Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport April 2013"

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport April 2013 Kartlegging av status for arbeidet med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE), herunder overordnet ansvar for individuell plan (IP) og koordinator 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn for kartleggingen 3. Resultater fra kartleggingen 4. Fylkesmannen i Sør-Trøndelags kommentarer til svarene Vedlegg: lenke til det elektroniske spørreskjemaet lenke til 7-1, 7-2 og 7-3 i helse- og omsorgstjenesteloven lenke til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator lenke til Helsedirektoratets nettsider om habilitering og rehabilitering Fylkesmannens brev av til kommunene 2

3 1. Innledning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har oppdrag fra Helsedirektoratet om å ha oversikt over status og være pådriver i videreutvikling av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE), herunder overordnet ansvar for individuell plan (IP) og koordinator. På bakgrunn av dette har vi ved årsskiftet 2012/2013 foretatt en kartleggingsundersøkelse i fylkets kommuner. I det følgende brukes stort sett forkortelsene KE og IP. Skjerpede lovkrav gjeldende fra 1. januar 2012 har bidratt til tydeliggjøring av innholdet i bestemmelsene om koordinerende enhet, overordnet ansvar for individuell plan og oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Dette medfører at de fleste kommuner må revidere sine rutiner/prosedyrer/avtaler om disse forholdene. Den sendte vi brev med vedlagt spørreskjema til alle fylkets kommuner med anmodning om en elektronisk besvarelse innen Vi ba kommuneledelse i samråd med koordinerende enhet gi ett samlet svar fra kommunen. Etter et par purrerunder på nyåret 2013 hadde vi fått svar fra 23 av fylkets 25 kommuner. Vi mangler fortsatt svar fra Agdenes og Snillfjord. Denne oppsummeringsrapporten sendes til alle fylkets kommuner sammen med et brev hvor vi anmoder om videre utvikling av de forholdene som fortsatt ikke er på plass. 3

4 2. Bakgrunn for kartleggingen Fylkesmannen har i de senere år hatt oppdrag fra Helsedirektoratet om å medvirke til etablering av og ha oversikt over status for koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak. Som ledd i dette arbeidet har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag foretatt tre kartleggingsundersøkelser om dette i kommunene i henholdsvis 2007, 2009 og nå i 2012/2013. Tidligere kartlegginger, kunnskaper fra tilsynsrelatert arbeid og møter med kommunale representanter har vist at det fortsatt er dels uklare og ulike oppfatninger av KE og IP. Dette gjelder også innen en og samme kommune, dels er det mangel på kjennskap til bestemmelsene og dels til organiseringen av KE og IP i egen kommune. Diverse utredninger som er gjort på landsbasis av og på oppdrag fra Helsedirektoratet viser at det gjenstår mye utviklingsarbeid i kommunene før ordningene med KE, IP og koordinator er etablert og fungerer etter hensikten. Blant annet viste en undersøkelse foretatt av Synovate på vegne av Helsedirektoratet i oktober 2010 at kun 19 % av landets fastleger kjente til og hadde brukt KE i sin egen kommune. Rambølls undersøkelser på vegne av Helsedirektoratet i 2010 har også vist at det fortsatt er lang vei å gå før KE og IP fungerer etter lovgivers hensikt. Målet med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. KE skal ha en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling. Dette gjelder både på individnivå mellom pasient/bruker og tjenesteytere, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer. Det var i 2001 kommunene og spesialisthelsetjenesten ble pålagt å ha koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering, jf. tidligere forskrift for habilitering og rehabilitering. Helse- og omsorgstjenestelovens 7-3 sier at «kommunen skal ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter 7-1 og 7-2». 7-1 sier at «kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester..». 7-2 sier at «For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her, skal kommunen tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan». Disse bestemmelsene er utdypet i den nye/reviderte forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. De to tidligere forskriftene ble slått sammen til en for å tydeliggjøre sammenhenger og fremheve hvilke viktige verktøy KE, IP og koordinator er for å sikre brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester «sømløse» tjenestetilbud. Det er også verdt å merke seg at individuell plan og koordinator også er foreslått hjemlet i opplæringsloven når revidert utgave skal tre i kraft fra januar Dette vil bidra til å styrke den tverrsektorielle samhandlingen om koordinerte tjenester til brukere med sammensatte behov. 4

5 3. Resultater fra kartleggingen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ved årsskiftet 2012/2013 gjennomført en kartlegging av status for arbeidet med etablering av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE). Det ble sendt ut et brev den til alle kommuner i fylket med anmodning om å besvare et vedlagt elektronisk spørreskjema. I oversendelsesbrevet ble det gitt informasjon fra oss om hva revidert og nytt lovverk krever skal være på plass om KE, inklusive overordnet ansvar for individuell plan (IP) og koordinator. Kartleggingsskjemaet skulle kun besvares elektronisk. Det ble bedt om kun ett omforent svar fra hver kommune med svarfrist innen Vi ba om at svaret skulle gis av kommuneledelsen i samråd med leder for KE. Fra en kommune kom det likevel to besvarelser, hvorav flere av svarene var til dels motstridene fra kommuneledelse og leder for KE. Forhold som er under endring, kan være en årsak til at det gis noe ulike svar fra ulike personer i en og samme kommune. For de kommuner som ikke hadde besvart per årsskiftet, ble det sendt ut to purringer, slik at det per i dag foreligger svar fra 23 av fylkets 25 kommuner. To små kommuner har altså tross purringer ikke besvart, Agdenes og Snillfjord. Svarene fra kommunene har gitt mye informasjon da også kommentarfeltet under hvert av de i alt 19 spørsmålene er relativt hyppig brukt. I mange tilfeller gjelder dette planlagte endringer, noe som viser at det er en utvikling for å få ordningene på plass. For flere kommuner gjelder dette også konsekvenser av Samhandlingsreformen ved at kommuner vurderer interkommunale løsninger som blant annet innbefatter forhold som har konsekvenser for KE og IP, eksempelvis at KE vurderes lagt til et felles forvaltningskontor for flere kommuner. I det følgende oppsummeres svarene fra de 23 kommunene for hvert spørsmål. 1. Er funksjonen KE definert? Alle kommunene svarte ja på dette. Noen kommuner viser til at dette nå er ett av flere temaer i den pågående omorganiseringsprosess knyttet til oppfølgingen av Samhandlingsreformen. En kommune viser til at KE er synonymt med deres tverrfaglige rehabiliteringsteam. 2. Er KE gitt et klart mandat fra kommuneledelsen? Her svarer 8 kommuner nei. En av disse er KE i den kommunen som har gitt to ulike svar fra kommuneledelse og KE. En av kommunene kommenterer at dette er tatt opp i ledermøtet for helse og sosial, men at dette ikke er formalisert skriftlig. En kommune svarer ja, men viser til forbedringspotensiale særlig med tanke på barn og unge. 3. Hvor i organisasjonen er KE plassert? Her er det et mangfold av ulike svar. Kommunene står fritt til å velge organisatorisk plassering av KE ut fra det som passer best. Noen kommuner har lagt denne funksjonen til: 5

6 rådmannens stab for best mulig å kunne ivareta den tverrsektorielle samhandlingen forvaltningskontor leder for helse- og omsorgstjeneste familietjenesten rehabiliteringstjenesten pleie- og omsorgstjenesten fysioterapi- eller ergoterapitjenesten noen kommuner har lagt funksjonen KE til et team med annet navn, noe som i noen tilfeller ikke er tydelig kommunisert. 4. Er KE gitt myndighet og legitimitet på tvers av sektorgrenser (forankring blant medarbeidere)? 16 kommuner svarer ja. Et par kommuner kommenterer at de er usikker på dette ved at de mener KE har ansvar for å koordinere på tvers, men at det ikke er gitt formell myndighet til det, slik at forankringen ikke er tilstrekkelig. 5. Er KE gitt overordnet ansvar for arbeidet med IP og oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer for alle bruker- og pasientgrupper? a) IP b) koordinator 18 kommuner svarer ja på at KE har overordnet ansvar for IP, og 16 kommuner ja til at KE har ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. I kommentarfeltene fremgår at en kommune: vil få dette avklart gjennom den omorganisering de står foran sier ja til både a) og b) men med unntak av psykiatri IP-vedtak og utnevnelse av koordinator gjøres av sektorsjef vedtak og oppnevning av koordinator skjer ved forvaltningskontoret, men at koordinator ved Med.rehab. har systemansvar for IP og skal drive opplæring og informasjon om IP myndighet på tvers av sektorgrenser ville ha lettet arbeidet med å få den koordinatoren som passer best for den enkelte bruker dette er ok i helse- og omsorgstjenesten, men at det ville vært fordel med et mandat til å utnevne koordinator i fht. skolesektor og Nav ikke ser det hensiktsmessig å samle oppnevning av koordinatorer for mange ulike bruker- og pasientgrupper da de anser dette best ivaretatt sektorvis (liten kommune). 6. Er det etablert prosedyrer for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer? Kun 12 kommuner svarer ja. Et par kommuner kommenterer at dette vil bli avklart i omorganiseringsprosessene kring oppfølging av Samhandlingsreformen. Noen svarer det er behov for gjennomgang av eksisterende rutiner og praksis. En kommune mener prosedyrene ikke lever godt nok og at det er interne diskusjoner om hvem som skal/kan/bør ha koordinatoransvaret. Det vises til spesielle utfordringer med tanke på skoleverkets arbeidstidsordninger og funksjonstillegg. 7. Blir brukermedvirkning ivaretatt både på system- og individnivå? a) system b) individnivå 15 kommuner svarer ja til dette på systemnivå, mens alle svarer ja på individnivå. Det kommenteres at dette kan være vanskelig å måle. At dette er intensjonen, men at det er stort forbedringspotensiale. 6

7 8. Er ordningen med KE implementert på tvers i kommunen? 17 kommuner svarer ja. En kommune (Trondheim) svarer at dette er vanskelig å vurdere da begrepet KE brukes lite. En kommune sier delvis, en annen til en viss grad. En kommune sier implementering er startet, men ikke i mål. En viser til stort forbedringspotensiale. En sier kunne sikkert vært bedre opplyst da det ofte blir aktualisert ved sak. En har oppfatning av at dette er godt kjent. En viser til at alle enheter har ansvar for å delta i arbeidet med IP, men ser at det kan være forbedringer. En viser til omskrevet informasjon på kommunens hjemmeside. 9. Er KE synliggjort og gjort tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere? a) brukere b) samarbeidspartnere 17 kommuner svarer ja om synliggjort og tilgjengelig for brukere. 21 kommuner svarer ja om tilgjengelighet og synliggjøring for samarbeidspartnere. Trondheim kommune kommenterer at dette er vanskelig å vurdere da begrepet KE brukes lite. Flere kommuner viser til brosjyre og nettsider. En viser til at det er kjent for alle tjenesteytere innen helse og omsorg, men kunne vært gjort mer synlig for andre. Et punkt vi må jobbe videre med. 10.Er KE og dets funksjon og rolle gjort godt synlig og tilgjengelig for samarbeidspartnere og brukere på kommunens nettside? 14 kommuner svarer ja på dette. Her er det også flere kommentarer om at det ligger der, men kan være vanskelig å finne/vanskelig å finne en god plass for det. Det kan finnes ved å søke om begrepet, men ligger ikke i front. Det kan gjøres bedre. Både ja og nei. Det skal gjøres våren Fungerer KE som kontaktinstans for spesialisthelsetjenesten for pasienter/brukere som trenger rehabiliterende tiltak blir utskrevet? 20 kommuner svarer ja. Flere sier ja, men ikke bestandig. Oftest kontaktes pleie og omsorg som så må formidle videre når KE skal inn. Delvis. Mest ved store rehab.oppdrag. Skal arbeide med nye rutiner, jf. prosjekt ifbm. Samhandlingsreformen. Dersom de trenger plass i korttidsavdeling eller hjemmesykepleie går henvendelsen dit først og fremst. 12.Er det etablert rutiner/prosedyrer som sikrer at informasjon og råd fra spesialisthelsetjenesten om oppfølging med (re)habiliterende tiltak når fram til rett instans i kommunen? 20 kommuner svarer ja. Av disse er det en del som sier at de har fungerende praktiske rutiner, men at disse ikke er skriftliggjort ennå. Enkeltkommentarer: henvendelser blir fulgt opp av den tjenesteyter som får henvendelsen og at kommunen er oversiktlig og har godt tverrfaglig samarbeid leder for KE er kommunens samhandlingskontakt med St. Olavs hospital og dets enheter fagleder for rehabiliteringstjenesten er med i det tverrfaglige tjenesteteamet det skal etableres et samarbeidsutvalg for å sikre rutiner og prosedyrer epikriser går til fastlegen, men noen går direkte til fysio- og ergoterapeut. 13.Er det etablert et fungerende system for å skaffe oversikt over behov for (re)habilitering i kommunen? Kun 11 kommuner svarer ja på dette spørsmålet. Enkeltkommentarer: 7

8 KE har ansvar for å vurdere behov ved alle henvendelser, men det er mange som faller utenom systemet fordi de ikke henvender seg til KE det er etablert tverrfaglige team tjenesteteamet tar i mot alle søknader og henvendelser med behov for rehabilitering to kommuner sier det ikke er etablert system, men at kommunen er så oversiktlig at behovene fanges opp likevel. 14.Er tverrsektorielt systemansvar for IP definert? 18 kommuner svarer ja. En kommune kommenterer at KE/ansvarlig for IP har et tverrfaglig ansvar, men mangler myndighet. En kommune svarer ja, men at skole og Nav (statlig del) ikke tar koordineringsansvar, men deltar i ansvarsgrupper. 15.Er IP-ansvaret lagt til KE/enhetlig eller ivaretatt sektorvis? 11 kommuner svarer at dette er lagt til KE/enhetlig. De fleste andre at ansvaret er lagt sektorvis. 16.Får alle brukere med sammensatte behov for ulike tjenestetilbud tilbud om a) IP b) koordinator 16 kommuner svarer ja på tilbud om IP. 17 kommuner svarer ja til at alle får tilbud om koordinator. Enkeltkommentarer: bruker selv må søke forvaltningskontoret om disse tjenestene sykehjem og hjemmetjeneste gir informasjon, men ikke nødvendigvis vurdering av behov for IP det anses ikke hensiktsmessig å tilby dette til alle med behov i sykehjem og hjemmetjeneste det er en utfordring knyttet til ulik oppfattelse av IP og hva dette konkret innebærer er usikker på om alle som bør få tilbud får det, men at det snakkes om og poengteres at alle skal ha tilbud målet er at alle med behov skal få slik tilbud mange får, men kan ikke garantere at alle med behov får tilbud. 17.Er kommunens ordning med KE og IP revidert i henhold til nytt/revidert regelverk? Kun 13 kommuner svarer ja på å ha revidert sine ordninger med KE og IP i henhold til regelverket som trådte i kraft 1. januar En kommune sier dette står på sakslista i januar 2013 og tre kommuner sier arbeidet er igangsatt. En henviser til arbeidet med gjennomføring av Samhandlingsreformen. 18.Er prosedyrer for arbeidet med IP og koordinatorfunksjonen forankret i kommunens kvalitetssystem? 15 kommuner svarer ja på dette. 6 kommuner sier kvalitetssystemet er under revisjon/oppbygging. En begrunner sitt nei, med at dette ivaretas ved at det ligger gode opplysninger og lenker på kommunens hjemmeside. En kommune sier dette er ivaretatt for IP, men ikke for KE. 19. Henvendelsesinstans/adresse til kommunens KE og IP? Telefon og nettadresse? Kontaktperson? Her har kommunene gitt oppdatert kontaktinformasjon per årsskiftet 2012/

9 4. Fylkesmannen i Sør-Trøndelags kommentarer til svarene Fylkesmannen i Sør-Trøndelag erfarer at det er i de fleste kommuner er gjort et arbeid for å forankre og tydeliggjøre funksjonen og rollen til koordinerende enhet siden bestemmelsen kom for mer enn 10 år siden, men det gjenstår fortsatt mye utviklingsarbeid før ordningen er tilstrekkelig på plass og i samsvar med nytt og revidert lovverk og anbefalinger. Vi har håp og forventninger til at prosessen rundt denne kartleggingen, oppsummeringen og våre oppfølgende anbefalinger vil bidra i denne prosessen. Svarene fra kartleggingsundersøkelsen viser at det til tross for en sakte prosess over mange år har skjedd en positiv utvikling i etableringen av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) i kommunene i Sør-Trøndelag. Dette gjelder også innskjerpingen om at KE skal ha et overordnet ansvar for individuell plan (IP) og koordinator. Noen kommuner mangler fortsatt tilstrekkelig forankring av KE i kommuneledelsen. Noen mangler et klart mandat fra kommuneledelsen til KE og at dette er tilstrekkelig informert/implementert i aktuelle involverte instanser på tvers av kommunens etablerte sektorgrenser. Habilitering og rehabilitering handler ofte om samhandling på tvers av «vanlige» og etablerte samarbeidslinjer, det er således behov for å bryte etablerte mønstre evt. inkludere andre samarbeidspartnere for å sikre at brukerne får «sømløse» og helhetlige tjenestetilbud. Mange kommuner har «kamuflert» begrepet KE ved å bruke andre betegnelser, eller mangler tydelighet eller presentasjon på en lett tilgjengelig plass på kommunens nettsider. Dette kan medføre at adressering av henvendelser blir feil, at samarbeidspartnere ikke finner fram til riktig instans, at oppfølging ikke blir viderehenvist til riktige instanser osv. Mange kommuner har ennå ikke endret/revidert sine bestemmelser om KE og IP selv om det har gått ett år siden lovbestemmelsene ble skjerpet/endret. Dette kan tyde på at ordningene ikke er tilstrekkelig prioritert eller brukt. Innskjerpingen av bestemmelsene er gjort for å bidra til å sikre mer helhetlige og koordinerte tjenestetilbud for alle med behov fra sammensatte tjenester fra flere instanser. Mange kommuner har fortsatt lagt det overordnete ansvaret for IP sektorvis i stedet for til KE. Dette kan medføre mangel på tverretatlig samarbeid for eksempel ved at en sektor blir ansett som den «eksklusive» ansvarlige. Andre sektorer som burde bidratt i et sammensatt tjenestetilbud kan derved lett bli avglemt eller disse kan fraskrive seg delaktighet i en sektors forsøk på å etablere et koordinert tjenestetilbud. For mange kommuner kan det også være et hinder at habiliterings- eller rehabiliteringstilbud blir tenkt for snevert med hensyn til hvem som er tjenestemottaker. Ofte kan det synes som psykisk helse og rus «kjører» egne løp og ikke er vurdert blant brukere med sammensatte behov for koordinerte tjenester som bør vurderes tatt med inn i det mandat som tilligger KE. Det er bekymringsfullt av begrepet KE fortsatt er så lite brukt, lite kjent og dårlig implementert i de kommunale etatene internt og på tvers. 9

10 Flere kommuner har fortsatt mye arbeid før KE og IP er innarbeidet i kommunens kvalitetssystem. Kommunens kvalitetssystem skal sikre etterfølgelse av etablerte rutiner og god avvikshåndtering. Gode rutiner og prosedyrer gjør systemet mindre sårbart ved at det ikke lenger blir så personavhengig, men kan bestå selv om nøkkelpersonell byttes ut. Mange kommuner har fortsatt langt igjen før alle med behov har fått tilbud om IP og/eller koordinator. Enkelte kommuner viser til at mange brukere takker nei til tilbudet. Samtidig kan det spørres om brukerne har fått informasjon på en måte som gir tilstrekkelig forståelse for hensikten før de takker nei. Særlig til eldre synes det å være mange som ikke får utarbeidet IP selv om behovet burde tilsi det. Knapt halvparten av kommunene har noe system for å skaffe seg oversikt over behovet for (re)habilitering blant beboerne i kommunen. Kommunene har en plikt til å skaffe seg oversikt over helseforhold og helsetilstand. Dette burde også inkludere ordninger hvor tjenesteytere som møter brukere med åpenbare behov for flere samordnede tjenestetilbud burde melde dette til en enhetlig instans, slik at oppfølgingen kan sikres. Det gjenstår mye før ordningene med KE og IP er implementert på tvers i mange kommuner. Altfor lenge har habilitering og rehabilitering eksklusivt hatt lovhjemling i kun helse og omsorgslovgivningen. Et tverretatlig tjenesteområde som dette må således ha presentasjon og begrepsbruk slik at potensielle samarbeidspartnere skjønner hensikten og føler tilstrekkelig forpliktelser til å delta i tverretatlig oppfølging i disse sakene. Brukermedvirkning på systemnivå er mangelfullt ivaretatt hos svært mange kommuner. Dette bør prioriteres og ivaretas bedre. Kun halvpartene av kommune oppgir å ha rutiner/prosedyre for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Lovbestemmelsene på dette området er skjerpet og tydeliggjort. Det medfører at rutiner bør utarbeides for å sikre at lovkravet kan innfris. Stortinget har besluttet at det skal legges økt vekt på habilitering og rehabilitering. Kommunene skal ha et tydeligere og større ansvar for dette tjenesteområdet (Nasjonal helse- og omsorgsplan ). Både kommuner og helseforetak skal ha synlige koordinerende enhet med god forankring og tydelige funksjonsbeskrivelser i tråd med nytt lovverk. Økt bruk av individuell plan og koordinator er fortsatt et nasjonalt mål. Pasienter og brukere som har et potensial i å forbedre sitt funksjonsnivå må få tilbud om målrettet rehabilitering. Samhandling mellom helse og utdanning er særlig sentralt innen habiliteringstilbudet til barn og unge. Fylkesmannens rolle innen habilitering og rehabilitering innebærer å understøtte og utfordre kommunene i å ta et større ansvar for tjenesteområdet blant annet gjennom de økonomiske insentiver som ligger i Samhandlingsreformen. Det innebærer blant annet å oppfordre til økt kapasitet, større faglig bredde og god brukermedvirkning. De mindre kommunene oppfordres til å samhandle for å sikre nødvendig kompetanse og robuste tilbud. 10

11 For spesialisthelsetjenesten er det etablert KE ved St. Olavs hospital og ved Helse Midt-Norge RHF. Diverse veiledningsmateriell og rapporter finnes på Helsedirektoratets nettsider om habilitering og rehabilitering. 11

12 Vedlegg Lenke til elektronisk spørreskjema: Lenke til KE, IP og koordinator i helse- og omsorgstjenesteloven: Lenke til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator: Lenke til Helsedirektoratets nettsider om habilitering og rehabilitering: Fylkesmannen i Sør-Trøndelags brev til kommunene av : 12

13 13

Koordinerende enhet Helse- og omsorgsavdelingen Fylkessamling for koordinerende enheter

Koordinerende enhet Helse- og omsorgsavdelingen Fylkessamling for koordinerende enheter Koordinerende enhet 2001 Første lovbestemmelse om koordinerende enhet i kommuner og helseforetak 2012 Ny helselovgivning med skjerpede krav til de koordinerende enhetene 2015 Veileder om rehabilitering,

Detaljer

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator 2013 Formål Å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

KE s overordnede ansvar for IP - nasjonale krav og føringer

KE s overordnede ansvar for IP - nasjonale krav og føringer KE s overordnede ansvar for IP - nasjonale krav og føringer Stavanger 3. november 2011 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver, avd minoritetshelse og rehabilitering Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Styringsdokumenter Forskrift om habilitering og rehabilitering 7, 1-4 ledd Koordinerende enhet som redskap for

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud 12.02.15 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne I prinsippet fører den

Detaljer

Har vi helhetlige tjenester..

Har vi helhetlige tjenester.. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Har vi helhetlige tjenester.. Innledning til konferanse 3. og 4. mars 2015 Fylkeslege Jan Vaage Helsetjenesten er ikke som før Tjenesteutvikling uten like Kunnskapsutvikling

Detaljer

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Kurs for verger, Hamar, 9. november 2016 Individuell plan

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Regional konferansen i Oslo 3 desember. 2012 May Cecilie Lossius, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og

Detaljer

Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator

Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator NSH 27 mai 2013 May Cecilie Lossius, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering 1 To forskrifter blir til EN ny Forskrift

Detaljer

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering 1 Tilsynet ble gjennomført av et felles team fra FM i Midt- Norge Fylkesmannen

Detaljer

Koordinator- håndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE

Koordinator- håndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE Koordinatorhåndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE Koordinerende enhet Helse- og omsorgstjenesteloven 7-3. Koordinerende enhet: «Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings-

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene Fra: Kjell Dalløkken [mailto:kjell.dallokken@tynset.kommune.no] Sendt: 3. januar 2013 10:52 Til: Postmottak KD Kopi: Stein Halvorsen; Erling Straalberg Emne: SVAR HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV

Detaljer

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og Rus HS avdelingen. v/ Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti Hjemmetjenesteleder

Detaljer

KARTLEGGING AV KOMMUNENE SITT TILBUD OM

KARTLEGGING AV KOMMUNENE SITT TILBUD OM KARTLEGGING AV KOMMUNENE SITT TILBUD OM HABILITERING OG REHABILITERING RESULTAT FRA SPØRREUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT I 2015 MARIT BERGELAND - SENIORRÅDGIVER/JURIST ANNE BARKVE ANDERSEN - SENIORRÅDGIVER/

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS Juni, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS November, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Tilbakeblikk hva har vi gjort i Nord-Trøndelag? Anneki Sørvig, Namsos kommune Nancy Haugan, Helse Nord-Trøndelag 1999: Samordnet

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud Helhetlig tjenestetilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE ÅRSRAPPORT KOORDINERENDE ENHET 2011.

VERDAL KOMMUNE ÅRSRAPPORT KOORDINERENDE ENHET 2011. VERDAL KOMMUNE ÅRSRAPPORT KOORDINERENDE ENHET 2011. 2011 var det andre driftsåret til Koordinerende enhet i Verdal kommune. Med bakgrunn i erfaringer fra 2010, ble det besluttet å styrke habilitering barn

Detaljer

Koordinerende enhet - hva, hvorfor og hvordan

Koordinerende enhet - hva, hvorfor og hvordan Koordinerende enhet - hva, hvorfor og hvordan Hvordan vi tenker og arbeider, erfaringer Regional erfaringskonferanse om habiliteringstjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, Oslo 03.12.2012

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen

Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen Kommuneoverlege i Stjørdal Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge, svangerskap, fødsel og barsel - St. Olavs HVEM ER

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Prosjekt om koordinering av tjenesteytingen til mennesker med psykiske problem og ruslidelser i kommunen Av Rita Valkvæ 13.05.2013 Avdelingsleder Møre og Romsdal

Detaljer

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune Side 1 System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune KOORDINERENDE ENHET v/nina Søia Side 2 Kongsberg kommune System for koordinering

Detaljer

Frokostmøte Koordinerende enhet

Frokostmøte Koordinerende enhet Frokostmøte 09.11.2017 Koordinerende enhet Bestilling Utfordringer som ble avdekket Koordinators rolle og ansvar Koordinering på ulike nivåer Koordinerende enhet oppgaver og arbeidsform Organisasjon Seksjonsleder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ÅRSRAPPORT 2012 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING I 2012 hadde funksjonen Koordinerende enhet denne sammensetting. Ingen endringer siden 2011; se figur; Bruker- representa nt Forsterket

Detaljer

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 HAVO Seksjon Habilitering for voksne Hvem er vi? Ergoterapeut Fysioterapeut Overlege (psykiater) Psykologer(3) Vernepleiere(5) Seksjonsleder (vernepleier) Barne- og

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak Tor Åm Samhandlingsdirektør Tilsyn rehabiliteringstjenesten St. Olavs Hospital HF Avvik 1. St. Olavs Hospital har ikke system for å ha oversikt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Synlig og tilgjengelig

ÅRSRAPPORT 2013 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Synlig og tilgjengelig ÅRSRAPPORT 2013 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING Synlig og tilgjengelig I Verdal kommune er funksjonen Koordinerende enhet, fra april 2013, organisert over 3 nivåer, som illustrert

Detaljer

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing MØTEPLASSEN 2016 Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde 24.10.16 Merete Røthing Hvem er målgruppe for arbeidet? Pasienter/brukere med langvarige og/eller komplekse behov; Alvorlig

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Habilitering barn

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Habilitering barn VERDAL KOMMUNE I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Systemansvaret er tillagt Ressurssenter helse, omsorg og velferd. Habilitering barn Brukermedvirkning

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus!

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! - Lover og forskrifter - Koordinerende enhet - Koordinatorrollen - Sampro som samhandlingsverktøy - Hvorfor registrering og dokumentasjon Ingeborg Laugsand,

Detaljer

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Tilsyn med rehabiliteringstjenesten til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade og påfølgende behov for rehabilitering

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING VERDAL KOMMUNE KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Innhold 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Mandat for forprosjektet... 3 1.2 Organisering for prosjektet... 4 2. IMPLEMENTERING AV

Detaljer

Askøy, et lite stykke Norge

Askøy, et lite stykke Norge Askøy, et lite stykke orge 28 002 innbyggere + 2 nye hver dag 2300 ansatte + Private + Frivillige + pesialisthelsetjenesten/ Helseforetak Uten koordinering og system for samarbeid faller noen mellom Hva

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Avtalen skal bidra til effektiv ressursutnyttelse av helsetjenester både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Avtalen skal bidra til effektiv ressursutnyttelse av helsetjenester både i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og

Detaljer

Hvor står vi på samhandlingsområdet?

Hvor står vi på samhandlingsområdet? Hvor står vi på samhandlingsområdet? Bjørn Guldvog 13.11.2008 13.11.2008 - Samhandling 1 Fagorgan Helsedirektoratets roller mht samhandling Utviklingstrekkrapporten Nøkkeltallrapporten (kapitel om samhandling)

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan.

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan. Organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. Koordinerende enhet. Individuell plan. Rana kommunes retningslinjer. 1 Formål. De kommunale retningslinjene er

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter og rehabilitering.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter og rehabilitering. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter og rehabilitering. 1. INNLEDNING Ansvarsdeling mellom primærhelsetjenesten

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Koordinerende enhet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ KOMMUNE Koordinerende

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Rapport pilot rehabilitering oktober 2012

Rapport pilot rehabilitering oktober 2012 Rapport pilot rehabilitering oktober 2012 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. MÅL, MANDAT OG PROSESS... 3 4. KARTLEGGING... 4 5. OMRÅDEPLAN VESTRE VIKEN HF... 4 6. PASIENTFORLØP...

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2011

Årsrapport indviduell plan 2011 Vedtak på individuell plan i 2011: Det ble i løpet av 2011 fattet 31 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 220 pr. 29.12.11 Sakene koordineres av 95 koordinatorer se

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen LEDER KVH Børre Solheim MEDL KVAP. Siv Jenssen MEDL KVFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen LEDER KVH Børre Solheim MEDL KVAP. Siv Jenssen MEDL KVFRP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 09:00-1445 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun

Detaljer

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Askøy kommune Meldingsrutiner til Koordinerende enhet ved behov for, eller ved mulig behov for, habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hvorfor? Hvordan? Marit Helen Leirheim ystemkoordinator

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Koordinerende Enhet (KE)

Koordinerende Enhet (KE) Koordinerende Enhet (KE) Opprinnelse, lovhjemler, utforming og oppbygging, mandat og samarbeidsform v/systemkoordinator Lov og Forskrift Forskrift om habilitering og rehabilitering påla i 2001 kommunene

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Tromsø, Samhandlingskonferanse

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Tromsø, Samhandlingskonferanse for oppfølging av personer med store og sammensatte behov Tromsø, 29.11.17 Samhandlingskonferanse UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse- og omsorgstjenester gode hver for seg Tjenestene er for oppstykket og

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Vadsø Familiesenter ved Samordningsteamet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

BRUKERMEDVIRNING. Brukers rett og mulighet til innflytelse. Helse Finnmark der sola aldri går ned

BRUKERMEDVIRNING. Brukers rett og mulighet til innflytelse. Helse Finnmark der sola aldri går ned BRUKERMEDVIRNING Brukers rett og mulighet til innflytelse Bruker? Personer som har behov for tjenester fra det offentlige for å kunne leve et selvstendig liv med deltagelse på ulike arenaer, i familien,

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

RUTINER OG PROSEDYRER FOR Å SIKRE KOORDINERTE TJENESTER TL DE SOM TRENGER DET

RUTINER OG PROSEDYRER FOR Å SIKRE KOORDINERTE TJENESTER TL DE SOM TRENGER DET RUTINER OG PROSEDYRER FOR Å SIKRE KOORDINERTE TJENESTER TL DE SOM TRENGER DET Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 23.8.2013 Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Innhold Rutiner og

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@hod.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato 201101755-/KJJ 11/9169 Astri Myhrvang 04.10.2011 Høring: Samhandlingsreformen

Detaljer