Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produksjon av ÅrsraPPort 2006:"

Transkript

1

2 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to

3 Innhold Introduksjon av selskapet... 5 Selskapsstruktur og organisasjon... 6 Beretning om årets virksomhet... 8 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet...18 Revisjonsberetning...30 Nøkkeltall...31 Energiomsetning...32 Produksjon og nettdrift...33 side tre

4 Hovedtall (1000 kr.) Brutto omsetning Årets resultat Egenkapital Totalkapital Investeringer Antall kunder Antall ansatte Produksjon av Årsrapport 2006: Idé, design og trykk: Stokmarknes Aktietrykkeri Foto av Marit Liland Fredriksen: Silje Nilsen, Vesteraalens Avis. Bildemateriell er skaffet til veie av Trollfjord Kraft. Tilrettelegging fra Trollfjord Kraft: Administrasjonssjef Bård Larsen og markedssjef Asbjørn Klaussen. side fire

5 Introduksjon av selskapet Hadsel Kommunale Kraftverk ble stiftet 2. desember 1937 med den målsetting at all kraftutbygging og kraftdistribusjon skulle samles i ett kommunalt selskap. Med energiloven av ble energiverkenes rammebetingelser endret, markedsbasert kraftomsetning og etter hvert et eget reguleringsregime for nettselskapene innført. Forvaltningsrollen ble endret til forretning og med det selskapsform. Med overgang til aksjeselskap er bedriften tilpasset de krav som stilles til effektivitet og dynamikk og større frihet i et mer konkurranseutsatt marked. Det gir også større muligheter til delegering av det forretningsmessige og ledermessige resultatansvar og således muligheter til økt driftseffektivitet. Selskapet ble omdannet til aksjeselskap den med Hadsel kommune som eneaksjonær. Fra ble selskapsnavnet endret fra Hadsel Energiverk AS til Trollfjord Kraft AS. Datterselskapene har navnene Trollfjord Bredbånd AS, Trollfjord Eiendom AS og Hadsel Elektro AS. Selskapet driver med produksjon, omsetning og distribusjon av elektrisk kraft. Selskapet har sitt forretningskontor på Stokmarknes og konsesjonsområdet er Hadsel kommune. Totalt har bedriften 29 ansatte. Selskapet eier tre kraftstasjoner med en midlere produksjon på 21,2 GWh. Trollfjord Kraft AS mottar energien på 132 kv- nivå via ringforbindelsen Kanstadbotn Kvitfossen Melbu Sortland. I 2006 har selskapet vært inne i en strategiprosess. Strategisk plan for Trollfjord Kraft AS med tidshorisont ble vedtatt av styret 28.juni Det utarbeides strategisk plan for datterselskaper i Visjon Trollfjord Kraft i hundre. Med denne visjon mener vi: 100 års el-forsyning 100 % effektiv Et selskap i rask utvikling Virksomhetsidé Trollfjord Kraft skal bygge og vedlikeholde en framtidsrettet infrastruktur i Hadsel kommune, samt levere relaterte produkter og tjenester etterspurt av lokalsamfunnet. Hovedmål Overordnet for virksomheten er at Trollfjord Kraft skal være en ledende bedrift i Hadsel kommune som driver effektivt og lønnsomt til beste for kunder, ansatte og eier. side fem

6 Selskapsstruktur og organisasjon Generalforsamling Styre Prosjekt/Plan System Adm. direktør Administrasjon Marked Teknisk drift/plan Generalforsamling Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. I generalforsamlingen er Hadsel kommune representert med ordføreren. Styret i Trollfjord Kraft AS Selskapet ledes av et styre på 6 medlemmer. Generalforsamlingen velger 5 styremedlemmer m/varamedlemmer. 1 styremedlem med varamedlem velges av og blant energiverkets ansatte. Funksjonstiden for styremedlemmene og deres varamedlemmer er 2 år, dog slik at 2 og 3 styremedlemmer og deres varamedlemmer er på valg hvert år. Det er vedtatt styreinstruks for virksomheten. Trollfjord Kraft AS styre har i 2006 hatt følgende sammensetning: Hugo Olsen Jann Abelsen Marion Celius Stein Are Larsen Finn Sture Hultgreen Torstein Johnsen - ansatterepresentant Styreleder i Trollfjord Kraft AS er Hugo Olsen med Jann Abelsen som nestleder. Selskapets administrerende direktør Jacob N. Jacobsen deltar i styret uten stemmerett. side seks

7 Trollfjord Kraft AS er organisert i tre fagavdelinger der ledere i avdelingene og prosjektingeniører er representert i en ledergruppe. Energiverkets ledergruppe består av: Jacob N. Jacobsen - adm. direktør Bård Larsen - administrasjonssjef Asbjørn Klaussen - markedssjef Asbjørn Myrstad - teknisk sjef Yngve Pettersen - prosjektingeniør John Kristian Evjen - prosjektingeniør Arbeidsmiljøutvalg: Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning pr : Medlemmer: Fra de ansatte: Fra virksomheten: Yngve Pettersen (leder) Jacob N. Jacobsen Rolf Helge Moe Hugo Olsen Yngve Jakobsen (hovedverneombud) Jann Abelsen Asbjørn Myrstad (verneleder) MEDEIER- OG MEDLEMSKAP Medeierskap: Niingen Kraftlag AS, Rasjonell Elektrisk Nettdrift AS (REN), Norsk Systemplan og Enøk AS (Norsec). Medlemskap: KS Bedrift og Forum for strategisk nettutvikling (FSN). side syv

8 Beretning om årets virksomhet GENERELT Trollfjord Kraft AS (TK) er et produksjons-, omsetnings- og distribusjonsverk som har sitt forretningskontor på Stokmarknes i Hadsel kommune. Som en del av konsernet Trollfjord Kraft AS er datterselskapene Trollfjord Eiendom AS, Trollfjord Bredbånd AS og Hadsel Elektro AS, alle 100 % eid av morselskapet. Trollfjord Kraft AS har i 2006 gjennomført en strategiprosess med innleid konsulentfirma. Det er utarbeidet en strategiplan for Visjon, virksomhetside`, hovedmål og verdigrunnlag, strategisk grunnlag, ekstern og intern analyse, veivalg, operative mål og plan for iverksetting er utarbeidet for virksomheten. Det er i 2006 påbegynt strategiprosesser for datterselskapene. Etter 3 års drift har Trollfjord Bredbånd AS befestet sin posisjon som bredbåndsleverandør til kommune, næring og privatmarked. Privatkunder har tatt godt imot tilbud om tripleplay (internett, telefoni og bredbånd) levert på fiber. I 2006 kjøpte Trollfjord Kraft AS coaxialnett på Melbu og Stokmarknes. Nettet er forsterket og ombygd for å være forberedt til å levere tripleplay (internett, telefoni og bredbånd). Leveranser til bedriftsmarkedet har hatt en positiv utvikling. Med stadig ny og skiftende teknologi har selskapet store utfordringer. Selskapet vil i løpet av en toårsperiode gå over fra utbyggingsfase til en driftsfase er 3.driftsår for Hadsel Elektro AS. Selskapet har hatt en positiv utvikling i 2006 med økt omsetning og nye produkter. Bedriften har 10 ansatte og kjøper administrative tjenester fra morselskapet og leier lokaler fra Trollfjord Eiendom AS. Innenfor nettvirksomheten blir det lagt ned et stort arbeid med rehabilitering, nybygg og vedlikehold av fordelingsnettet. Fiber og coaxialnett er eid av Trollfjord Kraft AS, og montører innen nettvirksomheten har en stor oppgave med utbygging av bredbåndnett. Ut fra pålegg fra myndighetene har skogrydding av linjetraseer for høyspent og lavspent høy prioritet og beskjeftiget egne og innleide mannskaper. Høsten 2006 var jobben fullført. Kraftomsetningen er preget av stabilitet. Markedsprisen i 2006 var i gjennomsnitt 39,1 øre/kwh. Garantikraft er et innarbeidet produkt som våre kunder har tillit til. Trollfjord Kraft AS har hatt kommisjonsavtale med Fjordkraft AS i 10 år. Alliansesamarbeidet Fjordkraft er nyttig og utvikles videre innenfor aktuelle samarbeidsprosjekter. Våre kraftstasjoner har hatt tilnærmet normalproduksjon i Det ble produsert 20,3 GWh i våre 3 kraftstasjoner. For året 2006 ble totalomsetningen i eget nett på 155,7 GWh. Det er en nedgang på 2,4 % i forhold til foregående år har vært et rolig driftsår. Kraftstasjonene har ikke hatt driftsavbrudd. Det har vært få feilsituasjoner i nettet; totalt avbrudd er beregnet til 19,015 MWh. side åtte

9 Resultat og finansielle forhold RESULTAT OG FINANSIELLE FORHOLD Konsernet Trollfjord Kraft Konsernet Trollfjord Kraft består av morselskapet Trollfjord Kraft AS med heleide datterselskaper Trollfjord Eiendom AS, Trollfjord Bredbånd AS og Hadsel Elektro AS. Årsoppgjøret Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp med denne forutsetning. Resultat Morselskapet Omsetning og resultat Selskapets totalomsetning økte med 19 mill. kroner fra foregående år. Dette har i første rekke sammenheng med de høye markedsprisene på kraft som man hadde i 2006, samt inntekstføring av mindreinntekt fra nettvirksomheten for tidligere år. Personalkostnadene har en netto økning på 1,7 mill. kroner fra forrige år. Kostnadsøkning skyldes generell lønnsøkning, økning i arbeidsstokken, samt opptrapping av arbeidsgiveravgiften på 0,4 mill. kroner. «Trollfjord Kraft AS skal være en støttespiller til idrett og kultur i Hadsel» Norgesmester Marit Liland Fredriksen har Trollfjord Kraft som hovedsponsor. side ni

10 Andre driftskostnader omfatter materiell og tjenestekostnader knyttet til drift og vedlikehold av nett- og kraftanlegg. Disse utgjør 12,5 mill. kroner, som er 2 mill. kroner høyere enn forrige år. Økningen skyldes primært innleie av firma til skogrydding i linjetraseer, samt gjennomføring av strategiprosess i selskapet. Driftsresultatet er på 11,3 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 1 mill. kroner fra Morselskapets resultat før skatt er på 8,8 mill. kroner og årsresultat 6,6 mill. kroner. Årsresultatet viser en forbedring på 1,9 mill. kroner fra Investeringer Investeringer i egne driftsmidler i regnskapsåret beløper seg til 13,3 mill. kroner. Av dette utgjør 5,9 mill. kroner kjøp og oppgradering av kabeltvnettet på Stokmarknes og Melbu, samt videre utbygging av fibernett. Nærmere spesifikasjon vises i egen note til regnskapet. Likviditet og finansiering Selskapets investeringer er finansiert gjennom økt lånegjeld. Lånegjeld til kredittinstitusjon pr utgjør 55,5 mill. kroner. Dette utgjør 25 % av totalkapitalen. Ansvarlig lån til eier utgjør 84 mill. kroner. Etter avtalen er lånet avdragsfritt og renten skal årlig fastsettes til markedsmessige vilkår. I 2006 var den satt til 5 %. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapets kraftproduksjon er eksponert for endringer i kraftpriser. Selskapet har inngått avtale om aktiv forvaltning for å redusere denne type risiko. Tilsvarende reduksjon av risiko knyttet til kraftomsetning til sluttbruker håndteres gjennom innkjøp og produktavtale med Fjordkraft AS. Selskapet er også eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da selskapet har rett til å stenge strømleveranse. Deler av tap knyttet til kraftlevering bæres gjennom avtale med Fjordkraft AS. Det er ikke inngått øvrige avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten som tilfredsstillende. For innkjøp av kraft for salg til sluttbruker blir selskapet avregnet månedlig fra leverandør, mens forbruk hos husholdningskunder blir, i henhold til myndighetenes regelverk, avregnet kvartalsvis på etterskudd. Forforfallstiden er da opptil 110 dager etter at leveransen starter. Det arbeides med å forkorte forfallstiden. Resultat og forslag til overføringer Selskapets regnskapsresultat for 2006 er oppgjort med et overskudd etter skatt på kr ,- som er foreslått disponert slik: Avsatt Utbytte kr Avsatt til Annen egenkapital: kr Selskapets frie egenkapital pr utgjør kr Konsernet Datterselskapene bidro også i 2006 negativt for konsernet, men samtlige tre selskaper viser betydelig resultatforbedring fra Trollfjord Bredbånd AS er fortsatt i en oppbyggingsfase, det var derfor også forventet underskudd for Selskapet har imidlertid så langt hatt en positiv utvikling, og omsetningen økte med 22 % fra 2005 og både omsetnings- og resultatmål for året ble dermed oppnådd. Det forventes at selskapet skal vise positivt resultat fra Trollfjord Eiendom AS har gjennom omorganisering av driften oppnådd reduserte driftskostnader. Høye oppvarmingskostnader samt at det i deler av året har vært lavt utleiebelegg på hyblene har medført underskudd også i Vi ser fortsatt forbedring, og det forventes at selskapet skal vise overskudd i side ti

11 Hadsel Elektro AS oppnådde en omsetningsøkning fra 2005 til 2006 på 1,2 mill. kroner; - tilsvarende 20%. Selskapets driftsresultat ble positivt. Det arbeides aktivt for å fortsette forbedringen av lønnsomheten, og det forventes at man i 2007 skal oppnå et resultat på nivå med installasjonsbransjen forøvrig. Driftsresultat for konsernet ble på 11,1 mill. kroner; en forbedring fra 2005 på 4,5 mill. kroner. Resultat før skatt for konsernet ble på 8,1 mill. kroner og endelig årsresultat på 6,1 mill. kroner. STYRET OG ADMINISTRASJON Styret har avholdt 9 møter og behandlet 50 saker. Av viktige saker kan nevnes: Årsberetning og Regnskap for 2005 Budsjett 2007 Nettleietariffer 2007 Økonomirapporter. Virksomhetsrapporter Strategiprosess i Trollfjord Kraft AS Felles prosjekt regionalnett Tilleggsregulering i Trollfjord Nettregulering i nye rammebetingelser Ved utgangen av året hadde Trollfjord Kraft AS 29 heltidsansatte. Administrasjon...4 Teknisk avdeling...14 Markedsavdeling...5 Administrasjonsavdeling...6 EIERFORHOLD Alle aksjer i selskapet eies av Hadsel kommune: 5000 aksjer á kr 1.000,-. MARKEDSSITUASJONEN Kundebarometer Årlig gjennomføres undersøkelse vedrørende tilfredsheten blant Trollfjord Kraft sine kunder. Siden vi startet årlige undersøkelser i 2001 har kundetilfredsheten vist seg å være på et høyt nivå. Undersøkelsen i 2006 gav også meget positive resultater på tross av et år med relativt mye negativ fokus på kraftpriser nasjonalt. Det er gledelig at vi opprettholder den høye lojalitetsgraden i et ellers turbulent strøm-marked. Som en følge av de tilbakemeldinger vi fikk fra forrige kundeundersøkelse økte vi graden av kundeinformasjon og relasjonsbyggende markedsaktiviteter i Vi tror dette har innvirket positivt og vi vil videreføre dette arbeidet. Kraftomsetning Også i 2006 har vi hatt en meget stabil kundemasse på kraftomsetning. Nær alle våre kraftkunder kjøper strøm gjennom GarantiKraftproduktet. Omsatt kraft var 108 GWh. Dette er ca 4,4 % reduksjon i forhold til foregående driftsår. Det økonomiske resultatet på kraftomsetningen har vært tilfredsstillende i Kraftproduksjon All egenprodusert kraft handles i det åpne kraftmarkedet. Dette gjøres også med selskapets andel av produsert kraft i Niingen Kraftlag AS. Produsert mengde kraft i egne anlegg ble på 20,3 GWh. Dette er på nivå med midlere produksjon siste 15 år. Vår andel av kraftproduksjon i Niingen ble 13,6 GWh. Kraftprismarkedet ga oss god betaling for kraftproduksjonen. Gjennomsnittlig spotpris for året ble 39,5 øre/kwh, noe som er høyeste pris siden innføringen av markedsprising i Til sammenligning var gjennomsnittlig spotpris forrige år 23,5 øre/kwh. side elleve

12 Tilsynsvirksomhet Tilsynsvirksomheten er organisert innenfor Markedsavdelingen. Virksomheten er underlagt gjeldende rammer fra DSB og vi får gode tilbakemeldinger fra myndighetene på det arbeid som utføres. Vårt tilsyn utøver også brannetterforskning i samarbeid med politiet. Av ulike aktiviteter rettet mot organisasjoner og strømforbrukere vil vi bl.a. nevne informasjon og elsikkerhetsarbeid overfor ungdomsskoleelever. Vi har også bidratt i aksjon boligbrann og vi har en hospiteringsordning med ungdomsskolen på Stokmarknes. Annen virksomhet i Markedsavdelingen Markedsavdelingen yter tjenester til datterselskapet Trollfjord Bredbånd. Salg og markedsplanlegging er oppgaver som har blitt styrket gjennom året Det pågående arbeidet med implementering av toveiskommunikasjon for automatisk avlesning av strømforbruk har i 2006 blitt gjennomført i henhold til budsjett og prosjektplan. Systemet blir gradvis bygget ut og fungerer tilfredsstillende. Avdelingen har også ansvar for rådgivning og salg overfor strømforbrukere, samt fakturering av all strømomsetning. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Bedriften arbeider kontinuerlig med internkontroll og kvalitetsforbedring. Målsettingen er at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker, skader eller materielle tap. Alt personell innenfor Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og vernetjenesten har gjennomført 40-timers grunnkurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Montørene har gjennomgått kurs i leder for sikkerhet og leder for kobling. I tillegg foretar vi en årlig gjennomgang av driftsforskriftene. Alle ansatte på teknisk avdeling er sertifisert for utførelse av varme arbeider. Vi har i 2006 benyttet HMS-Senteret Vesterålen AS som samarbeidspartner innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette inkluderer også årlig helseundersøkelse av de ansatte. Bedriften har anskaffet seg hjertestarter/defibrillator primært beregnet å være tilgjengelig ved arbeidsoppdrag i de mest perifere områder. 16 personer ved bedriften har gjennomført kurs og sertifisering i bruk av hjertestarter. Gjennomsnittlig sykefravær i 2006 var 3,37 %. Av dette utgjør langtidsfravær over 16 dager 1,77 %. Selskapet har hatt en ulykke som har medført personskade. side tolv

13 Selskapet har 29 ansatte, av disse er det 6 kvinner. Totalt har konsernet 42 ansatte, herav 6 kvinner. Selskapet og konsernet er i rekrutteringssammenheng bevisst på at kvinneandelen er lav. Både selskapet og bransjen for øvrig konstaterer at utdanning og søkning til tekniske stillinger fra kvinner er svært lav. Styret består av 6 personer; herav 1 kvinne. Styret registrerer at dets kjønnssammensetning ikke er i samsvar med samfunnets målsetting om en 40/60-fordeling. YTRE MILJØ Vannkraften er en ren og fornybar energikilde som ikke forurenser det ytre miljø. Etter styrets oppfatning driver ikke bedriften virksomhet som forurenser det ytre miljø. Bedriften etterstreber å benytte miljøriktige stoffer og håndterer spesialavfall på en korrekt måte etter gjeldende forskrifter. Ved anleggsarbeide har bedriften en klar målsetting om å ferdes skånsomt i naturen og at vi skal foreta nødvendig oppryddingsarbeid etter oss. FREMTIDSUTSIKTER Tilleggsregulering i Trollfjord I kraftverk vil få sin oppstart i I juli starter arbeid med dam ved Trollfjordvannet. Neste byggetrinn, tunnel fra Blåskavlvann til Isvannet, får sin oppstart i NVE`s nye reguleringsutforming for nettvirksomheter ble innført fra januar Det blir årlig effektivitetsmåling og årlig fastsettelse av inntektsramme. Trollfjord Kraft AS har fått gode rammebetingelser med effektivitet på 100 % og god inntektsramme. I 2007 skal selskapet gjøre analyse av fremtidig effektivitet og inntektsramme. I 2006 ble det utarbeidet strategisk plan for for Trollfjord Kraft AS. I år er det gjennomført strategiprosesser for datterselskapene. Dermed er det utført en helhetlig strategiprosess i konsernet. I forbindelse med planlagt nytt sykehus på Stokmarknes, har Trollfjord Kraft AS under planlegging bygging av fjernvarmesentral for levering av vannbåren varme til sykehuset og andre store brukere av fjernvarme. På Børøya er det et forprosjekt på alternativ energileveranse. TK har gjennom eiendomsselskapet tanker om utvikling av eiendommen på Lillebørøya. Samtidig ser vi på områder nær sentrum av Stokmarknes. Områdene vil være naturlig å forsyne med infrastruktur på el, fjernvarme og bredbånd. Trollfjord Kraft AS er inne i et jubileumsår. Hundre elektriske år og 70 år som distribusjons og produksjonsverk. Det er 100 år siden gründeren Christian Fredriksen stiftet Melbu Elektrisitetsverk og bygde det første kraftverket i Brekka. Jubileet ønsker vi å markere gjennom året Trollfjord Kraft AS har eier og styre som gir selskapet rammebetingelser til å utvikle selskapet til en totalleverandør av energitjenester. De utfordringer som er tillagt virksomheten både teknisk og økonomisk er store, og de vil ha vår største oppmerksomhet. Styret retter en takk til ansatte for godt samarbeid og stor innsats til selskapets beste i side tretten

14 Resultatregnskap 2005 Morselskap Konsern 2006 Note Driftsinntekter Kraftsalg, nettleie- og salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Kraftkjøp Sentralnettskostnader Andre varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle verdier Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt fra konsernselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt ( ) Verdiendring aksjer og fond ( ) Nedskrivning finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad ( ) ( ) Resultat av finansposter ( ) Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til utbytte Overført annen egenkapital Sum overført Avgitt konsernbidrag side fjorten

15 Balanse Morselskap Note Eiendeler Konsern Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger og tomter Linjenett og kraftanlegg Transportmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler sum finansielle driftsmidler sum anleggsmidler O omløpsmidler Lagerbeholdning Fordringer Kundefordringer Fordring på konsernselskap Andre fordringer sum fordringer Markedsbaserte aksjer og andre omløpsaksjer Bankinnskudd, kontanter o.l, sum omløpsmidler sum eiendeler side femten

16 Balanse Morselskap Note Eiendeler Konsern Egenkapital og Gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning og forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Gjeld til foretak i samme konsern Avsatt til utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital side seksten

17 Kontantstrømanalyse Morselskap Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle A aktiviteter Resultat før skattekostnad Betalte skatter For mye avsatt skatt tidligere år Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Nedskrivning aksjer Kursendring markedsbaserte aksjer Endring pensjonsforpliktelse Endringer i varelager Endring i kundefordringer Endring i andre utestående fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av aksjer og andeler Netto salg/kjøp markedsbaserte aksjer netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter K kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Avgitt konsernbidrag N netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt side sytten

18 Noter Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper GENERELT Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp etter forutsetning om fortsatt drift. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Trollfjord Kraft AS og datterselskapene Trollfjord Eiendom AS, Trollfjord Bredbånd AS og Hadsel Elektro AS. Morselskapet eier 100% av datterselskapene. Det er ingen stemmebegrensning i datterselskapene. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner og interne fordringer og gjeld mellom selskapene elimineres til bokførte verdier. Morselskapets andel av aksjekapital i datterselskapene er eliminert. I de tilfeller hvor bokført verdi av aksjene avviker fra aksjekapitalen i datterselskapene, er avviket bokført mot annen egenkapital. Tilknyttet selskap Med tilknyttede selskaper menes selskaper der konsernet har en eierandel mellom 20-50%, hvor investeringen er langvarig og av strategisk karakter. Tilknyttede selskaper hvor Trollfjord Kraft AS ikke har reell innflytelse er ikke konsolidert, men tatt inn i selskapets regnskap etter kostmetoden. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, d.v.s. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. KLASSIFISERING Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. VURDERINGSREGLER Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Varelager er vurdert til anskaffelseskost for innkjøpte varer. Varelager er nedskrevet til forventet salgsverdi, såfremt denne er lavere enn anskaffelseskost. Varelager består av varer på eget lager. Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Aksjer. Omløpsaksjer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig kostpris og virkelig verdi. Aksjer som inngår i handelsportefølje, er registrert på børs og har god eierspredning og likviditet (markedsbaserte aksjer), er vurdert til markedsverdi pr Andre aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen, og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. side atten

19 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatt. Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen i hht. god regnskapsskikk. Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Note nr. 2 - Egenkapital Egenkapital morselskap Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat Avsatt til utbytte = Egenkapital Egenkapital konsern Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital Årsresultat Trollfjord Kraft AS Årsresultat Trollfjord Eiendom AS Årsresultat Trollfjord Bredbånd AS Årsresultat Hadsel Elektro AS Avsatt til utbytte i morselskap Egenkapital side nitten

20 Note nr. 3 - Varige driftsmidler (1000 kr.) Morselskap Transp.m. og utstyr Inventar EDB Kraftanlegg Fordelings -nett Bygg og tomt Bredbånds -nett Anlegg under arbeid Sum Ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året - Samlede av- og nedskr = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 13% 20% 2-4% 2-10% 4% 5-10% Konsern Transp.m. og utstyr Inventar EDB Kraftanlegg Fordelings -nett Bygg og tomt Bredbånds -nett Goodwill Anlegg under arbeid Sum Ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året 0 - Samlede av- og nedskr = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 13% 20% 2-4% 2-10% 2-10% 5-10% 20% side tjue

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer