Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra Telefon: Telefaks: E-post:

2 [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m er forsikringsgiver International Insurance Company of Hannover Limited (Inter Hannover, reg. nr. i England ). For forsikringer som starter f.o.m er forsikringsgiver Codan Forsikring AS (reg. nr. i Danmark ). Begge forsikringsgivere representeres i Norge av White Label Insurance AS, Pb 434 Skøyen, 0213 Oslo. Side: Vilkårsnavn: Vilkårnr: 3 Generelle vilkår BÅTFORSIKRINGER 6 Fritidsbåtforsikring Kasko standard Brann / Tyveri Felles vilkår for båtforsikringer [ Side 2 ]

3 [ GENERELLE VILKÅR VILKÅR NR ] Vilkår av [ Side 3 ] De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de spesielle vilkår eller i forsikringsbeviset. 1. Andre særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt. Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: 1.1. Jordskjelv eller vulkanske utbrudd Giftig, radioaktiv, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden Atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall. 2. Skjønn Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han velger. For skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av Tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene kan innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann, honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter. 3. Renter Sikrede har krav på renter i overensstemmende med Fal 8-4 eller Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med selskapet i anledning ved samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med ham, jfr. FAL, 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Oppsigelse 5.1. Forsikringstakerens rett til oppsigelse. Forsikringstakeren kan si opp forsikringen i henhold til FAL 3-2 og 12-3: fra utløpet av forsikringstiden. Selskapet må varsles om dette senest en måned fra den dag selskapet har sendt ordinært premievarsel for den nye perioden. for bortfall før utløpet av forsikringstiden dersom forsikringsbehovet faller bort, eller det foreligger andre særlige grunner Selskapets rett til oppsigelse. Selskapet kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL 3-3, eller 12-4: med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL 4-3, eller med øyeblikkelig virkning dersom det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL 4-3, eller [ Side 3 ]

4 [ GENERELLE VILKÅR VILKÅR NR ] Vilkår av [ Side 4 ] med 1 ukes varsel dersom det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret, se FAL 8-1, eller Selskapet kan også si opp løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL 3-3, eller 12-4 med 2 måneders varsel dersom: det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres på en måte som innebærer at selskapet ikke ville overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget på tegningstidspunktet det er inntruffet skade, og oppsigelse er rimelig. 6. Oppgjør når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden godskrives forsikringstakeren overskytende premie. Beregningen foretas etter 'Premieberegningsregler ved opphør' som kan fås ved henvendelse til selskapet. Se FAL 3-5 og Fornyelse av forsikringen Forsikringen som gjelder for ett år eller mer fornyes for ett år om gangen fra utløpet av forsikringstiden hvis forsikringsforholdet ikke er sagt opp. 8. Lovlig interesse Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i penger. 9. Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 10. Forsikringsavtaleloven og Lovvalg For forsikringsavtalen gjelder også Forsikringsavtaleloven av (FAL). Norsk lovgiving gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 11. Verneting Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 12. Valuta Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. Forsikringen begynner og slutter kl Særlig begrensning for tidsfeil i databehandlingsfunksjon Forsikringen dekker ikke skade, kostnad, ansvar eller tvist som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med tidsfeil i databehandlingsfunksjonen. Med tidsfeil menes feil eller forstyrrelser på grunn av: en bestemt tidsangivelse eller overgang fra et tidspunkt til et annet en bestemt tidsperiode eller overgang fra en tidsperiode til en annen en bestemt kalenderdato eller overgang fra en dato til en annen. Med databehandlingsfunksjon menes komponent eller funksjon i enhet for elektronisk behandling av data, inkludert maskinvare og dataprogrammer i datamaskin eller mikroprosessor og såkalt innebygget elektronikk. Nevnte unntak gjelder likevel ikke: personskade eller dødsfall eller erstatningsansvar for slike skader [ Side 4 ]

5 [ GENERELLE VILKÅR VILKÅR NR ] Vilkår av [ Side 5 ] erstatningsansvar etter Bilansvarsloven. For forsikringer for privatpersoner gjelder ikke unntak for: brannskade følgeskader av tidsfeil i databehandlingsfunksjon som f.eks. skader som følger av at strømmen uteblir. 14. Særlig begrensninger ved terrorhandlinger. Absolutte unntak: Selskapet dekker ikke under noen omstendighet skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling. Selskapet svarer heller ikke for skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandlinger. Definisjon av terrorhandling: Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen. [ Side 5 ]

6 [ FRITIDSBÅT FORSIKRING ] [ Side 6 ] MOTORBÅT, SEILBÅT, ROBÅT, KANO OG KAJAKK. VILKÅR NR Hvem forsikringen gjelder til fordel for 1.1. Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren og enhver rettmessig bruker/fører av fartøyet Forsikringen faller bort hvis fartøyet skifter eier. Selskapet dekker likevel forsikringstilfeller som inntrer innen 14 dager etter eierskiftet, men dette gjelder ikke når den nye eier har tegnet forsikring. Tilsvarende regel gjelder ved eierskifte av motor eller tilbehør som omfattes av forsikringen. 2. Hvor forsikringen gjelder 2.1. Forsikringen gjelder i Norsk farvann ut til 12 nautiske mil, samt kattegat og skagerak øst for en linje mellom Thyborøn og Lindesnes Fartsområdet kan etter avtale med selskapet utvides i perioden 1. Mai August. til å dekke Utvidet område 2 = Norden Utvidet område 3 = Europa Utvidet område 4 = Verden 2.3. Rettshjelpdekningen gjelder i Norden. 3. Hvilke dekninger forsikringen omfatter 3.1. Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset Videre omfatter forsikringen Rettshjelpdekning: Under denne dekningen dekker selskapet utgifter til juridisk bistand og utgifter til retten når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller fører av det forsikrede fartøy. Selges fartøyet og forsikringen faller bort, dekkes også tvist hvor sikrede er part i egenskap av selger. Faller forsikringen bort på grunn av totalskade, omfatter rettshjelpdekningen også tvist i forbindelse med denne skade. Selskapet dekker ikke utgifter ved tvist som har sammenheng med eierens, eller førerens yrke eller erverv, og heller ikke ved tvist som alene hører inn under namsmyndighetene. Tvist mot selskapet som skyldes avslag eller avkortning i forbindelse med svik, grov uaktsomhet eller overtredelse av sikkerhetsforskrift. Selskapet dekker ikke utgifter ved tvist hvor sikrede krever bergelønn. Øvrige bestemmelser om denne dekningen, se Vilkår 09050, Rettshjelp. 4. Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen 4.1. Ansvarsbegrensning når forhold som har betydning for premien, blir endret Premien for forsikringen er basert på at de sikkerhetsforanstaltninger som det er gitt rabatt for, holdes vedlike. Videre er premien basert på: om fartøyet leies ut mot betaling om fartøyet brukes utenfor det avtalte fartsområde (se pkt. 2.1 og 2.2) om motoren skiftes, og motorstyrken økes Det er anført i forsikringsbeviset de forutsetninger som er gjort gjeldende for forsikringen. Gjelder ikke for robåt, kano og kajakk Selskapets ansvar settes forholdsmessig ned dersom det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt og sikrede ikke har tatt rimelige skritt for å varsle selskapet om endringene. Se FAL Ansvarsbegrensning ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter. [ Side 6 ]

7 [ Side 7 ] For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: Forsikret fartøy og tilbehør må gis alminnelig og godt vedlikehold. Deler som er utsatt for materialtretthet, slitasje, tæring, råte, korrosjon eller lignende må gis spesielt godt vedlikehold. Deler som er forringet må skiftes slik at det ikke oppstår fare for skade. Utgifter til vedlikehold erstattes ikke Forskrifter gitt av offentlig myndighet skal overholdes. Dette gjelder forskrifter om fartsområde, hastighet, minstealder for fører, lanterneføring, registrering og ildsfarlige anlegg, se pkt Det samme gjelder for brannslokkingsutstyr, se pkt Brannslokkingsutstyr. Fartøy med utenbordsmotor med elektrisk starter eller motor over 25kW (35HK) og fartøy med innenbordsmotor skal ha plassert minst ett brannslokkingsapparat som er lett tilgjengelig fra fartøyets styreplass når fartøyet er inntil 10 m, og minst to brannslokkingsapparater når fartøyet er større. Hvis det ombord i fartøyet anvendes kokeapparat, varmeapparat, kjøleskap o.l. utstyr drevet med brannfarlig væske eller gass, gjelder kravet til brannslokkingsapparater selv om fartøyet ikke har motor. Brannslokkingsapparatene skal være godkjente i henhold til norsk standard, og fylle kravene til effektivitetsklasse II type ABE. Fartøy med innenbords bensinmotor skal i tillegg ha fastmontert anlegg med slokkemiddel. Anleggets effektivitet må tilpasses de rom som skal beskyttes og skal være arrangert slik at det ikke er nødvendig å åpne avlukker ved brann. Anlegget skal kunne utløses enten manuelt fra fartøyets styreplass eller automatisk. Anlegget, og slokkemiddelet skal være godkjent av Det norske Veritas. Brannslokkingsutstyr skal være i god stand, og klart til øyeblikkelig bruk og må kontrolleres i henhold til fabrikkantens anvisning Forskrifter gitt av produsent, Veritas, eller annet klassifikasjonsselskap skal overholdes. Dette gjelder forskrifter om motorstyrke, passasjerantall m.v Gassfyrte apparater/anlegg som kokeapparat, varmeapparat, vannvarmer, kjøleskap m.v. som er montert i fartøyet skal være typegodkjent for dette formål, og installert av kvalifisert installatør Fartøyet skal ikke føres under selvforskyldt påvirkning av alkohol, eller annet berusende, eller bedøvende middel, jf. Fritids- og småbåtloven av 26/ ledd Øvrige bestemmelser. Motorbåt skal ikke benyttes til trening til, eller deltakelse i konkurranse. Fartøyet skal være i sjødyktig stand. Det skal føres forsvarlig tilsyn med fartøyet, dets tilbehør, og fortøyninger. Fartøyet skal holdes lens. Under opplag skal fartøyet til enhver tid være forsvarlig oppstøttet, og tildekket. Tilhenger som benyttes til transport av fartøyet skal være egnet til formålet. Tilhengeren skal være forsvarlig låst når den er koblet fra trekkvogn med fartøyet fortsatt på. Fartøy med innenbordsmotor som befinner seg på vannet i perioden 15. oktober til 15. mars, skal ha sjøventil stengt når det ikke er i bruk. Fartøyet skal ikke benyttes i ervervsmessig virksomhet Punkt til og med punkt gjelder ikke for robåt, kajakk og kano Hvis det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet, og forholdene ellers om selskapet skal betale noe, og i tilfelle hvor meget, se FAL 4-8. [ Side 7 ]

8 [ Side 8 ] 4.3. Sikredes fremkalling av forsikringstilfellet. Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, erstatter selskapet ikke skaden. Har sikrede ved annen forsikring enn ansvarsforsikring grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, og forholdene ellers Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede Handlinger og unnlatelser fra en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for fartøyet, får samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene, og unnlatelsene var foretatt av sikrede selv Brudd på opplysningsplikt som selskapet kan påberope overfor forsikringstakeren etter FAL 4-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under forsikringen. 5. Andre bestemmelser for forsikringen 5.1. For forsikringen gjelder ellers: Oppgjørs- og skadebehandlingsregler Fritidsbåtforsikring Vilkår nr Generelle vilkår Vilkår nr KASKO STANDARD FRITIDSBÅT Motorbåt, Seilbåt, robåt, kano og kajakk. VILKÅR NR Kasko Standard Hvilke ting kaskodekningen omfatter. fartøy, som er skrog, (motor og/eller seil og deler til disse) (gjelder ikke robåt, kajakk og kano), samt fast montert tilbehør, og utstyr som naturlig har med fartøyets bruk å gjøre. Uten særskilt avtale omfatter dekningen ikke jolle, gummibåt og ekstra utenbordsmotor. personlig løsøre. Utover fartøyets forsikringssum, omfatter dekningen sikredes, og dennes husstands personlige løsøre som befinner seg ombord, midlertidig er brakt i land, eller er under transport til/fra fartøyet, med inntil 10 % av fartøyets forsikringssum pr. skadetilfelle, høyst kr , hvis ikke høyere beløp er avtalt, likevel begrenset til kr for hver enkelt gjenstand. Er forsikringssummen tilstrekkelig, omfatter dekningen også personlig løsøre som befinner seg ombord og tilhører andre. Rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med berging og assistanse. Selskapet skal godkjenne eller behandle disse krav. Fjerning av vrak med inntil 10 % av forsikringssum, dersom dette er pålagt av offentlig myndighet Kaskodekningen omfatter ikke: bøye med kjetting og mooring, samt andre fortøyningsanordninger utenfor fartøyet, bukker, presenninger og annet materiell til bruk under opplag. ting bestemt til forbruk som f.eks. olje, drivstoff, matvarer o.l. smykker, perler, edelstener, antikviteter, kunstgjenstander o.l. penger, verdipapirer og dokumenter av ethvert slag Hvilke skader selskapet dekker Selskapet dekker skade oppstått ved at fartøyet har vært utsatt for: støtning mot annet fartøy, fast eller flytende gjenstand stranding, kantring, synking brudd på mast/bom hærverk skade oppstått ved at fartøyet, tilbehøret eller løsøret er skadet under transport utenfor vinteropplagsstedet som følge av at transportmidlet har vært utsatt for [ Side 8 ]

9 [ Side 9 ] sammenstøt, velting, avsporing, akselbrudd eller lignende alvorlig uhell. For fartøy over 21 fot erstatter selskapet slik skade bare når transporten skjer til, eller fra vinteropplag. skade oppstått ved brann, dvs. ild som er kommet løs. Selskapet dekker ikke skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning av varme og heller ikke for sviskade ved gnister eller glør ved tobakksrøkning eller lignende. skade ved lynnedslag og eksplosjon. Med direkte lynnedslag menes at tingen er truffet av lynet og tydelig merket av lynnedslaget. skade oppstått ved tyveri, brukstyveri og forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette. Når fartøyet ligger i opplag på land, dekkes løst tilbehør/utstyr som er innelåst ombord med inntil kr annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning når fartøyet befinner seg på vannet eller, er plassert i opplag på land Selskapet dekker ikke: omkostninger ved å reparere, eller fornye deler som ikke har vært i forsvarlig stand. at utenbordsmotor, eller propell er løsnet, eller mistet, med mindre sikrede godtgjør at skaden skyldes støtning. skade på fartøyet, motor, eller tilbehør som skyldes: varmgang, uansett årsak frost, issprenging, berøring med is, nedising, temperatursvingninger, nedbør herunder regn-, snø, eller haglmengder, snøras fra tak, eller fartøyhus o.l. bryter sammen på grunn av snøtyngde. Selskapet dekker likevel slike skader når fartøyet mot vederlag er opplagt i hus som tilhører tredjemann, eller når skaden skyldes teknisk svikt på bobleanlegg. den del av skaden som skyldes konstruksjonsfeil, materialfeil, materialtretthet, slitasje, tæring, råte, korrosjon eller lignende forhold, bortsett fra følgeskaden, dersom denne er omfattet av pkt Hvis skaden skyldes et sammentreff av flere forskjellige årsaker, og en eller flere av disse ikke dekkes av forsikringen, fordeles skaden forholdsmessig etter de enkelte årsaker og den innflytelse hver av dem må antas å ha hatt på skadens inntreden og omfang. Selskapet dekker bare den del av skaden som omfattes av kaskodekningen Sikkerhetsforskrifter for kaskodekningen Særlige sikkerhetsforskrifter i forbindelse med tyveri- og hærverkskader. Fartøy under 10 fot skal være forsvarlig låst når det ikke er i bruk. Tilbehør, utenbordsmotor inntil 105 hk, hekkaggregat, og personlig løsøre skal være: innelåst, fastlåst til eller boltet fast til fartøyet slik at verktøy må brukes for å fjerne tingen. innelåst i hus når fartøyet ligger i opplag på land Særlig sikkerhetsforskrift om vedlikehold. Slangeklemmer i fartøyet skal kontrolleres spesielt og minst en gang pr. år, og skal om nødvendig ettertrekkes slik at slanger alltid sitter fullstendig fast. Slangeklemmer skal skiftes ved tegn på korrosjon, eller tæring Hvis det inntreffer skadetilfelle som skyldes at sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale noe, og i tilfelle hvor meget. Se FAL 4-8. BRANN OG TYVERI FRITIDSBÅT Motorbåt, Seilbåt, robåt, kano og kajakk. VILKÅR NR Brann-/Tyveridekning Brann-/tyveridekningen omfatter: fartøy, som er skrog, (motor og/eller seil og deler til disse) (Gjelder ikke robåt, kajakk eller kano), samt fastmontert tilbehør og utstyr som naturlig har med fartøyets bruk å gjøre. [ Side 9 ]

10 [ Side 10 ] Uten særskilt avtale omfatter dekningen ikke jolle, gummibåt, og ekstra utenbordsmotor. personlig løsøre. Utover fartøyets forsikringssum, omfatter dekningen sikredes og dennes husstands personlige løsøre som befinner seg ombord, midlertidig er brakt i land, eller er under transport til/fra fartøyet, med inntil 10 % av fartøyets forsikringssum pr. skadetilfelle, høyst kr , hvis ikke høyere beløp er avtalt, likevel begrenset til kr for hver enkelt gjenstand. Er forsikringssummen tilstrekkelig, omfatter dekningen også personlig løsøre som befinner seg ombord og tilhører andre Brann/tyveridekningen omfatter ikke: bøye med kjetting og mooring, samt andre fortøyningsanordninger utenfor fartøyet, bukker, presenninger, og annet materiell til bruk under opplag. ting bestemt til forbruk som f.eks. olje, drivstoff, matvarer o.l. smykker, perler, edelstener, antikviteter, kunstgjenstander o.l. penger, verdipapirer og dokumenter av ethvert slag Hvilke skader selskapet dekker Selskapet dekker: skade oppstått ved brann, dvs. ild som er kommet løs. Selskapet dekker ikke skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning av varme og heller ikke for sviskade ved gnister eller glør ved tobakksrøkning eller lignende Selskapet dekker ikke omkostninger ved å reparere eller fornye deler som ikke har vært i forsvarlig stand. Hvis skaden skyldes et sammentreff av flere forskjellige årsaker, og en eller flere av disse ikke dekkes av forsikringen, fordeles skaden forholdsmessig etter de enkelte årsaker og den innflytelse hver av dem må antas å ha hatt på skadens inntreden og omfang. Selskapet dekker bare den del av skaden som omfattes av brann/tyveridekningen Sikkerhetsforskrifter for brann og tyveridekningen Særlige sikkerhetsforskrifter i forbindelse med tyveri- og hærverkskader. Fartøy under 10 fot skal være forsvarlig låst når det ikke er i bruk. Tilbehør, utenbordsmotor inntil 105 hk, hekkaggregat og personlig løsøre skal være: innelåst, fastlåst til eller boltet fast til fartøyet slik at verktøy må brukes for å fjerne tingen. innelåst i hus når fartøyet ligger i opplag på land Hvis det inntreffer skadetilfelle som skyldes at sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet, og forholdene ellers om selskapet skal betale noe, og i tilfelle hvor meget. Se FAL 4-8. Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset. skade ved lynnedslag og eksplosjon. Med direkte lynnedslag menes at tingen er truffet av lynet og tydelig merket av lynnedslaget. skade oppstått ved tyveri, brukstyveri og forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette. Når fartøyet ligger i opplag på land, dekkes løst tilbehør/utstyr som er innelåst om bord med inntil kr [ Side 10 ]

11 [ FELLES VILKÅR FOR BÅTFORSIKRINGER ] [ Side 11 ] ANSVAR FRITIDSBÅT VILKÅR NR Hva ansvarsdekningen omfatter 1.1. Ansvarsdekningen omfatter det rettslige erstatningsansvar som sikrede i egenskap av eier eller rettmessig bruker/fører av det forsikrede fartøy kan pådra seg i forsikringstiden for skade på en annens person eller ting. Er skade voldt ved handling som er foretatt i forsikringstiden, dekker selskapet også følger av handlingen som inntreffer etter at forsikringstiden er ute. Ansvarsdekningen omfatter ikke følger av skadevoldende handling som er foretatt før forsikringstiden begynte. Er skade voldt ved unnlatelse, regnes ansvaret i tvilstilfelle som oppstått den dag den unnlatte handling senest måtte ha vært foretatt, om skaden skulle vært unngått. Selskapets høyeste ansvarssum ved en og samme hendelse er begrenset til SDR for personskade og SDR for tingskade. Se sjølovens Ansvarsdekningen omfatter ikke: ansvar som sikrede pådrar seg overfor ektefelle, samboer, foreldre, søsken og barn, samt ektefeller/samboere av dem som her er nevnt. ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av sikrede eller der den sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse. ansvar for skade på eller tap av ting som tilhøreren annen, men som sikrede selv eller noen på dennes vegne har i besittelse for bruk eller transport. ansvar for oppreisning etter lov om skadeerstatning av 13. juni Behandling av erstatningskrav 2.1. Sikredes plikter ved skadetilfelle. Reises erstatningskrav mot sikrede, eller kan det ventes at krav vil bli reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. Uten selskapets samtykke må sikrede ikke innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav Selskapets plikter ved skadetilfelle. Dekker forsikringen sikredes erstatningsansvar, kan skadelidte kreve erstatning direkte fra selskapet. Fremsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandlingen av kravet. Selskapets innrømmelser overfor skadelidte binder ikke sikrede. Blir søksmål reist mot sikrede, og ansvaret etter saksøkerens begrunnelse omfattes av forsikringen, fører selskapet saken og betaler omkostningene ved søksmålet. Er selskapet villig til å ordne en sak i minnelighet, eller betale ansvarssummen, erstatter selskapet ikke videre utgifter ved tvisten enn fastsatt i forsikringsbestemmelser om rettshjelp, se Vilkår nr Rettshjelp og Vilkår nr Båtforsikring pkt PERSONLIG LØSØRE VILKÅR NR Hva dekningen gjelder 1.1. Dekningen av personlig løsøre etter forsikringsvilkårene er utvidet slik at forsikringen i tillegg omfatter personlig løsøre inntil den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset De sikkerhetsforskrifter som gjelder for fartøyet gjelder også for personlig løsøre. ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti. [ Side 11 ]

12 [ Side 12 ] UTVIDET FARTSOMRÅDE OMRÅDE 1 VILKÅR NR Hva dekningen omfatter 1.1.Dekningen gjelder seilas og transport av fartøyet i Norden og de nordiske lands farvann ut til 12 nautiske mil Forsikringen gjelder ikke utenom tidsrommet , med mindre dette er angitt i avtalen. OMRÅDE 2 VILKÅR NR Hva dekningen omfatter 1.1. Dekningen gjelder seilas og transport av fartøyet i Europa, og de europeiske lands farvann ut til 12 nautiske mil Forsikringen gjelder ikke utenom tidsrommet , med mindre dette er angitt i forsikringsbeviset. OMRÅDE 3 VILKÅR NR Hva dekningen omfatter 1.1. Dekningen gjelder seilas og transport av fartøyet i hele verden Forsikringen gjelder ikke utenom tidsrommet , med mindre dette er angitt i forsikringsbeviset. BÅT SUPER VILKÅR NR Det fremkommer av forsikringsbeviset dersom Båt super er tegnet, og da gjelder følgende utvidelser: 1. Båt Super 1.1. Egenandel: Inntil kr i reduksjon ved kaskoskade Personlig løsøre: Total erstatning er dekket med inntil pr. skade dersom dette ikke overstiger 15 % av fartøyets forsikringssum 1.3. Ingen aldersfradrag ved skade på rigg inntil den er 10 år Jolle/motor som brukes med den forsikrede båten: Jolle under 4 meter med motor med maks 10HK erstattes med inntil kr Fører- og passasjerulykkesdekning se vilkår FØRER- OG PASSASJERULYKKES- DEKNING VILKÅR NR Hvem dekningen omfatter Dekningen omfatter enhver person under 75 år, og som er rettmessig fører av det fartøy som er nevnt i forsikringsbeviset eller passasjer i dette. For person som er fylt 70 år er forsikringssummen nevnt i pkt. 7.3, begrenset til kr ved livsvarig invaliditet. 2. Hvor dekningen gjelder Dekningen gjelder i område 1dersom ikke annet er avtalt. 3. Hvilke skader dekningen omfatter Dekningen omfatter ulykkesskade som rammer fører/passasjer (forsikrede) når vedkommende befinner seg i eller på fartøyet. Er fartøyet den direkte årsak til skaden, svarer selskapet også for ulykkesskade som rammer den forsikrede når han/hun befinner seg utenfor dette. Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden. [ Side 12 ]

13 [ Side 13 ] Skade på sinnet, f.eks. sjokk, regnes ikke som ulykkesskade med mindre dette samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet. 4. Unntak og alminnelige forutsetninger for dekningen 4.1. Dekningen omfatter ikke ulykkesskade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand som skyldes jordskjelv eller vulkanske utbrudd i Norge som skyldes inntagning av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler som er oppstått under deltagelse i forbrytelse som er oppstått under trening til eller deltagelse i konkurranse for motorbåter Selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak, er følgende sykdommer eller sykelige tilstander unntatt fra dekningen: hjerteinfarkt, angina pectoris, kreft, åreknuter, nucleusprolaps, ischias, lumbago, «hekseskudd», revmatisme, leddrevmatisme, artritt, spondylose, spondylartrose, rotsyndrom, rotkompresjon,osteochondrose, skivelesjon, spinalstenose, spondylolisthese, gikt, nevrose. I andre tilfeller settes erstatningen ned hvis det kan antas at sykelig tilstand, eller anlegg har medvirket til den forsikredes død eller invaliditet. Erstatningen nedsettes i forhold til den betydning den sykelige tilstand eller det sykelige anlegg har hatt for dødsfallet eller invaliditeten Forsettlig fremkalling av forsikringstilfelle Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som den forsikrede forsettlig har fremkalt. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling Selskapet svarer ikke for selvmord, eller forsøk på selvmord med mindre kravstiller sannsynliggjør at dette skyldes akutt sinnsforvirring på grunn av forgiftning (annet enn selvforskyldt rus) eller sjokk, og ikke for sinnslidelse i medisinsk forstand Grov uaktsomhet. Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av sikkerhetsforskrift. 5. Melding om forsikringstilfelle Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot selskapet uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet. Ved forsettlig eller grovt uaktsom forsømmelse av meldeplikten, kan selskapets ansvar overfor vedkommende settes ned eller falle bort. Under enhver omstendighet bortfaller retten til erstatning dersom krav ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den berettigete fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. 6. Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør Den som fremsetter krav mot selskapet skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for ham eller henne og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet. 7. Skadeoppgjør ytelser 7.1. Forsikringssummen er begrenset til 1,5 mill. kr i alt for fører og passasjerer i fartøyet. Summen fordeles forholdsmessig - avhengig av dødsfall- eller invaliditetserstatning, jf. pkt. 7.2 og 7.3 mellom de personer som i skadeøyeblikket befinner seg i eller på fartøyet. De forsikringssummer som er nevnt under pkt. 7.2 og 7.3 er under enhver omstendighet øvre grense for selskapets ansvar etter denne dekningen. [ Side 13 ]

14 [ Side 14 ] 7.2. Dødsfall. Har ulykkesskaden medført døden innen 1 år, betales dødsfallerstatning med: kr for hver person som ikke er fylt 75 år. Dog er dødsfallerstatningen begrenset til kr dersom den forsikrede da han døde verken hadde ektefelle eller barn under 20 år i live. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være betalt for samme skade kommer til fradrag i dødsfallerstatningen. Dødsfallerstatningen tilfaller forsikredes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament Invaliditet. Har ulykkesskaden innen 3 år medført invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales invaliditetserstatning. For fullstendig invaliditet betales hele forsikringssummen, kr for hver person, for delvis invaliditet, en tilsvarende mindre del av den. Dør den forsikrede senere enn 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, betales invaliditetserstatning forutsatt at det må antas at skaden ville ha medført livsvarig invaliditet. Dør den forsikrede innen 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke invaliditetserstatning. Invaliditetserstatningen tilfaller forsikrede Beregning av invaliditetsgrad Invaliditetstabell. Den varige og skadebetingede medisinske invaliditet skal fastsettes i.h.t. den på skadedagen gjeldende invaliditetstabell fra Sosial- og helse- departementet (forskrift til lov om folketrygd 13 17, 2.ledd). Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller sosial stilling. Var et lem eller organ tidligere delvis tapt eller ubrukbart, gjøres det tilsvarende fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes Invaliditetsvurdering ved annen invaliditet. I andre tilfelle av invaliditet skal invaliditetsgraden fastsettes skjønnsmessig, idet de prosentsatser som er anført i tabellen i pkt skal tjene som veiledning. Ved invaliditet i de organer eller lemmer som er nevnt, danner tabellens satser under enhver omstendighet grenser for selskapets erstatningsplikt Vansirende skader/tannskader. Skade som utelukkende virker vansirende, samt tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning Invaliditetsvurdering/erstatningsutbetaling. Invaliditetsgraden vurderes 1 år etter at ulykkesskaden inntraff. Erstatningen forfaller til betaling på årsdagen for skaden. Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at endelig oppgjør utstår, dog ikke lenger enn 3 år for voksne og 5 år for barn under 20 år, etter at ulykkesskaden inntraff. Den forsikrede er pliktig til å la seg undersøke av den lege som selskapet utpeker. Hvis den forsikrede ikke oppfyller denne forpliktelse, kan selskapet stoppe enhver utbetaling av erstatning. Undersøkelsen betales av selskapet. Kan det antas at tilstanden ville bli bedret ved operasjon eller annen behandling, og den forsikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg slik behandling, skal det allikevel ved fastsettelse av den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring som slik behandling kan antas å ville ha medført Invaliditetsvurdering ved tidligere nedsatt funksjonsevne. Tap eller skade på lem eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til erstatning. [ Side 14 ]

15 [ Side 15 ] PANTHAVERDEKNING VILKÅR NR Hvem dekningen gjelder til fordel for Fritidsbåtforsikringen, og vilkår for kaskodekning, er utvidet til også å gjelde til fordel for panthaver som har mottatt skriftlig bekreftelse fra selskapet om panthaverdekning. 2. Selskapets forpliktelse etter denne dekningen 2.1. Når skade på fartøyet er inntruffet, skal selskapet ikke utbetale kontanterstatning til forsikringstakeren uten panthavers samtykke. Hvis skaden er utbedret eller det er stilt betryggende sikkerhet for at erstatningen vil bli brukt til utbedring av skaden, kan erstatningen likevel utbetales Dersom forsikringen for fartøyet blir endret, oppsagt, eller faller bort, skal selskapet gi panthaveren særskilt melding om dette med 1 måneds varsel I de tilfeller selskapet helt eller delvis har avslått å erstatte skade på fartøyet under henvisning til FAL 8-1 eller 4-6 til 4-11, eller under henvisning til forsikringsvilkår fastsatt med hjemmel i disse, erstatter selskapet likevel det tap ekslusive rentetap, omkostninger og misligholdte avdrag - panthaveren lider som følge av forsikringstakerens manglende evne til selv å erstatte skaden. Det samme gjelder når selskapet har avslått under henvisning til forsikringsvilkårenes regler om hvor forsikringen gjelder. 3. Betingelser for rett til erstatning etter punkt 2.3. og begrensninger i erstatningens omfang 3.1. Som betingelse for rett til erstatning gjelder: a) at panthaver kan dokumentere at forsikringstaker ikke har evne til å erstatte skaden eller det oppståtte tap. Omkostninger i denne forbindelse erstattes ikke. b) at bestemmelsene i Lov om kredittkjøp av med forskrifter, er overholdt når panteretten er stiftet som salgspant som går inn under denne loven. c) at panthaver ikke visste eller burde ha visst om forsømmelsen eller bruddet på forsikringsvilkårene som førte til selskapets avslag overfor forsikringstakeren Selskapets erstatningsplikt er begrenset til den erstatningsutbetaling forsikringstakeren ville hatt krav på i henhold til vilkårene som gjelder for forsikringen dersom vedkommende hadde vært berettiget til erstatning Panthaverdekningen gjelder ikke i tilfelle hvor skade på fartøyet er erstattet av andre uten at selskapet har hatt kjennskap til det. 4. Forsikringstakerens tilbakebetalingsplikt Forsikringstaker plikter å betale tilbake til selskapet erstatning som selskapet har utbetalt under panthaverdekningen. 5. Oppsigelse Selskapet kan si opp panthaverdekningen med 1 måneds varsel. OPPGJØRS- OG SKADEBEHAND- LINGSREGLER FOR FRITIDSBÅTFORSIKRING VILKÅR NR Skademelding og redningsplikt 1.1. Melding om skade, påført sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens Org.nr., skal sendes selskapet uten ugrunnet opphold Den sikrede plikter å gjøre hva han kan for å avverge eller begrense skaden. Godtgjørelse for assistanse/bergelønn må ikke avtales uten selskapets samtykke Brann-, eksplosjons-, tyveri- og hærverkskader skal meldes til politiet. Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det Selskapet har rett til på sikredes vegne å begjære sjøforklaring etter reglene i Sjølovens kapittel 14, II. [ Side 15 ]

16 [ Side 16 ] 2. Erstatningsberegning 2.1. Ved erstatningsberegningen legges til grunn de reglene som går frem av punktene FAL 6-1 gjelder ikke. Selskapet forbeholder seg rett til å erstatte tapt gjenstand med tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende gjenstand Erstatningen utbetales så snart selskapet har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne erstatningen, men selskapet plikter ikke å foreta oppgjør før eventuelle offentlige undersøkelser er avsluttet Selskapet kan etter avtale utbetale erstatning kontant. Blir reparasjon foretatt utenom verksted erstattes arbeidspenger med 50 % av normalpris på verksted Merverdiavgift erstattes bare når den er betalt Skaden erstattes etter beregning av eventuell underforsikring og fradrag av egenandel. 3. Skadeansettelse 3.1. Er fartøyet blitt skadet, settes skaden til reparasjonsomkostningene. om fartøyet etter reparasjonen er forringet i verdi, eller som regattabåt Dersom reparasjonen av skaden etter selskapets vurdering ikke er lønnsom, foretas kontantoppgjør. Oppgjøret beregnes etter forsikringsverdien med fradrag av vrakets verdi. Hvis skrog, motor eller tilbehør er tapt eller så sterkt skadet at reparasjon ikke er økonomisk forsvarlig, begrenses skaden til forsikringsverdien av de enkelte ting. Sikrede plikter på anmodning å overdra de forsikrede ting fri for heftelser til selskapet. Som reparasjonsomkostninger regnes også utgifter til flytting og midlertidig reparasjon som er nødvendig for å flytte fartøyet til verksted. Midlertidig reparasjon erstattes ikke dersom den ikke er avtalt med selskapet på forhånd Etter erstatningsmessig brann-, tyveri eller kaskoskade dekker forsikringen påbud om fjerning av vrak gitt av offentlig myndighet. Omkostningene er begrenset til 10 % av forsikringssummen. Selskapet kan bestemme ved hvilket verksted reparasjonen skal utføres. Er en fullstendig utbedring umulig, eller vil det medføre urimelige omkostninger, settes skaden til omkostningen ved å bringe fartøyet i sjødyktig stand, uten hensyn til Ellers gjelder følgende erstatningsberegning, for gjenstander som ikke kan fastsettes ved markedsverdi: Gjenstand Erstatning i % Avskrives erstatning: <1 år >1 år 2 år 3år 4 år deretter med: Minimum: Kalesje\ Normalt seil Kevlarseil o.l Batterier Elektronisk- og elekrisk tilbehør Motor, hekkaggregat og drev Mast og rigg [ Side 16 ]

17 [ Side 17 ] 5. Forsikringsverdi 5.1. Forsikringsverdien er det beløp som det da skaden oppsto ville ha kostet å anskaffe tilsvarende ting i samme stand og av samme årgang, modell og type (markedsverdien). Forsikringssummen er ikke noe bevis for forsikringsverdien Underforsikring. Er forsikringssummen lik forsikringsverdien eller høyere, erstattes skaden med fradrag av egenandel. Er forsikringssummen lavere, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og forsikringsverdien (underforsikring). For personlig løsøre gjøres underforsikring ikke gjeldende. 6. Egenandeler 6.1. Egenandel ved Rettshjelpforsikring, se Vilkår nr Egenandel forøvrig fremkommer i avtalen. Skal erstatningen settes ned (avkortes), gjøres dette før egenandelen fratrekkes Ved ansvar, brann- og tyveriskade er egenandelen kr Egenandelen bortfaller ved: tyveri eller hærverkskader inntruffet under kontinuerlig organisert vakthold tyveri eller hærverkskader på båter med fastmontert, funksjonsdyktig tyverialarm tyveri av båter med fastmontert, funksjonsdyktig Guard Modul, montert på godkjent måte. tyveri av båter med FG godkjent tracker har vært i funksjon. når båten er leilighetsvis utleiet, eller brukes i leilighetsvis erverv. er føreren i skadeøyeblikket under 25 år, og skaden er skjedd under fart med motorbåt under annen transport enn til/fra vinteropplag hvis fartøyet driver av, vannfylles, eller synker mens det ligger fortøyet, uten å være pårent av annet fartøy eller drivende gjenstand ved kaskoskade i perioden 15. oktober til 15. mars når fartøyet befinner seg på vannet. 7. Skjønn Skadeansettelse og forsikringsverdi avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Se generelle vilkår, Vilkår nr , pkt Sikredes opplysningsplikt Sikrede skal gi selskapet de opplysninger, og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen. Uriktige og ufullstendige opplysninger kan medføre bortfall eller, nedsatt erstatning i henhold til FAL Regress Har selskapet foretatt utbetaling for dekning av skade som det etter vilkårene ikke erstatter, plikter forsikringstakeren å betale beløpet tilbake til selskapet. 10. Korttidskrav og tilbakebetaling av premie Hvis forsikringen skal utgå i forsikringsåret, viser følgende tabell hvor mye av forsikringspremien for et helt forsikringsår årspremien som forbrukes hver påbegynte måned: 6.5. Egenandel økes med kr hvis skaden er oppstått i ett eller flere av følgende tilfeller dersom annet ikke er nevnt: under deltakelse i regatta. [ Side 17 ]

18 [ Side 18 ] MÅNED BÅT MÅNED BÅT Januar 1/24 Februar 1/24 Mars 1/24 April 2/24 Mai 2/24 Juni 3/24 Juli 3/24 August 3/24 September 3/24 Oktober 2/24 November 2/24 Desember 1/24 Hvor stor del av årspremien som skal betales finnes ved å summere andelene for hver påbegynte måned. Deretter tillegges 4/24. Maksimal premie er allikevel 24/24. For meget betalt premie refunderes. For lite betalt premie innkreves. [ Side 18 ]

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Vilkår båtforsikring - BV 100

Vilkår båtforsikring - BV 100 Vilkår båtforsikring - BV 100 Gjelder arbeids- og fritidsbåt Vilkår av 01.01.2009 Innhold Side Generelle bestemmelser 2 Ansvar 4 Brann- og tyveri 4 Kasko 5 Personlig løsøre 7 Utvidet fartsområde 7 Båt

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

Båtforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Båtforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer Båtforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Pasientulykkesforsikring VILKÅR NR. 52015

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer

Motorvognforsikring for uteleiebiler

Motorvognforsikring for uteleiebiler Avamera Motorvognforsikring for uteleiebiler Vilkår av 01.10.2015 1. Motorvognforsikring for utleiebil.side 1 2. Kaskoforsikring.side 2 3. Ansvarsforsikring.side 3 4. Fører- og passasjerulykke.side 3 5.

Detaljer

Vilkår generelle (GENER03)

Vilkår generelle (GENER03) Vilkår generelle (GENER03) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Pasientulykkesforsikring VILKÅR NR. 52015

Detaljer

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra Forsikringsvilkår Generelle vilkår 01.07.2016 Generelle vilkår Gjeldende fra 01.07.2016 INNHOLD 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT... 3 2 SKJØNN... 4 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØPET...

Detaljer

d Generelle vilkår Næring

d Generelle vilkår Næring d Generelle vilkår Næring C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2015 Erstatter C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår Vilkår for NHO Forsikring Generelle vilkår Generelle vilkår 1 NHO FORSIKRING - GENERELLE VILKÅR Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 1

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 INNHOLD: Innledende bestemmelser Begrensninger Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i 1 Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 1. Hvem

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

Campingvogn og Tilhenger

Campingvogn og Tilhenger for Ledernes private skadeforsikringer Campingvogn og Tilhenger Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra 01.01.2009 LK 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer i kraft 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra 05.06.2010 LK 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som erstattes

Detaljer

Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore

Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore Varig tap av legegodkjennelse Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Hvem lisensforsikringen omfatter

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Gjelder snøscooter Vilkår av 01.01.2009 Innhold Side 1. Bilansvar 2 2. Kasko 2 3. Brann 3 4. Tyveri 3 5. Fører-/passasjerulykke 4 6. Spesielle bestemmelser 6 7. Generelle

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01. 2009 Uten hensyn til om noen har skyld

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring.

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring. Generelle vilkår C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Skadedyrforsikring - Boligselskap

Skadedyrforsikring - Boligselskap Skadedyrforsikring - Boligselskap Forsikringsvilkår av juli 2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD SKADEDYRFORSIKRING - BOLIGSELSKAP... 2 Forsikringsvilkår

Detaljer

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 Ved skade kontakt Skadeservice på telefon 815 73 440 Telefaks: 67 22 41 10 2012-1- Erstatter vilkår for Verdigjenstand

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015

FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 1 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 1 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 1 3.1 Ansvar... 1 3.2 Båtskade (brann,

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring. Gjelder fra

Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring. Gjelder fra Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring Vilkår av 01.01.2010 0. Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved krav om utbetaling

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i HELOBLIGATORISK GRAVFERDSSTØTTE for medlem av Norsk Radiografforbund VILKÅR NUMMER

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 15. mai 2016 1 (5) Følgende vilkår er inkludert: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsavtalen 2 2 Ved skade 3 3 Følgene av svik 3 4 Generelle bestemmelser 3 If Postadresse:

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2015 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2015

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring for barn, skoleelever m.m.

Kollektiv ulykkesforsikring for barn, skoleelever m.m. Kollektiv ulykkesforsikring for barn, skoleelever m.m. Gjelder fra 01.01.2008 Avløser vilkår av 01.01.2006 BU 2008-1 1 Definisjoner 3 2 Hvem forsikringen omfatter 3 3 Når og hvor gjelder forsikringen 3

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring Erstatter 01.01. 2011 1. Innledning 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hva forsikringen ikke omfatter

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010

VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010 VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010 Gjelder for verdisaker eiet av privatperson. 1. Forsikringen gjelder til fordel for Forsikringen gjelder for: den som er nevnt i Forsikringsbeviset,

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring For sik rings vilkår av 01.01.2014 For sik ringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01.2014 Uten hensyn til om noen har

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Forsikringen er dekket i 1 Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 1. Hvem

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Kollektiv ansvarsforsikring VILKÅR NR. 52007 Vilkår av 01.01.2016 Vilkår er en del av den

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra 01.01. 2016 LK116 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser Vilkår for sykdomsforsikring, hele og halve ytelser, 1. desember 2010. side 1 0 DEFINISJONER 0.1 Utstedelse av forsikringsbevis, beregning

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Gjelder fra 01.01.2008 Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold 1 DEFINISJONER...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for 2 3. Hvor forsikringen gjelder 2 4. Når forsikringen gjelder 2 5. Hva

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer