FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015"

Transkript

1 FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER HVA FORSIKRINGEN OMFATTER Ansvar Båtskade (brann, tyveri eller kaskoforsikring) Transport av skadet båt Båtredning Bergelønn Fjerning av vrak Forsikringen omfatter ikke erstatning for: HVILKE SKADER SOM ERSTATTES OG HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER Brannforsikring Brann-/tyveriforsikring Kaskoforsikring Forsikringen omfatter ikke ENDRING AV RISIKO OG SIKKERHETSFORSKRIFTER Forbehold om å sette ned erstatningen ved endring av risiko Sikkerhetsforskrifter FORSIKRINGSVERDI/FORSIKRINGSSUM Forsikringsverdi Forsikringssum SKADEOPPGJØR Skademelding og redningsplikt Forhold til panthaver og andre med økonomisk interesse i fritidsbåten Alternative oppgjørsmåter Skjønn Oppgjørsregler Egenandeler ANSVARSFORSIKRING Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar Forsikringen dekker ikke ansvar som sikrede pådrar seg Behandling av erstatningskrav RETTSHJELP Utgifter selskapet dekker Forsikringssum Selskapet erstatter ikke utgifter ved Skadeoppgjør TILLEGGSVILKÅR Opplags/byggeforsikring Fører- og passasjerulykkesforsikring HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 1.1 Forsikringen gjelder til fordel for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). 1.2 Ektefelle og andre som er medlem av den faste husstand. 1.3 Etter særskilt avtale gjelder forsikringen til fordel for panthaver og andre med økonomisk interesse i 1.4 Ved eierskifte gjelder forsikringen til fordel for ny eier inntil ny forsikring er tegnet, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet. 1.5 Forsikringen trer i kraft når den er notert av selskapets representant. Ved kjøp trer forsikringen tidligst i kraft når kjøperen overtar den økonomiske risiko. 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder hele året i Norge, Sverige, Danmark, Finland og disse lands farvann ut til 12 nautiske mil fra grunnlinjen. I tillegg omfattes Kattegat og Skagerrak øst for en linje trukket mellom Lindesnes og Hirtshals. I tidsrommet fra 1. april til 30. september gjelder forsikringen også i resten av Europa og europeiske farvann inntil 200 nautiske mil fra grunnlinjen. Fartsområdet kan utvides til å gjelde i Europa hele året. 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER Når det fremgår av forsikringsbeviset omfatter forsikringen: 3.1 Ansvar Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av rettmessig eier eller bruker av den forsikrede båten kan pådra seg for skade som i forsikringstiden er voldt på annen person eller ting. Selskapets samlede erstatningsplikt inklusive redningsutgifter, ved en og samme hendelse er begrenset til kr Reglene for ansvarsforsikringen finnes i vilkårenes punkt Båtskade (brann, tyveri eller kaskoforsikring) Innenfor avtalt forsikringssum omfatter forsikringen - skrog med eventuell motor og/eller seil som nevnt i forsikringsbeviset - tilbehør som er naturlig utstyr for båten og har med båtens bruk å gjøre - radio, musikk-/bildeanlegg som er fastmontert/montert i tyverikassett, begrenset til kr Ut over avtalt forsikringssum for båten omfatter forsikringen - slepejolle (til seil- eller innenbordsmotorbåt) inklusiv eventuell motor med maksimalt 15 HK. Erstatningen er begrenset til kr personlig løsøre som befinner seg om bord, midlertidig er brakt i land og som tilhører sikrede eller dennes husstand. Erstatningen er begrenset til kr Er forsikringssummen tilstrekkelig, omfatter forsikringen også personlig løsøre som befinner seg om bord og tilhører andre. Forsikringssummen kan utvides ved tilleggsavtale. 3.3 Transport av skadet båt kaskoforsikring, dekkes rimelige omkostninger til transport/midlertidig reparasjon av skadet båt/tilbehør som er nødvendig for flytting fra det sted skaden skjedde, til nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen. Det er en forutsetning for erstatning at årsaken til skaden omfattes av forsikringsavtalen. 3.4 Båtredning Når det er avtalt at forsikringen skal omfatte kaskoforsikring, dekkes rimelige utgifter til slep til nærmeste havn etter plutselig og uforutsett uhell med 3.5 Bergelønn kaskoforsikring, dekkes bergelønn når båten er utsatt for de farer som forsikringsavtalen omfatter. Se bestemmelsene i pkt Fjerning av vrak kaskoforsikring, dekkes omkostninger med inntil 10 % av 1

2 båtens forsikringssum til fjerning av vrak når dette er pålagt av offentlig myndighet og båten har vært utsatt for de farer som forsikringsavtalen omfatter. Se bestemmelsene i pkt Forsikringen omfatter ikke erstatning for: - gjenstander bestemt for forbruk, som proviant, brennstoff, maling o.l. - bøye med kjetting og moring, samt andre fortøyningsanordninger utenfor - bukker, presenninger og annet materiale til bruk under vinteropplag. - ting av edelt metall, smykker, perler, edelstener, kunstgjenstander, antikviteter, penger, verdipapirer og dokumenter av ethvert slag. - personlig løsøre når båten ligger i opplag. - tapt arbeidsfortjeneste og verdiforringelse. - skade på motor, maskinell utrustning eller seil med mindre den er oppstått i direkte forbindelse med erstatningsmessig skade. 4 HVILKE SKADER SOM ERSTATTES OG HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER Dette punkt redegjør for hvilke skader forsikringsavtalen kan omfatte og hvilke begrensninger som gjelder. Det er angitt i forsikringsbeviset hvilke deler av dette punkt forsikringsavtalen omfatter. 4.1 Brannforsikring som dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon. Se sikkerhetsforskrifter i punkt Brann-/tyveriforsikring som dekker skade etter punkt 4.1 og skade ved tyveri og hærverk. Det anses ikke som tyveri om den skyldige tilhører sikredes husstand. Se sikkerhetsforskrifter i punkt Kaskoforsikring som dekker skade etter punkt 4.1 og 4.2 og skade som er en følge av at båten har vært utsatt for sammenstøt, kantring, synking, brudd på mast eller bom og dessuten for andre skader som har en tilfeldig og plutselig ytre skade på båt, tilbehør eller personlig løsøre som har inntruffet under transport og som skyldes en tilfeldig og plutselig ytre Se sikkerhetsforskrifter i punkt Forsikringen omfatter ikke skade som skyldes eller er en følge av frost og issprengning, nedbør eller berøring med is. Dog erstattes skade forårsaket av berøring med is når båten er i opplag i boblehavn tilhørende båtforening eller marina skade som sikrede har voldt forsettlig. Har sikrede grovt uaktsomt framkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye skade på seil som skyldes vind skade som importør, selger eller reparatør er ansvarlig for. Fører ikke sikredes krav frem, og skaden ellers er erstatningsmessig, dekker selskapet likevel skaden skade som oppstår under trening til eller deltaking i hastighetsregatta for motorbåter skade som har oppstått mens båten er brukt i ervervsmessig virksomhet den del av skaden som skyldes råte, korrosjon eller annen tæring. Dog erstattes følgeskaden dersom årsaken til skaden omfattes av forsikringen utenbordsmotor eller propell som er løsnet eller mistet, med mindre sikrede godtgjør at skaden skyldes støtning motorhavari som skyldes varmegang. Dette gjelder uansett 5 ENDRING AV RISIKO OG SIKKERHETSFORSKRIFTER 5.1 Forbehold om å sette ned erstatningen ved endring av risiko Følgende forhold skal meldes selskapet: - Skifte av skrog eller endring av motorytelse. - Utleie av - Endring av avtalte forutsetninger for reduksjon av forsikringspremien. Hvilke forutsetninger som er avtalt fremgår av forsikringsbeviset. - Bruk av båten utenfor avtalt fartsområde Unnlater forsikringstaker å gi melding om forhold nevnt i begrenses selskapets ansvar til hva som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle vært betalt. Ved ansvarsskade har selskapet tilsvarende regressrett overfor forsikringstakeren. Ved utleie av båten, trekkes i tillegg dobbel egenandel, se punkt Sikkerhetsforskrifter Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er fastsatt nedenfor til enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar nedsettes eller falle helt bort Sikkerhetsforskrift vedlikehold/bruk/tilsyn/opplag - Båten skal, når den ikke er i bruk, være forsvarlig fortøyd. Det skal føres tilsyn med båten, dens tilbehør og fortøyninger. Båten skal holdes lens. - Båten skal holdes i sjødyktig stand: Skrog og motor/seil må holdes i en stand som er i overensstemmelse med dens bruk. Båten må ikke være overbelastet. - Under bruk skal utenbordsmotor være forsvarlig festet til - Dersom båten er utstyrt med nødstoppbryter ( dødmannsknapp ) skal fører når motor er i gang alltid ha nødstoppline festet mellom seg og bryteren. - Båter som har skroggjennomføringer under vannlinjen og som befinner seg på vannet i tiden skal på alle slike ha montert stoppekran som skal være stengt når båten ikke er i bruk. - Under opplag skal båten til enhver tid være forsvarlig oppstøttet og tildekket, og det skal sørges for jevnlig snømåking av båt/presenning. - Tilhenger som benyttes til transport av båten, skal være egnet til båttransport med hensyn til konstruksjon, styrke, festeinnretninger og stabilitet Sikkerhetsforskrift tyveri og hærverk - Båter t.o.m. 10 fot, kanoer, kajakker, oppblåsbare båter, seilbrett o.l. skal være forsvarlig fastlåst når de ikke er i bruk. Øvrige båter skal være forsvarlig fastlåst når de ligger i fast havn. - Tenningsnøkkel skal være fjernet fra båten når det ikke er personer ombord. - Utenbordsmotor, utenbordsdrev, tilbehør og personlig løsøre skal være fastlåst/boltet fast til båten eller innelåst i båten eller i bygning. - Når utenbordsmotor, utenbordsdrev er avmontert fra båten skal de være innelåst i bygning. - Dersom båten befinner seg på henger, skal hengeren være fastlåst til trekkvognen eller til annet fast punkt eller være sikret med kulelås. Nøkkel skal oppbevares adskilt Sikkerhetsforskrift brann - Båt som har innenbordsmotor eller utenbordsmotor med elektrisk starter, skal ha minst ett godkjent brannslokningsapparat når båten er inntil 10 m og minst to håndslokningsapparater. Dersom det ombord i båten benyttes kokeapparat, varmeapparat, kjøleskap og lignende utstyr drevet med brannfarlig væske eller gass, gjelder kravet selv om båten ikke har motor. 2

3 - Brannslukningsutstyr skal være plassert lett tilgjengelig og klar til øyeblikkelig bruk. Utstyr skal kontrolleres i henhold til fabrikantens anvisning, dog minst en gang hvert år. 6 FORSIKRINGSVERDI/FORSIKRINGSSUM 6.1 Forsikringsverdi Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen ville kostet å anskaffe og omregistrere tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende brukt båt i samme stand og av samme årgang, modell og type. 6.2 Forsikringssum Forsikringssummen inngår som grunnlag for premiefastsettelsen, men er ikke bevis for båtens verdi. Skade kan erstattes inntil forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset, likevel ikke høyere enn markedsverdien. 7 SKADEOPPGJØR Forsikringsavtalelovens 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor. 7.1 Skademelding og redningsplikt Skade skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold. Personskade, samt brann-, tyveri- og hærverkskader skal meldes politiet Selskapet har rett til på sikredes vegne å begjære sjøforklaring etter Sjølovens regler Den sikrede plikter å gjøre hva han kan for å avverge eller begrense skader Godtgjørelse for bergelønn eller vrakfjerning må ikke avtales uten selskapets samtykke. 7.2 Forhold til panthaver og andre med økonomisk interesse i fritidsbåten Kan medforsikret kreve dekning for sitt tap, selv om selskapet ikke er ansvarlig overfor forsikringstaker eller en annen medforsikret, inntrer selskapet i eventuell panterett/sikkerhetsrett i samme utstrekning som den betalte erstatning. Selskapet plikter ikke å betale større erstatning til panthaver og andre med økonomisk interesse i båten, enn nedgangen i omsetningsverdi som følge av skaden. 7.3 Alternative oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre, med mindre annet er uttrykkelig nevnt nedenfor, om skaden skal erstattes ved - kontantoppgjør - reparasjon - gjenanskaffelse - at selskapet fremskaffer ting tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - den skadde tingen. Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. 7.4 Skjønn Fastsettelse av skadens størrelse og forsikringsverdi avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så fall anvendelse. 7.5 Oppgjørsregler Kan båten repareres settes skaden til reparasjonskostnadene. Er det ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de med tilsvarende eller i det alt vesentlige tilsvarende deler. Hvis reparasjon skjer ved innsetting av nye deler og de utskiftede er forringet som følge av tidligere ikke utbedrede skader, slitasje, gradvis forringelse, korrosjon, konstruksjonsfeil, materialfeil o.l. gjør selskapet fradrag i erstatningsberegningen basert på aldersfradragene i punkt eller et skjønnsmessig fradrag for forbedringen dersom delen(e) ikke fremgår av tabellen. Er fullstendig utbedring umulig, eller det medfører urimelige omkostninger i forhold til skadens innvirkning på båtens funksjon og sjødyktighet, avgjør selskapet hvorledes reparasjonen skal utføres. Ved reparasjon har sikrede krav på å få brakt båten i sjødyktig stand. Det kan ikke kreves erstatning for tap som følge av at båten etter reparasjon er forringet i verdi eller forringet som regattabåt. Hvis det avtales at erstatningen skal betales ved kontantoppgjør og det ikke kan dokumenteres ved faktura at båten er reparert ved et verksted, erstattes arbeidspenger med 50% i forhold til verkstedets normale priser. Påløpt investerings/merverdiavgift erstattes etter fremlagte kvitteringer Er båten tapt eller reparasjon av båten ikke vil være økonomisk forsvarlig, settes skaden til forsikringsverdien. Dersom skrog, motor eller tilbehør er tapt eller så skadet at reparasjon ikke er økonomisk forsvarlig, begrenses skaden til forsikringsverdien av den enkelte ting. Selskapet avgjør hvem som skal ha råderetten over den skadede gjenstand. Hvis sikrede beholder gjenstanden, gjøres fradrag for markedsverdien av denne Tabell for erstatningsberegning < 1 år 1 år 2 år 3 år 4 år Deretter red. pr år Minste erstatn. i % Batteri Kalesje Seil av normalmaterial Seil helt eller delvis av kevlar, mylar e.l Radiomottaker eller sender, musikkanlegg eller elektronisk tilbehør Motorer, drev og hekkaggregat Mast og rigg samt deler til denne Koke- /varmeapperat, kjøleskap o.l Egenandeler I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av punktene nedenfor. Skal erstatningen avkortes/reduseres, gjøres dette etter at egenandelen er fratrukket. Det trekkes bare en egenandel for hvert skadetilfelle - den høyeste Ved ansvarsskade er egenandelen kr Ved rettshjelp er egenandelen kr % av det overskytende Ved redningsutgifter trekkes ingen egenandel Ved brann-, tyveri- og hærverkskade er egenandelen kr Egenandelen bortfaller ved tyveri- og hærverkskader på båter med fastmontert, funksjonsdyktig tyverialarm Ved synking i fortøyningen økes egenandelen i med kr Økningen gjøres ikke gjeldende dersom sikrede kan føre konkrete bevis for at årsaken ikke skyldes manglende tilsyn eller at båten ikke var sjødyktig Ved annen skade er egenandelen kr 3.000, dersom det ikke er avtalt høyere egenandel, se forsikringsbeviset Dersom skaden inntraff mens båten var utleid trekkes dobbel egenandel av hva som er nevnt i punktene ovenfor. 3

4 8 ANSVARSFORSIKRING 8.1 Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av rettmessig eier/bruker/fører av den forsikrede båten kan pådra seg for skade som i forsikringstiden er voldt på annen person eller annen persons ting. Ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti, omfattes ikke av forsikringen. Selskapets samlede erstatningsplikt inklusive redningsutgifter, ved en og samme hendelse er begrenset til kr Forsikringen dekker ikke ansvar som sikrede pådrar seg for oppreisning etter lov om skadeserstatning av 13. juni 1969, 3-5 eller for bøter og lignende for skade voldt forsettlig overfor ektefelle, foreldre eller søsken, barn og barns ektefelle. Som ektefelle regnes også person i fast samlivsforhold. Selskapet svarer heller ikke for ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor virksomhet som disponeres av sikrede eller hvor sikrede eller dennes familie har vesentlige eierinteresser for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller noen på dennes vegne har i besittelse eller bruker for skade oppstått under trening til eller deltakelse i hastighetsregatta for motorbåter for ansvar oppstått mens båten er brukt i ervervsmessig virksomhet. 8.3 Behandling av erstatningskrav Reises erstatningskrav mot sikrede eller kan det ventes at krav blir reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. Uten selskapets samtykke må sikrede ikke innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. Blir krav reist mot sikrede og ansvaret etter kravstillerens begrunnelse omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken og betaler de nødvendige omkostninger for avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Selv om forsikringssummen overskrides, betales godkjente omkostninger og renter av idømte erstatningsbeløp som hører inn under forsikringen. Er selskapet villig til å ordne saken i minnelighet eller vil betale ansvarssummen, svarer selskapet ikke for videre utgifter ved tvisten. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. På vegne av sikrede har selskapet rett til å begjære sjøforklaring etter sjølovens regler. 9 RETTSHJELP 9.1 Utgifter selskapet dekker I hvilken egenskap sikrede er dekket Selskapet dekker nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede Rettshjelputgifter for dødsbo dekkes ikke. Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne ansees som tvist. En tvist er ikke å anse som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saksanlegg. Med saksanlegg forstås utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning Utgifter til rettsbehandling Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Idømte saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod Saksomkostninger ved forlik Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i erstatningen Hvilke domstoler tvisten må høre inn under Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (se domstolsloven 1), og ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Dersom saken føres for særdomstol (se domstolsloven 2), dekkes ikke utgifter ved saken før den eventuelt bringes inn for de alminnelige domstoler. Ingen utgifter til forberedelse og behandling for særdomstolen kan kreves dekket Tvist etter at forsikringen er opphørt Dersom den sikredes båt er solgt, og forsikringen opphørte i forbindelse med salget, dekkes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. Likeledes dekkes tvist oppstått etter forsikringens opphør hvis den grunner seg på begivenhet som inntraff mens forsikringen var i kraft, med mindre den dekkes av annen rettshjelpforsikring Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag, og forsto eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. 9.2 Forsikringssum Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap eller om den/de sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Ved tvist som anlegges som gruppesøksmål etter Tvisteloven kapittel 35 er den samlede erstatning for alle tvistene begrenset til kr Tvister som kan behandles i Finansklagenemnda er begrenset til kr Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Spesiell egenandel se punkt Selskapet erstatter ikke utgifter ved tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv tvist som gjelder bergelønn fremsatt av sikrede tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, arv, krav om omstøtelse av gave, bodeling og oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker tvist som alene hører inn under namsmyndighetene tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling hvis sikrede er konkurs- eller akkordskyldner tvist som gjelder straffesak, ærekrenkelsessak eller sak om erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven 3-3 (visse personlige krenkinger), 3-5 (oppreisning) og 3-6 (krenking av privatlivets fred) tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen unntatt fra dekning. 9.4 Skadeoppgjør Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpforsikringen, må selskapet underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler. 4

5 9.4.2 Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandel er betalt Ansvarsbegrensninger/ Sikkerhetsforskrifter De begrensninger, sikkerhetsforskrifter og Generelle vilkår som gjelder for fritidsbåtforsikringen gjelder også for fører- og passasjerulykkesforsikringen så langt de er anvendelige. I tillegg gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: - Ved skade må den skadede straks søke lege og følge legens behandlingsopplegg. - Når båten er i bruk skal det finnes godkjente redningsvester til alle personer ombord og disse skal være lett tilgjengelige. For øvrig gjelder selskapets vilkår for ulykke med unntak av reglene om erstatning for behandlingsutgifter. Disse kan fås utlevert på anmodning. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. 10 TILLEGGSVILKÅR De tilleggsvilkår som gjelder for avtalen er spesifisert i forsikringsbeviset. De ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter som er angitt i vilkårene gjelder også for tilleggsvilkårene, med mindre annet er uttrykkelig nevnt Opplags/byggeforsikring Forsikringen gjelder kun når båten ligger i opplag og/eller er under (om)bygging. Ordinært vinteropplag anses i denne sammenheng ikke som opplag. Selskapets ansvar er begrenset til hva som til enhver tid er bygget av fartøyet, samt materialer og deler (gjenstander) bestemt til båten og verktøy som befinner seg innenfor verkstedets område (på byggeplassen). Erstatning for verktøy er begrenset til kr Forsikringen omfatter ikke personlig løsøre som nevnt i vilkårenes punkt 3.2. Sikkerhetsforskrift: Materialer og deler (gjenstander) bestemt til båten og verktøy skal være innelåst i rom i bygning når det ikke arbeides med 10.2 Fører- og passasjerulykkesforsikring Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter alle personer under 75 år som med eierens tillatelse er ombord i den båt som er nevnt i forsikringsbeviset Hva forsikringen omfatter Selskapet svarer for ulykkesskade som rammer den forsikrede person mens denne befinner seg ombord i Er båten den direkte årsak til skaden, svarer selskapet også for ulykkesskade som rammer forsikrede som befinner seg utenfor denne. Med ulykkesskade menes skade på kroppen, voldt ved en plutselig ytre påvirkning (ulykkestilfelle), uavhengig av sikredes vilje. Skade på sinnet alene regnes ikke som ulykkesskade Forsikringssummer Forsikringssummen er kr ved fullstendig medisinsk invaliditet. Ved delvis invaliditet reduseres forsikringssummen i samsvar med invaliditetsgraden. Forsikringssummen ved død er kr dersom sikrede da denne døde hadde ektefelle i live eller barn under 20 år. Hvis ikke er selskapets erstatningsplikt begrenset til kr Samlet erstatning ved ett og samme skadetilfelle, uansett hvor mange som blir skadet, er begrenset til kr Overskrides denne forsikringssum av de individuelle krav, fordeles beløpet mellom de skadede med hver enkelt persons prosentandel av den totale skaden. 5

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 Båtforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader som erstattes

Detaljer

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR MOTORVOGNFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 for Personbil inklusiv vare- /stasjonsbil og bobil, motorsykkel, snøscooter, traktor/ arbeidsmaskin og tilhenger/campingvogn. I tillegg til disse vilkår gjelder

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Forsikringsvilkår Fritidsbåt - MPF01-KAS-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 4.

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 01.06.2009 MPBE209 Innholdsfortegnelse: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke svarer for...

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Traktorforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen for Sjøoffiserforsikringen Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis Prisen

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 24.11.2012 MPBA112 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3 Innboforsikring IBO1-3 Forsikringsvilkår Innhold A.1 HVILKE SKADER FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.3 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.4 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER A.5 SKADEOPPGJØRSREGLER

Detaljer

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE FRITIDSBÅT VILKÅR FOR FORSIKRINGEN Y01 Y11 F01 F02 F03 F10 FRITIDSBÅT Hvilken dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. ERSTATNINGSREGLER FOR FRITIDSBÅT

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn III

Forsikringsvilkår Motorvogn III Forsikringsvilkår Motorvogn III Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Moped, motorsykkel, snøscooter og ATV Forsikringsvilkår Motorvogn III 01.01.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Kasko...

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3 Innboforsikring INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva som er forsikret... 3 5 Hvilke skader som erstattes... 4 6 Endring av risiko

Detaljer

Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10

Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10 Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Forsikringsvilkår Innbo

Forsikringsvilkår Innbo Forsikringsvilkår Innbo 01.01.2015 Forsikringsvilkår Innbo Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn I

Forsikringsvilkår Motorvogn I Forsikringsvilkår Motorvogn I Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Person- og varebil for privat bruk med totalvekt inntil 3500 kg, tilhenger, campingvogn og bobil. Forsikringsvilkår Motorvogn I 01.01.2015

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Motor Øvrig Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motor Øvrig, side 1 av 10

Motor Øvrig Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motor Øvrig, side 1 av 10 Motor Øvrig Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Motor Øvrig, side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.2 Når

Detaljer

Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11

Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11 Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Hus- og hjemforsikring

Hus- og hjemforsikring Hus- og hjemforsikring Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 ENDRING AV RISIKO, SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ANDRE PERSONERS HANDLINGER MED VIRKNING FOR DEKNINGEN... 1 1.1 ANSVARSBEGRENSNING VED ENDRING

Detaljer

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1

Detaljer

Vilkår Innbo og Løsøre

Vilkår Innbo og Løsøre Side 1 av 9 Vilkår Innbo og Løsøre Gjeldende fra 01.04.2008. Unison Forsikring ASA benevnes i det etterfølgende som Selskapet. 1 Hvem innboforsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker.

Detaljer