1. Om Biotec Pharmacon 2. Farmasøytisk utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Om Biotec Pharmacon 2. Farmasøytisk utvikling"

Transkript

1 09 Årsrapport

2 Innhold: Styrets årsberetning... s. 3 Resultatregnskap - konsern... s. 8 Balanse - konsern... s. 9 Kontantstrømoppstilling - konsern...s. 10 Endringer i konsernets egenkapital... s. 11 Noter til regnskapet - konsern... s. 12 Resultatregnskap - morselskap... s. 38 Balanse - morselskap... s Kontantstrømoppstilling - morselskap... s. 40 Endringer i morselskapets egenkapital... s. 41 Noter til regnskapet - morselskap... s. 42 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse... s. 47 Revisors beretning... s. 50 Erklæring fra styret og administrerende direktør...s. 51 Vedtekter...s. 51

3 Årsberetning Om Biotec Pharmacon Svein W. F. Lien overtok den 15. mars 2010 som ny konsernsjef etter Lars Viksmoen. Lien har tidligere blant annet vært administrerende direktør i Axis-Shield plc, et diagnostikkselskap børsnotert i både London og Oslo. Konsernet Biotec Pharmacon består ved utgangen av 2009 av morselskapet Biotec Pharmacon ASA og det heleide datterselskapet Biotec Marine Biochemicals AS. Datterselskapene Immunocorp Consumer Health AS og Immunocorp, USA ble solgt per Morselskapet Biotec Pharmacon ASA utvikler farmasøytiske produkter for behandling av immunrelaterte sykdommer og kontraktsproduserer dessuten beta-glukaner til kosttilskudd og hudpleieprodukter. Biotec Marine Biochemicals AS utvikler og markedsfører marine enzymer til bruk innenfor forskningsog diagnostikksektoren. Begge selskapene har produksjonsanlegg og forskningsavdeling i Tromsø. Selskapene har et omfattende samarbeid med akademiske institusjoner og forskningsinstitutter både i Norge og i utlandet. 2. Farmasøytisk utvikling 2.1 Sårtilheling Biotec Pharmacon utvikler nye farmasøytiske produkter for behandling av immunrelaterte sykdommer. Selskapet har gjennomført et utviklingsprogram for Soluble Beta-Glucan (SBG) innen indikasjonene behandling av kroniske diabetessår og forebygging og behandling av oral mukositt. Felles for begge indikasjonene var at resultatene ikke viste signifikante forskjeller mot placebo. Den sannsynlige årsaken til dette er relatert til produktets stabilitet i polyetylenbeholdere. En slik årsakssammenheng forventes å bli ytterliggere underbygget i løpet av første halvår Selskapet deltar også i et program for immunterapi av kreft i klinisk fase I/II og et preklinisk program for IBD (inflammatorisk tarmsykdom). Undersøkelser som er gjort i etterkant av fase III resultatene bekrefter at produksjonsprosessen av SBG er tilfredstillende. Tegn i undersøkelsesarbeidet tyder imidlertid på at det har skjedd en uventet interaksjon mellom produktbeholderen og SBG som kan ha ledet til inaktivering av produktet over tid. En slik interaksjon kunne ikke avsløres med testmetodene som var tilgjengelig da studiene startet, men utvikling av nye biologiske tester indikerer at fraksjoneringen som skjer ved lagring i polyetylen påvirker den biologiske aktiviteten til produktet. Hos diabetikere oppstår det ofte sårdannelser knyttet til nedsatt funksjon av immunceller lokalt i huden. SBG reaktiverer denne type immunceller og stimulerer disse på en slik måte at det blir dannet nytt vev som bidrar til raskere sårtilheling. Det kan være aktuelt å se på denne indikasjonen på nytt når en har konkludert i forhold til de undersøkelser som pågår. 2.2 Immunterapi av kreft Modellstudier i dyr gjennomført ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York har vist at SBG gitt i kombinasjon med injisert antistoff mot kreft gir en bedre effekt enn antistoff gitt alene. Det antas at SBG bidrar til spesifikt å innrette immunsystemets drapsmekanismer mot de kreftceller som blir gjenkjent og merket av de injiserte antistoffene. Denne kunnskapen ligger til grunn for den første kliniske fase I/II-studien hvor SBG blir gitt i kombinasjon med et kreftantistoff mot neuroblastom hos barn. Formålet med denne studien er å klarlegge egnet og sikker dose av SBG samt mulig behandlingseffekt. Studien er underveis blitt utvidet til å omfatte flere dosenivåer enn opprinnelig planlagt hvor man ønsket å påvise en mulig maksimal tolererbar dose (MTD), dvs. den høyeste dosen uten påviselige produktrelaterte bivirkninger. Studien har rekruttert totalt 45 pasienter, og i en foreløpig studierapport etter at samtlige pasienter er inkludert rapporteres det respons i rundt % av pasientene, noe som oppfattes som lovende. I tillegg til studien gjennomført ved Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, har Biotec Pharmacon i løpet av de siste to årene gjennomført to andre studier der SBG testes ut i kombinasjonen med det injiserte antistoffet trastuzumab (Herceptin ) mot brystkreft hos kvinner samt rituximab (Mabthera ) mot non-hodgkins lymfom. Den første studien ble gjennomført ved Ullevål Universitetssykehus og den andre ved Radiumhospitalet. Resultatene fra begge studiene ble rapportert i begynnelsen av 2010 og viste at kombinasjonsbehandlingen ikke medførte ytterligere bivirkninger utover det som var forventet. 3

4 4 2.3 Inflammatorisk tarmsykdom Laboratoriet for immunhistokjemi og immunpatologi ved Rikshospitalet har vist at SBG beskytter mus mot eksperimentell kolitt. Studien klargjorde enkelte virkemekanismer som kan forklare hvordan SBG virker i modellen. Eksperimentell kolitt er ment å modellere lidelsen ulerøs kolitt hos mennesker. Tilstanden karakteriseres av kronisk inflammasjon i tykktarmen, og kategoriseres sammen med Crohns sykdom under fellesbegrepet inflammatoriske tarmsykdommer. En svakhet ved studien ved Rikshospitalet er at modellen som ble benyttet viser et akutt sykdomsforløp. Et preklinisk konsept for bruk av SBG i forbindelse med inflammatoriske tarmsykdommer kan derfor sies å være delvis etablert, men bør testes i modeller som etterligner et kronisk sykdomsforløp. 2.4 Patenttvist i USA avsluttet Biotec Pharmacon forberedte seg gjennom de første åtte månedene i 2009 på at rettssaken mot det amerikanske selskapet Biothera skulle starte. Dette selskapet hadde i 2005 saksøkt Biotec Pharmacon med påstander om at selskapets beta-glukaner gjorde inngrep i Biotheras patenter for det amerikanske markedet. Selskapet har siden 2005 nedlagt et betydelig arbeid sammen med juridiske rådgivere for å kunne forsvare sin posisjon. I januar 2009 avviste en distriktsdomstol i Minnesota Biotheras krav mht 12 av de 14 amerikanske patentene som saken omfattet. Det gjenstod da bare krav knyttet til påståtte krenkelser av 2 patenter som omhandlet selskapets hudpleieprodukter og SBG. Retten påla partene en forhandlingsrunde for å vurdere et forlik, og i september 2009 avtalte Biothera og Biotec Pharmacon å forlike saken. Partene ble enige om at forliket skulle være unntatt offentlighet. Biotec Pharmacons egen begrunnelse for å inngå forlik var at det ville være mindre ressurskrevende enn å gjennomføre en rettssak, selv om en skulle vinne frem på alle punkter. Alle kostnadene for selskapet forbundet med forberedelsene til rettsaken og til forliket er kostnadsført. 3. Marine Biokjemikalier Biotec Pharmacon produserer og selger avanserte kuldetilpassede enzymer på verdensmarkedet. I juni 2009 ble denne virksomheten skilt ut i det heleide datterselskapet Biotec Marine Biochemicals AS med en egen leder for å sikre økt fokus på den forretningsmessige utviklingen. Salgsinntektene fra segmentet marine biokjemikalier i 2009 var 17,6 millioner kroner, noe som tilsvarer en vekst på 47% sammenlignet med året før. Selskapets produkter er utviklet basert på marin bioprospektering som innebærer systematisk leting i naturen etter stoffer som har bestemte egenskaper i forhold til en industriell anvendelse. Biotec Marine Biochemicals viderefører et langsiktig samarbeid med universitetsmiljøet i Tromsø for å finne frem til nye anvendbare enzymer. Selskapet har fra kilder i det marine miljø funnet frem til enzymer med egenskaper som gjør dem velegnet for bruk til bl.a. DNA- og RNA-baserte analyser innenfor forskning, rettsmedisin og diagnostikk. Hovedproduktet er SAP (Shrimp Alkaline Phosphatase). Produktet markedsføres gjennom det amerikanske selskapet US Biochemicals mot forsknings- og diagnostikkmarkedet internasjonalt. Biotec Marine Biochemicals AS har også utviklet andre marine enzymer, bl.a. produktet Cod UNG (Cod Uracil-DNA-Glucosylase) som er et nyere produkt enn SAP og som viser betydelig større vekst enn SAP (over 100% i 2009). Ledende internasjonale forskningsreagens- og diagnostikkselskap har evaluert produktet for inklusjon i sine forsknings - og diagnostiske kits, og de første større avtalene ble inngått i Mot slutten av 2008 startet leveransene av Cod UNG enzymet til Siemens Healthcare Diagnostics som initielt vil benytte enzymet i et nytt diagnostisk produkt for kvantifisering av HIV-1 viruspartikler. Cod UNG vil bli et gjennomgående element i den nye diagnostiske kpcr plattformen for Siemens Healthcare Diagnostics. I tillegg til SAP og Cod UNG har Biotec Marine Biochemicals en dobbeltråd spesifikk nuklease (dsdnase) på markedet. Enzymet er i ferd med å bli introdusert i kits hos flere av de store aktørene på molekylærbiologimarkedet. Dette forventes å øke salget av produktet vesentlig. Mot slutten av 2009 ble to nye produkter lansert en forbedret versjon av dsdnase som kalles HL-dsDNase, og en Salt Aktiv Nuklease (SAN) som begge supplerer selskapets øvrige produkter. HL-dsDNase er gjort ytterligere varmelabil og har enda bedre egenskaper ved RNA-rensing, mens SAN har egen-

5 skaper som gjør at den kan benyttes innenfor proteinrensing. Begge de nye produktene har blitt godt mottatt i markedet og er allerede til utprøvning hos flere mulige kunder. Selskapet forventer betydelig vekst fremover og har gjennom en økning av bemanningen fått ressurser til økt forskningsaktivitet, et tettere samarbeid med kundene om applikasjonsutvikling og ikke minst flere salgsaktiviteter for å møte kundene i markedet. 4. Avhendede virksomheter Biotec Pharmacon solgte per 30. desember 2009 sin konsumenthelsevirksomhet som ble drevet gjennom de 100 % eide datterselskapene Immunocorp Consumer Health AS og Immunocorp Inc (USA), til det norske selskapet Sana Pharma AS for 31,5 MNOK. Avtalen med Sana Pharma innebærer at Biotec Pharmacon skal fortsette å produsere virkestoffet til Immunocorp Consumer Health s beta-glukanprodukter. For Biotec Pharmacon innebar salget en enda sterkere fokusering mot de to strategiske satsingsområdene farmasøytisk utvikling og marine biokjemikalier. Samtidig styrkes selskapets finansielle fundament for en videreutvikling av virksomheten innenfor disse områdene. 5. Resultat og balanse Regnskapet for konsernet Biotec Pharmacon er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Sammenligningstall for 2008 er omarbeidet etter salget av konsumenthelsevirksomheten. Tallene i tidligere publiserte rapporter er derfor ikke direkte sammenlignbare. Konsernet Biotec Pharmacon hadde salgsinntekter på 24,1 millioner kroner i 2009 for den videreførte virksomheten etter salget av Immunocorp Consumer Health AS. I 2008 var den sammenlignbare omsetningen 20,8 millioner kroner. Selskapets salgsinntekter kommer i hovedsak fra salg av produkter fra segmentet marine biokjemikalier, mens segmentet farmasøytisk utvikling foreløpig kun selger produkter eksklusivt til avhendede datterselskap. Salget av marine biokjemikalier økte totalt med 47 % fra året før. Salget av ingredienser til konsumenthelse gikk ned med 26%. Som nevnt foran er denne virksomheten nå overtatt av et annet selskap, og Biotec Pharmacon vil fortsette som leverandør av råvarer. Årsresultatet for konsernet ble et resultat på -99,4 millioner kroner sammenlignet med et resultat på -52,2 millioner kroner i Konsernet har i 2009 netto kostnadsført utgifter (EBIT) til farmasøytisk utvikling med 73,8 millioner kroner sammenlignet med 72,0 millioner kroner i Driftsresultatet for marine biokjemikalier på 8,3 millioner kroner var 3,0 millioner kroner bedre enn året før. Kostnader til forberedelse til rettssaken vedrørende patentsøksmålet i USA og påfølgende kostnader til forlik, samt kostnader til konsernadministrasjon, belastet regnskapet med 19,6 millioner kroner i 2009 mot 11,4 millioner kroner i Konsernet hadde en kontantstrøm fra driften i 2009 på -89,0 millioner kroner mot -58,4 millioner kroner i Kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter var 14,1 millioner kroner mot 32,8 millioner kroner i Den positive kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter skyldes i hovedsak salget av Immunocorp Consumer Health AS i Konsernet hadde ingen kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter verken i 2009 eller i Netto kontantstrøm i 2009 var -75,0 millioner kroner mot -25,7 millioner kroner i Av forsiktighetshensyn valgte selskapet å kostnadsføre tidligere utsatt skattefordel per Beløpet på 30,7 millioner kroner er belastet resultatregnskapet for morselskapet som skattekostnad i fjerde kvartal En legger til grunn at fremtidige skattbare overskudd vil bli skjøvet noe ut i tid på grunn av konklusjonene på fase III studiene og at konsumenthelsevirksomheten ble avhendet. Salgsinntektene i morselskapet Biotec Pharmacon ASA ble 36,8 millioner kroner og årsresultatet -97,1 millioner kroner. Tilsvarende for 2008 var henholdsvis 35,7 millioner kroner i salgsinntekter og et resultat på -33,6 millioner kroner. Den farmasøytiske utviklingen i konsernet finner sted i morselskapet Biotec Pharmacon ASA. Morselskapets resultat i 2009 er påvirket negativt av et nettoresultat før skatt på -19,0 MNOK fra salget av Immunocorp Consumer Health AS per 30. desember 2009, mens resultatet for 2008 var tilsvarende positivt påvirket med 32,6 MNOK for salget av Immunocorp Animal Health AS per 1. september Videre ble resultatet påvirket negativt med 30,7 MNOK ved at en valgte å kostnadsføre tidligere aktivert utsatt skattefordel i sin helhet. Styret foreslår at årets underskudd i morselskapet Biotec Pharmacon ASA på 97,1 millioner kroner dekkes gjennom overføring fra annen egenkapital. Resultatet for 2009 er sammenlignbart med hva som ble kommunisert i fjorårets årsberetning med unntak av kostnadsføring av utsatt skattefordel og engangseffekten fra salget av Immunocorp Consumer Health AS. Forsknings- og utviklingskostnader ble som forutsatt høye som følge av investeringen i fase III studiene og påfølgende investering i regulatoriske og markedsmessige forberedelser for å kunne levere søknad om markedsføringstillatelse. Selskapet har også videreført arbeidet med å styrke viktig preklinisk dokumentasjon. Etter årsskiftet og frem til avleggelsen av årsberetning og årsregnskap er det ikke inntruffet andre forhold av vesentlig betydning som ikke er nevnt i årsberetningen. Utover det som fremgår av årsregnskapet er styret ikke kjent med forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling. Egenkapitalen i konsernet Biotec Pharmacon utgjorde 61,2 millioner kroner ved utgangen av 2009 mot 159,3 millioner 5

6 ved inngangen til året. Egenkapitalandelen tilsvarte 66 % av totale eiendeler. Likvide midler utgjorde 49,6 millioner kroner pr mot 124,6 millioner kroner året før. Selskapet har ingen rentebærende gjeld. Selskapet har en ubenyttet trekkrettighet i bank på 5 millioner kroner. Konsernet har i 2009 netto investert 1,3 millioner kroner i varige driftsmidler. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne forutsetning ligger selskapets planer, den aktuelle kapitalsituasjon og de langsiktige prognoser selskapet forholder seg til. 6 Selskapets likviditetsbeholdning og trekkrettigheter ved årsskiftet forventes å være tilstrekkelig til å dekke nettokostnadene til drift og planlagt utviklingsprogram fremover. Biotec Pharmacon vil aktivt søke å inngå en eller flere samarbeidsavtaler for sin SBG produktportefølje i løpet av Styret og administrasjonen vil arbeide for å styrke selskapets økonomiske og finansielle handlefrihet. Morselskapet har en fri egenkapital per på kr. 34,1 millioner. 6. Aksjonærforhold Kursen på Biotec Pharmacon-aksjen har svingt mye i Aksjekursen steg fra 10,75 kroner ved inngangen til året til nærmere 40 kroner i begynnelsen av november før den falt kraftig etter fremleggingen av resultatene fra fase III studiene i slutten av november og var per ,94 kroner. Antall aksjonærer i selskapet steg fra ca. 800 ved inngangen på året til ca ved utgangen av Risiko Konsernet er eksponert overfor visse typer risiko. Valutarisiko er en følge av at en stor andel av salgsinntektene er i utenlandsk valuta, særlig amerikanske dollar. Selskapets kostnadsbase er i hovedsak i norske kroner og euro. En høyere dollarkurs mot norske kroner vil normalt påvirke resultatet i positiv retning, mens en lavere dollarkurs vil ha motsatt effekt. For euro er effektene motsatt. Som hovedregel foretar konsernet kun terminsikring av større enkeltposter som påvirker kontantstrømmer. Konsernets eksponering vil på sikt kunne endres ved nye produktlanseringer. Konsernet har ikke rentebærende gjeld. Rentebærende plasseringer foretas kun i form av bankinnskudd, sertifikater eller rentefond med kort løpetid. Konsernet er således lite eksponert mot renterisiko. Det tas ikke risiko i aksjemarkedet. Konsernet har ingen vesentlige konsen trasjoner av kredittrisiko. Andre risikofaktorer er knyttet til virksomhetens art. Det er forbundet høye kostnader med å drive klinisk utprøving av produkter, og det vil alltid være en risiko for at forsøk på en bestemt indikasjon kan slå feil. I tillegg er det betydelig risiko knyttet den tekniske utviklingen av substansen og det regulatoriske arbeidet med å sikre godkjenning og dermed anledning til å selge det ferdige produktet i markedet. Konsernet søker å beskytte sine immaterielle rettigheter gjennom patentbeskyttelse. Det vil likevel være en risiko for at andre selskap kan komme til å bestride slike rettigheter. På samme måte kan konsernet måtte ta på seg kostnader for å forsvare egne rettigheter mot patentinngrep fra andre virksomheter. 8. Arbeidsmiljø og personale Ved utgangen av 2009 var det 40 ansatte i konsernet hvorav 35 ansatte i morselskapet Biotec Pharmacon ASA. Basert på resultatene fra de publiserte fase III studiene, iverksatte selskapet planer ved årsskiftet for å redusere bemanningen til 15 stillinger i morselskapet, mens datterselskapet Biotec Marine Biochemicals i første fase vil øke til 8 stillinger. En slik kraftig og plutselig nedbemanning har vært merkbar for selskapet. Sykefraværet i løpet av året var på 356 dager for det videreførte konsernet, noe som tilsvarer 4,1 %. Mer enn halvparten av sykefraværet er langtidsfravær. Korrigert for langtidsfravær over 3 måneder, representerte sykefraværet kun 1,4 %. I løpet av året har det ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i person- eller materiellskader. Arbeidsmiljøet betraktes generelt som godt. Lovbestemte og andre tiltak blir iverk satt etter hvert som virksomheten har

7 endret seg. Selskapet har inngått avtale om å flytte til nye lokaler i Tromsø i begynnelsen av Selskapet er opptatt av å legge til rette for rekruttering og utvikling av medarbeidere av begge kjønn. Likestilling praktiseres ved at kvinner og menn vurderes likt med hensyn til karrieremuligheter og avlønning. Ved årets slutt var 21 kvinner og 19 menn ansatt i konsernet. 9. Miljø Selskapets virksomhet påvirker i liten grad det ytre miljøet. Hjelpestoff og kjemikalier som ikke kan resirkuleres i produksjonsprosessen, samles opp og returneres til godkjent produsent for miljømessig forsvarlig gjenvinning. Energiforbruket ved produksjonen er beskjedent. fase III studiene vil selskapet søke å finne måter og føre det farmasøytiske utviklingsprogrammet videre innenfor realistiske rammer. Selskapet har en betydelig teknologibase, god patentbeskyttelse og ingen gjeld så man vil nå bruke noe tid for å utarbeide nye planer og kommunisere disse til markedet. Selskapet vil øke satsningen på marine biokjemikalier og styrke samarbeidet med forskningsinstitusjoner både lokalt og internasjonalt på dette strategisk viktige området. Salget av Immunocorp Consumer Health medfører at selskapet kan videreføre produksjon av beta-glukaner til helsekost og kosmetikk uten store markedsføringskostnader. Dette gir grunnlag for en sikker inntektsstrøm basert på en eksklusiv avtale om salg av denne type aktive ingredienser. 10. Eierstyring og selskapsledelse Styret har etablert prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i tråd med norsk anbefaling. En nærmere redegjørelse er gjengitt på side Utsikter Basert på foreløpige konklusjoner relatert til de publiserte Tromsø, 25. mars 2010 Svein Mathisen Styreleder Kari Stenersen Styremedlem Jan Gunnar Hartvig Nestleder Ingrid Wiik Styremedlem Ingrid Alfheim Styremedlem Morten Elde Ansatte valgt Styremedlem Jan Gunnar Rørstad Styremedlem Arne Handeland Styremedlem Svein W. F. Lien Adm. dir.

8 Resultatregnskap - Konsern 8 1. januar til 31. desember (Beløp i kroner) Note Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger 6, Andre inntekter, (tap) og gevinster - netto 18, Kjøp av eksterne tjenester Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skatt videreført virksomhet Skattekostnad videreført virksomhet 16, Resultat videreført virksomhet etter skatt Årsresultat avviklet virksomhet etter skatt - dyrehelse Årsresultat avviklet virksomhet etter skatt - konsumenthelse Årsesultat Resultat per aksje Fra videreført virksomhet 25-4,73-2,75 Fra avviklet virksomhet 25 0,53 0,54 Resultat per aksje -4,20-2,21 Utvannet resultat per aksje Fra videreført virksomhet 25-4,73-2,75 Fra avviklet virksomhet 25 0,53 0,54 Utvannet resultat per aksje -4,20-2,21 UTVIDET KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP (Beløp i kroner) Note Årsresultat Utvidet resultat: Verdijustering finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Omregningsdifferanse Utvidet resultat etter skatt Årets totalresultat Note 1 til 32 er en integrert del av konsernregnskapet.

9 Balanse - Konsern Per 31. desember (Beløp i kroner) Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Utsatt skattefordel Forskning og utvikling 7, Pensjonsfond Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkurs og annen innskutt egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1 til 32 er en integrert del av konsernregnskapet. Tromsø, 25. mars 2010 Svein Mathisen Styreleder Kari Stenersen Styremedlem Jan Gunnar Hartvig Nestleder Ingrid Wiik Styremedlem Ingrid Alfheim Styremedlem Gunnar Rørstad Styremedlem Morten Elde Ansatte valgt Styremedlem Arne Handeland Styremedlem Svein W. F. Lien Adm. direktør

10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING - Konsern 1. januar til 31. desember 10 Kontantstrømmer fra driften Årsresultat Justeringer for: Skattekostnad videreført og avviklet virksomhet Note Avskrivninger Note Ansatteopsjoner Note Urealisert disagio (agio) Gevinst ved salg av varige driftsmidler Gevinst ved avhentedelse datterselskap Note 31, Endring i arbeidskapital: Varer Kundefordringer og andre fordringer Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler Note 6, Salg av varige driftsmidler Salg datterselskap, netto Investering finansielle eiendeler Note Endring langsiktige fordringer Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endringer i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter per 31. desember Note Note 1 til 32 er en integrert del av konsernregnskapet.

11 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 1. januar til 31. desember (Beløp i kroner) Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen egenkapital Opptjent egenkapital Sum EK Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Egenkapital Årsresultat Utvidet resultatregnskap Omregningsdifferanser Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Sum utvidet resultat Transaksjoner med eierne: Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Ansattes aksjeopsjonsordning - verdi av ytelse Nedsettelse overkursfond Sum transaksjoner med eierne Egenkapital Årsresultat Utvidet resultatregnskap Omregningsdifferanse Sum utvidet resultat Transaksjoner med eierne: Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Ansattes akseopsjonsordning - verdi av ytelse Sum transaksjoner med eierne Egenkapital Note 1 til 32 er en integrert del av konsernregnskapet

12 NOTER TIL REGNSKAPET - Konsern 12 Note 1 Generell informasjon Biotec Pharmacon ASA er et biofarmasøytisk selskap som utvikler farmasøytiske produkter til behandling av forskjellige immunrelaterte sykdommer. Selskapet har på basis av egen forskning og produksjonskompetanse utviklet et bioaktivt stoff (SBG, løselig beta-1,3/1,6-glukan) som binder seg til bestemte typer immunceller og utløser mekanismer som styrker immunforsvarets evne til å angripe og ødelegge kreftceller, reparere sår i huden og bekjempe infeksjoner. Selskapets andre forretningsområde omfatter utvikling, produksjon og salg av marine biokjemikalier. Disse produktene omfatter DNA-modifiserende enzymer som brukes i genteknologisk forskning og diagnostikk. Dette er en virksomhet i god vekst og med god lønnsomhet. Selskapet har gjennomført et farmasøytisk utviklingsprogram til og med klinisk fase III med SBG innenfor to terapiområder; behandling av diabetiske sår og forebygging og behandling av oral mukositt. Selskapet har også et program for immunterapi av kreft (klinisk fase I/II) og et preklinisk program for inflammatorisk tarmsykdom. Selskapets strategi innebærer å søke verdiøkende allianser med andre selskaper, for eksempel farmasiselskaper, innenfor de aktuelle terapiområdene. I tilknytning til den farmasøytiske utviklingsaktiviteten, fremstiller og selger selskapet egenutviklede ikke-farmasøytiske betaglukaner som styrker immunsystemet. Dette salget er basert på en eksklusiv avtale. Biotec Pharmacon ASA har hovedkontor i Tromsø og er samlokalisert med datterselskapet Biotec Marine Biochemicals AS. Per ble datterselskapet Immunocorp Consumer Health AS og datterdatterselskapet Immunocorp i Long Beach, California, som har markedsført ikke-farmasøytiske beta-glukaner til konsumenthelsesektoren, solgt ut av konsernet. Resultatregnskapet for 2008 og 2009 er omarbeidet for å vise sammenlignbare tall uten konsumenthelse- og dyrehelsevirksomheten Rammeverk for regnskapsavleggelsen Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med følgende modifikasjoner: finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Nærmere opplysninger rundt dette fremgår av note Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger (a) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet Konsernet har i 2009 tatt i bruk følgende nye standarder og endringer: IFRS 7 Financial Instruments: Discloures (endret). Endringen krever ytterligere opplysninger vedrørende måling av virkelig Verdi og likviditetsrisiko, herunder opplysninger om hvilke verdsettelsesmetoder som benyttes ved måling av virkelig verdi. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke resultat per aksje. IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Den reviderte standarden krever at inntekts- og kostnadsposter som tidligere ble ført direkte i egenkapitalen nå skal presenteres i utvidet resultatregnskap. I egenkapitaloppstillingen vises transaksjoner med eiere og inntekts- og kostnadsposter for seg, begge fordelt per egenkapitalkategori som tidligere. Sammenligningstallene er endret slik at de er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke resultat per aksje. Biotec Pharmacon ASA er notert på Oslo Børs. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre den 25. mars Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. IFRS 2 Share-based Payment (endret) er knyttet til innvinningsbetingelser og kanselleringer. Endringen klargjør at innvinningsbetingelsene er begrenset til tjeneste- og prestasjonsbetingelser. Andre betingelser ved aksjebasert betaling er ikke innvinningsbetingelser, men skal inkluderes i virkelig verdi på tildelingstidspunktet for transaksjoner med ansatte og andre som leverer lignede tjenester, og skal ikke påvirke antallet tildelinger som forventes innløst eller verdsettelsen av disse etter tildelingstidspunktet. Alle kanselleringer, enten utført av enheten eller av

13 andre parter, skal følge samme behandling regnskapsmessig. Endringen har ikke vesentlig påvirkning på regnskapet. IFRS 8 Operating segments erstattet IAS 14 Segment reporting og samordner segmentrapportering med kravene i FASB standarden SFAS 131, Disclosures about segments of an enterprise and related information. Den nye standarden krever bruk av en ledelsestilnærming hvor segmentformasjon presenteres på samme måte som ved intern rapportering. Ny rapporteringsform er besluttet og iverksatt i 2009, det vises til note 5. (b) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse I årsregnskapet for 2010 og senere vil følgende nye standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som er utgitt være obligatoriske. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse for noen av disse. måles til virkelig verdi, og gevinst eller tap resultatføres. IFRS 3 Business Combinations (revidert). Oppkjøpsmetoden for virksomhetssammenslutninger har blitt vesentlig endret. For eksempel skal alle vederlag ved kjøp av virksomhet regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Betingede vederlag klassifiseres normalt som gjeld og etterfølgende verdiendringer resultatføres. Konsernet kan for hvert enkelt oppkjøp velge om eventuelle ikke-kontrollerende interesser i det oppkjøpte selskapet skal måles til virkelig verdi eller kun til andel av nettoeiendelene eksklusiv goodwill. Alle transaksjonskostnader skal resultatføres. Standarden anvendes for oppkjøp der oppkjøpstidspunktet er etter 1. januar IAS 38 Intangible Assets (endret). Standarden er endret for å presisere regnskapsføringen av immaterielle eiendeler anskaffet ved virksomhetssammenslutninger som er tett knyttet til øvrige eiendeler eller som gjelder flere immaterielle eiendeler som er nært knyttet sammen. Endringen har ikke vesentlig påvirkning på regnskapet. 13 IFRIC 17 Distribution of Non-cash assets to Owners. Fortolkningen regulerer regnskapsføring av nærmere definerte tingsutdelinger til eierne. IFRS 5 er også endret slik at eiendeler som skal deles ut klassifiseres som holdt for utdeling når de er tilgjengelig for utdeling i nåværende tilstand og utdelingen er svært sannsynlig. Endringen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på regnskapet. IAS 27 Consolidated and Seperate Financial Statements (revidert). Etter revidert standard skal virkningen av alle transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike transaksjoner vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Når kontroll opphører skal enhver gjenværende interesse i enheten IFRS 5 Measurement of non-current assets (or disposal group) classified as held-for-sale (endret). Endringen presiserer krav til tilleggsopplysninger knyttet til anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) holdt for salg eller avviklet virksomhet. Standarden presiserer også at de generelle kravene i IAS 1 fortsatt gjelder, spesielt punkt 15 (dekkende fremstilling) og punkt 125 (kilder til estimeringsusikkerhet). Endringen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på regnskapet. IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Endringen presiserer at et potensielt oppgjør av en forpliktelse ved utstedelse av egenkapital ikke har betydning for klassifiseringen som kortsiktig eller langsiktig forpliktelse. Endringen tillater en forpliktelse å bli klassifisert som langsiktig (gitt at

14 foretaket har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret ved å overføre kontanter eller andre eiendeler minst 12 måneder etter balansedagen) til tross for at motparten kan kreve at foretaket når som helst må gjøre opp i aksjer. IFRS 2 (endret). Group Cash-settled and Share-based Payments Transactions. Endringen innarbeider tidligere IFRIC 8 og IFRIC 11. Det gis i tillegg noe utvidet veiledning for klassifisering av konsernutbetalinger som ikke var dekket av IFRIC 11. Endringen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på regnskapet. IFRIC 19, Konvertering av gjeld til egenkapital (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. juli 2010). IFRIC 19 klargjør den regnskapsmessige behandlingen når en reforhandling medfører at utestående forpliktelser konverteres helt eller delvis til egenkapitalinstrumenter. IFRIC 19 krever at det skal beregnes en gevinst eller tap ved reforhandlingen. Fortolkningen forventes ikke å ha en vesentlig effekt på regnskapet til konsernet eller morselskapet. 2.2 Konsolideringsprinsipper Det konsoliderte regnskapet består av morselskapet Biotec Pharmacon ASA samt det heleide datterselskapet Biotec Marine Biochemicals AS. Det vises til morselskapets Note 11 for nærmere informasjon om datterselskap. 14 IFRS 9, Finansielle Instrumenter (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. januar 2013) erstatter målereglene i IAS 39 for finansielle eiendeler. Måling i IFRS 9 er bestemt av selskapets forretningsmodell og egenskapene til den enkelte finansielle eiendel. En finansiell eiendel måles til amortisert kost hvis målsetningen til selskapets forretningsmodell er å holde eiendelen for å motta kontraktsfestede kontantstrømmer og kontantstrømmene fra eiendelen kun representerer avdrag og renter på utestående beløp. Konsernet og morselskapet er ikke ferdig med å vurdere effektene av IFRS 9. IAS 24 (revidert), Opplysninger om nærstående parter (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. januar 2011). Endringen medfører lettelser i informasjonskravene knyttet til transaksjoner med offentlige nærstående parter. Selskapet har ikke offentlige nærstående parter. Endringen forventes ikke å ha effekt på de noteopplysningene som konsernet eller morselskapet skal gi fremover. Endring i IAS 32: Tegningsrettemisjoner (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. februar 2010). Endringen innebærer at tegningsrettigheter i emisjoner hvor tegningsrettighetter tildeles alle eksisterende eiere i forhold til hvor mye de eier før emisjonen og hvor tegningskursen er et fast beløp i valuta skal klassifiseres som egenkapital. Endringen forventes ikke å ha effekt på regnskapene til konsernet eller morselskapet. IFRIC 18, Overføring av eiendeler fra kunder (gjelder for eiendeler overført fra kunder på eller etter 1. juli 2009, godkjent av EU for overføringer i årsregnskap som starter på eller etter 1. november 2009). IFRIC 18 krever at et selskap som mottar en eiendel fra en kunde skal vurdere hvorvidt eiendelen oppfyller definisjonen av en eiendel i rammeverket og i tilfelle balanseføre eiendelen til virkelig verdi. Inntektsføringen skal skje i samsvar med IAS 18. Fortolkningen forventes ikke å ha en vesentlig effekt på regnskapet til konsernet eller morselskapet. Datterselskap blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 2.3 Segmentinformasjon Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker. Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Biotec Pharmacon viser segmentinformasjon for virksomhetene farmasøytiske utvikling og marine biokjemikaler. Segmentinformasjonen fremgår av note Omregning av utenlandsk valuta a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er presentert i norske kroner (NOK) som er både den funksjonelle og presentasjonsvalutaen til morselskapet og konsernet.

15 b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. c) Konsernselskaper Resultatregnskap og balanse for konsernenheter med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte: - balansen er regnet om til sluttkursen på balansedagen - resultatregnskapet er regnet om til gjennomsnittskurs - omregningsdifferanser føres mot utvidet resultat og spesifiseres separat i egenkapitalen som egen post Goodwill og virkelig verdi av eiendeler og gjeld ved oppkjøp av en utenlandsk enhet tilordnes den oppkjøpte enheten og omregnes til balansedagens kurs. 2.5 Varige driftsmidler Konsernets varige driftsmidler omfatter i hovedsak produksjonsmaskiner, inventar og biler. Driftsmidlene regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Anskaffelseskost kan også omfatte gevinster eller tap overført fra egenkapital som skyldes sikring av kontantstrøm i utenlandsk valuta ved kjøp av driftsmidler. Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. 2.6 Immaterielle eiendeler a) Varemerker og kundedatabase I forbindelse med oppkjøp av det amerikanske datterselskapet Immunocorp ble det ervervet varemerke og kundedatabase. Disse er antatt å inneha en begrenset utnyttbar levetid og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Det er lagt til grunn en utnyttbar levetid på 5 år regnet fra 30. juni Beløpet er nedskrevet til null per Varemerke og kundedatabase er solgt i b) Forskning og utvikling, patenter og lisenser Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Utviklingskostnader på produkter klassifiseres som immaterielle eiendeler når det er sannsynlig at produktet vil gi fremtidige økonomiske fordeler. Forutsetning for balanseføring er at produktet kan kommersialiseres, at det er mulig å bruke eller selge produktet og at kostnaden kan måles pålitelig. Andre utviklingskostnader resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært fra tidspunktet for kommersialisering over den periode det er forventet å gi økonomiske fordeler. Balanseførte utviklingskostnader testes årlig for verdifall i tråd med IAS 36. Generelt oppfyller ikke utviklingskostnadene, som i hovedsak er knyttet til selskapets farmasøytiske utviklingsaktiviteter, kriteriene for balanseføring. Slike utviklingskostnader er derfor kostnadsført løpende. 15 Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Driftsmidlene avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid som er: Maskiner Kjøretøy Inventar år 3-5 år 3-8 år Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene blir kostnadsført etter hvert som de påløper. 2.7 Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi med fradrag av salgskostnader. Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Det vises i denne forbindelse til note 2.7 Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill).

16 Finansielle eiendeler Klassifisering Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer og finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse. - Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. - Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. - Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke tilhører noen annen kategori. De inkluderes i anleggsmidlene så sant ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen Regnskapsføring og måling Vanlig kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på transaksjonstidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonsutgiftene resultatføres. Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpostensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler tigjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi etter førstegangs balanseføring. Utlån og fordringer måles i senere perioder til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, inkludert renteinntekt og utbytte, medtas i resultatregnskapet under Andre (tap) gevinster i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert i andre inntekter når konsernet har juridisk krav på utbytte. Når verdipapir klassifisert som tilgjengelig for salg selges eller nedskrives, omklassifiseres verdiregulering som er ført i utvidet resultat over resultatet som Gevinst eller tap fra investeringer i verdipapirer. 2.9 Verdifall på finansielle eiendeler Eiendeler balanseført til amortisert kost Konsernet ser ved hver balansedato etter om det finnes objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. Tap ved verdifall av en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler innregnes bare dersom det er objektive indikasjoner på verdifall som et resultat av en eller flere hendelser som har inntruffet etter førstegangsinnregningen (en tapshendelse ) og denne tapshendelsen (eller hendelsene) påvirker fremtidige estimerte kontantstrømmer på en måte som kan måles pålitelig. Kriteriene som konsernet benytter for å avgjøre om det er objektivt belegg for et tap ved verdifall inkluderer: - Vesentlige finansielle vanskeligheter hos utsteder eller debitor - Kontraktsbrudd, for eksempel mislighold av kontrakt eller manglende betaling av forfalte renter eller forfalt hovedstol - Konsernet av økonomiske eller juridiske grunner knyttet til låntakers finansielle vanskeligheter, låntaker en innrømmelse som långiver ellers ikke ville ha vurdert - Det blir sannsynlig at låntaker vil gå konkurs eller gjennomgå en finansiell restrukturering - Et aktivt marked for den finansielle eiendelen forsvinner på grunn av finansielle vanskeligheter - Observerbare opplysninger indikerer at det har vært en målbar nedgang i den estimerte fremtidige kontant strømmen fra en gruppe av finansielle eiendeler siden førstegangsinnregning av disse eiendelene, selv om nedgangen ennå ikke kan identifiseres til de enkelte finansielle eiendelene i gruppen, herunder - Negative endringer i betalingsstatus for lånetakerne i gruppen - Nasjonale eller lokale økonomiske forhold som står i forbindelse mislighold av eiendelene i gruppen Størrelsen på tapet måles til differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte fremtidige kontantstrømmer (eksklusive fremtidige kredittap som ikke har påløpt) diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente. Eiendelens balanseførte verdi reduseres og tapsbeløpet innregnes i det konsoliderte resultatregnskapet. Dersom et lån eller en investering som holdes til forfall har variabel rente, er diskonteringsrenten for måling av verdifall den løpende effektive renten fastsatt i henhold til låneavtalen. Som er praktisk tilnærming, kan konsernet også

17 reverseres i det konsoliderte resultatregnskapet Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). For ferdig tilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til produktutforming, materialforbruk, direkte lønnskostnader, andre direkte kostnader og indirekte produksjonskostnader (basert på normal kapasitet). Lånekostnader medregnes ikke. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket kostnader for ferdigstillelse og salg. Anskaffelseskost for varer inkluderer gevinster eller tap på sikring av kontantstrøm ved råvarekjøp overført fra egenkapital. måle verdifall på grunnlag av instrumentets virkelig verdi ved bruk av en observerbar markedspris. Dersom verdifall senere reduseres, og reduksjonen objektivt kan knyttes til en hendelse som inntreffer etter at verdifallet ble innregnet (for eksempel en forbedring av debitors kredittverdighet), skal det tidligere tapet reverseres i det konsoliderte resultatregnskapet. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt til handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste eller av strategisk karakter. Eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg Konsernet vurderer hver balansedag om det finnes objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel eller gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. For gjeldsinstrumenter benytter konsernet kriteriene som referert til over i avsnittet om Eiendeler balanseført til amortisert kost. For egenkapitalinstrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, vil en vesentlig eller en langvarig reduksjon i virkelig verdi av instrumentet under anskaffelseskost også være en indikasjon på at eiendelen er utsatt for verdifall. Dersom det foreligger slike indikasjoner, og verdireduksjoner tidligere har vært ført mot utvidet resultat, skal det kumulative tapet som er innregnet i utvidet resultat omklassifiseres til det konsoliderte resultatregnskapet. Beløpet måles som differansen mellom anskaffelseskost og dagens virkelig verdi, med fradrag for tap ved verdifall som tidligere er resultatført. Tap ved verdifall innregnet i det konsoliderte resultatregnskapet. Dersom den virkelige verdien av et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg i en etterfølgende periode øker, og økningen objektivt kan knyttes til en hendelse som skjedde etter at tapet ved verdifall var innregnet i resultatregnskapet, skal tapet ved verdifall 2.11 Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive bevis for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs og utsettelser og mangler ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. Endringer i avsetningen resultatføres som Andre driftskostnader Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig forfallstid Aksjekapital og overkurs Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden Leverandørgjeld Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Selskapet har ikke rentebærende lån per

18 Betalbar og utsatt inntektsskatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis dette er tilfellet, blir skatten også ført mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Skattekostnaden er beregnet i samsvar med de skattemessige lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. Dersom utsatt skatt oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendeler i en transaksjon, som ikke er en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet påvirker verken regnskaps- eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller på investeringer i datterselskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte Med virkning fra 1. januar 2005 etablerte konsernet en innskuddsbasert pensjonsording for alle ansatte i Norge. Ordningen er basert på prosentvise innskudd av medlemmenes lønn. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. aksjer. Per omfattet ordningen aksjeopsjoner tilordnet 23 stillinger. Virkelig verdi av de tjenester som selskapet har mottatt fra de ansatte som motytelse for de tildelte opsjonene regnskapsføres som en kostnad. Det totale beløp som skal kostnadsføres over opptjeningsperioden blir beregnet basert på virkelig verdi av de tildelte opsjonene, fratrukket virkningen av eventuelle opptjeningsbetingelser som ikke er reflektert i markedet. Opptjeningsbetingelser som ikke er reflektert i markedet, påvirker forutsetningene gjennom hvor mange opsjoner som forventes å bli utøvd. På hver balansedag revurderer selskapet sine estimater for antall opsjoner som forventes å bli utøvd. Selskapet regnskapsfører den eventuelle betydningen av endringen av de originale estimatene i resultatregnskapet og med en tilsvarende justering mot egenkapitalen. Nettoverdien av mottatt proveny fratrukket direkte henførbare transaksjonskostnader krediteres aksjekapitalen (nominell verdi) og overkursfond når opsjonene utøves Avsetninger Konsernet regnskapsfører avsetninger for restrukturering og rettslige krav i disse tilfeller: 1) Det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, 2) det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør i form av en overføring av økono miske ressurser og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning for restruktureringskostnader omfatter termineringsgebyr på leiekontrakter og sluttvederlag til ansatte. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av tidens løp føres som rentekostnad Inntektsføring Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Konserninternt salg elimineres. Inntekter resultatføres som følger: Konsernet regnskapsfører en forpliktelse og en kostnad for bonuser basert på en vurdering om nøkkelpersoners måloppnåelse. Konsernet regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige og sannsynlige forpliktelser eller der det foreligger en tidligere praksis som skaper en selvpålagt forpliktelse Aksjebasert avlønning Konsernet har en aksjebasert avlønningsplan med oppgjør i Salg av varer - en gros Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden, kunden har akseptert produktet og kundens evne til å gjøre opp fordringen er tilfredsstillende bekreftet. Salg av varer detalj Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har solgt produktet til kunden. Betaling ved detaljsalg

19 skjer oftest i form av kontanter eller ved bruk av kredittkort. Inntekten resultatføres med fradrag av kredittkortgebyrer som påløper ved transaksjonen. Ved salg til sluttbruker i visse markeder har kunden returrett. Opparbeidet erfaring anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for slik retur på salgstidspunktet. Pr har konsernet ingen detaljsalg av varer. Renteinntekter Renteinntekter resultatføres proporsjonalt over tid i samsvar med effektiv rente metoden. Ved nedskrivning av fordringer, reduseres fordringens balanseførte verdi til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er estimert fremtidig kontantstrøm diskontert med opprinnelig effektive rente. Etter nedskrivning resultatføres renteinntekter basert på opprinnelig effektiv rentesats. Lisensinntekter Lisensinntekter resultatføres når de opptjenes, i samsvar med reelt innhold i den underliggende avtalen Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres til virkelig verdi når det foreligger rimelig sikkerhet for at tilskuddet vil bli mottatt og at selskapet vil oppfylle betingelsene knyttet til tilskuddet. Tilskuddene resultatføres i den perioden som gir best sammenstilling med de kostnadene de er ment å kompensere. Offentlig tilskudd i forbindelse med kjøp av varige driftsmidler er ført som reduksjon i balanseført anskaffelseskost, og kommer til uttrykk i resultatet gjennom lavere årlige avskrivninger over forventet levetid på de aktuelle driftsmidlene Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden Utbytte Utbytte klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er fastsatt av generalforsamlingen. Det er ikke foreslått utbytte for rapporteringsperioden har konsernet ikke hatt rentebærende lån. Finansielle instrumenter benyttes normalt ikke til omsetningsformål. Rentebærende plasseringer utover bankinnskudd kan foretas i sertifikater eller rentefond med kort løpetid. 3.1.a Markedsrisiko (i) Valutarisiko En stor andel av salgsinntektene er i utenlandsk valuta, særlig amerikanske dollar. Selskapets kostnadsbase er i hovedsak basert i norske kroner og euro. En høyere dollarkurs mot norske kroner og euro vil derfor påvirke resultatet i positiv retning, mens en lavere dollarkurs vil ha motsatt effekt. Videre ventes en betydelig del av kostnadene å påløpe i euro, slik at endringer i eurokursen mot norske kroner også vil ha resultateffekt. Som hovedregel foretar konsernet kun terminsikring av større enkeltposter som påvirker kontantstrømmer. Dersom NOK i forhold til USD var 5 % sterkere/svakere pr 31. desember 2009 og alle andre variabler var konstante ville dette føre til et lavere/høyere resultat etter skatt på TNOK 142 (2008: TNOK 92). Tilsvarende ville virkningen på egenkapitalen ha vært. Endringen skyldes hovedsakelig valuta- tap/gevinst i forbindelse med omregning av kundefordringer. (ii) Prisrisiko Konsernet er i svært liten grad utsatt for risiko knyttet til råvarepriser. Konsernet foretar normalt ikke investeringer i aksjer med unntak av strategiske eierskap. Aksjer tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler utgjør en uvesentlig del av konsernets eiendeler. (iii) Renterisiko Konsernet er lite eksponert for renterisiko ettersom plassering av overskuddslikviditet skjer i bankinnskudd, sertifikater og/ eller pengemarkedsfond med kort underliggende løpetid i plasseringene. Konsernet har ikke rentebærende gjeld. 3.1.b Kredittrisiko Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer. Ingen enkeltkunder representerer store utestående kredittpo ster, og kredittrisikoen knyttet til dette vurderes som lav. Maksimal risikoeksponering er uttrykt ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene. 19 Note 3 Finansiell risikostyring 3.1 Finansielle risikofaktorer Konsernet er gjennom sine aktiviteter, eksponert mot visse typer finansiell risiko; markedsrisiko inkludert valutarisiko, kredittrisiko, renterisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede risikostyring ønsker å minimalisere potensielle negative effekter av uforutsigbare endringer i kapitalmarkedene. For

20 3.1.c Likviditetsrisiko Kontantstrømsprognoser blir laget for hvert selskap i konsernet. Det blir vurdert på konsernnivå om de rullerende prognosene imøtekommer konsernets likviditetskrav, dvs at en har tilstrekkelig kontantekvivalenter til å møte driftsrelaterte forpliktelser. Konsernet plasserer sin likviditet i bankinnskudd eller rentebærende papirer med lav risiko. Hovedvekten er plassert i det norske pengemarkedet. På rapporteringsdagen hadde konsernet pengemarkedsfond til en verdi av TNOK og bankinnskudd på TNOK som likviditetsbuffer. Konsernet har ikke andre finansielle forpliktelser enn leverandørgjeld som inngår i en likviditetsanalyse. På rapporteringsdagen utgjør leverandørgjeld og andre avsetninger TNOK mot per Denne gjelden har forfallstidspunkt kortere enn ett år og vil bli betalt ved forfall. 3.2 Kapitalforvaltning Konsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for konsernet for å sikre avkastning for eierne og andre interessenter og å opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. For å bedre kapitalstrukturen kan konsernet utstede nye aksjer, eller selge eiendeler. Konsernet har ikke langsiktig gjeld og det utbetales ikke utbytte til aksjonærene da konsernet er i en utviklingsfase. Tabellen nedenfor viser konsernets netto kontanter og kontantekvivalenter: (Beløp i kr) Total gjeld (kortsiktig) Minus kontant og kontantekvivalent Netto kontanter og kontantekvivalent Vurdering av virkelig verdi Med virkning fra 1. januar 2009 har konsernet implementert endringene i IFRS 7 knyttet til finansielle instrumenter målt til virkelig verdi på balansedagen. Endringene krever presentasjon av virkelig verdimåling per nivå med følgende nivådeling for måling av virkelig verdi: 1. Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel 2. Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer 3. Verdsettelse basert på andre ikke observerbare fortutsetninger Eiendeler til virkelig verdi (Beløp i kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Andre finansielle eiendeler Verdipapirer Pengemarked Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelige fra en børs, handler, megler o.l og disse prisene representerer faktisk og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på en armlengdes avstand (Nivå 1) Disse verdsettelsesmetoder maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig, og belager seg minst mulig på konsernets egne estimater (Nivå 2). Dersom en eller flere vesentlige data ikke er basert på observerbare markedsdata, er instrumentet inkludert i Nivå 3. Tabellen under viser endringene i instrumentene klassifisert i Nivå 3 pr. 31. desember Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. (Beløp i kr) Virkelig verdi Sum Åpningsbalanse Tilgang til nivå Gevinst eller tap ført i resultatet 0 0 Utgående balanse Sum gevinst ellet tap på perioden inkludert i resultatet for eiendeler på balansedagen 0 0 Konsernet har i 2009 kjøpt en ikke børsnotert aksjepost som er klassifisert i Nivå 3.

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Årsberetning 2010...3 Resultatregnskap Konsern... 10 Balanse Konsern...11 Endringer i konsernets egenkapital...12 Kontantstrømoppstilling Konsern...13 2 Noter til konsernregnskapet...14

Detaljer

ArcticZymes - Peak your performance

ArcticZymes - Peak your performance Contamination problems? PCR carry-over contaminations? Contaminating DNA in Mastermixes? Genomic DNA in RNA preps? Heat-labile, cold adapted enzymes Cod UNG HL-dsDNase dsdnase Contaminated Mastermix? dsdnase

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

byggma asa Årsrapport 2014

byggma asa Årsrapport 2014 byggma asa Årsrapport 2014 Innhold Byggma ASA ledelse 3 Finansielle hovedtall / Financial key figures 4 Årsberetning 6 Resultatregnskap konsern 10 Balanse konsern 11 Kontantstrømoppstilling konsern 12

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 2008 Årsrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 KONSOLIDERT KONTANTSTRØM 16 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Innhold. Brev fra administrerende direktør s 3. Kort om Biotec Pharmacon s 4. Farmasøytisk utvikling s 6. Ikke-farmasøytiske produkter s 10

Innhold. Brev fra administrerende direktør s 3. Kort om Biotec Pharmacon s 4. Farmasøytisk utvikling s 6. Ikke-farmasøytiske produkter s 10 Årsrapport 2005 1 Innhold Brev fra administrerende direktør s 3 Kort om Biotec Pharmacon s 4 Farmasøytisk utvikling s 6 Ikke-farmasøytiske produkter s 10 Aksjonærforhold s 12 Prinsipper for eierstyring

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P 3 Innhold Årsberetning 4 Konsernets årsregnskap 9 Noter til regnskapet 14 Morselskapets årsregnskap 35 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2008. Photocure ASA

Årsrapport 2008. Photocure ASA Årsrapport 2008 Photocure ASA Årsberetning 2008 2 Photocure ASA Photocure ASA ( Photocure eller selskapet ) er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen fotodynamisk

Detaljer

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS Konsernregnskapet for Norway Seafoods Group AS 2014 Årsberetning 2014 Norway Seafoods Group AS er holdingselskapet for virksomhetene som er lokalisert i Norge og Danmark og ble etablert i juli 2010. Heretter

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer