Tilgjengelige nettsteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilgjengelige nettsteder"

Transkript

1 Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske råd for web-redaktører Tilgjengelighetsverktøy Innholdsproduksjon W3C og WAI CSS

2 Denne veilederen er den første i en serie på tre, som omhandler tilgjengelige nettsteder. Motivasjonen for å gi ut serien er: at mange nettsteder fortsatt er svake på området tilgjengelighet å følge opp politiske målsettinger om flere tilgjengelige nettsteder å gi oversiktlig og praktisk innføring i hvordan tilgjengelige nettsteder lages Målgruppen for veilederne er eiere, innkjøpere, utviklere og innholdsprodusenter. De tre heftene har alle Tilgjengelige nettsteder som hovedtittel. Denne veilederen har undertittelen Oversikt og innholdsproduksjon. Temaer er grunnleggende begreper, tilgjengelighet, tilrettelegging og råd om innholdsproduksjon. Veileder 2 vil ta for seg temaene design og koding. Veileder 3 vil omhandle innkjøp og tilgjengelighetskrav. Dette heftet skal inneholde Norge.no sine tilgjengelighetskrav for 2006 og vil erstatte den tidligere utgitte Veileder for bestillere og leverandører, utgitt i september Den norske redaksjonen har bestått av Jostein Magnussen fra NetLife Research, Frank Fardal fra Norge.no og Haakon Aspelund fra Deltasenteret. Opplag: 1500 (mai 2006 ) Utgitt av Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Deltasenteret arbeider med hvordan bruk av hjelpemidler og tilrettelegging av miljø sammen bidrar til å bedre tilværelsen til mennesker med funksjonsbegrensninger.

3 Forord I 1993 sluttet Norge seg til FNs standardregler om like muligheter for funksjonshemmede. Dette regelverket omhandler også tilgjengelighet. I regel nr. 5 heter det at statene bør erkjenne at tilgjenglighet er av avgjørende betydning for å kunne skape like muligheter på alle områder i samfunnet. For mennesker med funksjonshemming, uansett av hvilken type, bør statene a) legge fram handlingsplaner som gjør det fysiske miljøet tilgjengelig, og b) iverksette tiltak som gir adgang til informasjon og kommunikasjon. Siden 1993 har skiftende regjeringer utarbeidet ulike handlingsplaner med sikte på forbedret tilgjengelighet. I 2001 kom den offentlige utredningen NOU 2001:22: Fra bruker til borger, i 2003 kom St.meld.nr Nedbygging av funksjonshemmende barrierer og i 2004 kom Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Ett av tiltakene i denne planen er å innføre god tilgjengelighet ved bruk av WAIkriteriene på offentlige nettsteder. Statens informasjonstjeneste tok i 2001 initiativ til utviklingen av kvalitetskrav for offentlige nettsteder, og Statskonsult testet disse kravene på offentlige nettsider i 2001 og Norge.no overtok ansvaret for å vurdere kvaliteten på offentlige nettsider i 2004, og samtidig fikk tilgjengelighet mer fokus. I revidert lov om offentlige anskaffelser er det vedtatt at universell utforming skal være et utvalgskriterium ved offentlige anskaffelser av varer og tjenester. Loven trer i kraft i løpet av Når det gjelder privat sektor finnes det for øyeblikket ingen direkte krav om tilgjengelige nettsteder, men når denne veilederen skrives, ligger et forslag til ny anti-diskrimineringslov til høring. Blir forslaget vedtatt i tråd med høringsutkastet, må også private nettsteder gjøres tilgjengelige etter prinsippene for universell utforming. En rekke land, blant annet USA og England, har i flere år hatt lover mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne, og som setter krav til at også private virksomheters nettsteder skal være tilgjengelige for funksjonshemmede. Denne veilederen og ytterligere to planlagte, er basert på fem hefter kalt Websites for flere, utgitt av Dansk Center for Tilgængelighed og vi takker for velvillig tillatelse til å benytte dette materialet. Oslo, mai 2006 Toril Bergerud Buene Leder av Deltasenteret

4 Innhold Innledning Innføring tilgjengelighet og begreper Hva er tilgjengelighet Alle har nytte av tilgjengelighet Alternativt PC-utstyr Vanlige problemområder Fordommer og misforståelser Prinsipper for gode løsninger Tilgjengelige nettsider hvem har ansvar? Innholdsproduksjon Mer om HTML Praktiske råd for web-redaktører W3C og WAI Nyttige verktøy og referanser Tilgjengelighetsverktøy HTML-verktøy Annen informasjon... 51

5 Innledning Internetts styrke er at det er universelt. Det er helt grunnleggende at alle mennesker har tilgang. Dette gjelder uansett hvilke funksjonsnedsettelser de måtte ha. Sitatet stammer fra Tim Berners-Lee, som skapte Internett slik vi kjenner det i dag. Stadig mer offentlig og privat kommunikasjon og informasjon distribueres via Internett. Derfor er det blitt helt nødvendig å sørge for at alle som ønsker det kan bruke det. Vi ser en utvikling mot en økende andel eldre i den vestlige verden. I Norge vil andelen personer i aldersgruppa over 67 år øke fra ca. 13% i dag til ca. 23% i Eldre er overrepresentert når det gjelder nedsatt syn, hørsel, bevegelighet, oppfattelsesevne og andre funksjonsnedsettelser. I tillegg kommer yngre personer med ulike funksjonsnedsettelser av midlertidig eller varig karakter. Innenfor EU-området regner man med at minst 15% av befolkningen i alderen år opplever å ha en eller annen funksjonsnedsettelse. Nettsteder må derfor utformes slik at alle kan bruke dem. Tilgjengelighet handler ikke bare om å skaffe mennesker med nedsatt funksjonsevne tilgang til informasjon. Brukere av PDA-er og mobiltelefoner, brukere av gamle eller spesialtilpassede nettlesere, brukere som er slitne og brukere som er uvant med å bruke Internett, vil ha nytte av god tilgjengelighet. Det handler også om å gi brukerne alternativer, som for eksempel å få lest opp innholdet på en Internettside med syntetisk tale, eller å benytte tastatur i stedet for mus til å navigere med. Denne veilederen er laget for å formidle kunnskap til deg som har ansvar for valg av leverandør, som utarbeider anbudsdokumenter og kravspesifikasjoner, som lager innhold til et nettsted eller som leder nyutviklings- eller redesignprosjekter. Vi ønsker med denne veilederserien å bidra til å gjøre nettopp ditt nettsted tilgjengelig for alle. Det er ikke vanskelig å lage tilgjengelige nettsteder. Det er i stor grad spørsmål om å følge enkle retningslinjer. Vårt håp er at denne serien med veiledere vil gjøre arbeidet lettere.

6 1 Innføring tilgjengelighet og begreper 1.1 Hva er tilgjengelighet Tilgjengelighet, tilgang og oppetid I noen sammenhenger blir tilgjenglighet brukt synonymt med tilgang for å beskrive hvem som har adgang til et nettsted eller til bestemte funksjoner på nettstedet. I andre sammenhenger brukes tilgjengelighet for å beskrive systemets oppetid. I vår sammenheng bruker vi tilgjengelighet i betydningen brukervennlig for alle. Det er viktig at det framgår klart og tydelig i kravspesifikasjon og anbudsdokumenter hva man mener med tilgjengelighet. Tilgjengelighet handler også om å gi alle mulighet til å delta. Prinsippene er de samme som for en bygning. I en bygning er det avgjørende at døra er laget slik at alle kan komme inn, enten de bruker rullestol, triller barnevogn, har nedsatt syn eller har problemer med å gå. Utilgjengelig eller tilgjengelig Bygningens rom og det som er inne i rommene skal også kunne brukes. Kontorstol og skrivebord skal kunne reguleres og tilpasses brukerens behov. Det samme gjelder for et nettsted; alle skal kunne besøke det uavhengig av hvilken nettleser de benytter, eller om de trenger spesialutstyr for å få tilgang til informasjonen på nettstedet. Et nettsted skal også kunne besøkes uten at man skal være nødt til å bruke mus. På et nettsted er det også viktig at skriftstørrelsen kan tilpasses leserens

7 behov, og at nettsidene kan vises på den skjermen brukeren har. Det er enkelt å forstå at det vil koste mindre å tenke tilgjengelighet fra start og dermed slippe dyre ombygningsarbeider i ettertid. Det samme gjelder for nettsteder. Det vil alltid være enklere og billigere å gjøre nettsteder tilgjengelig fra dag én. 1.2 Alle har nytte av tilgjengelighet Tilgjengelighet for alle var en av grunntankene bak utviklingen av Internett. Det er et prinsipp som omfatter flere enn funksjonshemmede. Alle har nytte av tilrettelegging. Det kan være PC-brukere som ikke har høytalere koblet til PCen sin og som derfor ikke kan lytte på lydfiler, personer som bruker mobiltelefon til å koble seg opp på nett, eller personer som foretrekker å bruke tastatur i stedet for mus når de skal navigere på et nettsted. Gruppen av mennesker som har nytte av tilgjengelighet er enda større. Det er i dag mange mennesker både med og uten funksjonsnedsettelser som benytter de mulighetene som finnes for innstillinger i nettleseren og som bruker spesialutstyr for å betjene en PC. Dette er hjelpemidler som opprinnelig ble utviklet for å hjelpe funksjonshemmede, men som i dag er til nytte for mange flere. Valg av skriftstørrelse er eksempel på dette. Tilgjengelighet gir økt goodwill og er god forretningsstrategi Et viktig poeng med å ha et nettsted er å få kontakt med så mange mennesker som mulig. Det gjelder både offentlige og private virksomheter. God tilgjengelighet øker muligheten for å nå flere. Tilgjengelighet er viktig for langt flere og påvirker oss på flere måter enn det mange umiddelbart tror. Virksomheter som aktivt viser at de har et tilgjengelig nettsted gir et tydelig verdisignal om at alle skal ha like muligheter til å bruke virksomhetens tjenester og få tilgang til innhold. Et utilgjengelig nettsted kan bidra til å svekke virksomhetens omdømme. God tilgjenglighet vil være et konkurransefortrinn i fremtidens samfunn. Flere brukere kan benytte nettstedet Mange brukere vil være helt avhengige av at nettstedet er laget tilgjengelig. I Norge finnes det for eksempel over synshemmede som vil ha store problemer med å benytte nettsteder som ikke har fokusert på tilgjengelighet i utviklingsprosessen.

8 Nettstedet blir synlig for flere brukere Søkemotorer krever også god tilgjengelighet. Søkemotorene fungerer på mange måter som de programmene blinde bruker til å lese nettsider med. For eksempel kan verken søkemotorer eller skjermlesere aktivere javascript som er knyttet til mus. De vil ha problemer med å finne sider som åpnes via scriptbaserte menyer. På samme måte vil søkemotorer enklere kunne håndtere og indeksere sider som er bygget opp i tråd med standarder og som inneholder feilfri kode. Sjekk om dine sider har korrekt kode her: Flere brukere kan benytte selvbetjeningsfunksjoner De fleste brukere klarer å komme seg inn på et nettsted. De klarer også stort sett å finne fram til det mest grunnleggende informasjonsinnholdet, men på et eller annet tidspunkt stopper det opp. Det skjer i svært mange tilfeller når brukeren skal benytte mer avansert selvbetjening, som å fylle inn et skjema eller andre former for interaksjon. Samtidig er det slik at det ofte er slike løsninger som skal gi effektivitetsgevinster og muligheter for å hente inntekter. Framtidsrettede nettsteder En stor del av arbeidet med tilgjengelighet gjennomføres ved å overholde standarder. Korrekt kode i henhold til standarder gjør nettstedet framtidsrettet. Nettsteder som angir hvilken standard som brukes, og som overholder denne standarden, vil kunne oppnå fordeler ved at de vil fungere på ulike systemer og kunne leses med nettlesere også i framtida. Slike nettsteder blir også langt lettere å vedlikeholde.

9 1.3 Alternativt PC-utstyr Skjerm, tastatur og mus er de vanligste verktøyene for de fleste som bruker Internett. Men det finnes mange andre muligheter. Noen bruker ikke tradisjonell PC, men en håndholdt PDA eller en mobiltelefon for å komme på nett. Andre har spesielle hjelpemidler som erstatter en tradisjonell mus. Atter andre benytter programvare som gjør det mulig å få lest opp teksten på nettsiden. Felles for alle er at tilgjengeligheten på nettstedene må være i orden for at slike hjelpemidler skal fungere. Nedenfor beskriver vi noen alternative hjelpemidler og innstillingsmuligheter i nettleserne som står til rådighet for internettbrukere. Nettleseren mulighet til å endre innstillinger Aktuelle brukere er alle De fleste nettlesere kan innstilles slik at man påvirker hvordan nettsiden vises. Det gjelder for eksempel valg av lenkefarge, bakgrunnsfagre og tekstfarge. Dessverre blir disse mulighetene ofte overstyrt av nettstedene. Det er med på å gjøre dem mer eller mindre ubrukelige for mange. Det finnes normalt en zoom- eller forstørrelsesfunksjon i nettleserne. I enkelte nettlesere kan bare teksten forstørres. I andre nettlesere er det mulig å forstørre flere elementer. Funksjonen er avhengig av hvordan nettstedet er kodet, og dermed får mange problemer. Muligheten til å forstørre sidene er det mange som benytter, også personer som ikke har funksjonsnedsettelser. Utsnitt fra webside i standard og 130% visning

10 Alternativ til mus Ikke alle kan benytte en ordinær mus. Det finnes imidlertid en rekke alternativer: Joystick Aktuelle brukere er personer med nedsatt funksjonsevne i arm eller hånd, samt personer som anvender nettlesere for TV. 10 Anir spesialmus og Axis Joymouse fra Mikrodaisy as Joystick kan benyttes som alternativ til mus. Det kan imidlertid være litt vanskeligere å treffe helt presist med en joystick. Det er derfor viktig at grafiske elementer ikke er for små. Joystick kan også benyttes til å styre nettlesere for TV og mobile enheter. Øye- eller hodestyring Aktuelle brukere er personer med omfattende lammelser. HeadMouse kamera for hodestyring fra Handy Trading AS

11 Personer med omfattende lammelser kan for eksempel betjene en mus med øye- eller hodebevegelser. Et kamera registrerer øynenes eller hodets posisjon og markøren flyttes tilsvarende. Ved å holde markøren i ro eller blunke kan man aktivere et klikk. Slik styring krever stor konsentrasjon dersom brukeren skal treffe riktig element på skjermen. Derfor er det viktig at klikkbare elementer ikke er for små. Tastaturnavigasjon Aktuelle brukere er personer med nedsatt funksjonsevne i arm eller hånd, synshemmede og personer som bruker nettleser for TV eller mobile enheter. Noen internettbrukere kan ikke benytte mus eller liknende verktøy for å peke på elementer på nettsiden. Det gjelder blant annet blinde som i stedet må bruke tastaturet. En del har også problemer med å benytte et vanlig tastatur til tasting av tekst eller til å angi kommandoer. En opplagt mulighet ligger i å benytte tabulator-tasten for forflytte seg rundt i programmet eller i dokumentet. Metoden benyttes av mange, også personer som ikke har nedsatt funksjonsevne, fordi den er raskere enn å bruke mus. Bruk av tabulator-tasten forutsetter imidlertid at løsningen er laget slik at den ikke bare reagerer på musas bevegelser. Pekepinne Aktuelle brukere er personer med omfattende lammelser eller andre funksjonsnedsettelser, men som kan bevege hodet. 11 Pekepinne fra therafin.com En pekepinne blir festet til brukerens hode. Brukeren anvender pekepinnen til å skrive på tastaturet. I og med at dette vanligvis dreier seg om personer som ikke kan benytte mus, må alle funksjoner kunne styres via tastaturet.

12 Skjermtastatur Aktuelle brukere er personer med omfattende lammelser og brukere av tastaturløse enheter. Skjermtastatur fra NorMedia AS 12 Brukere som kun kan styre ved hjelp av én eller noen få brytere, kan benytte programvare som viser et tastatur på skjermen. Her kan brukeren velge en bokstav om gangen ved hjelp av brytere som hun styrer via blås/sug, fot, hånd eller liknende. Skjermtastaturet opptar imidlertid plass på skjermen og derfor er det viktig at andre programmer lar seg tilpasse på skjermen. Skjermlesere, talesyntese og leselist Aktuelle brukere er blinde og svaksynte. For de som ikke kan se teksten på skjermen, gjør bruk av en skjermleser det likevel mulig å betjene PCen. Skjermleseren kan ved hjelp av talesyntese, (tekst-til-tale system), lese opp titler, menyer, innhold og brukerens egne Leselist Satellite fra Bojo as

13 inntastinger. Metoden kan være tidkrevende og forvirrende. Navigasjonen blir enklere dersom innholdet er strukturert. Talesyntese kan installeres på flere språk slik at teksten leses opp korrekt, for eksempel på både engelsk og norsk. Skjermleseren kan også kobles til en leselist som viser teksten som punktskrift (braille). Opplesningsutstyr Aktuelle brukere er personer med lesevansker. Personer med lesevansker kan bruke utstyr som leser opp markert tekst ved hjelp av talesyntese. Det kan installeres mulighet for opplesning på flere språk. Opplesningsprogrammer er ofte avhengig av at det er mulig å kopiere tekst til utklippstavlen. Hvis teksten ligger som grafikk, er det ikke mulig. For tida er alle norske talesynteser avgiftsbelagt, men det finnes gratis talesynteser på andre språk, spesielt på engelsk. Forstørringsprogrammer Aktuelle brukere er personer med sterkt nedsatt syn. Har man vanskeligheter med å se og lese det som står på en skjerm, kan det være aktuelt å ta i bruk egne forstørringsprogrammer. Disse programmene gjør det mulig å zoome inn det område av skjermen der markøren befinner seg. 13 Forstørring av tekst på skjerm

14 Bruk av forstørringsprogrammer kan gjøre det vanskelig å holde oversikten over sider som er låst i stor størrelse med scrolling både vannrett og loddrett. Grafiske tekster dvs. tekst som vises som et bilde, eller en del av et bilde, for eksempel på en logo, en knapp eller lignende, fungerer dårlig for personer med sterkt nedsatt syn. Slike tekster blir takkete når de forstørres og brukeren kan ha vansker med å oppdage en eventuell alternativ tekst. 1.4 Vanlige problemområder Problemer med manglende tilgjengelighet kan være store for den enkelte brukeren, men ikke nødvendigvis så vanskelige å løse. Noen vanlige problemer er: manglende alternativ tekst for bilder, ikke-skalerbar tekst og manglende tilrettelegging for tastaturbruk. Vi skal nå se på noen av typiske tilgjenglighetsproblemer, beskrevet ved noen personlige historier. 14 Manglende beskrivelser av bilder Bilder og grafikk på nettsider kan brukes til å forklare eller vise ting som ikke så lett lar seg gjengi som tekst. Bilder og grafikk kan også brukes til å skape liv og farger på nettsiden. Ikke alle kan se bilder og grafikk på nettsider. Det gjelder blinde og svaksynte, men også personer med normalt syn som bruker systemer uten bilder og grafikk. Et problem jeg stadig opplever, er at grafikk som fungerer som lenke mangler alternativ tekst. Dermed leses det opp et filnavn som i beste fall er forvirrende og i verste fall er helt ubrukelig. I andre tilfeller mangler det alternativ tekst for de bildene som finnes på nettsiden, samtidig som jeg får vite nøyaktig hvor det står en prikk eller et tomrom, men akkurat det hjelper jo ikke meg. Lars, IT-konsulent, blind. Problemet løses ved hjelp av en funksjon som utstyrer bilder, grafikk, tabeller, lenker m.m. med en alternativ tekst. En slik alternativ tekst kalles for alt-tekst. Muligheten for å lage alt-tekst finnes stort sett i alle systemer for produksjon av nettsider og brukes til å beskrive hva bilder forestiller, hva grafer inneholder eller hvor lenkene sender deg. Problemer for brukeren oppstår når denne funksjonen ikke brukes. Blinde og andre som får opplest nettsidens innhold vil få

15 høre et fil- eller lenkenavn, noe som ofte ikke sier noe om hva elementet faktisk inneholder. Manglende alt-tekst er mest alvorlig i de tilfeller der det grafiske elementet innholder helt avgjørende informasjon. Det kan være overskrifter eller ikoner som fungerer som lenker og som er laget som et grafisk element uten alt-tekst. Det betyr at overskriften ikke lar seg lese eller at ikonets funksjon ikke kan forstås. Dermed blir det vanskelig å orientere seg og å navigere på nettstedet. Jeg bruker nettet i mitt daglige arbeid og til å lese alt fra bussruter til nyheter og værmelding. Jeg stiller inn nettleseren for at den skal vise teksten i så stor tekststørrelse som mulig, men funksjonen virker ikke på alle sider. Dermed blir jeg nødt til å kopiere teksten over i et Word-dokument og forstørre den der. Det samme må jeg gjøre dersom kontrasten mellom tekst og bakgrunn ikke er god nok. Alt dette tar selvsagt mye tid. Det aller største problemet oppstår når teksten blir publisert som grafikk. Da kan jeg hverken forstørre eller kopiere den. Noen ganger er det rett og slett ikke bryet verd. Connie, prosjektleder, svaksynt Ikke-skalerbar tekst Når det gjelder tekststørrelse, er smak og behag forskjellig, men også behovene ulike fra bruker til bruker. Noen foretrekker å få vist teksten med små skrifttyper slik at de får se mest mulig av teksten. Andre brukere, med nedsatt syn eller med små skjermflater, har behov for store skrifttyper for å kunne lese teksten. 15 Innstilling av tekststørrelse i Internet Explorer Alle nettlesere har innebygd en funksjon som gjør det mulig å endre tekststørrelse. Likevel er det slik at mange nettsider overstyrer denne funksjonen. Dette skjer ofte fordi webdesigneren ønsker at sidene skal framstå med det samme utseendet uansett hvilke nettleser og hvilke innstillinger som benyttes. Resultatet blir at mange brukere rett og slett ikke kan lese teksten på nettsiden.

16 Regulering av tekststørrelsen er en av flere innstillinger som primært er utviklet for å hjelpe personer med nedsatt syn, men som også benyttes av brukere med normalt syn. Ved å låse tekststørrelsen på et nettsted, avskjærer man en rekke brukere fra å kunne lese teksten. I tillegg irriterer man mange mennesker som er vant til selv å sette tekststørrelsen opp eller ned etter eget behov. Et annet problem oppstår når tekst på et nettsted ikke er laget som tekst, men som grafikk eller bilde. For eksempel kan virksomhetens kontaktinformasjon være lagt inn i en grafikkboks på forsiden. Slike grafiske elementer kan ikke uten videre skaleres og kan heller ikke leses opp, i og med at det ikke er snakk om elektronisk tekst som tekniske hjelpemidler eller skjermlesere får tilgang til. Når det som er klikkbart blir for smått Når hvert flagg er en lenke, er det vanskelig å treffe ( klipp fra nettside, 100% størrelse) 16 De fleste internettbrukere har erfart at korte lenker og små knapper og menyer som folder seg ut kan skape problemer. De er rett og slett vanskelige å treffe med markøren. I beste fall kan det være irriterende, men for spastikere, eldre og personer med motoriske funksjonsnedsettelser kan det være helt umulig å treffe små, klikkbare flater. Personer med nedsatt motorikk kan ha behov for alternativer til styring med mus. De alternative verktøyene kan imidlertid også være vanskelige å styre helt presist. Mennesker med omfattende lammelser kan for eksempel styre markøren med øynene. Små lenkeflater gjør navigasjonen vanskelig eller umulig for dem som benytter slikt utstyr. Jeg bruker nettet til stort sett alt og vil helst bruke mus fordi det er det hurtigste. Men jeg synes det er vanskelig å treffe små flater. Drop-down-menyer er noe av det verste jeg vet, i og med at jeg må holde musa helt rolig for å få menyen til å folde seg ut. Andre steder må man klikke på et lite plusstegn eller på en kort lenke hvor det kun står les mer. Det kan se fint ut, men er ofte veldig vanskelig å bruke i praksis. Lene, student, spastiker.

17 Store, klikkbare flater gjør det mulig for flere å bruke et nettsted. Samtidig gjør store og tydelige lenker navigeringen enklere, raskere og mer behagelig for alle brukere av nettstedet. Når tastaturet brukes til navigasjon Noen internettbrukere kan ikke benytte mus eller liknende verktøy for å peke på lenker, menyer eller annet innhold på Jeg bruker nettet til å lese nyheter, til arbeid og til underholdning. Internett gir meg muligheten til å kommunisere uten å være avhengig av hjelp fra andre. Jeg bruker en hodepinne og tabulator-tasten for å styre. På mange nettsider er det begrenset hva jeg kan gjøre i og med at jeg ikke bruker en vanlig mus. Dersom nettsiden for eksempel er full av avanserte funksjoner som krever mus, må jeg bruke piltastene som mus, men det er slitsomt og jeg får vondt i nakken når jeg må sitte og strekke meg etter tastene. Steffen, student, tetraplegiker, lam fra halsen og ned nettsiden. Det kan skyldes varig funksjonsnedsettelse, eller for eksempel en såkalt museskade. En museskade vil ofte bety at det er enklere å navigere ved hjelp av tastaturet. En del andre internettbrukere foretrekker også tastaturnavigasjon, rett og slett fordi det går raskere enn å bruke mus. Uansett hva argumentene er for ikke å bruke mus, er kravene til nettstedet det samme: Brukerne må få tilgang til alt innhold og må kunne bruke alle funksjoner ved å taste seg gjennom sidens elementer. På et tastatur er det vanligvis tabulator- og enter-tastene som brukes til dette. 17 På mange nettsteder vil noen brukere oppleve betydelige problemer i forbindelse med navigasjon. Et typisk eksempel er menyer som folder seg ut når de pekes på ved hjelp av musa, men som ikke reagerer på samme måte ved bruk av tastaturet. Dermed blir det umulig å bevege seg rundt på nettstedet for tastaturbrukere. Tabeller kan skape tilsvarende problemer og det kan også være slik at søkefelt ikke kan aktiveres uten museklikk. Manglende alternativ til multimedia og spesielle filformater Økt båndbredde gjør at lyd og video blir brukt i stadig økende omfang på mange nettsider, men ikke alle kan benytte seg av denne muligheten. Det er fortsatt slik at mange ikke har nødvendig programvare, eller mangler høytalere. Synshemmede vil ofte ha begrenset nytte av video og det samme gjelder hørselshemmede og lydopptak. Jeg benytter ingen spesielle hjelpemidler når jeg bruker Internett, men på noen nettsteder, for eksempel tv-selskapenes hjemmesider som har både radio- og tv-nyheter, mangler jeg alternativer til lyd og video. Mette, student, døv

18 Arbeidsplass med leselist, skanner og høyttalere 18 Det er derfor viktig å benytte alternative måter for å presentere informasjonen som legges ut ved hjelp av lyd eller video. Vidoesnutter kan tekstes og tekstversjoner av lydklipp/video kan legges ut. Tilsvarende problemer oppstår også ved bruk av andre filformater, som for eksempel PDF-dokumenter og Flash-filer. Selskaper som Adobe og Macromedia har gjort mye for å gjøre formatene PDF og Flash tilgjengelige, men det er på langt nær så tilgjengelig som HTML. Bruk av formater som for eksempel PDF krever egen programvare med en annen type brukerinteraksjon enn det som HTML dokumenter gjør. Når brukere flest benytter disse formatene langt sjeldnere enn HTML, viser det seg at mange får store problemer med å finne informasjonen de er ute etter hvis dette for eksempel finnes i en PDF fil. Man bør derfor holde seg mest mulig til HTML og ha andre formater i tillegg hvis dette er nødvendig. Vanskelige tekster ALL-undersøkelsen, som ble presenteret av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning i 2003, anslår at 30 prosent av den voksne befolkningen i Norge har en leseferdighet som er utilstrekkelig i forhold til kravene i dagens arbeids- og hverdagsliv.

19 Lange, kompliserte setninger og fremmedord er noe av det som gjør tekster vanskelige å lese. Det er ikke bare personer med lesevansker som har problemer med innviklede tekster. Lange ord, faguttrykk og forkortelser fører også til problemer for brukere som får Folk har ofte veldig høye ambisjoner for nettstedet sitt og vil ha med så mye innhold som mulig. Dermed ender det opp med en masse tekst på en og samme side. Dette er tekst jeg ikke klarer å lese. Jeg hadde fortrukket at det var lenker til nye sider i stedet. De som lager sider har nok ikke alltid like god forståelse for at folk har ulike forutsetninger og bruker ulike metoder for å søke fram informasjon. Selv om jeg går på universitet, så søker jeg på andre måter enn de fleste andre akademikere. Mange nettsider tar ikke høyde for forskjellene blant folk. Christian, student, ordblind teksten lest opp ved hjelp av skjermleser. Det skjer fordi skjermleseren ofte får problemer med å uttale spesielle ord. Det er også et problem dersom sidene på nettstedet er tettpakket med tekst. I en slik situasjon er det vanskelig å få oversikt. For personer med lesevansker kan det bli nesten umulig. Det er også slik at en pc-skjerm ikke er det mest behagelige sted å lese lange tekster. Begrensing er derfor en kunst som er viktig å beherske for de som publiserer. 19 Tekstens utseende betyr også mye for hvor vanskelig eller hvor lett en tekst er å lese. I tillegg til liten tekststørrelse skaper kursiv, bakgrunn med mønster og dårlig kontrast mellom tekst og bakgrunn problemer for mange lesere. Komplisert oppbygging av sidene Et nettsted inneholder ofte store mengder med informasjon. Informasjonen er ofte ordnet i en rekke forskjellige kategorier og på ulike sider. Det er derfor svært viktig at strukturen er ordnet og ensartet. Dette gjelder både nettstedet som helhet og den enkelte siden. For personer som har en hjerneskade eller som leser langsomt, er det en stor belastning dersom nettstedet ikke er bygd opp på en enkel og logisk måte. Uansett er det nyttig for alle brukere når det er lett å finne fram til relevant informasjon på et nettsted. Det kan være fristende å sette sitt eget, unike stempel på hver enkelt side på nettstedet. Det kan også være fristende å forsøke seg med nye presentasjonsformer, men hensynet til gjenkjennelighet bør veie tyngst. Hvis den samme funksjonen plasseres på ulike steder på hver side vil det være vanskelig å finne den.

20 Det er irriterende når sider ikke er enhetlig bygget opp. Slike sider fører til at jeg må lete rundt for å finne lenker og andre funksjoner. Spesielt vanskelig synes jeg det er når ting beveger seg eller blinker. Jeg har også vansker med Designet skal lette navigasjonen hvis en lenke ikke er tydelig markert når jeg forståelsen. Symboler beveger markøren over den. Hvis jeg bare kommer til nye og farger kan, når de lenker lenger nede på siden når jeg klikker på en lenke, har blir brukt bevisst og riktig, fungere som et jeg vansker med å forstå hvor jeg befinner meg på nettstedet. supplement til tekst. De Kort tid etter at jeg ble skadet kunne jeg bare lese to linjer kan for eksempel bidra med tekst om gangen og fortsatt er det slik at teksten må til å markere hvor på være kortfattet dersom jeg skal klare å lese den. nettstedet man befinner René, webdesigner, hjerneskadet seg eller hvor lenkene fører brukeren. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at fargerike bakgrunner, blinkende knapper og andre levende elementer kan virke svært forstyrrende for mange lesere Fordommer og misforståelser Tilgjengelighet til nettsteder er ofte er forbundet med en rekke misforståelser og fordommer. Vi vil her presentere et utvalg av slike misforståelser og vil forklare hva de går ut på. Tilgjengelighet er dyrt Det er riktig at tilgjengelighet koster, men det er ikke snakk om store ekstrautgifter forutsatt at man jobber med tilgjengelighetsspørsmålene fra starten av. En viktig del av arbeidet er dessuten helt gratis; å overholde standarder koster deg ingenting hvis du skal utvikle et nytt nettsted. Mange tror at når de bestiller et nettsted så sørger leverandøren for at HTML-standardene overholdes, men det er ofte ikke tilfelle. Det blir stygt og kjedelig Dette utsagnet er en typisk fordom. Riktignok kan det være slik at tilgjengelige nettsider kan framstå som kjedelige, men da handler det ikke om at tilgjengelighet begrenser, men om designernes manglende erfaring med å lage tilgjengelige nettsider. Dessuten må designeren noen ganger gi slipp på muligheten til å bestemme nøyaktig hvordan sidene vises hos brukeren. I stedet må brukeren få medbestemmelse over forhold som tekststørrelse og tekstfarge. Ved riktig bruk av stilsett (CSS) og HTML kan innhold og presentasjon skilles slik at nettstedet ser like bra ut og er fullstendig tilgjengelig.

Gruppeoppgave i dag. Tilgjengelige nettsteder. Fordel roller i gruppa. Skrekkeksempler. En del ting å tenke på. Leselist Satellite fra Bojo as

Gruppeoppgave i dag. Tilgjengelige nettsteder. Fordel roller i gruppa. Skrekkeksempler. En del ting å tenke på. Leselist Satellite fra Bojo as Gruppeoppgave i dag Tilgjengelige nettsteder 23. August 2007 Kirsten Ribu Begynn å planlegge nettstedet. Hva skal det inneholde? Hvor mange sider? Hvordan skal navigeringen være? Tegn opp hvordan man lenker

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Grunnleggende om websider og HTML-kode

Grunnleggende om websider og HTML-kode Grunnleggende om websider og HTML-kode Html er et språk / en standard som brukes for å gi instrukser til nettlesere om hvordan ulike elementer på en webside skal fortolkes og presenteres for en sluttbruker.

Detaljer

oss? Hva må webredaktører kunne om universell Aud Marie Hauge, ekspert i brukervennlighet og

oss? Hva må webredaktører kunne om universell Aud Marie Hauge, ekspert i brukervennlighet og Hva kan man forvente at en leverandør kan ordne for oss? Hva må webredaktører kunne om universell utforming? Aud Marie Hauge, ekspert i brukervennlighet og tilgjengelighet, li t Epinova Hva er universell

Detaljer

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon WEBUTVIKLING OBLIG 4 Installasjon 1. Jeg lastet ned MAMP gratis fra www.mamp.info og installerte på maskinen. Trykker så på Start Server og ser at det fungerer når Apache Server og MySQL Server lyser grønt.

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave Oblig 4 Webutvikling Oppgave Lag din egen Wordpress- site der du tester ut CMS- systemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Brukervennlighet for alle andre. Gunnar Bråthen www.e-guiden.no

Brukervennlighet for alle andre. Gunnar Bråthen www.e-guiden.no Brukervennlighet for alle andre Gunnar Bråthen www.e-guiden.no Kvalitet på nett og offentlige nettsteder Kravene er: Offentlige nettsteder skal være tilgjengelig for alle. Offentlig nettsteder skal presentere

Detaljer

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oppgave 2 og 3) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/boxmodel.html Oppgave 6) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/oblig1oppg6.html Oppgave 1) Siden tar lang tid

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Trondheim kommune) Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Odd Fellow Webadministrasjon

Odd Fellow Webadministrasjon Odd Fellow Webadministrasjon En innføring og tips til et bedre nettsted for din Loge/Leir Alf A. Pedersen Nettansvarlig Loge nr. 19 Thule Krav til DEG som nettansvarlig Du bør ha kunnskap om/være: Generelt

Detaljer

IKT for alle hvordan er situasjonen i dag?

IKT for alle hvordan er situasjonen i dag? IT-FUNK 20. Sept. 2006 IKT for alle hvordan er situasjonen i dag? Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no 5 år etter Manneråk Arbeid for å beskrive situasjonen for funksjonshemmede

Detaljer

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 %

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 % Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune Poengsum: 66 poeng av moglege 05 poeng - 6 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke omsorgstjeneste - Askim kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk

Detaljer

ActiveBuilder Brukermanual

ActiveBuilder Brukermanual ActiveBuilder Brukermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Versjon: R. 1.01 Språk: Norsk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innhold: 1. INNLEDNING...2 2. HURTIGSTART...3 3. OPPBYGGINGEN

Detaljer

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Svar: Ved første øyekast har utvikleren av nestesiden plasser altfor mange div

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

the web Introduksjon Lesson

the web Introduksjon Lesson Lesson 1 the web All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

SVs nettkampanje ved valget 2011 var ikke universelt utformet

SVs nettkampanje ved valget 2011 var ikke universelt utformet Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35 0158 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/1784-8- MBA 12.12.2012 SVs nettkampanje ved valget 2011 var ikke universelt utformet Nettkampanjen la opp til en løsning

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

IKT-basert informasjon

IKT-basert informasjon IKT-basert informasjon innen offentlige publikumstjenester Om funksjonshemmende barrierer - og noen forslag til løsninger Innhold Virkelighet 4 Inkludering og tilgjengelighet 6 Mottakeren må nå fram til

Detaljer

1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB

1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Grunnmodul 1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Det er 6 grunnleggende begreper i ny ColumbiWeb: Mal, Side, Artikkel, Fil, Meny og Emne. Malen inneholder html-kode og styrer altså utseendet på en

Detaljer

Manual for. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual for. 2.4 KALAS Sitemanager Manual for 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduksjon Denne manualen skal hjelpe deg å komme igang, slik at du selv på en enkel måte kan legge til, redigere eller ta bort websider på din webplass. 1.1 Systemkrav

Detaljer

Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word

Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word til PDF... 2 3 Gjør tilgjengelighetsverktøyene synlige

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

Vurdering for Studiestøtte Lånekassen. Poengsum: 83 poeng av moglege 105 poeng - 79 %

Vurdering for Studiestøtte Lånekassen. Poengsum: 83 poeng av moglege 105 poeng - 79 % Vurdering for Studiestøtte Lånekassen Poengsum: 8 poeng av moglege 105 poeng - 79 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Studiestøtte - Lånekassen) 1.1 Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon [

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Utseende. Lauri Watts Oversettelse: Bjørn Steensrud

Utseende. Lauri Watts Oversettelse: Bjørn Steensrud Lauri Watts Oversettelse: Bjørn Steensrud 2 Contents 1 Utseende 4 1.1 Generelt........................................... 4 1.2 Skrifter............................................ 4 1.3 Stilsett............................................

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Moderne systemutviklingsmetoder

Moderne systemutviklingsmetoder Moderne systemutviklingsmetoder Kirsten Ribu 2007 Hio 2007 Kirsten Ribu 1 Hio 2007 Kirsten Ribu 2 Hio 2007 Kirsten Ribu 3 Hio 2007 Kirsten Ribu 4 Velkommen til nytt kurs systemutvikling fra et brukerperspektiv

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

KAPITTEL 1 Introduksjon

KAPITTEL 1 Introduksjon KAPITTEL 1 Introduksjon ZoomText 9.1 er en kraftig tilgangsløsning laget for synshemmede. ZoomText består av to adaptive teknologier - skjermforstørrelse og skjermlesing - lar deg se og høre alt på dataskjermen,

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Oppbygging av innhold på responsive nettsider.

Oppbygging av innhold på responsive nettsider. Oppbygging av innhold på responsive nettsider. HTML og CSS er koder som forteller nettleseren hvordan strukturen og utseende på en nettside skal vises på skjermen din. Selv om du ikke ser kildekoden når

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26.

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. (X)HTML, CSS og JavaScript Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. november 2007 Gr. leggende Java 26. november 2007 1 HTML HTML = Hyper Text Markup Language Strukturerer tekstinnhold HTML

Detaljer

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring)

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-avdelingen, UiB 14.10.2010 Innhold Innhold... 2 Kort om IT-hjelp (utdrag fra https://it.uib.no/om_it-hjelp)...

Detaljer

mellom disse, har blitt utskjelt etter noter og har hatt et betydelig forbedringspotensial.

mellom disse, har blitt utskjelt etter noter og har hatt et betydelig forbedringspotensial. DERFOR BØR DU OPPGRADERE: 10 fantastiske nyheter i Windows 10 Nå slipper vi å vente lenger Windows 10 er klar for nedlasting. Her presenterer vi de ti beste nye funksjonene i Windows 10, slik at du kan

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Jeg lastet ned wordpress 4.0 fra wordpress.org og lastet dette opp til public_html på webområdet mitt via en ftp-klient.

Jeg lastet ned wordpress 4.0 fra wordpress.org og lastet dette opp til public_html på webområdet mitt via en ftp-klient. Det første jeg gjorde var å skaffe et.no-domene og webhotell. På webhotellets kontrollpanel måtte jeg sette opp database. Da dette tok en del tid og googling for å finne frem til, glemte jeg dessverre

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Varde Hartmark-presentasjon Brukerveiledning

Varde Hartmark-presentasjon Brukerveiledning Varde Hartmark-presentasjon Brukerveiledning INNHOLD Slik starter du den nedlastede presentasjonen... 3 Bytte av kundelogo i presentasjonen... 4 Forutsetning... 4 Hvordan... 4 Bytte av PowerPoint-presentasjon...

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

[ Web Accessibility Initiative ]

[ Web Accessibility Initiative ] [ Web Accessibility Initiative ] [ nett for alle ] Brendan Johan Lee Department of Informatics University of Oslo, Norway brendajl@simula.no February 2, 2011 [ Nettet er for alle ] The power of the Web

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten Destinet 3.3 Manual Innholdsfortegnelse 1. Logg inn... 4 2. Destinet brukergrensesnitt... 5 1. Sidestruktur... 5 2. Modulpalett... 6 3. Forhåndsvisning av/på... 7 4. Faner... 8 1. Side... 8 2. Sett inn...

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

(The Center for Universal Design, North Carolina State University)

(The Center for Universal Design, North Carolina State University) 1 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller

Detaljer

Nedenfor er en punktvis gjennomgang av hvordan www.naku.no forholder seg til kravene som er omfattet av forskriften.

Nedenfor er en punktvis gjennomgang av hvordan www.naku.no forholder seg til kravene som er omfattet av forskriften. Universell utforming Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 - suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG)

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer