2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010

2 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Konsern Balanse Konsern...11 Endringer i konsernets egenkapital...12 Kontantstrømoppstilling Konsern Noter til konsernregnskapet...14 Resultatregnskap Morselskap...38 Balanse Morselskap...39 Endring i egenkapital - Morselskap...40 Kontantstrømoppstilling Morselskap Noter til regnskapet - Morselskap...42 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse...49 Revisors beretning...52 Erklæring fra styret og administrerende direktør...54 Vedtekter for Biotec Pharmacon ASA...54

3 Årsberetning Om Biotec Pharmacon ASA Selskapets virksomhet er delt inn i to forretningsområder/ segmenter: Beta-glukaner for bruk i medisinsk utstyr og farmasøytiske produkter Marine enzymer for bruk i genetisk forskning og molekylær diagnostikk Forretningsområdet marine enzymer håndteres av datterselskapet ArcticZymes AS (tidligere Biotec Marine Biochemicals AS), mens forretningsområdet beta-glukaner ble skilt ut i et heleid datterselskap under navnet Biotec BetaGlucans AS fra starten av Dette etterlater Biotec Pharmacon ASA som et holdingselskap med overordnet administrasjon og felles støttefunksjoner, mens driftsaktivitetene utføres i de to datterselskapene. Fra begynnelsen av 2010 er hele gruppens virksomhet lokalisert i Tromsø. Lokalene i Oslo er fremleid for resterende leieperiode. I begynnelsen av 2011 er virksomheten flyttet til nye lokaler i Forskningsparken ved Universitetet i Tromsø. På denne måten vil det nære samarbeidet med Universitetet bli ytterligere forbedret i nye og mer effektive lokaler. Selskapets produksjonsanlegg på Nordøya Industrianlegg fortsetter som før. Selskapet gjennomførte en vellykket emisjon i slutten av 2010 som sammen med en påfølgende reparasjonsemisjon sikrer selskapet nødvendig finansiell handlekraft. Selskapets mål for 2010 var for glukanvirksomheten å forstå og dokumentere årsaken til at fase III studiene innenfor diabetiske sår ikke var i tråd med forventningene, og på basis av dette beslutte en realistisk strategi for videreføring av virksomheten. For enzymvirksomheten var målsettingene hovedsakelig knyttet til å sikre videre vekst i inntektene samtidig som man styrket grunnlaget for nye produkter. Styret er meget godt fornøyd med de resultatene administrasjonen har oppnådd på disse områdene. 2. Beta-glukaner Glukanvirksomheten, som er organisert i selskapet Biotec BetaGlucans AS, utvikler applikasjoner basert på selskapets unike patentbeskyttede løselig beta-1,3/1,6-glukan (SBG). Dette virkestoffet produseres ved selskapets GMP (Good Manufacturing Practice)-godkjente produksjonsanlegg i Tromsø. De immunmodulerende egenskapene til denne gruppen stoffer har vist seg å være lovende i behandling av flere immunrelaterte sykdommer, og selskapet fokuserer nå på utvikling av produkter til topisk (på huden) sårbehandling. Videre har selskapet prosjekter i tidlig fase innenfor immunterapi av kreft, munnhulesår fra strålebehandling (oral mukositt) og inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Det aktuelle sårbehandlingsprosjektet har nådd et stadium «Det er fortsatt et meget stort behov for nye produkter til behandling av diabetiske sår» hvor selskapet aktivt søker samarbeidspartnere for videre produktutvikling, kommersialisering og distribusjon. Stoffet viste lovende resultater for bruk på diabetessår i fase II, men lyktes ikke i fase III. I løpet av 2010 har selskapet påvist at hoveddelen av fase III studien ble utført med et produkt som manglet den nødvendige biologiske aktivitet og såradhererende egenskaper, ettersom det ikke var stabilt i de polyetylenbeholderne som ble benyttet under studien. Den delen av fase III studien som ble utført med et aktivt produkt viste ytelse på linje med fase II studien, men denne delen hadde for få behandlede pasienter til å kunne påvise en statistisk signifikant behandlingseffekt av SBG. Det er fortsatt et meget stort behov for nye produkter til behandling av diabetiske sår, og selskapet ser et betydelig markedspotensial for SBG-baserte sårprodukter. De hydrogelproduktene som i dag benyttes til behandling av diabetessår er nesten uten unntak klassifisert som medisinsk utstyr (Medical Device). Selskapet har derfor vurdert om man skal lansere de første produkter under denne kategorien i stedet for å gå tilbake inn i det farmasøytiske utviklingsprogrammet. Det irske legemiddelverket har vurdert hvilken klassifisering et slikt glukanholdig produkt ville fått i EU, og kommet til at det kan klassifiseres i klasse 2B som er en mindre krevende klasse av slike produkter. Denne vurderingen er ikke en endelig godkjennelse, men betyr at et slikt produkt trolig vil bli godkjent som medisinsk utstyr i EU. 3

4 4 Det er imidlertid en klar kobling mellom de ulike klassifiseringstypene og prisen man kan oppnå for produktet. Kort sagt vil utviklingskostnadene være lavere for et produkt i klasse 2B, men produktet vil også ha en lavere sluttbrukerpris, og etablert klinisk dokumentasjon kan kun i liten grad benyttes i markedsføringen. Ettersom det er et stort behov for nye produkter i avansert sårbehandling er det imidlertid forventet at selv et slikt produkt vil ha et betydelig markedspotensial. «Biotec Pharmacon er nå i diskusjoner med potensielle partnere for utvikling av et sårpleieprodukt med særlig fokus på diabetessår.» Biotec Pharmacon er nå i diskusjoner med potensielle partnere for utvikling av et sårpleieprodukt med særlig fokus på diabetessår. Hvis et slikt produkt blir godkjent som medisinsk utstyr, vil det også kunne benyttes innenfor annen sår behandling. Parallelt med arbeidet med å utvikle et kommersielt sårprodukt har selskapet utviklet teknologi for å produsere ulike beta-glukaner som i dyremodeller kan se ut til å ha mer direkte farmakologiske effekter på sår. Dette inne bærer at fremtidige lanseringer kan falle inn i mer krevende kategorier og gjøre det mulig å lansere et farmasøytisk produkt på et senere tidspunkt. Disse nyutviklede produktene vil også bli vurdert med hensyn til forbedret effekt innenfor de andre terapiområdene som selskapet jobber med. På grunn av selskapets reduserte kapasitet ble prosjektene innenfor behandling av oral mukositt, immunterapi av kreft og behandling av inflammatorisk tarmsykdom nedprioritert i Det er imidlertid investert betydelige midler over flere år i disse områdene, og selskapet har sikret seg teknologiplattformer og patentrettigheter som det etter hvert kan bygges videre på. Oral mukositt er en betennelse med påfølgende sårdannelse i slimhinnene i munnen og svelget, og er en vanlig og veldig smertefull komplikasjon ved strålebehandling og kjemoterapi mot kreft. Biotec Pharmacon har gjennomført to kliniske studier for å teste effekten av SBG mot oral mukositt. Produktet som ble benyttet i fase III studien hadde dessverre de samme stabilitetsproblemene som produktet for diabetessår. Selskapet har en Orphan drug betegnelse for bruk av SBG for denne indikasjonen, og vil vurdere hvordan dette prosjektet best kan føres videre. Selskapet har et samarbeid med Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York om bruk av SBG i kombinasjon med antistoffbasert kreftbehandling. Det er gjennomført kliniske studier i tidlig fase for å etablere sikkerhetsprofil og vurdere behandlingseffekt. Selskapet er i dialog med MSKCC for å diskutere hvordan dette samarbeidet skal videreføres. I samarbeid med immunologigruppen på Laboratorium for immunhistokjemi og immunopatologi på Rikshospitalet i Oslo, har selskapet i flere år hatt et forskningsprogram for å vurdere om SBG kan påvirke utviklingen av inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Som for diabetessår er det svært begrenset med legemidler tilgjengelig for effektiv behandling av IBD, og det er derfor behov for nye produkter som kan hjelpe denne store pasientgruppen. Utførte studier i en eksperimentell dyremodell viste at beta-glukan hadde signifikant effekt i å forebygge utvikling av ulcerøs kolitt. Samarbeidet har også ført til ny innsikt i virkemåten av beta-glukan når det gis til slimhinnenes overflater, og resultert i nye patenter på bruk av løselig beta-glukan i behandling av inflammatorisk tarmsykdom. En videreføring av dette prosjektet vil kreve at det inngås et partnerskap. 3. Marine enzymer: Enzymvirksomheten er organisert i datterselskapet ArcticZymes AS (tidligere Biotec Marine Biochemicals AS) og har en portefølje av kuldetilpassede enzymer. Slike enzymer benyttes særlig innenfor molekylærbiologi både i forskning og rutinemessig diagnostikk. Anvendelse av enzymer av høy kvalitet og med spesielle temperaturegenskaper forbedrer resultatene av analyser som baserer seg på mangfoldiggjøring av DNA og RNA. Selskapets enzymer inngår i produkter (kits) fra ledende bedrifter og benyttes både i godkjente in vitro diagnostikk (IVD) produkter, i produkter til forskningsmarkedet, samt i allerede etablerte testprosedyrer. Selskapets enzymer er unike på grunn av sitt opphav fra organismer som lever i det kalde arktiske havet. Enzymene er aktive under kalde betingelser, mens varmefølsomheten gjør at de enkelt kan deaktiveres gjennom oppvarming der andre typer enzymer krever mer tids- og kostnadskrevende ekstraksjonsprosedyrer som også ofte gir store tap av prøvemateriale. Mange av prosedyrene hvor selskapets enzymer inngår arbeider med svært begrensede mengder av DNA eller RNA, og det er da en spesielt stor fordel for kunden at dette ekstraksjonstapet elimineres. Selskapet har en generelt god patentbeskyttelse på sine produkter. Selskapet markedsfører for tiden fem unike enzymer fra arktiske organismer. Med utfasingen av naturlig (nativt) SAP er alle enzymene nå rekombinante (kunstig tilvirket i mikroorganismer), og dermed uavhengige av forsyning av biologiske råstoff. Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) Alkalisk fosfatase fra reke Double-Strand Specific DNase (ds-dnase) fra reke Heat-labile Double-Strand Specific DNase (HL-dsDNase) egenutviklet mutant av dsdnase Cod Uracil-DNA Glycosylase (Cod UNG) UNG fra torsk Salt Active Nuclease (SAN) generell nuklease fra marin bakterie på Svalbard Distribusjonen av SAP skjer gjennom en eksklusiv avtale med det amerikanske selskapet US Biochemicals, et datterselskap av Affymetrix, mens de andre produktene selges på ikke-eksklusiv basis gjennom forskjellige kanaler. Tradisjonelt har størstedelen av salget vært til kunder som har anvendt produktene i sine kits under eget navn (OEM), men stadig mer

5 av salget går nå via selskapets egne salgskanaler og selges under eget varemerke. Dette salget økte med over 380 % i forhold til Samtidig ser selskapet en større geografisk spredning ved at det totale salget i Europa økte med 234 % siste år. En stor del av dette salget var under ArcticZymes eget varemerke. Gjennom 2010 har selskapet generelt hatt en betydelig økning i aktivitetene og også styrket bemanningen med flere nye medarbeidere. Enkelte nøkkelpersoner ble overført til enzymvirksomheten i forbindelse med omorganiseringen i Biotec Pharmacon ved utgangen av 2009, noe som førte til en umiddelbar økning av aktiviteten. Samlet sett økte bemanningen med 3 personer i slutten av 2009 og ytterligere 1 i 2010 til 9 ansatte ved utgangen av Dette inkluderer ikke administrasjon, IP, økonomi og kvalitetsfunksjonen, som håndteres av morselskapet. Økningen i antall medarbeidere gir grunnlag for en fortsatt meget god vekst i inntektene, men først og fremst i antall kundestyrte utprøvinger. ArcticZymes startet 8 slike utprøvinger hos kunder i 2009, mens det tilsvarende tallet for 2010 var 98. Slike utprøvinger er ofte en nødvendig betingelse for salg til nye kunder, og den kraftige økningen skaper forventninger om videre vekst. Hovedproduktet er fremdeles SAP (Shrimp Alkaline Phosphatase) som markedsføres mot det internasjonale forsknings- og diagnostikkmarkedet. I mai 2010 lanserte distributøren US Biochemicals selskapets nye rekombinante SAP, og produksjonen av SAP basert på naturlige råvarer er nå stoppet. Dette skiftet har vært meget vellykket og kundene ser spesielt store fordeler med hensyn på stabilitet og reproduserbarhet med den nye produktversjonen. Det nye rekombinante produktet har minimale batchvariasjoner sammenlignet med den tidligere versjonen, og produksjonen kan enkelt oppskaleres. Salget av Cod UNG (Cod Uracil-DNA Glucosylase) viser fortsatt en kraftig vekst, korrigert for et stort engangssalg i Cod UNG er ArcticZymes nest største produkt, og selv om salgstallene fremdels er en del lavere enn for SAP så er potensialet sannsynligvis større. Enzymet er sterkt koblet opp mot det diagnostiske markedet, hvor det har klare konkurransefordeler mot eksisterende glykosylaseenzymer. Siemens Healthcare Diagnostics lanserte sent i 2008 kits som inkluderte Cod UNG enzym i deres nye kpcr plattform for bakterie- og virusdiagnostikk. Disse produktene er så langt bare godkjent for salg i EU (CE-IVD), der de er blitt godt mottatt. USA antas imidlertid å være det største markedet for dette produktet. Først når kunden har oppnådd FDA-godkjennelse, kan det forventes en vesentlig salgsøkning. Cod UNG enzymet er for øvrig under uttesting hos et betydelig antall andre internasjonale forskningsreagens- og diagnostikkselskaper for implementering i deres sluttprodukter (kits). ArcticZymes har også lansert en dobbeltrådspesifikk nuklease ( dsdnase) fra reke. Dette enzymet er nå i ferd med å bli introdusert i sluttbrukerprodukter hos flere av de store aktørene i molekylærbiologimarkedet, noe som forventes å øke salget vesentlig. Salget av dsdnasen ble nesten femdoblet i 2010, dog fra et meget lavt utgangspunkt. Peak your performance Simplify your protocols Reduce hands-on time Efficient enzymes minimal influence on samples No extractions - no loss of precious samples Pipeline of new products ArcticZymes. Bioprospecting in the Arctic environment I mars 2010 ble to nye produkter lansert en forbedret versjon av dsdnase som kalles HL-dsDNase og en Salt Aktiv Nuklease (SAN) som begge supplerer selskapets øvrige produkter. HL-dsDNase er i selskapets egne laboratorier gjort ytterligere varmelabil og har fått forbedrede egenskaper ved RNA-rensing, mens SAN har egenskaper som gjør at det kan benyttes innenfor proteinrensing. Begge de nye produktene ble godt mottatt i markedet og er allerede i utprøvning hos et større antall kunder. Spesielt lanseringen av HL-dsDNasen har ført til kontakt med et stort antall helt nye kunder, og dette enzymet er dermed helt sentralt for selskapets salgsøkning for produkter under eget varemerke. Selskapet forventer betydelig vekst fremover og har gjennom økt bemanning fått ressurser til økt forskningsaktivitet, 5

6 Selskapet arbeidet gjennom 2010 med å skaffe en fremleietaker for lokalene i Oslo for den resterende leietiden til mai Dette er nå gjennomført, og Oslo-kontoret er nedlagt. Arbeid for å få gruppen ISO akkreditert under standarden ISO ble påbegynt i 2010, og det forventes at de viktigste delene vil være sluttført innen utgangen av Dette vil være en stor fordel i arbeidet med å utvikle det første betaglukan baserte produktet som medisinsk utstyr, men vil også være viktig for enzymvirksomheten som arbeider mot store og krevende internasjonale selskaper. 6 Gruppens patentfunksjon er organisert i morselskapet, og det ble i løpet av 2010 innlevert flere nye patentsøknader for beta-glukan området som vil føre til en betydelig styrket beskyttelse. Disse siste søknadene ble utarbeidet som et resultat av arbeid som ble gjennomført i etterkant av fase III studiene, hvor det ble gjort en rekke nye funn knyttet til fremstilling av et sårprodukt. Man fikk også ny viten om bruk og fremstilling av beta-glukaner som var patenterbare. Selskapet oppnådde å få flere patenter godkjent i viktige markeder, blant annet et patent for bruk av SBG i kombinasjon med antistoffbasert kreftbehandling som ble godkjent i USA i mai et tettere samarbeid med kundene om applikasjonsutvikling, og ikke minst flere salgsaktiviteter for å møte kundene i markedet. Selskapet har gjennom mange år hatt et nært og godt samarbeid med Universitet i Tromsø, og selskapet deltar aktivt i de fleste av universitetets forskningsprosjekter med relevans for marine enzymer. Selskapets aktive deltakelse i MabCentprogrammet har ført til flere unike produktkandidater som for øyeblikket vurderes med henblikk på mulig kommersialisering. Samarbeidet med Universitetet i Tromsø ble ytterligere forsterket ved kjøpet av selskapet Marimol AS, som hadde rettighetene til kommersialiseringen av enzymene fra prosjektet MARZymes. Dette er et stort 5-årig prosjekt som har fått betydelig forskningsstøtte til bioprospektering etter enzymer i arktiske strøk. ArcticZymes samarbeider nå tett med forskningsgruppene i MARZymes og bidrar til at prosjektaktivitetene blir kommersielt relevante. I tillegg er enzymvirksomheten involvert i aktiviteter på Svalbard gjennom et samarbeidsprosjekt hvor det letes etter interessante enzymer i eukaryote mikroorganismer (mikroalger). Generelt er ArcticZymes godt posisjonert for å lansere nye unike kuldeaktive enzymer for salg til molekylærbiologimarkedet fremover. 4. Morselskapets aktiviteter Konsernet hadde ved årets utgang 29 ansatte, hvorav 22 i de operative virksomhetene (13 innen beta-glukaner og 9 innen enzymer) og 7 i administrasjon, patentering og kvalitets avdelingen i morselskapet. Konsernets administrerende direktør Svein Lien har også ansvar for den operative utviklingen innenfor forretningsområdet beta-glukaner, mens Jan Buch Andersen har tilsvarende ansvar for enzymvirksomheten. 5. Resultat og balanse Resultatregnskap Regnskapet for konsernet Biotec Pharmacon er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernet Biotec Pharmacon hadde salgsinntekter på kr. 25,9 millioner i 2010, sammenlignet med kr. 24,1 millioner i 2009 for den videreførte virksomheten etter salget av Immunocorp Consumer Health AS. Selskapets salgsinntekter kommer i hovedsak fra salg av produkter innenfor forretningsområdet marine enzymer, mens forretningsområdet beta-glukaner foreløpig kun selger produkter eksklusivt til sitt tidligere datterselskap Immunocorp Consumer Health AS. Salget av marine enzymer økte totalt med 23 % fra året før, mens salget av beta-glukaner til konsumenthelse gikk ned med 34 % fra Årets resultat for konsernet ble kr. 28,5 millioner sammenlignet med et resultat på kr. 99,4 millioner i Konsernet hadde i 2010 et driftsresultat (EBIT) i beta-glukan området på kr. 31,9 millioner, sammenlignet med kr. 73,8 millioner i Driftsoverskuddet for marine enzymer var på kr. 10,3 millioner for 2010, hvilket var kr. 2,0 millioner kroner bedre enn året før. I 2010 utgjorde kostnadene til konsernadministrasjon kr. 7,5 millioner. I 2009 utgjorde dette kr. 19,6 millioner, inklusive kostnader til forberedelse til en rettssak om patenter i USA og det påfølgende forliket. Kontantstrøm Konsernet hadde en kontantstrøm fra driften i 2010 på kr. 25,0 millioner, mot kr. 89,0 millioner i Kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter var kr. 1,4 millioner mot kr. 14,1 millioner i Den positive kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter i 2009 skyldes i hovedsak salget av Immunocorp Consumer Health AS som skjedde ved slutten av året. Konsernet har i 2010 netto investert kr. 1,8 millioner i varige driftsmidler. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var kr. 20,1 millioner i 2010, etter en emisjon i slutten

7 av 2010, mot kr. 0,1 millioner i Netto kontantstrøm i 2010 var således kr. 6,3 millioner, mot kr. 75,0 millioner for Balanse Egenkapitalen i konsernet Biotec Pharmacon utgjorde kr. 36,4 millioner ved utgangen av 2010, mot 61,2 millioner ved inngangen til samme år. Egenkapitalandelen andelen var 53 %. Likvide midler utgjorde kr. 43,3 millioner pr , mot kr. 49,6 millioner året før. Selskapet har ingen rentebærende gjeld. Selskapet har en ubenyttet trekkrettighet i bank på kr. 10 millioner. Morselskapet Salgsinntektene i morselskapet Biotec Pharmacon ASA var kr. 6,9 millioner og årets resultat ble kr. 36,7 millioner. Tilsvarende for 2009 var henholdsvis kr. 36,8 millioner i salgsinntekter og et resultat på kr. 97,1 millioner kroner. Konsernets utvikling av beta-glukan området har foregått i morselskapet Biotec Pharmacon ASA. Morselskapets resultat i 2009 ble påvirket negativt av et nettoresultat før skatt på kr. 19,0 millioner fra salget av Immunocorp Consumer Health AS per 30. desember 2009, og ytterligere negativt påvirket med kr. 30,7 millioner ved at en av forsiktighetshensyn valgte å kostnadsføre tidligere aktivert utsatt skattefordel i sin helhet per Det legges fortsatt til grunn at fremtidige skattbare overskudd vil bli skjøvet noe ut i tid sammenlignet med vurderingene fra Dette vil bli tatt opp til ny vurdering i løpet av «Resultatet for 2010 reflekterer de prioriteringer styret har kommunisert til aksjemarkedet etter reorganiseringen i begynnelsen av 2010.» Styret foreslår at årets underskudd i morselskapet Biotec Pharmacon på kr. 36,7 millioner dekkes gjennom overføring fra annen egenkapital. Morselskapet har ingen fri egen kapital per , men styret vil foreslå for selskapets generalforsamling at overkursfondet nedsettes for omgjøring til annen egenkapital for å sikre økonomisk handlefrihet. Resultatet for 2010 reflekterer de prioriteringer styret har kommunisert til aksjemarkedet etter reorganiseringen i begynnelsen av Forsknings- og utviklings kostnadene innenfor glukanområdet ble som forutsatt betydelig redusert fra foregående år. Etter utgangen av 2010 og frem til avleggelsen av årsberetning og årsregnskap er det ikke inntruffet andre forhold av vesentlig betydning som ikke er nevnt i årsberetningen. Styret er ikke kjent med forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling utover det som fremkommer av årsregnskapet. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne forutsetning ligger selskapets planer, den aktuelle kapitalsituasjon og de langsiktige prognoser selskapet forholder seg til. Biotec Pharmacon vil aktivt søke å inngå en eller flere samarbeidsavtaler for sin beta-glukan produktportefølje i løpet av Styret og administrasjonen vil arbeide for å styrke selskapets økonomiske og finansielle handlefrihet ytterligere. 6. Aksjonærforhold Selskapets aksjekurs steg 55 % i løpet av året fra kr. 4,94 til kr. 7,64. Selskapet gjennomførte i desember en vellykket emisjon på aksjer til kurs kr. 6,30 per aksje, rettet mot utvalgte investorer. Registreringen av kapitaløkning ble ikke gjennomført før den 7. januar 2011, noe som medførte at endringen per midlertidig ble bokført som kortsiktig gjeld. Selskapet hadde aksjonærer ved utløpet av året, hvorav de 10 største til sammen kontrollerte 35,3 % prosent av aksjekapitalen. Ved registrering av emisjonen 7. januar 2011 økte antall aksjer til , og selskapets aksjekapital tilsvarende til kr I forlengelsen av den rettede emisjonen har selskapet i første kvartal 2011 gjennomført en overtegnet reparasjonsemisjon av aksjer til kurs kr. 6,30 mot eksisterende aksjonærer som ikke hadde fått tilbud om å tegne i den rettede emisjonen i desember. Styret ønsker å legge til rette for at de ansatte kan bli aksjonærer i selskapet både ved et opsjonsprogram for alle ansatte og ved at de ansatte får anledning til å kjøpe aksjer til rabattert kurs innenfor gjeldende skatteregler. De ansatte fikk i løpet av året tilbud om å kjøpe et gitt antall aksjer med 20 % rabatt begrenset oppad til kr per ansatt. Dette tilbudet ble benyttet av 63 % av de ansatte. I mai 2010 fikk styret fullmakt til å utstede inntil 1 million aksjer som del av et incentivprogram rettet mot ansatte 7

8 8 i selskapet. Innenfor denne fullmakten innførte styret et opsjonsprogram for alle ansatte bortsett fra administrerende direktør som har en egen avtale. Dette programmet ble gjort gjeldende for ett år, noe som reflekterte den usikre situasjonen selskapet var i. Til sammen ble det utstedt opsjoner, og ved fristens utløp ved utgangen av mars 2011, var opsjoner innløst. Resterende opsjoner faller bort. Per dato har selskapet registrerte aksjer og en aksjekapital på kr De siste opsjonene som ble innløst ultimo mars, vil bli registrert som aksjekapital ved betalingsforfall primo april Risiko Konsernet er eksponert overfor ulike typer finansielle og operasjonelle risikofaktorer. Valutarisiko er en følge av at ca. 80 % av salgsinntektene er i utenlandsk valuta, særlig amerikanske dollar, mens selskapets kostnadsbase i hovedsak er i norske kroner og euro. En høyere dollarkurs mot norske kroner vil påvirke resultatet i positiv retning, mens en lavere dollarkurs vil ha motsatt effekt. For euro vil kurssvingningene være nokså resultatnøytrale. Som hovedregel foretar konsernet kun terminsikring av større enkeltposter som påvirker kontantstrømmer. Konsernets eksponering vil på sikt kunne endres ved nye produktlanseringer. «Konsernet søker å beskytte sine immaterielle rettigheter gjennom patentbeskyttelse.» Konsernet har ikke rentebærende gjeld. Rentebærende plasseringer foretas kun i form av bankinnskudd, sertifikater eller rentefond med kort løpetid. Konsernet er således lite eksponert mot renterisiko. Det tas ikke risiko i aksjemarkedet. Konsernet har ingen vesentlige konsen trasjoner av kredittrisiko, og det er således ikke registrert tap på kundefordringer i løpet av året. Selskapets likviditetsrisiko ble betydelig redusert som en følge av aksjekapitalutvidelsen som ble gjennomført i desember, og ytterligere ved gjennomføringen av reparasjonsemisjonen i første kvartal Det er høye kostnader forbundet med å drive klinisk utprøving av produkter, og det vil alltid være en risiko for at forsøk på en bestemt indikasjon kan slå feil. I tillegg er det betydelig risiko knyttet til den tekniske utviklingen av substansen og det regulatoriske arbeidet med å sikre godkjenning og dermed anledning til å selge det ferdige produktet i markedet. Konsernet søker å beskytte sine immaterielle rettigheter gjennom patentbeskyttelse. Det vil likevel være en risiko for at andre selskap kan komme til å bestride slike rettigheter. På samme måte kan konsernet måtte ta på seg kostnader for å forsvare egne rettigheter mot patentinngrep fra andre virksomheter. Innenfor enzymvirksomheten står en rekke distributører og samarbeidspartnere for store deler av salget. Innenfor glukanvirksomheten har selskapet annonsert at det er i dialog med flere potensielle partnere for sitt første produkt for topisk sårbehandling. Selv om disse dialogene utvikler seg positivt har man ingen garanti for at dette arbeidet vil føre til gode kommersielle avtaler som igjen kan sikre en suksessfull lansering og salgsutvikling. Mange nøkkelpersoner er sentrale for å oppnå suksess for selskapets virksomheter. Disse nøkkelpersonene er involvert i utviklingen av produkter, teknologier, produksjonsprosesser og kvalitetskontroll, innkjøp og markedsføring, samt andre aktiviteter i selskapet. Selskapet er også avhengig av å rekruttere nytt kvalifisert personell. Det er ingen garanti for at selskapet vil kunne beholde nøkkelpersonellet eller være i stand til å rekruttere nye nøkkelpersoner i fremtiden. Selskapet er avhengig av enkelte sentrale underleverandører for å produsere produkter. Råstoffet til produksjon av beta-1,3/1,6-glukan er hentet fra en sentral leverandør. Selskapet kan om nødvendig skifte leverandører over tid, men kan ikke utelukke at slike endringer vil kunne få midlertidig negativ påvirkning på selskapets drift. 8. Arbeidsmiljø og personale Ved utgangen av 2010 var det 29 hel- og deltidsansatte i konsernet, hvorav 20 ansatte i morselskapet Biotec Pharmacon ASA og 9 i ArcticZymes AS. Etter at glukanvirksomheten ble skilt ut i det heleide datterselskapet Biotec BetaGlucans AS i januar 2011, er det 7 ansatte i morselskapet. Selskapet gjennomførte i løpet av 2010 en bemanningsreduksjon på 14 stillinger som følge av de feilslåtte fase III-resultatene i 2009, mens ArcticZymes har hatt en økning på 1 stilling i løpet av året. Sykefraværet i 2010 var på 195 dager for konsernet, noe som tilsvarer 2,9 % sammenlignet med 4,1 % for Det lave sykefraværet er spesielt gledelig på bakgrunn av at selskapet gjenomgikk et turbulent år med en omorganiseringsprosess

9 og vesentlig nedbemanning. I løpet av året har det ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i person- eller materiellskader. Arbeidsmiljøet betraktes generelt som godt. Lovbestemte og andre tiltak blir iverk satt etter hvert som virksomheten har endret seg. Selskapet har i februar 2011 flyttet til nye lokaler i Forskningsparken i Tromsø. Selskapet er opptatt av å legge til rette for rekruttering og utvikling av medarbeidere av begge kjønn. Likestilling praktiseres ved at kvinner og menn vurderes likt med hensyn til karrieremuligheter og avlønning. Ved årets slutt var det 11 kvinner og 18 menn ansatt i konsernet. I ledende stillinger var det 3 kvinner og 9 menn. Styret består av 5 personer hvorav 4 aksjonærvalgte, 2 kvinner og 2 menn, mens representanten for de ansatte er en mann. 9. Miljø Selskapets virksomhet påvirker i liten grad det ytre miljøet. Hjelpestoff og kjemikalier som ikke kan resirkuleres i produksjonsprosessen, samles opp og returneres til godkjent produsent for miljømessig forsvarlig gjenvinning. Energiforbruket ved produksjonen er beskjedent. 10. Eierstyring og selskapsledelse Styret har etablert prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i tråd med norsk anbefaling. En nærmere redegjørelse er gjengitt på side Utsikter Selskapet vil videreutvikle sin virksomhet innenfor dagens to forretningsområder også fremover. Innenfor glukanvirksomheten vil hovedfokuset være utviklingen av et topisk sårbehandlingsprodukt. De kortsiktige mål for dette arbeidet er å beslutte sammensetning og design for det første produktet og sikre partneravtale(r). Videre vil selskapet avklare hvilke målsetninger det realistisk kan sette seg for de andre applikasjonsområdene for betaglukaner. Innenfor enzymvirksomheten gjør veksten i salg av produkter under eget varemerke det attraktivt å styrke ressursene på salg og markedsføring med etablering av lokal representasjon i internasjonale hovedmarkeder. Selskapet har en klar forventning om videre økning i etterspørselen etter enzymproduktene. Selskapet forventer fortsatt høy forsknings- og utviklingsaktivitet innenfor begge virksomhetsområdene. Det er forventet at man i løpet av 2011 vil være nær opp til en ISO akkreditering for hele gruppen. Totalt sett er det styrets syn at arbeidet og resultatet som er oppnådd i 2010 representerer et godt fundament for fremtidig vekst. Styret takker alle ansatte for innsatsen i Tromsø, 28. mars 2011 Svein Mathisen Styreleder Ingrid Wiik Nestleder Ingrid Alfheim Styremedlem Gunnar Rørstad Styremedlem Morten Elde Styremedlem valgt av ansatte Svein W. F. Lien Adm. direktør

10 Resultatregnskap Konsern januar til 31. desember (Beløp i kroner - unntatt resultat pr aksje) Note Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger 6, Andre inntekter, (tap) og gevinster netto 20, Kjøp av eksterne tjenester Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skatt videreført virksomhet Skattekostnad videreført virksomhet 18, Resultat videreført virksomhet etter skatt Årsresultat avviklet virksomhet etter skatt konsumenthelse Årsresultat Resultat per aksje Fra videreført virksomhet 27 1,21 4,73 Fra avviklet virksomhet 27 0,00 0,53 Resultat per aksje 1,21 4,20 Utvannet resultat per aksje Fra videreført virksomhet 27 1,21 4,73 Fra avviklet virksomhet 27 0,00 0,53 Utvannet resultat per aksje 1,21 4,20 Utvidet konsolidert resultatregnskap (Beløp i kroner) Note Årsresultat Utvidet resultat: Omregningsdifferanse Årets utvidede resultat etter skatt Årets totalresultat Note 1 til 33 er en integrert del av konsernregnskapet.

11 Balanse Konsern Per 31. desember (Beløp i kroner) Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Pensjonsfond Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital og minoritetsinteresse Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Ikke registrert emisjon Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1 til 33 er en integrert del av konsernregnskapet. Tromsø, 28. mars 2011 Svein Mathisen Styreleder Ingrid Wiik Nestleder Ingrid Alfheim Styremedlem Gunnar Rørstad Styremedlem Morten Elde Styremedlem valgt av ansatte Svein W. F. Lien Adm. direktør

12 Endringer i konsernets egenkapital 1. januar til 31. desember (Beløp i NOK 1000) Aksjekapital Overkursfond Egne aksjer Minoritetsinteresser Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Årsresultat Utvidet resultat: Omregningsdifferanse Årets utvidede resultat Årets totalresultat Transaksjoner med eierne: Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Verdi av ansatteopsjoner Sum transaksjoner med eierne Egenkapital pr Årsresultat/årets totalresultat Transaksjoner med eierne: Tilgang ved oppkjøp av Marimol AS Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Verdi av ansatteopsjoner Sum transaksjoner med eierne Egenkapital pr

13 Kontantstrømoppstilling Konsern 1. januar til 31. desember (Beløp i kroner) Note Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad Justeringer for: Avskrivninger 6, Nedskrivning aksjer 10, 20, Ansattopsjoner 14, Urealisert disagio (agio) Gevinst ved salg av varige driftsmidler Gevinst/tap ved avhendelse datterselskap Endring i arbeidskapital: Varer Kundefordringer og andre fordringer Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Salg datterselskap netto Investering finansielle eiendeler Kontantbeholdning oppkjøpt selskap 13, Endring langsiktige fordringer 0 15 Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Tilgang kapital ikke registrert emisjon Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endringer i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodestart Kontanter og kontantekvivalenter Note 1 til 33 er en integrert del av konsernregnskapet.

14 14 Noter til konsernregnskapet Note 1 Generell informasjon Biotec Pharmacon ASA er et biofarmasøytisk selskap som utvikler farmasøytiske produkter til behandling av forskjellige immunrelaterte sykdommer. Selskapet har på basis av egen forskning og produksjonskompetanse utviklet et bioaktivt stoff (SBG, løselig beta-1,3/1,6-glukan) som binder seg til bestemte typer immunceller og utløser mekanismer som styrker immunforsvarets evne til å angripe og ødelegge kreftceller, reparere sår i huden og bekjempe infeksjoner. Selskapets andre forretningsområde omfatter utvikling, produksjon og salg av marine enzymer. Disse produktene omfatter DNA-modifiserende enzymer som brukes i genteknologisk forskning og diagnostikk. Dette er en virksomhet med gode vekstmuligheter og med god lønnsomhet. tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Nærmere opplysninger rundt dette fremgår av note 4. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger (a) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet Konsernet har i 2010 tatt i bruk følgende nye og endrede standarder: Selskapet har gjennomført et farmasøytisk utviklingsprogram til og med klinisk fase III med SBG innenfor to terapiområder; behandling av diabetiske sår og forebygging og behandling av oral mukositt. Selskapet har også tidligfase program for immunterapi av kreft og for inflammatorisk tarmsykdom. På bakgrunn av erfaringene fra de avsluttede fase-iii studiene, vil selskapet utvikle et sårbehandlingsprodukt klassifisert som medisinsk utstyr (medical device). Strategien innebærer å søke verdiøkende allianser med andre selskaper, for eksempel farmasiselskaper, innenfor sårområdet og etter hvert også innen de andre terapiområdene. I tilknytning til utviklingsaktiviteten innen beta-glukaner, fremstiller og selger selskapet egenutviklede ikke-farmasøytiske beta-glukaner som styrker immunsystemet. Dette salget er basert på en eksklusiv avtale med sitt tidligere datterselskap Immunocorp Consumer Health AS. Biotec Pharmacon ASA har hovedkontor i Tromsø og er samlokalisert med datterselskapene ArcticZymes AS (tidl Biotec Marine Biochemicals AS) og Biotec BetaGlucans AS (stiftet ultimo 2010). ArcticZymes AS kjøpte i 2010 alle aksjene i selskapet Marimol AS for å styrke sin produktutvikling. Biotec Pharmacon ASA er notert på Oslo Børs. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre den 28. mars Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen Rammeverk for regnskapsavleggelsen Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med følgende modifikasjoner: finansielle eiendeler IFRS 3 Business Combinations (revidert) og tilhørende endringer i IAS 27 Consolidated and separate financial statements, IAS 28 Investments in associates, og IAS 31 Interests in joint Ventures anvendes for virksomhetssammenslutninger med oppkjøpstidspunkt etter 1. januar Oppkjøpsmetoden for virksomhetssammenslutninger har blitt vesentlig endret. Etter revidert standard skal virkningen av alle transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike transaksjoner vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Når kontroll opphører skal gjenværende eierinteresse måles til virkelig verdi, og gevinst eller tap resultatført. IAS 27 Consolidated and separate financial statements (revidert) krever at alle transaksjoner med ikkekontrollerende eiere føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike transaksjoner vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Når kontroll opphører skal enhver gjenværende eierinteresse i måles til virkelig verdi, og gevinst eller tap resultatføres. IAS 27 (revidert) har ikke innvirkning på regnskapet siden ingen av de ikke-kontrollerende eierinteressene har negativ balanseført verdi, det ikke har vært transaksjoner hvor en enhet fremdeles er eid etter tap av kontroll, og det ikke har vært transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere. (b) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet, men som ikke har påvirkning på regnskapet på nåværende tidspunkt IFRIC 17 Distribution of Non-cash Assets to Owners. Fortolkningen regulerer regnskapsføring av nærmere definerte tingsutdelinger til eierne. IFRS 5 er også endret slik at eiendeler som skal deles ut klassifiseres som «holdt for utdeling» kun når de er tilgjengelige for utdeling i nåværende tilstand, og utdelingen er svært sannsynlig. IAS 38 Intangible Assets (endret) klargjør kravene til måling av virkelig verdi av immaterielle eiendeler anskaffet ved virksomhetssammenslutning. Det åpnes for at immaterielle eiendeler med lik økonomisk levetid i visse tilfeller kan behandles som en samlet eiendel.

15 IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Endringen presiserer at et potensielt oppgjør av en forpliktelse ved utstedelse av egenkapital ikke har betydning for klassifiseringen som kortsiktig eller langsiktig forpliktelse. Endringen tillater en forpliktelse å bli klassifisert som langsiktig (gitt at foretaket har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret ved å overføre kontanter eller andre eiendeler minst 12 måneder etter balansedagen) til tross for at motparten kan kreve at foretaket når som helst må gjøre opp i aksjer. IAS 36 Impairment. Endringen klargjør at den største kontantgenererende enheten (eller grupper av enheter) som goodwill skal allokeres til ved testing for verdifall er et driftssegment slik som definert i punkt 5 i IFRS 8 operating segments (for eksempel før samling av segmenter med like økonomiske kjennetegn slik det henvises til i IFRS 8 punkt 12). IFRS 2 (endret) Group cash-settled share-based payment. I tillegg til å innlemme IFRIC 8, Scope of Ifric 2 og IFRC 11 IFRS 2 Group and treasury share transactions, medfører endringen en utvidelse av veiledningen i IFRIC 11 om hvordan aksjebasert avlønning i konsernforhold skal regnskapsføres. IFRS 5 (endret) Non-current assets held for sale and discontinued operations. Endringen klargjør at IFRS 5 og IAS 1 definerer kravene til tilleggsinformasjon for anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet. (c) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse Virkningen av disse endringene forventes å være: IFRS 9 Financial Instruments skal erstatte IAS 39. IFRS 9 introduserer nye krav til klassifisering og måling av finansielle eiendeler, og vil sannsynligvis påvirke konsernets regnskapsføring av finansielle eiendeler. Standarden viderefører klassifiseringsreglene for finansielle forpliktelser, men endrer presentasjonen av verdiendringer knyttet til egen kredittrisiko for forpliktelser som frivillig er klassifisert som til virkelig verdi over resultatet. Standarden er obligatorisk fra 1. januar 2013, men kan tidliganvendes. Standarden er imidlertid ennå ikke vedtatt av EU. Konsernet har ennå ikke vurdert hele virkningen av IFRS 9. IAS 24 Related party disclosures (revidert) erstatter den tidligere IAS 24 fra Standarden er obligatorisk for regnskapsår som påbegynnes etter 1. januar 2011, men kan tidliganvendes helt eller delvis. Den reviderte standarden klargjør og forenkler definisjonen av nærstående parter, og tar bort det detaljerte opplysningskravet for offentlig eide virksomheter om transaksjoner med staten og andre offentlige eide virksomheter. Konsernet vil anvende den reviderte standarden fra 1. januar 2011, noe som vil medføre at konsernet og morselskapet må gi noteopplysninger om alle transaksjoner mellom datterselskaper og tilknyttede selskaper. Konsernet er i gang med å implementere systemer for å fange opp denne informasjonen, men det er ennå ikke mulig å si noe om og hvor mye den reviderte standarden vil påvirke noteopplysningene om nærstående parter. IAS 32 (endring) Classification of rights issues. Endringen er obligatorisk for regnskapsår som påbegynnes etter 1. februar 2010, men kan tidliganvendes. Endringen vedrører regnskapsføring av rettigheter som ikke er i foretakets funksjonelle valuta. Når betingelsene er innfridd skal slike rettigheter nå klassifiseres som egenkapital, uavhengig av utøvelseskursens valuta. Tidligere måtte rettighetene regnskapsføres som finansielle forpliktelser. Endringen gjelder med tilbakevirkende kraft i henhold til IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors. Konsernet vil anvende den endrede standarden fra 1. januar IFRIC 19 Extinguishing financial liabilties with equity instruments gjelder fra 1. juli Fortolkningen regulerer regnskapsføring ved reforhandling av lånebetingelser når reforhandling fører til at hele eller deler av gjelden blir slettet mot utstedelse av egenkapitalinstrumenter («debt for equity swap»). Skyldner resultatfører gevinst eller tap ved konverteringen, det vil si differansen mellom balanseført verdi av forpliktelsen og virkelig verdi av egenkapitalinstrumentene som blir utstedt. Dersom pålitelig måling av egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi ikke er mulig, settes den lik den slettede finansielle forpliktelsen. Konsernet vil anvende den reviderte standarden fra 1. januar 2011, gitt at den vedtas av EU. Den forventes ikke å påvirke konsernets eller morselskapets regnskap. IFRIC 14 (endring) Prepayments of a minimum funding requirement. Endringen korrigerer en utilsiktet konsekvens av IFRIC 14, IAS 19 The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction. Uten endringen er ikke det ikke tillatt å balanseføre eiendeler knyttet til frivillige forskuddsbetalinger til minimum funding contributions. Endringen gjelder for regnskapsår som påbegynnes etter 1. januar 2011, men tidlig anvendelse er tillatt. Endringen har tilbakevirkende kraft til den tidligste sammenligningstall. Konsernet vil anvende endringen fra og med regnskapsåret Diverse standarder endret i 2010 runden av årlige forbedringer. Endringene inkluderer en rekke mindre endringer i følgende standarder og fortolkninger som kan være relevante for selskapet: IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 34 og IFRIC 13. Endringene i IFRS 3 og IAS 27 gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2010 eller senere mens de øvrige endringene gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2011 eller senere. Endringen er ennå ikke godkjent av EU. IFRS 7 (endring) Finansielle instrumenter: Tilleggsopplysninger innfører nye informasjonskrav knyttet til fortsatt eksponering mot eiendeler som er fjernet fra balansen og overførte eiendeler som fortsatt helt eller delvis er balanseført. Konsernet vil implementere systemer for å fange opp denne informasjonen, men det er ennå ikke mulig å si noe om og hvor mye den reviderte standarden vil påvirke noteopplysningene. Endringen gjelder for årsregnskap som begynner 1. juli 2011 eller senere. Det vil ikke være krav til omarbeiding av tilleggsinformasjon for sammenlingingstall. Endringen er ennå ikke godkjent av EU. 15

16 Konsolideringsprinsipper (a) Datterselskap Det konsoliderte regnskapet består av morselskapet Biotec Pharmacon ASA, det heleide datterselskapet Biotec BetaGlucan AS samt det 96 % eide datterselskapet ArcticZymes AS og datterdatterselskapet Marimol AS. Det vises til morselskapets Note 11 for nærmere informasjon om datterselskap. Datterselskap blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. (b) Transaksjoner med Ikke-kontrollerende eiere Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskaper behandles som egenkapitaltransaksjoner. Ved kjøp av aksjer fra ikke-kontrollerende eiere føres forskjellen mellom vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av balanseført beløp av nettoeiendeler i datterselskap mot egenkapitalen til morselskapets eiere. Gevinst eller tap ved salg til ikke-kontrollerende eiere føres tilsvarende mot egenkapitalen Segmentinformasjon Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker. Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Biotec Pharmacon viser segmentinformasjon for virksomhetene «betaglukaner» og «marine enzymer». Segmentinformasjonen fremgår av note Omregning av utenlandsk valuta (a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er presentert i norske kroner (NOK) som er både den funksjonelle og presentasjonsvalutaen til morselskapet og konsernet. (b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. Valutagevinster og tap knyttet til lån, kontanter og kontantekvivalenter presenteres (netto) som finansinntekter eller finanskostnader. Alle andre valutagevinster og tap presenteres på linjen for andre (tap) gevinster Varige driftsmidler Konsernets varige driftsmidler omfatter i hovedsak produksjonsutstyr og inventar. Driftsmidlene regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Driftsmidlene avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid som er: Maskiner/utstyr Kjøretøy Inventar år 3 5 år 3 8 år Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Det vises i denne forbindelse til note 2.7 Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi Immaterielle eiendeler (a) Varemerker og kundedatabase I forbindelse med oppkjøp av det amerikanske datterselskapet Immunocorp ble det ervervet varemerke og kundedatabase. Disse er antatt å inneha en begrenset utnyttbar levetid og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Det er lagt til grunn en utnyttbar levetid på 5 år regnet fra 30. juni Varemerke og kundedatabase er solgt i (b) Produktrettigheter Gjennom ervervet av aksjene i Marimol AS ble det indirekte overtatt immaterielle eiendeler. Marimol har eksklusiv opsjon på kommersiell utnyttelse av de forskningsresultatene som kommer ut av prosjektet MARZymes som er Universitetet i Tromsøs satsing på marin bioprospektering. Det er bevilget offentlig støtte til prosjektet, og det forventes at det vil gi opphav til nye produkter. Ved at Selskapet får tilgang til å utnytte disse produktene kommersielt mot en lisensbetaling, vil det kunne gi selskapet økt fremtidige inntjening. Marimol AS er etter oppkjøpet fusjonert inn i ArcticZymes AS.

17 (c) Forskning og utvikling, patenter og lisenser Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Utviklingskostnader på produkter klassifiseres som immaterielle eiendeler når det er sannsynlig at produktet vil gi fremtidige økonomiske fordeler. Forutsetning for balanseføring er at produktet kan kommersialiseres, at det er mulig å bruke eller selge produktet og at kostnaden kan måles pålitelig. Andre utviklingskostnader resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært fra tidspunktet for kommersialisering over den periode det er forventet å gi økonomiske fordeler. Balanseførte utviklingskostnader testes årlig ved indikasjon for verdifall i tråd med IAS 36. Generelt oppfyller ikke utviklingskostnadene, som i hovedsak er knyttet til selskapets utviklingsaktiviteter innen betaglukaner, kriteriene for balanseføring. Slike utviklingskostnader er derfor kostnadsført løpende. Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene, blir også kostnadsført etter hvert som de påløper Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi med fradrag av salgskostnader. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill) Finansielle eiendeler Klassifisering Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer og finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikkederivative finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke tilhører noen annen kategori. De inkluderes i anleggsmidlene så sant ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen Regnskapsføring og måling Vanlig kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på transaksjonstidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonsutgiftene resultatføres. Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpostensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler tigjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi etter førstegangs balanseføring. Utlån og fordringer måles i senere perioder til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som «finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet», inkludert renteinntekt og utbytte, medtas i resultatregnskapet under «Andre (tap) gevinster» i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert i andre inntekter når konsernet har juridisk krav på utbytte. Når verdipapir klassifisert som tilgjengelig for salg selges eller nedskrives, omklassifiseres verdiregulering som er ført i utvidet resultat over resultatet som «Gevinst eller tap fra investeringer i verdipapirer.» 2.9. Verdifall på finansielle eiendeler Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: Utlån og fordringer, til virkelig verdi over resultatet og finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelsen. Utlån og fordringer Konsernet ser ved hver balansedato etter om det finnes objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. Tap ved verdifall av en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler innregnes bare dersom det er objektive indikasjoner på verdifall som et resultat av en eller flere hendelser som har inntruffet etter førstegangsinnregningen (en «tapshendelse») og denne tapshendelsen (eller hendelsene) påvirker fremtidige estimerte kontantstrømmer på en måte som kan måles pålitelig. Kriteriene som konsernet benytter for å avgjøre om det er objektivt belegg for et tap ved verdifall inkluderer: Vesentlige finansielle vanskeligheter hos utsteder eller debitor Kontraktsbrudd, for eksempel mislighold av kontrakt eller manglende betaling av forfalte renter eller forfalt hovedstol 17

18 18 Konsernet av økonomiske eller juridiske grunner knyttet til låntakers finansielle vanskeligheter, låntaker en innrømmelse som långiver ellers ikke ville ha vurdert Det blir sannsynlig at låntaker vil gå konkurs eller gjennomgå en finansiell restrukturering Observerbare opplysninger indikerer at det har vært en målbar nedgang i den estimerte fremtidige kontantstrømmen fra en gruppe av finansielle eiendeler siden førstegangsinnregning av disse eiendelene, selv om nedgangen ennå ikke kan identifiseres til de enkelte finansielle eiendelene i gruppen. Størrelsen på tapet måles til differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte fremtidige kontantstrømmer (eksklusive fremtidige kredittap som ikke har påløpt) diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente. Eiendelens balanseførte verdi reduseres og tapsbeløpet innregnes i det konsoliderte resultatregnskapet. Dersom et lån eller en investering som holdes til forfall har variabel rente, er diskonteringsrenten for måling av verdifall den løpende effektive renten fastsatt i henhold til låneavtalen. Som er praktisk tilnærming, kan konsernet også måle verdifall på grunnlag av instrumentets virkelig verdi ved bruk av en observerbar markedspris. Dersom verdifall senere reduseres, og reduksjonen objektivt kan knyttes til en hendelse som inntreffer etter at verdifallet ble innregnet (for eksempel en forbedring av debitors kredittverdighet), skal det tidligere tapet reverseres i det konsoliderte resultatregnskapet. Eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg Konsernet vurderer hver balansedag om det finnes objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel eller gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. For gjeldsinstrumenter benytter konsernet kriteriene som referert til over i avsnittet om Eiendeler balanseført til amortisert kost. For egenkapitalinstrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, vil en vesentlig eller en langvarig reduksjon i virkelig verdi av instrumentet under anskaffelseskost også være en indikasjon på at eiendelen er utsatt for verdifall. Dersom det foreligger slike indikasjoner, og verdireduksjoner tidligere har vært ført mot utvidet resultat, skal det kumulative tapet som er innregnet i utvidet resultat omklassifiseres til det konsoliderte resultatregnskapet. Beløpet måles som differansen mellom anskaffelseskost og dagens virkelig verdi, med fradrag for tap ved verdifall som tidligere er resultatført. Tap ved verdifall innregnet i det konsoliderte resultatregnskapet. Dersom den virkelige verdien av et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg i en etterfølgende periode øker, og økningen objektivt kan knyttes til en hendelse som skjedde etter at tapet ved verdifall var innregnet i resultatregnskapet, skal tapet ved verdifall reverseres i det konsoliderte resultatregnskapet Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). For ferdig tilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til produktutforming, materialforbruk, direkte lønnskostnader, andre direkte kostnader og indirekte produksjonskostnader (basert på normal kapasitet). Lånekostnader medregnes ikke. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket kostnader for ferdigstillelse og salg. Anskaffelseskost for varer inkluderer gevinster eller tap på sikring av kontantstrøm ved råvarekjøp overført fra egenkapital Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive bevis for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs og utsettelser og mangler ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. Endringer i avsetningen resultatføres som Andre driftskostnader Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig forfallstid Aksjekapital og overkurs Utgifter som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner med fradrag av skatt, føres som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen. Ved kjøp av egne aksjer føres vederlaget, inkludert eventuelle transaksjonskostnader fratrukket skatt, til reduksjon i egenkapitalen (tilordnet selskapets aksjonærer) inntil aksjene blir annullert, utstedt på nytt eller solgt. Dersom egne aksjer senere blir solgt eller utstedt på nytt føres vederlaget, fratrukket direkte transaksjonskostnader og tilknyttede skattevirkninger som økning av egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Leverandørgjeld Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Selskapet har ikke rentebærende lån per Betalbar og utsatt inntektsskatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis dette er tilfellet, blir skatten også ført mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Skattekostnaden er beregnet i samsvar med de skattemessige lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige

19 verdier på eiendeler og gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. Dersom utsatt skatt oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendeler i en transaksjon, som ikke er en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet påvirker verken regnskaps- eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller på investeringer i datterselskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte Med virkning fra 1. januar 2005 etablerte konsernet en innskuddsbasert pensjonsording for alle ansatte i Norge. Ordningen er basert på prosentvise innskudd av medlemmenes lønn. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. Konsernet regnskapsfører en forpliktelse og en kostnad for bonuser basert på en vurdering om nøkkelpersoners måloppnåelse. Konsernet regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige og sannsynlige forpliktelser eller der det foreligger en tidligere praksis som skaper en selvpålagt forpliktelse Aksjebasert avlønning Konsernet har en aksjebasert avlønningsplan med oppgjør i aksjer. Per omfattet ordningen aksjeopsjoner av disse aksjeopsjonene er tilordnet personer som måtte slutte på grunn av nedbemanning i 2010, mens de øvrige aksjeopsjonene er tilordnet 26 stillinger. Virkelig verdi av de tjenester som selskapet har mottatt fra de ansatte som motytelse for de tildelte opsjonene regnskapsføres som en kostnad. Det totale beløp som skal kostnadsføres over opptjeningsperioden blir beregnet basert på virkelig verdi av de tildelte opsjonene, fratrukket virkningen av eventuelle opptjeningsbetingelser som ikke er reflektert i markedet. Opptjeningsbetingelser som ikke er reflektert i markedet, påvirker forutsetningene gjennom hvor mange opsjoner som forventes å bli utøvd. På hver balansedag revurderer selskapet sine estimater for antall opsjoner som forventes å bli utøvd. Selskapet regnskapsfører den eventuelle betydningen av endringen av de originale estimatene i resultatregnskapet og med en tilsvarende justering mot egenkapitalen. Nettoverdien av mottatt proveny fratrukket direkte henførbare transaksjonskostnader krediteres aksjekapitalen (nominell verdi) og overkursfond når opsjonene utøves Avsetninger Konsernet regnskapsfører avsetninger for restrukturering og rettslige krav i disse tilfeller: 1) Det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, 2) det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør i form av en overføring av økonomiske ressurser og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning for restruktureringskostnader omfatter termineringsgebyr på leiekontrakter og sluttvederlag til ansatte. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av tidens løp føres som rentekostnad Inntektsføring Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Konserninternt salg elimineres. Inntekter resultatføres som følger: Salg av varer Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden, kunden har akseptert produktet og kundens evne til å gjøre opp fordringen er tilfredsstillende bekreftet. Renteinntekter Renteinntekter resultatføres proporsjonalt over tid i samsvar med effektiv rente metoden. Ved nedskrivning av fordringer, reduseres fordringens balanseførte verdi til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er estimert fremtidig kontantstrøm diskontert med opprinnelig effektive rente. Etter nedskrivning resultatføres renteinntekter basert på opprinnelig effektiv rentesats. Lisensinntekter Lisensinntekter resultatføres når de opptjenes, i samsvar med reelt innhold i den underliggende avtalen Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres som annen inntekt til virkelig verdi når det foreligger rimelig sikkerhet for at tilskuddet vil bli mottatt og at selskapet vil oppfylle betingelsene knyttet til tilskuddet. Tilskuddene resultatføres i den perioden som gir best sammenstilling med de kostnadene de er ment å kompensere. Offentlig tilskudd i forbindelse med kjøp av varige driftsmidler er ført som reduksjon i balanseført anskaffelseskost, og kommer til uttrykk i resultatet gjennom lavere årlige avskrivninger over forventet levetid på de aktuelle driftsmidlene Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden. 19

20 (ii) Prisrisiko Konsernet er i svært liten grad utsatt for risiko knyttet til råvarepriser. Konsernet foretar normalt ikke investeringer i aksjer med unntak av strategiske eierskap. Aksjer tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler utgjør en uvesentlig del av konsernets eiendeler. (iii) Renterisiko Konsernet er lite eksponert for renterisiko ettersom plassering av overskuddslikviditet skjer i bankinnskudd, sertifikater og/ eller pengemarkedsfond med kort underliggende løpetid i plasseringene. Konsernet har ikke rentebærende gjeld Kredittrisiko Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer. Ingen enkeltkunder representerer store utestående kredittposter, og kredittrisikoen knyttet til dette vurderes som lav. Maksimal risikoeksponering er uttrykt ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene Utbytte Utbytte klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er fastsatt av generalforsamlingen. Det er ikke foreslått utbytte for Note 3 Finansiell risikostyring 3.1. Finansielle risikofaktorer Konsernet er gjennom sine aktiviteter, eksponert mot visse typer finansiell risiko; markedsrisiko inkludert valutarisiko, kredittrisiko, renterisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede risikostyring ønsker å minimalisere potensielle negative effekter av uforutsigbare endringer i kapitalmarkedene. For rapporteringsperioden har konsernet ikke hatt rentebærende lån. Finansielle instrumenter benyttes normalt ikke til omsetningsformål. Rentebærende plasseringer utover bankinnskudd kan foretas i sertifikater eller rentefond med kort løpetid Markedsrisiko (i) Valutarisiko En del av salgsinntektene er i utenlandsk valuta, særlig amerikanske dollar, men også noe i euro. Selskapets kostnadsbase er i hovedsak i norske kroner. En høyere dollarkurs mot norske kroner vil derfor påvirke resultatet i positiv retning, mens en lavere dollarkurs vil ha motsatt effekt. Selskapet har en del kostnader i euro, slik at endringer i eurokursen mot norske kroner vil ha liten resultateffekt. Som hovedregel foretar konsernet kun terminsikring av større enkeltposter som påvirker kontantstrømmer. Dersom NOK i forhold til USD var 5 % sterkere/svakere pr 31. desember 2010 og alle andre variabler var konstante ville dette føre til et lavere/høyere resultat etter skatt på TNOK 260 (2009: TNOK 142). Tilsvarende ville virkningen på egenkapitalen ha vært. Endringen skyldes hovedsakelig valuta- tap/ gevinst i forbindelse med omregning av kundefordringer Likviditetsrisiko Kontantstrømsprognoser blir laget for hvert selskap i konsernet. Det blir vurdert på konsernnivå om de rullerende prognosene imøtekommer konsernets likviditetskrav, dvs at en har tilstrekkelig kontantekvivalenter til å møte driftsrelaterte forpliktelser. Konsernet plasserer sin likviditet i bankinnskudd eller rentebærende papirer med lav risiko. Hovedvekten er plassert i det norske pengemarkedet. På rapporteringsdagen hadde konsernet pengemarkedsfond til en verdi av TNOK og bankinnskudd på TNOK som likviditetsbuffer. I tillegg til leverandørgjeld har konsernet også en betinget tilbakebetalingsplikt av uregistrert aksjeinnskudd per som inngår i likviditetsanalysen. Netto aksjeinnskudd som utgjør TNOK er omgjort til egenkapital per På rapporteringsdagen utgjør leverandørgjeld og andre avsetninger TNOK mot per Denne gjelden har forfallstidspunkt kortere enn ett år og vil bli betalt ved forfall: Forfallstidspunkt < 3 mnd mnd 12 mnd Sum Offentlige avgifter Sum lev. gjeld og annen kortsiktig gjeld Kapitalforvaltning Konsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for konsernet for å sikre avkastning for eierne og andre interessenter og å opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. For å bedre kapitalstrukturen kan konsernet utstede nye aksjer, eller selge eiendeler. Konsernet har ikke langsiktig gjeld og det utbetales ikke utbytte til aksjonærene da konsernet er i en utviklingsfase.

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

2 År 0 s r a 10 p p o r t

2 År 0 s r a 10 p p o r t Årsrapport 2010 Innhold Årsberetning 2010...3 Resultatregnskap Konsern... 10 Balanse Konsern...11 Endringer i konsernets egenkapital...12 Kontantstrømoppstilling Konsern...13 2 Noter til konsernregnskapet...14

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

1. Om Biotec Pharmacon 2. Farmasøytisk utvikling

1. Om Biotec Pharmacon 2. Farmasøytisk utvikling 09 Årsrapport Innhold: Styrets årsberetning... s. 3 Resultatregnskap - konsern... s. 8 Balanse - konsern... s. 9 Kontantstrømoppstilling - konsern...s. 10 Endringer i konsernets egenkapital... s. 11 Noter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

20 Å R S R 12 A P P O R T

20 Å R S R 12 A P P O R T ÅRSRAPPORT 2012 Innhold 2 Årsberetning 2012...3 Resultatregnskap Konsern...11 Balanse - Konsern...12 Endringer i konsernets egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling - Konsern...14 Noter til konsernregnskapet...15

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Biotec Pharmacon ASA 2015

Biotec Pharmacon ASA 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Innhold Årsberetning 2015... 3 Resultatregnskap Konsern... 10 Balanse - Konsern... 11 Endringer i konsernets egenkapital... 12 Kontantstrømoppstilling - Konsern... 13 Noter til konsernregnskapet...

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ArcticZymes - Peak your performance

ArcticZymes - Peak your performance Contamination problems? PCR carry-over contaminations? Contaminating DNA in Mastermixes? Genomic DNA in RNA preps? Heat-labile, cold adapted enzymes Cod UNG HL-dsDNase dsdnase Contaminated Mastermix? dsdnase

Detaljer

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

1. kvartal Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 1

1. kvartal Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 1 1. kvartal 2010 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2005

Rapport for 4. kvartal 2005 Høydepunkter Vellykket studie på Alzheimers sykdom Samtaler med BioMerieux videreført Tildelte midler fra FUGE til prosjekt for Alzheimers sykdom Forskning og utvikling Resultatene fra pilotstudien for

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Biotec Pharmacon ASA

Biotec Pharmacon ASA ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning 2014... 3 Resultatregnskap Konsern... 11 Balanse - Konsern... 12 Endringer i konsernets egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling - Konsern... 14 Noter til konsernregnskapet...

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer