Møteinnkalling. Fylkestinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Fylkestinget"

Transkript

1 Møteinnkalling Fylkestinget Dato: Tid: 12:00 Sted: Revsnes hotell, Byglandsfjord Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Program for dagen: Onsdag 21. juni: Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Felles gruppemøter Lunsjbuffeten er tilgjengelig Fotografering av begge fylkesting og fylkesrådmenn Fellesmøtet Kaffepause Fylkestinget konstitueres Det er begrenset med parkeringsplasser på Revsnes hotell. Det oppfordres derfor til samkjøring. Oversikt over saksordførere: Saksliste 17/47 Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Saksordfører Jon-Olav Strand 17/48 Politisk modell i den nye fylkeskommunen Torunn Ostad Eventuelle forfall bes snarest meldt til politisk sekretariat på e-post: side 1 av 20

2 Saksliste Side Politiske saker 17/47 Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner 3 17/48 Politisk modell i den nye fylkeskommunen 13 Arendal, den Tellef Inge Mørland fylkesordfører side 2 av 20

3 Politiske saker 17/47 Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Aust- Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Dag Ole Teigen Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedsamarbeidsutvalget /11 2 Hovedarbeidsmiljøutvalget /2 3 Administrasjonsutvalget /13 4 Fylkesutvalget /45 5 Fylkestinget /47 Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak 1. Den nye fylkeskommunens navn skal være Agder fylkeskommune. 2. Det nye fylkestinget skal ha 47 medlemmer. 3. Fellesnemnda skal bestå av 20 medlemmer 9 fra Aust-Agder og 11 fra Vest-Agder. Medlemmer av fylkesutvalgene blir medlemmer av fellesnemnda. Varamedlemmer til fylkesutvalgene blir varamedlemmer til fellesnemnda. Vedlagte reglement for fellesnemnda vedtas. 4. Som revisor for fellesnemnda velges revisor for den fylkeskommune der prosjektregnskapet føres. 5. Det opprettes et partssammensatt utvalg med fem medlemmer. Arbeidsgivers representanter i utvalget velges av og blant fellesnemndas medlemmer. side 3 av 20

4 2. SAMMENDRAG I henhold til inndelingsloven er det Stortinget som gjør vedtak om sammenslåing av fylker. Regjeringen fremmet i Prop. 84 S ( ) forslag om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå. Foreløpig dato for Stortingets plenumsbehandling av proposisjonen er 8. juni Stortingsvedtaket om sammenslåing av Agderfylkene vil være en del av dette arbeidet. Dersom det gjøres vedtak om sammenslåing skal departementet som hovedregel kalle sammen til felles fylkestingsmøte, jf. inndelingslovens 25. I dette fellesmøtet skal fylkestingenes medlemmer drøfte forslag til navn på det nye fylket antallet medlemmer i det nye fylkestinget fellesnemndas sammensetning og funksjoner valg av revisor for fellesnemndas virksomhet opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen Etter at dette er drøftet i felles fylkestingsmøte, gjør fylkestingene hver for seg vedtak i de fem aktuelle sakene. Fylkesrådmannen foreslår at den nye fylkeskommunen får navnet Agder fylkeskommune, og at det nye fylkestinget skal ha 47 medlemmer. Videre foreslår fylkesrådmannen at fellesnemnda skal bestå av 20 medlemmer 9 fra Aust-Agder og 11 fra Vest-Agder. Medlemmer av fylkesutvalgene blir medlemmer av fellesnemnda, mens varamedlemmer til fylkesutvalgene blir varamedlemmer til fellesnemnda. Vedlagte reglement for fellesnemnda vedtas. Som revisor for fellesnemnda velges revisor for den fylkeskommune der prosjektregnskapet føres. Det opprettes et partssammensatt utvalg med fem medlemmer. Arbeidsgivers representanter i utvalget velges av og blant fellesnemndas medlemmer. Fylkestingenes vedtak danner grunnlag for en kongelig resolusjon hvor beslutningene endelig fastsettes. Navn på den nye fylkeskommunen vedtas ved endring av lov om forandring av rikets inddelingsnavn. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN I henhold til inndelingsloven er det Stortinget som gjør vedtak om sammenslåing av fylker, mens vedtak om sammenslåing av kommuner gjøres av Kongen dersom sammenslåingene er frivillige. Regjeringen fremmet i Prop. 84 S ( ) forslag om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå. I tråd med avtalen om regionreformen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 22. februar 2017, foreslår regjeringen at følgende fylkeskommuner blir slått sammen: Hordaland og Sogn og Fjordane Aust-Agder og Vest-Agder Vestfold og Telemark Oppland og Hedmark Buskerud, Akershus og Østfold side 4 av 20

5 I avtalen blir regjeringen bedt om å gjennomføre en egen prosess for å finne en løsning der Nord-Norge inndeles i ett eller to fylker. Endringer i fylkesstrukturen i Nord-Norge skal tre i kraft fra 1. januar 2020, samtidig med gjennomføringen av regionreformen. Videre foreslår regjeringen at Rogaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Oslo kommune blir videreført som i dag. Stortinget har tidligere vedtatt at Trøndelagsfylkene blir sammenslått med virkning fra Foreløpig dato for Stortingets plenumsbehandling av proposisjonen om regionreformen er Stortingsvedtaket om sammenslåing av Agderfylkene vil skje som en del av dette arbeidet. Dersom det gjøres vedtak om sammenslåing skal departementet som hovedregel kalle sammen til felles fylkestingsmøte, jf. inndelingslovens 25. I dette fellesmøtet skal fylkestingenes medlemmer drøfte forslag til navn på det nye fylket antallet medlemmer i det nye fylkestinget fellesnemndas sammensetning og funksjoner valg av revisor for fellesnemndas virksomhet opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen Fylkestingene har også anledning til å drøfte andre saker som er av betydning for sammenslåingen. Fellesmøtet er av prosessledende karakter. Det skal dermed ikke fattes vedtak. Fylkestingene må dermed hver for seg gjøre vedtak i de aktuelle sakene. Fellesmøtet har imidlertid anledning til å gi en ikke-bindende uttalelse som kan legge til rette for en smidig oppfølging i det enkelte fylkesting. Fylkestingenes vedtak danner grunnlag for en kongelig resolusjon hvor beslutningene endelig fastsettes. Dersom fylkestingene gjør sammenfallende vedtak vil den kongelige resolusjonen tradisjonelt utformes slik at fylkestingenes vedtak bekreftes. Dersom fylkestingenes vedtak ikke er sammenfallende, fattes endelig beslutning av Kongen i statsråd. Navn på de nye fylkeskommunene vedtas ved endring av lov om forandring av rikets inddelingsnavn. Etter Stortingets vedtak i juni vil departementet utbetale støtte til dekning av engangskostnader knyttet til sammenslåingen etter en standardisert modell, jf. Prop. 84 S ( ). side 5 av 20

6 3.1 Forslag til navn på det nye fylket I henhold til kommuneloven 3 skal navnet på fylkeskommunene (det regionale folkevalgte nivået) være det samme som navnet på fylkene (det geografiske området). Fylkenes navn er fastsatt i lov om forandring av rikets inddelingsnavn 2. Det nye fylkets navn fastsettes dermed gjennom en endring i denne loven. Departementet ønsker å fremme en samlet proposisjon for alle fylkessammenslåingene etter at det er gjennomført felles fylkestingsmøter og fylkestingene har fattet vedtak i henhold til inndelingsloven. Departementet tar sikte på å fremme en slik proposisjon for Stortinget senest våren I vedlagte brev gir departementet uttrykk for at forslagene i proposisjonen vil bygge på lokale ønsker og vedtak om navn på ny fylkeskommune. Dagens Agderfylker ble opprettet i 1685 da daværende Agdesiden amt ble delt i to, og amtene Nedenes (nåværende Aust-Agder) og Lister og Mandal (nåværende Vest-Agder) ble opprettet. I 1919 ble betegnelsen amt endret til fylke. Samtidig fikk begge Agderfylkene sine nåværende navn. Ifølge Store norske leksikon var Agder opprinnelig navnet på kyststrekningen fra munningen av elven Sira i vest til Rygjarbit dagens Gjernestangen som stikker ut i Skagerrak nord for munningen av Søndeledfjorden sørvest for den nåværende fylkesgrensen mellom Telemark og Aust-Agder. I middelalderen tilsvarte Rygjarbit grensen mellom Eidsivating/Borgarting og Gulating. De nåværende fylkesgrensene til Rogaland og Telemark bygger dermed på den gamle avgrensningen av Agder. Navnet Agder har usikker tolkning. Navnet kan være en avledning av ǫgd, «være skarp», altså «landet som stikker ut i havet». Navnet kan også ha sammenheng med det norrøne ordet for sjøgang: «landet ved det urolige havet». Folket i Agder ble kalt egder. Den yngre betegnelsen Sørlandet ble brukt fra begynnelsen av 1900-tallet, og refererte opprinnelig til kyststrekningen i de to fylkene. I forhandlingsutvalget var det enighet om at navnet på en eventuell ny region bør være Agder. I forbindelse med utarbeidelsen av saksframlegget har fylkesrådmannen innhentet uttalelse fra Språkrådet, som er enig i at dette er det beste alternativet. Språkrådets uttalelse er vedlagt saken. I Prop. 84 S ( ) gjorde regjeringen det klart at begrepet fylkeskommune blir videreført etter gjennomføringen av regionreformen. Som enheter kan imidlertid de nye fylkeskommunene også refereres til som nye folkevalgte regioner på samme måte som Stortinget kan refereres til som en nasjonalforsamling. Disse begrepene benyttes hyppig i arbeidet med regjeringens regionreform. I utredningen «En ny region Agder?» ble regionbegrepet dessuten benyttet bl.a. av språklige hensyn, for eksempel for å skille mellom dagens fylkeskommuner og den nye fylkeskommunen/regionen. 3.2 Antallet medlemmer i det nye fylkestinget Fylkestingsvalget i 2019 kan gjennomføres innenfor den gjeldende valgordningen. Hver nye fylkeskommune vil utgjøre ett valgdistrikt. Valget vil bli gjennomført som om sammenslåingen av fylkene allerede var gjennomført. Fylkeskommunene vil dermed ha ett valgstyre, som kan utpekes av fellesnemnda. Departementet vil sørge for nødvendige endringer av regelverk i forkant av valget i side 6 av 20

7 I henhold til kommunelovens 7 er det fylkestinget selv som gjør vedtak om antallet representanter som skal velges. I forbindelse med en sammenslåing er det imidlertid Kongen som har myndighet til å fastsette dette (jf. inndelingslovens 17). I henhold til kommuneloven skal fylkestingets medlemstall være et ulike tall. Gjeldende kommunelov inneholder ingen øvre terskel for antallet fylkestingsmedlemmer. Minstetallet på medlemmer reguleres slik: I fylker med innbyggere eller mindre skal fylkestinget ha minst 19 medlemmer. I fylker med over innbyggere skal fylkestinget ha minst 27 medlemmer. I fylker med over innbyggere skal fylkestinget ha minst 35 medlemmer. I fylker med over innbyggere skal fylkestinget ha minst 43 medlemmer. I Prop. 84 S ( ) skriver departementet at man bør vurdere å innføre nye intervaller for forholdet mellom folketall og medlemmer i fylkestinget. Bakgrunnen for dette er at flere av de nye fylkeskommunene kan få doblet eller tredoblet innbyggertallet, og at dagens minstekrav dermed blir mindre relevante. Tabell over antallet medlemmer i landets fylkesting. Fylke Folketall 2016 (SSB) Fylkestingets medlemstall Innbyggere per mandat Østfold Akershus Oslo* Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ** * For Oslo oppgis medlemstall i Oslo bystyre. Lovens minstekrav for medlemstall i Oslo bystyre er 43 medlemmer (kommuner med over innbyggere). ** Gjennomsnitt. I dag er minstetallet på medlemmer i fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder henholdsvis 19 og 27. Begge fylkestingene har imidlertid 35 medlemmer. I tre av dagens fylkesting Østfold, Akershus og Sør-Trøndelag er medlemstallet likt lovens minstekrav. Samlet har fylkestingene (inkl. Oslo bystyre) 777 medlemmer. Det side 7 av 20

8 samlede minstekravet er 601. Samlet har fylkestingene dermed om lag 30 prosent flere medlemmer enn minstekravet. Det er de minste fylkeskommunene som prosentvis har flest medlemmer i forhold til minstekravet: Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Finnmark har alle 35 fylkestingsmedlemmer, mens Sogn og Fjordane har 31. Minstekravet for alle disse fylkeskommunene er 19. Det ser ikke ut til å være en klar sammenheng mellom valg av formannskapsmodell/ parlamentarisme og antall medlemmer i fylkestingene. Fylkeskommunene som praktiserer formannskapsmodellen har i gjennomsnitt 33 prosent flere fylkestingsmedlemmer enn minstekravet. Fylkeskommunene som praktiserer parlamentarisme har i gjennomsnitt 43 prosent flere fylkestingsmedlemmer enn minstekravet (Oslo ikke medregnet). Alle de fire fylkeskommunene som praktiserer parlamentarisme har imidlertid lave (Troms, Nord- Trøndelag og Hedmark) eller middels (Nordland) innbyggertall. Ettersom fylkeskommunene med lavest innbyggertall har relativt flest fylkestingsmedlemmer kan det dermed være mer hensiktsmessig å sammenligne antallet fylkestingsmedlemmer i fylkeskommunene som praktiserer parlamentarisme med antallet fylkestingsmedlemmer i andre fylkeskommuner med om lag samme folketall. I så fall ser det ikke ut til å være en klar sammenheng mellom valg av formannskapsmodell/parlamentarisme og antallet fylkestingsmedlemmer. En ny region Agder vil ha om lag innbyggere og være noe mindre enn dagens Sør- Trøndelag med innbyggere, og noe større enn Østfold med innbyggere. Fylkestingene i Sør-Trøndelag og Østfold har i inneværende periode henholdsvis 43 og 35 medlemmer. Stortinget vedtok at Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke slås sammen til Trøndelag fylke fra Frem til konstitueringen etter fylkestingsvalget i 2019 skal det nye fylkestinget bestå av dagens 78 fylkestingsmedlemmer i Nord- og Sør-Trøndelag. Deretter skal fylkestinget ha 59 medlemmer. Netto utgifter til fylkesting og fylkesutvalg i Aust-Agder fylkeskommune tilsvarer om lag 10,2 mill. kroner. Tilsvarende kostnader for Vest-Agder fylkeskommune er om lag 17,1 mill. kroner når hovedutvalgene tas med. At de økonomiske kostnadene er noe lavere i Aust-Agder enn i Vest-Agder kan bl.a. ha sammenheng med at fylkestinget i Aust-Agder har et fast møtested. Kostnadene til politiske formål omfatter bl.a. møtegodtgjørelser, faste godtgjørelser og erstatning for tapt arbeidsinntekt, samt kostnader knyttet til overnatting, bevertning og møtelokaler mv. Den samlede gjennomsnittskostnaden per fylkestingsmedlem i Aust-Agder og Vest-Agder er om lag kroner. Dette inkluderer bl.a. godtgjørelser, reise- og oppholdsutgifter. Det er vesentlige forskjeller mellom kostnadene for politikere med og uten faste godtgjørelser. Samtidig kan det være naturlig å legge til grunn at et økt antall fylkestingsmedlemmer også kan gi et økt antall medlemmer av fylkesutvalget og dermed også et økt antall frikjøpte politikere. Uavhengig av fylkestingets størrelse kan det dermed være naturlig å ta utgangspunkt i en økonomisk kostnad på om lag kroner per fylkestingsmedlem. Ettersom det foreløpig ikke er gjort vedtak om politisk struktur og politiske reglementer, er anslaget gjort på usikkert grunnlag. side 8 av 20

9 3.3 Fellesnemndas sammensetning og funksjoner Sammensetning Etter inndelingslovens 26 skal det opprettes en fellesnemnd til å samordne og forberede sammenslåingen. Nemnda skal ha minimum tre medlemmer fra hver fylkeskommune. Fellesnemnda velger selv leder og nestleder. Fellesnemndas medlemmer skal velges av og blant fylkestingenes medlemmer. Varamedlemmer til fylkestingene kan velges som varamedlemmer til fellesnemnda. Kommunelovens bestemmelser om valg og saksbehandling i folkevalgte organer gjelder tilsvarende ved sammensetning av fellesnemnda. Kommuneloven inneholder regler om balanse mellom antallet kvinner og menn i folkevalgte organer. Dette kravet knytter seg ikke til den totale sammensetningen av fellesnemnda, men til valg av fellesnemnd i den enkelte fylkeskommunen. I henhold til inndelingsloven bør fellesnemnda avspeile innbyggertallet fra hver fylkeskommune. I praksis har likevel sammensetningen av fellesnemnda variert i de siste sammenslåingene. Ved sammenslåing av kommunene Frei og Kristiansund var begge kommunene representert med 11 medlemmer, selv om det var stor forskjell i innbyggertall i de opprinnelige kommunene. Den midlertidige fellesnemnda for Nye Lindesnes kommune har fem medlemmer fra hver av kommunene Lindesnes, Marnardal og Mandal. I forbindelse med sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner vedtok de respektive fylkestingene at fellesnemnda skulle bestå av 78 medlemmer, og være sammensatt av de 43 medlemmene i fylkestinget i Sør-Trøndelag og de 35 medlemmene i fylkestinget i Nord-Trøndelag. Videre ble det vedtatt at fellesnemnda skal ha et arbeidsutvalg med totalt 15 medlemmer, med leder fra Nord-Trøndelag. Et høyt antall medlemmer i fellesnemnda kan gi en mer krevende prosess og økte økonomiske kostnader. Funksjoner Fellesnemnda skal ta hånd om det forberedende arbeidet med økonomiplan og budsjett for 2020 det første driftsåret etter iverksettelse av sammenslåingen og avgi uttalelse til departementet om fylkeskommunenes budsjetter og økonomiplaner. Utover dette kan fylkestingene selv velge hvorvidt øvrige oppgaver skal legges til fellesnemnda. Fellesnemndas leder skal innkalle til konstituerende fylkestingsmøte innen året før sammenslåingens ikrafttredelse. Fellesnemndas funksjonstid utgår når det nye regiontinget er konstituert. Det nye fylkestinget skal vedta den nye fylkeskommunens budsjett innen Fellesnemndas fullmakter fastsettes i reglement som må vedtas av begge fylkestingene. I henhold til utredningen «En ny region Agder?» kan det være hensiktsmessig å gi fellesnemnda et tydelig, men vidt mandat, for å sikre god politisk styring og en effektiv prosess. Å begrense dette vil medføre at fylkestingene må samordne seg med hensyn til å fatte likelydende vedtak i de aktuelle sakene frem til sammenslåingen trer i kraft. Som en del av arbeidet med å bygge den nye fylkeskommunen vil fellesnemnda måtte fatte vedtak og inngå avtaler som gjelder den nye fylkeskommunen. side 9 av 20

10 Fylkestingene er ansvarlige for fylkeskommunenes daglige virksomhet. Fellesnemnda skal dermed ikke få innvirkning på fylkeskommunenes drift. I henhold til inndelingsloven kan fellesnemnda også få delegert myndighet til å tilsette revisor og administrasjonssjef i den nye fylkeskommunen til tross for kommunelovens delegasjonsforbud. Om ønskelig kan fylkeskommunene også opprette et arbeidsutvalg. Fellesnemnda kan gi arbeidsutvalget myndighet til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell art. 3.4 Valg av revisor for fellesnemndas virksomhet I henhold til kommuneloven skal fylkestinget selv velge revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. Inndelingsloven omtaler imidlertid ikke kontrollutvalgets rolle i forbindelse med valg av revisor for fellesnemndas virksomhet. I dag utføres revisjon for Aust-Agder fylkeskommune av Aust-Agder Revisjon IKS, mens revisjon for Vest-Agder fylkeskommune utføres av Agder Kommunerevisjon IKS. Aust-Agder Revisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap hvor Aust-Agder fylkeskommune og ti av fylkets kommuner er eiere. Aust-Agder Revisjon IKS utfører regnskapsrevisjon for fylkeskommunen og de aktuelle kommunene, i tillegg til å gjennomføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroll etter vedtak i de respektive kontrollutvalgene. Agder Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt selskap eid av Vest-Agder fylkeskommune, fire kommuner i Vest-Agder og fem kommuner i Aust-Agder. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for alle eierkommunene. Fellesnemndas revisor rapporterer til begge fylkeskommunene. Med hensyn til revisjon for den nye fylkeskommunen kan fellesnemnda få delegert myndighet til å inngå avtale med ny revisor, videreføre deltagelsen i interkommunalt samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. Tilsvarende gjelder for kontrollutvalgssekretariatet. Slike vedtak skal skje med bakgrunn i innstilling fra kontrollutvalgene. 3.5 Opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen I henhold til inndelingsloven kan fylkeskommunene opprette et partssammensatt utvalg som behandler saker vedrørende forholdet mellom den nye fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Et partssammensatt utvalg sammensettes av representanter fra fellesnemnda og tillitsvalgte. De fleste kommuner som har valgt å slå seg sammen har også valgt å etablere partssammensatte utvalg. I forbindelse med sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner ble det oppnevnt et partssammensatt utvalg med til sammen fem medlemmer tre representanter fra fellesnemnda og to representanter for de ansatte. side 10 av 20

11 4. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER Forslag til navn på det nye fylket Agder er et tradisjonsrikt navn med historie tilbake til middelalderen. I tillegg er navnet Agder dekkende for hele det nye fylket både kyststrekning og innland. Navnet er dessuten godt innarbeidet bl.a. ved å inngå i begge dagens fylkesnavn. Fylkesrådmannen anbefaler at den nye fylkeskommunen får navnet Agder fylkeskommune. Antallet medlemmer i det nye fylkestinget Hensynet til at folkevalgte forsamlinger gjenspeiler befolkningen med hensyn til politisk, geografisk og sosial representasjon taler generelt i favør av et høyere antall valgte representanter. Et høyere antall representanter gir dessuten større politisk kapasitet og mulighet til økt politisk spesialisering. Samtidig kan det hevdes at en utvikling i retning av færre folkevalgte muliggjør mer strategisk og helhetlig styring. Dette kan oppleves mer meningsfylt for de folkevalgte selv (Klausen, J.E. (2015). Kommunestyrets størrelse). I den norske valgordningen som er basert på prinsippet om proporsjonal representasjon vil de mindre partienes mulighet til representasjon øke med antallet representanter. Et økt antall representanter kan dermed på den ene siden øke det politiske mangfoldet, men på den andre siden gi politisk fragmentering og styringsutfordringer. Samtidig ser det ut til at et høyere antall medlemmer av kommunestyrer og fylkesting også øker den politiske «konsentrasjonen», ved at det største partiet oppnår en større andel av representantene enn i mindre kommunestyrer og fylkesting. Dermed er det ikke nødvendigvis en sammenheng mellom antallet representanter og mulighetene til å danne en flertallskoalisjon (Klausen, 2015). Kommunesammenslåinger har gjerne medført at antallet folkevalgte samlet blir redusert. Mønsteret er at nye kommunestyrer får om lag samme antall medlemmer som det største kommunestyret hadde før sammenslåingen. Gjennomsnittlig antall kommunestyremedlemmer er redusert fra nær 30 ved begynnelsen av 1990-tallet til 25 i 2015 (Klausen, 2015). Dagens fylkesting (medregnet Oslo bystyre) har i gjennomsnitt 41 medlemmer. I fylker med over innbyggere skal fylkestinget ha minst 43 medlemmer. Den nye fylkeskommunen vil ha om lag innbyggere, og folketallet er i økning. Det nye fylkestinget må dermed ha minst 43 medlemmer. På landsbasis står det om lag 6700 innbyggere bak hvert fylkestingsmedlem. Etter en samlet vurdering foreslår fylkesrådmannen at det nye fylkestinget får 47 medlemmer. Dermed vil det stå om lag 6400 innbyggere bak hvert fylkestingsmedlem i Agder. Fellesnemndas sammensetning og funksjoner Fylkesrådmannen ser behovet for at fylkestingenes politiske sammensetning gjenspeiles i sammensetningen av fellesnemnda. Samtidig bør fellesnemnda etter fylkesrådmannens vurdering få et medlemstall som sikrer en effektiv og smidig sammenslåingsprosess. Fylkesrådmannen anbefaler ikke en løsning som er basert på modellen i Trøndelag. Alle beslutninger som ligger utenfor fellesnemndas mandat bør i stedet forankres i begge fylkesting. I denne sammenheng viser fylkesrådmannen til at en sammenslåing av side 11 av 20

12 Agderfylkene vil gjennomføres etter et ordinært valg og som del av en nasjonal regionreform, mens sammenslåingen av Trøndelagsfylkene gjennomføres midt i en valgperiode og etter en særskilt politisk prosess. Avstanden i tid fra fylkestingenes sammenslåingsvedtak til ikrafttredelse blir dessuten om lag tre år i Agder, sammenlignet med om lag halvannet år i Trøndelag. Etter en samlet vurdering foreslår fylkesrådmannen at medlemmene av fylkesutvalgene blir medlemmer av fellesnemnda. Dermed vil fellesnemnda bestå av 20 medlemmer 9 fra Aust- Agder og 11 fra Vest-Agder. Antallet medlemmer i fellesnemnda blir dermed et partall. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Videre foreslår fylkesrådmannen at vedlagte reglement for fellesnemnda vedtas. Valg av revisor for fellesnemndas virksomhet Fylkesrådmannen foreslår at revisor for den fylkeskommune der prosjektregnskapet føres velges som revisor for fellesnemnda. Fellesnemnda avgjør hvor prosjektregnskapet føres. Denne saken sendes kontrollutvalgene til uttalelse før behandling i felles fylkestingsmøte. Opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen Fylkesrådmannen anbefaler at det opprettes et partssammensatt utvalg (PSU) med fem medlemmer tre representanter fra fellesnemnda og to representanter for de ansatte. Dette vil tilsvare løsningen i Trøndelag. PSU skal ivareta ansattes rettigheter på vanlig måte og i henhold til gjeldende lovverk og avtaler. Videre foreslår fylkesrådmannen at arbeidsgivers representanter i PSU velges av og blant fellesnemndas medlemmer. 5. KONKLUSJON Fylkesrådmannen foreslår at den nye fylkeskommunen får navnet Agder fylkeskommune, og at det nye fylkestinget får 47 medlemmer. Videre foreslår fylkesrådmannen at fellesnemnda skal bestå av 20 medlemmer 9 fra Aust-Agder og 11 fra Vest-Agder. Medlemmer av fylkesutvalgene blir medlemmer av fellesnemnda, mens varamedlemmer til fylkesutvalgene blir varamedlemmer til fellesnemnda. Vedlagte reglement for fellesnemnda vedtas. Som revisor for fellesnemnda velges revisor for den fylkeskommune der prosjektregnskapet føres. Det opprettes et partssammensatt utvalg med fem medlemmer. Arbeidsgivers representanter i utvalget velges av og blant fellesnemndas medlemmer. Vedlegg Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal (1) Notat reglement for fellesnemnda Agder som navn på ny fylkeskommune Melding om vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende regionsammenslåing - valg a17_ melding om vedtak Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende regionsammenslåing - valg av revisor for fellesnemnda med vedlegg Nærmere regler om valg av fellesnemnd side 12 av 20

13 17/48 Politisk modell i den nye fylkeskommunen Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Dag Ole Teigen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /46 2 Fylkestinget /48 Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak Den nye fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen. side 13 av 20

14 2. SAMMENDRAG Regjeringen har foreslått at Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune blir slått sammen 1. januar Fylkesrådmannen foreslår at den nye fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen. Fylkesrådmannen har anbefalt å ta stilling til valg av formannskapsmodell eller parlamentarisme allerede i løpet av Etter fylkesrådmannens vurdering vil dette være formålstjenlig med hensyn til gjennomføringen av partienes nominasjonsprosesser. I tillegg har spørsmålet vesentlig betydning for den administrative organisering i den aktuelle perioden, bl.a. med hensyn til ansettelse av prosjektleder/ny fylkesrådmann. Både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune styres i dag etter formannskapsmodellen. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN 3.1 Tidligere vedtak og andre føringer Regjeringen fremmet i Prop. 84 S ( ) forslag om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå. I proposisjonen foreslår regjeringen at Aust-Agder fylkeskommune og Vest- Agder fylkeskommune blir slått sammen 1. januar Ved en fylkessammenslåing kan det være naturlig å vurdere hvilken styreform som passer i den nye fylkeskommunen. I forhandlingsutvalgets utredning En ny region Agder? heter det at spørsmålet om formannskapsmodell eller parlamentarisme må utredes videre slik at en raskt kan ta en beslutning om hvilken styringsform en ønsker. Etter kommuneloven kan fylkestinget selv med alminnelig flertall vedta å innføre parlamentarisme. Forslag om innføring av parlamentarisk styringsform må være fremmet og votert over i fylkestinget senest 31. desember i nest siste år av valgperioden. Det kreves ikke at forslaget oppnår flertall. Innføring av parlamentarisk styringsform kan tidligst vedtas på det nyvalgte fylkestingets konstituerende møte. Styringsformen må være vedtatt og satt i verk når det andre året av den nye valgperioden tar til. Både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune styres i dag etter formannskapsmodellen. Dersom det skal innføres parlamentarisme i den nye fylkeskommunen, må spørsmålet om parlamentarisme dermed være behandlet i begge fylkesting før 31. desember 2018, jf. Rundskriv til lov av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova). For øvrig kan Kongen fastsette en annen frist med hjemmel i inndelingslovens 17. I notatet som ble drøftet i fylkesutvalget 4. april 2017 anbefalte fylkesrådmannen å ta stilling til valg av formannskapsmodell eller parlamentarisme allerede i løpet av Etter fylkesrådmannens vurdering vil dette være formålstjenlig med hensyn til gjennomføringen av partienes nominasjonsprosesser. I tillegg har spørsmålet vesentlig betydning for den administrative organisering i den aktuelle perioden, bl.a. med hensyn til ansettelse av prosjektleder/ny fylkesrådmann. Fylkesordførerne har bedt om at saken utredes allerede til felles fylkesting 21. juni side 14 av 20

15 3.2 Formannskapsmodellen Formannskapsmodellen innebærer at fylkestinget selv velger et fylkesutvalg med minimum fem medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene til fylkesutvalget velges for fire år av og blant fylkestingets medlemmer. Fylkesutvalget velges etter forholdsvalg eller avtalevalg. I henhold til kommuneloven skal fylkesutvalget behandle forslag til økonomiplan og budsjett. For øvrig fastsetter fylkestinget selv området for fylkesutvalgets virksomhet. Fylkesutvalget kan tildeles beslutningsmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Fylkestinget velger videre fylkesordføreren og fylkesvaraordføreren blant fylkesutvalgets medlemmer. Fylkesordføreren leder møtene i fylkestinget og fylkesutvalget. Valgene foretas for hele valgperioden. Formannskapsmodellen innebærer at administrasjonssjefen fylkesrådmannen som hovedregel er den øverste leder for den fylkeskommunale administrasjon. Administrasjonssjefen har ansvar for forsvarlig utredning av sakene som legges frem for politisk behandling iverksettelse av vedtak at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll Administrasjonssjefen har møte- og talerett personlig eller ved en av sine underordnede i alle fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. Fylkeskommunale folkevalgte organer kan hvis fylkestinget ikke har bestemt noe annet gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 3.3 Parlamentarisme I en parlamentarisk modell oppretter fylkestinget et fylkesråd som øverste ledelse av fylkeskommunens administrasjon. Dermed bortfaller ordningen med administrasjonssjef. Dersom fylkesrådet ikke har fylkestingets tillit, må fylkesrådet fratre. Forslag om at rådet skal fratre må fremsettes i et fylkestingsmøte. Forslaget skal behandles i neste møte med mindre to tredjedeler av de møtende krever umiddelbar avstemning. I fylkeskommuner som har innført parlamentarisme bortfaller fylkesutvalget. Fylkesordfører og fylkesvaraordfører velges blant fylkestingets medlemmer. I fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er det fylkesrådet som legger frem økonomiplan og budsjett for fylkestinget. Videre har fylkesrådet ansvar for oppgavene som fylkesrådmannen har ansvar for i formannskapsmodellen. Fylkestingets møter ledes av fylkesordføreren, mens fylkesrådets møter ledes av fylkesrådslederen. I henhold til kommuneloven kan det parlamentariske systemet praktiseres på to forskjellige måter: Etter 19 velges fylkesrådet av fylkestinget i det konstituerende møtet etter et fylkestingsvalg. Når fylkesrådet fratrer, enten av eget initiativ eller etter vedtak i fylkestinget, side 15 av 20

16 skal valg av nytt fylkesråd foretas senest i neste fylkestingsmøte. Forslag til fylkesråd skal inneholde det antallet navn som ønskes i rådet og må angi hvem som skal være rådets leder og nestleder. Etter 19a skal fylkesordføreren på fylkestingets vegne når den parlamentariske situasjonen i fylkestinget tilsier det gi en fylkesrådslederkandidat i oppdrag å danne nytt fylkesråd. Den utpekte kandidaten utnevner kollegiet selv, og det nye fylkesrådet konstituerer seg selv. Fylkesrådets funksjonstid er uavhengig av fylkestingets valgperiode. Ettersom den første ordningen innebærer en ordning med tillitsvotum, vil denne formodentlig øke sjansene for å få et fylkesråd støttet av et flertall i fylkestinget. I en slik votering er det imidlertid anledning til å stemme blankt. Det er dermed ikke gitt at man får et flertallsråd. 3.4 Forskjeller mellom formannskapsmodellen og den parlamentariske modellen Det er flere forskjeller mellom formannskapsmodellen og en parlamentarisk styreform: I formannskapsmodellen velges fylkesutvalget for fire år av gangen. I en parlamentarisk modell må fylkesrådet fratre hvis fylkestinget uttrykker mistillit. I formannskapsmodellen velges fylkesutvalget ved forholdsvalg, slik at partisammensetningen i fylkestinget gjenspeiles i fylkesutvalget. I et parlamentarisk system velges fylkesrådet med flertallsvalg, slik at fylkestingets flertall avgjør partisammensetningen i rådet. I formannskapsmodellen må fylkesutvalgets medlemmer velges blant fylkestingets medlemmer. Dette sikrer at fylkeskommunens politiske ledelse består av folkevalgte politikere. I en parlamentarisk modell trenger ikke fylkesrådets medlemmer å være folkevalgte. I formannskapsmodellen leder fylkesrådmannen administrasjonen. I et parlamentarisk system har fylkesrådet ansvar for iverksetting av politikken. En naturlig konsekvens av å innføre et parlamentarisk system er at fylkesordføreren får en mindre fremtredende rolle. Samtidig overtar fylkesrådslederen funksjoner som fylkesordføreren og fylkesrådmannen har i formannskapsmodellen. Innføring av parlamentarisme påvirker opposisjonens rolle. I formannskapsmodellen er opposisjonspartiene representert i fylkesutvalget. I en parlamentarisk modell består opposisjonen av de partiene som ikke deltar i fylkesrådet. Med hensyn til møteoffentlighet er hovedregelen at enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer. Et fylkesråd bestemmer derimot selv om deres møter skal være åpne eller ikke. 3.5 Erfaringer med parlamentarisme i fylkeskommuner og kommuner Parlamentarismen benyttes som styreform i Oslo og Bergen kommuner, og i Nordland, Hedmark, Nord-Trøndelag og Troms fylkeskommuner. De øvrige kommuner og fylkeskommuner har valgt å basere sine politiske systemer på formannskapsmodellen. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner er enige om å styre nye Trøndelag fylkeskommune etter formannskapsmodellen når sammenslåingen trer i kraft side 16 av 20

17 I intensjonsplanen for sammenslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland går man inn for at formannskapsmodellen blir lagt til grunn som politisk styringsform for den nye Vestlandsregionen. Hans Petter Saxi ved Nord universitet undersøker bl.a. erfaringer med parlamentarisme i artikkelen Formannskap eller kommuneråd? Passer parlamentarisme i vår kommune? (2015). Artikkelen følger som vedlegg til saken. I hovedsak har den parlamentariske modellen virket etter formålet. Flertallet av folkevalgte mener at målsetningene om å klargjøre det politiske ansvaret og om å tydeliggjøre politiske skillelinjer langt på veg er realisert. Samtidig viser erfaringer følgende ulemper med den parlamentariske modellen: En høy andel av opposisjonspolitikerne opplever å ha manglende påvirkning på politikkutformingen. Representanter for flertallspartiene må i større grad stemme på tvers av egen overbevisning for å sikre flertallet bak rådet. Modellen er mindre åpen enn formannskapsmodellen ved at fylkesrådet selv avgjør om møtene i rådet er åpne eller ikke. Kostnadene til politisk styring øker. Å innføre en parlamentarisk modell vil påvirke forholdet mellom politikerne og administrasjonen, og forholdet mellom representantene for posisjonen og opposisjonen. I henhold til kommuneloven skal opposisjonen sikres nødvendig utredningsmessig og kontormessig assistanse. Ifølge Saxi følges dette opp i varierende grad. Videre nevner han fire forhold som taler for at den parlamentariske modellen bare bør innføres i forholdsvis store kommuner og fylkeskommuner: Kompetanse: Fylkesrådsmedlemmer får lederansvar over større administrative systemer. Dette lederansvaret krever administrativ kapasitet. I større kommuner og fylkeskommuner er det flere politiske ledere å velge blant. Politisering: I store kommuner og fylkeskommuner er det større grad av politisk polarisering langs nasjonale politiske skillelinjer. Autonomi: Større kommuner og fylkeskommuner har større grad av selvstyre i den forstand at disse enhetene har flere stordriftsfordeler, større budsjetter og større administrasjon. Større kommuner og fylkeskommuner er dermed mindre avhengige av andre. Kostnader: I større kommuner og fylkeskommuner vil kostnadene ved den parlamentariske modellen per innbygger bli lavere enn i mindre kommuner og fylkeskommuner. I doktorgradsavhandlingen Fra konsensus til majoritetsstyre? Fylkesparlamentarisme i Nordland i komparativt perspektiv undersøker Saxi blant annet hvordan overgangen fra formannskapsmodellen til den parlamentariske modellen påvirker politikkutformingen, maktfordelingen og den offentlige debatten. Avhandlingen viser at valgdeltagelsen ikke økte i fylkeskommunene med parlamentarisme sammenlignet med fylkeskommunene med formannskapsmodell. En studie av avisenes omtale av Nordland fylkeskommune viste at innføring av parlamentarisme ikke ledet til økt omtale av fylkeskommunen eller fylkespolitikken. side 17 av 20

18 3.6 Økonomiske konsekvenser Erfaringer med den parlamentariske modellen viser at kostnadene til politisk styring øker. Nivået på kostnadsøkningen avhenger av flere forhold: Antallet medlemmer i fylkesrådet. Antallet politiske rådgivere. Hvordan man sikrer kommunelovens krav om at opposisjonen skal sikres nødvendig utredningsmessig og kontormessig assistanse. De økonomiske kostnadene øker med antallet medlemmer av fylkesrådet. Samtidig vil et fylkesråd med flere medlemmer gi økt kapasitet og mulighet for representasjon av flere partier. I de fylkeskommunene og kommunene som praktiserer den parlamentariske modellen har rådene 4 8 medlemmer: Hedmark fylkeskommune: 4 fylkesråder. Nord-Trøndelag fylkeskommune: 4 fylkesråder. Nordland fylkeskommune: 6 fylkesråder. Troms fylkeskommune: 5 fylkesråder. Bergen kommune: 7 byråder. Oslo kommune: 8 byråder. Erfaringer fra fylkeskommunene som praktiserer parlamentarisme taler for at det i tilknytning til fylkesrådet vil være behov for minst én politisk rådgiver. Ved innføring av parlamentarisme er det naturlig å legge til grunn at en rekke heltidspolitikere fylkesordfører, fylkesråder og politisk rådgiver fordeles mellom posisjonspartiene. For å balansere forholdet mellom posisjon og opposisjon kan det også være naturlig at innføring av parlamentarisme ledsages av økt frikjøp av representanter fra opposisjonen. I Oslo og Bergen fordeles bystyrekomiteenes ledere og nestledere gjerne forholdsmessig mellom partiene. Dette tilsvarer tradisjonen i nasjonalforsamlingen. For perioden ble også varaordføreren i Oslo valgt fra et opposisjonsparti. Dette baseres imidlertid på en gjensidig forståelse mellom partiene, og gir opposisjonen ingen garanti for en slik fordeling. Et høyere antall heltidspolitikere kan også lede til høyere kostnader knyttet til bokostnader og etterlønn. Bokostnadene utgjør anslagsvis til kroner i året for hver heltidspolitiker som bor langt unna administrasjonsstedet. Hyppige skifter av fylkesrådsmedlemmer vil øke kostnadene knyttet til etterlønn. Det ser ikke ut til å være en klar sammenheng mellom valg av formannskapsmodell eller parlamentarisme og antall medlemmer i fylkestingene. Fylkeskommunene som praktiserer formannskapsmodellen har i gjennomsnitt 33 prosent flere fylkestingsmedlemmer enn minstekravet. Fylkeskommunene som praktiserer parlamentarisme har i gjennomsnitt 43 prosent flere fylkestingsmedlemmer enn minstekravet (Oslo ikke medregnet). Alle de fire fylkeskommunene som praktiserer parlamentarisme har imidlertid lave (Troms, Nord- Trøndelag og Hedmark) eller middels (Nordland) innbyggertall. Ettersom fylkeskommunene med lavest innbyggertall har relativt flest fylkestingsmedlemmer kan det dermed være mer hensiktsmessig å sammenligne antallet fylkestingsmedlemmer i fylkeskommunene som praktiserer parlamentarisme med antallet fylkestingsmedlemmer i andre fylkeskommuner med om lag samme folketall. I så fall ser det ikke ut til å være en klar sammenheng mellom valg av formannskapsmodell eller parlamentarisme og antallet fylkestingsmedlemmer. side 18 av 20

19 Dersom antallet medlemmer i det nye fylkestinget blir mindre enn summen av medlemmer i dagens to fylkesting, vil dette gi innsparinger som eventuelt kan benyttes ved eventuell innføring av parlamentarisme. Isolert vil innføring av parlamentarisme imidlertid medføre økte kostnader til politisk virksomhet. Tromsø kommune praktiserte parlamentarisme fra I forbindelse med innføringen ble merkostnadene beregnet til mellom 10 og 12 mill. kroner. Anslaget var basert på en modell med fem byråder og fem politiske rådgivere. Antallet byråder og rådgivere ble senere økt til seks. Etter en samlet vurdering anslår fylkesrådmannen at innføring av parlamentarisme vil øke kostnadene med om lag mill. kroner sammenlignet med å videreføre formannskapsmodellen. Anslaget er basert på en modell med fem fylkesråder og til sammen 8 10 flere heltidspolitikere enn i formannskapsmodellen. Anslaget er gjort på usikkert grunnlag. 4. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER De fleste kommuner og fylkeskommuner styres etter formannskapsmodellen. Parlamentarismen benyttes i fire fylkeskommuner og i de to mest folkerike kommunene. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner er enige om at nye Trøndelag fylkeskommune skal styres etter formannskapsmodellen. I intensjonsplanen for sammenslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland støtter man formannskapsmodellen også i denne regionen. Etter fylkesrådmannens vurdering er erfaringene med formannskapsmodellen gode både i Aust-Agder fylkeskommune og i Vest-Agder fylkeskommune. I sak 59/2014 behandlet Aust- Agder fylkesting en rapport fra en arbeidsgruppe om Aust-Agder fylkeskommunes politiske organisering. Arbeidsgruppen uttalte bl.a. følgende: «Å gå over til en parlamentarisk modell vil være en stor endring i forhold til dagens formannskapsmodell. Fordelen med parlamentarismen er at den tydeliggjør det politiske ansvaret. Men det er en krevende modell, og det er også en kostnadskrevende modell ettersom det blir flere heltidspolitikere i posisjon (fylkesrådet) og der man også da bør sikre opposisjonen større kapasitet. Man kan også stille spørsmål om det er «nok politikk» i en liten fylkeskommune til at det er politisk hensiktsmessig å skifte til parlamentarismen. [ ] Arbeidsgruppen har på denne bakgrunn valgt å ikke foreslå en overgang til parlamentarisme.» I april 2015 behandlet Vest-Agder fylkesting anbefalingene fra et politisk utvalg som gjennomgikk den politiske organiseringen i Vest-Agder fylkeskommune. Den politiske modellen ble i hovedsak videreført. Fylkesrådmannen ser at parlamentarisme kan øke den politiske innflytelsen, klargjøre det politiske ansvaret og tydeliggjøre politiske skillelinjer. Etter fylkesrådmannens vurdering taler imidlertid følgende forhold til fordel for formannskapsmodellen: side 19 av 20

20 Formannskapsmodellen bidrar i større grad til konsensusorienterte forhandlinger mellom partiene. Parlamentarismen forsterker skillet mellom posisjons- og opposisjonspartiene. Flere forhold taler for at den parlamentariske modellen bare bør innføres i de største kommunene og fylkeskommunene. I henhold til regjeringens forslag supplert med avtalen i Stortinget om at Troms og Finnmark sammenslås vil Agder bli nummer syv av ti nye fylkeskommuner rangert etter folketall (Oslo ikke medregnet). I formannskapsmodellen består fylkeskommunens politiske ledelse av folkevalgte politikere. Dette skaper nærhet mellom velgere og valgte. At fylkesrådets medlemmer i en parlamentarisk modell ikke behøver å være folkevalgte øker tilfanget av potensielle medlemmer, men kan samtidig svekke velgernes bånd til fylkeskommunens politiske ledelse. Formannskapsmodellen er mer åpen enn den parlamentariske modellen. Mens møtene i fylkesutvalget er åpne, avgjør fylkesrådet selv om møtene i rådet er åpne eller ikke. Formannskapsmodellen gir opposisjonen bedre muligheter til å påvirke politikkutformingen, og sikrer et balansert forhold mellom antallet posisjons- og opposisjonspolitikere i fylkeskommunens politiske ledelse. Formannskapsmodellen bidrar til et tydelig skille mellom politikk og administrasjon, i tråd med dagens godt innarbeidede praksis. Ved innføring av parlamentarisme vil de økonomiske kostnadene øke med anslagsvis mill. kroner sammenlignet med å videreføre formannskapsmodellen. 5. KONKLUSJON Fylkesrådmannen foreslår at den nye fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen. Vedlegg Notat formannskap eller parlamentarisme side 20 av 20

Politisk modell i den nye fylkeskommunen

Politisk modell i den nye fylkeskommunen Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/6704-38 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 06.06.2017 Fylkestinget 21.06.2017 Politisk modell i den nye fylkeskommunen 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting

Sakskart til møte i Fylkesting Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2017 Møtested: Drøftingsmøte fylkestingene i Akershus, Østfold og Buskerud Møterom: Olympia i Sonja Henie-salen, Oslo Plaza Møtedato: 20.10.2017 Tid:

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO MØTESTART. Oslo Plaza, Møterom Olympia kl 09:30 15:00

MØTESTED MØTEDATO MØTESTART. Oslo Plaza, Møterom Olympia kl 09:30 15:00 Møteinnkalling Felles fylkesting Buskerud - Akershus - Østfold Til Medlemmene Eventuelt forfall må snarest meldes til postmottak@bfk.no Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. MØTESTED MØTEDATO MØTESTART

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

Sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune

Sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Saknr. 17/5951-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Innstilling til vedtak: Det nedsettes en fellesnemnd bestående av representantene i Hedmark fylkesting

Detaljer

Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme

Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme Saknr. 15/8693-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme Fylkesordførers Innstilling til vedtak: Saken legges fram

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016003617 Dato: 30. september 2016 FORSKRIFT OM NÆRMERE REGLER VED SAMMENSLÅING AV NORD-TRØNDELAG

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Saksfremlegg Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Gjennomføring av sammenslåingsvedtak

Gjennomføring av sammenslåingsvedtak Gjennomføring av sammenslåingsvedtak Inndelingslova Ålesund 14-15. mars 2017 Gjennomføring av sammenslåingsvedtak Reguleres av inndelingslova kapittel VI Kort om fellesnemnd - 26 Felles kommunestyremøte

Detaljer

Grunnlagsdokument - sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommune

Grunnlagsdokument - sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommune Grunnlagsdokument - sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommune Visjon: Et sterkere nord Mål for den nye regionen: Finnmark og Troms fylke skal være utviklingsorientert, kompetent og tillitsvekkende

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Fremdrift i arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen

Fremdrift i arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-3 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Fellesnemnda 05.09.2017 Fremdrift i arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmennene

Detaljer

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/556 KOMMUNEREFORMEN - INTERIMSNEMND Ordførers innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV RISSA KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG FYLKE OG LEKSVIK KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV RISSA KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG FYLKE OG LEKSVIK KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016002150 Dato: 17.06.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV RISSA KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG FYLKE OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ulvsvåg Grendehus : 17.08.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf. 75765014 eller postmottak@hamaroy.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Fellesnemda reglement og delegeringer

Fellesnemda reglement og delegeringer Fellesnemda reglement og delegeringer Reglement 1. Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelse til en ny kommune, jfr. Inndelingslova 26. Fellesnemnda blir valgt av og blant

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300. Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål

Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300. Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300 Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål Oppgaven Alternative mulige løsninger Praktiske og økonomiske konsekvenser

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2015005420 Dato: 05.02.2016 VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

Fellesnemnda. Fræna og Eide, 8. november 2016

Fellesnemnda. Fræna og Eide, 8. november 2016 Fellesnemnda Fræna og Eide, 8. november 2016 Perioden fram til samanslåingsvedtak i Stortinget: Førebels fellesnemnd (etter kommuneloven) Perioden etter sammenslåingsvedtak i Stortinget: Fellesnemnd etter

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Fellesnemndas funksjon og oppgåver. Norddal og Stordal, 10. februar 2017

Fellesnemndas funksjon og oppgåver. Norddal og Stordal, 10. februar 2017 Fellesnemndas funksjon og oppgåver Norddal og Stordal, 10. februar 2017 Fellesnemnd etter inndelingslova 26 Lovkrav: Fellesnemnd skal opprettes Fellesnemnda skal: planlegge, forberede og samordne aktivitet

Detaljer

Trykte vedlegg: - Brev fra fylkesordfører til fylkesrådet av med forespørsel om utredning. Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Trykte vedlegg: - Brev fra fylkesordfører til fylkesrådet av med forespørsel om utredning. Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 10/4996-2 Ark.nr. 025 Saksbehandler: Birgit Aasgaard Jenssen POLITISK STYRINGSFORM I HEDMARK FYLKESKOMMUNE MULIG ENDRING AV MODELL Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden 2015-2019 Møtedato: 08.10.2015 Møtested: Eidsberg ungdomsskole, Aulaen Møtetid: 16.00-17.00 Fotografering

Detaljer

Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy. Behandling i Inderøy kommunestyre :

Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy. Behandling i Inderøy kommunestyre : Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2009/475-44 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Inderøy kommunestyre 21/10 14.06.2010 Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy

Detaljer

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Saknr. 17/6276-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Innstilling til vedtak: Det opprettes et forhandlingsutvalg med

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.09.2016 2014/2345-32955/2016 / 020 Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, nærings- 18.10.2016 og helsekomité Fylkestinget 25.10.2016

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Arne Hosen MEDL ÅF-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Arne Hosen MEDL ÅF-AP Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 23.08.2017 Tid: 12:30 13:30 fellesmøte kl. 1400-1600 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994 ENDRET I FYLKESTINGET 03 10 1995 OG 29.10.2003. ENDRET I FYLKESTINGET 15.12.2004, 20.10.2010

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

1. Aust Agder Fylkesting beklager at regionsreformen ikke har resultert i større regioner og vedtar å ikke gå videre med kun ett Agder.

1. Aust Agder Fylkesting beklager at regionsreformen ikke har resultert i større regioner og vedtar å ikke gå videre med kun ett Agder. Saksprotokoll En ny region Agder Arkivsak-dok. 16/6704 Saksbehandler Dag Ole Teigen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hovedsamarbeidsutvalget 28.11.2016 16/16 2 Administrasjonsutvalget 29.11.2016 16/14 3 Fylkesutvalget

Detaljer

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/6704-29 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids-

Detaljer

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer)

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

ETABLERING AV NYE STAVANGER

ETABLERING AV NYE STAVANGER Til: Styringsgruppen Fra: Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger Dato: 22.02.2017 Emne: Sammensetningen av Fellesnemnda, Fellesnemndas arbeidsutvalg og Partssammensatt utvalg I møte i Styringsgruppen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot Notat Dato: 12.08.16 Saksbehandlar: thaa Til: Forhandlingsmøte 18-19.august 2016 Frå: Fylkesrådmennene Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot 1.1.2020 1.0 Fellesnemd i Inndelingslova

Detaljer

midl. prosjektleder Arild Eielsen

midl. prosjektleder Arild Eielsen Sammenslåingsarbeidet på Agder midl. prosjektleder Arild Eielsen 20.11.2017 Bakgrunn Kommunikasjonene i Agder bedres, pendlingen over fylkesgrensen øker, og antallet institusjoner som dekker hele regionen

Detaljer

Spørsmål om representasjon i kommunestyre etter grensejustering midt i kommunestyreperiode

Spørsmål om representasjon i kommunestyre etter grensejustering midt i kommunestyreperiode Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-12 11.09.2015 Spørsmål om representasjon i kommunestyre etter grensejustering midt i kommunestyreperiode Vi

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016000686 Dato: 18.03.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling MØTEINNKALLING - konstituerende møte Dato: 08.10.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail, eventuelt telefon 77 77 55 03/90 56 87 47.

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 17/02850-2 Arkivkode ---/---/&13 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Kommunestyret 20.04.2017 HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV SAMMENDRAG:

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: 17/16 Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd BAKGRUNNSMATERIALE: I utarbeidelsen

Detaljer

Ett Trøndelag? HISTORIKK

Ett Trøndelag? HISTORIKK Ett Trøndelag? HISTORIKK Prosjektledersamling 19.04.2016 Fylkeskommunens framtid? 3 Intensjonsplan for samling av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag tar sikte

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2007 Tid: kl 20.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2007 - GODKJENNING 75/07

Detaljer

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Forfallsgrunn må oppgis. Til behandling: Sak nr.

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Forfallsgrunn må oppgis. Til behandling: Sak nr. Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Innkalling Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: 15.11.2016 Tidspunkt: Kl 13:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet,

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes. Parlamentarismeformen 9. februar 2017

Dosent Ingun Sletnes. Parlamentarismeformen 9. februar 2017 Dosent Ingun Sletnes Parlamentarismeformen 9. februar 2017 Innledning Styringsformene formannskap og parlamentarisme er likestilt som styringsformer Kap. 3 i kommuneloven gir særlige regler for en parlamentarisk

Detaljer

Formannskapet. Innkalling

Formannskapet. Innkalling Finnøy kommune Formannskapet Innkalling Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1 Nordre Follo kommune - foreløpig organisering av arbeidet Vedlegg: Forslag til foreløpig organisering datert 22.12.16 Referat

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Høring - forslag til endring i kommuneloven

Høring - forslag til endring i kommuneloven Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Vår ref.: 2010/10425-55889/2010 Deres ref.: 10/2126-2 ERA Dato: 06.12.2010 Høring - forslag til endring i kommuneloven Viser til deres høring

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Fellesnemnd. Saksliste

Møteinnkalling for Fellesnemnd. Saksliste Møteinnkalling for Fellesnemnd Møtedato: 12.06.2017 Møtested: Askim Kulturhus Møtetid: 21:00 Forfall meldes til politisk sekretariat i hver enkelt kommune. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Bakgrunn. Felles vedtak i fylkestingene i NT og ST. I forkant av en antatt nasjonal regionreform

Bakgrunn. Felles vedtak i fylkestingene i NT og ST. I forkant av en antatt nasjonal regionreform Bakgrunn Felles vedtak i fylkestingene i NT og ST Utrede sammenslåing til et fylke Mandat om utredningen I forkant av en antatt nasjonal regionreform Mandatet Mål for prosessen: En region med livskraft,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 201413286 Saksbehandler Knut Aspås Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 2011-2015 17.10.2014 293/14 2 Fylkestinget

Detaljer

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedatt av fylkestinget 26.2.2013, sak 9/13 Kilde: Arkiv i Nordland REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedtatt av fylkestinget 26.februar 2013, sak 9/13 1 Reglement for fylkesråd 1 Fylkesråd

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Fagdag KS 9. januar 2018

Fagdag KS 9. januar 2018 Fagdag KS 9. januar 2018 Status Agder-prosessen Den eneste sammenslåingen i regionreformen som er basert på entydige vedtak i fylkestingene Først ute med felles fylkestingsmøte etter Stortingets vedtak

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

ETABLERING AV NYE STAVANGER

ETABLERING AV NYE STAVANGER Til: Styringsgruppen Fra: Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger Dato: 09.05.17 Emne: Reglement for fellesnemnda Sak om utkast til reglement for fellesnemnda ble fremmet til styringsgruppens møte 23.03.17.

Detaljer

Møtereferat 4 / Interimsnemnd

Møtereferat 4 / Interimsnemnd Møtereferat 4 / Interimsnemnd Arbeidsområde/prosjekt : Kommunereform Møtedato/tid : Onsdag 26.4.17, kl. 13.30-16.00 Møtested/lokale Nemnd - deltagere Sekretariat Forfall : Kommunestyresalen, Hammerfest

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten Fra: Melhus kommune Sendt: 2. februar 2016 15:28 Til: Postmottak STFK Emne: Melding om politisk vedtak - Høring - Trøndelagsutredningen Vedlegg: 160000005035.PDF; 160000005029.PDF;

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 12.10.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Innspill til Statens vegvesens rapport "Ett Agder"

Innspill til Statens vegvesens rapport Ett Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-25 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Fellesnemnda 10.10.2017 Innspill til Statens vegvesens rapport "Ett Agder" 1. FORSLAG TIL VEDTAK Prosjektleder fremmer

Detaljer

Kommunal-og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd:Jan Tore Sanner

Kommunal-og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd:Jan Tore Sanner Kommunal-og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd:Jan Tore Sanner Ref nr: 2045-4( Saksnr: 15/1436 Dato: 24.4.2015 VEDTAKOMSAMMENSLÅINGAV STOKKE,ANDEBUOGSANDEFJORD KOMMUNER,VESTFOLDFYLKE

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/6824-1 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.10.2011 Tid: Kl. 18:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet,

Detaljer

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Halsa, Hemne og Snillfjord

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Halsa, Hemne og Snillfjord Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3096-27 Dato 29. juni 2017 Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Halsa, Hemne og Snillfjord Kommunal - og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Val av fylkesutval for perioden

Val av fylkesutval for perioden Øk og Org avd Arkivnr: 2015/8173-5 Saksbehandlar: Beate Bergsholm Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkestinget 14.10.2015 Val av fylkesutval for perioden 2015-2019 Samandrag Det nyvalde fylkestinget

Detaljer

Regionreformen anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra Vestfold fylkeskommune

Regionreformen anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra Vestfold fylkeskommune Arkivsak-dok. 201604523-18 Arkivkode 026/---/&23 Saksbehandler Øystein Imset Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 2015-2019 08.12.2016 121/16 Fylkestinget 2015-2019 15.12.2016 101/16 Regionreformen

Detaljer

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Informasjon v/forhandlingsutvalget Ordfører Johnny Greibesland Varaordfører Jan Erik Tønnesland Kommunestyrerepresentant Ida Grødum. Stortingsvedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.10.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/11 11/747 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Parlamentarisme i Fredrikstad kommune

Parlamentarisme i Fredrikstad kommune Parlamentarisme i Fredrikstad kommune Innledning/mandat Bystyret fattet i møte xx.xx.2011 følgende vedtak: 1. Det opprettes et utvalg som skal utrede spørsmålet om å innføre parlamentarisme i Fredrikstad

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584-6 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 09.09.2014 Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Detaljer

Ski kontrollutvalg ( ) - 18/ Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg : Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg 22.0

Ski kontrollutvalg ( ) - 18/ Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg : Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg 22.0 Kontrollutvalget i Ski kommune MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/18 DATO: 22.01.2018 kl.18:00 STED: Kommunestyresalen, Ski rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: E-postmøte Tidspunkt: 07.11.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 414 71 166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

Parlamentarisme. Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv

Parlamentarisme. Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv 08.06.2017 Parlamentarisme Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv 1. Parlamentarisme i kommunal sammenheng -Hva det er, hvorfor, utviklingen 2. Parlamentarisme i Oslo kommune -Organisasjonskart

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Ulvsvåg Grendahus, Hamarøy Møtedato: 17.08.2017 Tid: 10:00-15:30 Til stede på møtet Arbeiderpartiet Medlemmer: Forfall: Uavhengige Medlemmer: Uavhengige Forfall: Tor

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer