Innholdsfortegnelse Side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse Side"

Transkript

1 Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av

2 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft Forsikringen gjelder for Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva forsikringen kan omfatte og hvilke skader som dekkes Delkasko Kasko Veihjelp Utleie - og demonstrasjon - underslagsforsikring 4 4 Hvilke begrensninger som gjelder 4 5 Endring av risiko, ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter Endring av risiko Ansvarsbegrensninger Sikkerhetsforskrifter 4 6 Forsikringsverdi/forsikringssum Forsikringsverdien for Campingvogn/tilhenger Forsikringsverdien for tilleggsutstyr 5 7 Skademelding og oppgjørsregler Skademelding Oppgjørsregler ved reparasjon Oppgjørsregler ved kondemnasjon Oppgjørsregler for tilleggsutstyr Oppgjørsregler for personlige eiendeler Skjønn Ting som kommer til rette Regress 6 8 Egenandeler Brann- og tyveriskade Bruddskade på vindusruter 7 Vilkår Tilhengerforsikring, side 2 av 7

3 Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer Forsikringene administreres av Vardia Forsikring AS, organisasjonsnummer I tillegg til disse vilkår, gjelder følgende: - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår - Generelle vilkår - Forsikringsavtaleloven (FAL), Bilansvarsloven (BAL) og øvrig lovverk, i den utstrekning de ikke er fraveket i vilkårene Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran vilkårene. 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 1.1 Forsikringen gjelder for Forsikringstaker Registrert eier Panthaver er omfattet dersom det er avtalt med selskapet. 1.2 Når forsikringen opphører Forsikringen opphører ved eierskifte. Inntil 14 dager etter eierskifte gjelder forsikringen for ny eier dersom denne ikke har avtalt egen forsikring, jf Forsikringsavtaleloven Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Enkelte land i Europa krever internasjonalt forsikringskort (grønt kort) ved grensepassering. For ytterligere informasjon henvises det til Trafikkforsikringsforeningens hjemmeside, 3. Hva forsikringen kan omfatte og hvilke skader som dekkes Av forsikringsbeviset fremgår det hvilke deler av dette punkt forsikringsavtalen omfatter. 3.1 Delkasko Tilhenger Innenfor avtalt forsikringssum dekkes tilhenger med den modellbetegnelse som er beskrevet i forsikringsbeviset, inklusiv ekstra dekk og felger og annet utstyr slik den ble levert fra forhandler i seriemessig utførelse Brann Skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon som fører til åpen ild. Kortslutning i batterier alene, og oppheting som følge av dette eller annen årsak, og som ikke fører til åpen ild, regnes ikke som brann- eller eksplosjonsskade etter dette punkt Tyveri Skade som følge av tyveri, brukstyveri og forsøk på tyveri. Det ansees ikke som tyveri om den skyldige tilhører sikredes husstand, er ansatt hos eller i tjeneste hos den sikrede (jf. Straffeloven 260) Campingvognen Innenfor avtalt forsikringssum dekkes campingvogn med den modellbetegnelse som er beskrevet i forsikringsbeviset, inklusiv fortelt, ekstra dekk og felger, fastmontert radio-/musikkanlegg og annet utstyr slik den ble levert fra forhandler i seriemessig utførelse Bagasje Forsikringen omfatter bagasje og løsøre med inntil kr dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. Tyveri fra fortelt Mobiltelefon, penger, verdipapirer, smykker, klokker og lignende Vin, øl og brennevin utover kr Fastmontert tilleggsutstyr Forsikringen omfatter fastmontert tilleggsutstyr med inntil kr Brann Skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon som fører til åpen ild. Kortslutning i batterier alene, og oppheting som følge av dette eller annen årsak, og som ikke fører til åpen ild, regnes ikke som brann- eller eksplosjonsskade etter dette punkt Tyveri Skade som følge av tyveri, brukstyveri og forsøk på tyveri. Det ansees ikke som tyveri om den skyldige tilhører sikredes husstand, er ansatt hos eller i tjeneste hos den sikrede (jf. Straffeloven 260) Glassruteskade Bruddskade på campingvognens front-, side-, og bakvinduer av glass (også takluke), som skyldes en tilfeldig, plutselig hendelse forutsatt at ruten skiftes eller repareres. Hvis ruten repareres, erstattes inntil kr 500. Ved skifte av Vilkår Tilhengerforsikring, side 3 av 7

4 glassruter, er erstatningen begrenset til 50 % av gjenanskaffelsesverdien av campingvognen. 3.3 Kasko Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at kaskoforsikring er avtalt gjelder følgende, i tillegg til det som fremkommer i punkt 3.1 Delkasko: Kaskoskade Skade som følge av sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre hendelse. Herunder rimelige omkostninger ved transport av campingvognen fra skadestedet til nærmeste reparasjonsverksted. Transport må avtales med selskapet. Skade som skyldes frost, insekter eller gnagere. Skade på løsøre/løst utstyr i Campingvogn som skyldes ujevnheter i vei eller som følge av oppbremsing. 3.4 Veihjelp Dersom det er avtalt veihjelp under bilforsikringen som trekker hengeren, dekker denne også hengeren. 3.5 Utleie - og demonstrasjon - underslagsforsikring Er det avtalt og det fremkommer av forsikringsavtalen at forsikringen også gjelder ved utleie er kaskoforsikringen utvidet til å omfatte tap av utleid Campingvogn/tilhenger som ikke er kommet til rette innen tre måneder etter at selskapet har fått skriftlig melding om at tilhengeren er savnet. Hvis Campingvognen/tilhengeren senere er kommet til rette og erstatning er utbetalt, kan selskapet beholde Campingvognen/tilhengeren. 4. Hvilke begrensninger som gjelder : 4.1 Skader som skyldes sopp, råte, virus, bakterier og andre mikroorganismer, insekter, skadedyr eller kjæledyr. 4.2 Skade som sikrede har voldt forsettlig. 4.3 Skade som sikrede har fremkalt ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om selskapet skal betale noe, og i tilfelle hvor mye. 4.4 Skade som importør, selger eller reparatør er ansvarlig for. Fører sikredes krav ikke frem, og skaden ellers er erstatningsmessig, dekker selskapet likevel skaden og trer inn i kravet. 4.5 Skade når premien ikke er betalt (jf. FAL 5-2). Erstatning etter ansvarsforsikringen til forsikringstaker, eller den som kan identifiseres med forsikringstaker, bortfaller også. 4.6 Verdiforringelse. 4.7 Skade på elektroniske komponenter (datahjerner og andre styring- eller kontrollinnretninger), når campingvognen/tilhengeren ikke samtidig har blitt utsatt for brann, tyveri, eller skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller hærverk. Skade oppstått under utleie. 5. Endring av risiko, ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter Hvis sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, gjelder dette også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser foretatt av andre, som med sikredes eller eierens samtykke er ansvarlig for campingvognen/tilhengeren. 5.1 Endring av risiko Endres selskapets risiko for skader i forhold til det som er avtalt i forsikringsbeviset, plikter forsikringstakeren straks å underrette selskapet. Følgene av å unnlate å gi selskapet beskjed om endringer av risikoen som betinger høyere pris enn den som er betalt, er: Ved skade begrenses selskapets ansvar til forholdet mellom hva som er betalt og hva som skulle ha vært betalt. 5.2 Ansvarsbegrensninger Sikrede skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller begrense skaden. Hvis ikke kan selskapets ansvar reduseres eller falle bort, jf. Forsikringsavtaleloven 4-6 og Endring av andre avtalte forutsetninger for reduksjon av forsikringspremien. Hvilke forutsetninger som er avtalt, vil fremgå av forsikringsbeviset Anvendelse av campingvognen/tilhengeren som strider mot forutsetninger gitt i forsikringsbeviset Det foretas ombygging av campingvognen/tilhengeren. 5.3 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud Selskapet har fastsatt for å forebygge faren for skader, og for å begrense omfanget ved eventuelle skader. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf. Forsikringsavtaleloven 4-8. Det samme gjelder for andre som med sikredes samtykke er ansvarlig for campingvognen, jf. Forsikringsavtaleloven Tyverisikring Fellesregler Deler av campingvognen/tilhengeren som midlertidig er avmontert, skal være innelåst. Ekstra dekk og felger skal være innelåst. I fellesgarasje skal ekstra dekk og felger være fastlåst til bygning. Vilkår Tilhengerforsikring, side 4 av 7

5 Fastmontert utstyr skal være montert slik at det ikke kan fjernes uten bruk av verktøy eller nøkkel. Spesielt for Tilhenger Tilhenger med verdi over kr skal sikres med låseanordning. Spesielt for Campingvogn Campingvognen skal være lukket og låst når det ikke er personer i den. Radio-/musikkanlegg skal være fastmontert. Skiboks, sykkel- eller skistativ skal være fastmontert og låst. Om natten, i tiden fra man setter campingvognen fra seg om kvelden, til man tar den i bruk igjen og i alle tilfeller i tiden mellom og 06.00, skal bagasje ikke befinne seg på campingvognens tak. Løsøre som etterlates i campingvogn, skal oppbevares på sted uten innsynsmulighet Nøkler Nøkler skal oppbevares adskilt fra campingvognen når denne forlates, og på en slik måte at de ikke kan benyttes av uvedkommende. Eier eller rettmessig bruker skal ha tilsyn med nøkler som ikke er i bruk, eller sørge for at disse er innelåst i bygning eller rom i bygning Utrustning, overbelastning og vedlikehold Campingvognen/tilhengeren skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand og skal ikke overbelastes. Gods skal sikres forsvarlig. Behandling og vedlikehold av campingvognen/tilhengeren skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger og i henhold til gjeldende bestemmelser i lov/forskrift. Reparasjoner skal utføres av autorisert/godkjent verksted. 6. Forsikringsverdi/forsikringssum 6.1 Forsikringsverdien for Campingvogn/tilhenger Forsikringsverdien for campingvognen/tilhengeren som beskrevet i punkt 3, beregnes etter hva det på skadedagen vil koste Selskapet å anskaffe og omregistrere tilsvarende, eller i det alt vesentlige tilsvarende, utstyrt campingvogn/tilhenger/del av samme merke, modell, type, årgang, utførelse og stand markedsverdien. Tilleggsutstyr nevnt under punkt 3.1 verdifastsettes som i punkt 6.2. Spesialutstyr for funksjonshemmet og tilleggsutstyr som tilfredsstiller spesielle yrkesmessige behov, verdi vurderes separat. Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen vil koste selskapet å anskaffe tilsvarende, eller i det alt vesentlige tilsvarende brukt utstyr - gjenanskaffelsesverdien. 6.2 Forsikringsverdien for tilleggsutstyr Forsikringsverdien for tilleggsutstyr og sikkerhetsutrustning, når dette skades uten at campingvognen/tilhengeren er påført totalskade, settes til hva det vil koste selskapet å anskaffe ny tilsvarende, eller i det alt vesentlige tilsvarende, ting på det tidspunkt skaden inntraff. Forsikringssummen kan inngå som grunnlag for prisfastsettelsen. 7. Skademelding og oppgjørsregler 7.1 Skademelding Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi selskapet melding om skaden. Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen Brann-, tyveri-, hærverk- og personskade skal umiddelbart meldes til politiet. Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det Ved tyveri av campingvognen/tilhengeren kan selskapet kreve innlevert samtlige nøkler tilhørende denne Skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer), eller bedriftens foretaksnummer Ved tap av utstyr ut over campingvognens/tilhengerens seriemessige utførelse, må sikrede legge frem dokumentasjon for dette Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet Når selskapet har betalt erstatning, plikter sikrede på anmodning å overdra de erstattede gjenstander fri for heftelser. 7.2 Oppgjørsregler ved reparasjon Kan skaden repareres, erstattes reparasjonsomkostningene. Er det etter selskapets mening ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de med tilsvarende eller i det alt vesentlige tilsvarende deler. Hvis reparasjonen skjer ved innsetting av nye deler og de utskiftede deler er forringet som følge av tidligere ikke utbedrede skader, slitasje, korrosjon e.l., gjør selskapet et skjønnsmessig fradrag for dette. Selskapet avgjør hvorledes reparasjonen skal utføres, men sikrede har krav på å få tilbakeført campingvognen/tilhengeren til samme, eller i det alt vesentlig samme, funksjonelle stand som før skaden inntraff. (Se for øvrig punkt 7.2.3) Selskapet har rett til å bestemme om og hvor reparasjon skal foretas, samt når den skal påbegynnes En eventuell verdiforringelse, eller tap av garantiavtale etter fullført reparasjon, erstattes ikke. Reklamasjonskrav på reparasjon må rettes til verkstedet Meromkostninger til overtidsbetaling, flyfrakt og foreløpig reparasjon erstattes ikke Blir reparasjon foretatt utenom verksted, erstattes arbeidspenger med 50 % av normalpris på verksted. Vilkår Tilhengerforsikring, side 5 av 7

6 7.2.6 Påløpt merverdiavgift erstattes etter fremlagte kvitteringer Selskapet har rett til å overta utskiftede deler og kan avslå erstatning hvis de utskiftede delene ikke kan forevises. 7.3 Oppgjørsregler ved kondemnasjon Er campingvognen/tilhengeren eller del av den gått tapt, eller reparasjon av skaden etter selskapets mening ikke er lønnsom, kan selskapet foreta kontant oppgjør, eller erstatte campingvognen/tilhengeren/ delen med en tilsvarende, eller i det alt vesentlige tilsvarende, campingvogn/tilhenger/del Kjøpesummen skal dokumenteres med original kjøpekontrakt fra forhandler. Ved privat import, skal originale tollkvitteringer inngå i beregningsgrunnlaget Hvis ikke tilsvarende campingvogn gjenkjøpes, eller hvis dokumentasjon på kjøpesum eller import ikke legges frem, foretas oppgjøret etter første ledd, jf. punkt Selskapet har adgang til å foreta kontantoppgjør med hva det på skadedagen vil koste selskapet å anskaffe en slik campingvogn/tilhenger. Den skadede campingvognen/tilhengeren tilfaller selskapet Er utstyr utover campingvognens/tilhengerens seriemessige utførelse gått tapt, eller reparasjon av dette etter selskapets mening ikke er lønnsom, kan selskapet foreta kontantoppgjør, eller erstatte gjenstanden med en tilsvarende, eller i det alt vesentlige tilsvarende, gjenstand Selskapet avgjør hvem som skal ha råderetten over den skadede campingvognen/tilhengeren. Hvis sikrede beholder campingvognen/tilhengeren, gjøres fradrag for vrakverdien og omregistreringsavgiften av denne. 7.4 Oppgjørsregler for tilleggsutstyr Fradragsregel for tilleggsutstyr er som følger: Tilleggsutstyr Fradrags- Fradrag per frie år påbegynt år Radio/ musikkanlegg og annet elektronisk utstyr 1 10 %, maks 80 % Sikkerhetsutrustning 1 5 %, maks 50 % Dekk 0 20 % Felger 0 10 % Dekk og felger sammen 0 15 % Annet utstyr 1 5 %, maks 50 % Øvrig tilleggsutstyr erstattes i henhold til markedsverdien. 7.5 Oppgjørsregler for personlige eiendeler Fradragsregel for bagasje er som følger: Tilleggsutstyr: Fradrags- Fradrag per frie år: påbegynt år Elektronisk utstyr med tilbehør, for eksempel datamaskin, spillkonsoll og lignende 1 10 %, maks 80 % 7.6 Skjønn Ved skade kan avgjørelse om følgende forhold tas ved skjønn, hvis sikrede eller selskapet krever det: Verdifastsettelse Skadeansettelse Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så fall anvendelse. Skjønnet kan ikke med bindende virkning for partene ta stilling til skadeårsak og andre faktiske forhold som er avgjørende for selskapets ansvar. 7.7 Ting som kommer til rette Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Sikrede må, dersom han/hun ønsker å beholde tingen, gi skriftlig beskjed om dette innen 21 dager etter at selskapet har avsendt beskjed om at gjenstanden er kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller tingen selskapet. 7.8 Regress Har selskapet måttet foreta utbetaling for dekning av skade, som det etter forsikringsvilkårene ikke er ansvarlig for eller dersom forsikringen ikke var betalt, plikter sikrede eller den ansvarlige å betale beløpet tilbake til selskapet. Det samme gjelder i den utstrekning sikrede har gitt uriktige opplysninger om campingvognens/tilhengerens tilstand i forbindelse med skade. 8. Egenandeler I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av forsikringsbeviset eller i punktene nedenfor. Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen er fratrukket. Har sikrede flere forsikrede ting i selskapet som er berørt ved en og samme hendelse, trekkes kun den høyeste egenandelen. 8.1 Brann- og tyveriskade Egenandelen fremgår av forsikringsbeviset. For campingvogn Ved montert skadeforebyggende tiltak reduseres egenandelen med inntil kr ved: Tyveri av eller fra campingvogn med montert FGgodkjent alarm, eller fabrikkmontert alarm som var i drift Vilkår Tilhengerforsikring, side 6 av 7

7 på skadetidspunktet. Tyveri av campingvogn med FG-godkjent søke- og gjenfinningssystem som var i drift på skadetidspunktet. Tyveri av campingvogn annet FG-godkjent tyverisikringsutstyr, montert og i bruk. 8.2 Bruddskade på vindusruter Gjelder for campingvogn. Egenandelen fremgår av forsikringsbeviset. Ved reparasjon av vindusrute i stedet for skiftning, fratrekkes ingen egenandel, men erstatningen er begrenset til kr 500. Vilkår Tilhengerforsikring, side 7 av 7

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13

Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13 Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn I

Forsikringsvilkår Motorvogn I Forsikringsvilkår Motorvogn I Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Person- og varebil for privat bruk med totalvekt inntil 3500 kg, tilhenger, campingvogn og bobil. Forsikringsvilkår Motorvogn I 01.01.2015

Detaljer

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR MOTORVOGNFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 for Personbil inklusiv vare- /stasjonsbil og bobil, motorsykkel, snøscooter, traktor/ arbeidsmaskin og tilhenger/campingvogn. I tillegg til disse vilkår gjelder

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 Båtforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader som erstattes

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Forsikringsvilkår Fritidsbåt - MPF01-KAS-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateide personbiler og privat billeie forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateiede personbiler I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte

Detaljer

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1

Detaljer

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE FRITIDSBÅT VILKÅR FOR FORSIKRINGEN Y01 Y11 F01 F02 F03 F10 FRITIDSBÅT Hvilken dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. ERSTATNINGSREGLER FOR FRITIDSBÅT

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Hytteforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Forsikringsvilkår Innbo

Forsikringsvilkår Innbo Forsikringsvilkår Innbo 01.01.2015 Forsikringsvilkår Innbo Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen for Sjøoffiserforsikringen Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis Prisen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3 Innboforsikring INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva som er forsikret... 3 5 Hvilke skader som erstattes... 4 6 Endring av risiko

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 4.

Detaljer