Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring"

Transkript

1 Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra LK 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer i kraft 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring av risiko 6. Skadeoppgjør 7. Egenandeler 8. Ansvarsforsikring 9. Rettshjelpforsikring 10. Særvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår. Generelle vilkår. Det til enhver tid gjeldende. Forsikringsavtaleloven, i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. DnB NOR Designteam cb Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer i kraft 1.1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikrings beviset og enhver rettmessig bruker/fører av båten. Andre med tinglyst eiendomsrett i båten. 1.2 Innledende forutsetninger Alle båter med motoreffekt på 10 hk eller mer og seilbåter 4,5 m eller mer omfattes bare av forsikringen når det er registrert i et sentralt fritidsbåtregister og er påsatt kjennemerke. a. Uregistrert fartøy som forsikres første gang i selskapet skal omgående registreres. Det gis en frist på en måned etter avtaledato til påsetting av nye kjennemerker dersom eierskifte har funnet sted. b. Med et sentralt fritidsbåtregister menes et offentlig tilgjengelig register som registrerer data om eier og fartøy. Ved eierskifter kontrollerer registerfører eierskiftedokumenter for ekthet og fartøyets eksistens. Registeret utsteder/tildeler kjennemerker. Registeret skal gi forsikringsbransjen rett til oppslag i registeret. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Norge, Sverige, Danmark, Finland og i disse lands farvann ut til 12 nautiske mil fra grunnlinjen. Kattegat og i Skagerrak øst for en linje trukket mellom Lindesnes og Hirtshals. Området kan utvides etter særskilt avtale (Særvilkår nr. 3). 3. Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder den båt med motor og / eller seil som er angitt i forsikringsbeviset. Uten særskilt avtale gjelder ikke denne forsikringen for: Fartøy over 50 fot lang. Fartøy uten CE merking når fartøyet er bygget etter Fartøy som er bygget for konkurranse. Egenproduserte fartøyer, og orginale ikke-serieproduserte kopier og etterligninger av historiske båter. 3.1 Hvis det fremgår av forsikringsbeviset, omfatter forsikringen Ansvarsforsikring Rettslig erstatningsansvar somt sikrede i egenskap av eier, rettmessig bruker eller fører av det forsikrede fartøy kan pådra seg. Se vilkårets pkt Rettshjelp Rettshjelp er alltid inkludert for personlig eier, rettmessig bruker eller fører. Se bestemmelsene i pkt Fører og passasjerulykke Fører og passasjerulykke er alltid inkludert for rettmessig fører/bruker og passasjer. Hva forsikringen omfatter: Selskapet dekker ulykkesskade på fører og passasjer som rettmessig befinner seg om bord i båten inntil det antall båten er sertifisert/konstruert for. Dersom fører eller passasjer er utenfor båten når skaden inntreffer, er også slik skade dekket dersom båten er den direkte årsak til skaden. DnB NOR Skadeforsikring Org.nr: Postadresse: 0021 Oslo Besøksadresse: Kongens gate 18, Oslo Kundeservice: Skadeservice: side 1

2 Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket ved en plutselig, ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. Skades flere personer ved samme ulykkestilfelle, er samlet erstatning begrenset til kr Erstatningen vil da bli forholdsmessig fordelt mellom de skadelidte. Forsikringssummene er: kr ved fullstendig varig medisinsk invaliditet. Ved delvis invaliditet, tilsvarende mindre etter invaliditetsgraden. kr ved død. Dog er selskapets erstatningsplikt begrenset til kr dersom den forsikrede da han døde hverken hadde ektefelle eller barn i live Båtskadeforsikring Båtskadedekningen er en felles betegnelse for brann-, tyveri og kaskodekning Hvilke ting omfattes av båtskadedekningen Ved båtskadeforsikring omfatter forsikringen innenfor avtalt forsikringssum, gjenanskaffelsesverdien eller reparasjonsomkostningene beskrevet i vilkårets pkt. 6 for: skrog med eventuell motor/seil som nevnt i forsikringsbeviset. tilbehør som har naturlig sammenheng med fartøyets bruk. radio, musikk/bildeanlegg og PC til navigasjon med tilbehør som er fastmontert/montert i tyverikassett begrenset til kr til sammen (førsterisiko). Uten særskilt avtale omfatter dekningen ikke ekstra motor, jolle, gummibåt, seilbrett o.l Personlig løsøre Utover fartøyets forsikringssum omfatter forsikringen også personlig løsøre som befinner seg ombord, midlertidig er brakt i land eller er under transport til/fra fartøyet med kr pr. skadetilfelle (førsterisiko). Er forsikringssummen for løsøre tilstrekkelig, omfatter forsikringen også personlig løsøre som befinner seg ombord og tilhører andre. Høyere beløp kan avtales (se særvilkår nr. 2). Nærmere bestemmelser for dekningen finnes i pkt. 4 og Transport av skadet båt Nødvendige omkostninger til transport/midlertidig reparasjon av skadet fartøy/tilbehør, som er nødvendig for flytting fra det sted skaden skjedde, til nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen, er alltid inkludert når forsikringen omfatter forsikringsformene nevnt i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3 og årsaken til skaden faller inn under avtalt forsikringsform Bergelønn Dekker rimelige og nødvendige omkostninger ved assistanse og berging, når fartøyet er utsatt for de farer som er nevnt i pkt og forsikringsavtalen omfatter disse. 3.2 Forsikringen omfatter ikke: Avbrudd Avsavn Verdiforringelse Tap av arbeidsfortjeneste Ekstra utenbordsmotor, jolle, gummibåt, seilbrett o.l. med mindre det fremgår avforsikringsbeviset Bøye med kjetting og moring, eller andre fortøyningsanordninger utenfor fartøyet, heller ikke bukker, presenninger og annet materiell til bruk under opplag Ting av edelt metall, perler, edle stener, antikviteter, kunstgjenstander og lignende, penger, kreditt-/betalingskort, bankbøker, verdipapirer Ting bestemt til forbruk som feks. olje og drivstoff, mat og drikkevarer Maskinskade eller skade på seil, med mindre den er en følge av annen erstatningsmessig skade Personlig løsøre mens fartøyet ligger i opplag. 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder Av dette punkt fremgår hvilke skader forsikringsavtalen kan omfatte og hvilke begrensninger som gjelder. I forsikringsbeviset er det angitt hvilke deler av dette punkt det er truffet avtale om. 4.1 Brannforsikring som gjelder skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon. 4.2 Tyveriforsikring som gjelder skade ved tyveri og hærverk. 4.3 Kaskoforsikring som gjelder skade som er nevnt under pkt. 4.1 og 4.2 eller som er en følge av: At fartøyet har vært utsatt for Støting mot annet fartøy, annen fast eller flytende gjenstand. Stranding. Kantring. Synking. Eller annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning. Skade på rigg og følgende av dette At fartøyet, tilbehøret eller løsøre er skadet under transport utenfor vinteropplagsstedet som følge av at transportmidlet har vært utsatt for sammenstøt, velting, avsporing, akselbrudd e.l. alvorlig uhell. 4.4 Selskapet svarer ikke for Den del av skaden som skyldes materialtretthet, råte, korrosjon eller annen tæring Skade som skyldes eller er en følge av frost og issprenging, nedbør, nedising, snøtyngde, snøras fra tak, berøring med is eller at overdekning bryter sammen. Det samme gjelder når båthus o.l. bryter sammen eller boblehavn svikter, med mindre båten er i opplag hos tredjemann Skade som skyldes varmgang i motor, uansett årsak Skade oppstått under trening til, eller deltakelse i hastighetsregatta for motorbåter og nasjonale og internasjonale mesterskap for seilbåter med unntak av regatta for tur-/ hav seilere som er konstruert som vanlige turseilere Skade oppstått mens fartøyet er brukt i ervervsmessig virksomhet Skade oppstått mens fartøyet er utleid Skade som den sikrede eller den som er ansvarlig for fartøyet har voldt ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye, jf. FAL Hvis skaden er forårsaket ved et samvirke mellom flere forskjellige farer, og en eller flere av disse farer ikke omfattes av forsikringen, fordeles skaden forholdsmessig over de enkelte farer etter den innflytelse hver av dem må antas å ha øvet på dens inntreden og omfang. Selskapet svarer bare for den del av skaden som blir henført til de farer forsikringen omfatter. side 2

3 4.5 Forbehold om å sette ned erstatningen ved endring av risiko Endres selskapets risiko for skader i forhold til den avtale som er angitt i forsikringsbeviset, plikter forsikringstakeren straks å underrette selskapet. Dersom det har skjedd en endring som betinger høyere premie, kan selskapets ansvar bli forholdsmessig satt ned. (jf. FAL 4 7) Følgene av å unnlate å gi selskapet beskjed om endringer av risikoen som betinger høyere premie enn den som er betalt er: Selskapets ansvar for kaskoskade begrenses til hva som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle ha vært betalt. Ved ansvarsskade har selskapet tilsvarende regressrett overfor forsikringstakeren. Like med forsikringstakeren anses den som er ansvarlig for fartøyet Hvilke tilfeller pkt omfatter: Endring av motorbåt eller motor slik at båtens totale antall hestekrefter eller maksimale hastighet overskrider antall HK eller maksimal hastighet angitt i forsikringsbeviset. Bruksendring eller endring av avtalte forutsetninger som ikke er i samsvar med forsikringsbeviset. 5. Sikkerhetsforskrifter 5.1 Ansvarsbegrensning ved endring av risiko Sikringstiltak Sikkerhetstiltak nevnt i forsikringsbeviset skal være gjennomført og holdt vedlike. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf. FAL 4 8. Det samme gjelder for andre med sikredes samtykke er ansvarlig for båten jf. FAL Hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder Fartøyet skal være konstruert, utstyrt og vedlikeholdt i forhold til hvorledes det anvendes (jfr. sjødyktighetsloven av 9. juni 1903 nr. 7 2) Forskrifter gitt av offentlig myndighet, klassifikasjonsselskap eller produsent skal overholdes. Dette gjelder bl.a regler om fartsområde, hastighet, minstealder for fører, lanterneføring, motorstyrke, passasjerantall og brannfarlige anlegg Fartøy med utenbordsmotor med elektrisk starter eller motor over 25 KW (34 hk) og fartøy med innenbordsmotor skal på lett tilgjengelig sted ha plassert minst ett brannslukningsapparat når fartøyet er inntil 10 meter, og minst to brannsluknings apparater når fartøyet er større. Hvis det ombord i fartøyet anvendes kokeapparat, varmeapparat, kjøleskap og lignende utstyr, eller utstyr drevet med gass, gjelder kravet til brannslukningsapparat selv om fartøyet ikke har motor. Brannslukningsapparatene skal være godkjent etter norsk standard 3920 og fylle kravene til effektivitetsklasse 2 type ABE. Fartøy med innenbords bensinmotor skal i tillegg ha fastmontert slukkeanlegg som kan utløses automatisk. Apparatet skal være typegodkjent av Det norske Veritas. Brannslukningsutstyr skal være i god stand og klar til øyeblikkelig bruk og må kontrolleres i følge fabrikantens anvisning, dog minst en gang hvert år Det skal føres ansvarlig tilsyn med fartøyet, dets tilbehør og fortøyninger. Fartøyet skal holdes lens Fartøy som har skroggjennomføringer under vannlinjen og som befinner seg på vannet i tiden skal på gjennomføringene ha montert sjøventil som skal være stengt når fartøyet ikke er i bruk Under opplag skal fartøyet til enhver tid være forsvarlig oppstøttet og tildekket Tilhenger som benyttes til transport av fartøyet skal være egnet til formålet, bl.a. hensettes til konstruksjon, styrke, feste innretninger og stabilitet Når forsikringsavtalen omfatter tyveri- og hærverksforsikring i henhold til vilkårenes pkt. 4.2, gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: Tilbehør, personlig løsøre, utenbordsmotor og utenbords drev skal være innelåst/boltet fast i fartøyet eller i bygningen, slik at det må nyttes verktøy for å fjerne tingen Løst tilbehør, samt utenbordsmotor under 50 HK og utenbordsdrev, skal være innelåst i bygning mens fartøyet ligger i opplag Fartøy inntil 4 meter, samt kanoer, kajakker, oppblåsbare båter og seilbrett o.l. skal være forsvarlig fastlåst når de ikke er i bruk Fartøy som befinner seg på tilhenger skal være låst fast til tilhengeren. Tilhengeren skal videre være fastlåst til trekkvognen eller til annet fast punkt. Nøkkel skal oppbevares adskilt fra den I tillegg gjelder sikkerhetsforskrifter nevnt i særvilkår, dersom forsikringsavtalen er utvidet til å omfatte de aktuelle særvilkår Båtens nøkler skal oppbevares atskilt fra båten når denne forlates, og de skal alltid holdes utilgjengelig for uvedkommende Vedlikehold Slangeklemmer i fartøyet skal kontrolleres spesesielt og minst en gang pr. år, og skal om nødvendig ettertrekkes slik at slanger alltid sitter fullstendig Fører- og passasjerulykke Den skadede må straks søke lege og følge legens forskrifter og behandlingsopplegg. Den skadede må la seg undersøke av lege utpekt av selskapet dersom dette forlanges 6. Skadeoppgjør og erstatningsberegning 6.1 Skademelding og redningsplikt mv. FAL 6-1 gjelder ikke Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi selskapet melding om skaden samt gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen Brann-, tyveri-, hærverk- og personskader skal umiddelbart meldes til politiet. Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det Skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens skattenummer/foretaksnummer Sikrede plikter å gjøre hva han/hun kan for å avverge eller begrense skaden jf. FAL Godtgjørelse for assistanse/bergelønn må ikke avtales uten selskapets samtykke Selskapet har rett til på sikredes vegne å begjære sjøforklaring etter reglene i sjølovens kapittel 18. side 3

4 6.1.7 Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet Når selskapet har betalt erstatning, plikter sikrede på anmodning å overdra til selskapet de erstattede gjenstander frie for heftelser. 6.2 Oppgjørsregler ved reparasjon Kan skaden repareres erstattes reparasjonsomkostningene. Er det etter selskapets mening ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de med likeverdige eller i det alt vesentlige likeverdige deler. Hvis reparasjonen skjer ved innsetting av nye deler, og de utskiftede deler er forringet som følge av tidligere ikke utbedrede skader, slitasje, gradvis forringelse, korrosjon, konstruksjonsfeil, materialfeil e.l. gjør selskapet et skjønnsmessig fradrag for dette. Er en fullstendig reparasjon umulig, eller det vil medføre urimelige omkostninger i forhold til skadens innvirkning på fartøyets funksjon eller sjødyktighet, avgjør selskapet hvorledes; reparasjonene skal utføres. Ved reparasjon har sikrede krav på å få brakt fartøyet i sjødyktig stand. Det kan ikke kreves erstatning for tap som følge av at fartøyet etter reparasjonen er forringet i verdi, eller er forringet som regattabåt Reparasjon kan ikke påbegynnes uten selskapet samtykke Selskapet kan avgjøre hvor reparasjonen skal foretas En eventuell verdiforringelse eller tap av garantiavtale etter fullført reparasjon erstattes ikke. Reklamasjonskrav på reparasjon må rettes til verkstedet Midlertidig reparasjon erstattes ikke dersom den ikke er avtalt med selskapet på forhånd. 6.3 Oppgjørsregler ved kondemnasjon Er fartøyet eller deler av det gått tapt, eller reparasjon av skaden etter selskapets mening ikke er lønnsomt, kan selskapet foreta kontantoppgjør, eller erstatte fartøyet/delen med et tilsvarende eller i det alt vesentlige tilsvarende fartøy/del Er tilbehør/motor gått tapt, eller reparasjon av dette etter selskapets mening ikke er lønnsom, kan selskapet foreta kontantoppgjør, eller erstatte gjenstanden med en tilsvarende eller i det alt vesentlige tilsvarende gjenstand. 6.4 Regler for verdifastsettelse Ved reparasjon: Blir reparasjon gjort utenom verksted, erstattes arbeidspenger med 50 % av normalpris på verksted. Ved oppgjør etter delvis skade, betaler selskapet investerings-/merverdiavgift etter fremlagte kvitteringer Ved kondemnasjon: Oppgjør ved totalskade eller tap beregnes etter hvor mye det på skadedagen ville ha kostet å anskaffe tilsvarende ting i samme stand og av samme årgang, modell og type (markedsverdien), oppad begrenset til forsikringssummen. Forsikringssummen er ikke noe bevis for markedsverdien. Ved kontantoppgjør for deler settes forsikringsverdien til det vil koste selskapet å anskaffe tilsvarende eller i det alt vesentlige tilsvarende ting, beregnet etter prisen på det tidspunkt skaden inntraff. Selskapet avgjør hvem som skal ha råderetten over den skadede gjenstand Ved skader på rigg gjøres dessuten alltid minst et fradrag i skaden for riggens alder etter følgende tabell: lnntil 4 år Inntil 5 år Inntil 6 år Inntil 7 år Inntil 8 år Inntil 9 år Inntil 10 år Inntil 11 år Inntil 12 år Inntil 13 år Inntil 14 år Inntil 15 år ingen reduksjon 5 % reduksjon 10 % reduksjon 15 % reduksjon 20 % reduksjon 25 % reduksjon 30 % reduksjon 35 % reduksjon 40 % reduksjon 45 % reduksjon 50 % reduksjon 60 % reduksjon 6.5 Forsikringsverdi og underforsikring Forsikringsverdien er det beløp som det da skaden oppsto ville ha kostet å anskaffe tilsvarende ting i samme stand og av samme årgang, modell og type (gjenanskaffelsesverdien). Forsikringssummen er ikke noe bevis for forsikringsverdien. Er forsikringssummen lik forsikringsverdien eller høyere, erstattes skaden med fradrag av egenandel. Er forsikringssummen lavere, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og forsikringsverdien (underforsikring). For personlig løsøre pkt annet ledd og særvilkår nr. 2, gjøres underforsikringen ikke gjeldende. 7 Egenandeler I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av punktene nedenfor dersom annet ikke fremgår av forsikringsbeviset eller særvilkår. Forhøyet egenandel som fremgår av forsikringsbeviset gjelder ved kaskoskade. Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen fratrekkes. Hvis samme skadetilfelle fører til fradrag av flere egenandeler etter disse bestemmelser, anvendes kun en egenandel den høyeste. 7.1 Ansvarsskade: kr Brannskade: kr Tyveri-/hærverksskade: kr Har båten installert sporingsystem basert på radiosignal fratrekkes ingen egenandel ved tyveri av båten. 7.4 Kasko: kr hvis ikke annet er nevnt i forsikringsbeviset. 7.5 Når fartøyet befinner seg på vannet i tiden til forhøyes avtalt egenandel med kr Dette gjelder alle typer skader. 7.6 Når fartøyet vannfylles eller synker mens det ligger fortøyd eller fortøyningen svikter, økes egenandelen med kr 2 500, med mindre sikrede kan godtgjøre at fartøyet er pårent av annet fartøy eller drivende gjenstand eller at årsaken er Stormflo. 7.7 Rettshjelpforsikring: se punkt Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har selskapet eiendomsrett over tingen. Hvis sikrede beholder gjenstanden, gjøres fradrag for markeds verdien av denne. side 4

5 7.9 Regress Har selskapet måttet foreta utbetaling for dekning av skader som det etter forsikringsvilkårene ikke svarer for, plikter forsikringstaker å betale tilbake til selskapet. Det samme gjelder i den utstrekning sikrede har gitt uriktige opplysninger om fartøyets/tilbehørets tilstand i forbindelse med skade Skjønn Skadeansettelse og markedsverdi avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. 8. Ansvarsforsikring Selskapet svarer for rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av eier av det forsikrede fartøy kan pådra seg, for så vidt ansvaret er en følge av skade på annens person eller ting, samt for tilsvarende ansvar som rettmessig bruker/fører av fartøyet i denne egenskap pådrar seg. Er skade voldt ved handling som er foretatt i forsikringstiden, svarer selskapet også for følger av handlingen som inntreffer etter at forsikringstiden er ute. På den annen side svarer selskapet ikke for følger av skadevoldende handlinger som er foretatt før forsikringstiden begynte. Er skade voldt ved unnlatelse, regnes ansvaret i tvilstilfelle som oppstått den dag den unnlatte handling senest måtte ha vært foretatt for at skaden skulle være unngått. 8.1 Ansvarssum Selskapets høyeste ansvarssum ved en og samme hendelse er begrenset til SDR for personskade og SDR for tingskade, jf. Sjølovens, 175. Ansvar som på grunn av tilsagn, avtale eller tjenesteforhold faller utenfor det alminnelige ikke kontraktsmessige erstatningsansvar, er unntatt. 8.2 Selskapet svarer ikke for ansvar som sikrede pådrar seg: For skade på eller tap av ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller noen på dennes vegne har i besittelse eller bruker. Ansvar for skade på det forsikrede fartøy med tilbehør, er under ingen omstendighet dekket av ansvarsforsikringen Overfor medlemmer av sikredes familie, eller hvis forsikringen er tegnet av et firma overfor innehaverne av firmaet eller deres familie. Til familie regnes ektefelle, samboer, foreldre, søsken, barn og barns ektefelle. Selskapet svarer heller ikke for ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap, eller som disponeres av sikrede eller overfor mor/datterselskap, eller overfor selskap eller virksomhet i samme konsern (jfr. aksjelovens 1 2) hvor eierinteressene er de samme med 50 % eller mer i hvert av selskapene eller hvor sikrede eller dennes familie har mer enn 50 % eierinteresse For skade oppstått under transport av de forsikrede ting For skade oppstått under trening til, eller deltagelse i hastighetsregatta for motorbåter Ansvar oppstått mens fartøyet er brukt i ervervsmessig virksomhet For oppreisning etter lov om skadeserstatning av 11. aug Behandling av erstatningskrav Reises erstatningskrav mot sikrede, eller det kan ventes at krav vil bli reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold Uten selskapets samtykke må sikrede ikke innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav Blir søksmål reist mot sikrede, og ansvaret etter saksøkerens begrunnelse omfattes av forsikringen, fører selskapet saken og betaler omkostningene ved søksmålet Selskapet her rett til, på sikredes vegne, å begjære sjøforklaring etter reglene i sjølovens kapittel Rettshjelpforsikring 9.1 Selskapet dekker utgiftene til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede fritidsbåt. Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten erstattes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Idømte saksomkostninger erstattes ikke. Rettsgebyr i anke instans erstattes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkergod. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf. domstolsloven 1), og ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Hvis den forsikrede båten er solgt, og forsikringen opphørt i forbindelse med salget, erstattes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av selger. Rettshjelputgiftene erstattes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttredelse var kjent med det som senere ble tvistegrunnlaget og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. 9.2 Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom er tilkjent saks omkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet, dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger til fratrekk i erstatningen. 9.3 Forsikringssum og egenandel Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap. Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke på forhånd er godkjent av selskapet. I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. side 5

6 9.4 Utgifter selskapet ikke erstatter. Selskapet erstatter ikke utgifter ved: a. Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv, eller med entreprise eller transport oppdrag. b. Tvist som gjelder annen fast eiendom enn den som er nevnt i forsikringsbeviset. c. Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, underholdningsbidrag, bodeling og oppløsning av sameiet etablert av samboende samt skiftesaker. d. Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene. e. Tvist som gjelder personskade erstatning, hvor annet selskap har erkjent ansvar for skaden. f. Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, og som gjelder konkurs- eller akkordforhand linger hvis sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. g. Straffesak, ærekrenkelses sak og erstatningskrav i slike saker. Forsikringen omfatter ikke personlig løsøre som nevnt i Fritidsbåtvilkårenes pkt annet ledd. Hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder: Materialer, deler (gjenstander) bestemt for fartøyet, og verktøy skal være forsvarlig innelåst. Fartøyet skal, når det befinner seg på vannet, ligge fortøyet i god havn. Forøvrig gjelder båtskadevilkårene. Særvilkår nr. 2 personlig løsøre (førsterisiko) Forsikringen er utvidet til å omfatte personlig løsøre ut over begrensningene i Fritidsbåtvilkårenes pkt annet ledd og pkt med den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset. Dekningen for personlig løsøre er totalt begrenset til 20 % av båtens forsikringssum. Særvilkår nr. 3 utvidet fartsområde Forsikringen er utvidet til å omfatte seilas og egen transport av fartøyet innen det geografiske området som fremgår av forsikringsbeviset. Utvidelsen gjelder ikke utenom tidsrommet med mindre dette er angitt i forsikrings beviset. For øvrig gjelder Fritidsbåtvilkårene. h. Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. i. Likevel erstattes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling untatt fra dekning. 9.5 Andre bestemmelser om rettshjelp Vil sikrede søke rettshjelp i tvist som omfattes av forsikringen, underrettes selskapet snarest mulig, og senest ett år etter at advokat er engasjert. Meldingen skal skje skriftlig. Hvis rettshjelp er nødvendig utenfor Norge, bestemmer selskapet hvilken advokat som skal engasjeres. For øvrig velger sikrede selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. 9.6 Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig og skal søke fri rettshjelp, fritt rettsråd og andre offentlige rettshjelpordninger, hvis det er på det rene at slik støtte ikke vil bli innvilget. 9.7 Sikrede bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn eller som er større enn sikredes interesse i saken. Hvis det er flere parter på samme side, skal det ved vurderingen således tas hensyn til at partene til ivaretakelse av likeartede interesser som ikke står i strid med hverandre, slik at selskapet kan kreve at det benyttes samme juridiske og tekniske bistand. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Ved oppgjøret har selskapet samme rett som den sikrede til å få dokumentert hvordan salæret er beregnet. Medgått tid skal spesifiseres. Før oppgjøret foretas, kan selskapet kreve at dokumentasjon for betalt egenandel fremlegges. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den Norske Advokatforening. 10. Særvilkår Særvilkår nr. 1 opplags-/byggeforskring Forsikringen gjelder bare når fartøyet ligger i opplag og/eller er under (om)bygging og er begrenset til brannforsikring (pkt. 4.1) og tyveriforsikring (pkt. 4.2). Selskapets ansvar er begrenset til hva som til enhver tid er bygget av fartøyet. Videre omfatter forsikringen materialer, deler (gjenstander) bestemt til fartøyet, verktøy begrenset til kr 5 000, som befinner sag innenfor verkstedets (byggeplassens) område. side 6

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra 05.06.2010 LK 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som erstattes

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Vilkår båt (båt01) Gjelder fra oktober 2006

Vilkår båt (båt01) Gjelder fra oktober 2006 Vilkår båt (båt01) Gjelder fra oktober 2006 BÅTFORSIKRING Privateide fritidsbåter inntil 50 fot Gjelder fra oktober 2006 Innhold: 1 Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer

Detaljer

Forsikringsvilkår. Fritidsbåt BÅT1-8 FRITIDSBÅTFORSIKRING. BÅT1-8 gjelder fra november 2006. Fritidsbåtforsikringsvilkår BÅT1.

Forsikringsvilkår. Fritidsbåt BÅT1-8 FRITIDSBÅTFORSIKRING. BÅT1-8 gjelder fra november 2006. Fritidsbåtforsikringsvilkår BÅT1. Fritidsbåt BÅT1-8 Forsikringsvilkår FRITIDSBÅTFORSIKRING BÅT1-8 gjelder fra november 2006. Fritidsbåtforsikringsvilkår BÅT1 Innhold: 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR, NÅR DEN TRER I KRAFT OG INNLEDENDE

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Vilkår båtforsikring - BV 100

Vilkår båtforsikring - BV 100 Vilkår båtforsikring - BV 100 Gjelder arbeids- og fritidsbåt Vilkår av 01.01.2009 Innhold Side Generelle bestemmelser 2 Ansvar 4 Brann- og tyveri 4 Kasko 5 Personlig løsøre 7 Utvidet fartsområde 7 Båt

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for. Fritidsbåt

Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for. Fritidsbåt Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Fritidsbåt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke begrensninger som gjelder... 4 5

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.01.2016 for. Fritidsbåt. Gjelder arbeids- og fritidsbåt

Forsikringsvilkår av 01.01.2016 for. Fritidsbåt. Gjelder arbeids- og fritidsbåt Forsikringsvilkår av 01.01.2016 for Fritidsbåt Gjelder arbeids- og fritidsbåt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva forsikringen kan omfatte... 2 4 Hvilke

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra 01.01. 2016 LK116 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015

FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 1 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 1 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 1 3.1 Ansvar... 1 3.2 Båtskade (brann,

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Campingvogn - Tilhenger Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Forsikringsvilkår campingvogn - tilhenger MPC01-01 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 Hvor forsikringen gjelder 3 Hva forsikringen omfatter 4 Hva

Detaljer

Vilkår verdisak (verdi01)

Vilkår verdisak (verdi01) Vilkår verdisak (verdi01) Spesialforsikring for enkelte verdifulle gjenstander. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Snøscooter Ansvar Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Snøscooter Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger som gjelder

Detaljer

Noen av landene som krever internasjonalt forsikringskort (grønt kort) for bilen, kan også kreve dette for tilhengeren/campingvognen.

Noen av landene som krever internasjonalt forsikringskort (grønt kort) for bilen, kan også kreve dette for tilhengeren/campingvognen. Vilkår Tilhenger- og Campingvognforsikring Vilkårs id: PMO-354.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilket kjøretøy denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

BÅTFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR BÅT2-0 INNHOLD 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER

BÅTFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR BÅT2-0 INNHOLD 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER BÅTFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR BÅT2-0 Gjelder fra mars 2019 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 1 2 Hvor forsikringen gjelder... 1 3 Hva forsikringen omfatter... 1 4 Hvilke skader dekkes... 2 5

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Snøscooter og weasel/beltemaskin

Snøscooter og weasel/beltemaskin Forsikringsvilkår av 1.6.2013 for Snøscooter og weasel/beltemaskin 1 Hvem forsikringen gjelder til fordel for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke begrensninger

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Forsikringen omfatter den motorvognen som er nevnt i forsikringsbeviset.

Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Forsikringen omfatter den motorvognen som er nevnt i forsikringsbeviset. Vilkår Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR Ansvarsforsikringen gjelder for deg og enhver rettmessig bruker av motorvognen. Kaskoforsikringen gjelder for deg, og panthaver eller

Detaljer

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Forsikringsvilkår Fritidsbåt - MPF01-KAS-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva

Detaljer

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Moped Kasko Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert BILFORSIKRING NORMVILKÅR Normen kun sikrede i egenskap av privatperson og gir ikke dekning privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste arbeidsgiver eller privatperson som driver næringsvirksomhet

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Fritidsbåtforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidsbåtforsikring, side 1 av 11

Fritidsbåtforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidsbåtforsikring, side 1 av 11 Fritidsbåtforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidsbåtforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer i kraft

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Fritidsbåtforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.2

Detaljer

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Vilkår Bil næring Vilkårs id: NMO-320.000-002 av 01.10.2014. Bonus Vilkårs id: NMO-004.413-002 av 01.10.2014. 1. Hvem forsikringen gjelder for

Vilkår Bil næring Vilkårs id: NMO-320.000-002 av 01.10.2014. Bonus Vilkårs id: NMO-004.413-002 av 01.10.2014. 1. Hvem forsikringen gjelder for Vilkår Bil næring Vilkårs id: NMO-320.000-002 av 01.10.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Rettmessig fører/bruker av bilen. Når det er avtalt gjelder forsikringen for innehaver av

Detaljer

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn Felles forsikringsvilkår Erstatter 01.01.2010 Felles forsikringsvilkår Forsikringsavtalen er regulert av: 1. Forsikringsavtaleloven (FAL) og Bilansvarsloven (BAL) Ovennevnte og andre lover som regulerer

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Fritidsbåt Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPF01- D01

Fritidsbåt Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPF01- D01 Fritidsbåt Delkasko Gjelder fra 01.01.2014 MPF01- D01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 Båtforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader som erstattes

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 Båtforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader som erstattes

Detaljer

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 GENERELLE VILKÅR GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 Innhold: 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT 2 SKJØNN 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4 FØLGENE AV SVIK 5 FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE

Detaljer

Motorsykkel Ansvar. Gjelder fra MPM01- A02

Motorsykkel Ansvar. Gjelder fra MPM01- A02 Motorsykkel Ansvar Gjelder fra 01.01.2017 MPM01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingvogn/tilhenger Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6

Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6 Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Veterankjøretøy Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Kasko Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

1. Om forsikringen... 3. 2. Ansvar... 3. 3. Brann/tyveri... 5. 4. Kasko... 6. 5. Maskinskade... 7. 6. Fører- og passasjerulykke...

1. Om forsikringen... 3. 2. Ansvar... 3. 3. Brann/tyveri... 5. 4. Kasko... 6. 5. Maskinskade... 7. 6. Fører- og passasjerulykke... 1 INNHOLD 1. Om forsikringen... 3 2. Ansvar... 3 3. Brann/tyveri... 5 4. Kasko... 6 5. Maskinskade... 7 6. Fører- og passasjerulykke... 9 7. Rettshjelp... 13 8. Endring av risiko... 15 9. Skadeoppgjør...

Detaljer

Snøscooter Kasko. Gjelder fra MPS01-01

Snøscooter Kasko. Gjelder fra MPS01-01 Snøscooter Kasko Gjelder fra 01.01.2017 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Veterankjøretøy Delkasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Delkasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Delkasko Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Dok: 7.1.132 -Tide forsikring VK 132-Elsykkel, gjelder fra 01072016 1 0. Hvem er Tide Forsikring AS 3 1. Forsikringen gjelder for: 3 2. Hvor forsikringen gjelder:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Vilkår Båtforsikring. 4 Hvilke skader som erstattes. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hvor forsikringen gjelder. 3 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Båtforsikring. 4 Hvilke skader som erstattes. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hvor forsikringen gjelder. 3 Hva forsikringen omfatter Side 1 av 7 Vilkår Båtforsikring Gjeldende fra 01.01.2007. 1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder til fordel for den som er Forsikringstaker. Enhver rettmessig bruker/fører av båten. Andre

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for Katt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hva forsikringen dekker... 2 5 Andre personers handlinger,

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 24.11.2012 MPBA112 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11

Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11 Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Snøscooterforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Forsikringen omfatter den motorvognen som er nevnt i forsikringsbeviset.

Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Forsikringen omfatter den motorvognen som er nevnt i forsikringsbeviset. Vilkår Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR Ansvarsforsikringen gjelder for deg og enhver rettmessig bruker av motorvognen. Kaskoforsikringen gjelder for deg, og panthaver eller

Detaljer

Båtforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Båtforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer Båtforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt

Detaljer

Traktor og arbeidsmaskin

Traktor og arbeidsmaskin Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for Traktor og arbeidsmaskin Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke begrensninger som gjelder...

Detaljer

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Bilforsikring PS601 i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Introduksjon Forsikringstaker er GoMore ApS, videre kalt GoMore, som driver nettsiden gomore.no Bileier er personen bilen

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Vilkår motorvogn (motor03)

Vilkår motorvogn (motor03) Vilkår motorvogn (motor03) Motorvognforsikring. For motorvogner (inkl. tohjulinger og traktor/arbeidsmaskiner) og campingvogn/tilhengere med totalvekt inntil 7 500 kg. Forsikringsvilkår I dette dokumentet

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for 2 3. Hvor forsikringen gjelder 2 4. Når forsikringen gjelder 2 5. Hva

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 Innhold 1. GENERELLE FORHOLD... 3 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)... 4 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 5. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 6. FORSIKRINGSSUM...

Detaljer

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand.

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand. INNBO- OG LØSØREFORSIKRING - NORMVILKÅR Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard innbo-/løsøreforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 4.

Detaljer

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Gjelder snøscooter Vilkår av 01.01.2009 Innhold Side 1. Bilansvar 2 2. Kasko 2 3. Brann 3 4. Tyveri 3 5. Fører-/passasjerulykke 4 6. Spesielle bestemmelser 6 7. Generelle

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbåt

Forsikringsvilkår Fritidsbåt Forsikringsvilkår Fritidsbåt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Brann/ tyveri... 5 4 Kasko... 6 5 Maskinskade... 8 6 Fører- og passasjerulykke... 9 7 Rettshjelp...

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbåt

Forsikringsvilkår Fritidsbåt Forsikringsvilkår Fritidsbåt Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Brann/ tyveri... 5 4 Kasko... 6 5 Maskinskade... 8 6 Fører- og passasjerulykke... 9 7 Rettshjelp...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Mopedforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 21.03.2013 Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for.................................

Detaljer

BÅTFORSIKRING BÅT 907-01, gyldig fra 01.11.2009

BÅTFORSIKRING BÅT 907-01, gyldig fra 01.11.2009 BÅTFORSIKRING BÅT 907-01, gyldig fra 01.11.2009 Gjelder for private fritidsbåter inntil 50 fot. INNHOLD: Innledende forutsetninger Båtansvar Delkasko Kasko Erstatningsoppgjør / Forsikringssum Begrensninger

Detaljer