FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015"

Transkript

1 FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER HVA FORSIKRINGEN OMFATTER Ansvar Båtskade (brann, tyveri eller kaskoforsikring) Transport av skadet båt Båtredning Bergelønn Fjerning av vrak Forsikringen omfatter ikke erstatning for: HVILKE SKADER SOM ERSTATTES OG HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER Brannforsikring Brann-/tyveriforsikring Kaskoforsikring Forsikringen omfatter ikke ENDRING AV RISIKO OG SIKKERHETSFORSKRIFTER Forbehold om å sette ned erstatningen ved endring av risiko Sikkerhetsforskrifter FORSIKRINGSVERDI/FORSIKRINGSSUM Forsikringsverdi Forsikringssum SKADEOPPGJØR Skademelding og redningsplikt Forhold til panthaver og andre med økonomisk interesse i fritidsbåten Alternative oppgjørsmåter Skjønn Oppgjørsregler Egenandeler ANSVARSFORSIKRING Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar Forsikringen dekker ikke ansvar som sikrede pådrar seg Behandling av erstatningskrav RETTSHJELP Utgifter selskapet dekker Forsikringssum Selskapet erstatter ikke utgifter ved Skadeoppgjør TILLEGGSVILKÅR Opplags/byggeforsikring Fører- og passasjerulykkesforsikring HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 1.1 Forsikringen gjelder til fordel for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). 1.2 Ektefelle og andre som er medlem av den faste husstand. 1.3 Etter særskilt avtale gjelder forsikringen til fordel for panthaver og andre med økonomisk interesse i 1.4 Ved eierskifte gjelder forsikringen til fordel for ny eier inntil ny forsikring er tegnet, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet. 1.5 Forsikringen trer i kraft når den er notert av selskapets representant. Ved kjøp trer forsikringen tidligst i kraft når kjøperen overtar den økonomiske risiko. 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder hele året i Norge, Sverige, Danmark, Finland og disse lands farvann ut til 12 nautiske mil fra grunnlinjen. I tillegg omfattes Kattegat og Skagerrak øst for en linje trukket mellom Lindesnes og Hirtshals. I tidsrommet fra 1. april til 30. september gjelder forsikringen også i resten av Europa og europeiske farvann inntil 200 nautiske mil fra grunnlinjen. Fartsområdet kan utvides til å gjelde i Europa hele året. 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER Når det fremgår av forsikringsbeviset omfatter forsikringen: 3.1 Ansvar Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av rettmessig eier eller bruker av den forsikrede båten kan pådra seg for skade som i forsikringstiden er voldt på annen person eller ting. Selskapets samlede erstatningsplikt inklusive redningsutgifter, ved en og samme hendelse er begrenset til kr Reglene for ansvarsforsikringen finnes i vilkårenes punkt Båtskade (brann, tyveri eller kaskoforsikring) Innenfor avtalt forsikringssum omfatter forsikringen - skrog med eventuell motor og/eller seil som nevnt i forsikringsbeviset - tilbehør som er naturlig utstyr for båten og har med båtens bruk å gjøre - radio, musikk-/bildeanlegg som er fastmontert/montert i tyverikassett, begrenset til kr Ut over avtalt forsikringssum for båten omfatter forsikringen - slepejolle (til seil- eller innenbordsmotorbåt) inklusiv eventuell motor med maksimalt 15 HK. Erstatningen er begrenset til kr personlig løsøre som befinner seg om bord, midlertidig er brakt i land og som tilhører sikrede eller dennes husstand. Erstatningen er begrenset til kr Er forsikringssummen tilstrekkelig, omfatter forsikringen også personlig løsøre som befinner seg om bord og tilhører andre. Forsikringssummen kan utvides ved tilleggsavtale. 3.3 Transport av skadet båt kaskoforsikring, dekkes rimelige omkostninger til transport/midlertidig reparasjon av skadet båt/tilbehør som er nødvendig for flytting fra det sted skaden skjedde, til nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen. Det er en forutsetning for erstatning at årsaken til skaden omfattes av forsikringsavtalen. 3.4 Båtredning Når det er avtalt at forsikringen skal omfatte kaskoforsikring, dekkes rimelige utgifter til slep til nærmeste havn etter plutselig og uforutsett uhell med 3.5 Bergelønn kaskoforsikring, dekkes bergelønn når båten er utsatt for de farer som forsikringsavtalen omfatter. Se bestemmelsene i pkt Fjerning av vrak kaskoforsikring, dekkes omkostninger med inntil 10 % av 1

2 båtens forsikringssum til fjerning av vrak når dette er pålagt av offentlig myndighet og båten har vært utsatt for de farer som forsikringsavtalen omfatter. Se bestemmelsene i pkt Forsikringen omfatter ikke erstatning for: - gjenstander bestemt for forbruk, som proviant, brennstoff, maling o.l. - bøye med kjetting og moring, samt andre fortøyningsanordninger utenfor - bukker, presenninger og annet materiale til bruk under vinteropplag. - ting av edelt metall, smykker, perler, edelstener, kunstgjenstander, antikviteter, penger, verdipapirer og dokumenter av ethvert slag. - personlig løsøre når båten ligger i opplag. - tapt arbeidsfortjeneste og verdiforringelse. - skade på motor, maskinell utrustning eller seil med mindre den er oppstått i direkte forbindelse med erstatningsmessig skade. 4 HVILKE SKADER SOM ERSTATTES OG HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER Dette punkt redegjør for hvilke skader forsikringsavtalen kan omfatte og hvilke begrensninger som gjelder. Det er angitt i forsikringsbeviset hvilke deler av dette punkt forsikringsavtalen omfatter. 4.1 Brannforsikring som dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon. Se sikkerhetsforskrifter i punkt Brann-/tyveriforsikring som dekker skade etter punkt 4.1 og skade ved tyveri og hærverk. Det anses ikke som tyveri om den skyldige tilhører sikredes husstand. Se sikkerhetsforskrifter i punkt Kaskoforsikring som dekker skade etter punkt 4.1 og 4.2 og skade som er en følge av at båten har vært utsatt for sammenstøt, kantring, synking, brudd på mast eller bom og dessuten for andre skader som har en tilfeldig og plutselig ytre skade på båt, tilbehør eller personlig løsøre som har inntruffet under transport og som skyldes en tilfeldig og plutselig ytre Se sikkerhetsforskrifter i punkt Forsikringen omfatter ikke skade som skyldes eller er en følge av frost og issprengning, nedbør eller berøring med is. Dog erstattes skade forårsaket av berøring med is når båten er i opplag i boblehavn tilhørende båtforening eller marina skade som sikrede har voldt forsettlig. Har sikrede grovt uaktsomt framkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye skade på seil som skyldes vind skade som importør, selger eller reparatør er ansvarlig for. Fører ikke sikredes krav frem, og skaden ellers er erstatningsmessig, dekker selskapet likevel skaden skade som oppstår under trening til eller deltaking i hastighetsregatta for motorbåter skade som har oppstått mens båten er brukt i ervervsmessig virksomhet den del av skaden som skyldes råte, korrosjon eller annen tæring. Dog erstattes følgeskaden dersom årsaken til skaden omfattes av forsikringen utenbordsmotor eller propell som er løsnet eller mistet, med mindre sikrede godtgjør at skaden skyldes støtning motorhavari som skyldes varmegang. Dette gjelder uansett 5 ENDRING AV RISIKO OG SIKKERHETSFORSKRIFTER 5.1 Forbehold om å sette ned erstatningen ved endring av risiko Følgende forhold skal meldes selskapet: - Skifte av skrog eller endring av motorytelse. - Utleie av - Endring av avtalte forutsetninger for reduksjon av forsikringspremien. Hvilke forutsetninger som er avtalt fremgår av forsikringsbeviset. - Bruk av båten utenfor avtalt fartsområde Unnlater forsikringstaker å gi melding om forhold nevnt i begrenses selskapets ansvar til hva som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle vært betalt. Ved ansvarsskade har selskapet tilsvarende regressrett overfor forsikringstakeren. Ved utleie av båten, trekkes i tillegg dobbel egenandel, se punkt Sikkerhetsforskrifter Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er fastsatt nedenfor til enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar nedsettes eller falle helt bort Sikkerhetsforskrift vedlikehold/bruk/tilsyn/opplag - Båten skal, når den ikke er i bruk, være forsvarlig fortøyd. Det skal føres tilsyn med båten, dens tilbehør og fortøyninger. Båten skal holdes lens. - Båten skal holdes i sjødyktig stand: Skrog og motor/seil må holdes i en stand som er i overensstemmelse med dens bruk. Båten må ikke være overbelastet. - Under bruk skal utenbordsmotor være forsvarlig festet til - Dersom båten er utstyrt med nødstoppbryter ( dødmannsknapp ) skal fører når motor er i gang alltid ha nødstoppline festet mellom seg og bryteren. - Båter som har skroggjennomføringer under vannlinjen og som befinner seg på vannet i tiden skal på alle slike ha montert stoppekran som skal være stengt når båten ikke er i bruk. - Under opplag skal båten til enhver tid være forsvarlig oppstøttet og tildekket, og det skal sørges for jevnlig snømåking av båt/presenning. - Tilhenger som benyttes til transport av båten, skal være egnet til båttransport med hensyn til konstruksjon, styrke, festeinnretninger og stabilitet Sikkerhetsforskrift tyveri og hærverk - Båter t.o.m. 10 fot, kanoer, kajakker, oppblåsbare båter, seilbrett o.l. skal være forsvarlig fastlåst når de ikke er i bruk. Øvrige båter skal være forsvarlig fastlåst når de ligger i fast havn. - Tenningsnøkkel skal være fjernet fra båten når det ikke er personer ombord. - Utenbordsmotor, utenbordsdrev, tilbehør og personlig løsøre skal være fastlåst/boltet fast til båten eller innelåst i båten eller i bygning. - Når utenbordsmotor, utenbordsdrev er avmontert fra båten skal de være innelåst i bygning. - Dersom båten befinner seg på henger, skal hengeren være fastlåst til trekkvognen eller til annet fast punkt eller være sikret med kulelås. Nøkkel skal oppbevares adskilt Sikkerhetsforskrift brann - Båt som har innenbordsmotor eller utenbordsmotor med elektrisk starter, skal ha minst ett godkjent brannslokningsapparat når båten er inntil 10 m og minst to håndslokningsapparater. Dersom det ombord i båten benyttes kokeapparat, varmeapparat, kjøleskap og lignende utstyr drevet med brannfarlig væske eller gass, gjelder kravet selv om båten ikke har motor. 2

3 - Brannslukningsutstyr skal være plassert lett tilgjengelig og klar til øyeblikkelig bruk. Utstyr skal kontrolleres i henhold til fabrikantens anvisning, dog minst en gang hvert år. 6 FORSIKRINGSVERDI/FORSIKRINGSSUM 6.1 Forsikringsverdi Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen ville kostet å anskaffe og omregistrere tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende brukt båt i samme stand og av samme årgang, modell og type. 6.2 Forsikringssum Forsikringssummen inngår som grunnlag for premiefastsettelsen, men er ikke bevis for båtens verdi. Skade kan erstattes inntil forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset, likevel ikke høyere enn markedsverdien. 7 SKADEOPPGJØR Forsikringsavtalelovens 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor. 7.1 Skademelding og redningsplikt Skade skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold. Personskade, samt brann-, tyveri- og hærverkskader skal meldes politiet Selskapet har rett til på sikredes vegne å begjære sjøforklaring etter Sjølovens regler Den sikrede plikter å gjøre hva han kan for å avverge eller begrense skader Godtgjørelse for bergelønn eller vrakfjerning må ikke avtales uten selskapets samtykke. 7.2 Forhold til panthaver og andre med økonomisk interesse i fritidsbåten Kan medforsikret kreve dekning for sitt tap, selv om selskapet ikke er ansvarlig overfor forsikringstaker eller en annen medforsikret, inntrer selskapet i eventuell panterett/sikkerhetsrett i samme utstrekning som den betalte erstatning. Selskapet plikter ikke å betale større erstatning til panthaver og andre med økonomisk interesse i båten, enn nedgangen i omsetningsverdi som følge av skaden. 7.3 Alternative oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre, med mindre annet er uttrykkelig nevnt nedenfor, om skaden skal erstattes ved - kontantoppgjør - reparasjon - gjenanskaffelse - at selskapet fremskaffer ting tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - den skadde tingen. Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. 7.4 Skjønn Fastsettelse av skadens størrelse og forsikringsverdi avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så fall anvendelse. 7.5 Oppgjørsregler Kan båten repareres settes skaden til reparasjonskostnadene. Er det ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de med tilsvarende eller i det alt vesentlige tilsvarende deler. Hvis reparasjon skjer ved innsetting av nye deler og de utskiftede er forringet som følge av tidligere ikke utbedrede skader, slitasje, gradvis forringelse, korrosjon, konstruksjonsfeil, materialfeil o.l. gjør selskapet fradrag i erstatningsberegningen basert på aldersfradragene i punkt eller et skjønnsmessig fradrag for forbedringen dersom delen(e) ikke fremgår av tabellen. Er fullstendig utbedring umulig, eller det medfører urimelige omkostninger i forhold til skadens innvirkning på båtens funksjon og sjødyktighet, avgjør selskapet hvorledes reparasjonen skal utføres. Ved reparasjon har sikrede krav på å få brakt båten i sjødyktig stand. Det kan ikke kreves erstatning for tap som følge av at båten etter reparasjon er forringet i verdi eller forringet som regattabåt. Hvis det avtales at erstatningen skal betales ved kontantoppgjør og det ikke kan dokumenteres ved faktura at båten er reparert ved et verksted, erstattes arbeidspenger med 50% i forhold til verkstedets normale priser. Påløpt investerings/merverdiavgift erstattes etter fremlagte kvitteringer Er båten tapt eller reparasjon av båten ikke vil være økonomisk forsvarlig, settes skaden til forsikringsverdien. Dersom skrog, motor eller tilbehør er tapt eller så skadet at reparasjon ikke er økonomisk forsvarlig, begrenses skaden til forsikringsverdien av den enkelte ting. Selskapet avgjør hvem som skal ha råderetten over den skadede gjenstand. Hvis sikrede beholder gjenstanden, gjøres fradrag for markedsverdien av denne Tabell for erstatningsberegning < 1 år 1 år 2 år 3 år 4 år Deretter red. pr år Minste erstatn. i % Batteri Kalesje Seil av normalmaterial Seil helt eller delvis av kevlar, mylar e.l Radiomottaker eller sender, musikkanlegg eller elektronisk tilbehør Motorer, drev og hekkaggregat Mast og rigg samt deler til denne Koke- /varmeapperat, kjøleskap o.l Egenandeler I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av punktene nedenfor. Skal erstatningen avkortes/reduseres, gjøres dette etter at egenandelen er fratrukket. Det trekkes bare en egenandel for hvert skadetilfelle - den høyeste Ved ansvarsskade er egenandelen kr Ved rettshjelp er egenandelen kr % av det overskytende Ved redningsutgifter trekkes ingen egenandel Ved brann-, tyveri- og hærverkskade er egenandelen kr Egenandelen bortfaller ved tyveri- og hærverkskader på båter med fastmontert, funksjonsdyktig tyverialarm Ved synking i fortøyningen økes egenandelen i med kr Økningen gjøres ikke gjeldende dersom sikrede kan føre konkrete bevis for at årsaken ikke skyldes manglende tilsyn eller at båten ikke var sjødyktig Ved annen skade er egenandelen kr 3.000, dersom det ikke er avtalt høyere egenandel, se forsikringsbeviset Dersom skaden inntraff mens båten var utleid trekkes dobbel egenandel av hva som er nevnt i punktene ovenfor. 3

4 8 ANSVARSFORSIKRING 8.1 Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av rettmessig eier/bruker/fører av den forsikrede båten kan pådra seg for skade som i forsikringstiden er voldt på annen person eller annen persons ting. Ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti, omfattes ikke av forsikringen. Selskapets samlede erstatningsplikt inklusive redningsutgifter, ved en og samme hendelse er begrenset til kr Forsikringen dekker ikke ansvar som sikrede pådrar seg for oppreisning etter lov om skadeserstatning av 13. juni 1969, 3-5 eller for bøter og lignende for skade voldt forsettlig overfor ektefelle, foreldre eller søsken, barn og barns ektefelle. Som ektefelle regnes også person i fast samlivsforhold. Selskapet svarer heller ikke for ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor virksomhet som disponeres av sikrede eller hvor sikrede eller dennes familie har vesentlige eierinteresser for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller noen på dennes vegne har i besittelse eller bruker for skade oppstått under trening til eller deltakelse i hastighetsregatta for motorbåter for ansvar oppstått mens båten er brukt i ervervsmessig virksomhet. 8.3 Behandling av erstatningskrav Reises erstatningskrav mot sikrede eller kan det ventes at krav blir reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. Uten selskapets samtykke må sikrede ikke innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. Blir krav reist mot sikrede og ansvaret etter kravstillerens begrunnelse omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken og betaler de nødvendige omkostninger for avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Selv om forsikringssummen overskrides, betales godkjente omkostninger og renter av idømte erstatningsbeløp som hører inn under forsikringen. Er selskapet villig til å ordne saken i minnelighet eller vil betale ansvarssummen, svarer selskapet ikke for videre utgifter ved tvisten. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. På vegne av sikrede har selskapet rett til å begjære sjøforklaring etter sjølovens regler. 9 RETTSHJELP 9.1 Utgifter selskapet dekker I hvilken egenskap sikrede er dekket Selskapet dekker nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede Rettshjelputgifter for dødsbo dekkes ikke. Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne ansees som tvist. En tvist er ikke å anse som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saksanlegg. Med saksanlegg forstås utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning Utgifter til rettsbehandling Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Idømte saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod Saksomkostninger ved forlik Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i erstatningen Hvilke domstoler tvisten må høre inn under Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (se domstolsloven 1), og ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Dersom saken føres for særdomstol (se domstolsloven 2), dekkes ikke utgifter ved saken før den eventuelt bringes inn for de alminnelige domstoler. Ingen utgifter til forberedelse og behandling for særdomstolen kan kreves dekket Tvist etter at forsikringen er opphørt Dersom den sikredes båt er solgt, og forsikringen opphørte i forbindelse med salget, dekkes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. Likeledes dekkes tvist oppstått etter forsikringens opphør hvis den grunner seg på begivenhet som inntraff mens forsikringen var i kraft, med mindre den dekkes av annen rettshjelpforsikring Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag, og forsto eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. 9.2 Forsikringssum Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap eller om den/de sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Ved tvist som anlegges som gruppesøksmål etter Tvisteloven kapittel 35 er den samlede erstatning for alle tvistene begrenset til kr Tvister som kan behandles i Finansklagenemnda er begrenset til kr Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Spesiell egenandel se punkt Selskapet erstatter ikke utgifter ved tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv tvist som gjelder bergelønn fremsatt av sikrede tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, arv, krav om omstøtelse av gave, bodeling og oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker tvist som alene hører inn under namsmyndighetene tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling hvis sikrede er konkurs- eller akkordskyldner tvist som gjelder straffesak, ærekrenkelsessak eller sak om erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven 3-3 (visse personlige krenkinger), 3-5 (oppreisning) og 3-6 (krenking av privatlivets fred) tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen unntatt fra dekning. 9.4 Skadeoppgjør Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpforsikringen, må selskapet underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler. 4

5 9.4.2 Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandel er betalt Ansvarsbegrensninger/ Sikkerhetsforskrifter De begrensninger, sikkerhetsforskrifter og Generelle vilkår som gjelder for fritidsbåtforsikringen gjelder også for fører- og passasjerulykkesforsikringen så langt de er anvendelige. I tillegg gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: - Ved skade må den skadede straks søke lege og følge legens behandlingsopplegg. - Når båten er i bruk skal det finnes godkjente redningsvester til alle personer ombord og disse skal være lett tilgjengelige. For øvrig gjelder selskapets vilkår for ulykke med unntak av reglene om erstatning for behandlingsutgifter. Disse kan fås utlevert på anmodning. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. 10 TILLEGGSVILKÅR De tilleggsvilkår som gjelder for avtalen er spesifisert i forsikringsbeviset. De ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter som er angitt i vilkårene gjelder også for tilleggsvilkårene, med mindre annet er uttrykkelig nevnt Opplags/byggeforsikring Forsikringen gjelder kun når båten ligger i opplag og/eller er under (om)bygging. Ordinært vinteropplag anses i denne sammenheng ikke som opplag. Selskapets ansvar er begrenset til hva som til enhver tid er bygget av fartøyet, samt materialer og deler (gjenstander) bestemt til båten og verktøy som befinner seg innenfor verkstedets område (på byggeplassen). Erstatning for verktøy er begrenset til kr Forsikringen omfatter ikke personlig løsøre som nevnt i vilkårenes punkt 3.2. Sikkerhetsforskrift: Materialer og deler (gjenstander) bestemt til båten og verktøy skal være innelåst i rom i bygning når det ikke arbeides med 10.2 Fører- og passasjerulykkesforsikring Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter alle personer under 75 år som med eierens tillatelse er ombord i den båt som er nevnt i forsikringsbeviset Hva forsikringen omfatter Selskapet svarer for ulykkesskade som rammer den forsikrede person mens denne befinner seg ombord i Er båten den direkte årsak til skaden, svarer selskapet også for ulykkesskade som rammer forsikrede som befinner seg utenfor denne. Med ulykkesskade menes skade på kroppen, voldt ved en plutselig ytre påvirkning (ulykkestilfelle), uavhengig av sikredes vilje. Skade på sinnet alene regnes ikke som ulykkesskade Forsikringssummer Forsikringssummen er kr ved fullstendig medisinsk invaliditet. Ved delvis invaliditet reduseres forsikringssummen i samsvar med invaliditetsgraden. Forsikringssummen ved død er kr dersom sikrede da denne døde hadde ektefelle i live eller barn under 20 år. Hvis ikke er selskapets erstatningsplikt begrenset til kr Samlet erstatning ved ett og samme skadetilfelle, uansett hvor mange som blir skadet, er begrenset til kr Overskrides denne forsikringssum av de individuelle krav, fordeles beløpet mellom de skadede med hver enkelt persons prosentandel av den totale skaden. 5

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra 01.01.2009 LK 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer i kraft 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra 05.06.2010 LK 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som erstattes

Detaljer

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Snøscooter Ansvar Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Campingvogn - Tilhenger Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Forsikringsvilkår campingvogn - tilhenger MPC01-01 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 Hvor forsikringen gjelder 3 Hva forsikringen omfatter 4 Hva

Detaljer

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert BILFORSIKRING NORMVILKÅR Normen kun sikrede i egenskap av privatperson og gir ikke dekning privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste arbeidsgiver eller privatperson som driver næringsvirksomhet

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Snøscooter Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger som gjelder

Detaljer

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Moped Kasko Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Vilkår båt (båt01) Gjelder fra oktober 2006

Vilkår båt (båt01) Gjelder fra oktober 2006 Vilkår båt (båt01) Gjelder fra oktober 2006 BÅTFORSIKRING Privateide fritidsbåter inntil 50 fot Gjelder fra oktober 2006 Innhold: 1 Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer

Detaljer

Fritidsbåt Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPF01- D01

Fritidsbåt Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPF01- D01 Fritidsbåt Delkasko Gjelder fra 01.01.2014 MPF01- D01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for. Fritidsbåt

Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for. Fritidsbåt Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Fritidsbåt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke begrensninger som gjelder... 4 5

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Forsikringsvilkår Fritidsbåt - MPF01-KAS-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår. Fritidsbåt BÅT1-8 FRITIDSBÅTFORSIKRING. BÅT1-8 gjelder fra november 2006. Fritidsbåtforsikringsvilkår BÅT1.

Forsikringsvilkår. Fritidsbåt BÅT1-8 FRITIDSBÅTFORSIKRING. BÅT1-8 gjelder fra november 2006. Fritidsbåtforsikringsvilkår BÅT1. Fritidsbåt BÅT1-8 Forsikringsvilkår FRITIDSBÅTFORSIKRING BÅT1-8 gjelder fra november 2006. Fritidsbåtforsikringsvilkår BÅT1 Innhold: 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR, NÅR DEN TRER I KRAFT OG INNLEDENDE

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 Båtforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader som erstattes

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 Båtforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader som erstattes

Detaljer

Vilkår båtforsikring - BV 100

Vilkår båtforsikring - BV 100 Vilkår båtforsikring - BV 100 Gjelder arbeids- og fritidsbåt Vilkår av 01.01.2009 Innhold Side Generelle bestemmelser 2 Ansvar 4 Brann- og tyveri 4 Kasko 5 Personlig løsøre 7 Utvidet fartsområde 7 Båt

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

1. Om forsikringen... 3. 2. Ansvar... 3. 3. Brann/tyveri... 5. 4. Kasko... 6. 5. Maskinskade... 7. 6. Fører- og passasjerulykke...

1. Om forsikringen... 3. 2. Ansvar... 3. 3. Brann/tyveri... 5. 4. Kasko... 6. 5. Maskinskade... 7. 6. Fører- og passasjerulykke... 1 INNHOLD 1. Om forsikringen... 3 2. Ansvar... 3 3. Brann/tyveri... 5 4. Kasko... 6 5. Maskinskade... 7 6. Fører- og passasjerulykke... 9 7. Rettshjelp... 13 8. Endring av risiko... 15 9. Skadeoppgjør...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingvogn/tilhenger Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.01.2016 for. Fritidsbåt. Gjelder arbeids- og fritidsbåt

Forsikringsvilkår av 01.01.2016 for. Fritidsbåt. Gjelder arbeids- og fritidsbåt Forsikringsvilkår av 01.01.2016 for Fritidsbåt Gjelder arbeids- og fritidsbåt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva forsikringen kan omfatte... 2 4 Hvilke

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

LOfavør Fritidsbåtforsikring

LOfavør Fritidsbåtforsikring LOfavør Fritidsbåtforsikring MINIKASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbåt

Forsikringsvilkår Fritidsbåt Forsikringsvilkår Fritidsbåt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Brann/ tyveri... 5 4 Kasko... 6 5 Maskinskade... 8 6 Fører- og passasjerulykke... 9 7 Rettshjelp...

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbåt

Forsikringsvilkår Fritidsbåt Forsikringsvilkår Fritidsbåt Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Brann/ tyveri... 5 4 Kasko... 6 5 Maskinskade... 8 6 Fører- og passasjerulykke... 9 7 Rettshjelp...

Detaljer

Vilkår Båtforsikring. 4 Hvilke skader som erstattes. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hvor forsikringen gjelder. 3 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Båtforsikring. 4 Hvilke skader som erstattes. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hvor forsikringen gjelder. 3 Hva forsikringen omfatter Side 1 av 7 Vilkår Båtforsikring Gjeldende fra 01.01.2007. 1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder til fordel for den som er Forsikringstaker. Enhver rettmessig bruker/fører av båten. Andre

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn Felles forsikringsvilkår Erstatter 01.01.2010 Felles forsikringsvilkår Forsikringsavtalen er regulert av: 1. Forsikringsavtaleloven (FAL) og Bilansvarsloven (BAL) Ovennevnte og andre lover som regulerer

Detaljer

Vilkår Fritidsbåtforsikring Vilkårs id: PMO-380.000-002 av 01.01.2015

Vilkår Fritidsbåtforsikring Vilkårs id: PMO-380.000-002 av 01.01.2015 Vilkår Fritidsbåtforsikring Vilkårs id: PMO-380.000-002 av 01.01.2015 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Rettmessig bruker/fører av båten. Når det er avtalt gjelder forsikringen for innehaver

Detaljer

Veterankjøretøy Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Kasko Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Båtforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Båtforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer Båtforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt

Detaljer

Veterankjøretøy Delkasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Delkasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Delkasko Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbåt

Forsikringsvilkår Fritidsbåt Forsikringsvilkår Fritidsbåt Gjeldende fra 01.01.2016 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Brann/ tyveri... 5 4 Kasko... 6 5 Maskinskade... 8 6 Fører- og passasjerulykke... 9 7 Rettshjelp...

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Fritidsbåtforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidsbåtforsikring, side 1 av 11

Fritidsbåtforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidsbåtforsikring, side 1 av 11 Fritidsbåtforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidsbåtforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer i kraft

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Fritidsbåtforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.2

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Snøscooter og weasel/beltemaskin

Snøscooter og weasel/beltemaskin Forsikringsvilkår av 1.6.2013 for Snøscooter og weasel/beltemaskin 1 Hvem forsikringen gjelder til fordel for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke begrensninger

Detaljer

LOFAVØR MOPED ANSVAR. Vilkår av 03.05.2010. Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen og sikkerhetsforskrifter.

LOFAVØR MOPED ANSVAR. Vilkår av 03.05.2010. Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen og sikkerhetsforskrifter. LOFAVØR MOPED ANSVAR Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding om skade

Detaljer

Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6

Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6 Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR MOTORVOGNFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 for Personbil inklusiv vare- /stasjonsbil og bobil, motorsykkel, snøscooter, traktor/ arbeidsmaskin og tilhenger/campingvogn. I tillegg til disse vilkår gjelder

Detaljer

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand.

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand. INNBO- OG LØSØREFORSIKRING - NORMVILKÅR Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard innbo-/løsøreforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste

Detaljer

Vilkår for Fritidsbåtforsikring

Vilkår for Fritidsbåtforsikring Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 4.

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 24.11.2012 MPBA112 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

Personbil Maks. Gjelder fra 01.01.2016 MPB01- M02

Personbil Maks. Gjelder fra 01.01.2016 MPB01- M02 Personbil Maks Gjelder fra 01.01.2016 MPB01- M02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

BÅTFORSIKRING BÅT 907-01, gyldig fra 01.11.2009

BÅTFORSIKRING BÅT 907-01, gyldig fra 01.11.2009 BÅTFORSIKRING BÅT 907-01, gyldig fra 01.11.2009 Gjelder for private fritidsbåter inntil 50 fot. INNHOLD: Innledende forutsetninger Båtansvar Delkasko Kasko Erstatningsoppgjør / Forsikringssum Begrensninger

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 4.

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

NSFs ANSVARSFORSIKRING

NSFs ANSVARSFORSIKRING NSFs ANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 780835 Vilkår Ansvarsforsikring AS113 gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 Dette dokument gjelder sammen med kvittering for betalt ansvarsforsikring

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Personbil Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPB01- D02

Personbil Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPB01- D02 Personbil Delkasko Gjelder fra 01.01.2014 MPB01- D02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING KASKO Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for

vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 TIBE 111 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

LOFAVØR MOPED KASKO. Vilkår av 03.05.2010. Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen og sikkerhetsforskrifter.

LOFAVØR MOPED KASKO. Vilkår av 03.05.2010. Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen og sikkerhetsforskrifter. LOFAVØR MOPED KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding om skade

Detaljer

NSFs ANSVARSFORSIKRING

NSFs ANSVARSFORSIKRING NSFs ANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 780835 Vilkår Ansvarsforsikring AS113 gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Dette dokument gjelder sammen med kvittering for betalt ansvarsforsikring

Detaljer

NSFs Student/INNBOFORSIKRING

NSFs Student/INNBOFORSIKRING NSFs Student/INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2014 For perioden 01.01.2014-31.12.2014 Avtalenummer: 1722827 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring.

Detaljer

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke.

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke. Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard bygning-/husforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Snøscooterforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2009

Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR innbo BEST Gjelder fra 01.01.2009 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring av risiko og

Detaljer

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE FRITIDSBÅT VILKÅR FOR FORSIKRINGEN Y01 Y11 F01 F02 F03 F10 FRITIDSBÅT Hvilken dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. ERSTATNINGSREGLER FOR FRITIDSBÅT

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Vilkår Bil næring Vilkårs id: NMO-320.000-002 av 01.10.2014. Bonus Vilkårs id: NMO-004.413-002 av 01.10.2014. 1. Hvem forsikringen gjelder for

Vilkår Bil næring Vilkårs id: NMO-320.000-002 av 01.10.2014. Bonus Vilkårs id: NMO-004.413-002 av 01.10.2014. 1. Hvem forsikringen gjelder for Vilkår Bil næring Vilkårs id: NMO-320.000-002 av 01.10.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Rettmessig fører/bruker av bilen. Når det er avtalt gjelder forsikringen for innehaver av

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 GENERELLE VILKÅR GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 Innhold: 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT 2 SKJØNN 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4 FØLGENE AV SVIK 5 FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Traktorforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Mopedforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Basis

Avtalevilkår Bygning Basis Avtalevilkår Bygning Basis Gjelder fra 01.01.2013 TBBA113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer