Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra Telefon: Telefaks: E-post:

2 [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m er forsikringsgiver International Insurance Company of Hannover Limited (Inter Hannover, reg. nr. i England ). For forsikringer som starter f.o.m er forsikringsgiver Codan Forsikring AS (reg. nr. i Danmark ). Begge forsikringsgivere representeres i Norge av White Label Insurance AS, Pb 434 Skøyen, 0213 Oslo. Side: Vilkårsnavn: Vilkårnr: 3 Generelle vilkår BÅTFORSIKRINGER 6 Fritidsbåtforsikring Kasko standard Brann / Tyveri Felles vilkår for båtforsikringer [ Side 2 ]

3 [ GENERELLE VILKÅR VILKÅR NR ] Vilkår av [ Side 3 ] De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de spesielle vilkår eller i forsikringsbeviset. 1. Andre særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt. Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: 1.1. Jordskjelv eller vulkanske utbrudd Giftig, radioaktiv, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden Atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall. 2. Skjønn Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han velger. For skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av Tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene kan innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann, honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter. 3. Renter Sikrede har krav på renter i overensstemmende med Fal 8-4 eller Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med selskapet i anledning ved samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med ham, jfr. FAL, 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Oppsigelse 5.1. Forsikringstakerens rett til oppsigelse. Forsikringstakeren kan si opp forsikringen i henhold til FAL 3-2 og 12-3: fra utløpet av forsikringstiden. Selskapet må varsles om dette senest en måned fra den dag selskapet har sendt ordinært premievarsel for den nye perioden. for bortfall før utløpet av forsikringstiden dersom forsikringsbehovet faller bort, eller det foreligger andre særlige grunner Selskapets rett til oppsigelse. Selskapet kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL 3-3, eller 12-4: med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL 4-3, eller med øyeblikkelig virkning dersom det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL 4-3, eller [ Side 3 ]

4 [ GENERELLE VILKÅR VILKÅR NR ] Vilkår av [ Side 4 ] med 1 ukes varsel dersom det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret, se FAL 8-1, eller Selskapet kan også si opp løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL 3-3, eller 12-4 med 2 måneders varsel dersom: det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres på en måte som innebærer at selskapet ikke ville overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget på tegningstidspunktet det er inntruffet skade, og oppsigelse er rimelig. 6. Oppgjør når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden godskrives forsikringstakeren overskytende premie. Beregningen foretas etter 'Premieberegningsregler ved opphør' som kan fås ved henvendelse til selskapet. Se FAL 3-5 og Fornyelse av forsikringen Forsikringen som gjelder for ett år eller mer fornyes for ett år om gangen fra utløpet av forsikringstiden hvis forsikringsforholdet ikke er sagt opp. 8. Lovlig interesse Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i penger. 9. Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 10. Forsikringsavtaleloven og Lovvalg For forsikringsavtalen gjelder også Forsikringsavtaleloven av (FAL). Norsk lovgiving gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 11. Verneting Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 12. Valuta Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. Forsikringen begynner og slutter kl Særlig begrensning for tidsfeil i databehandlingsfunksjon Forsikringen dekker ikke skade, kostnad, ansvar eller tvist som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med tidsfeil i databehandlingsfunksjonen. Med tidsfeil menes feil eller forstyrrelser på grunn av: en bestemt tidsangivelse eller overgang fra et tidspunkt til et annet en bestemt tidsperiode eller overgang fra en tidsperiode til en annen en bestemt kalenderdato eller overgang fra en dato til en annen. Med databehandlingsfunksjon menes komponent eller funksjon i enhet for elektronisk behandling av data, inkludert maskinvare og dataprogrammer i datamaskin eller mikroprosessor og såkalt innebygget elektronikk. Nevnte unntak gjelder likevel ikke: personskade eller dødsfall eller erstatningsansvar for slike skader [ Side 4 ]

5 [ GENERELLE VILKÅR VILKÅR NR ] Vilkår av [ Side 5 ] erstatningsansvar etter Bilansvarsloven. For forsikringer for privatpersoner gjelder ikke unntak for: brannskade følgeskader av tidsfeil i databehandlingsfunksjon som f.eks. skader som følger av at strømmen uteblir. 14. Særlig begrensninger ved terrorhandlinger. Absolutte unntak: Selskapet dekker ikke under noen omstendighet skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling. Selskapet svarer heller ikke for skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandlinger. Definisjon av terrorhandling: Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen. [ Side 5 ]

6 [ FRITIDSBÅT FORSIKRING ] [ Side 6 ] MOTORBÅT, SEILBÅT, ROBÅT, KANO OG KAJAKK. VILKÅR NR Hvem forsikringen gjelder til fordel for 1.1. Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren og enhver rettmessig bruker/fører av fartøyet Forsikringen faller bort hvis fartøyet skifter eier. Selskapet dekker likevel forsikringstilfeller som inntrer innen 14 dager etter eierskiftet, men dette gjelder ikke når den nye eier har tegnet forsikring. Tilsvarende regel gjelder ved eierskifte av motor eller tilbehør som omfattes av forsikringen. 2. Hvor forsikringen gjelder 2.1. Forsikringen gjelder i Norsk farvann ut til 12 nautiske mil, samt kattegat og skagerak øst for en linje mellom Thyborøn og Lindesnes Fartsområdet kan etter avtale med selskapet utvides i perioden 1. Mai August. til å dekke Utvidet område 2 = Norden Utvidet område 3 = Europa Utvidet område 4 = Verden 2.3. Rettshjelpdekningen gjelder i Norden. 3. Hvilke dekninger forsikringen omfatter 3.1. Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset Videre omfatter forsikringen Rettshjelpdekning: Under denne dekningen dekker selskapet utgifter til juridisk bistand og utgifter til retten når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller fører av det forsikrede fartøy. Selges fartøyet og forsikringen faller bort, dekkes også tvist hvor sikrede er part i egenskap av selger. Faller forsikringen bort på grunn av totalskade, omfatter rettshjelpdekningen også tvist i forbindelse med denne skade. Selskapet dekker ikke utgifter ved tvist som har sammenheng med eierens, eller førerens yrke eller erverv, og heller ikke ved tvist som alene hører inn under namsmyndighetene. Tvist mot selskapet som skyldes avslag eller avkortning i forbindelse med svik, grov uaktsomhet eller overtredelse av sikkerhetsforskrift. Selskapet dekker ikke utgifter ved tvist hvor sikrede krever bergelønn. Øvrige bestemmelser om denne dekningen, se Vilkår 09050, Rettshjelp. 4. Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen 4.1. Ansvarsbegrensning når forhold som har betydning for premien, blir endret Premien for forsikringen er basert på at de sikkerhetsforanstaltninger som det er gitt rabatt for, holdes vedlike. Videre er premien basert på: om fartøyet leies ut mot betaling om fartøyet brukes utenfor det avtalte fartsområde (se pkt. 2.1 og 2.2) om motoren skiftes, og motorstyrken økes Det er anført i forsikringsbeviset de forutsetninger som er gjort gjeldende for forsikringen. Gjelder ikke for robåt, kano og kajakk Selskapets ansvar settes forholdsmessig ned dersom det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt og sikrede ikke har tatt rimelige skritt for å varsle selskapet om endringene. Se FAL Ansvarsbegrensning ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter. [ Side 6 ]

7 [ Side 7 ] For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: Forsikret fartøy og tilbehør må gis alminnelig og godt vedlikehold. Deler som er utsatt for materialtretthet, slitasje, tæring, råte, korrosjon eller lignende må gis spesielt godt vedlikehold. Deler som er forringet må skiftes slik at det ikke oppstår fare for skade. Utgifter til vedlikehold erstattes ikke Forskrifter gitt av offentlig myndighet skal overholdes. Dette gjelder forskrifter om fartsområde, hastighet, minstealder for fører, lanterneføring, registrering og ildsfarlige anlegg, se pkt Det samme gjelder for brannslokkingsutstyr, se pkt Brannslokkingsutstyr. Fartøy med utenbordsmotor med elektrisk starter eller motor over 25kW (35HK) og fartøy med innenbordsmotor skal ha plassert minst ett brannslokkingsapparat som er lett tilgjengelig fra fartøyets styreplass når fartøyet er inntil 10 m, og minst to brannslokkingsapparater når fartøyet er større. Hvis det ombord i fartøyet anvendes kokeapparat, varmeapparat, kjøleskap o.l. utstyr drevet med brannfarlig væske eller gass, gjelder kravet til brannslokkingsapparater selv om fartøyet ikke har motor. Brannslokkingsapparatene skal være godkjente i henhold til norsk standard, og fylle kravene til effektivitetsklasse II type ABE. Fartøy med innenbords bensinmotor skal i tillegg ha fastmontert anlegg med slokkemiddel. Anleggets effektivitet må tilpasses de rom som skal beskyttes og skal være arrangert slik at det ikke er nødvendig å åpne avlukker ved brann. Anlegget skal kunne utløses enten manuelt fra fartøyets styreplass eller automatisk. Anlegget, og slokkemiddelet skal være godkjent av Det norske Veritas. Brannslokkingsutstyr skal være i god stand, og klart til øyeblikkelig bruk og må kontrolleres i henhold til fabrikkantens anvisning Forskrifter gitt av produsent, Veritas, eller annet klassifikasjonsselskap skal overholdes. Dette gjelder forskrifter om motorstyrke, passasjerantall m.v Gassfyrte apparater/anlegg som kokeapparat, varmeapparat, vannvarmer, kjøleskap m.v. som er montert i fartøyet skal være typegodkjent for dette formål, og installert av kvalifisert installatør Fartøyet skal ikke føres under selvforskyldt påvirkning av alkohol, eller annet berusende, eller bedøvende middel, jf. Fritids- og småbåtloven av 26/ ledd Øvrige bestemmelser. Motorbåt skal ikke benyttes til trening til, eller deltakelse i konkurranse. Fartøyet skal være i sjødyktig stand. Det skal føres forsvarlig tilsyn med fartøyet, dets tilbehør, og fortøyninger. Fartøyet skal holdes lens. Under opplag skal fartøyet til enhver tid være forsvarlig oppstøttet, og tildekket. Tilhenger som benyttes til transport av fartøyet skal være egnet til formålet. Tilhengeren skal være forsvarlig låst når den er koblet fra trekkvogn med fartøyet fortsatt på. Fartøy med innenbordsmotor som befinner seg på vannet i perioden 15. oktober til 15. mars, skal ha sjøventil stengt når det ikke er i bruk. Fartøyet skal ikke benyttes i ervervsmessig virksomhet Punkt til og med punkt gjelder ikke for robåt, kajakk og kano Hvis det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet, og forholdene ellers om selskapet skal betale noe, og i tilfelle hvor meget, se FAL 4-8. [ Side 7 ]

8 [ Side 8 ] 4.3. Sikredes fremkalling av forsikringstilfellet. Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, erstatter selskapet ikke skaden. Har sikrede ved annen forsikring enn ansvarsforsikring grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, og forholdene ellers Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede Handlinger og unnlatelser fra en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for fartøyet, får samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene, og unnlatelsene var foretatt av sikrede selv Brudd på opplysningsplikt som selskapet kan påberope overfor forsikringstakeren etter FAL 4-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under forsikringen. 5. Andre bestemmelser for forsikringen 5.1. For forsikringen gjelder ellers: Oppgjørs- og skadebehandlingsregler Fritidsbåtforsikring Vilkår nr Generelle vilkår Vilkår nr KASKO STANDARD FRITIDSBÅT Motorbåt, Seilbåt, robåt, kano og kajakk. VILKÅR NR Kasko Standard Hvilke ting kaskodekningen omfatter. fartøy, som er skrog, (motor og/eller seil og deler til disse) (gjelder ikke robåt, kajakk og kano), samt fast montert tilbehør, og utstyr som naturlig har med fartøyets bruk å gjøre. Uten særskilt avtale omfatter dekningen ikke jolle, gummibåt og ekstra utenbordsmotor. personlig løsøre. Utover fartøyets forsikringssum, omfatter dekningen sikredes, og dennes husstands personlige løsøre som befinner seg ombord, midlertidig er brakt i land, eller er under transport til/fra fartøyet, med inntil 10 % av fartøyets forsikringssum pr. skadetilfelle, høyst kr , hvis ikke høyere beløp er avtalt, likevel begrenset til kr for hver enkelt gjenstand. Er forsikringssummen tilstrekkelig, omfatter dekningen også personlig løsøre som befinner seg ombord og tilhører andre. Rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med berging og assistanse. Selskapet skal godkjenne eller behandle disse krav. Fjerning av vrak med inntil 10 % av forsikringssum, dersom dette er pålagt av offentlig myndighet Kaskodekningen omfatter ikke: bøye med kjetting og mooring, samt andre fortøyningsanordninger utenfor fartøyet, bukker, presenninger og annet materiell til bruk under opplag. ting bestemt til forbruk som f.eks. olje, drivstoff, matvarer o.l. smykker, perler, edelstener, antikviteter, kunstgjenstander o.l. penger, verdipapirer og dokumenter av ethvert slag Hvilke skader selskapet dekker Selskapet dekker skade oppstått ved at fartøyet har vært utsatt for: støtning mot annet fartøy, fast eller flytende gjenstand stranding, kantring, synking brudd på mast/bom hærverk skade oppstått ved at fartøyet, tilbehøret eller løsøret er skadet under transport utenfor vinteropplagsstedet som følge av at transportmidlet har vært utsatt for [ Side 8 ]

9 [ Side 9 ] sammenstøt, velting, avsporing, akselbrudd eller lignende alvorlig uhell. For fartøy over 21 fot erstatter selskapet slik skade bare når transporten skjer til, eller fra vinteropplag. skade oppstått ved brann, dvs. ild som er kommet løs. Selskapet dekker ikke skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning av varme og heller ikke for sviskade ved gnister eller glør ved tobakksrøkning eller lignende. skade ved lynnedslag og eksplosjon. Med direkte lynnedslag menes at tingen er truffet av lynet og tydelig merket av lynnedslaget. skade oppstått ved tyveri, brukstyveri og forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette. Når fartøyet ligger i opplag på land, dekkes løst tilbehør/utstyr som er innelåst ombord med inntil kr annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning når fartøyet befinner seg på vannet eller, er plassert i opplag på land Selskapet dekker ikke: omkostninger ved å reparere, eller fornye deler som ikke har vært i forsvarlig stand. at utenbordsmotor, eller propell er løsnet, eller mistet, med mindre sikrede godtgjør at skaden skyldes støtning. skade på fartøyet, motor, eller tilbehør som skyldes: varmgang, uansett årsak frost, issprenging, berøring med is, nedising, temperatursvingninger, nedbør herunder regn-, snø, eller haglmengder, snøras fra tak, eller fartøyhus o.l. bryter sammen på grunn av snøtyngde. Selskapet dekker likevel slike skader når fartøyet mot vederlag er opplagt i hus som tilhører tredjemann, eller når skaden skyldes teknisk svikt på bobleanlegg. den del av skaden som skyldes konstruksjonsfeil, materialfeil, materialtretthet, slitasje, tæring, råte, korrosjon eller lignende forhold, bortsett fra følgeskaden, dersom denne er omfattet av pkt Hvis skaden skyldes et sammentreff av flere forskjellige årsaker, og en eller flere av disse ikke dekkes av forsikringen, fordeles skaden forholdsmessig etter de enkelte årsaker og den innflytelse hver av dem må antas å ha hatt på skadens inntreden og omfang. Selskapet dekker bare den del av skaden som omfattes av kaskodekningen Sikkerhetsforskrifter for kaskodekningen Særlige sikkerhetsforskrifter i forbindelse med tyveri- og hærverkskader. Fartøy under 10 fot skal være forsvarlig låst når det ikke er i bruk. Tilbehør, utenbordsmotor inntil 105 hk, hekkaggregat, og personlig løsøre skal være: innelåst, fastlåst til eller boltet fast til fartøyet slik at verktøy må brukes for å fjerne tingen. innelåst i hus når fartøyet ligger i opplag på land Særlig sikkerhetsforskrift om vedlikehold. Slangeklemmer i fartøyet skal kontrolleres spesielt og minst en gang pr. år, og skal om nødvendig ettertrekkes slik at slanger alltid sitter fullstendig fast. Slangeklemmer skal skiftes ved tegn på korrosjon, eller tæring Hvis det inntreffer skadetilfelle som skyldes at sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale noe, og i tilfelle hvor meget. Se FAL 4-8. BRANN OG TYVERI FRITIDSBÅT Motorbåt, Seilbåt, robåt, kano og kajakk. VILKÅR NR Brann-/Tyveridekning Brann-/tyveridekningen omfatter: fartøy, som er skrog, (motor og/eller seil og deler til disse) (Gjelder ikke robåt, kajakk eller kano), samt fastmontert tilbehør og utstyr som naturlig har med fartøyets bruk å gjøre. [ Side 9 ]

10 [ Side 10 ] Uten særskilt avtale omfatter dekningen ikke jolle, gummibåt, og ekstra utenbordsmotor. personlig løsøre. Utover fartøyets forsikringssum, omfatter dekningen sikredes og dennes husstands personlige løsøre som befinner seg ombord, midlertidig er brakt i land, eller er under transport til/fra fartøyet, med inntil 10 % av fartøyets forsikringssum pr. skadetilfelle, høyst kr , hvis ikke høyere beløp er avtalt, likevel begrenset til kr for hver enkelt gjenstand. Er forsikringssummen tilstrekkelig, omfatter dekningen også personlig løsøre som befinner seg ombord og tilhører andre Brann/tyveridekningen omfatter ikke: bøye med kjetting og mooring, samt andre fortøyningsanordninger utenfor fartøyet, bukker, presenninger, og annet materiell til bruk under opplag. ting bestemt til forbruk som f.eks. olje, drivstoff, matvarer o.l. smykker, perler, edelstener, antikviteter, kunstgjenstander o.l. penger, verdipapirer og dokumenter av ethvert slag Hvilke skader selskapet dekker Selskapet dekker: skade oppstått ved brann, dvs. ild som er kommet løs. Selskapet dekker ikke skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning av varme og heller ikke for sviskade ved gnister eller glør ved tobakksrøkning eller lignende Selskapet dekker ikke omkostninger ved å reparere eller fornye deler som ikke har vært i forsvarlig stand. Hvis skaden skyldes et sammentreff av flere forskjellige årsaker, og en eller flere av disse ikke dekkes av forsikringen, fordeles skaden forholdsmessig etter de enkelte årsaker og den innflytelse hver av dem må antas å ha hatt på skadens inntreden og omfang. Selskapet dekker bare den del av skaden som omfattes av brann/tyveridekningen Sikkerhetsforskrifter for brann og tyveridekningen Særlige sikkerhetsforskrifter i forbindelse med tyveri- og hærverkskader. Fartøy under 10 fot skal være forsvarlig låst når det ikke er i bruk. Tilbehør, utenbordsmotor inntil 105 hk, hekkaggregat og personlig løsøre skal være: innelåst, fastlåst til eller boltet fast til fartøyet slik at verktøy må brukes for å fjerne tingen. innelåst i hus når fartøyet ligger i opplag på land Hvis det inntreffer skadetilfelle som skyldes at sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet, og forholdene ellers om selskapet skal betale noe, og i tilfelle hvor meget. Se FAL 4-8. Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset. skade ved lynnedslag og eksplosjon. Med direkte lynnedslag menes at tingen er truffet av lynet og tydelig merket av lynnedslaget. skade oppstått ved tyveri, brukstyveri og forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette. Når fartøyet ligger i opplag på land, dekkes løst tilbehør/utstyr som er innelåst om bord med inntil kr [ Side 10 ]

11 [ FELLES VILKÅR FOR BÅTFORSIKRINGER ] [ Side 11 ] ANSVAR FRITIDSBÅT VILKÅR NR Hva ansvarsdekningen omfatter 1.1. Ansvarsdekningen omfatter det rettslige erstatningsansvar som sikrede i egenskap av eier eller rettmessig bruker/fører av det forsikrede fartøy kan pådra seg i forsikringstiden for skade på en annens person eller ting. Er skade voldt ved handling som er foretatt i forsikringstiden, dekker selskapet også følger av handlingen som inntreffer etter at forsikringstiden er ute. Ansvarsdekningen omfatter ikke følger av skadevoldende handling som er foretatt før forsikringstiden begynte. Er skade voldt ved unnlatelse, regnes ansvaret i tvilstilfelle som oppstått den dag den unnlatte handling senest måtte ha vært foretatt, om skaden skulle vært unngått. Selskapets høyeste ansvarssum ved en og samme hendelse er begrenset til SDR for personskade og SDR for tingskade. Se sjølovens Ansvarsdekningen omfatter ikke: ansvar som sikrede pådrar seg overfor ektefelle, samboer, foreldre, søsken og barn, samt ektefeller/samboere av dem som her er nevnt. ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av sikrede eller der den sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse. ansvar for skade på eller tap av ting som tilhøreren annen, men som sikrede selv eller noen på dennes vegne har i besittelse for bruk eller transport. ansvar for oppreisning etter lov om skadeerstatning av 13. juni Behandling av erstatningskrav 2.1. Sikredes plikter ved skadetilfelle. Reises erstatningskrav mot sikrede, eller kan det ventes at krav vil bli reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. Uten selskapets samtykke må sikrede ikke innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav Selskapets plikter ved skadetilfelle. Dekker forsikringen sikredes erstatningsansvar, kan skadelidte kreve erstatning direkte fra selskapet. Fremsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandlingen av kravet. Selskapets innrømmelser overfor skadelidte binder ikke sikrede. Blir søksmål reist mot sikrede, og ansvaret etter saksøkerens begrunnelse omfattes av forsikringen, fører selskapet saken og betaler omkostningene ved søksmålet. Er selskapet villig til å ordne en sak i minnelighet, eller betale ansvarssummen, erstatter selskapet ikke videre utgifter ved tvisten enn fastsatt i forsikringsbestemmelser om rettshjelp, se Vilkår nr Rettshjelp og Vilkår nr Båtforsikring pkt PERSONLIG LØSØRE VILKÅR NR Hva dekningen gjelder 1.1. Dekningen av personlig løsøre etter forsikringsvilkårene er utvidet slik at forsikringen i tillegg omfatter personlig løsøre inntil den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset De sikkerhetsforskrifter som gjelder for fartøyet gjelder også for personlig løsøre. ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti. [ Side 11 ]

12 [ Side 12 ] UTVIDET FARTSOMRÅDE OMRÅDE 1 VILKÅR NR Hva dekningen omfatter 1.1.Dekningen gjelder seilas og transport av fartøyet i Norden og de nordiske lands farvann ut til 12 nautiske mil Forsikringen gjelder ikke utenom tidsrommet , med mindre dette er angitt i avtalen. OMRÅDE 2 VILKÅR NR Hva dekningen omfatter 1.1. Dekningen gjelder seilas og transport av fartøyet i Europa, og de europeiske lands farvann ut til 12 nautiske mil Forsikringen gjelder ikke utenom tidsrommet , med mindre dette er angitt i forsikringsbeviset. OMRÅDE 3 VILKÅR NR Hva dekningen omfatter 1.1. Dekningen gjelder seilas og transport av fartøyet i hele verden Forsikringen gjelder ikke utenom tidsrommet , med mindre dette er angitt i forsikringsbeviset. BÅT SUPER VILKÅR NR Det fremkommer av forsikringsbeviset dersom Båt super er tegnet, og da gjelder følgende utvidelser: 1. Båt Super 1.1. Egenandel: Inntil kr i reduksjon ved kaskoskade Personlig løsøre: Total erstatning er dekket med inntil pr. skade dersom dette ikke overstiger 15 % av fartøyets forsikringssum 1.3. Ingen aldersfradrag ved skade på rigg inntil den er 10 år Jolle/motor som brukes med den forsikrede båten: Jolle under 4 meter med motor med maks 10HK erstattes med inntil kr Fører- og passasjerulykkesdekning se vilkår FØRER- OG PASSASJERULYKKES- DEKNING VILKÅR NR Hvem dekningen omfatter Dekningen omfatter enhver person under 75 år, og som er rettmessig fører av det fartøy som er nevnt i forsikringsbeviset eller passasjer i dette. For person som er fylt 70 år er forsikringssummen nevnt i pkt. 7.3, begrenset til kr ved livsvarig invaliditet. 2. Hvor dekningen gjelder Dekningen gjelder i område 1dersom ikke annet er avtalt. 3. Hvilke skader dekningen omfatter Dekningen omfatter ulykkesskade som rammer fører/passasjer (forsikrede) når vedkommende befinner seg i eller på fartøyet. Er fartøyet den direkte årsak til skaden, svarer selskapet også for ulykkesskade som rammer den forsikrede når han/hun befinner seg utenfor dette. Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden. [ Side 12 ]

13 [ Side 13 ] Skade på sinnet, f.eks. sjokk, regnes ikke som ulykkesskade med mindre dette samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet. 4. Unntak og alminnelige forutsetninger for dekningen 4.1. Dekningen omfatter ikke ulykkesskade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand som skyldes jordskjelv eller vulkanske utbrudd i Norge som skyldes inntagning av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler som er oppstått under deltagelse i forbrytelse som er oppstått under trening til eller deltagelse i konkurranse for motorbåter Selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak, er følgende sykdommer eller sykelige tilstander unntatt fra dekningen: hjerteinfarkt, angina pectoris, kreft, åreknuter, nucleusprolaps, ischias, lumbago, «hekseskudd», revmatisme, leddrevmatisme, artritt, spondylose, spondylartrose, rotsyndrom, rotkompresjon,osteochondrose, skivelesjon, spinalstenose, spondylolisthese, gikt, nevrose. I andre tilfeller settes erstatningen ned hvis det kan antas at sykelig tilstand, eller anlegg har medvirket til den forsikredes død eller invaliditet. Erstatningen nedsettes i forhold til den betydning den sykelige tilstand eller det sykelige anlegg har hatt for dødsfallet eller invaliditeten Forsettlig fremkalling av forsikringstilfelle Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som den forsikrede forsettlig har fremkalt. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling Selskapet svarer ikke for selvmord, eller forsøk på selvmord med mindre kravstiller sannsynliggjør at dette skyldes akutt sinnsforvirring på grunn av forgiftning (annet enn selvforskyldt rus) eller sjokk, og ikke for sinnslidelse i medisinsk forstand Grov uaktsomhet. Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av sikkerhetsforskrift. 5. Melding om forsikringstilfelle Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot selskapet uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet. Ved forsettlig eller grovt uaktsom forsømmelse av meldeplikten, kan selskapets ansvar overfor vedkommende settes ned eller falle bort. Under enhver omstendighet bortfaller retten til erstatning dersom krav ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den berettigete fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. 6. Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør Den som fremsetter krav mot selskapet skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for ham eller henne og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet. 7. Skadeoppgjør ytelser 7.1. Forsikringssummen er begrenset til 1,5 mill. kr i alt for fører og passasjerer i fartøyet. Summen fordeles forholdsmessig - avhengig av dødsfall- eller invaliditetserstatning, jf. pkt. 7.2 og 7.3 mellom de personer som i skadeøyeblikket befinner seg i eller på fartøyet. De forsikringssummer som er nevnt under pkt. 7.2 og 7.3 er under enhver omstendighet øvre grense for selskapets ansvar etter denne dekningen. [ Side 13 ]

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR

FORSIKRINGSVILKÅR FOR FORSIKRINGSVILKÅR FOR 1.5.2004 FORSIKRING FOR ELBIL VILKÅR NR. 30100 - vilkår av 1.3.2004 1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for. 1.1. Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren, og eventuell

Detaljer

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE FRITIDSBÅT VILKÅR FOR FORSIKRINGEN Y01 Y11 F01 F02 F03 F10 FRITIDSBÅT Hvilken dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. ERSTATNINGSREGLER FOR FRITIDSBÅT

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 Båtforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader som erstattes

Detaljer

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen for Sjøoffiserforsikringen Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis Prisen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko.

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko. MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. INNHOLD: Ansvar Delkasko Kasko Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger Skademelding

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING Gjeldende fra 01.01.2011 Skademelding: PF Skadeservice. Telefon: 815 58 950 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: pf@wli.no Innhold: Side 1. Hvem forsikringen

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Forsikringsvilkår Fritidsbåt - MPF01-KAS-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-01, gyldig fra 1.3.2009

BILFORSIKRING BIL 903-01, gyldig fra 1.3.2009 BILFORSIKRING BIL 903-01, gyldig fra 1.3.2009 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Delkasko Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger Skademelding

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Campingvogn og Tilhenger

Campingvogn og Tilhenger for Ledernes private skadeforsikringer Campingvogn og Tilhenger Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 4.

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. for Ledernes private skadeforsikringer Andre kjøretøy Veteranbil, Motorsykkel, Moped, Snøscooter og Traktor Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Vilkår for AgriCard Corporate Reiseforsikring av 01.11.2009

Vilkår for AgriCard Corporate Reiseforsikring av 01.11.2009 Vilkår for AgriCard Corporate Reiseforsikring av 01.11.2009 1. Kontakt ved skade under reise, og dokumenter som må medbringes på reisen Dersom sikrede under reisen får behov for assistanse grunnet akutt

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Gjelder fra 01.07.2013 Erstatter vilkår av 01.12.2012 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT EGENANDEL PER SKADETILFELLE Reisegods kr 20 000 per sikret punkt A, 1 kr

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. y Bil og Campingbil Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Vilkår for SAS EuroBonus World MasterCard Reiseforsikring av 01.12.2012

Vilkår for SAS EuroBonus World MasterCard Reiseforsikring av 01.12.2012 Vilkår for SAS EuroBonus World MasterCard Reiseforsikring av 01.12.2012 Erstatter vilkår SAS EuroBonus MasterCard Reiseforsikring av 01.11.2009 1. Kontakt ved skade under reise, og dokumenter som må medbringes

Detaljer

Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50

Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50 Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50 Gjelder fra 24.02.2014 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 20 000 per sikret og kr 25 000 totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse kr 2 000

Detaljer

Eurocard Platinum Forsikringsvilkår

Eurocard Platinum Forsikringsvilkår Eurocard Platinum Eurocard Platinum Forsikringsvilkår Forsikringsbevis nr. 104-7272. Gjelder fra 01.11.2009. Eurocard Platinum 2 Dekning Forsikringssum Vilkårenes punkt Reisegods kr. 50 000 pr. sikret

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

DEKNING FORSIKRINGSSUM

DEKNING FORSIKRINGSSUM Eurocard Platinum Forsikringsvilkår 3EP51 Gjelder fra 01.04.2015 Erstatter vilkår av 01.07.2013 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 50 000 per sikret og totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES REISEFORSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES REISEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES REISEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2008 Innhold Side 1. Hvem forsikringen gjelder for............. 3 2. Hvor forsikringen gjelder................ 4 3. Hva forsikringen omfatter...............

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013 2013-01 Erstatter vilkår for Reiseforsikring fra 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer