Avtalevilkår Motorvogn Best

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalevilkår Motorvogn Best"

Transkript

1 Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger 5. Forsikringsverdi/forsikringssum 6. Skadeoppgjør 7. Egenandeler 8. Redning 9. Rettshjelp I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår. Generelle vilkår. Det til enhver tid gjeldende. Forsikringsavtaleloven, i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene. Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som er fraveket. Disse forsikringsvilkårene gjelder for DNB Skadeforsikring, senere kalt selskapet. DNB.NO MPBE211 09/11 INVOLVE 1. Hvem forsikringen gjelder for Ansvarsforsikringen, se pkt. 3.1, gjelder til fordel for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker), eier og enhver rettmessig bruker av motorvognen. Vognskadeforsikringen, se pkt. 3.2, gjelder til fordel for de som er nevnt ovenfor, men slik at selskapet har sine forsikringsrettslige innsigelser i behold. Etter særskilt avtale gjelder forsikringen til fordel for panthaver og andre med økonomisk interesse i motorvognen. a. Ved eierskifte gjelder forsikringen til fordel for ny eier inntil ny forsikring er tegnet, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskifte. b. Forsikringen trer i kraft når den er notert av selskapets representant. Ved kjøp tidligst når kjøperen overtar den økonomiske risiko. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden. 3. Hva forsikringen omfatter Når det fremgår av forsikringsbeviset, omfatter forsikringen: 3.1 Ansvarsforsikring Forsikringen dekker skade voldt av den forsikrede motorvogn med tilhenger: Lovpålagt ansvar Erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for bilansvar. Forsikringen dekker også personlig erstatningsansvar for tingskade, unntatt skade på gods som blir ført med motorvognen. Det personlige ansvar og selskapets tingskade ansvar etter bilansvarsloven (BAL) er til sammen begrenset til kr Rettshjelp Rettshjelp er alltid inkludert for personlig eier, rettmessig bruker eller fører. Rettshjelpsdekningen gjelder i Norden Se vilkårenes pkt Fører- og passasjerulykke Fører- og passasjerulykke er alltid inkludert for rettmessig fører og passasjer. Forsikringen omfatter: Selskapet dekker ulykkesskade på fører og passasjer som rettmessig befinner seg i eller på motorvognen når motorvognen eller tilkoblet tilhenger/utstyr er den direkte årsak til skaden. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket ved en plutselig, ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. Skades flere personer ved samme ulykkestilfelle, er samlet erstatning begrenset til kr Erstatningen vil da bli forholdsmessig fordelt mellom de skadelidte. Forsikringssummene er: a. kr ved fullstendig varig medisinsk invaliditet. Ved delvis invaliditet tilsvarende mindre etter invaliditetsgraden. b. kr ved død. Dog er selskapets erstatningsplikt begrenset til kr dersom den forsikrede da han døde hverken hadde ektefelle eller barn i live. 3.2 Vognskadeforsikring Vognskadeforsikring er en fellesbetegnelse for tyveri-, rednings-, glass-, brann- og kaskodekning. Forsikringen dekker motorvognen med fastmontert utstyr, inklusive fire ekstra dekk med orginalfelger (ved tyveri se pkt ). For radio/musikkanlegg samt ekstra lovlig fastmontert utstyr, ut over det som orginalt fulgte motorvognen fra fabrikk, er samlet erstatning begrenset til kr , inklusiv montering. Kvittering skal foreligge. Forsikringen omfatter lakkering som svarer til DNB Skadeforsikring Org.nr.: Postadresse: 0021 Oslo Besøksadresse: Kongens gate 18, Oslo Telefon:

2 motorvognens seriemessige utførelse, samt firmanavn/ reklametekst Brann/Tyveri Brann- og tyveriforsikring som gjelder skade på motorvognen ved brann, kortslutning, lynnedslag og eksplosjon, samt ved tyveri, brukstyveri og forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette. Tyveri- og brannskader må straks meldes til politiet Glass Glassforsikring gjelder bruddskade på motorvognens utvendige vindusruter ved tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. Det er en betingelse for rett til erstatning at nye ruter innsettes i den forsikrede motorvogn eller repareres Redning Redningsforsikring for motorvogn med tilhenger se vilkårenes pkt Delkasko Delkaskoforsikring gjelder skade etter pkt , og Delkaskoforsikringens pkt.3.2.1, dekker også personlig løsøre/bagasje med inntil kr Av dette er, DVDog CD-plater begrenset til kr Kasko Kaskoforsikring, som gjelder skade etter pkt , 3.2.2, og annen skade på motorvognen oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. Kaskoforsikringen dekker også personlig løsøre/bagasje med inntil kr Av dette er, DVD- og CD- plater begrenset til kr Leiebil Forutsetning for erstatning er at det foreligger en erstatningsmessig kaskoskade eller maskinskade. Erstatningen dekker utgifter til fastavgift og kilometeravgift til leie av bil, tilsvarende nytteverdien av den skadede bil. Leiebilperioden er begrenset til normal reparasjonstid, i henhold til takst. I tillegg kan det beregnes et ventetillegg før reparasjonene startes. Ved kondemnasjon, utgjør leietiden antall døgn som medgår til å skaffe tilsvarende motorvogn, maksimalt 14 dager etter at oppgjør er foretatt. Ved tyveri av motorvogn, som kommer til rette, utgjør leietiden antall døgn, fra den dagen selskapet ble underrettet og bilen kommer til rette. Ved tyveri av motorvogn, som ikke kommer til rette, utgjør leietiden antall døgn som medgår til å skaffe tilsvarende motorvogn, maksimalt 14 dager etter at oppgjør er foretatt. Leietiden vil i alle tilfeller være begrenset til 31 dager, uten etter særskilt avtale med selskapet. Utgifter til leiebilens selvassuransedekning, personlig ulykkesforsikring, bom avgifter, drivstoff og andre driftsutgifter i tilknytning til leieforholdet dekkes ikke. Selskapet kan avgjøre fra hvilket leiebilfirma leiebil skal tas ut. Sikrede kan avtale kontant oppgjør dersom leiebil ikke benyttes. Dersom kontanterstatning avtales, vil sikrede maksimalt motta kr 250 pr. døgn. For øvrig gjelder samme tidsbegrensning og beregninger som nevnt ovenfor Maskinskade Maskinskadeforsikring gjelder inntil bilen er 8 år, fra den var førstegangsregistrert. Forsikringen omfatter den forsikrede bilens motor, girkasse, drivverk til dens framdrift samt elektronisk motorstyreenhet. Forsikringen dekker skade ved brudd eller brekkasje som skjer tilfeldig og plutselig. Det svares også for merkostnader, og andre undersøkelser som er nødvendige for å fastslå om skaden skal dekkes av selskapet. Erstatningsregler for maskinskade Normalt slitasjefradrag inngår i fradraget som følge av tabellen nedenfor. Det gjøres fradrag i erstatningen når bilen er eldre enn 2 år, ut fra følgende tabell: Bil som på skade dagen har kjørt: Inntil km 0 % minium kr Inntil km 10 % minium kr Inntil km 20 % minium kr Inntil km 30 % minium kr Inntil km 40 % minium kr Inntil km 50 % minium kr Inntil km 60 % minium kr Inntil km 70 % minium kr Over km 80 % minium kr Er de utskiftede delene vesentlig mer slitt eller forringet enn hva som regnes som normalt, kan det gjøres skjønnsmessig fradrag for dette. I tilfeller hvor det kan benyttes tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, brukte deler, gjøres det kun fradrag i arbeidspenger inklusive merverdiavgift. Maskinskadeforsikringen dekker ikke: a. Skade som oppstår under terrengkjøring. b. Skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver. c. Skade som andre kan gjøres ansvarlig for. d. Skade som er omfattet av garantiordninger eller lignende. e. Skade som skyldes manglende service iht. servicebok/ fabrikantens instruksjoner, gradvis slitasje, korrosjon eller annen tæring. f. Skade som skyldes bruk av deler som avviker fra fabrikantens utførelse, ombygging, chip-trimming o.l. g. Skade som skyldes unormal bruk eller belastning av bilen. h. Skade på batteri til El og Hybridbil Begrenset identifikasjon Gjelder kun for registrerte næringsdrivende. Erstatning ytes til sikrede selv om ansvarlig bruker av motorvognen har voldt skade under forhold som nevnt i pkt. 4.2, underpunkt a og b. Dette gjelder likevel ikke hvis: a. Ansvarlig bruker har mer enn 10 % eierinteresse i firmaet. b. Ansvarlig bruker er styremedlem, og er tildelt firmabil i kraft av sitt styreverv. c. Ansvarlig bruker er daglig leder av firmaet. Denne bestemmelsen begrenser ikke selskapets rett til å kreve regress av den ansvarlige bruker. 2

3 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger 4.1 Sikkerhetsforskrifter Forsikringen er overtatt på betingelse av at de punkter som er nevnt nedenfor overholdes. Hvis det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Jf. forsikringsavtaleloven, Sikkerhetsforskrift vedlikehold Motorvognen skal være utrustet slik at den er i trafikkmessig stand. Den skal ikke overbelastes, og behandling og vedlikehold av motorvognen skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefaling og i henhold til gjeldende bestemmelser i lov og forskrift Sikkerhetsforskrift tyveri og hærverk a. Samtlige nøkler skal være fjernet fra motorvogn når det ikke er personer i den. b. Motorvognen skal være lukket og låst når den er forlatt. Samtlige nøkler skal oppbevares på betryggende måte og adskilt fra motorvognen, og de skal alltid holdes utilgjengelige for uvedkommende. c. I forbindelse med salg av motorvognen skal eieren eller en han/hun har bemyndiget til å bistå salget, være på/i denne så lenge tenningsnøkkelen befinner seg der. d. Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, eller andre deler av motorvognen som midlertidig er avmontert, skal være innelåst i bagasjerom eller rom i bygning. Som alternativ kan ekstra dekk og felger oppbevares i fellesgarasje såfremt de er fastlåst/boltet til bygning. e. Tilleggsutstyr skal være montert til motorvogn slik at det ikke kan fjernes uten bruk av verktøy eller nøkkel. f. Verdigjenstander som fotoutstyr, radio, mobiltelefon, smykker og lignende, skal alltid oppbevares skjult for innsyn i låst separat bagasjerom, eller låst skiboks eller i lukket hanskerom. g. For motorvogn utstyrt med todelt vognkort, skal vognkortets del 2, eierdokument oppbevares adskilt fra motorvognen Sikkerhetsforskrift bruk a. Person som fører motorvognen, skal ha gyldig førerkort for den aktuelle motorvognkategori. Fører av motorvognkategori hvor sertifikat ikke er påkrevet, skal fylle kriterier som myndighetene stiller. b. Ved øvelseskjøring skal vegtrafikklovens 26 være oppfylt. c. Motorvogn og tilhenger skal ikke belastes utover det som er angitt i vognkortet. d. Gods og løst utstyr som er med motorvognen, skal være forsvarlig sikret Sikkerhetsforskrift fører- og passasjerulykke a. Den skadede må straks søke lege og følge legens forskrifter og behandlingsopplegg. b. Den skadede må la seg undersøke av lege utpekt av selskapet dersom dette forlanges Sikkerhetsforskrift campingløsøre a. Fotoutstyr, radio-, TV-apparater og PC-utstyr skal ikke oppbevares i campingbilen/-vognen når den ikke er i bruk. b. Campingbilen/-vognen skal være låst når den forlates. 4.2 Ansvarsbegrensninger Handlinger og unnlatelser for den som med sikredes samtykke er ansvarlig for bilen, får samme virkning for sikredes rettigheter som om handlingen eller unnlatelsen var foretatt av sikrede selv. Forsikringen dekker ikke: a. Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt av en person som er påvirket av berusende eller bedøvende middel, jf.vegtrafikklovens 22, og eier eller den som er ansvarlig for motorvognen visste eller burde vite det. b. Skade på motorvognen som sikrede eller den som er ansvarlig for motorvognen har voldt forsettlig. Er skaden voldt ved grov uaktsomhet, avgjøres det under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. c. Skade som oppstår ved deltagelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver. Skade som oppstår ved kjøring på bane eller lukket område. Unntatt er ordinær kjøreopplæring under veiledning av autorisert kjørelærer/kjøreopplæring. d. Skade som oppstår når motorvognen er rekvirert av offentlig myndighet. e. Skade ved brudd på grunn av materialsvikt, konstruksjonsfeil, frost, slitasje som er en naturlig følge av ordinær bruk, eller annen gradvis forringelse. f. Skade på dekk og slange hvis den ikke er oppstått i forbindelse med annen erstatningsmessig skade på motorvognen. Likevel svarer selskapet for skade ved brann og tyveri når forsikringen omfatter slike skader. g. Skade som importør, selger eller reparatør er ansvarlig for. Fører sikredes krav ikke frem og skaden ellers er erstatningsmessig, dekker selskapet likevel skaden. h. Penger, bankkort, bankbøker, verdipapir og lignende. i. Verdiforringelse. j. Uten særskilt avtale svarer selskapet ikke for utgifter til foreløpig reparasjon, overtidsbetaling, forbedringer og forandringer i forbindelse med reparasjon. k. Uten særskilt avtale svarer selskapet ikke for skade som oppstår under ervervsmessig utleie av motorvognen. l. Selskapet svarer ikke for skader som oppstår i forbindelse medkrig, opprør og naturkatastrofer. Forsikringen dekker heller ikke tap eller skade, eller økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket eller står i sammenheng med jordskjelv og vulkanske utbrudd, atomkjernereaksjoner, krig og krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 4.3 Forbehold om å sette ned erstatningen ved endring av risiko Premieforutsetningene er angitt i forsikringsbeviset. Selskapets ansvar nedsettes forholdsmessig dersom det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt og sikrede ikke har varslet selskapet om endringene. Erstatningen vil i slike tilfeller bli redusert til det som svarer til forholdet mellom den premien som er betalt, og den premien som skulle vært betalt. Jf. Forsikringsavtaleloven, 4 7. Når selskapet får utbetaling under ansvarsforsikring i tilfeller hvor forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt, 3

4 har selskapet tilsvarende regressrett mot forsikringstakeren. I tillegg gjelder følgende særregel: Egenandel ved fører under avtalt alder Hvis fører har lavere alder enn det som er avtalt, økes egenandelen med kr ved vognskade jf. pkt Ved ansvarsskade er egenandelen kr Overskredet årlig kjørelengde Når årlig kjørelengde er angitt i forsikringsbeviset, plikter forsikringstaker straks å underrette selskapet dersom den avtalte kjørelengden overskrides. Viser det seg ved inntruffet skade at det er betalt premie etter for lav kjørelengde, reduseres erstatningen selv om overskridelsen for samme motorvogn har funnet sted i inneværende forsikringsår eller tidligere Endring av motorvognens spesifikasjoner Forsikringstaker skal straks underrette selskapet dersom det foretas endringer av motorvognens spesifikasjoner som gjør at motorvognen blir lik eller tilnærmet lik en motorvogn med høyere modellbetegnelse. 4.4 Regress Har selskapet foretatt utbetaling for dekning av skade som det etter vilkårene ikke erstatter, plikter forsikringstakeren å betale beløpet tilbake til selskapet. 4.5 Premiereduksjon og premietillegg (bonus og malus) a. Premiereduksjon/opparbeiding av bonus: Ved skadefri kjøring i forsikringsåret reduseres premien for ansvars- og vognskadeforsikringen med 10 % av premien pr. år. Etter 3 skadefrie år med 70 %, gis 75 % bonus (maksimal bonus). b. Premietillegg/bonustap: Ved skade som fører til utbetaling for selskapet reduseres bonus. Var bonus før skade var 75 %, reduseres denne til 60 % ved neste forfall. Hvis forsikringstaker har hatt 75 % bonus mer enn 5 år, gjennomføres det ikke bonustap for første bonusreduserende skade. Hvis bonus før skade var 70 % eller mindre, reduseres bonus for hver skade med 30 %. c. Skader som ikke gir bonustap Bonustap beregnes ikke ved tyveri-, brann, rednings, maskinskade, kaskoskade som er forårsaket av naturskade (skred, storm, flom og stormflo, jf. Lov om naturskader.) og glassruteskader, eller skade som skyldes direkte kollisjon/fysisk sammenstøt med dyr og dette er dokumentert meldt fra til politi/viltnemnda. Bonus/malus følger forsikringstakeren / eieren av motorvognen, og ved leasing, leieren. 4.6 Premie ikke betalt Ved manglende premiebetaling opphører selskapets ansvar og erstatningen bortfaller. Erstatning etter ansvarsforsikringen, pkt 3.1 til forsikringstaker eller person som kan identifiseres med forsikringstaker, bortfaller også. Pliktig erstatning til tredjemann etter trafikkforsikringen, pkt. 3.1, kan kreves tilbakebetalt av forsikringstakeren eller av den som kan identifiseres med forsikringstakeren. 5. Forsikringsverdi/forsikringssum 5.1 Forsikringsverdi Forsikringsverdien settes til hva det ville koste å anskaffe og omregistrere tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende brukt bil i samme stand og av samme årgang, modell og type som på skadedagen. Forsikringssummen er ikke bevis for forsikringsverdien. 5.2 Forsikringssum Forsikringssummen kan inngå som grunnlag for premiefastsettelse. 6. Skadeoppgjør Ved erstatningsberegningen legges til grunn de reglene som fremgår av punktene nedenfor og eventuelt erstatningsberegning i tilleggsdekninger. Forsikringsavtaleloven, 6 1 gjelder ikke. Erstatningen utbetales så snart selskapet har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne erstatningen. Selskapet plikter ikke å foreta oppgjør før eventuelle offentlige undersøkelser er avsluttet. 6.1 Skademelding Skade skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold. Følgende skader skal meldes politiet: personskade, påkjørsel av dyr, brann, innbrudd, tyveri og hærverk. 6.2 Skjønn Fastsettelse av skadens størrelse og forsikringsverdi avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i generelle vilkår pkt. 2 får i så fall anvendelse. 6.3 Alternative oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør reparasjon gjenanskaffelse, eller at selskapet fremskaffer ting tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende den skadde tingen. Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. 6.4 Erstatningsberegning Før fradrag av egenandel beregnes erstatningen slik: Totalforsvunnet og totalskadet kjøretøy Er motorvognen tapt, eller er reparasjon av skaden etter selskapets vurdering ikke teknisk mulig (totalskade) eller økonomisk forsvarlig, erstattes skaden med det beløp som det på skadetidspunktet koster å anskaffe en motorvogn i samme stand og av tilsvarende fabrikat, type og årgang markedsverdien. Selskapet avgjør hvem som skal ha råderetten over den skadede motorvognen. Hvis sikrede beholder motorvognen, gjøres fradrag for gjenverdi og omregistreringsavgift Nyverdierstatning for person-/varebil ( 60 %-regel) Dersom bilen ikke har kjørt mer enn km og skaden inntreffer innen 36 måneder etter at bilen som fabrikkny var registrert på forsikringstakeren, gjelder følgende: Har bilen gått tapt eller reparasjonskostnadene (ikke beregnings- og reparasjonsomkostninger) overstiger 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi inklusive fabrikkmontert tilbehør på skadedagen erstattes: enten ny motorvogn av samme seriemessige utførelse og med fastmontert tilbehør (fabrikkmontert) merke, modell og årgang eller, kontantutbetaling lik det beløp selskapet må betale for tilsvarende motorvogn. Motorvognen tilfaller selskapet. Nyverdierstatning gjelder ikke for motorvogn: registrert som buss, trafikkskolebil eller utleiebil. 4

5 som er leaset. som er særskilt registrert som eksportvogn(tollskilt) eller på særskilte kjennemerker for diplomatiet (CD) Reparasjon Kan skaden repareres, erstattes reparasjonskostnadene. Hvis reparasjon av de enkelte deler vil være teknisk eller økonomisk uforsvarlig, utskiftes de med likeverdige deler. Selskapet kan betale kontanterstatning, uavhengig av om skaden repareres eller ikke Kontanterstatning Kontanterstatningen kan ikke overstige det beløp som selskapet måtte ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse. Arbeidskostnadene ved kontantoppgjør erstattes med inntil 50 % i forhold til normalpris på verksted. Selskapet betaler investerings-/merverdiavgift etter fremlagte kvitteringer Fastmontert utstyr Ved skade eller tap av fastmontert radio/musikkanlegg/ videoutstyr, reduseres erstatningen med 10 % pr. påbegynt år fra og med andre år etter at gjenstanden var ny. Maksimal avkortning er 50 %. Dagens anskaffelsespris legges til grunn. 6.5 Dokumentasjon Dokumentasjon for skadde/tapte gjenstander skal fremlegges hvis selskapet forlanger det. Selskapet kan også forlange at kvittering for gjenkjøp fremlegges før erstatning utbetales. 7. Egenandeler I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av punktene nedenfor. Egenandelen skal fratrekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkår eller lov. Det trekkes bare en egenandel for hvert skadetilfelle den høyeste. 7.1 Ansvarsskade Ved ansvarsskade, jf. pkt. 3.1, trekkes ingen egenandel. Hvis fører har lavere alder enn det som er avtalt, er egenandelen kr Brann- og tyveriskade Egenandelen er kr Kan det dokumenteres at FG-godkjent tyverialarm var i drift på skadetidspunktet, fratrekkes ingen egenandel ved tyveri av, eller ved innbrudd i bilen. Har motorvognen installert FG-godkjent sporingssystem, fratrekkes ingen egenandel ved tyveri av motorvognen. 7.3 Glassruteskade Egenandelen er kr Dersom ruten repareres og ikke skiftes trekkes ingen egenandel. 7.4 Redning/veihjelp Egenandelen er kr 500. Det fratrekkes ingen egenandel når samme skadetilfelle fører til fradrag av egenandel for vognskade. 7.5 Kaskoskade Egenandelen er kr hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. Hvis fører har lavere alder enn det som er avtalt, økes egenandelen med kr ved vognskade, jf. pkt Kollisjon med dyr Ved skade som skyldes direkte kollisjon/fysisk sammenstøt med dyr og dette er meldt i fra til politi/viltnemnd, reduseres egenandelen med kr Dette må dokumenteres fra politi eller viltnemnd. 7.7 Maskinskade Egenandelen i henhold til slitasjefradrags tabell, se vilkårets pkt Redning Redningsforsikringen gjelder ikke for utleiebil, demonstrasjonsbil, drosje, buss, ambulansebil, utrykningsbil, campingbil, snøscooter eller ved kjøring med prøvekjennemerke. For disse motorvogner dekkes kun rimelige utgifter til transport av motorvogn etter erstatningsmessig skade under pkt. 3.2 som er nødvendige for flytting fra det sted skaden skjedde, til nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen. 8.1 Forsikringen dekker Hjemreise og hjemtransport av fører og passasjer Selskapet dekker nødvendige merutgifter ved reise til bestemmelsessted eller hjemsted med rimeligste kommunikasjonsmiddel når: a. fører eller passasjer rammes av ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller død, og av den grunn blir forhindret i å fortsette reisen med motorvogn, eller må søke hjelp hos nærmeste lege eller sykehus. Det skal legges fram kvittering for utgifter som kreves erstattet. Videre skal det legges fram legeerklæring. Dersom spesiell transport har vært nødvendig, skal dette gå fram av legeerklæringen. b. fører og passasjer ikke kan fortsette reisen fordi motorvognen grunnet vognskade eller annen form for driftsstopp ikke kan settes i trafikksikker stand innen rimelig tid, eller hvis motorvognen er stjålet og ikke kommet til rette innen rimelig tid. Det skal legges fram kvittering for utgifter som kreves erstattet, og erklæring fra verksted om årsaken til driftsstoppen. For passasjerer betales meromkostninger høyst til det sted hvor vedkommende ble med motorvognen, eller til motorvognens hjemsted hvis passasjeren skulle være med dit Berging, tauing og transport av motorvogn/tilhenger Selskapet dekker nødvendige utgifter til berging eller tauing til nærmeste verksted eller hvis det faller rimeligere reparasjon på stedet når reisen med motorvognen ikke kan fortsette på grunn av vognskade eller annen form for driftsstopp. Utgifter til deler erstattes ikke. Selskapet dekker også utgifter til hjemtransport eller henting av motorvogn/tilhenger som er blitt etterlatt på grunn av omstendigheter angitt i dette punktet og i pkt Transportutgifter skal godkjennes av selskapet på forhånd. Selskapet avgjør om erstatningen skal ytes for transport til hjemstedet eller annet hensiktsmessig sted for sikrede Feriereiser utenfor Norden Leiebil Ved feriereiser utenfor Norden, dersom motorvognen ikke kan settes i trafikksikker stand innen to arbeidsdager eller er stjålet, dekker vi utgifter til fastavgift og kilometeravgift til leie av bil, tilsvarende nytteverdien av det skadede kjøretøyet, med unntak av utgifter til selvassuransedekning, personlig ulykkesforsikring, bomavgifter, drivstoff og andre driftsutgifter i tilknytning til leieforholdet. Leiebil dekkes for en tid tilsvarende den planlagte ferie, maksimalt 31 dager. Dekning for leiebil skal alltid avtales med selskapet på forhånd. Selskapet kan avgjøre fra hvilket leiebilfirma leiebil skal tas ut. 8.2 Forsikringen dekker ikke: 5

6 a. Skade som sikrede har voldt forsettlig. b. Skade som sikrede har voldt ved grov uaktsomhet. Det kan under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig avgjøres om selskapet skal erstatte en del av skaden, jf. forsikringsavtaleloven, 4 9. c. Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt av en person som er påvirket av berusende eller bedøvende middel og sikrede eller den som er ansvarlig for motorvognen, visste eller måtte forstå det. d. Utgifter som kan kreves erstattet gjennom garantiordning e.l. e. Utgifter for haiker. f. Utgifter til videre transport av dyr. g. Skade eller tap som oppstår når motorvognen er rekvirert av offentlig myndighet. 9. Rettshjelp 9.1 Selskapet dekker utgiftene til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten erstattes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Idømte saksomkostninger erstattes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans erstattes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf. domstolloven 1), og ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Hvis den forsikrede motorvogn er solgt, og forsikringen opphørt i forbindelse med salget, erstattes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av selger. Rettshjelputgiftene erstattes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttredelse var kjent med det som senere ble tvistegrunnlaget og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. 9.2 Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom er tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet, dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger til fratrekk i erstatningen. b. Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, arv, bodeling og oppløsning av sameie etablert av samboende samt skiftesaker. c. Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene. d. Tvist i saker om personskader etter bilansvarsloven, før det fra motorvognens trafikkforsikringsselskap foreligger skriftlig avslag om å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand før saksanlegget. e. Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, og som gjelder konkurs- eller akkordforhandlinger hvis sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. f. Straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker. g. Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel erstattes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt fra dekning. 9.5 Andre bestemmelser om rettshjelp Vil sikrede søke rettshjelp i tvist som omfattes av forsikringen, underrettes selskapet snarest mulig, og senest ett år etter at advokat er engasjert. Meldingen skal skje skriftlig. Hvis rettshjelp er nødvendig utenfor Norge, bestemmer selskapet hvilken advokat som skal engasjeres. For øvrig velger sikrede selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. 9.6 Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig og skal søke fri rettshjelp, fritt rettsråd og andre offentlige rettshjelpordninger, med mindre det er på det rene at slik støtte ikke vil bli innvilget. 9.7 Sikrede bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn eller som er større enn sikredes interesse i saken. Hvis det er flere parter på samme side, med likeartede interesser som ikke står i strid med hverandre, kan selskapet kreve at det benyttes samme juridiske og tekniske bistand. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Ved oppgjøret har selskapet samme rett som den sikrede til å få dokumentert hvordan salæret er beregnet. Medgått tid skal spesifiseres. Før oppgjøret foretas, kan selskapet kreve at dokumentasjon for betalt egenandel fremlegges. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den norske advokatforening. 9.3 Forsikringssum og egenandel Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap. Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke på forhånd er godkjent av selskapet. I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. 9.4 Utgifter selskapet ikke erstatter Selskapet erstatter ikke utgifter ved: a. Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv, eller med entreprise eller transportoppdrag. 6

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Forord Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Dette forordet dekker arbeidet med Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) 1996, Versjon 2010. Når det gjelder arbeidet med NSPL 1996 selv og med Versjon 1997,

Detaljer

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? I denne korte oversikt gir vi en orientering om de rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting. Skademelding Skaden må

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer