Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011"

Transkript

1 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 ( )

2 Denne publikasjonen finnes på Internett: Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen fra Departementenes servicesenter Telefon: E-post: Andre kan bestille fra Bestillinger offentlige publikasjoner Telefon: Telefaks: E-post: Fagbokforlaget AS Postboks 6050 Postterminalen 5892 Bergen ISBN Forsideillustrasjon: Lars Tothammer

3 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 ( )

4 2

5 Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram for Stortinget ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjettåret 2011 beretning om revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard for 2011 resultatet av revisjonen av departementene og underliggende virksomheter for 2011 Resultatet av kontrollen med forvaltningen av statens interesser i selskaper m.m. for 2011 rapporteres i Dokument 3:2 ( ) som legges fram i november Riksrevisjonen, 25. oktober 2012 For riksrevisorkollegiet Jørgen Kosmo riksrevisor

6 Introduksjon til Dokument 1 Dokument 1 er Riksrevisjonens rapport til Stortinget om den årlige revisjon og kontroll av departementene og de statlige virksomhetene. Rapporten er delt i tre: Del I presenterer et ekstrakt av statsregnskapet som Riksrevisjonen er pålagt å legge fram i henhold til Grunnloven 75k. Ekstraktet gir en oversikt over bevilgnings- og kapitalregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard. Del II er en beretning om revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard. Her oppsummeres omfanget og resultatet av regnskapsrevisjonen for samtlige departement og underliggende virksomheter. Her trekkes også fram generelle revisjonsfunn av stor økonomisk rekkevidde eller prinsipiell karakter. Del III presenterer revisjonsresultatene for de enkelte departement og underliggende virksomheter. Departementene presenteres i alfabetisk rekkefølge. Hver presentasjon er inndelt i seks underkapitler som er kronologisk bygget opp og følger revisjonsprosessen: Kapittel 1 3 beskriver revisjonsfunnene. Forholdene som omtales er tatt opp med virksomhetene og departementet underveis i revisjonsprosessen, og deres synspunkter er innarbeidet. Kapittel 4 inneholder Riksrevisjonens bemerkninger. Det er riksrevisorkollegiets vurdering av departementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet. Bemerkningene inneholder også spørsmål til statsråden om saker som ønskes nærmere belyst. Kapittel 5 er statsrådens svar, som gjengis i sin helhet. Kapittel 6 er riksrevisorkollegiets endelige uttalelse til departementets totale forvaltning og gjennomføring av budsjettet. Uttalelsen synliggjør kritikkverdige forhold på bakgrunn av bemerkningene og statsrådens svar. 4

7 Innhold I Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskapet for administrasjonen av Svalbard for budsjettåret II Beretning om revisjonen av stats - regnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard 19 III Resultatet av revisjonen av departementene og underliggende virksomheter 29 Statsministerens kontor 30 1 Statsministerens kontors forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet 31 2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader 31 3 Statsministerens kontors oppfølging av tidligere rapporterte forhold 31 4 Riksrevisjonens bemerkninger 31 5 Svar fra Statsministerens kontor 31 6 Riksrevisjonen uttaler 31 Arbeidsdepartementet 32 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet 33 2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Statens pensjonskasse Arbeids- og velferdsetaten 34 3 Arbeidsdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Pensjonstrygden for sjømenn Arbeids- og velferdsetaten 42 4 Riksrevisjonens bemerkninger Statens pensjonskasse Arbeids- og velferdsetaten 44 5 Svar fra Arbeidsdepartementet 46 6 Riksrevisjonen uttaler Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 57 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 58 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet 59 2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Barne-, ungdoms- og familieetaten Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene 63 3 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Utfordringer i Region nord Utfordringer i fastsettelsen av barnebidrag 64

8 3.3 Svakheter i budsjettering og forvaltning av bevilgninger til Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS Brudd på anskaffelsesregelverket i Barne-, ungdoms- og familieetaten Svakheter i styringen av forvaltningsorganer med særskilte fullmakter Lav kapasitetsutnyttelse i Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 65 4 Riksrevisjonens bemerkninger Departementets styring, måloppnåelse og resultat - rapportering til Stortinget Barne-, ungdoms- og familieetaten Svakheter i forvaltningen av tilskudd til Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene 67 5 Svar fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 67 6 Riksrevisjonen uttaler Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets styring, mål - oppnåelse og resultatrapportering til Stortinget Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 72 Finansdepartementet 73 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet 74 2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader 74 3 Finansdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Kompensasjonsordningen for merverdiavgift Presentasjon av overskudd i Statens pensjonsfond i statsregnskapet Rapportering av Statens pensjonsfond utlands realavkastning i norske kroner Overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland og posteringene i statsregnskapet Finansdepartementets rapportering av netto meravkastning fra ekstern forvaltning av Statens pensjonsfond utland 77 4 Riksrevisjonens bemerkninger 77 5 Svar fra Finansdepartementet 77 6 Riksrevisjonen uttaler 77 Fiskeri- og kystdepartementet 78 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet 79 2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader 79 3 Fiskeri- og kystdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold 79 4 Riksrevisjonens bemerkninger 79 5 Svar fra Fiskeri- og kystdepartementet 79 6 Riksrevisjonen uttaler 79 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 80 1 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap 81

9 1.3 Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet 81 2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Statsbygg 81 3 Fornyings-, administrasjonsog kirke departementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Risikostyring ved fylkesmanns - embetene Departementenes servicesenter Opplysningsvesenets fond Offentlig elektronisk postjournal 85 4 Riksrevisjonens bemerkninger Risikostyring ved underliggende virksomheter Statsbygg 86 5 Svar fra Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet 86 6 Riksrevisjonen uttaler Fornyings-, administrasjons- og kirke departementets styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 90 Forsvarsdepartementet 91 1 Forsvarsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet 92 2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Forsvaret 92 3 Forsvarsdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forsvarsdepartementet Forsvaret Forsvarsbygg Forsvarets forskningsinstitutt 98 4 Riksrevisjonens bemerkninger Forsvaret 98 5 Svar fra Forsvarsdepartementet Riksrevisjonen uttaler Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 104 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Svakheter i styringen av Pasientskadenemnda Styring og intern kontroll av tilskuddsforvaltning i Helse - direktoratet Riksrevisjonens bemerkninger Ikke reviderbart regnskap for Helsedirektoratet Svakheter i styringen av Pasientskadenemnda Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet Riksrevisjonen uttaler Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Oppfølging av tidligere rapporterte forhold 110

10 6.3 Forvaltningsrevisjoner 110 Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdeparte - mentets forvaltning og gjennom - føring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Politidirektoratet Justis- og beredskapsdeparte - mentets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Departementets tilskuddsforvaltning Politidirektoratet Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Riksrevisjonens bemerkninger Straffegjennomføring med elektronisk kontroll Informasjonssikkerhet i politi- og lensmannsetaten Ansettelse av nyutdannete politi - høgskole studenter og bemanningsutvikling i politiet Revisjon av oppklaringsprosenten i straffesaksstatistikken for Gebyrinntekter i politi- og lensmannsetaten Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet Riksrevisjonen uttaler Justis- og beredskapsdeparte - mentets styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Oppfølging av tidligere rapporterte forhold 123 Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldeparte - mentets forvaltning og gjennom - føring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Direktoratet for byggkvalitet Kommunal- og regionaldeparte - mentets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Departementets regnskap Husbankens forvaltning av investerings tilskuddet til omsorgs - boliger og sykehjemsplasser Beregning og betaling av merverdi - avgift Riksrevisjonens bemerkninger Direktoratet for byggkvalitet Svar fra Kommunal- og regionaldepartementet Riksrevisjonen uttaler Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 130 Kulturdepartementet Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Kulturdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Etatsstyring av Norsk filminstitutt Etterlevelse av anskaffelses - regelverket i Norsk Tipping AS Norsk Tipping AS og forholdet til datter selskaper og tilknyttede selskaper 134

11 4 Riksrevisjonens bemerkninger Budsjettering og regnskapsføring av oppdragsvirksomhet Risikostyring i underliggende virksomheter Svar fra Kulturdepartementet Riksrevisjonen uttaler Kulturdepartementets styring, måloppnåelse og resultat - rapportering til Stortinget Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 137 Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Universitetet i Oslo Norges musikkhøgskole Norges idrettshøgskole Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskulen i Volda Senter for internasjonalisering av utdanningen Kunnskapsdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Aktivering av eiendommer og andre eiendeler i universitets- og høgskolesektoren Tilskuddsforvaltning Mål- og resultatstyring i universitetsog høgskolesektoren Informasjonssikkerhet i universitetsog høgskolesektoren Økonomistyring Virksomheter som mottok revisjonsbrev med merknad i Riksrevisjonens bemerkninger Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon Lønn for vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesektoren Bierverv og eierinteresser til ansatte i virksomheter underlagt Kunnskapsdepartementet Universitetet i Oslo Norges musikkhøgskole Norges idrettshøgskole Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskulen i Volda Senter for internasjonalisering av utdanningen Svar fra Kunnskapsdepartementet Riksrevisjonen uttaler Kunnskapsdepartementets styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 164 Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Bioforsk Landbruks- og matdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Bioforsk Riksrevisjonens bemerkninger Implementering av statlige regnskapsstandarder for instituttsektoren åpningsbalanse Bioforsk 167

12 5 Svar fra Landbruks- og matdepartementet Riksrevisjonen uttaler Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Forvaltningsrevisjoner 170 Miljøverndepartementet Miljøverndepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Direktoratet for naturforvaltning Norsk kulturminnefond Miljøverndepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningen av tilskuddsmidler Riksrevisjonens bemerkninger Realistisk budsjettering Forvaltning av tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Norsk kulturminnefond Svar fra Miljøverndepartementet Riksrevisjonen uttaler Budsjett regnskap Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjon 176 Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Garanti-instituttet for eksportkreditt Norsk Romsenter Nærings- og handelsdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Riksrevisjonens bemerkninger Altinn Garanti-instituttet for eksportkreditt Norsk Romsenter Svar fra Nærings- og handelsdepartementet Riksrevisjonen uttaler Nærings- og handelsdepartementets styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader 196 Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjonsavgiftsfondet Olje- og energidepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Mål- og resultatstyring for CO 2 -håndtering Norges vassdrags- og energidirektorats tilsynsvirksomhet 202

13 4 Riksrevisjonens bemerkninger Olje- og energidepartementets etatsstyring Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjonsavgiftsfondet Svar fra Olje- og energi - departementet Riksrevisjonen uttaler Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 207 Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Jernbaneverket Samferdselsdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Tilskudd til tilgjengelighetstiltak Statens vegvesen Jernbaneverket Riksrevisjonens bemerkninger Samferdselsdepartementet Jernbaneverket Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 219 Utenriksdepartementet Utenriksdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Budsjett regnskap Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Utenriksdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold Bistand til Afghanistan Den globale vaksinealliansen Tilskudd til ikke-norske frivillige organisasjoner Riksrevisjonens bemerkninger Bistand til Zambia Svar fra Utenriksdepartementet Riksrevisjonen uttaler Utenriksdepartementets styring, målopp nåelse og resultatrapportering til Stortinget Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Forvaltningsrevisjoner 226 IV Vedlegg Lov og instruks om Riksrevisjonen Departementenes virksomheter mv Svar fra Samferdselsdepartementet Riksrevisjonen uttaler Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet 217

14 12

15 I Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskapet for administrasjonen av Svalbard for budsjettåret 2011

16 Riksrevisjonen legger med dette fram ekstrakt av Norges statsregnskap for budsjettåret 2011 i henhold til Grunnloven 75k. Ekstraktet omfatter bevilgningsregnskapet for budsjettåret 2011 og kapitalregnskapet statens balanse per 31. desember Videre er regnskapet for administrasjonen av Svalbard for 2011 tatt med. Statsregnskapet 2011 Bevilgningsregnskapet for budsjettåret 2011 (tall i mill. kroner)* Merutgift (-) og mindreutgift Overført til neste år Utgifter Saldert budsjett Overført fra forrige år Nysaldert budsjett Samlet bevilgning Regnskap Det kongelige hus Regjeringen Stortinget og underliggende institusjoner Høyesterett Utenriksdepartementet Kunnskapsdepartementet Kulturdepartementet Justis- og politidepartementet Kommunal- og r egionaldepartementet Arbeidsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Landbruks- og matdepartementet Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Olje- og energidepartementet Ymse utgifter Statsbankene Statlig petroleumsvirksomhet Statens forretningsdrift Folketrygden Statens pensjonsfond utland Sum utgifter * Det kan være avvik mellom sumtallene i tabellen og de avrundede tallene som står ovenfor summene. Sumtallene er i samsvar med bevilgningsregnskapet. I tabellen er statsbankene, statens forretningsdrift mv. gruppert for seg, selv om de administrativt hører inn under ulike departementer. Dette vil være inkludert i tallene i tabell 1 under det enkelte departement i del III. 14 Dokument 1 ( )

17 Bevilgningsregnskapet for budsjettåret 2011 (tall i mill. kroner) Inntekter Saldert budsjett Nysaldert budsjett Regnskap Merinntekt og mindreinntekt (-) Skatter på formue og inntekt Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift Tollinntekter Merverdiavgift Avgifter på alkohol Avgifter på tobakk Avgifter på motorvogner Andre avgifter Sum skatter og avgifter Renter av statens forretningsdrift Avskrivinger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i forbindelse med nybygg, anlegg mv Sum inntekter av statens forretningsdrift Renter fra statsbankene Renter av kontantbeholdning og andre krav Utbytte eksklusiv Statoil Sum renteinntekter og utbytte eksklusiv statens forretningsdrift og Statoil Inntekter under departementene Overføring fra Norges Bank Tilbakeføring fra Statens banksikringsfond Sum andre inntekter Sum inntekter eksklusiv oljeskatter, petroleumsvirksomhet og tilbakebetalinger Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet Skatt og avgift på utvinning av petroleum Aksjeutbytte fra Statoil Sum petroleumsinntekter Sum inntekter eksklusiv lånetransaksjoner og overføring fra Statens pensjonsfond utland Tilbakebetalinger Statens pensjonsfond utland Sum inntekter Statslånemidler Sum inntekter og statslånemidler Dokument 1 ( ) 15

18 Kapitalregnskapet Statens balanse per (tall i mill. kroner) Statens eiendeler og gjeld Eiendeler Endring Kontantbeholdning Spesielle fond og forsikringer Verdipapirer inklusiv kapitalen i statens selvstendige virksomheter Utlån og utestående fordringer Ordinære fond Forskudd Kapital i statsbankene Fast kapital i statsbedriftene Egenbeholdning statspapirer Mellomværende med regnskapsførere Overkurs/underkurs statspapirer Kurs- og sikkerhetselement knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Statsgjelden Kontolån fra ordinære fond Virksomheter med særskilte fullmakter Deposita og avsetninger Overførte ubrukte bevilgninger Avslutningskonto (egenkapital) Sum gjeld og egenkapital Dokument 1 ( )

19 Regnskapet for administrasjonen av Svalbard 2011 Regnskapet for administrasjon av Svalbard 2011 (tall i tusen kroner) Utgifter Overført fra 2010 Bevilgning Samlet bevilgning Regnskap Overført til 2012 Svalbard kirke Tilskudd til kulturelle formål m.m Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre Tilskudd til Svalbard museum Sysselmannen Sysselmannens transporttjeneste Tilfeldige utgifter Kulturminnetiltak Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Refusjon til Norsk Polarinstitutt Fyr og radiofyr Statens bygninger på Bjørnøya og Hopen Statens bygninger i Longyearbyen Ligningsforvaltningen for Svalbard Sum utgifter Nedgang i overførte bevilgninger -987 Sum Inntekter Bevilgning Regnskap Sysselmannen Sysselmannens transporttjeneste Statens bygninger i Longyearbyen Skatter og avgifter Tilskudd fra statsbudsjettet Sum inntekter Depositakonto Avsetninger i Svalbardregnskapet 2011 (tall i tusen kroner) Saldo per 1. januar Nedgang i overførte bevilgninger -987 Saldo per 31. desember Dokument 1 ( ) 17

20

21 II Beretning om revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard

22 Riksrevisjonen reviderer statsregnskapet og alle regnskaper avlagt av statlige virksomheter og andre myndigheter som er regnskapspliktige til staten, jf. lov om Riksrevisjonen 9 første ledd. Revisjonen er utført i samsvar med lov og instruks om Riksrevisjonen og Riksrevisjonens standarder og retningslinjer for revisjonsarbeidet. 1 Statsregnskapets hovedtall Statsregnskapets hovedtall (tall i mill. kroner) Statsregnskapet eksklusiv lånetransaksjoner Nysaldert budsjett Regnskap Inntekter eksklusiv petroleumsvirksomheten Utgifter eksklusiv petroleumsvirksomheten Driftsutgifter/investeringer eksklusiv petroleumsvirksomheten Rente- og agioutgifter Overføringer eksklusiv petroleumsvirksomheten = Oljekorrigert overskudd Overført fra Statens pensjonsfond utland = Overskudd før lånetransaksjoner Lånetransaksjoner Nysaldert budsjett Regnskap Tilbakebetalinger Utlån, aksjetegning, gjeldsavdrag m.m = Statsregnskapets finansieringsbehov Statslånemidler (lån og bruk av kontantbeholdningen) Avvik finansiering Statsregnskapets hovedtall viser et oljekorrigert underskudd på 79,4 mrd. kroner. Underskuddet er 4,8 mrd. kroner mindre enn anslått i nysaldert budsjett og vedtatt overføring fra Statens pensjonsfond utland. Statsregnskapet er dermed gjort opp med et overskudd før lånetransaksjoner på 4,8 mrd. kroner. Samlet sett er det benyttet 36,4 mrd. kroner mindre i statslånemidler enn budsjettert. Statsregnskapets finansieringsbehov ut fra lånetransaksjoner er 31,6 mrd. kroner lavere enn anslått i nysaldert budsjett. Statens pensjonsfond utland (tall i mrd. kroner) Nysaldert budsjett Regnskap Inngående balanse 1. januar ,9 + Netto kontantstrøm petroleumsvirksomheten i statsregnskapet 352,5 350,8 + Renteinntekter og utbytte m.m. 97,0 + Omvurderinger samlet -136,6 - Overført til statsregnskapet 84,2 84,2 Utgående balanse 31. desember ,9 20 Dokument 1 ( )

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard

Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard 1998 99 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1997 (Utarbeidet av Riksrevisjonen, jf Grunnlovens 75

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett)

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet beklager

Landbruks- og matdepartementet beklager Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Landbruks- og matdepartementet har ansvar for

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012 Dokument 3-serien Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012 Dokument 3:2 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Dokument 3-serien Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Dokument 3:2 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 1 Nærings- og handelsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer