Avtalevilkår Motorvognforsikring Best

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalevilkår Motorvognforsikring Best"

Transkript

1 Avtalevilkår Motorvognforsikring Best Gjelder fra MPBE109 Innholdsfortegnelse: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger 5. Forsikringsverdi/Forsikringssum 6. Skadeoppgjør 7. Redningsforsikring 8. Generelle vilkår. 9. Rettshjelpforsikring 10. Særvilkår: M1 Motorsykkel/Moped/Snøscooter/ATV M2 Campingbil/Campingtilhenger/ Campingpåbygg I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår. Generelle vilkår. Det til enhver tid gjeldende. Forsikringsavtaleloven, i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran bestemmelser som kan fravikes. Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. DnB NOR Designteam ne Hvem forsikringen gjelder for: Ansvarsforsikringen, se pkt. 3.1, gjelder til fordel for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker), eier og enhver rettmessig bruker av motorvognen. Vognskadeforsikringen, se pkt. 3.2, gjelder til fordel for de som er nevnt ovenfor, men slik at selskapet har sine forsikringsrettslige innsigelser i behold. Etter særskilt avtale gjelder forsikringen til fordel for panthaver og andre med økonomisk interesse i motorvognen. a. Ved eierskifte gjelder vognskadeforsikringen til fordel for ny eier inntil ny forsikring er tegnet, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskifte. Øvrige forsikringsdekninger opphører ved eierskifte. b. Forsikringen trer i kraft når den er notert av selskapets representant, ved kjøp tidligst når kjøperen overtar den økonomiske risiko. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden. 3. Hva forsikringen omfatter Når det fremgår av forsikringsbeviset, omfatter forsikringen: 3.1 Ansvarsforsikring Forsikringen dekker skade voldt av den forsikrede motorvogn med tilhenger: Lovpålagt ansvar Erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for bilansvar. Forsikringen dekker også personlig erstatningsansvar for tingskade, unntatt skade på gods som blir ført med motorvognen. Det personlige ansvar og selskapets tingskade ansvar etter BAL er til sammen begrenset til kr Rettshjelp Rettshjelp er alltid inkludert for personlig eier, rettmessig bruker eller fører. Rettshjelpsdekningen gjelder i Norden Se vilkårenes pkt Fører og passasjerulykke Fører og passasjerulykke er alltid inkludert for, rettmessig fører og passasjer. Forsikringen omfatter: Selskapet dekker ulykkesskade på fører og passasjer som rettmessig befinner seg i eller på motorvognen når motorvognen eller tilkoblet tilhenger/utstyr er den direkte årsak til skaden. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket ved en plutselig, ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. Skades flere personer ved samme ulykkestilfelle, er samlet erstatning begrenset til kr Erstatningen vil da bli forholdsmessig fordelt mellom de skadelidte. Forsikringssummene er: a. kr ved fullstendig varig medisinsk invaliditet. Ved DnB NOR Skadeforsikring Org.nr: Postadresse: 0021 Oslo Besøksadresse: Kongens gate 18, Oslo Kundeservice: Skadeservice: side 1

2 delvis invaliditet tilsvarende mindre etter invaliditetsgraden. b. kr ved død. Dog er selskapets erstatningsplikt begrenset til kr dersom den forsikrede da han døde hverken hadde ektefelle eller barn i live. 3.2 Vognskadeforsikring Vognskadedekning er felles betegnelse for tyveri-, rednings-, glass-, brann og kaskodekning. Forsikringen dekker motorvognen med fastmontert utstyr, inklusive fire ekstra dekk med orginalfelger (ved tyveri se pkt ). For radio/musikkanlegg samt ekstra lovlig fastmontert utstyr, ut over det som orginalt fulgte motorvognen fra fabrikk, er samlet erstatning begrenset til kr , - inklusiv montering. Kvittering skal foreligge. Forsikringen omfatter lakkering som svarer til motorvognens seriemessige utførelse, samt firmanavn/reklametekst Brann/Tyveri Brann- og tyveriforsikring som gjelder skade på motorvognen ved brann, kortslutning, lynnedslag og eksplosjon, samt ved tyveri, brukstyveri og forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette. Tyveri- og brannskader må straks meldes til politiet Glass Glassforsikring gjelder bruddskade på motorvognens utvendige vindusruter ved tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. Det er en betingelse for rett til erstatning at nye ruter innsettes i den forsikrede motorvogn eller repareres Redning Redningsforsikring for motorvogn med tilhenger - se vilkårenes pkt Delkasko Delkaskoforsikring gjelder skade etter pkt , og Delkaskoforsikringen dekker også personlig løsøre med inntil kr ,-. Kassettbånd, DVD- og CD-plater dekkes med inntil kr 1 000, Kasko Kaskoforsikring, som gjelder skade etter pkt , 3.2.2, og annen skade på motorvognen oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. Kaskoforsikringen dekker også personlig løsøre med inntil kr ,-. Kassettbånd, DVD- og CD-plater dekkes med inntil kr Leiebil Forutsetning for erstatning er at det foreligger en erstatningsmessig kaskoskade. Erstatningen dekker utgifter til fastavgift og kilometeravgift til leie av bil, tilsvarende nytteverdien av den skadede bil. Leiebilperioden er begrenset til normal reparasjonstid, i henhold til takst. I tillegg kan det beregnes et ventetillegg for tiden forut for at reparasjonene startes. Ved kondemnasjon, dekkkes utgifter til leiebil fra skaden er meldt til selskapet og inntil syv dager etter at erstatniningstilbud er sendt. Ved tyveri av motorvogn dekkes kostnader til leiebil regnet fra den dagen selskapet ble underrettet og bilen kommer til rette eller det foreligger et erstatningstilbud fra selskapet. - maksimalt 31 døgn. Utgifter til selvassuransedekning, personlig ulykkesforsikring, bom avgifter, drivstoff og andre driftsutgifter i tilknytning til leieforholdet dekkes ikke. Selskapet kan avgjøre fra hvilket leiebilfirma leiebil skal tas ut. Sikrede kan avtale kontant oppgjør dersom leiebil ikke benyttes. Dersom kontant erstatning avtales, vil sikrede maksimalt motta kr 250 pr. døgn. Forøvrig gjelder samme tidsbegrensninger og -beregninger som nevnt ovenfor. Selskapet svarer ikke for følgene av streik, lockout e.l. Hvis en av partene forlanger det, skal spørsmålet om reparasjonstidens lengde avgjøres ved skjønn på samme måte som beskrevet i pkt Maskinskade Maskinskadeforsikring gjelder inntil bilen er 8 år, fra den var førstegangsregistrert. Forsikringen omfatter den forsikrede bils motor, gearkasse, drivverk til dens framdrift samt elektronisk motorstyreenhet. Forsikringen dekker skade ved brudd eller brekkasje som skjer tilfeldig og plutselig. Det svares også for merkostnader som overstiger egenandelen for demontering og andre undersøkelser som er nødvendige for å fastslå om skaden skal dekkes av selskapet. Erstatningsregler for maskinskade Normalt slitasjefradrag inngår i fradraget som følge av tabellen nedenfor. Det gjøres fradrag i erstatningen når bilen er eldre enn 2 år, ut fra følgende tabell: Bil som på skadedagen har kjørt: Inntil km 0% minimum kr Inntil km 10% minimum kr inntil km 20% minimum kr inntil km 30% minimum kr inntil km 40% minimum kr inntil km 50% minimum kr inntil km 60% minimum kr inntil km 70% minimum kr over km 80% minimum kr Er de utskiftede delene vesentlig mer slitt eller forringet enn hva som regnes som normalt, kan det gjøres skjønnsmessig fradrag for dette. I tilfeller hvor det kan benyttes tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, brukte deler, gjøres det kun fradrag i arbeidspenger inklusive merverdiavgift. Skader som ikke erstattes: a. Maskinskade som oppstår under terrengkjøring. b. Maskinskade som oppstår ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver. c. Maskinskade som andre kan gjøres ansvarlig for. d. Maskinskade som er omfatet av garantiordninger eller lignende. e. Maskinskade som skyldes gradvis slitasje, korrosjon eller annen tæring. f. Maskinskade som skyldes bruk av deler som avviker fra fabrikantens utførelse, ombygging, chip - trimming o.l. g. Maskinskade som skyldes unormal bruk eller belastning av bilen. 3.3 Tilleggsforsikring Forsikringen kan utvides til å dekke: Begrenset identifikasjon Gjelder kun registrerte næringsdrivende. Erstatning ytes til sikrede selv om ansvarlig bruker av motorvognen har voldt side 2

3 skade under forhold som nevnt i pkt underpunkt a og underpunkt b. Dette gjelder likevel ikke hvis: a. Ansvarlig bruker har 10 % eierinteresse i firmaet. b. Ansvarlig bruker er styremedlem, og er tildelt firmabil i kraft av sitt styreverv. C. Ansvarlig bruker er daglig leder av firmaet. Denne bestemmelsen begrenser ikke selskapet rett til å kreve regress av den ansvarlige bruker Forhandleransvarsforsikring for ikke ansvarsforsikrede motorvogner. Forsikringen omfatter sikredes rettslige ansvar for skade voldt av ikke ansvarsforsikret motorvogn, herunder også regressansvar etter Bilansvarsloven 13 (omfatter også skade på forsikringstakerens egne, ikke ansvarsforsikrede motorvogner). Faller ansvaret bort fordi forsikringstakeren også er eier av den andre bil, skal skaden gjøres opp som om det allikevel forelå ansvar hvis heller ikke den annen bil er ansvarsforsikret og hvis skaden ikke er skjedd under transport. Erstatningen er likevel begrenset til selve kaskoskaden som gjøres opp etter motorvognforsikringsvilkårene. Selskapet svarer ikke for skade som er voldt på gate, vei eller annet sted hvor allmennheten kan ferdes hvis eieren, eller den som er ansvarlig for motorvognen, visste eller måtte forstå at motorvognen ville bli brukt der. 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger 4.1 Sikkerhetsforskrifter Forsikringen er overtatt på betingelse av at de punkter som er nevnt nedenfor overholdes. Hvis det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene eller om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Jf. Forsikringsavtaleloven, Sikkerhetsforskrift vedlikehold. Motorvognen skal være utrustet slik at den er i trafikkmessig stand. Den skal ikke overbelastes, og behandling og vedlikehold av motorvognen skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefaling og i henhold til gjeldende bestemmelser i lov og forskrift Sikkerhetsforskrift tyveri og hærverk a. Samtlige nøkler skal være fjernet fra motorvogn når det ikke er personer i den. b. Motorvognen skal være lukket og låst når den er forlatt. Samtlige nøkler skal oppbevares på betryggende måte og adskilt fra motorvognen, og de skal alltid holdes utilgjengelig for uvedkommende. c. I forbindelse med salg av motorvognen skal eieren eller en han/hun har bemyndiget til å bistå salget, være på/ i denne så lenge tenningsnøkkelen befinner seg der. d. Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, eller andre deler av motorvognen som midlertidig er avmontert, skal være innelåst i bagasjerom eller rom i bygning. Som alternativ kan ekstra dekk og felger oppbevares i fellesgarasje såfremt de er fastlåst/boltet til bygning. e. Tilleggsutstyr skal være montert til motorvogn slik at det ikke kan fjernes uten bruk av verktøy eller nøkkel. f. Verdigjenstander som fotoutstyr, radio, mobiltelefon, smykker og lignende, skal alltid oppbevares i låst separat bagasjerom, eller låst skiboks eller i lukket hanskerom. g. For motorvogn utstyrt med todelt vognkort, skal vognkortets del 2, eierdokument oppbevares adskilt fra motorvognen Sikkerhetsforskrift bruk a. Person som fører motorvognen, skal ha gyldig førerkort for den aktuelle motorvognkategori. Fører av motorvognkategori hvor sertifikat ikke er påkrevet, skal fylle kriterier som myndighetene stiller. b. Ved øvelseskjøring skal Vegtrafikklovens 26 være oppfylt. c. Motorvogn og tilhenger skal ikke belastes utover det som er angitt i vognkortet. d. Gods og løst ustyr som er med motorvognen, skal være forsvarlig sikret Sikkerhetsforskrift fører- og passasjerulykke a. Den skadede må straks søke lege og følge legens forskrifter og behandlingsopplegg. b. Den skadede må la seg undersøke av lege utpekt av selskapet dersom dette forlanges Sikkerhetsforskrift campingløsøre a. Fotoutstyr, radio- og TV-apparater skal ikke oppbevares i campingbilen/-vognen når den ikke er i bruk. b. Campingbilen/-vognen skal være låst når den forlates. 4.2 Ansvarsbegrensninger Handlinger og unnlatelser for den som med sikredes samtykke er ansvarlig for bilen, får samme virkning for sikredes rettigheter som om handlingen eller unnlatelsen var foretatt av sikrede selv. Forsikringen dekker ikke: a. Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt av en person som er påvirket av berusende eller bedøvende middel, jf.vegtrafikklovens 22, ledd, og eier eller den som er ansvarlig for motorvognen visste eller burde vite det. b. Skade på motorvognen som sikrede eller den som er ansvarlig for motorvognen har voldt forsettlig. Er skaden voldt ved grov uaktsomhet, avgjøres det under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor meget. c. Skade som oppstår ved deltagelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver. Skade som oppstår ved kjøring på bane eller lukket område. Unntatt ordinær kjøreopplæring under veiledning av autorisert kjørelærer/kjøreopplæring. d. Skade som oppstår når motorvognen er rekvirert av offentlig myndighet. e. Skade på motorvognen forårsaket av det gods som befordres med denne med mindre skaden er oppstått som følge av en annen erstatningsmessig vognskade. f. Skade ved brudd på grunn av materialsvikt, konstruksjonsfeil, frost, slitasje som er en naturlig følge av ordinær bruk, eller annen gradvis forringelse. g. Skade på dekk og slange hvis den ikke er oppstått i forbindelse med annen erstatningsmessig skade på motorvognen. Likevel svarer selskapet for skade ved brann og tyveri når forsikringen omfatter slike skader. h. Skade som importør, selger eller reparatør er ansvarlig for. Fører sikredes krav ikke frem og skaden ellers er side 3

4 erstatningsmessig, dekker selskapet likevel skaden. i. Skade oppstått ved transport av vognen med mindre transporten er et naturlig ledd i motorvognens benyttelse. j. Maskinbrudd, dvs. bruddskade på eller brekkasje av motorvognen eller deler av denne. k. Penger, bankkort, bankbøker, verdipapir og lignende. l. Skade forårsaket av insekter eller gnagere. m. Verdiforringelse. n. Utgifter til foreløpig reparasjon, overtidsbetaling, forbedringer og forandringer i forbindelse med reparasjon. o. Uten særskilt avtale svarer selskapet ikke for skade som oppstår under ervervsmessig utleie av motorvognen. p. Uten særskilt avtale svarer ikke selskapet for krig, opprør og naturkatastrofer. Forsikringen dekker heller ikke tap eller skade, eller økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket eller står i sammenheng med jordskjelv og vulkanske utbrudd, atomkjernereaksjoner, krig og krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 4.3 Forbehold om å sette ned erstatningen ved endring av risiko Premieforutsetningene er angitt i forsikringsbeviset. Selskapets ansvar nedsettes forholdsmessig dersom det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt og sikrede ikke har varslet selskapet om endringene. Erstatningen vil i slike tilfeller bli redusert til det som svarer til forholdet mellom den premien som er betalt, og den premien som skulle vært betalt. Jf. Forsikringsavtaleloven, 4-7. Når selskapet får utbetaling under ansvarsforsikring i tilfeller hvor forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt, har selskapet tilsvarende regressrett mot forsikringstakeren. I tillegg gjelder følgende særregel: Egenandelsfordobling: Hvis ikke annet er avtalt, dobles egenandelen ved vognskade når fører er under 25 år. Jf. pkt Overskredet årlig kjørelengde: Når årlig kjørelengde er angitt i forsikringsbeviset, plikter forsikringstaker straks å underrette selskapet dersom den avtalte kjørelengden overskrides. Viser det seg ved inntruffet skade at det er betalt premie etter for lav kjørelengde, reduseres erstatningen selv om overskridelsen for samme motorvogn har funnet sted i inneværende forsikrings år eller tidligere Endring av motorvognens spesifikasjoner Forsikringstaker skal straks underrette selskapet dersom det foretas endringer av motorvognens spesifikasjoner som gjør at motorvognen blir lik eller tilnærmet lik en motorvogn med høyere modell betegnelse. 4.4 Regress Har selskapet foretatt utbetaling for dekning av skade som det etter vilkårene ikke erstatter, plikter forsikringstakeren å betale beløpet tilbake til selskapet. 4.5 Premiereduksjon og premietillegg (bonus og malus) a. Premiereduksjon/Opparbeiding av bonus: Ved skadefri kjøring i forsikringsåret reduseres premien for ansvars- og vognskadeforsikringen med 10 % av premien pr. år. Etter 3 skadefrie år med 70 %, gis 75 % bonus (maksimal bonus). b. Premietillegg/Bonustap: Ved skade som fører til utbetaling for selskapet reduseres bonus. Var bonus før skade var 75 %, reduseres denne til 60 % ved neste forfall. Hvis forsikringstaker har hatt 75 % bonus de siste 5 årene, gjennomføres det ikke bonustap for første bonusreduserende skade. Hvis bonus før skade var 70 % eller mindre, reduseres bonus for hver skade med 30 %. Med bonusreduserende skade menes et skadetilfelle som fører til utbetaling av erstatning under en eller flere av de bonusreduserende forsikringer. Bonustap beregnes ikke ved tyveri-, brann, rednings- og glassruteskader, eller skade som skyldes direkte kollisjon/fysisk sammenstøt med dyr og dette er meldt i fra til politi/viltnemnda. Bonus/malus følger eieren av motorvognen, ved leasing leieren. 4.6 Premie ikke betalt Ved manglende premiebetaling opphører selskapets ansvar og erstatningen bortfaller. Erstatning etter ansvarsforsikringen, pkt 3.1 til forsikringstaker eller person som kan identifiseres med forsikringstaker, bortfaller også. Pliktig erstatning til tredjemann etter trafikkforsikringen, pkt. 3.1, kan kreves tilbakebetalt av forsikringstakeren eller av den som kan identifiseres med forsikringstakeren. 5. Forsikringsverdi/forsikringssum 5.1 Forsikringsverdi Forsikringsverdien settes til hva det ville koste å anskaffe og omregistrere tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende brukt bil i samme stand og av samme årgang, modell og type som på skadedagen. Forsikringssummen er ikke bevis for forsikringsverdien. 5.2 Forsikringssum Forsikringssummen kan inngå som grunnlag for premiefastsettelse. 6. Skadeoppgjør Ved erstatningsberegningen legges til grunn de reglene som fremgår av punktene nedenfor og eventuelt erstatningsberegning i tilleggsdekninger. Forsikringsavtaleloven, 6-1 gjelder ikke. Erstatningen utbetales så snart selskapet har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne erstatningen. Selskapet plikter ikke å foreta oppgjør før eventuelle offentlige undersøkelser er avsluttet. 6.1 Skademelding Skade skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold. Følgende skader skal meldes politiet: personskade, påkjørsel av dyr, brann, innbrudd, tyveri og hærverk. 6.2 Skjønn Fastsettelse av skadens størrelse og forsikringsverdi avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår pkt. 2 får i så fall anvendelse. 6.3 Forholdet til panthaver og andre med økonomisk interesse i motorvognen Kan medforsikret kreve dekning for sitt tap, selv om selskapet ikke er ansvarlig overfor forsikringstaker eller en annen medforsikret, inntrer selskapet i eventuell panterett/ sikkerhetsrett i samme utstrekning som den betalte erstatning. Selskapet plikter ikke å betale større erstatning til panthaver og andre med økonomisk interesse i bilen, enn nedgang i omsetningsverdi som følge av skaden. Den som framsetter krav mot selskapet, må dokumentere at forsikringstakeren/leieren, eventuelt kausjonisten, ikke har evne side 4

5 til å erstatte skaden eller det oppståtte tap. Omkostninger i den forbindelse erstattes ikke. 6.4 Alternative oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør reparasjon gjenanskaffelse, eller at selskapet fremskaffer ting tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende den skadde tingen. Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. 6.5 Erstatningsberegning Før fradrag av egenandel beregnes erstatningen slik: Totalforsvunnet og totalskadet kjøretøy Er motorvognen tapt, eller er reparasjon av skaden etter selskapets vurdering ikke teknisk mulig (totalskade) eller økonomisk forsvarlig, erstattes skaden med det beløp som det på skadetidspunktet koster å anskaffe en motorvogn i samme stand og av tilsvarende fabrikat, type og årgang - markedsverdien. Selskapet avgjør hvem som skal ha råderetten over den skadede motorvognen. Hvis sikrede beholder motorvognen, gjøres fradrag for gjenverdi og omregistreringsavgift Nyverdierstatning for person-/varebil ( 60 % -regel) Forsikringstakeren har rett til ny motorvogn av samme seriemessige utførelse og med fastmontert tilbehør (fabrikkmontert) merke, modell og årgang, dersom: Reparasjonsomkostningene vil overstige 60 % av motorvognens nyanskaffelsesverdi inklusive det fabrikkmonterte tilbehør på skadedagen (bergnings- og reparasjonsomkostninger ansees ikke som reparasjonskostnader) motorvognen ikke har kjørt over km og ikke tidligere har vært utsatt for skade skaden inntreffer innen 36 mndr. etter at motorvognene som fabrikkny var registrert på forsikringstakeren motorvognen ikke er registrert som buss, er leaset, trafikkskolebil og utleiebil motorvognene ikke er særskilt registrert som eksportvogn (tollskilt) eller på særskilte kjennemerker for diplomatiet (CD). Selskapet kan foreta kontantoppgjør. Motorvognen tilfaller selskapet Reparasjon Kan skaden repareres, erstattes reparasjonskostnadene. Hvis reparasjon av de enkelte deler vil være teknisk eller økonomisk uforsvarlig, utskiftes de med likeverdige deler. selskapet kan betale kontanterstatning, uavhengig av om skaden repareres eller ikke Kontanterstatningen Kontanterstatningen kan ikke overstige det beløp som selskapet måtte ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse. Arbeidskostnadene ved kontantoppgjør erstattes med inntil 50 % i forhold til normalpris på verksted. Selskapet betaler investerings-/merverdiavgift etter fremlagte kvitteringer Fastmontert ustyr Ved skade eller tap av fastmontert radio/musikkanlegg/ videoutstyr, reduseres erstatningen med 10 % pr. påbegynt år fra og med 2. år etter at gjenstanden var ny. Maksimal avkortning er 50 %. Dagens anskaffelsespris legges til grunn. 6.6 Dokumentasjon Dokumentasjon for skadde/tapte gjenstander skal fremlegges hvis selskapet forlanger det. Selskapet kan også forlange at kvittering for gjenkjøp fremlegges før erstatning utbetales. 6.7 Egenandeler I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av punktene nedenfor. Egenandelen skal fratrekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkår eller lov. Det trekkes bare en egenandel for hvert skadetilfelle - den høyeste Ansvarsskade Ved ansvarsskade, jfr. pkt. 3.1, trekkes ingen egenandel Brann- og tyveriskade Egenandelen er kr 4 000,- Kan det dokumenteres at FG-godkjent tyverialarm var i drift på skadetidspunktet, fratrekkes ingen egenandel ved tyveri av eller innbrudd i bilen. Har motorvognen installert sporingssystem basert på radiosignal, fratrekkes ingen egenandel ved tyveri av motorvognen Glassruteskade Egenandelen er kr Dersom ruten repareres og ikke skiftes trekkes ingen egenandel Redning / Veihjelp Egenandelen er kr 500. Det fratrekkes ingen egenandel når samme skadetilfelle fører til fradrag av egenandel for vognskade Kaskoskade Egenandelen er kr hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. Hvis ikke annet er avtalt, dobles egenandelen ved vognskade når fører er under 25 år. Jf. pkt Kollisjon med dyr Ved skade som skyldes direkte kollisjon/fysisk sammenstøt med dyr og dette er meldt i fra til politi/viltnemnda, trekkes ingen egenandel. Ved forhøyet egenandel reduseres den avtalte egenandel med kr Maskinskade Egenandelen er kr Hvis fradraget i følge erstatningsreglene i punkt utgjør mer enn kr 4000, trekkes ikke egenandel. 7. Redningsforsikring Redningsforsikringen gjelder ikke for utleiebil, demonstrasjonsbil, drosje, buss, ambulansebil, utrykningsbil, campingbil, snøscooter eller ved kjøring med prøvekjennemerke. For disse motorvogner dekkes kun rimelige utgifter til transport av motorvogn etter erstatningsmessig skade under pkt , som er nødvendige for flytting fra det sted skaden skjedde, til nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen. 7.1 Forsikringen dekker: Hjemreise og hjemtransport av fører- og passasjer Selskapet dekker nødvendige merutgifter ved reise til bestemmelsessted eller hjemsted med rimeligste kommunikasjonsmiddel når: a. fører eller passasjer (ikke haikere) rammes av ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller død, og av den grunn blir forhindret i å fortsette reisen med motorvogn, eller må søke hjelp hos nærmeste lege eller sykehus. Det skal legges fram kvittering for utgifter som kreves erstattet. Videre skal det legges fram legeerklæring. Dersom spesiell transport har vært nødvendig, skal dette gå fram av legeerklæringen. b. fører og passasjer (ikke haikere) ikke kan fortsette reisen fordi motorvognen grunnet vognskade eller annen form for driftsstopp ikke kan settes i trafikksikker stand innen rimelig tid, eller hvis motorvognen er stjålet og ikke kommet til rette innen rimelig tid. Det skal legges fram kvittering for utgifter som kreves erstattet, side 5

6 og erklæring fra verksted om årsaken til driftsstoppen. For passasjerer betales mer omkostninger høyst til det sted hvor vedkommende ble med motorvognen, eller til motorvognens hjemsted hvis passasjeren skulle være med dit Berging, tauing og transport av motorvogn/tilhenger Selskapet dekker nødvendige utgifter til berging eller tauing til nærmeste verksted eller - hvis det faller rimeligere - reparasjon på stedet når reisen med motorvognen ikke kan fortsette på grunn av vognskade eller annen form for driftsstopp. Utgifter til deler erstattes ikke. Selskapet dekker også utgifter til hjemtransport eller henting av motorvogn/tilhenger som er blitt etterlatt på grunn av omstendigheter angitt i dette punktet og i pkt. 7.1 A. Transportutgifter skal godkjennes av selskapet på forhånd. Selskapet avgjør om erstatningen skal ytes for transport til hjemstedet eller annet hensiktsmessig sted for sikrede Feriereiser utenfor Norden Leiebil Ved feriereiser utenfor Norden, dersom motorvognen ikke kan settes i trafikksikker stand innen 2 arbeidsdager eller er stjålet, dekker vi utgifter til fastavgift og kilometeravgift til leie av bil, tilsvarende nytteverdien av det skadede kjøretøyet, med unntak av utgifter til selvassuransedekning, personlig ulykkesforsikring, bom avgifter, drivstoff og andre driftsutgifter i tilknytning til leieforholdet. Leiebil dekkes for en tid tilsvarende den planlagte ferie, maksimalt 30 dager. Dekning for leiebil skal alltid avtales med selskapet på forhånd. Selskapet kan avgjøre fra hvilket leiebilfirma leiebil skal tas ut Forsikringen dekker ikke: a. Skade som sikrede har voldt forsettlig b. Skade som sikrede har voldt ved grov uaktsomhet. Det kan underhensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig avgjøres om selskapet skal erstatte en del av skaden, jf. Forsikringsavtaleloven, 4-9 c. Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt av en person som er påvirket av berusende eller bedøvende middel og sikrede eller den som er ansvarlig for motorvognen, visste eller måtte forstå det d. Utgifter som kan kreves erstattet gjennom garantiordning e.l. e. Utgifter til reperasjon på verksted. f. Utgifter til deler. g. Utgifter for haiker. h. Utgifter til videre transport av dyr. i. Skade eller tap som oppstår når motorvognen er rekvirert av offentlig myndighet. 8. Generelle vilkår De Generelle Vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i dette Avtalevilkåret eller i Forsikringsbeviset. 9. Rettshjelpforsikring 9.1 Selskapet dekker utgiftene til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten erstattes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Idømte saksomkostninger erstattes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans erstattes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkergod. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler(jf. domstolloven 1), og ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Hvis den forsikrede motorvogn er solgt, og forsikringen opphørt i forbindelse med salget, erstattes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av selger. Rettshjelputgiftene erstattes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttredelse var kjent med det som senere ble tvistegrunnlaget og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. 9.2 Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom er tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet, dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger til fratrekk i erstatningen. 9.3 Forsikringssum og egenandel Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap. Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke på forhånd er godkjent av selskapet. I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. 9.4 Utgifter selskapet ikke erstatter Selskapet erstatter ikke utgifter ved: a. Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv, eller med entreprise eller transportoppdrag. b. Tvist som gjelder annen fast eiendom enn den som er nevnt i forsikringsbeviset. c. Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, underholdningsbidrag, bodeling og oppløsning av sameiet etablert av samboende samt skiftesaker. d. Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene. e. Tvist som gjelder personskadeerstatning, hvor annet selskap har erkjent ansvar for skaden. f. Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, og som gjelder konkurs- eller akkordforhandlinger hvis sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. g. Straffesak,ærekrenkelses sak og erstatningskrav i slike saker. h. Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. i. Likevel erstattes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling untatt fra dekning. 9.5 Andre bestemmelser om rettshjelp: Vil sikrede søke rettshjelp i tvist som omfattes av forsikringen, underrettes selskapet snarest mulig, og senest ett år etter at advokat er engasjert. Meldingen skal skje skriftlig. Hvis rettshjelp er nødvendig utenfor Norge, bestemmer selskapet hvilken advokat som skal engasjeres. For øvrig velger sikrede selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. side 6

7 9.6 Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig og skal søke fri rettshjelp, fritt rettsråd og andre offentlige rettshjelpordninger, hvis det er på det rene at slik støtte ikke vil bli innvilget. 9.7 Sikrede bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn eller som er større enn sikredes interesse i saken. Hvis det er flere parter på samme side, skal det ved vurderingen således tas hensyn til at partene til ivaretakelse av likeartede interesser som ikke står i strid med hverandre, slik at selskapet kan kreve at det benyttes samme juridiske og tekniske bistand. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Ved oppgjøret har selskapet samme rett som den sikrede til å få dokumentert hvordan salæret er beregnet. Medgått tid skal spesifiseres. Før oppgjøret foretas, kan selskapet kreve at dokumentasjon for betalt egenandel fremlegges. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den Norske Advokatforening. 10. Særvilkår motorvognforsikring 10.1 Særvilkår M1 - Moped, motorsykkel, snøscooter og ATV Hva forsikringen omfatter. Av motorvognforsikringsvilkårenes pkt. 3 fremgår det hva forsikringen kan omfatte. I forsikringsbeviset er det angitt hvilken forsikringsform det er truffet avtale om Hvilke begrensninger som gjelder. a. Selskapet svarer ikke for tap av penger, bankbøker, verdipapir, kreditt-/ betalingskort, kunstgjenstander, antikviteter, smykker, mat, vin og brennevin, cd-er, DVD er, og kassetter. b. Kaskoforsikringen omfatter ikke skade: på løst utstyr og personlige eiendeler som skyldes annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning enn slik skade som rammer campingvognen utenfra. c. Tyveriforsikringen omfatter ikke skade eller tap som ikke er meldt politiet. Dessuten gjelder begrensninger i selskapets erstatningsplikt etter Motorvognforsikringsvilkårenes pkt. 4. d. Når forsikret campingtilhenger på fast plass blir fjernet, og fortelt av tre blir stående, er dette kun dekket mot brann. Demontert og lagret fortelt av tre dekkes også kun mot brann. Terrasse i tre dekkes likeledes bare mot brann Oppgjørsregler ved vognskade. I tillegg til forsikringsvilkårenes pkt gjelder følgende bestemmelse: Kommer motorvognen ikke til rette etter tyveri begrenses kontanterstatningen til 60 % av markedsverdien. Sikrede har likevel rett til å gjenskaffe motorvognen innen 60 dager. For den del av erstatningen som brukes til gjenanskaffelse er kontanterstatningen ikke begrenset til 60 % av markedsverdien. I tillegg til forsikringsvilkårenes pkt gjelder følgende bestemmelse: Blir skaden ikke reparert, selv om reparasjon ville vært økonomisk forsvarlig, kan kontanterstatning ikke kreves Bonus Vilkårenes pkt. 4.5., gjelder for motorsykkel. Det beregnes ikke bonus for moped, snøscooter, ATV Særvilkår M2- Vognskadeforsikring for campingbiler, campingtilhenger, campingpåbygg og campinginnredning. For dette særvilkår gjelder Motorvognforsikringsvilkårene så langt de er anvendelige Hva er forsikret Av forsikringsbeviset fremgår hva som er forsikret. a. Campingtilhenger i seriemessig utførelse og fabrikkmontert ekstrautstyr. b. Campingbil i seriemessig utførelse og fabrikkmontert ekstrautstyr. c. Campingpåbygg med fastmontert innredning til bilchassis. d. Fastmonterbar campinginnredning til bil. e. Fortelt og annet fastmontert ekstrautsyr etter spesifikasjoner i forsikringsbeviset. Fortelt kan i tillegg til tøy telt, være av tre og omfatte terrasse i tre. f. Løst utstyr og personlige eiendeler i campingtilhenger, campingbil og campingpåbygg med til sammen kr , dog begrenset til kr for hver enkelt gjenstand (førsterisiko). g. Fotoutstyr regnes i denne sammenheng som en gjenstand. Forsikringen gjelder til fordel for eier/rettmessig bruker og dennes husstand. h. Forsikringen gjelder kun det som er medregnet i premieberegningsgrunnlaget. side 7

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 24.11.2012 MPBA112 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Avtalevilkår Motorvognforsikring Basis

Avtalevilkår Motorvognforsikring Basis Avtalevilkår Motorvognforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2009 MPBA109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 01.06.2009 MPBE209 Innholdsfortegnelse: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 11.11.2011 MPBA211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert BILFORSIKRING NORMVILKÅR Normen kun sikrede i egenskap av privatperson og gir ikke dekning privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste arbeidsgiver eller privatperson som driver næringsvirksomhet

Detaljer

Avtalevilkår. P 602 Motorvogn >3,5 t Lastebil/buss

Avtalevilkår. P 602 Motorvogn >3,5 t Lastebil/buss Avtalevilkår P 602 Motorvogn >3,5 t Lastebil/buss Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Side 2 av 6 1 Hvilke utgifter selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder Når det fremgår av forsikringsbeviset

Detaljer

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Campingvogn - Tilhenger Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Forsikringsvilkår campingvogn - tilhenger MPC01-01 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 Hvor forsikringen gjelder 3 Hva forsikringen omfatter 4 Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6

Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6 Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingvogn/tilhenger Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Snøscooter Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger som gjelder

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 01.10.2016 MPBA216 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 01.01.2016 MPBA116 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Moped Kasko Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR MOTORVOGNFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 for Personbil inklusiv vare- /stasjonsbil og bobil, motorsykkel, snøscooter, traktor/ arbeidsmaskin og tilhenger/campingvogn. I tillegg til disse vilkår gjelder

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra Gjelder fra 01.10.2016 MPBE216 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Snøscooter Ansvar Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra 01.01. 2016 LK116 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn Felles forsikringsvilkår Erstatter 01.01.2010 Felles forsikringsvilkår Forsikringsavtalen er regulert av: 1. Forsikringsavtaleloven (FAL) og Bilansvarsloven (BAL) Ovennevnte og andre lover som regulerer

Detaljer

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING bmf.no Hva betyr begrepene? Når forsikringsselskapene snakker med deg som kunde kan det noen ganger være ord eller uttrykk som er vanskelige å forstå.

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra 01.01.2009 LK 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer i kraft 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Personbil Maks. Gjelder fra 01.01.2016 MPB01- M02

Personbil Maks. Gjelder fra 01.01.2016 MPB01- M02 Personbil Maks Gjelder fra 01.01.2016 MPB01- M02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Personbil Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPB01- D02

Personbil Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPB01- D02 Personbil Delkasko Gjelder fra 01.01.2014 MPB01- D02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Veterankjøretøy Delkasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Delkasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Delkasko Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Veterankjøretøy Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Kasko Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Snøscooter Kasko. Gjelder fra MPS01-01

Snøscooter Kasko. Gjelder fra MPS01-01 Snøscooter Kasko Gjelder fra 01.01.2017 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 INNHOLD: Innledende bestemmelser Begrensninger Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Vilkår Bil næring Vilkårs id: NMO-320.000-002 av 01.10.2014. Bonus Vilkårs id: NMO-004.413-002 av 01.10.2014. 1. Hvem forsikringen gjelder for

Vilkår Bil næring Vilkårs id: NMO-320.000-002 av 01.10.2014. Bonus Vilkårs id: NMO-004.413-002 av 01.10.2014. 1. Hvem forsikringen gjelder for Vilkår Bil næring Vilkårs id: NMO-320.000-002 av 01.10.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Rettmessig fører/bruker av bilen. Når det er avtalt gjelder forsikringen for innehaver av

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke svarer for...

Detaljer

Innhold Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

Innhold Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (gjelder når det fremgår

Detaljer

Motorsykkel Ansvar. Gjelder fra MPM01- A02

Motorsykkel Ansvar. Gjelder fra MPM01- A02 Motorsykkel Ansvar Gjelder fra 01.01.2017 MPM01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Snøscooterforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

Snøscooter og weasel/beltemaskin

Snøscooter og weasel/beltemaskin Forsikringsvilkår av 1.6.2013 for Snøscooter og weasel/beltemaskin 1 Hvem forsikringen gjelder til fordel for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke begrensninger

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (som gjelder når det fremgår

Detaljer

Motorvognforsikring for uteleiebiler

Motorvognforsikring for uteleiebiler Avamera Motorvognforsikring for uteleiebiler Vilkår av 01.10.2015 1. Motorvognforsikring for utleiebil.side 1 2. Kaskoforsikring.side 2 3. Ansvarsforsikring.side 3 4. Fører- og passasjerulykke.side 3 5.

Detaljer

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Traktorforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2016 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (som gjelder når det fremgår

Detaljer

Vilkår for Motorvognforsikring

Vilkår for Motorvognforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for. Motorvogn. Gjelder for: Personbil og minibuss under 3500 kg. Tilhenger, campingvogn, campingbil og moped.

Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for. Motorvogn. Gjelder for: Personbil og minibuss under 3500 kg. Tilhenger, campingvogn, campingbil og moped. Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for Motorvogn Gjelder for: Personbil og minibuss under 3500 kg. Tilhenger, campingvogn, campingbil og moped. Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

Vilkår for Motorvognforsikring

Vilkår for Motorvognforsikring Vilkår av 1. januar 2016 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Mopedforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Campingvogn og Tilhenger

Campingvogn og Tilhenger for Ledernes private skadeforsikringer Campingvogn og Tilhenger Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Veterankjøretøy Delkasko

Veterankjøretøy Delkasko Veterankjøretøy Delkasko Gjelder fra 01.01.2017 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (som gjelder når det fremgår

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Motorsykkel Delkasko. Gjelder fra MPM01- D02

Motorsykkel Delkasko. Gjelder fra MPM01- D02 Motorsykkel Delkasko Gjelder fra 01.01.2017 MPM01- D02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV. - Forsikringsbeviset. - Forsikringsvilkår og særvilkår. - Generelle vilkår

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV. - Forsikringsbeviset. - Forsikringsvilkår og særvilkår. - Generelle vilkår 1 INNHOLD 1. Om forsikringen... 3 2. Ansvar... 3 3. Kasko... 4 4. Delkasko mopedbil... 5 5. Brann... 5 6. Tyveri... 6 7. Redning... 7 8. Fører- og passasjerulykke... 8 9. Rettshelp... 12 10. Premiereduksjon

Detaljer

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra 05.06.2010 LK 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som erstattes

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn III

Forsikringsvilkår Motorvogn III Forsikringsvilkår Motorvogn III Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Moped, motorsykkel, snøscooter og ATV Forsikringsvilkår Motorvogn III 01.01.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Kasko...

Detaljer

Gjelder fra

Gjelder fra Moped Delkasko Gjelder fra 01.01.20 6 MPP01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Vilkår Motorvognforsikring Vilkårs id: PMO-357.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Motorvognforsikring Vilkårs id: PMO-357.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Motorvognforsikring Vilkårs id: PMO-357.000-001 av 27.12.2012 Vilkårene gjelder for motorvogner inkludert 2-hjulinger, campingbiler og traktorer til fritidsbruk. Betegnelsen kjøretøy brukes på alle

Detaljer

Vilkår for Lastebil, Buss, Traktor og Arbeidsmaskin

Vilkår for Lastebil, Buss, Traktor og Arbeidsmaskin Vilkår av 1 mars 2009 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (Gjelder når det fremgår

Detaljer

Vilkår motorvogn (motor03)

Vilkår motorvogn (motor03) Vilkår motorvogn (motor03) Motorvognforsikring. For motorvogner (inkl. tohjulinger og traktor/arbeidsmaskiner) og campingvogn/tilhengere med totalvekt inntil 7 500 kg. Forsikringsvilkår I dette dokumentet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11

Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11 Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

LOFAVØR MOPED KASKO. Vilkår av 03.05.2010. Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen og sikkerhetsforskrifter.

LOFAVØR MOPED KASKO. Vilkår av 03.05.2010. Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen og sikkerhetsforskrifter. LOFAVØR MOPED KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding om skade

Detaljer

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Bilforsikring PS601 i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Introduksjon Forsikringstaker er GoMore ApS, videre kalt GoMore, som driver nettsiden gomore.no Bileier er personen bilen

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn III

Forsikringsvilkår Motorvogn III Forsikringsvilkår Motorvogn III Gjeldende fra 01.07.2015 Gjelder for: Moped, motorsykkel, snøscooter og ATV Forsikringsvilkår Motorvogn III 01.07.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Kasko...

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2017 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING KASKO Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? I denne korte oversikt gir vi en orientering om de rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting. Skademelding Skaden må

Detaljer

Snøscooter Delkasko. Gjelder fra MPS01-01

Snøscooter Delkasko. Gjelder fra MPS01-01 Snøscooter Delkasko Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

INNHOLD. Særvilkår... 20 FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV. - Forsikringsvilkår og særvilkår. - Generelle vilkår

INNHOLD. Særvilkår... 20 FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV. - Forsikringsvilkår og særvilkår. - Generelle vilkår 1 INNHOLD 1. Om forsikringen... 3 2. Ansvar... 3 3. Kasko... 4 4. Delkasko... 5 5. Brann... 6 6. Tyveri... 7 7. Glass... 8 8. Redning... 9 9. Fører- og passasjerulykke... 10 10. Rettshelp... 14 11. Premiereduksjon

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn I

Forsikringsvilkår Motorvogn I Forsikringsvilkår Motorvogn I Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Person- og varebil for privat bruk med totalvekt inntil 3500 kg, tilhenger, campingvogn og bobil. Forsikringsvilkår Motorvogn I 01.01.2015

Detaljer

Vilkår Motorkjøretøy. Innhold. Bilansvar. Brann. Tyveri. Vognskade. 2. Hvor forsikringen gjelder. 3. Hva som er forsikret

Vilkår Motorkjøretøy. Innhold. Bilansvar. Brann. Tyveri. Vognskade. 2. Hvor forsikringen gjelder. 3. Hva som er forsikret Side 1 av 8 Vilkår Motorkjøretøy Gjeldende fra 01.04.2008. Gjelder for personbil og varebil. I tillegg gjelder generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven. Innhold Bilansvar Vognskade Brann, tyveri, glass

Detaljer

Omkostninger i forbindelse med rettslig tvist knyttet til motorvognen er også omfattet. Videre omfattes:

Omkostninger i forbindelse med rettslig tvist knyttet til motorvognen er også omfattet. Videre omfattes: Fritidstraktor Delkasko Gjelder fra 01.01.2016 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Forsikringsvilkår. for deg som er privatkunde i DUBORGH

Forsikringsvilkår. for deg som er privatkunde i DUBORGH Forsikringsvilkår for deg som er privatkunde i DUBORGH Gjeldende fra 01-07-2009 HVA ER FORSIKRING? Det var en gang det å bli forsikret var et partnerskap på liv og eksistens, som krevde stor gjensidig

Detaljer