MØTEINNKALLING SAKLISTE. 12/12 12/157 Søknad om kulturmidlar - Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. 12/12 12/157 Søknad om kulturmidlar - Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 11/12 12/109 Søknad om kulturmidlar - Club Bele 12/12 12/157 Søknad om kulturmidlar - Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 13/12 11/1053 Søknad om tilskot til spesielle tiltak i jordbruket 14/12 12/93 Søknad om tilskot til spesielle tiltak i jordbruket 15/12 12/228 Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket 16/12 12/141 Kommunale næringsfond YMSE Balestrand Sigrun Marit Dale Leiar

2 Sak 11/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 11/12 Utval for plan og utvikling Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 12/109 Arkiv: 223 C03 Søknad om kulturmidlar - Club Bele Vedlegg: Søknad om kulturmidlar, Bakgrunn: Retningsliner for tildeling av kulturmidlar Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Club Bele søkjer om kulturmidlar i samband gjennomføring av 4 konsertar våren Det er sett opp budsjett for kvar einskild konsert som er lagt ved søknaden. Konsert Utgifter Inntekter Netto kostnad 21.jan Linda Øvrebø og Øyvind Lyslo R feb Five men in a boat B mar Eva Bergja Haugen og Espen Eriksen Trio B apr BMX m/per Jørgensen B Netto kostnad vert ut i frå dette kr Det er ikkje sett opp finansieringsplan, men som det går fram av søknaden vert netto kostnader dekt av medlemskontingentar, ulike tilskot mellom anna frå Norsk kulturråd og Norsk jazzforum og inntekter frå grasrotandel frå Norsk tipping. Det vert på same måte søkt om kulturmidlar, men ikkje om ein eksakt sum. Det vert vist til vedlagt søknad. VURDERING Sidan Club Bele starta opp i 2007 har dei arrangert ein rad konsertar i Balestrand. Sjølv om Con Bele er ein medlemsklubb med kring 90 medlemmer har alle konsertane vore opne og tilgjengelege for alle. Ein vurderer at dei gjennom desse åra har vore ein viktig aktør innan kulturlivet gjennom å stå som arrangør av konsertar lokalt i Balestrand med profesjonelle og dyktige artistar av innanfor sine sjangrar. Slik ein forstår det er dette ein posisjon klubben vil ha vidare framover, med nye arrangement og konsertar også utover dei 4 det her vert søkt om tilskot til. Balestrand kommune støtta Club Bele i 2008 i oppstartinga i vedtak i sak 04/08

3 Sak 11/12 med eit tilskot på kr Ut over dette har ikkje kommunen gjeve støtte til aktivitet eller tiltak i regi av Club Bele. Det er att kr av kulturmidlar til fordeling i Ein vi ut frå ei samla vurdering tilrå at søknaden vert imøtekome med eit tilskot på kr ,-. Eit slikt tilskot må då knytast opp til desse konsertane, men også til ytterlegare arrangement seinare. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune gjev Club Bele kr i tilskot til å gjennomføre fire arrangement våren 2012 og ev. ytterlegare arrangement seinare. Tilskotet vert finansiert frå kto

4 Sak 12/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 12/12 Utval for plan og utvikling Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 223 Arkivsaknr.: 12/157 Søknad om kulturmidlar - Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Søknad om kulturmidlar, rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, Retningsliner for tildeling av kulturmidlar SAKSOPPLYSNINGAR Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne søkjer om kr 5000,- i tilskot til å gjennomføre eit arrangement i samband med eldredagen Det vert vist til vedlagt søknad. VURDERING Kommunen har tidlegare støtta Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne med gjennomføring av slikt arrangement for å markere eldredagen. Tiltaket har ein sosial funksjon og ei kulturell ramme med tale og kulturinnslag av lokale aktørar. Det er att kr av kulturmidlar til fordeling i Ein vi ut frå ei samla vurdering tilrå at søknaden vert imøtekomen slik den ligg føre. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune gjev Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne kr 5000 i tilskot til å gjennomføre eit arrangement for å markere eldredagen. Tilskotet vert finansiert frå kto

5 Sak 13/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 13/12 Utval for plan og utvikling Sakshandsamar: Randi Dale Arkivsaknr.: 11/1053 Arkiv: 243 V18 SØKNAD OM TILSKOT TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Vedlegg: Søknad frå Nesse Entreprenør v/ Per Ivar Nesse, datert Bakgrunn: Tiltaksstrategi for SMIL- og SKOG midlar Lovheimel: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, av 4. februar 2004 med heimel i Lov om jord 3 og 18. SAKSOPPLYSNINGAR Det føreligg søknad frå Nesse Entreprenør om tilskot frå SMIL-midlane til rydding av 15 dekar på gbnr. 82/1. Arealet er fordelt på to parsellar og delvis tilvakse med skog. Planen er rydde skogen og å nytte arealet til beite for sau. Pr. i dag driv søkjar gbnr. 82/1, men den er eigd av far til søkjar. Planen er at han skal overta eigdomen om kort tid. Bruket vert drive med sauehald og særleg vårbeite er ofte ein avgrensande faktor på sauebruk. Kostnadsoverslaget er basert på vanlege satsar som kommunen nyttar i slike saker, og er totalt berekna til kr Det vert søkt om maksimalt tilskot. VURDERING I brev frå Fylkesmannen, Landbruksavdelinga datert fekk Balestrand kommune ei disposisjonsramme for året 2012 på kr til SMIL-tiltak. Revidert tiltaksstrategi for SMIL- og SKOG midlar vart vedteken i utval for plan og utvikling den , sak 65/08. Strategien gir føringar for bruken av midlane i Balestrand kommune. I tiltaksstrategien vart det vedteke følgjande mål, strategiar og prioriteringar for bruken av midlane: Mål: Ta vare på og utvikle kulturlandskapet samt leggje til rette for auka tilgjenge og opplevingskvalitet.

6 Sak 13/12 Dette skal skje gjennom følgjande strategiar: 1. Kommunen vil stimulere til ivaretaking av område som er viktige å ta vare på av omsyn til biologisk mangfald og av di dei er særprega for kulturlandskapet i kommunen. 2. Støtte opp om og stimulere til samarbeidstiltak og utarbeiding av skjøtselplanar for større område for å ta i vare viktige kulturlandskapsverdiar. 3. Hindre vidare attgroing ved å satse på rydding, inngjerding og beiting av gamal kulturmark. Dette vil bidra til å ta vare på det biologiske mangfaldet samt styrke landbruksnæringa i kommunen. 4. Legge til rette for auka opplevingsverdiar i kulturlandskapet gjennom vidare satsing på rydding og merking av stiar, gamle ferdselsårer, restaurering av kulturminner/miljø. 5. Restaurering/opprusting av særprega, verneverdig bygningsmasse eller kulturmiljø. Kommunen vil prioriterte bruken av tilskotsmidlane etter følgjande kriterier: Tiltak som er omtala som viktige å ta vare på i ulike miljøregistreringar som er gjort i kommunen. Forprosjekt, planarbeid (td. områdetiltak) for ei grend, ev. eit større, avgrensa område. Fellesprosjekt etter initiativ frå bygdelag/grupper av gardbrukarar og tiltak som kjem opp som ei følgje av områdetiltak. Bygningsmasse som kan nyttast i næringsdrift og/eller som ligg i viktige kulturlandskapsområde. Ei klar målsetting er å tryggje og utvikle eksisterande arbeidsplassar innan landbruksnæringa i kommunen gjennom tildeling av midlar. Tiltak som kan utløyse ulike driftstilskot (RMP-tilskot, produksjonstilskot i jordbruket) eller andre typar investeringstilskot vil difor verte prioriterte (samfinansiering). Å hindre attgroing er eit prioritert satsingsområde som har fått auka fokus dei siste åra. Vanlegvis ser ein det som avgjerande at areal som vert rydda og inngjerda vert beita av husdyr i ettertid for å halde det vedlike. I denne saka er arealet som skal ryddast for det meste inngjerda frå før, eller det vil verte sett opp gjerde mot innmark i ettertid. Løyve til nydyrking er nyleg gjeve til eit areal på 8 dekar og som ligg i grense med ein av parsellane som skal ryddast for skog og nyttast til beite (sjå kartutsnitt). SMIL-midlane vil i denne saka gå til eit prosjekt som oppfyller fleire av kriteria som er vedtekne i tiltaksstrategien og kjem innanfor dei tiltaka som kommunen stimulerer til. Rådmannen si tilråding: Utval for plan og utvikling gjev Nesse Entreprenør v/ Per Ivar Nesse eit eingongstilskot på kr Dette utgjer 50% av godkjent kostnadsoverslag. Løyvinga frå SMIL-ordninga omfattar tilskot til rydding på gbnr. 82/1. Vilkår for tilskotet er framlegging av miljøplan trinn 2 samt vedlikehaldsplikt i 10 år.

7 Sak 14/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 14/12 Utval for plan og utvikling Sakshandsamar: Randi Dale Arkivsaknr.: 12/93 Arkiv: 243 V18 Søknad om tilskot til spesielle tiltak i jordbruket Vedlegg: Søknad frå Tor Sværen, datert Bakgrunn: Tiltaksstrategi for SMIL- og SKOG midlar Lovheimel: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, av 4. februar 2004 med heimel i Lov om jord 3 og 18. SAKSOPPLYSNINGAR Det føreligg søknad frå Tor Sværen om tilskot frå SMIL-midlane til istandsetting av ein mur/steingard. Muren/steingarden er om lag 110 meter lang og varierer i høgde frå 1-3 meter. Det er foten på muren som tek til å rase ut og difor må ein ta att heile muren når ein først startar på prosjektet. Muren er truleg meir enn 100 år gamal. Kostnadsoverslaget er basert på rettleiande prisar som Fylkesmannen, Landbruksavdelinga har utarbeidd og er totalt berekna til kr ekskl. mva. Det vert søkt om 100% tilskot. Tor Sværen er eigar og brukar av gbnr. 25/1 i Sværefjorden. Bruket vert drive med mjølkeproduksjon ku og sau. VURDERING I brev frå Fylkesmannen, Landbruksavdelinga datert fekk Balestrand kommune ei disposisjonsramme for året 2012 på kr til SMIL-tiltak. Revidert tiltaksstrategi for SMIL- og SKOG midlar vart vedteken i utval for plan og utvikling den , sak 65/08. Strategien gir føringar for bruken av midlane i Balestrand kommune. I tiltaksstrategien vart det vedteke følgjande mål, strategiar og prioriteringar for bruken av midlane: Mål: Ta vare på og utvikle kulturlandskapet samt leggje til rette for auka tilgjenge og opplevingskvalitet.

8 Sak 14/12 Dette skal skje gjennom følgjande strategiar: 1. Kommunen vil stimulere til ivaretaking av område som er viktige å ta vare på av omsyn til biologisk mangfald og av di dei er særprega for kulturlandskapet i kommunen. 2. Støtte opp om og stimulere til samarbeidstiltak og utarbeiding av skjøtselplanar for større område for å ta i vare viktige kulturlandskapsverdiar. 3. Hindre vidare attgroing ved å satse på rydding, inngjerding og beiting av gamal kulturmark. Dette vil bidra til å ta vare på det biologiske mangfaldet samt styrke landbruksnæringa i kommunen. 4. Legge til rette for auka opplevingsverdiar i kulturlandskapet gjennom vidare satsing på rydding og merking av stiar, gamle ferdselsårer, restaurering av kulturminner/miljø. 5. Restaurering/opprusting av særprega, verneverdig bygningsmasse eller kulturmiljø. Kommunen vil prioriterte bruken av tilskotsmidlane etter følgjande kriterier: Tiltak som er omtala som viktige å ta vare på i ulike miljøregistreringar som er gjort i kommunen. Forprosjekt, planarbeid (td. områdetiltak) for ei grend, ev. eit større, avgrensa område. Fellesprosjekt etter initiativ frå bygdelag/grupper av gardbrukarar og tiltak som kjem opp som ei følgje av områdetiltak. Bygningsmasse som kan nyttast i næringsdrift og/eller som ligg i viktige kulturlandskapsområde. Ei klar målsetting er å tryggje og utvikle eksisterande arbeidsplassar innan landbruksnæringa i kommunen gjennom tildeling av midlar. Tiltak som kan utløyse ulike driftstilskot (RMP-tilskot, produksjonstilskot i jordbruket) eller andre typar investeringstilskot vil difor verte prioriterte (samfinansiering). Istandsetting av den gamle muren/steingarden er viktig av fleire omsyn, og då er særleg den kulturhistoriske verdien sentral. Kommunen får svært få av denne typen saker til handsaming av di svært mange av dei opprinnelege steingardane er fjerna i løpet av dei siste tiåra. Vi bør difor prøve å ta vare på dei gamle murane/steingardane som er att så langt det let seg gjere, og som framstår som godt synlege element i landskapet og som er eit særtrekk ved kulturlandskapet i fylket. SMIL-midlane vil i denne saka gå til eit prosjekt som oppfyller fleire av kriteria som er vedtekne i tiltaksstrategien og kjem innanfor dei tiltaka som kommunen vil stimulere til. Rådmannen si tilråding: Utval for plan og utvikling gjev Tor Sværen eit eingongstilskot på kr Dette utgjer 50% av godkjent kostnadsoverslag. Løyvinga frå SMIL-ordninga omfattar tilskot til istandsetting av ein gamal mur/steingard på gbnr. 25/1. Vilkår for tilskotet er framlegging av miljøplan trinn 2 samt vedlikehaldsplikt i 10 år.

9 Sak 15/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 15/12 Utval for plan og utvikling Sakshandsamar: Randi Dale Arkivsaknr.: 12/228 Arkiv: 243 V18 Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket Vedlegg: Søknad frå Ole-Jørgen Lee og Øyvind Fagermoen, datert Bakgrunn: Tiltaksstrategi for SMIL- og SKOG midlar Lovheimel: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, av 4. februar 2004 med heimel i Lov om jord 3 og 18. SAKSOPPLYSNINGAR Det føreligg søknad frå Ole-Jørgen Lee og Øyvind Fagermoen om tilskot frå SMIL-midlane til restaurering/oppattbyggjing av Sjøtunselet på Balestrandstølen i Langedalen. Selet tilhøyrer dei to bruka Sjøtun og Øvre Askelund som ligg i sentrum av Balestrand. Sjøtunselet er eit gamalt steinsel som vart påbygd på 50-talet og nytta som anleggsbrakke under kraftutbygginga. Arbeidet med riving inne i brakka starta opp allereie i 2006, men hovudtyngda av arbeidet med oppattbyggjing/restaurering vil ta til denne sesongen. Fleire av stølshusa på Balestrandstølen er no restaurerte, og SMIL-midlar har vore nytta til i alle høve eitt av prosjekta. Smil-midlar har også vorte nytta i samband med restaurering av dei opprinneleg steinsela på Lånestølen i Langedalen. Kostnadsoverslaget omfattar naudsynte tiltak for å få bygningen i tilfredstillande stand og er berekna av søkjarane sjølv, og då delvis ut frå medgåtte arbeidstimar. I søknaden vert det operert med eit kostnadsoverslag på kr som grunnlag for søknad om SMIL-midlar. Dette er medrekna meirverdiavgift på innkjøpte materialar og helikoptertransport, og sakshandsamar har difor justert kostnaden ned til kr Det vert søkt om eit tilskot på kr Begge søkjarane driv fruktproduksjon på sine eigedomar, og Ole-Jørgen Lee driv av eit slikt omgang at han søkjer om produksjonstilskot i jordbruket.

10 Sak 15/12 VURDERING I brev frå Fylkesmannen, Landbruksavdelinga datert fekk Balestrand kommune ei disposisjonsramme for året 2012 på kr til SMIL-tiltak. Revidert tiltaksstrategi for SMIL- og SKOG midlar vart vedteken i utval for plan og utvikling den , sak 65/08. Strategien gir føringar for bruken av midlane i Balestrand kommune. I tiltaksstrategien vart det vedteke følgjande mål, strategiar og prioriteringar for bruken av midlane: Mål: Ta vare på og utvikle kulturlandskapet samt leggje til rette for auka tilgjenge og opplevingskvalitet. Dette skal skje gjennom følgjande strategiar: 1. Kommunen vil stimulere til ivaretaking av område som er viktige å ta vare på av omsyn til biologisk mangfald og av di dei er særprega for kulturlandskapet i kommunen. 2. Støtte opp om og stimulere til samarbeidstiltak og utarbeiding av skjøtselplanar for større område for å ta i vare viktige kulturlandskapsverdiar. 3. Hindre vidare attgroing ved å satse på rydding, inngjerding og beiting av gamal kulturmark. Dette vil bidra til å ta vare på det biologiske mangfaldet samt styrke landbruksnæringa i kommunen. 4. Legge til rette for auka opplevingsverdiar i kulturlandskapet gjennom vidare satsing på rydding og merking av stiar, gamle ferdselsårer, restaurering av kulturminner/miljø. 5. Restaurering/opprusting av særprega, verneverdig bygningsmasse eller kulturmiljø. Kommunen vil prioriterte bruken av tilskotsmidlane etter følgjande kriterier: Tiltak som er omtala som viktige å ta vare på i ulike miljøregistreringar som er gjort i kommunen. Forprosjekt, planarbeid (td. områdetiltak) for ei grend, ev. eit større, avgrensa område. Fellesprosjekt etter initiativ frå bygdelag/grupper av gardbrukarar og tiltak som kjem opp som ei følgje av områdetiltak. Bygningsmasse som kan nyttast i næringsdrift og/eller som ligg i viktige kulturlandskapsområde. Ei klar målsetting er å tryggje og utvikle eksisterande arbeidsplassar innan landbruksnæringa i kommunen gjennom tildeling av midlar. Tiltak som kan utløyse ulike driftstilskot (RMP-tilskot, produksjonstilskot i jordbruket) eller andre typar investeringstilskot vil difor verte prioriterte (samfinansiering). Restaurering av det gamle selet er viktig av fleire omsyn, ikkje minst historisk er dette interessant. Det er viktig for heilskapen i stølsområdet der dei fleste sela no er tekne vare på. Det er lite beitedyr att i fjellet, men det er uråd å spå om framtida og kanskje kan sela kome til nytte i samband med tilsyn og sanking ein gong. Ein kan også tenke seg bruk av selet, t.d i samband med utleige av jakt.

11 Sak 15/12 Av di bygningen ikkje er direkte til nytte i drifta, vert tilskotet til sjølve byggjearbeidet avgrensa til 15%. SMIL-midlane vil i denne saka gå til eit prosjekt som oppfyller fleire av kriteria som er vedtekne i tiltaksstrategien og kjem innanfor dei tiltaka som kommunen vil stimulere til. Rådmannen si tilråding: Utval for plan og utvikling gjev Ole-Jørgen Lee og Øyvind Fagermoen følgjande tilskot frå SMIL-midlane til restaurering/oppattbyggjing av Sjøtunselet på Balestrandstølen: 1. Eit eingongstilskot på kr til prosjektplanlegging. Dette utgjer 100% av kostnaden. 2. Eit eingonstilskot på kr til restaurering/oppattbyggjing. Dette utgjer 15% av godkjent kostnadsoverslag. Vilkår for tilskotet er vedlikehaldsplikt i 10 år.

12 Sak 16/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 16/12 Utval for plan og utvikling / Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaknr.: 12/141 Arkiv: 243 U01 Kommunale næringsfond Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Retningsliner for tildeling av midlar frå kommunale næringsfond Retningsliner for arbeidsdeling i finansieringssaker Tilsagnsbrev datert Framlegg til vedtekter for kommunalt næringsfond Balestrand kommune får midlar frå Sogn og Fjordane fylke til kommunalt næringsfond. SAKSOPPLYSNINGAR Midlane kjem frå skjønsmidlar for næringsfond som er løyvde over statsbudsjettet, og som fylkeskommunen vidareformidlar til kommunane i samsvar med vedtekne kriteria. I sak 12/ Utval for plan og næring i fylkeskommunen vart det vedteke å endre kritera for tildeling av midlar. Tidlegare vart midlar tildelt til kommunar som hadde lågare konsesjonsinntekter enn 1 mill kroner, no er grensa heva til 2 mill. Dette betyr at også Balestrand kommune, som har konsesjonsinntekter på 1,7 mill, får tildelt midlar. For 2012 er tildelinga på kr ,-. Det er knytt ein del føresetnader til bruk og forvaltning av næringsfondet. Desse framgår av tilsegnsbrev datert med vedlegg. Mellom anna må kommunen oppfylle følgjande fire hovudkrav: 1. Tilstrekkeleg kapasitet for oppgåver knytt til næringsutvikling og arbeid knytt til fondet. 2. Strategi for næringsutvikling, t.d. næringsplan. 3. Retningsliner for bruk og forvaltning av næringsfondet.

13 Sak 16/12 4. Eiga årsmelding for fondet som skal handamast politisk og vidare rapportering til KRD og Fylkeskommunen. Dei to første førsetnadene har vi på plass, og treng difor no å utarbeide vedtekter for fondet. Vedlagt følgjer framlegg til vedtekter som er forsøkt tilpassa føresegnene. For kraftfond I og II er det kommunestyret som er fondsstyre og fonda er disponerte i budsjettet og gjennom einskildvedtak om lån til næringsføremål. Utval for plan og utvikling har fullmakt til å yte tilskot innanfor budsjettert ramme på inntil kr pr år pr tiltak, maksimum kr til eit tiltak fordelt over tre år. Viktige skilnader i framlegget til vedtekter for nytt næringsfond i høve til vårt regelverk og praksis for kraftfond I og II: - Utval for plan og utvikling vert fondsstyre med avgjerdsmynde for alle saker som vedkjem lån eller støtte frå fondet. - Maksimunsbeløp for bedriftsstøtte er auka til kr Sterkare presisering av at støtte frå fondet skal ha målsetting om å vere ein «utløysande faktor», dvs bidra til at prosjekt som elles ikkje vert gjennomført blir realisert. - Presisering av at fondet ikkje skal nyttast til driftstilskot. - Plikt til utlysing av midlar Det er lagt til grunn ei arbeidsdeling i finansieringssaker mellom Innovasjon Norge og kommunane. Næringsfondet skal i utgangspunktet yte tilskot til bedriftsinvesteringar som har ein totalkalkyle på inntil kr og til bedriftsutviklingstiltak med totalkalkyle på kr ,-. Saker som har større kapitalbehov skal sendast til IN, dersom dei ligg innanfor IN sine prioriterte satsingsområde. Saker IN ikkje finansierer kan likevel få støtte frå kommunalt næringsfond. For kommunalt tiltaksarbeid er det ikkje sett kapitalgrenser. Framlegget har vore drøfta med næringsavdelinga på fylkeskommunen. Det er eit par punkt som treng nærare avklaring med KRD for å sikre at vedtektene ikkje er i strid med overordna retningsliner. Dette gjeld korvidt fondet kan nyttast til utlån og til aksjeteikning. Ein ventar at avklaring vil føreligge før politisk handsaming. VURDERING Det kommunale næringsfondet gjev oss nye mogelegeheiter til å støtte opp under nærings- og samfunnsutvikling. Det er mogeleg å yte større beløp til einskildtiltak. Det er likevel ein føresetnad at tiltak blir prioriterte i samsvar med næringsplan og retningsliner og at det vert lagt vekt på at støtte frå næringsfondet i utgangspunktet skal ha «utløysande effekt».

14 Sak 16/12 Det er i det vidare arbeid viktig at ein oppfyller dei krav som følgjer med tildelinga når det gjeld forvaltning og seinare rapportering. I motsett fall kan ein risikere å ikkje få nye tildelingar, og i verste fall få krav om attendebetaling. Balestrand kommune vil heretter i utgangspunktet ha tre «næringsfond», kraftfond I, kraftfond II og kommunalt næringsfond. Frå fylkeskommunalt og statleg hald vert det påpeikt at det er høve til å slå saman fonda. Ein vil ikkje tilrå at kraftfonda vert slått saman med det nye næringsfondet. Det vil derimot vere naudsynt å revidere vedtektene for kraftfond I og II. Dette fordi KRD har fastsett nye standardvedtekter «for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker». Ein har funne det føremålstenleg å handsame vedtektene for det nye næringsfondet før framlegg til nye vedtekter for kraftfond I og II vert utarbeidd. Dette fordi handsaminga her kan legge føringar for korleis kraftfond I og II vidare skal handsamast. Dersom avklaring frå KRD medfører at det ikkje er høve til aksjeteikning eller utlån frå fondet, vil justert framlegg bli framlagt i møtet. Rådmannen si tilråding: 1. Kraftfond I og II vert oppretthaldne som eigne fond med eigne vedtekter. 2. Framlegg til vedtekter for kommunalt næringsfond vert vedteke i samsvar med framlegg.

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Kl: 12.30 14.20 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Knut U. Thue, leiar Kjetil Nesse Råmund Nyhamar Gabriel Slørdal Britt Kvam

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Knut U. Thue, leiar Kjetil Nesse Råmund Nyhamar Gabriel Slørdal Britt Kvam MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Kl: 12.30 13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut U. Thue, leiar Kjetil Nesse Råmund Nyhamar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR

FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR VEDTEKTER FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR NORDDAL KOMMUNE Vedtak iformannskapet 16.11.04: Handlingsplanen for SMIL + skogbrukstiltak vert vedteken slik som utkastet. Vedtektene for SMIL

Detaljer

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL NMSK Tilbakeførte inndregne midlar Kr. 21.262

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL Overforbruk frå 2014 Kr 4.382,- NMSK Nye midlar

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.06.2008 Kl: 12.30 15.00

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.06.2008 Kl: 12.30 15.00 MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.06.2008 Kl: 12.30 15.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut Thue, leiar Britt Kvam Gabriel Slørdal Råmund

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi

Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi 2017-2020 1 INNHALD side 1. Innleiing 3 2. Prosess og lokal forankring 3 3. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 3 3.1 Mål med ordninga 3 3.2 Verdiar

Detaljer

Linda Nyvoll Antonsen

Linda Nyvoll Antonsen Postmottaket Fra: Linda Nyvoll Antonsen [Iindaantonsen@solund.kommufle.flOi Sendt: Til: 9. desember 2003 11:39 Postmottaket Emne: Høyringsuttale frå Solund kommune - sak 2003 02997 i 200300324&150L O.doc

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.06.2012 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 23/12 12/472

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune

Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune Vedteke i POU-møte 18.5.2016 sak 03/18 Med bakgrunn i "Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 8. Administrasjon, klage og dispensasjon"

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Kl: 12.30 14.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut Thue, leiar Råmund Nyhamar Britt Kvam Kjetil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkeskommunen får tildelt midlar til kommunale næringsfond frå Kap 551, post 60 i dei årlege statsbudsjetta.

Fylkeskommunen får tildelt midlar til kommunale næringsfond frå Kap 551, post 60 i dei årlege statsbudsjetta. VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Gjeldande frå 1. januar 2013. 1 HEIMEL, KAPITAL, STRATEGI, LOVER Næringsfondet i Hyllestad kommune er eit kommunalt fond som får årleg tildeling frå Sogn og Fjordane

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Retningsliner for tilskot til frivillig kulturarbeid i Selje kommune

Retningsliner for tilskot til frivillig kulturarbeid i Selje kommune Retningsliner for tilskot til frivillig kulturarbeid i Selje kommune 1 Innhold 1.1 Generelt... 3 1.2 Ordinære kulturmidlar (driftstilskot):... 3 1.3 Selje kommune sin Kulturpris:... 4 1.4 Ungdommens kulturpris:...

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 23.08.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 16.12.2013 Kl. Etter kommunestyremøtet Det vert kalla inn til ekstraordinært møte i etterkant

Detaljer

SMIL - STRATEGI FOR SANDE KOMMUNE

SMIL - STRATEGI FOR SANDE KOMMUNE SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SMIL - STRATEGI FOR SANDE KOMMUNE 2018 2020 Godkjent av Sande kommunestyre, i møte den 19.06.2018, sak K-30/18. 1 SMIL - STRATEGI FOR SANDE KOMMUNE 2018-2020 Innhald

Detaljer

3 FORVALTNING AV FONDET 3.1 Forvalting Omstillingsstyret er fondsstyre i søknader om midlar frå næringsfondet.

3 FORVALTNING AV FONDET 3.1 Forvalting Omstillingsstyret er fondsstyre i søknader om midlar frå næringsfondet. VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Gjeldande frå 1. februar 2012 1 HEIMEL, KAPITAL, STRATEGI, LOVER Næringsfondet i Askvoll kommune er eit kommunalt fond som får årleg tildeling frå Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Kommunestyret vedtek «Retningsliner kulturtilskot Aukra kommune» 1 med verknad frå

Kommunestyret vedtek «Retningsliner kulturtilskot Aukra kommune» 1 med verknad frå Aukra kommune Arkivsak: 2018/334-3 Arkiv: 223 Saksbeh: Jan Erik Hovdenak Dato: 28.03.2018 Saksframlegg Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 16/18 Livsløpsutvalet 05.04.2018 26/18 Formannskapet 09.04.2018 27/18

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Kl: 13:00-15:450 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Arnstein Menes Lars Trygve

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. Eldrerådet Møtebok Møtedato: 07.05.2012 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 009/12-012/12 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen

Detaljer

Møtebok. Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen, Svein Hansen. Følgjande medlemmer møtte ikkje

Møtebok. Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen, Svein Hansen. Følgjande medlemmer møtte ikkje SELJE KOMMUNE Eldrerådet Møtebok Møtedato: 12.03.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Kommunehuset 2. etg. Saksnr.: 003/12-008/12 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim,

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MIDLAR TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL)

LOKALE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MIDLAR TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) LOKALE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MIDLAR TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) 2018-2022 Bakgrunn Ordninga med SMIL-midlar (Spesielle Miljøtiltak I Landbruket) er etablert for å ta vare på kultur-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

Kulturminneplan for verneverdige bygningar og bygningsmiljø i Nordherad - sluttbehandling og godkjenning

Kulturminneplan for verneverdige bygningar og bygningsmiljø i Nordherad - sluttbehandling og godkjenning Vågå kommune Arkivsak: 2013/663-23 Arkiv: C51 Saksbehandlar: Ingunn Moen Helland Utv.saksnr Utval Møtedato 49/18 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 31.08.2018 19/18 Hovudutval for oppvekst,

Detaljer

Tiltaka skal vere utover det ein kan vente av vanleg jordbruksdrift.

Tiltaka skal vere utover det ein kan vente av vanleg jordbruksdrift. FRÆNA KOMMUNE: RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKOT TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Fastsett i 2004. Revidert i samråd med faglaga 7/4-2006 og 12/5-2009. 1. Innleiing Forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/09 08/1778 REGULERINGSENDRING BALAFJØRA 6/09 08/1864 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL RIVING AV HUS

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/09 08/1778 REGULERINGSENDRING BALAFJØRA 6/09 08/1864 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL RIVING AV HUS MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/09 08/1778 REGULERINGSENDRING

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR ØKONOMISKE VERKEMIDDEL I JORDBRUKET FOR KOMMUNANE FOR HERØY, ULSTEIN OG HAREID.

STRATEGIPLAN FOR ØKONOMISKE VERKEMIDDEL I JORDBRUKET FOR KOMMUNANE FOR HERØY, ULSTEIN OG HAREID. STRATEGIPLAN FOR ØKONOMISKE VERKEMIDDEL I JORDBRUKET 2017 2020. FOR KOMMUNANE FOR HERØY, ULSTEIN OG HAREID. Tilskot til særskilde miljøtiltak (SMIL), tradisjonelle tiltak. Tilskot til særskilde miljøtiltak

Detaljer

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden 2013-2015 Korleis fungerer SMIL-ordninga? Frå og med 1/1-2004 vart SMIL-ordninga overført frå fylkesmannen til kommunane. Dette inneber

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: 10.00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: 10.00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset : 30.04.2015 Tid: 10.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Styringsgruppa for kommunereforma skal ha møte kl. 09.00 10.00 Formannskapsmøtet

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til regine.bruteig@skodje.kommune.no Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet Stryn kommune Arkiv: FE - 145 JournalpostID: 16/22387 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet 27.10.2016 Godkjenning av rammer for Økonomiplan 2017-2020

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 18.05.2015 Møtestad: Avdeling for Heimesjukepleie Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

REGLAR FOR KOMMUNALE TILSKOT TIL NÆRINGSLIVET I ÅSERAL.

REGLAR FOR KOMMUNALE TILSKOT TIL NÆRINGSLIVET I ÅSERAL. REGLAR FOR KOMMUNALE TILSKOT TIL NÆRINGSLIVET I ÅSERAL. Reglane utfyller vedtektene for bruk av kraftfondet gjevne av kommunalog regionaldepartementet UTFYLLANDE HANDSAMINGSREGLAR TIL VEDTEKTENE FOR KRAFTFONDET

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 03.11.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Retningsliner for tilskot til Utvald kulturlandskap (UKL) Fjellgardane i Øvre Sunndal

Retningsliner for tilskot til Utvald kulturlandskap (UKL) Fjellgardane i Øvre Sunndal Retningsliner for tilskot til Utvald kulturlandskap (UKL) Fjellgardane i Øvre Sunndal - 2019 for å ivareta og fremje eit aktivt, ope og opplevingsrikt kulturlandskap: Regelverket er utarbeidd på grunnlag

Detaljer

SULA KOMMUNE Fagutval for prosjektering, bygg og drift

SULA KOMMUNE Fagutval for prosjektering, bygg og drift SULA KOMMUNE Fagutval for prosjektering, bygg og drift TILLEGGSINNKALLING Møtedato: 09.09.2015 Møtestad: Rådhuset, møterom 1.etg. Møtetid: Kl. 18:30 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.11.2010 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

Rullering av tiltaksstrategiar for SMIL ordninga for Stord og Fitjar,

Rullering av tiltaksstrategiar for SMIL ordninga for Stord og Fitjar, Rullering av tiltaksstrategiar for SMIL ordninga for Stord og Fitjar, 21.01.16 SMIL: Særskilte miljøtiltak i jordbruket Dette er ein fleirårig tiltaksstrategi for Stord og Fitjar som skal gje grunnlag

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

MODALEN KOMMUNE. Vedtekter for næringsfondet

MODALEN KOMMUNE. Vedtekter for næringsfondet MODALEN KOMMUNE Vedtekter for næringsfondet INNHALD Vedtekter for næringsfondet - Modalen kommune 1. Kraftfond - Heimel, kapital og avkastning s. 3 1.1. Fondskapital s. 3 1.2. Avkastning s. 3 2. Føremål

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 17.02.2015 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 032/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Ingunn Bårtvedt Skjerdal

Saksnr. Utval Møtedato 032/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Ingunn Bårtvedt Skjerdal AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 032/15 Formannskapet 11.05.2015 038/15 Kommunestyret 21.05.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/216-15/3880 K2 - K54, K2 - X53, K3 - &13, K3 -

Detaljer

Vedtekter for Mardølafondet

Vedtekter for Mardølafondet Vedtekter for Mardølafondet 1 Sist endra i Nesset kommunestyre i sak 6/18, 15.2.2018. Innhald 1 HEIMEL OG KAPITAL 3 2 FØREMÅL 3 3 VIRKEMÅTE OG VILKÅR 3 a. Lån 3 b. Tilskott 3 c. Stipend 3 d. Aksjeteikning

Detaljer

Vedtaksbrev. Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 19/901-5/GBNR - 45/50, FA - L13, KOM , PLANID /1435

Vedtaksbrev. Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 19/901-5/GBNR - 45/50, FA - L13, KOM , PLANID /1435 Teknisk plan og forvaltning Multiconsult Regimentsvegen 158 5700 VOSS Vedtaksbrev Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 19/901-5/GBNR - 45/50, FA - L13, 24.05.2019 KOM - 1259, PLANID - 20190002/1435 Gnr/bnr

Detaljer

Fagdag for næringsmedarbeidarar

Fagdag for næringsmedarbeidarar Fagdag for næringsmedarbeidarar 21/9-17 God sakshandsaming, kommunale næringsfond og regionalforvaltning Dagsorden fagdag 21/9-17 Kl 10:00 Mjuk oppstart med dagsorden og presentasjon Kl 10:10 Sentrale

Detaljer

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/14018-4 Saksbehandlar: Inger Lena Gåsemyr, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 14.09.2016

Detaljer

Eid kommune Strategiplan for spesielle miljøtiltak i landbruket

Eid kommune Strategiplan for spesielle miljøtiltak i landbruket Eid kommune Strategiplan for spesielle miljøtiltak i landbruket 2017-2020 Attgroing Kommunestyret sak 092/17 Saks nr: 17/86 Dato: 22.06.2017 INNHALD 1. Innleiing 2. Samandrag 3. Prosess og lokal forankring

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Det vil bli lagt opp til ei vidare drøfting av formannskapet sitt buddsjettframlegg, jf. f.sak 89/13 frå møtet

MØTEINNKALLING. NB! Det vil bli lagt opp til ei vidare drøfting av formannskapet sitt buddsjettframlegg, jf. f.sak 89/13 frå møtet MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 15:15 NB! Det vil bli lagt opp til ei vidare drøfting av formannskapet sitt buddsjettframlegg,

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: Møtedato: 01.12.2008 Tid: 15.30 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 31.10.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 22.03.2017 Tid: 14:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune Møteinnkalling PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utvalg: Møtestad: Partssamansett utval - Ullensvang kommune Kommunestyresalen i Odda Dato: 05.06.2018 Tidspunkt:

Detaljer

Til medlemene i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Til medlemene i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Seljord kommune Møteinnkalling Til medlemene i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

STORDAL KOMMUNE. Møtebok For Tiltaksnemnda

STORDAL KOMMUNE. Møtebok For Tiltaksnemnda STORDAL KOMMUNE Møtebok For Tiltaksnemnda Møtedato: 24.08.2011 Møtetid: Kl. 18:30 18:40 Møtestad: Kommunestyresalen Handsama saker: 016/11-017/11 Faste medlemar: Forfall Ordførar Charles Tøsse (H), varaordførar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE STRATEGIPLAN FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET

GLOPPEN KOMMUNE STRATEGIPLAN FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET GLOPPEN KOMMUNE Arkivopplysningar: V18, 17/1026 STRATEGIPLAN FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET 2017 2020 Foto: Bernt Reed/Trine Alme Vedteken av kommunestyret 15/6-2017, sak 034/17 INNHALD 1. Innleiing

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet 12.10.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Områdereguleringsplan for Håbakken del I og del II Kort samandrag:

Detaljer

Statsråden. Vår ref 18/144-2

Statsråden. Vår ref 18/144-2 Statsråden Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 OSLO Dykkar ref Spm 889 Vår ref 18/144-2 Dato 15. februar 2018 Svar på spm. Nr. 889 frå stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand - tilskot gitt til

Detaljer