Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur"

Transkript

1 2014 Årsberetning

2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2

3 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap Balanse Revisors beretning 18 Beretning fra Kontrollkomite 19 Noter til regnskapet

4 Vi hjelper våre kunder å finne løsninger 4

5 Nøkkeltall Banken ble stiftet i 1920 på Blaker i Sørum kommune. Blaker Sparebank har siden da vært en frittstående bank og et viktig fundament for utviklingen i kommunen. Banken utvidet senere med avdelinger på Auli i Nes kommune og på Sørumsand som skulle bli bankens hovedkontor fra Nøkkeltall (Tall i Mill kr) Endring Endring i % Resultat 1,99 26,01-24,02-92,3 % Forvaltningskapital 2762,4 2481,5 280,90 11,3 % Utlån/Kreditter 2234,5 2075,7 158,80 7,7 % Innskudd fra Kunder 1686,2 1574,4 111,80 7,1 % Blaker Sparebank har en svært sterk lokal forankring og vi jobber for lokal vekst og utvikling, både i det private og i næring. Banken er også en svært viktig bidragsyter til de lokale lag og foreningene, kultur og idrett. Utvikling i forvaltningskapital kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

6 Generelt om året 2014 og utsiktene for året 2015 Konkurransen om boligkunder har vært sterk gjennom året, og alle banker har sett det nødvendig å kutte utlånsrentene for å opprettholde sin markedsandel. Dette har trolig bidratt til økte boligpriser, men ser ikke ut til å ha hatt nevneverdig effekt på gjeldsveksten hos husholdningene. Ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse er det ventet at utlånsmarginene på utlån til husholdningene skal videre ned og at etterspørselen etter lån vil stige i første kvartal. I bankens område er det god vekst med tilflytting og det forventes god etterspørsel etter kreditt fra husholdningene også i For lån til næring ønsker banken for året 2015 å vekte ned andelen i forhold totale utlån. 12 mnd kredittvekst i husholdningene var i desember ,4 % mot 6 % i Bedriftenes låneetterspørsel gjennom 12 mnd kredittvekst var på 6,1 % i desember. Norges Bank kuttet styringsrenten Med svak vekst og lave renter hos våre viktigste handelspartnere, samt et stort fall i oljeprisen og en forventet nedgang i oljeinvesteringer, valgte Norges Banks hovedstyre å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent på årets siste rentemøte i Dette var den første endringen i renten siden mars Rentekuttet ble av flere tolket som et føre var -tiltak fra hovedstyrets side gitt de noe mørkere fremtidsutsiktene for norsk økonomi. Den svake kronen og hensynet til finansiell stabilitet trakk motsatt vei. Usikkerheten rundt videre vekst er fortsatt fremtredende og Norges Bank har gitt uttrykk for en 50 prosent sannsynlighet for ytterligere kutt på neste rentemøte i mars. Til tross for at styringsrenten aldri har vært lavere enn dagens nivå har imidlertid Norges Bank fortsatt et betydelig handlingsrom til forskjell fra våre svenske naboer og euroområdet for øvrig. Finanspolitikk - det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet øker Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, som måler den underliggende pengebruken av oljeinntektene, fortsetter å øke. Underskuddet i 2014 anslås til 141 milliarder kroner og er antatt å stige til 164 milliarder i år. Målt som andel av trend- BNP for Fastlands-Norge utgjør dette henholdsvis 5,8 prosent og 6,4 prosent. Dette tilsvarer en ekspansiv vekstimpuls på om lag 0,6 prosent både i 2014 og i 2015 og medfører dermed at oljepengebruken via statsbudsjettet har en solid påvirkning på etterspørselen etter varer og tjenester i økonomien. Ser man på underskuddet i forhold til kapital i Statens pensjonsfond utland (målt ved inngangen til året) vil dette ligge på 3,0 prosent i 2015 og vil således være 1 prosentpoeng under Publikums samlede bruttogjeld, etter tid. Tolvmånedersvekst (K2, Publikum) prosent des 85 jun 87 jul 90 des 91 jul 93 jan 95 jun 96 Jan 98 Jul 90 des 00 jul 02 Jan 04 Jan 05 Jan 07 Jul 08 des 09 jul 11 jan 13 jun Folketall NOK BNP per inbygger Mill kr. (Endring i K2 over tid mill kr) des 85 jun 87 jan 89 jul 90 jan 92 jul 93 jan 95 jul 96 jan 98 jul 99 jan 01 jul 02 jan 04 jul 05 jan 07 jul 08 jan 10 jul 11 jan 13 jul 14 Publikum Oljevirksomhet og utenriks sjøfart Fastlands-Norge (Kilde: SSB) 3,7% Arbeidsledighet 4 2,1% Konsumprisindeksen Nettoinnvandring (Kilde: SSB; Folketall 1. okt 2014, BNP = 2013, arb.ledighet pr Nov 14, Konsumprisindeks pr des 2014 og nettoinnvandring pr 2013) 6

7 Januar desember Helt ledige Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (Kilde: Nav) jan april 2005 juli 2005 okt jan april 2007 juli 2007 okt jan april 2008 juli 2008 okt jan april 2009 juli 2009 okt jan april 2010 juli 2010 okt jan april 2011 juli 2011 okt jan april 2012 juli 2012 okt jan april 2013 juli 2013 okt jan april 2014 juli 2014 okt handlingsregelen. Det er grunn til å tro at dette handlingsrommet vil øke ettersom den markerte kronesvekkelsen har medført en betydelig økning i fondets verdi i senere tid. Veksten i sysselsettingen avtok gjennom fjoråret, og arbeidsledigheten (helt ledige) var ved årsslutt i (2013: ) på landsbasis tilsvarende 2,7 % (2013: 2,6 % ). Dette er stadig et meget lavt nivå. I Akershus har ledigheten fra 2013 til 2014 gått opp med 8 %, og det er pr desember 2014 registrert helt ledige (7.030 i 2013) tilsvarende 2,5 (2,3 % i 2013) av arbeidsstyrken. For Sørum kommune var 231 personer helt uten arbeid (2,6 %) ved utgangen av 2013, 1 person mer enn forrige år. I Nes kommune var 317 (2,9 %) personer helt uten arbeid, en økning på 21 personer. Landbruket dominerer i Sørum Sørum er en viktig landbrukskommune og står for en betydelig produksjon og verdiskapning. Landbruksnæringa i Sørum omsetter for over 200 millioner kroner pr år og er en av de største næringene i Sørum. I Sørum kommune er det 460 landbrukseiendommer og 203 aktive jordbruksforetak. Gjennomsnittsareal per foretak er 355 dekar og om lag 27 % av jordbruksarealene er jordleie. Det er husdyr på 56 gårder og mjølkeproduksjon på 17 gårder, noe som er en halvering på 10 år. I Norge er 3 % av landarealet jordbruksareal, men bare 1 % av dette arealet er egnet til produksjon av matkorn. I Sørum er hele 36 % av landarealet jordbruksareal og tilnærmet 100 % av det er egnet til matkornproduksjon. I Sørum kommune brukes 80 prosent av arealene i drift til kornproduksjon. Sørum står for ca. 10 % av kornproduksjonen i Akershus, som har landets største areal egnet for matkorndyrking. Året 2014 var et godt kornår. Oppgangen skyldtes en sesong med tidlig vår og mye godt vær og bra forhold for innhøsting. (Kilde: Sørum Kommune) Jordbruksarealet i prosent av landareal: Norge 3,3% Sverige 7,5% Finland 7,5% Japan 12,5% USA 45% Tyskland 48% Danmark 63,4% Storbritannia 70,9% Arealressursene i Sørum kommune: Arealtype dekar % Jordbruksareal: Fulldyrka ,5 Overflatedyrka 26 0,0 Innmarksbeite ,4 Produktiv skog ,4 Bebyggelse/samferdsel ,0 Annet markslag ,5 Ikke kartlagt 0 0 Sum Kilde: Arealressurskart (ARS). Skog og landskap 7

8 Bankens virksomhet og drift Blaker Sparebank har en sterk oppslutning i sine markedsområder, og det er et mål for banken å bidra til videreutvikling av det lokale næringsliv, sysselsetting, bosetting og fritidsaktiviteter til det beste for lokalsamfunnet. Styret i Blaker Sparebank forventer at Norges Banks styringsrente ikke vesentlig endres fra dagens nivå på 1,25 % i 2015 og vil holde seg i intervallet 1 % - 1,5 %. Hvorvidt renten endres ned eller opp fra dagens nivå vil avhenge litt av hvordan norsk økonomi utvikler seg gjennom året med hensyn til behov for økonomisk stimulans. For Blaker Sparebank har 2014 vært utfordrende. Dette gjelder i hovedsak på kredittsiden mot næringskunder hvor en av bankens lånekunder gikk konkurs og har påført banken tap. Utviklingen for øvrig har fortsatt i positiv retning og året 2014 har som tidligere år vært preget av høy aktivitet. Dette skyldes fortsatt som tidligere år i stor grad befolkningsveksten i vårt kjerneområde. Romerike har generelt god vekst og dette gjelder også både Sørum og Nes. Her er det gode tilbud i form av barnehager, skoler og nærhet til Oslo og Gardermoen med gode utsikter til å få arbeid. Forvaltningskapitalen i banken har i 2014 økt med kr 281,2 mill til kr 2 763,1 mill (11,3 %). Utlånsvirksomheten Det er et overordnet mål for banken at risikoforholdene skal være moderate. Renterisikoen vurderes som lav i det banken ikke har lån eller innskudd av betydning til fast rente. Banken har som målsetting å tilpasse rentenivået ved endringer i markedet. Banken er i et markedsområde med konsentrasjonsrisiko innen eiendomsutvikling. Banken har ved rådgiver gjennomført en særskilt gjennomgang av tapsutsatte lån og vurdert depotsikkerheten og tilbakebetalingsevne. Med bakgrunn i de foretatte vurderingene anser styret at de tapsnedskrivninger som er foretatt er tilstrekkelige. Det er videre gjort tiltak for å ytterligere styrke banken og tilføre kompetanse på området. Gjennom dette og øvrige tiltak vil banken fortsette arbeidet i 2015 for å sikre en videre trygg utvikling av bankens portefølje innen dette segmentet. Utlån og kreditter gis i hovedsak til privatpersoner, landbruksog næringskunder i vårt område. En høy andel av bankens lån er pantesikret i fast eiendom innenfor 60/80 % av markedsverdi. Av bankens totale utlån på egen balanse utgjør lån til privatmarkedet 73,3 % i 2014 mot 70,7 % i Det er generelt ikke registrert endringer i kundenes tilbakebetalingsevne sammenlignet med forrige år. Banken definerer et lån som misligholdt når det har stått uendret i mer enn 90 dager. Risiko knyttet til utlån, garantier og forventet tap samt endring i kredittrisiko fremgår av note nr. 6. Brutto utlån ved årsskifte 2014 var MNOK 2 234,5 mot MNOK 2 075,7 ved årsskifte Etterspørselen etter lån har vært god også i 2014 og det gir en økning på MNOK 158,8 tilsvarende 7,65 % for Det er i tillegg i 2014 formidlet lån til EBK på til sammen MNOK 133,9, mot MNOK 206,3 forrige år. Samlet utgjør bankens lån i EBK pr 31/ MNOK 640,5 mot MNOK 687,1 31/ , en netto reduksjon på MNOK 46,6. (6,8%) Lav arbeidsledighet og generelt god økonomi i husholdningene grunnet lavt rentenivå samt befolkningsvekst i bankens primærområder er medvirkende årsaker til økt utlånsvekst. Når det gjelder tap på utlån og garantier har banken i 2014 bokført tap på MNOK 41,38 mot MNOK 10,2 for 2013 (jfr. note 6) Innskudd Banken har hatt en positiv utvikling av kundeinnskudd i Innskudd fra kunder utgjorde ved årsskiftet MNOK 1 686,2 mot MNOK 1 574,4 forrige år. Dette er en økning på MNOK 111,8 tilsvarende 7,1 %. Bankens innskuddsdekning var pr 31/ på 75,5 % mot 75,8 % forrige år. 8

9 Blaker Sparebank overordnede mål Blaker Sparebank Skal være solid. Skal være kundefokusert. Skal være en interessant og attraktiv arbeidsplass. 9

10 Renterisikoen vurderes som lav i det banken ikke har innskudd av betydning til fast rente. Banken har som målsetting å tilpasse rentenivået ved endringer i markedet. Likviditet Likviditetssituasjonen overvåkes daglig, og styret mottar månedlig rapporter om status. For å sikre banken mot hurtige endringer i likviditetsbehovet er det etablert trekkrettigheter på til sammen kr 100 mill. Disse trekkrettighetene har ikke vært benyttet i I tillegg er det plassert obligasjoner i Norges Bank på ca. kr 80 mill, som vil kunne gi banken låneadgang med disse som sikkerhet om det skulle være nødvendig. Likviditetsrisikoen er i hovedsak forholdet mellom langsiktige utlån og kortsiktige innlån. Blaker Sparebank har som målsetting at det skal være rimelig balanse mellom innskudd og utlån. Likviditeten i banken har som helhet vært god i Bankens likviditetsindikatorer pr er 116,9 for L1(forfall over ett år) og 119,9 for L2(forfall over 1 mnd) og som gir banken ett gjennomsnitt på 118,4. Bankens gjeld ved utstedelse av verdipapirer var pr på MNOK 730,2 mot MNOK 529,7 forrige år. Verdipapirer og Valuta Obligasjonsporteføljen består av papirer i banker, kredittforetak og industri. Pr utgjorde bankens plasseringer i obligasjoner MNOK 152,1 mot MNOK 164 forrige år. Aksjer og andre verdipapirer utgjorde MNOK 62,1 mot MNOK 63 forrige år. Netto gevinst/tap for obligasjoner utgjør i 2014 MNOK -2,8 mot MNOK 1,1 i Samlet ville et salg av hele obligasjonsbeholdningen gitt en gevinst på MNOK 1,7. Styret vurderer kursrisikoen på bankens verdipapirer som moderat. For bankens aksjebeholdning er netto gevinst i 2014 på MNOK 0,3 mot MNOK 0,3 i For valuta utgjør netto gevinst MNOK 0,4 mot MNOK 0,4 i KOMMENTARER TIL REGNSKAPET FOR 2014 Driftsutgiftene for 2014 ble MNOK 38,1 tilsvarende 1,42 % av GFK mot MNOK 37,7 mill tilsvarende 1,61 % i Endringen i kostnader på MNOK 0,2 skyldes i hovedsak nettoeffekten av en økning i lønns- og pensjonskostnader med MNOK 1,3 og en reduksjon i bankens IT-kostnader på MNOK 0,95. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble for 2014 MNOK 63,6 (2,37 i % av GFK), mot MNOK 61,8 mill (2,64 % av GFK) i Reduksjon i renteinntektene i % av forvaltning kommer blant annet av en endret fordeling av lån mellom privatkunder og bedriftskunder. Bankens utlån til privatkunder utgjør pr ,3 % og er opp fra 2013 der andelen lån til privatkunder utgjorde 70,7 %. Netto andre driftsinntekter inkl. kurs- gevinster/tap på verdipapirer ble for 2014 MNOK 15,7 (0,59% av GFK) mot MNOK 21,9 mill (0,94 % av GFK) i Endringen skyldes i hovedsak redusert utbytte, økte provisjonskostnader og reduserte provisjonsinntekter og verdiendringer i bankens obligasjoner. Det er i 2014 solgt anleggsaksjer (BBS) med en gevinst for banken på MNOK 2,94. Resultat etter skatt viser et overskudd på kr 2,1 mill. Det er foreslått avsatt til gaver kr 0,4. mill. DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD Styret foreslår at kr ,- avsettes til gaver til allmennyttige formål. Kr ,- overføres Sparebankens fond. Sparebankenes fond vil pr 31/ utgjøre kr ,-Bankens gavefond er samtidig pr på kr ,-. Årsregnskapet gir sammen med styrets beretning et rettvisende bilde av bankens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. KAPITALDEKNING Pr hadde Blaker Sparebank en ren kjernekapitaldekning på 13,68 % mot 13,52 % i Bankens kjernekapitaldekning er på 17,25 mot 18,97 % i 2013 og bankens ansvarlige kapitaldekning er 17,25 % mot 18,97 % i Krav fra myndighetene er fra 1. juli 2014 å ha en kapitaldekning på 10 % ren kjerne, 11,5 % kjernekapital og ansvarlig kapitaldekning på 13,5 %. 1. juli 2015 økes alle kravene med 1 % poeng. Endringene i bankens kapitaldekning skyldes både omlegging i teknisk beregning, men også økt forvaltningskapital som medfører økt beregningsgrunnlag. DATTERSELSKAPER Datterselskapene Blaker Sparebank Eiendom AS og Blaker Eiendomsprosjektering AS (Stiftet ) er begge 100 % eid av Blaker Sparebank og inngår i eget utarbeidet konsernregnskap. I 2011 kjøpte Blaker Sparebank Eiendom AS forretningsbygget (Sparebankgården) i Sørumsand sentrum med ca 2000 kvm utleiearealer. Sentrumsgården og Sparebankgården på Sørumsand består i utleie av gårdenes lokaler til kontorer og forretningsdrivende. INTERN VIRKSOMHET Styret har avholdt 18 møter og behandlet 75 saker. Lånesaker behandlet i henhold til fullmakter, er referert til styret. Blaker Sparebank hadde ved årsskiftet 24 ansatte, herav 8 menn og 16 kvinner. Totalt utgjør det 23,6 årsverk i Sykefraværet i banken utgjorde 137 dager for 2014 tilsvarende 2,5 % mot 103 dager og 2,1 % for året Annet fravær på grunn av barns sykdom og øvrig fravær (pappaperm) utgjorde i 2014 til sammen 123 dager (2,2 %) mot 128 dager (2,5 %) forrige år. Det er ikke registrert skade eller ulykke som følge av arbeidsforholdene. Banken diskriminerer ikke i noen henseende. Banken har ingen egne forskning- og utviklings prosjekter (FoU). BLAKER SPAREBANK OG EIKA Blaker Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS og en av 76 banker i Eika Alliansen. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Bankene i Eika Gruppen utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på mer enn 300 milliarder kroner (inkludert Eika Boligkreditt) og en million kunder. Viktige lokalbanker Lokalbankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt utgjør Eika Alliansen Lokalbankene i Eika alliansen har en sterk, lokal posisjon med sin nærhet til kundene. De har blant landets mest tilfredse kunder både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Med 190 bankkontorer i 120 kommuner representerer lokalbankene en viktig aktør i norsk finansnæring og bidrar til næringslivets verdiskaping i mange norske lokalsamfunn. 10

11 Eika styrker lokalbanken Lokalbankenes viktigste kundegrupper er personkunder og det lokale næringslivet. Eika Gruppen styrker lokalbankene ved å utvikle og levere konkurransedyktige tjenester og produkter som dekker lokalbankene og lokalbank-kundenes behov. I en stadig mer digitalisert virkelighet, ønsker kundene tilgang til stadig flere digitale tjenester. En økende andel tjenester flytter seg derfor fra fysiske lokaler til digitale plattformer. Eika Gruppen har et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø som investerer store ressurser i utvikling av nye, digitale løsninger. Løsninger som ivaretar lokalbankens nærhet til, og omsorg for, kunden der kunden er. Komplett leverandør til lokalbankene Eika Gruppen har fire produktselskap som leverer produkter til alliansebankene. Eika Forsikring er blant Norges største forsikringsselskap og leverer de fleste produkter innen skade- og personforsikring. Eika Kredittbank leverer debet- og kredittkortprodukter samt finansieringsløsninger som leasing og salgspantlån. Eika Kapitalforvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Aktiv Eiendomsmegling er en landsdekkende eiendomsmeglerkjede, der mange kontorer samarbeider med lokalbanken. Eika Boligkreditt er direkte eid av aksjonærene i Eika Gruppen AS og er en del av Eika Alliansen. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 77 milliarder og er, med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), en viktig finansieringskilde for alliansebankenes boliglånsportefølje. Stordriftsfordeler for lokalbankene Utover produktleveransene sørger Eika Gruppen for at lokalbankene får tilgang til effektive og gode fellesskapsløsninger, i første rekke innen IT, digitalisering, infrastruktur og betalingsformidling. Utover det gir Eika lokalbanken tilgang til kompetanseutvikling med Eika skolen, virksomhetsstyring med Eika ViS, økonomi- og regnskapstjenester med Eika Økonomiservice og depottjenester med Eika Depotservice. Utover disse fellestjenestene arbeider Eika Gruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. 11

12 BANKENS SAMFUNNSANSVAR Blaker Sparebank har en viktig rolle i folks liv. Det være seg privatpersoner som får oppfylt drømmen sin om ny bolig eller bedriftskunder som får hjelp til å sette gode ideer ut i livet. Vi avlaster risiko, sikrer likviditet og stimulerer samfunnet. Ikke minst bidrar banken til samfunnet gjennom gaver og annen støtte til idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål. I 2014 ble det gitt gaver til allmennheten på kr ,- og sponsorstøtte på ca. kr ,-. Arbeidet med samfunnsansvar er forankret i bankens verdier. For å kunne synliggjøre bankens samfunnsansvar, er forutsetningen at banken makter å skape lønnsomhet, og som et minimum, etterlever alle lover og forskrifter. Det er også en forutsetning at banken har et godt forhold til sine medarbeidere og ledere. At banken har et verdigrunnlag som etterleves og at banken betyr noe for de ansatte, samt har de beste relasjoner til sine kunder og samarbeidspartnere. Måling av kundetilfredshet viser i 2014 at 80 % av bankens kunder er tilfreds med Blaker Sparebank. Samfunnsansvaret innebærer også at banken skal ha et bevisst forhold til sine interessenter og påse at bankens handlinger bidrar til en sosialt ansvarlig forretningsdrift. Hensynet til samfunnsansvar er innarbeidet i overordnede retningslinjer under konkrete emner som eksempel etikk, bekjempelse av hvitvasking, helse, arbeidsmiljø og sikkerhet samt det ytre miljø. I 2014 ble det gjennom bankens antihvitvaskrutiner rapportert flere mistenkelige transaksjoner mens bankens øvrige hendelsesrapportering ikke har avdekket vesentlige avvik i Banken har ikke særskilt klimaregnskap og innehar heller ikke egen miljøsystemsertifisering Tilfredshet Blaker Sparebank Eika Bankbransjen Omdømme Blaker Sparebank Eika Bankbransjen 12

13 Lokal banken i lomma I appen finner du saldo, overføring mellom egne konti, mobilbanken, kontaktinformasjon og sperring av kort. Last ned appen i Appstore og Android Market. For å sikre etterlevelse og godt omdømme inngår bankens ansatte i et etterutdanningsprogram med ulike kurs, seminarer mv. med fokus på etterlevelse av sentrale lover og forskrifter, forsvarlig utlånspraksis mv. hvor banken har 3 sertifiserte autoriserte finansrådgivere, 8 sertifiserte forsikringsrådgivere og 2 sertifiserte dagligbank rådgivere ved utgangen av Banken sikrer også ansatte innflytelse gjennom godt samarbeid med de tillitsvalgte innenfor de rammer og tradisjoner som gjelder for bransjen. Det legges videre til rette for at rekrutteringer skjer fra et bredt utvalg av samfunnet og eldre arbeidstakere kan få et yrkesaktivt liv frem til alderspensjonering og bidra til å redusere antall tidligpensjoneringer i banken. mann og 2 kvinner. Det er styrets oppfatning at arbeidsforholdene, trivsel og miljø er godt. Det henvises for øvrig til regnskap og utarbeidede noter for opplysning om godtgjørelse til styret, banksjef, tillitsvalgte for øvrig, revisor og ansatte. Styret vil til slutt få takke alle ansatte og tillitsvalgte for god innsats i Vi takker også bankens kunder for god oppslutning om lokalbanken. Banken har utover årsrapporten og ovennevnte forhold ingen særskilt rapportering på samfunnsmessige resultater. Blaker Sparebank praktiserer likestilling så langt det er praktisk mulig. Banken har som målsetting å ha full likestilling. I bankens styre er det 3 menn og 2 kvinner, i bankens forstanderskap er det 11 menn og 11 kvinner, og i kontrollkomiteen er det 1 Styret for Blaker Sparebank Sørumsand, 16. februar

14 Resultatregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP 2014 MORBANK KONSERN MORBANK KONSERN (Beløp i hele kroner) NOTER RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende innt. av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende innt. av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER (19) Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonskostnader NETTO GEVINST/TAP AV VALUTA OG VERDIPAPIRER Netto gev/tap på obligasjoner Netto gev/tap på aksjer Netto gev/tap på valuta og derivater ANDRE DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter faste eiendommer (20) Andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER (21) Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader AVSKRIVNINGER MV AV VARIGE DRIFTSMIDLER (11) Ordinære avskrivninger ANDRE DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader (24) RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR TAP TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER (6) Tap på utlån Tap på garantier GEVINST VED SALG AV ANLEGGSMIDLER RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT (25) RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Disponeringer av overskudd: (14) Overført til Sparebankens Fond Overført til gavefond Overført til gaver Overført annen egenkapital

15 Balanse 2014 BALANSE 2014 MORBANK KONSERN MORBANK KONSERN (Beløp i hele kroner) NOTER EIENDELER KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER (6) Utlån til og fordringer på kredittinst. uten oppsigelse Utlån til og fordringer på kredittinst.med oppsigelse (9) UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER (6) Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum brutto utlån og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIR (8) Obligasjoner utstedt av det offentlige 0 Obligasjoner utstedt av andre AKSJER (10) Aksjer,andeler og grunnfondsbevis EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER Immaterielle Eiendeler (25) Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER (11) Maskiner og inventar Bygninger og andre faste eiendommer ANDRE EIENDELER Finansielle derivater Andre eiendeler FORSKUDDSBETALINGER OG OPPTJENTE INNTEKTER Opptjente ikke innbetalte inntekter og forskuddsbet. ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (22) Andre forsk.bet ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER

16 Balanse 2014 GJELD BALANSE 2014 MORBANK KONSERN MORBANK KONSERN (Beløp i hele kroner) NOTER GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER (12) Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med løpetid INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER (12) Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Sertifikater Obligasjonsgjeld ANNEN GJELD Annen gjeld PÅLØPTE KOSTNADER OG FORSKUDDSBET. INNTEKTER AVSETNINGER TIL FORPLIKTELSER OG KOSTNADER Netto pensjonsforpliktelse (25) Utsatt skatt Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser (13) ANSVARLIG LÅNEKAPITAL SUM GJELD EGENKAPITAL (14) OPPTJENT EGENKAPITAL Sparebankens fond Gavefond Annen egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL (14) BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantier Pantstillelser Blaker Sparebank, Sørumsand 16. februar 2015 /26. februar

17 Vi ønsker å være engasjert i lokalsamfunnet 17

18 Revisors beretning TIL FORSTANDERSKAPET I BLAKER SPAREBANK Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Blaker Sparebank som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr ,- og konsernregnskap som viser et overskudd på kr ,-. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Blaker Sparebank per 31. desember 2014 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge, Oslo, den 16. februar 2015 BDO AS Inge Soteland Statsautorisert revisor 18

19 Beretning fra kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har bestått av: Berit Kjeldseth Arntzen (leder), Gry F. Melnes og Ole Edward Hagen Kontrollkomiteen har ført tilsyn med at bankens virksomhet er drevet i samsvar med Sparebanklovens vedtekter, forstanderskapets vedtak og andre bestemmelser som banken har plikt til å rette seg etter. Komiteen har gått i gjennom styrets protokoller og foretatt de undersøkelser som Sparebankloven og kontrollkomiteens instruks bestemmer. Kontrollkomiteen utarbeidet en møte- og arbeidsplan for perioden Denne planen er fulgt. Komiteen har hatt møte med styrets leder, bankens revisor, bankens hovedtillitsvalgt og bankens ledelse. Det er gjennomført 4 møter i Sammen med bankens ledelse, forstanderskapets leder, styret og revisor har kontrollkomiteen gjennomgått styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse uten at dette gir foranledning til noen bemerkninger. Kontrollkomiteen tilrår at resultatregnskapet og balansen fastsettes som bankens regnskap for året Sørumsand, 16. februar 2015 Ole Edward Hagen Gry. Melnes Berit K. Arntzen 19

20 Innholdsfortegnelse Noter til regnskapet 2014 Innholdfortegnelse Note 1. Generell info - rettvisende bilde Note 2. Regnskapsprinsipper Note 3. Datterselskap og tilknyttede selskap Note 4. Finansiell risiko Note 5. Finansielle derivater og instrumenter Note 6. Utlån Note 7. Overtatte eiendeler Note 8. Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Note 9. Ansvarlig lånekapital i andre foretak Note 10. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Note 11. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Note 12. Gjeld Note 13. Ansvarlig lån/fondsobligasjoner Note 14. Endringer i egenkapitalen Note 15. Kapitaldekning Note 16. Poster utenom balansen 20

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning Årsrapport 2014 Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Marker Sparebank Førstevalget Forretningsidé Marker Sparebank skal tilby lønnsomme

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS

Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2014 1885-2014 129 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian K. Angell, banksjef

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets sparebank ÅRSBERETNING FOR 2014 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin primære

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd Tåkeklokka på Stadsbygd Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 2 Nøkkeltall... side 3 Styrets årsberetning... side 4 Årsregnskap... side 16 Noter til årsregnskapet: Note 1 Innledning... side 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnads effektive produkter og tjenester.

Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnads effektive produkter og tjenester. Årsrapport 2014 STRATEGI Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnads effektive produkter og tjenester. 2 Hønefoss Sparebank årsrapport

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer