Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009"

Transkript

1 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 ( )

2 Denne publikasjonen finnes på Internett: Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen fra Departementenes servicesenter Telefon: E-post: Andre kan bestille fra Bestillinger offentlige publikasjoner Telefon: Telefaks: E-post: Fagbokforlaget AS Postboks 6050 Postterminalen 5892 Bergen ISBN Forsideillustrasjon: Lars Tothammer

3 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 ( )

4

5 Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram for Stortinget ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjettåret 2009 beretning om revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard for 2009 resultatet av revisjonen av departementene og underliggende virksomheter for 2009 Resultatet av kontrollen med forvaltningen av statens interesser i selskaper m.m. for 2009 rapporteres i Dokument 3:2 ( ) som legges fram i november. Riksrevisjonen, 19. oktober 2010 For riksrevisorkollegiet Jørgen Kosmo riksrevisor

6 Introduksjon til Dokument 1 Dokument 1 er Riksrevisjonens rapport til Stortinget om den årlige revisjon og kontroll av departementene og de statlige virksomhetene. Rapporten er delt i tre: Del I presenterer et ekstrakt av statsregnskapet som Riksrevisjonen er pålagt å legge fram i henhold til Grunnloven 75k. Ekstraktet gir en oversikt over bevilgnings- og kapitalregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard. Del II er en beretning om revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard. Her oppsummeres omfanget og resultatet av regnskapsrevisjonen for samtlige departement og underliggende virksomheter. Her trekkes også fram generelle revisjonsfunn av stor økonomisk rekkevidde eller prinsipiell karakter. Del III presenterer revisjonsresultatene for de enkelte departement og underliggende virksomheter. Departementene presenteres i alfabetisk rekkefølge. Hver presentasjon er inndelt i seks underkapitler som er kronologisk bygget opp og følger revisjonsprosessen: Kapittel 1 3 beskriver revisjonsfunnene. Forholdene som omtales er tatt opp med virksomhetene og departementet underveis i revisjonsprosessen, og deres synspunkter er innarbeidet. Kapittel 4 inneholder Riksrevisjonens bemerkninger. Det er riksrevisorkollegiets vurdering av departementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet. Bemerkningene inneholder også spørsmål til statsråden om saker som ønskes nærmere belyst. Kapittel 5 er Statsrådens svar, som gjengis i sin helhet. Kapittel 6 er riksrevisorkollegiets endelige uttalelse til departementets totale forvaltning og gjennomføring av budsjettet. Uttalelsen synliggjør kritikkverdige forhold på bakgrunn av bemerkningene og Statsrådens svar. 4

7 Innhold I II III Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskapet for administrasjonen av Svalbard for budsjettåret Beretning om revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard 19 Resultatet av revisjonen av departementene og underliggende virksomheter Statens arbeidsmiljøinstitutt Arbeids- og velferdsetaten 34 3 Arbeidsdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Bonusutbetalinger i Statens pensjonskasse Høreapparatformidlingen Forskutterte dagpenger ved konkurs Utenlandsområdet 45 Statsministerens kontor 28 1 Statsministerens kontors forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet 29 2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader 29 3 Statsministerens kontors oppfølging av tidligere rapporterte forhold 29 4 Riksrevisjonens bemerkninger 29 5 Svar fra Statsministerens kontor 29 6 Riksrevisjonen uttaler 29 Arbeidsdepartementet 30 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet 31 2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Statens pensjonskasse 32 4 Riksrevisjonens bemerkninger Revisjon av statsregnskapet vedrørende Statens pensjonskasse Regnskapsrapportering på helserefusjons området Styring av høreapparatformidlingen Styring av Pensjonstrygden for sjømenn Statens pensjonskasse Statens arbeidsmiljøinstitutt Arbeids- og velferdsetaten 47 5 Svar fra Arbeidsdepartementet 49 6 Riksrevisjonen uttaler Arbeidsdepartementets styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 59 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 60 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet 61

8 2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Barne-, ungdoms- og familieetaten 62 3 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, ungdoms- og familieetaten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 70 4 Riksrevisjonens bemerkninger Feilbudsjettering og feil regnskapsføring av utgifter knyttet til enslige mindreårige asylsøkere bosatt i kommunene Svakheter i departementets styring av Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø Svakheter i departementets styring og oppfølging av tjenestekvalitet for enslige mindreårige asylsøkere Mangelfull oppfølging av kommunalt barnevern når det gjelder enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år Svakheter i tilsynet med enslige mindreårige asylsøkere Barne-, ungdoms- og familieetaten Lang saksbehandlingstid i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Manglende varslingsrutiner i underliggende virksomheter 73 5 Svar fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 73 6 Riksrevisjonen uttaler Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementets styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget Barne-, ungdoms- og familieetaten Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 79 Finansdepartementet 80 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet 81 2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Skatteetaten 86 3 Finansdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Registerkvalitet og informasjonsflyt i forvaltningen på utenlandsområdet Sikkerhet og beredskap Toll- og avgiftsetaten Statens innkrevingssentral Skatteetaten Statens pensjonsfond Norge Statens pensjonsfond utland 92 4 Riksrevisjonens bemerkninger Statens pensjonsfond Skatteetaten 98 5 Svar fra Finansdepartementet 98 6 Riksrevisjonen uttaler Statens pensjonsfond Skatteetaten Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 111 Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Nasjonalt institutt for ernæringsog sjømatforskning Fiskeri- og kystdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Riksrevisjonens bemerkninger Informasjonssikkerhet 113

9 4.2 Nasjonalt institutt for ernæringsog sjømatforskning Svar fra Fiskeri- og kystdepartementet Riksrevisjonen uttaler Informasjonssikkerhet Nasjonalt institutt for ernæringsog sjømatforskning Forvaltningsrevisjoner 115 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Departementenes servicesenter Fornyings-, administrasjons- og kirke departementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Styring av fylkesmannsembetene Opplysningsvesenets fond Resultatindikatorer for de kirkelige virksomhetene Sametingets tilskuddsforvaltning Riksrevisjonens bemerkninger Informasjonssikkerhet Offentlig elektronisk postjournal Brukerorientering Opplysningsvesenets fond Departementenes servicesenter Svar fra Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet Riksrevisjonen uttaler Informasjonssikkerhet Offentlig elektronisk postjournal Brukerorientering Opplysningsvesenets fond Departementenes servicesenter Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 130 Forsvarsdepartementet Forsvarsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Forsvaret Forsvarsbygg Forsvarsdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Renteinntekter knyttet til NATO Maintenance and Supply Agency Rettidig betaling Betaling før forfallsdato Bankkonti knyttet til Foreign Military Sales Forsvarsbygg Riksrevisjonens bemerkninger Forsvarsdepartementet Forsvaret Forsvarsbygg Svar fra Forsvarsdepartementet Riksrevisjonen uttaler Forsvarsdepartementet Forsvaret Forsvarsbygg Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 148 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap 150

10 1.3 Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Helsedirektoratet Statens helsepersonellnemnd Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Feil budsjettering og regnskapsføring på post 45 store nyanskaffelser Helsedirektoratet Nasjonalt folkehelseinstitutt Norsk pasientskadeerstatning Pasientskadenemnda Riksrevisjonens bemerkninger Feil budsjettering og regnskapsføring av tilskuddsforvaltning Avklaring av rammebetingelser for Helseøkonomiforvaltningen Helsedirektoratet Statens helsepersonellnemnd Norsk pasientskadeerstatning Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet Riksrevisjonen uttaler Helse- og omsorgsdepartementets styring og måloppnåelse Helsedirektoratet Statens helsepersonellnemnd Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 157 Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Politidirektoratet Direktoratet for nødkommunikasjon Justis- og politidepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Politidirektoratet Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Riksrevisjonens bemerkninger Informasjonssikkerhet Måloppnåelse Bruk av tolketjenester i politiet og domstoler Nødnettprosjektet EFFEKT-programmet i utlendingsforvaltningen Tjenestetilbudet til enslige mindreårige asylsøkere Anskaffelser Politidirektoratet Svar fra Justis- og politidepartementet Riksrevisjonen uttaler Informasjonssikkerhet Måloppnåelse Bruk av tolketjenester i politiet og domstoler Nødnettprosjektet EFFEKT-programmet i utlendingsforvaltningen Tjenestetilbudet til enslige mindreårige asylsøkere Anskaffelser Politidirektoratet Direktoratet for nødkommunikasjon Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 178 Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader 181

11 3 Kommunal- og regionaldepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Tilskudd til fylkeskommuner til regional utvikling Husbanken Riksrevisjonens bemerkninger Informasjonssikkerhet Vedlikeholdstilskudd Svar fra Kommunal- og regionaldepartementet Riksrevisjonen uttaler Informasjonssikkerhet Vedlikeholdstilskudd Oppfølging av tidligere rapporterte forhold 184 Kulturdepartementet Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Kulturdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Norsk Tipping AS og datterselskapet Fabelaktiv AS Evaluering av tilskudd Riksrevisjonens bemerkninger Nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock Rockheim Svar fra Kulturdepartementet Riksrevisjonen uttaler Nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock Rockheim Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 190 Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Samisk høgskole Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Kunnskapsdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Overføring av arbeidsgiveransvar Styrenes rolle i universitets- og høgskolesektoren Tilskudd forvaltet av departementet Leveranse av tjenester fra utlandet Aktivering av eiendommer og andre eiendeler på universitets- og høgskolesektoren Virksomheter som mottok revisjonsbrev med merknad i Riksrevisjonens bemerkninger Informasjonssikkerhet Økonomistyring Universitets- og høgskoleansattes bierverv og roller i næringslivet Lønn bortfall av særavtalen Lønn øvrige forhold Anskaffelser Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Regnskapskvaliteten i universitetsog høgskolesektoren Avsluttende revisjonsbrev med merknad Aktivering av eiendommer og andre eiendeler på universitets- og høgskolesektoren Svar fra Kunnskapsdepartementet Riksrevisjonen uttaler Informasjonssikkerhet 207

12 6.2 Økonomistyring Universitets- og høgskoleansattes bierverv og roller i næringslivet Lønn bortfall av særavtalen Lønn øvrige forhold Anskaffelser Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Regnskapskvaliteten i universitetsog høgskolesektoren Avsluttende revisjonsbrev med merknad Aktivering av eiendommer og andre eiendeler på universitets- og høgskolesektoren Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 210 Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Bioforsk Statens landbruksforvaltning Landbruks- og matdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Bruk av midler til markedsføring av reinkjøtt Reindriftsavtalen VSP-rein og konflikt forebyggende tiltak Bioforsk Statens landbruksforvaltning Riksrevisjonens bemerkninger Informasjonssikkerhet Produksjon og tap i reindriften Bioforsk Statens landbruksforvaltning Svar fra Landbruks- og matdepartementet Riksrevisjonen uttaler Informasjonssikkerhet Produksjon og tap i reindriften Bioforsk Statens landbruksforvaltning Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 219 Miljøverndepartementet Miljøverndepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Miljøverndepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Riksrevisjonens bemerkninger Revisjon av informasjonssikkerhet Erstatningsordningen for beitedyr tatt av rovvilt Svar fra Miljøverndepartementet Riksrevisjonen uttaler Informasjonssikkerhet Erstatningsordningen for beitedyr tatt av rovvilt Forvaltningsrevisjoner 223 Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader 225

13 3 Nærings- og handelsdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Riksrevisjonens bemerkninger Informasjonssikkerhet Svar fra Nærings- og handelsdepartementet Riksrevisjonen uttaler Informasjonssikkerhet Oppfølging av tidligere rapporterte forhold 226 Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Norges vassdrags- og energidirektorat Olje- og energidepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Riksrevisjonens bemerkninger Informasjonssikkerhet Norges vassdrags- og energidirektorat Svar fra Olje- og energidepartementet Riksrevisjonen uttaler Olje- og energidepartementet Norges vassdrags- og energidirektorat 230 Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Statens vegvesen Jernbaneverket Samferdselsdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Styring, måloppnåelse og resultatrapportering Statens vegvesen Jernbaneverket Riksrevisjonens bemerkninger Samferdselsdepartementet Statens vegvesen Jernbaneverket Svar fra Samferdselsdepartementet Riksrevisjonen uttaler Samferdselsdepartementet Statens vegvesen Jernbaneverket Oppfølging av tidligere rapporterte forhold 246 Utenriksdepartementet Utenriksdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Utenriksdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Tilskudd til Serbia Tilskudd til Angola Riksrevisjonens bemerkninger Informasjonssikkerhet Utenriksstasjoner og departementets oppfølging av innsendte regnskap 252

14 4.3 Bilateralt samarbeidsprogram med Romania Bistand til Etiopia og Malawi Svar fra Utenriksdepartementet Riksrevisjonen uttaler Informasjonssikkerhet Utenriksstasjoner og departementets oppfølging av innsendte regnskap Bilateralt samarbeid med Romania Bistand til Etiopia og Malawi Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 257 IV Vedlegg 259 I Lov og instruks om Riksrevisjonen Departementenes virksomheter mv. 267

15 I Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskapet for administrasjonen av Svalbard for budsjettåret 2009

16 Riksrevisjonen legger med dette fram ekstrakt av Norges statsregnskap for budsjettåret 2009 i henhold til Grunnloven 75k. Ekstraktet omfatter bevilgningsregnskapet for budsjettåret 2009 og kapitalregnskapet statens balanse per 31. desember Videre er regnskapet for administrasjonen av Svalbard for 2009 tatt med. Statsregnskapet 2009 Bevilgningsregnskapet for budsjettåret 2009 (tall i mill. kroner) Utgifter Saldert budsjett Overført fra forrige år Nysaldert budsjett Samlet bevilgning Regnskap Det kongelige hus Overført til neste år Regjeringen Stortinget og underliggende institusjoner Høyesterett Utenriksdepartementet Kunnskapsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Landbruks- og matdepartementet * Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Olje- og energidepartementet * Ymse utgifter Statsbankene Statlig petroleumsvirksomhet Statens forretningsdrift Folketrygden Statens pensjonsfond utland Sum utgifter * Overført beløp fra 2008 under Landsbruks- og matdepartementet og Olje- og energidepartementet avviker fra bevilgningsregnskapet 2008 på grunn av overføring av oppgaver fra Landsbruks- og matdepartementet til Olje- og energidepartementet fra Dokument 1 ( )

17 Bevilgningsregnskapet for budsjettåret 2009 (tall i mill. kroner) Inntekter Saldert budsjett Nysaldert budsjett Regnskap Skatter på formue og inntekt Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift Tollinntekter Merverdiavgift Avgifter på alkohol Avgifter på tobakk Avgifter på motorvogner Andre avgifter Sum skatter og avgifter Renter av statens forretningsdrift Avskrivinger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i forbindelse med nybygg, anlegg mv Sum inntekter av statens forretningsdrift Renter fra statsbankene Renter av kontantbeholdning og andre krav Utbytte eksklusiv Statoil Sum renteinntekter og utbytte eksklusiv statens forretningsdrift og Statoil Inntekter under departementene Overføring fra Norges Bank Tilbakeføring fra Statens banksikringsfond Sum andre inntekter Sum inntekter eksklusiv oljeskatter, petroleumsvirksomhet og tilbakebetalinger Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet Skatt og avgift på utvinning av petroleum Aksjeutbytte fra Statoil Sum petroleumsinntekter Sum inntekter eksklusiv lånetransaksjoner og overføring fra Statens pensjonsfond utland Tilbakebetalinger Statens pensjonsfond utland Sum inntekter Statslånemidler Sum inntekter og statslånemidler Dokument 1 ( ) 15

18 Kapitalregnskapet Statens balanse per (tall i mill. kroner) Statens eiendeler og gjeld Eiendeler Endring Kontantbeholdning Spesielle fond og forsikringer Verdipapirer inklusiv kapitalen i statens selvstendige virksomheter Utlån og utestående fordringer Ordinære fond Forskudd Kapital i statsbankene Fast kapital i statsbedriftene Egenbeholdning statspapirer Mellomværende med regnskapsførere Overkurs/underkurs statspapirer Kurs og sikkerhetselement knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Statsgjelden Kontolån fra ordinære fond Virksomheter med særskilte fullmakter Deposita og avsetninger Overførte ubrukte bevilgninger Avslutningskonto (egenkapital) Sum gjeld og egenkapital Dokument 1 ( )

19 Regnskapet for administrasjonen av Svalbard 2009 Regnskapet for administrasjonen av Svalbard 2009 (tall i mill. kroner) Utgifter Overført fra 2008 Bevilgning Samlet bevilgning Regnskap Overført til 2010 Svalbard kirke 0,1 3,7 3,7 3,6 0,1 Tilskudd til kulturelle formål m.m. 1,0 1,0 1,0 Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre 92,8 92,8 92,8 Sysselmannen 28,5 28,5 33,3 0,4 Sysselmannens transporttjeneste 1, ,2 75,3 0,7 Tilfeldige utgifter 0,1 4,0 4,1 3,9 0,2 Kulturminnetiltak 0,0 2,1 2,1 2,1 0,0 Bergmesteren 0,1 1,4 1,4 1,3 0,1 Refusjon til Norsk Polarinstitutt 2,8 2,8 2,8 Fyr og radiofyr 3,5 3,5 3,5 Statens bygninger på Bjørnøya og Hopen 0,2 6,0 6,2 6,0 0,2 Statens bygninger i Longyearbyen 0,8 12,8 13,6 12,8 0,9 Ligningsforvaltningen for Svalbard 0,2 2,7 2,9 2,5 0,1 Sum utgifter 2,6 234,1 236,8 240,8 2,7 Økning i overførte bevilgninger 0,1 Sum 240,9 Inntekter Bevilgning Regnskap Sysselmannen 0,3 6,0 Sysselmannens transporttjeneste 1,2 2,7 Statens bygninger i Longyearbyen 3,3 3,6 Skatter og avgifter 97,1 526,4 Tilskudd fra statsbudsjettet 132,3-297,8 Sum inntekter 234,1 240,9 Depositakonto Avsetninger i Svalbardregnskapet 2009 (tall i mill. kroner) Saldo per 1. januar ,6 Økning i overførte bevilgninger 0,1 Saldo per 31. desember ,7 Dokument 1 ( ) 17

20

21 II Beretning om revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard

22 Riksrevisjonen reviderer statsregnskapet og alle regnskaper avlagt av statlige virksomheter og andre myndigheter som er regnskapspliktige til staten, jf. lov om Riksrevisjonen 9 første ledd. Revisjonen er utført i samsvar med lov og instruks og Riksrevisjonens standarder og retningslinjer for revisjonsarbeidet. 1 Statsregnskapets hovedtall Statsregnskapets hovedtall (tall i mill. kroner) Statsregnskapet eksklusiv lånetransaksjoner Nysaldert budsjett Regnskap Inntekter eksklusiv petroleumsvirksomheten Utgifter eksklusiv petroleumsvirksomheten Driftsutgifter/investeringer eksklusiv petroleumsvirksomheten Renter av statsgjeld Overføringer eksklusiv petroleumsvirksomheten = Oljekorrigert overskudd Overført fra Statens pensjonsfond utland = Overskudd før lånetransaksjoner Lånetransaksjoner Nysaldert budsjett Regnskap Tilbakebetalinger Utlån, aksjetegning, gjeldsavdrag m.m = Statsregnskapets finansieringsbehov Statslånemidler (lån og bruk av kontantbeholdningen) Avvik finansiering Statsregnskapets hovedtall viser et oljekorrigert underskudd på 96,6 mrd. kroner. Underskuddet er 10,7 mrd. kroner mindre enn anslått i nysaldert budsjett og vedtatt overføring fra Statens pensjonsfond utland. Statsregnskapet er dermed gjort opp med et overskudd før lånetransaksjoner på 10,7 mrd. kroner. Samlet sett er det benyttet 11,1 mrd. kroner mindre i statslånemidler enn budsjettert. Statsregnskapets finansieringsbehov ut fra lånetransaksjoner er 0,5 mrd. kroner lavere enn anslått i nysaldert budsjett. Statens pensjonsfond utland (tall i mrd. kroner) Nysaldert budsjett Regnskap Inngående balanse per 1. januar ,6 + Netto kontantstrøm petroleumsvirksomheten i statsregnskapet 271,6 277,6 + Renteinntekter og utbytte m.m. 103,5 86,5 + Omvurderinger samlet 105,4 - Overført til statsregnskapet (oljekorrigert underskudd) 107,2 107,2 Utgående balanse per 31. desember ,0 20 Dokument 1 ( )

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 1 Nærings- og handelsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 6

Budsjett-innst. S. nr. 6 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3:14 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 Forside: Grande Boule, 2012 (blankpolerte stålkuler og en rødlakkert stålkule) Kunstnere: Mari Røysamb og Ole Rosèn Skjold leir Foto: Jenny-Marie Johnsen 2 Kunst i offentlige

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3:6 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer