-107, del 1: Kortsvarsoppgaver 1/6 2) Enheter, verdier og variabler Enheter, verdier og variabler er kategorier som skiller mellom faktorene som spiller

Detaljer

Hjemmeeksamen Gruppe. Formelle krav. Vedlegg 1: Tabell beskrivelse for del 2-4. Side 1 av 5

Hjemmeeksamen Gruppe. Formelle krav. Vedlegg 1: Tabell beskrivelse for del 2-4. Side 1 av 5 Hjemmeeksamen Gruppe Studium: MAM1 Master i Markedsføring og markedskunnskap Emnekode/navn: FOR4100 Forbrukermarkedsføring Emneansvarlig: Adrian Peretz Utleveringsdato/tid: 22.08.13 klokken 09:00 Innleveringsdato/tid:

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2003

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2003 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 003 Oppgave 1 Tabell 1 gjengir data fra en spørreundersøkelse blant personer mellom 17 og 66 år i et sannsynlighetsutvalg fra SSB sitt sentrale personregister.

Detaljer

Univariate tabeller. Statistisk uavhengighet og statistisk avhengighet. Bivariat tabellanalyse. Hvordan bør vi prosentuere denne tabellen?

Univariate tabeller. Statistisk uavhengighet og statistisk avhengighet. Bivariat tabellanalyse. Hvordan bør vi prosentuere denne tabellen? Forelesning 8 Tabellanalyse Tabellanalyse er en godt egnet presentasjonsform hvis: variablene har et fåtall naturlige kategorier For eksempel kjønn, Eu-syn variablene er delt inn i kategorier For eksempel

Detaljer

ME Metode og statistikk Candidate 2511

ME Metode og statistikk Candidate 2511 ME-400, forside Emnekode: ME-400 Emnenavn: Metode og statistikk Dato: 31. mai Varighet: 5 timer Tillatte hjelpemidler: Kalkulator (enkel type) Merknader: Besvar 3 av 4 oppgaver (Oppgavene teller likt)

Detaljer

2. Forskningsdesign og sentrale begreper. I dag. Forskningsdesign: Valg i forskningsprosessen. MEVIT 2800 25. januar 2011.

2. Forskningsdesign og sentrale begreper. I dag. Forskningsdesign: Valg i forskningsprosessen. MEVIT 2800 25. januar 2011. 2. Forskningsdesign og sentrale begreper MEVIT 2800 25. januar 2011 Tanja Storsul I dag Forskningsdesign Enheter, variabler, verdier Reliabilitet og validitet Univers, utvalg og generalisering Kvalitative

Detaljer

MET 3431: Statistikk (våren 2011) Introduksjon. Genaro Sucarrat. Institutt for samfunnsøkonomi, BI. http://www.sucarrat.net/teaching/met3431/v2011/

MET 3431: Statistikk (våren 2011) Introduksjon. Genaro Sucarrat. Institutt for samfunnsøkonomi, BI. http://www.sucarrat.net/teaching/met3431/v2011/ MET 3431: Statistikk (våren 2011) Introduksjon Genaro Sucarrat Institutt for samfunnsøkonomi, BI http://www.sucarrat.net/teaching/met3431/v2011/ Sist endret: 11. januar 2011 1 Praktisk info 2 Typer data

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002 Generell informasjon Dette er den siste eksamensoppgaven under overgangsordningen mellom gammelt og nytt pensum i SVSOS107. Eksamensoppgaven

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi

Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi Faglig kontakt under eksamen: Ingvild Saksvik-Lehouillier Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 30. mai 2016 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 HØSTEN 2002

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 HØSTEN 2002 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 HØSTEN 2002 Oppgave 1 Tabell 1 gjengir data fra en spørreundersøkelse blant personer mellom 9 og 79 år i et sannsynlighetsutvalg fra SSB sitt sentrale personregister.

Detaljer

5. utgave av Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

5. utgave av Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode 5. utgave av Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode Denne boken gir en bred introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Den er skrevet spesielt for studenter og forskere, men kan også være nyttig

Detaljer

Kandidat-ID: 396. ME-108 G Samfunnsvitenskaplig metode. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. ME-108 G Dokument Automatisk poengsum Levert

Kandidat-ID: 396. ME-108 G Samfunnsvitenskaplig metode. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. ME-108 G Dokument Automatisk poengsum Levert ME-108 G Samfunnsvitenskaplig metode Kandidat-ID: 396 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status ME-108 G Dokument Automatisk poengsum Levert 1 ME-108 G Skriveoppgave Manuell poengsum Levert 2 ME-108 G Skriveoppgave

Detaljer

SOS H KVALITATIVE METODER - FORELESNING 2 - TJORA 2007

SOS H KVALITATIVE METODER - FORELESNING 2 - TJORA 2007 SOS1002 Kvalitative metoder: Forelesningen i dag Problemstillinger og nytten av teorier Observasjonsstudier Intervjuer Bruk av dokumenter [kval.2.1] Nytten av teoretiske idéer Stimuleringen ligger ikke

Detaljer

Gjør kort rede for seks av de åtte begrepene. Bruk inntil ½ side på hvert begrep.

Gjør kort rede for seks av de åtte begrepene. Bruk inntil ½ side på hvert begrep. Sensurveiledning SOS1002, høst 2012 Opgave 1 Gjør kort rede for seks av de åtte begrepene. Bruk inntil ½ side på hvert begrep. a) Type I feil er sannsynligheten for å forkaste en sann nullhypotese i en

Detaljer

Diskusjonsoppgaver Hvilke fordeler oppnår man ved analytisk evaluering sammenliknet med andre tilnærminger?

Diskusjonsoppgaver Hvilke fordeler oppnår man ved analytisk evaluering sammenliknet med andre tilnærminger? Definisjonsteori Hva er de tre hovedtilnærmingene til evaluering? Nevn de seks stegene i DECIDE. (blir gjennomgått neste uke) Gi et eksempel på en måte å gjøre indirekte observasjon. Hva ligger i begrepene

Detaljer

Dybdeintervju. Mangfold og variasjon. Typer intervju. Kvalitative intervju, typisk: Avveininger ved kval. intervju. Gjennomføring av kval.

Dybdeintervju. Mangfold og variasjon. Typer intervju. Kvalitative intervju, typisk: Avveininger ved kval. intervju. Gjennomføring av kval. Mangfold og variasjon Dybdeintervju Eklektiske tilnærminger til studieobjektet Litteratur Data Manglende muligheter for falsifisering Kulturell endring og tidsfaktoren Samoa Lengde på svalevinger Fleksible

Detaljer

DRI 3001 Våren Prosjektstyring mm Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Våren Prosjektstyring mm Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Prosjektplan, litteratur og metode Litt mer om prosjektplanlegging Bruk av litteratur Undersøkelsesopplegg (enkel metodebruk) Mål for forelesningen: - Eksemplifisere prosjektplanlegging

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere. Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere. Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave 3 Pensumoversikt Kap. 2 Beskrivende statistikk,

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 6. DESEMBER 2007 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 6. DESEMBER 2007 (4 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 6. DESEMBER 2007 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller torsdag 3. Januar

Detaljer

Forelesning 3. Hvordan kommer vi fram til det gode forskningsspørsmålet? Forskningsspørsmålet kan formuleres med ulik presisjon.

Forelesning 3. Hvordan kommer vi fram til det gode forskningsspørsmålet? Forskningsspørsmålet kan formuleres med ulik presisjon. Forelesning 3 1. Idé 2. Problemstilling Dagens tema 3. Strategi, design 4. Datainnsamling 5. Dataanalyse 6. Rapportering Hvordan kommer vi fram til det gode forskningsspørsmålet? Uklare ideer Litteratursøking

Detaljer

SENSURGUIDE MEVIT2800 Metoder i medievitenskap

SENSURGUIDE MEVIT2800 Metoder i medievitenskap SENSURGUIDE MEVIT2800 Metoder i medievitenskap Ordinær eksamen, 4. mai kl. 09:00-13:00 Om undervisningen på emnet: Kvantitativ del Studentene har hatt tre forelesninger i kvantitativ metode. Tema for forelesningene

Detaljer

1 ME-107, forside. Nei. Riktig. 0 av 0 poeng. 2 ME-107, del 1: Kortsvarsoppgaver

1 ME-107, forside. Nei. Riktig. 0 av 0 poeng. 2 ME-107, del 1: Kortsvarsoppgaver 1 ME-107, forside Ja Nei Riktig. 0 av 0 poeng. 2 ME-107, del 1: Kortsvarsoppgaver 1/6 2) Enheter, verdier og variabler En enhet er hva eller hvem vi ønsker å si noe om. En enhet har en bestemt verdi på

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1011/4111 Psykologiens metodologi

Eksamensoppgave i PSY1011/4111 Psykologiens metodologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY1011/4111 Psykologiens metodologi Faglig kontakt under eksamen: Eva Langvik Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 11. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00

Detaljer

Effektstørrelse. Tabell 1. Kritiske verdier for Pearson s produkt-moment-korrelasjon med 5% og 1% signifikansnivå. N 5% 1% N 5% 1%

Effektstørrelse. Tabell 1. Kritiske verdier for Pearson s produkt-moment-korrelasjon med 5% og 1% signifikansnivå. N 5% 1% N 5% 1% Thor Arnfinn Kleven Institutt for pedagogikk 19.09.2013 Effektstørrelse Tradisjonelt har signifikanstesting vært fremhevet som den viktigste statistiske analyseformen i pedagogisk og psykologisk forskning.

Detaljer

PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014

PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014 Psykologisk institutt PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014 Skriftlig skoleeksamen fredag 2. mai, 09:00 (4 timer). Kalkulator uten grafisk display og tekstlagringsfunksjon

Detaljer

Statistikk er begripelig

Statistikk er begripelig Statistikk er begripelig men man må begynne med ABC ANOVA ANOVA er brukt til å sammenligne gjennomsnittsverdier Slik er det, selv om det er Analysis of Variance man sier BIVARIAT Bivariat analyse er godt

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2008

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2008 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2008 Alle tre oppgavene skal besvares. De tre besvarte oppgavene teller hver en tredjedel av den samlede karakteren. Oppgave 1 Nedenfor ser du en tabell

Detaljer

Krysstabellanalyse. SOS1120 Kvantitativ metode. Disposisjon. 1. Beskrivelse av analyseteknikk. Forelesningsnotater 7. forelesning høsten 2005

Krysstabellanalyse. SOS1120 Kvantitativ metode. Disposisjon. 1. Beskrivelse av analyseteknikk. Forelesningsnotater 7. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Krysstabellanalyse Forelesningsnotater 7. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Disposisjon 1. Beskrivelse av analyseteknikk 2. Korrelasjonsmål Cramers V Gamma 3. Flerdimensjonale

Detaljer

Samfunnsvitenskapelig metode. SOS1120 Kvantitativ metode. Teori data - virkelighet. Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005

Samfunnsvitenskapelig metode. SOS1120 Kvantitativ metode. Teori data - virkelighet. Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Samfunnsvitenskapelig metode Introduksjon (Ringdal kap. 1, 3 og 4) Samfunnsvitenskapelig metode Forskningsspørsmål

Detaljer

Endring over tid. Endringsskårer eller Ancova? Data brukt i eksemplene finner dere som anova-4-1.sav, anova-4-2.sav og likelonn.sav.

Endring over tid. Endringsskårer eller Ancova? Data brukt i eksemplene finner dere som anova-4-1.sav, anova-4-2.sav og likelonn.sav. Endring over tid. Endringsskårer eller Ancova? Data brukt i eksemplene finner dere som anova-4-1.sav, anova-4-2.sav og likelonn.sav. Analyse av endringsskårer (change scores). Vi så forrige gang på analyser

Detaljer

Professor, Dr. Thomas Hoff

Professor, Dr. Thomas Hoff Måling av arbeidsmiljø i U&H sektoren Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO FORMÅL Alle metoder for måling av arbeidsmiljø har sine unike styrker og svakheter Formålet med arbeidsnotatet

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. MAI 2004 (6 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. MAI 2004 (6 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. MAI 2004 (6 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller fredag 28. mai kl. 14.00,

Detaljer

KVALITATIVE METODER I

KVALITATIVE METODER I KVALITATIVE METODER I Gentikow, Barbara 2005: Hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode. Revidert utgave. Kristiansand: IJ-forlaget Grønmo, Sigmund 2004: Samfunnsvitenskapelige metoder,

Detaljer

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Sidsel Natland Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Holbergprisen i skolen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 2.-3. april 2008 Forskning vs hverdagsfilosofi

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. DESEMBER 2005 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. DESEMBER 2005 (4 timer) EKSAMEN I SOS20 KVANTITATIV METODE 5. DESEMBER 2005 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller fredag 23. desember

Detaljer

Seminar 7: Måling og datainnsamling i samfunnsvitenskap. Forelesning om temaet, 2 timer Studentpresentasjoner, 1 time

Seminar 7: Måling og datainnsamling i samfunnsvitenskap. Forelesning om temaet, 2 timer Studentpresentasjoner, 1 time Måleprosessen Teoretisk definisjon Mål, skalaer TIØ11 Kvantitativ metode Seminar 7: Måling og datainnsamling i samfunnsvitenskap Operasjonell definisjon Måleinstrument Datamatrise 1 Virkligheten 4 Plan

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 2. DESEMBER 2010 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 2. DESEMBER 2010 (4 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 2. DESEMBER 2010 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller 23. desember 2010

Detaljer

Datainnsamling. Gruppetime 15. Februar Lone Lægreid

Datainnsamling. Gruppetime 15. Februar Lone Lægreid Datainnsamling Gruppetime 15. Februar 2017 - Lone Lægreid Plan for i dag: 1. Semesterplan 2. Oblig + presentasjoner 3. Slides om datainnsamling 4. Case 5. Individuelt gruppearbeid 6. Spørsmål Plan for

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi

Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi Institutt for psykologi Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi Faglig kontakt under eksamen: Ingvild Saksvik-Lehouillier Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 23. mai 2017 Eksamenstid:

Detaljer

Studier, region og tilfredshet

Studier, region og tilfredshet Studier, region og h Utarbeid av Ronny Kleiven Antall ord 2190 1 3.1 GRUNNLEGGENDE STATISTISKE BEGREPER Innen statistikk opererer man med felles begreper som danner rammene for de videre forskningsprosessene.

Detaljer

Dokumentstudier, innholdsanalyse og narrativ analyse. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 163-231.

Dokumentstudier, innholdsanalyse og narrativ analyse. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 163-231. Dokumentstudier, innholdsanalyse og narrativ analyse. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 163-231. Tematikk: Oppsummere hovedpunktene fra sist forelesning. Dokumentstudier

Detaljer

3. Innsamling av kvantitative data. I dag. Kvalitative og kvantitative opplegg 1/27/11. MEVIT februar 2011 Tanja Storsul

3. Innsamling av kvantitative data. I dag. Kvalitative og kvantitative opplegg 1/27/11. MEVIT februar 2011 Tanja Storsul 3. Innsamling av kvantitative data MEVIT2800 1. februar 2011 Tanja Storsul I dag Innsamling av kvantitative data Spørreskjema Innholdsanalyse Kvalitative og kvantitative opplegg Aspekt ved undersøkelsen

Detaljer

Median: Rangerer fordeling: Antall studenter er oddetall, medianposisjonen er 4, og medianen er 28 timer

Median: Rangerer fordeling: Antall studenter er oddetall, medianposisjonen er 4, og medianen er 28 timer Sensorveiledning Eksamen vår 2015 SOS1002 Oppgave 1 a) Standardavviket. Et mål på spredning for kontinuerlige variabler. Det beregnes som kvadratrot til variansen. b) Minste kvadraters metode (OLS): En

Detaljer

VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING

VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING 1 VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING How do patients with exacerbated chronic obstructive pulmonary disease experience care in the intensive care unit (Torheim og Kvangarsnes, 2014)

Detaljer

Statistikk og dataanalyse

Statistikk og dataanalyse Njål Foldnes, Steffen Grønneberg og Gudmund Horn Hermansen Statistikk og dataanalyse En moderne innføring Kapitteloversikt del 1 INTRODUKSJON TIL STATISTIKK Kapittel 1 Populasjon og utvalg 19 Kapittel

Detaljer

Forelesning 19 SOS1002

Forelesning 19 SOS1002 Forelesning 19 SOS1002 Kvalitative forskningsmetoder Pensum: Thagaard, Tove (2003): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 2. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. 1 Målet med den kvalitative

Detaljer

Forelesning 10 Statistiske mål for bivariat tabellanalyse. Korrelasjonsmål etter målenivå. Cramers V

Forelesning 10 Statistiske mål for bivariat tabellanalyse. Korrelasjonsmål etter målenivå. Cramers V Forelesning 10 Statistiske mål for bivariat tabellanalyse Vi har ulike koeffisienter som viser styrken på den statistiske avhengigheten mellom de to variablene. Valg av koeffisient må vurderes ut fra variablenes

Detaljer