Avtalevilkår Motorvogn Basis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalevilkår Motorvogn Basis"

Transkript

1 Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra MPBA112 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger 5. Forsikringsverdi/forsikringssum 6. Erstatningsregler 7. Egenandeler 8. Redning 9. Fører- og passasjerulykke 10. Rettshjelp 11. Særvilkår: M1 motorsykkel/moped/snøscooter/atv M2 campingbiler, campingtilhenger, campingpåbygg. I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår. Generelle vilkår. Det til enhver tid gjeldende. Forsikringsavtaleloven, i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene. Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som er fraveket. Disse forsikringsvilkårene gjelder for DNB Skadeforsikring, senere kalt selskapet MPBA112 10/12 cmf 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker Registrert eier En hver rettmessig bruker Andre med tinglyst eiendomsrett 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden. 3. Hva forsikringen omfatter Når det fremgår av forsikringsbeviset, omfatter forsikringen: Ansvar er dekket i henhold til Bilansvarsloven Fører- og passasjerulykke Fører- og passasjerulykke er alltid inkludert for rettmessig fører og passasjer. Se vilkårenes pkt Rettshjelp Rettshjelp er alltid inkludert for personlig eier, rettmessig bruker eller fører. Rettshjelpsdekningen gjelder i Norden Se vilkårenes pkt Skade på eget kjøretøy Forsikringen gjelder det kjøretøy som er angitt i forsikringsbeviset. I tillegg dekkes ekstra lovlig fastmontert utstyr begrenset til kr , og ett sett ekstra dekk og originale felger Delkasko Delkaskoforsikringen dekker skade ved: -brann, lynnedslag, kortslutning og eksplosjon -tyveri og forsøk på tyveri -bruddskade på kjøretøyets utvendige glassruter Redning dekkes når kjøretøyet blir utsatt for skade, tyveri eller driftsstans, se vilkårenes pkt Kasko Kaskoforsikring dekker skade ved: -skader nevnt under pkt annen skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning Personlig løsøre Ved erstatningsmessig skade dekkes personlig løsøre begrenset til kr For DVD og CD-plater begrenses erstatningen til kr Tilleggsdekninger Leiebil Ved erstatningsmessig skade dekkes leiebil tilsvarende egen bil, inntil kr 500 pr. døgn i normal reparasjonstid, maksimalt 14 dager. Bensin, bompenger o.l dekkes ikke. Sikrede kan avtale kontant oppgjør dersom leiebil ikke benyttes, med kr 250 pr. døgn Begrenset identifikasjon Gjelder kun for registrerte næringsdrivende. Erstatning ytes til sikrede selv om ansvarlig bruker av motorvognen har voldt skade under forhold som nevnt i pkt. 4.2, underpunkt a og b. Dette gjelder likevel ikke hvis: a. Ansvarlig bruker har mer enn 10 % eierinteresse i firmaet b. Ansvarlig bruker er styremedlem, og er tildelt firmabil i kraft av sitt styreverv c. Ansvarlig bruker er daglig leder av firmaet. Denne bestemmelsen begrenser ikke selskapets rett til å kreve regress av den ansvarlige bruker DNB Skadeforsikring Org.nr.: Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo 1 Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo Telefon:

2 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger Forsikringen er overtatt på betingelse av at de punkter som er nevnt nedenfor overholdes. Hvis det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Jf. Forsikringsavtalelovens 4-8. a. Vedlikehold og behandling av motorvogn skal være i henhold til fabrikantens instruksjoner b. Motoreffekt skal ikke endres c. Dekk skal være tilpasset vær og føreforhold og ha lovlig mønsterdybde d. Motor- og campingvogn skal være lukket og låst når den forlates og nøkler skal ikke oppbevares i eller på motor- og campingvogn e. Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende f. Ekstra dekk og felger skal oppbevares innelåst eller låst fast til bygning g. Verdigjenstander som smykker, telefoner, GPS, PC,DVD anlegg, fotoutstyr og liknende, skal fjernes eller oppbevares i rom uten innsyn, når motorvogn forlates. For campingvogn og campingbil skal verdigjenstander fjernes når vognen ikke er i bruk. 4.2 Ansvarsbegrensninger Handlinger og unnlatelser for den som med sikredes samtykke er ansvarlig for bilen, får samme virkning for sikredes rettigheter som om handlingen eller unnlatelsen var foretatt av sikrede selv. Forsikringen dekker ikke: a. Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt av en person som er påvirket av berusende eller bedøvende middel, jf.vegtrafikklovens 22, og eier eller den som er ansvarlig for motorvognen visste eller burde vite det b. Skade på kjøretøyet som sikrede eller den som er ansvarlig for kjøretøyet motorvognen har voldt forsettlig Er skaden voldt ved grov uaktsomhet, kan erstatningen reduseres eller falle bort, jf Forsikringsavtaleloven 4-9. c. Skade som oppstår ved deltagelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver. Skade som oppstår ved kjøring på bane eller lukket område. Unntatt er ordinærkjøreopplæring under veiledning av autorisert kjørelærer d. Skade som oppstår når motorvognen er rekvirert av offentlig myndighet e. Skade ved brudd på grunn av materialsvikt, konstruksjonsfeil, frost, slitasje som er en naturlig følge av ordinær bruk, eller annen gradvis forringelse f. Skade på batteri alene g. Skade som fabrikk, importør, selger eller reparatør er ansvarlig for h. Penger, bankkort, bankbøker, verdipapir og lignende i. Verdiforringelse j. Uten særskilt avtale svarer selskapet ikke for utgifter til foreløpig reparasjon, overtidsbetaling, forbedringer og forandringer i forbindelse med reparasjon k. Uten særskilt avtale svarer selskapet ikke for skade som oppstår under ervervsmessig utleie av motorvognen l. Selskapet svarer ikke for skader som oppstår i forbindelse med krig, opprør og naturkatastrofer. Forsikringen dekker heller ikke tap eller skade, eller økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket eller står i sammenheng med jordskjelv og vulkanske utbrudd, atomkjernereaksjoner, krig og krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden 4.3 Forbehold om å sette ned erstatningen ved endring av risiko Premieforutsetningene er angitt i forsikringsbeviset. Selskapets ansvar nedsettes forholdsmessig dersom det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt og sikrede ikke har varslet selskapet om endringene. Erstatningen vil i slike tilfeller bli redusert til det som svarer til forholdet mellom den premien som er betalt, og den premien som skulle vært betalt. Jf. Forsikringsavtaleloven, 4 7. Når selskapet får utbetaling under ansvarsforsikring i tilfeller hvor forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt, har selskapet tilsvarende regressrett mot forsikringstakeren. I tillegg gjelder følgende særregel: Egenandel ved fører under avtalt alder Hvis fører har lavere alder enn det som er avtalt, økes egenandelen med kr ved vognskade jf. pkt Ved ansvarsskade er egenandelen kr Overskredet årlig kjørelengde Forsikringstaker plikter straks å underrette selskapet dersom den avtalte kjørelengde overskrides. Viser det seg at ved skade at kjørelengden er overskredet, kan erstatningen reduseres forholdsmessig, ut i fra forholdet mellom avtalt og riktig pris Endring av motorvognens spesifikasjoner Forsikringstaker skal straks underrette selskapet dersom det foretas endringer av motorvognens spesifikasjoner som gjør at motorvognen blir lik eller tilnærmet lik en motorvogn med høyere modellbetegnelse. 4.4 Regress Har selskapet foretatt utbetaling for dekning av skade som det etter vilkårene ikke erstatter, plikter forsikringstakeren å betale beløpet tilbake til selskapet. 4.5 Premiereduksjon og premietillegg (bonus og malus) a. Premiereduksjon/opparbeiding av bonus: Ved skadefri kjøring i forsikringsåret reduseres premien for ansvars- og vognskadeforsikringen med 10 % av premien pr. år. Etter 3 skadefrie år med 70 %, gis 75 %bonus (maksimal bonus). b. Premietillegg/bonustap: Ved skade som fører til utbetaling for selskapet reduseres bonus. Var bonus før skade 75 %, reduseres denne til 60 % ved neste forfall. Hvis forsikringstaker har hatt 75 % bonus mer enn 5 år, gjennomføres det ikke bonustap for første bonusreduserende skade. Hvis bonus før skade var 70 % eller mindre, reduseres bonus for hver skade med 30 %. c. Skader som ikke gir bonustap Bonustap beregnes ikke ved tyveri-, brann-, rednings-, glassrute- og maskinskade eller kaskoskade som er forårsaket av naturskade (skred, storm, flom og stormflo, jf. Lov om naturskader.) Eller skade som skyldes direkte kollisjon/fysisk sammenstøt med dyr og dette er dokumentert meldt fra til politi/viltnemnda. Bonus/malus følger forsikringstakeren / eieren av motorvognen, og ved leasing, leieren. 2

3 4.6 Premie ikke betalt Ved manglende premiebetaling opphører selskapets ansvar og erstatningen bortfaller. Erstatning etter ansvarsforsikringen, pkt 3.1 til forsikringstaker eller person som kan identifiseres med forsikringstaker, bortfaller også. Pliktig erstatning til tredjemann etter trafikkforsikringen, pkt. 3.1, kan kreves tilbakebetalt av forsikringstakeren eller av den som kan identifiseres med forsikringstakeren. 5 Forsikringsverdi/forsikringssum 5.1 Forsikringsverdi Forsikringsverdien settes til hva det på skade dagen vil koste selskapet å anskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende gjenstand. Forsikringssummen er ikke bevis for forsikringsverdien. 5.2 Forsikringssum Forsikringssummen kan inngå som grunnlag for premiefastsettelse. 6. Erstatningsregler Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke, i stedet gjelder følgende: 6.1 Skadeoppgjør Erstatning utbetales så snart selskapet har hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og beregne erstatningen. 6.2 Skademelding Skade skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold. Følgende skader skal meldes politiet: personskade, påkjørsel av dyr, brann, tyveri og hærverk. 6.3 Skjønn Fastsettelse av skadens størrelse og forsikringsverdi avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i generelle vilkår pkt. 2 får i så fall anvendelse. 6.4 Alternative oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør reparasjon gjenanskaffelse, eller at selskapet fremskaffer ting tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende den skadde tingen. Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. 6.5 Erstatningsberegning Før fradrag av egenandel beregnes erstatningen slik: Stjålet og totalskadet kjøretøy Er kjøretøyet stjålet og ikke kommet til rette, eller det etter selskapets vurdering ikke er teknisk eller økonomisk forsvarlig å reparere, erstattes skaden med det beløp som det på skade dagen ville kostet å anskaffe et kjøretøy av tilsvarende stand, fabrikat, type og årgang. Det skadde kjøretøyet tilfaller selskapet Nyverdierstatning for person-/varebil. Dersom bilen ikke har kjørt mer enn km og skaden inntreffer innen 12 måneder etter at bilen som fabrikkny var registrert på forsikringstakeren, gjelder følgende: Har bilen gått tapt eller reparasjonskostnadene overstiger 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi inklusive fabrikkmontert tilbehør på skade dagen erstattes: enten ny motorvogn av samme seriemessige utførelse og med fastmontert tilbehør (fabrikkmontert) merke, modell og årgang eller, kontantutbetaling lik det beløp selskapet må betale for tilsvarende motorvogn. Motorvognen tilfaller selskapet. Nyverdierstatning gjelder ikke for motorvogn: registrert som buss, trafikkskolebil eller utleiebil. som er leaset. som er særskilt registrert som eksportvogn(tollskilt) eller på særskilte kjennemerker for diplomatiet (CD) Reparasjon Kan skaden repareres, erstattes reparasjonskostnadene. Hvis reparasjon av de enkelte deler vil være teknisk eller økonomisk uforsvarlig, utskiftes de med likeverdige deler. Selskapet kan betale kontanterstatning, uavhengig av om skaden repareres eller ikke Kontanterstatning Kontanterstatning utbetales på grunnlag av godkjent takst, hvorav arbeidskostnadene erstattes med 50%. Merverdiavgift og andre avgifter erstattes kun når dette er betalt Fastmontert utstyr Det beregnes aldersfradrag ved skade eller tap av fastmontert radio/musikkanlegg/ videoutstyr. Ett år etter at utstyret ble kjøpt som nytt reduseres erstatningen med 10% pr år maksimum 50%. 6.6 Dokumentasjon Dokumentasjon for skade og tap skal fremlegges hvis selskapet ber om det. Selskapet kan også be om kvittering for gjenkjøp, før erstatningen utbetales. 7. Egenandeler I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av punktene nedenfor. Egenandelen skal fratrekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkår eller lov. Det trekkes bare en egenandel for hvert skadetilfelle den høyeste. 7.1 Brann- og tyveriskade Egenandelen er kr Kan det dokumenteres at FG-godkjent tyverialarm var i drift på skadetidspunktet, fratrekkes ingen egenandel ved tyveri av, eller ved innbrudd i bilen. Har motorvognen installert FG-godkjent sporingssystem, fratrekkes ingen egenandel ved tyveri av motorvognen. 7.2 Glassruteskade Egenandelen er kr Dersom ruten repareres trekkes ingen egenandel. 7.3 Redning/veihjelp Egenandelen er kr 500.Det fratrekkes ingen egenandel når samme skadetilfelle, fører til fradrag av egenandel for skade på eget kjøretøy. 7.4 Kaskoskade Egenandelen er kr 4 000, hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. 7.5 Kollisjon med dyr Ved skade som skyldes direkte kollisjon/fysisk sammenstøt med dyr reduseres egenandelen med kr 4000, når dette er meldt i fra til politi/viltnemnd og kan dokumenteres 3

4 8. Redning 8.1 Forsikringen dekker Hjemreise og hjemtransport av fører og passasjer Selskapet dekker nødvendige merutgifter ved hjemreise, med rimeligste kommunikasjonsmiddel når: a. fører eller passasjer rammes av ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller død, og av den grunn blir forhindret i å fortsette reisen med motorvogn, eller må søke hjelp hos nærmeste lege eller sykehus. Det skal legges fram kvittering for utgifter som kreves erstattet. Videre skal det legges fram legeerklæring. Dersom spesiell transport har vært nødvendig, skal dette gå fram av legeerklæringen b. fører og passasjer ikke kan fortsette reisen fordi motorvognen grunnet vognskade eller annen form for driftsstopp ikke kan settes i trafikksikker stand innen 3 virkedager, eller hvis motorvognen er stjålet og ikke kommet til rette innen 3 virkedager. Det skal legges fram kvittering for utgifter som kreves erstattet, og erklæring fra verksted om årsaken til driftsstoppen. For passasjerer betales meromkostninger høyst til det sted hvor vedkommende ble med motorvognen, eller til motorvognens hjemsted hvis passasjeren skulle være med dit Berging, tauing og transport av motorvogn/tilhenger Selskapet dekker nødvendige utgifter til berging eller tauing til nærmeste verksted eller hvis det faller rimeligere reparasjon på stedet når reisen med motorvognen ikke kan fortsette på grunn av vognskade eller annen form for driftsstopp. Utgifter til deler erstattes ikke. Selskapet dekker også utgifter til hjemtransport eller henting av motorvogn/tilhenger som er blitt etterlatt på grunn av omstendigheter angitt i dette punktet og i pkt Transportutgifter skal godkjennes av selskapet på forhånd. Selskapet avgjør om erstatningen skal ytes for transport til hjemstedet eller annet hensiktsmessig sted for sikrede. 8.2 Forsikringen dekker ikke: a. Utgifter som overstiger kjøretøyets og eventuelt hengers verdi etter skade b. Merutgifter som hadde påløpt ved å kjøre hjem d. Utgifter som kan kreves erstattet gjennom garantiordning e.l. e. Utgifter for haiker f. Utgifter til videre transport av dyr og gods i forbindelse med næringsvirksomhet g. Skade eller tap som oppstår når motorvognen er rekvirert av offentlig myndighet h. Utgifter som hadde påløpt ved planlagt reise 9. Fører og passasjerulykke Forsikringen omfatter: Selskapet dekker ulykkesskade på fører og passasjer som rettmessig befinner seg i eller på motorvognen når motorvognen eller tilkoblet tilhenger/utstyr er den direkte årsak til skaden. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket ved en plutselig, ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. Skades flere personer ved samme ulykkestilfelle, er samlet erstatning begrenset til kr Erstatningen vil da bli forholdsmessig fordelt mellom de skadelidte. Forsikringssummene er: a. kr ved fullstendig varig medisinsk invaliditet. Ved delvis invaliditet tilsvarende mindre etter invaliditetsgraden b. kr ved død. Dog er selskapets erstatningsplikt begrenset til kr dersom den forsikrede da han døde hverken hadde ektefelle eller barn i live 10. Rettshjelp 10.1 Selskapet dekker utgiftene til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten erstattes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Idømte saksomkostninger erstattes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans erstattes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf. domstolloven 1), og ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Hvis den forsikrede motorvogn er solgt, og forsikringen opphørt i forbindelse med salget, erstattes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av selger Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom er tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet, dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slikgodkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger til fratrekk i erstatningen Forsikringssum og egenandel Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap. Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke på forhånd er godkjent av selskapet. I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side Utgifter selskapet ikke erstatter Selskapet erstatter ikke utgifter ved: a. Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv, eller med entreprise eller transportoppdrag b. Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, arv, bo deling og oppløsning av sameie etablert av samboende samt skiftesaker c. Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene d. Tvist i saker om personskader etter bilansvarsloven, før det fra motorvognens trafikkforsikringsselskap foreligger skriftlig avslag om å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand før saksanlegget e. Tvist som gjelder vekselsak, inkasso sak hvor fordringener ubestridt, og som gjelder konkurs- eller akkordforhandlinger hvis sikrede er konkurs- eller akkordskyldner f. Straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker 4

5 g. Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak Likevel erstattes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt fra dekning. h. Rettshjelpsutgifter dekkes ikke dersom tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens ikrafttreden 10.5 Andre bestemmelser om rettshjelp Vil sikrede søke rettshjelp i tvist som omfattes av forsikringen, underrettes selskapet snarest mulig, og senest ett år etter at advokat er engasjert. Meldingen skal skje skriftlig. Hvis rettshjelp er nødvendig utenfor Norge, bestemmer selskapet hvilken advokat som skal engasjeres. For øvrig velger sikrede selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget Hvilke begrensninger som gjelder a. Selskapet svarer ikke for tap av penger, bankbøker, verdipapir, kreditt-/betalingskort, kunstgjenstander, antikviteter, smykker, mat, alkoholholdige drikker. b. Tyveriforsikringen omfatter ikke skade eller tap som ikke er meldt politiet. Dessuten gjelder begrensninger i selskapets erstatningsplikt etter motorvognforsikringsvilkårenes pkt Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig og skal søke fri rettshjelp, fritt rettsråd og andre offentlige rettshjelpordninger, med mindre det er på det rene at slik støtte ikke vil bli innvilget Sikrede bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn eller som er større enn sikredes interesse i saken. Hvis det er flere parter på samme side, med likeartede interesser som ikke står i strid med hverandre, kan selskapet kreve at det benyttes samme juridiske og tekniske bistand. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Ved oppgjøret har selskapet samme rett som den sikrede til å få dokumentert hvordan salæret er beregnet. Medgått tid skal spesifiseres. Før oppgjøret foretas, kan selskapet kreve at dokumentasjon for betalt egenandel fremlegges. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den norske advokatforening. 11. Særvilkår motorvognforsikring 11.1 Særvilkår M1 Moped, motorsykkel, snøscooter og ATV Bonus Vilkårenes pkt gjelder for motorsykkel. Det beregnes ikke bonus for moped, snøscooter, ATV Særvilkår M2 Vognskadeforsikring for campingbiler, campingtilhenger, campingpåbygg og camping innredning. For dette særvilkår gjelder motorvognforsikringsvilkårene så langt de er anvendelige Hva er forsikret Av forsikringsbeviset fremgår hva som er forsikret. a. Campingbil/-tilhenger i seriemessig utførelse og fabrikkmontert ekstrautstyr b. Campingpåbygg med fastmontert innredning til bilchassis c. Fastmonterbar campinginnredning til bil d. Fortelt, tilbygg, terrasse, platting og annet fastmontert ekstrautstyr, som er tatt med i forsikringssummen e. Løst utstyr og personlige eiendeler i campingtilhenger, campingbil og campingpåbygg med til sammen kr DVD og CD-plater dekkes med inntil kr f. Forsikringen gjelder til fordel for eier/rettmessig bruker og dennes husstand g. Forsikringen gjelder kun det som er medregnet i premieberegningsgrunnlaget Hva forsikringen omfatter Av motorvognforsikringsvilkårenes pkt. 3 fremgår det hva forsikringen kan omfatte. I forsikringsbeviset er det angitt hvilken forsikringsform det er truffet avtale om. 5

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR MOTORVOGNFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 for Personbil inklusiv vare- /stasjonsbil og bobil, motorsykkel, snøscooter, traktor/ arbeidsmaskin og tilhenger/campingvogn. I tillegg til disse vilkår gjelder

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Vilkår for Motorvognforsikring

Vilkår for Motorvognforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn I

Forsikringsvilkår Motorvogn I Forsikringsvilkår Motorvogn I Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Person- og varebil for privat bruk med totalvekt inntil 3500 kg, tilhenger, campingvogn og bobil. Forsikringsvilkår Motorvogn I 01.01.2015

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13

Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13 Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Vilkår Person- og varebil

Vilkår Person- og varebil Side 1 av 8 Vilkår Person- og varebil Gjeldende fra 1.2.2012. I tillegg gjelder generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder til fordel for: Forsikringstaker.

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Forsikringsvilkår Fritidsbåt - MPF01-KAS-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateide personbiler og privat billeie forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateiede personbiler I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 4.

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 Båtforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader som erstattes

Detaljer

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE FRITIDSBÅT VILKÅR FOR FORSIKRINGEN Y01 Y11 F01 F02 F03 F10 FRITIDSBÅT Hvilken dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. ERSTATNINGSREGLER FOR FRITIDSBÅT

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen for Sjøoffiserforsikringen Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis Prisen

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3 Innboforsikring INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva som er forsikret... 3 5 Hvilke skader som erstattes... 4 6 Endring av risiko

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Basis

Avtalevilkår Bygning Basis Avtalevilkår Bygning Basis Gjelder fra 01.01.2013 TBBA113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING Gjeldende fra 01.01.2011 Skademelding: PF Skadeservice. Telefon: 815 58 950 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: pf@wli.no Innhold: Side 1. Hvem forsikringen

Detaljer