70 år i «overordnet målsetting» side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2"

Transkript

1 2007 Årsrapport

2 70 år i 2007 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport 2007

3 Innhold Introduksjon av selskapet... 5 Selskapsstruktur og organisasjon... 6 Beretning om årets virksomhet... 8 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet...18 Revisjonsberetning...31 Nøkkeltall...32 Energiomsetning...33 Produksjon og nettdrift...34 årsrapport 2007 side 3

4 Hovedtall (1000 kr.) Brutto omsetning Årets resultat Egenkapital Totalkapital Investeringer Antall kunder Antall ansatte PRODUKSJON AV ÅRSRAPPORT 2007: Idé, design og trykk: Stokmarknes Aktietrykkeri. Foto av Marit Liland Fredriksen: Silje Nilsen, Vesteraalens Avis. Bildemateriell er skaffet til veie av Trollfjord Kraft. Tilrettelegging fra Trollfjord Kraft: Administrasjonssjef Bård Larsen og markedssjef Asbjørn Klaussen. side 4 årsrapport 2007

5 Introduksjon av selskapet Hadsel komm. kraftverk ble stiftet 2. desember 1937 med den målsetting at all kraftutbygging og kraftdistribusjon skulle samles i ett kommunalt selskap. Med energiloven av ble energiverkenes rammebetingelser endret, markedsbasert kraftomsetning og etter hvert et eget reguleringsregime for nettselskapene innført. Forvaltningsrollen ble endret til forretning og med det selskapsform. Med overgang til aksjeselskap er bedriften tilpasset de krav som stilles til effektivitet og dynamikk og større frihet i et mer konkurranseutsatt marked. Det gir også større muligheter til delegering av det forretningsmessige og ledermessige resultatansvar og således muligheter til økt driftseffektivitet. Selskapet ble omdannet til aksjeselskap den med Hadsel kommune som eneaksjonær. Fra ble selskapsnavnet endret fra Hadsel Energiverk AS til Trollfjord Kraft AS. Datterselskapene har navnene Trollfjord Bredbånd AS, Trollfjord Eiendom AS og Hadsel Elektro AS. Selskapet driver med produksjon, omsetning og distribusjon av elektrisk kraft. Selskapet har sitt forretningskontor på Stokmarknes og konsesjonsområdet er Hadsel kommune. Totalt har bedriften 29 ansatte. Selskapet eier tre kraftstasjoner med en midlere produksjon på 21,2 GWh. Trollfjord Kraft AS mottar energien på 132 kv- nivå via ringforbindelsen Kanstadbotn Kvitfossen Melbu Sortland. Selskapet har vært inne i en strategiprosess. Strategisk plan for Trollfjord Kraft AS med tidshorisont ble vedtatt av styret 28.juni Det er utarbeidet strategisk plan for datterselskapene. Visjon. Trollfjord Kraft i hundre. Med denne visjon mener vi: 100 års el-forsyning 100 % effektiv Et selskap i rask utvikling Virksomhetsidé: Trollfjord Kraft skal bygge og vedlikeholde en framtidsrettet infrastruktur i Hadsel kommune, samt levere relaterte produkter og tjenester etterspurt av lokalsamfunnet. Hovedmål: Overordnet for virksomheten er at Trollfjord Kraft AS skal være en ledende bedrift i Hadsel kommune som driver effektivt og lønnsomt til beste for kunder, ansatte og eier. årsrapport 2007 side 5

6 Selskapsstruktur og organisasjon Generalforsamling Styre Adm. direktør Prosjekt/Plan System Administrasjon Marked Teknisk drift/plan Generalforsamling Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. I generalforsamlingen er Hadsel kommune representert med ordføreren. Styret i Trollfjord Kraft AS Selskapet ledes av et styre på 6 medlemmer. Generalforsamlingen velger 5 styremedlemmer m/varamedlemmer. 1 styremedlem med varamedlem velges av og blant energiverkets ansatte. Funksjonstiden for styremedlemmene og deres varamedlemmer er 2 år, dog slik at 2 og 3 styremedlemmer og deres varamedlemmer er på valg hvert år. Det er vedtatt styreinstruks for virksomheten. Trollfjord Kraft AS styre har i 2007 hatt følgende sammensetning: Hugo Olsen Jann Abelsen Jan Steffensen Stein Are Larsen Finn Sture Hultgreen Torstein Johnsen - ansatterepresentant Styreleder i Trollfjord Kraft AS er Hugo Olsen med Jann Abelsen som nestleder. Selskapets administrerende direktør Jacob N. Jacobsen deltar i styret uten stemmerett. side 6 årsrapport 2007

7 Trollfjord Kraft AS er organisert i tre fagavdelinger der ledere i avdelingene og prosjektingeniører er representert i en ledergruppe. Energiverkets ledergruppe består av: Jacob N. Jacobsen - adm. direktør Bård Larsen - administrasjonssjef Asbjørn Klaussen - markedssjef Asbjørn Myrstad - teknisk sjef Yngve Pettersen - prosjektingeniør John Kristian Evjen - prosjektingeniør Arbeidsmiljøutvalg: Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning pr : Medlemmer: Fra de ansatte: Fra virksomheten: Yngve Pettersen Jacob N. Jacobsen (leder) Rolf Helge Moe Hugo Olsen Jostein Holen (verneombud) Jann Abelsen Asbjørn Myrstad (verneleder) MEDEIER- OG MEDLEMSKAP Medeierskap: Niingen Kraftlag AS, Rasjonell Elektrisk Nettdrift AS (REN), Norsk Systemplan og Enøk AS (Norsec). Medlemskap: KS Bedrift og Forum for strategisk nettutvikling (FSN). STYRET I TROLLFJORD KRAFT 2007 årsrapport 2007 side 7

8 Beretning om årets virksomhet GENERELT Trollfjord Kraft AS (TK) er et produksjonsomsetnings- og distribusjonsverk som har sitt forretningskontor på Stokmarknes i Hadsel kommune. Som en del av konsernet Trollfjord Kraft AS er datterselskapene Trollfjord Eiendom AS, Trollfjord Bredbånd AS og Hadsel Elektro AS, alle eid av morselskapet. Trollfjord Kraft AS har gjennomført en strategiprosess med innleid konsulentfirma. Strategiprosesser er en kontinuerlig øvelse. Det er utarbeidet en strategiplan for I 2007 er det utarbeidet strategiplaner for Trollfjord Bredbånd AS, Trollfjord Eiendom AS og Hadsel Elektro AS. Etter 4 års drift har Trollfjord Bredbånd AS befestet sin posisjon som bredbåndleverandør til befolkningen i Hadsel kommune. Fiber- og coaxialnett er fullt utbygd i Stokmarknes og på Melbu. Fiberutbygging til grisgrendte strøk er planlagt utbygd. Selskapet har i 2007 et positivt resultat. Dette er i tråd med utviklingen nedfelt i forretningsplan i Selskapet vil i løpet av 2009 være ferdig med utbyggingsfasen og være over i en driftsfase. Hadsel Elektro AS har hatt en positiv utvikling i 2007 som er selskapets 4. driftsår. Det er lansert nye produkter og omsetningen har økt. Hadsel Elektro AS kjøper administrative tjenester fra morselskapet og leier lokaler fra Trollfjord Eiendom AS. Trollfjord Eiendom AS er inne i sitt 6. driftsår. Virksomheten omfatter drift av bygningsmassen på Lille-Børøya på Stokmarknes, bestående av industriutleiebygg, fire internatbygg, fire leiligheter og eiendomsareal. Nettvirksomheten utfører et stort arbeid med rehabilitering, nybygg og vedlikehold av fordelingsnettet. I 2007 har det vært normale driftsforhold. Fiber- og coaxialnett er eid av Trollfjord Kraft AS. Det er en stor oppgave for teknisk drift vedrørende utbygging og drift av bredbåndsnettet. Markedsprisen i 2007 var i gjennomsnitt 29,4 øre/kwh. Kraftomsetningen er preget av stabilitet. Garantikraftproduktet har en sterk posisjon i vårt område. Trollfjord Kraft AS har kommisjonsavtale med Fjordkraft AS. Alliansesamarbeidet med Fjordkraft AS er nyttig og utvikles videre innenfor aktuelle samarbeidsprosjekter. Det har vært normal driftssituasjon for våre kraftverk i Det er produsert 23,8 GWh som er 3 GWh over normal produksjon. Ut fra gitt konsesjon har det i 2007 vært oppstart på bygging av dam ved Trollfjordvannet. Anlegget blir ferdigstilt i juli har vært jubileumsår for Trollfjord Kraft AS. Hundre elektriske år og 70 år som distribusjons- og produksjonsverk. I løpet av jubileumsåret har det vært markeringer i forbindelse med åpen dag, bransjetreff, kraftseminar og jubileumsforestilling/fest. Det er utgitt en jubileumsbok som har tittelen I hundre. For året 2007 ble totalomsetningen i eget nett på 166,2 GWh som er en økning på 6,4% i forhold til foregående år. side 8 årsrapport 2007

9 Resultat og finansielle forhold Konsernet Trollfjord Kraft. Konsernet Trollfjord Kraft består av morselskapet Trollfjord Kraft AS med heleide datterselskaper Trollfjord Eiendom AS, Trollfjord Bredbånd AS og Hadsel Elektro AS. Årsoppgjøret. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp med denne forutsetning. RESULTAT Morselskapet Omsetning og resultat Selskapets totalomsetning ble redusert med nærmere 20 mill. kroner fra foregående år. Dette har i første rekke sammenheng med reduksjon i markedsprisene på kraft som man hadde i 2007 sammenlignet med I tillegg hadde selskapet i 2006 en ekstraordinær inntekstføring av akkumulert mindreinntekt fra nettvirksomheten for tidligere år. Personalkostnadene har en netto økning på 0,8 mill. kroner fra forrige år. Bak dette ligger det en betydelig økning i pensjonskostnadene som følge av fjorårets lønns- og trygdeoppgjør. Selskapet har en tariffestet ytelsesbasert pensjonsordning. «Trollfjord Kraft AS skal være en støttespiller til idrett og kultur i Hadsel» årsrapport 2007 side 9

10 Andre driftskostnader omfatter materiell og tjenestekostnader knyttet til drift og vedlikehold av nett- og kraftanlegg. Disse utgjør 11,8 mill. kroner, som er 0,7 mill. kroner lavere enn i 2006; da de var spesielt høye som følge av ekstraordinær skogrydding i linjetraseer, samt gjennomføring av strategiprosess i selskapet. Driftsresultatet endte på er på 7,8 mill. kroner. Dette er en svekkelse på 3,5 mill. kroner fra Morselskapets resultat før skatt er på 4,8 mill. kroner og årsresultatet er 3,2 mill. kroner. Årsresultatet viser en svekkelse på nærmere 3,4 mill. kroner fra Resultatsvekkelsen er en konsekvens av myndighetens reguleringsregime for nett-virksomheten. I tillegg til selskapets ekstraordinære inntektsføring av mindreinntekt i 2006, er resultatet i 2007 belastet med 1,8 mill. kroner i KILE-kostnad (Kostnad for ikke levert energi ved avbrudd) Investeringer. Investeringer i egne driftsmidler i regnskapsåret beløper seg til 20 mill. kroner. Av dette utgjør 6,7 mill. kroner damutbyggingen og lukeskiftet i Trollfjorden. Disse prosjektene forventes ferdigstilt sommeren Nærmere spesifikasjon vises i egen note til regnskapet. Likviditet og finansiering. Selskapets investeringer er finansiert gjennom økt lånegjeld. Lånegjeld til kredittinstitusjon pr utgjør 60,6 mill. kroner. Dette utgjør 27,5 % av totalkapitalen. Ansvarlig lån til eier utgjør 84 mill. kroner. Etter avtalen er lånet avdragsfritt og renten skal årlig fastsettes til markedsmessige vilkår. I 2007 var den satt til 5 %. Samlet rentebærende gjeld utgjør 65% av selskapets totalkapital. FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko Selskapets kraftproduksjon er eksponert for endringer i kraftpriser. Selskapet har inngått avtale om aktiv forvaltning for å redusere denne type risiko. Tilsvarende reduksjon av risiko knyttet til kraftomsetning til sluttbruker håndteres gjennom innkjøp og produktavtale med Fjordkraft AS. Selskapet er også eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da selskapet har rett til å stenge strømleveranse. Deler av tap knyttet til kraftlevering bæres gjennom avtale med Fjordkraft AS. Det er ikke inngått øvrige avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten som tilfredsstillende. For innkjøp av kraft for salg til sluttbruker blir selskapet avregnet månedlig fra leverandør, mens forbruk hos husholdningskunder blir, i henhold til myndighetenes regelverk, avregnet kvartalsvis på etterskudd. Forforfallstiden er da opptil 110 dager etter at leveransen starter. Det arbeides med å forkorte forfallstiden. Resultat og forslag til overføringer Selskapets regnskapsresultat for 2007 er oppgjort med et overskudd etter skatt på kr ,- som er foreslått disponert slik: Avsatt Utbytte kr Avsatt til Annen egenkapital: kr Selskapets frie egenkapital pr utgjør kr Konsernet Driftsmessig har alle 3 datterselskapene i 2007 hatt en positiv utvikling og avlevert positivt driftsresultat. Trollfjord Bredbånd AS har også i 2007 hatt en utvikling ut over de forventninger som ble satt for året. Den totale omsetningen endte på nærmere 13,9 mill. kroner. Dette er en økning på 2,5 mill. kroner; tilsvarende 22% fra Selskapet leverte for første gang positivt drifts- og totalresultat. Driftsresultatet endte på 1,3 mill. kroner, og årsresultat etter skatt i overkant av 0,7 mill. kroner. Dette er en forbedring fra 2006 på hhv. 1,5 og 1,1 mill. kroner. Det forventes fortsatt positivt utvikling i side 10 årsrapport 2007

11 Trollfjord Eiendom AS har gjennom kostnadsreduksjoner oppnådd positivt driftsresultat. Som følge av at det ble besluttet at selskapets lån til morselskapet skulle renteberegnes, endte imidlertid årsresultat etter skatt med et underskudd på 0,2 mill. kroner. Hadsel Elektro AS oppnådde en omsetningsøkning fra 2006 til 2007 på 3,1 mill kr; - tilsvarende 40 %. Dette skyldes beslutningen om å utvide produktspekteret med salg og montasje av varmepumper. Drifts- og totalresultatet for selskapet ble positivt. Det arbeides aktivt for å fortsette forbedringen av selskapets lønnsomhet, og det forventes at man i 2008 skal oppnå et resultat på nivå med installasjonsbransjen for øvrig. Driftsresultat for konsernet ble på 9,3 mill. kroner; en svekkelse fra 2006 på 1,8 mill. kroner. Resultat før skatt for konsernet ble på 5,5 mill. kroner og endelig årsresultat på 3,7 mill. kroner. STYRET OG ADMINISTRASJON Styret har avholdt 7 møter og behandlet 50 saker. Av viktige saker kan nevnes: Årsberetning og Regnskap for 2006 Budsjett 2008 Nettleietariffer 2008 Økonomirapporter. Virksomhetsrapporter Strategiprosess i Trollfjord Kraft AS Fjernvarme og energigjenvinningsanlegg Tilleggsregulering i Trollfjord Nettregulering i nye rammebetingelser Ved utgangen av året hadde Trollfjord Kraft AS 29 heltidsansatte. Administrasjon 4 Teknisk avdeling 14 Markedsavdeling 5 Administrasjonsavdeling 6 EIERFORHOLD Alle aksjer i selskapet eies av Hadsel kommune: 5000 aksjer á kr 1.000,-. MARKEDSSITUASJONEN Våre kunder er det viktigste vi eier. Dette tydeliggjøres i større og større grad, og fungerer som fundament for vårt markedsarbeid. Måling av kundetilfredshet har vært gjennomført over mange år. Det har vist seg at tilfredsheten blant våre kunder har vært og er svært høy. Vår kundeundersøkelse i 2007 ble basert på et nytt format. Både faktorer, spørsmål, skalering og måleparametre ble endret i forhold til tidligere undersøkelser. Omleggingen av undersøkelsen er gjort for å bedre kunne gjøre funn for ytterligere forbedring av vår relasjon med kundene. Kundetilfredshet undersøkelsen for Trollfjord Kraft ble gjennomført november 2007 Resultatet av undersøkelsen gav oss en relasjonsscore på 79 poeng. Dette er et meget godt resultat, og det ligger langt over resultatene til bransjen for øvrig, ref. Norsk Kundebarometer. Detaljene i undersøkelsen gav oss også en del områder hvor det vil være viktig å prioritere innsats. Vi tolker årets undersøkelse som kvalitativt god og legger til grunn den etablerte undersøkelsesmetoden for sammenligning med fremtidige undersøkelser. Kraftomsetning. GarantiKraft produktet har en meget sterk posisjon i vårt primærmarked. Kundenes fordeler vises klart både i stigende og synkende pris i råvaremarkedet. Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene og andelen lojale kunder er meget høy. Det totale volum av omsatt kraft var i 2007 på linje med omsetningen forrige år. Kraftomsetningen har gitt et tilfredsstillende økonomisk resultat. Kraftproduksjon og engrosomsetning. All egenprodusert kraft omsettes i det åpne kraftmarkedet. Dette gjøres også med selskapets andel av produsert kraft i Niingen Kraftlag AS. Produsert mengde kraft i egne anlegg ble på 23,8 GWh. Dette er nesten 3 GWh mer enn midlere produksjon siste 15 år. Vår andel av kraftproduksjon i Niingen ble 12,6 GWh. årsrapport 2007 side 11

12 Råvareprisen på kraft ble betydelig lavere i 2007 sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig spotpris for året ble 29,43 øre/kwh. Til sammenligning var gjennomsnittlig spotpris i 2006 på 48,98 øre/kwh. Finansiell sikring av produksjonskraft gav gode resultater bedret inntektene betydelig. Tilsynsvirksomhet. Tilsynsvirksomheten er organisert innenfor Markedsavdelingen. Virksomheten er underlagt gjeldende rammer fra DSB og vi får gode tilbakemeldinger fra myndighetene på det arbeid som utføres. Vårt tilsyn utøver også brannetterforskning i samarbeide med politiet. Av ulike aktiviteter rettet mot organisasjoner og strømforbrukere vil vi bl.a. nevne informasjon og elsikkerhetsarbeid overfor ungdomsskole elever. Vi har også bidratt i aksjon boligbrann og vi har en hospiteringsordning med ungdomsskolen på Stokmarknes. Annen virksomhet i Markedsavdelingen. Markedsavdelingen yter tjenester til datterselskapene Trollfjord Bredbånd og Hadsel Elektro. Salg og markedsplanlegging er oppgaver som har blitt styrket også gjennom året Avdelingen har også ansvar for rådgivning og salg overfor strømforbrukere, samt fakturering av all strømomsetning. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Bedriften arbeider kontinuerlig med internkontroll og kvalitetsforbedring. Målsettingen er at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker, skader eller materielle tap. Alt personell innenfor Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og vernetjenesten har gjennomført 40-timers grunnkurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Montørene har gjennomgått kurs i leder for sikkerhet og leder for kobling. I tillegg foretar vi en årlig gjennomgang av driftsforskriftene. Alle ansatte på teknisk avdeling er sertifisert for utførelse av varme arbeider. Vi har i 2007 benyttet Atlas Helse- og miljøtjenester AS til den årlige helseundersøkelse av de ansatte. Bedriften har anskaffet seg hjertestarter/ defibrillator primært beregnet å være tilgjengelig ved arbeidsoppdrag i de mest perifere områder. 16 personer ved bedriften har gjennomført kurs og sertifisering i bruk av hjertestarter. Gjennomsnittlig sykefravær i 2007 var på 4,92 %. Av dette utgjør langtidsfravær over 16 dager 3,83 %. Selskapet har ikke hatt ulykker som har medført personskade. Selskapet har 29 ansatte, av disse er det 6 kvinner. Totalt har konsernet 45 ansatte, herav 7 kvinner. Selskapet og konsernet er i rekrutteringssammenheng bevisst på at kvinneandelen er lav. Både selskapet og bransjen for øvrig konstaterer at utdanning og søkning til tekniske stillinger fra kvinner er svært lav. Styret består av 6 personer; alle er menn. Styret registrer at dets kjønnssammensetning ikke er i samsvar med samfunnets målsetting om en 40/60-fordeling. YTRE MILJØ Vannkraften er en ren og fornybar energikilde som ikke forurenser det ytre miljø. Etter styrets oppfatning driver ikke bedriften virksomhet som forurenser det ytre miljø. Bedriften etterstreber å benytte miljøriktige stoffer og håndterer spesialavfall på en korrekt måte etter gjeldende forskrifter. Ved anleggsarbeide har bedriften en klar målsetting om å ferdes skånsomt i naturen og at vi skal foreta nødvendig oppryddingsarbeid etter oss. FREMTIDSUTSIKTER Tilleggsregulering i Trollfjord I kraftanlegg hadde sin oppstart i juni Arbeidet med damanlegg pågikk fram til desember, men måtte avsluttes på grunn av værforholdene. Dammen blir ferdigstilt i juli I løpet av året vil det være anbudsinnbydelse på tunnelanlegg fra Blåskavln og mot Isvatn. Utført strategisk plan for morselskap og datterselskaper vil få sin revisjon i Deler av regionalnettet må forsterkes og fornyes. Trollfjord Kraft AS har en årrekke jobbet for å se regionalnettet inn i et nasjonalt nett. Det må i løpet av 2008 velges strategi for tiltak i regionalnettet. Nytt reguleringsregime for nettvirksomheten har fungert i 1 år. Trollfjord Kraft AS har dratt erfaringer fra det. Det er foretatt analyser for fremtidig effektivitet og inntektsramme. Det er ikke signaler som gir oss dårligere rammevilkår enn de vi fikk i starten av side 12 årsrapport 2007

13 Det er i gang arbeid med prosjekt Utviklingsselskap. Dette er et arbeid som Hadsel kommune og Trollfjord Kraft AS har igangsatt med innleid konsulent som koordinator. Selskapet vil være et verktøy for å utvikle næringsarbeid og tiltak i kommunen. Arbeidet med forprosjekt på fjernvarme Stokmarknes / Børøya går sin gang og vil i løpet av året ha sin fullførelse. Prosjektet vil være et positivt bidrag til fornybar energi til industri, næringsvirksomhet og private forbrukere. Jubileumsåret 2007 har vært en positiv opplevelse for våre ansatte og Trollfjord Krafts kunder. Selskapet har fått positivt omdømme i perioden og en viktig oppgave er å beholde det gode omdømme og forsterke det. Trollfjord Kraft AS har eier og styre som gir selskapet muligheter til å utvikle nye forretningsområder som forsterket bilde av å være en totalleverandør av energitjenester. De muligheter og utfordringer som er tillagt oss skal ha vår største oppmerksomhet. Styret retter en takk til ansatte for godt samarbeid og stor innsats til selskapets beste i årsrapport 2007 side 13

14 Resultatregnskap 2006 Morselskap Konsern 2007 Note Driftsinntekter Kraftsalg, nettleie- og salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Kraftkjøp Sentralnettskostnader Andre varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger ( ) 8 Tap på fordringer (55 598) Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt fra konsernselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt ( ) ( ) Verdiendring aksjer og fond ( ) ( ) Annen rentekostnad Annen finanskostnad ( ) ( ) Resultat av finansposter ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til utbytte Overført annen egenkapital Sum overført Avgitt konsernbidrag side 14 årsrapport 2007

15 Balanse Morselskap Note Eiendeler Konsern Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger og tomter Linjenett og kraftanlegg Transportmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre Fordringer Sum finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lagerbeholdning Fordringer Kundefordringer Fordring på konsernselskap Andre fordringer Sum fordringer Markedsbaserte aksjer og andre omløpsaksjer Bankinnskudd, kontanter o.l, Sum omløpsmidler Sum eiendeler årsrapport 2007 side 15

16 Balanse Morselskap Note Eiendeler Konsern Egenkapital og Gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning og forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Gjeld til foretak i samme konsern Avsatt til utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital side 16 årsrapport 2007

17 Kontantstrømanalyse Morselskap Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle Aktiviteter Resultat før skattekostnad Betalte skatter Ordinære avskrivninger Kursendring markedsbaserte aksjer Endring pensjonsforpliktelse Endringer i varelager Endring i kundefordringer Endring i andre utestående fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av aksjer og andeler Netto salg/kjøp markedsbaserte aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Avgitt konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt årsrapport 2007 side 17

18 Noter NOTE NR. 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp etter forutsetning om fortsatt drift. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Trollfjord Kraft AS og datterselskapene Trollfjord Eiendom AS, Trollfjord Bredbånd AS og Hadsel Elektro AS. Morselskapet eier 100% av datterselskapene. Det er ingen stemmebegrensning i datterselskapene. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner og interne fordringer og gjeld mellom selskapene elimineres til bokførte verdier. Morselskapets andel av aksjekapital i datterselskapene er eliminert. I de tilfeller hvor bokført verdi av aksjene avviker fra aksjekapitalen i datterselskapene, er avviket bokført mot annen egenkapital. Tilknyttet selskap Med tilknyttede selskaper menes selskaper der konsernet har en eierandel mellom 20-50%, hvor investeringen er langvarig og av strategisk karakter. Tilknyttede selskaper hvor Trollfjord Kraft AS ikke har reell innflytelse er ikke konsolidert men tatt inn i selskapets regnskap etter kostmetoden. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, d.v.s. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. KLASSIFISERING Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. VURDERINGSREGLER Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Varelager er vurdert til anskaffelseskost for innkjøpte varer. Varelager er nedskrevet til forventet salgsverdi, såfremt denne er lavere enn anskaffelseskost. Varelager består av varer på eget lager. Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Aksjer. Omløpsaksjer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig kostpris og virkelig verdi. Aksjer som inngår i handelsportefølje, er registrert på børs og har god eierspredning og likviditet (markedsbaserte aksjer), er vurdert til markedsverdi pr Andre aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. Pensjonskostnader. Selskapet finansierer sine pensjonsforpliktelse overfor de ansatte gjennom en avtalefestet pensjonsordning (KLP). Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Differansen føres som netto pensjonsforpliktelser eller midler. Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet. Pensjonskostnaden består av nåverdien av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på pensjonsforpliktelsene, forventet avkastning på pensjonsmidlene, estimatavvik og forskjellen på faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidlene. side 18 årsrapport 2007

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2011 VOKKS

Årsrapport 2011 VOKKS Årsrapport 2011 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2009 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte Årsrapport 2006 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2008 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014 Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport 2014 Innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon...

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer