Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring"

Transkript

1 Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra LK 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som erstattes 5. Sikkerhetsforskrifter 6. Skadeoppgjør 7. Egenandeler 8. Ansvarsforsikring 9. Rettshjelpforsikring I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner. Generelle vilkår. Det til enhver tid gjeldende. Forsikringsavtaleloven (FAL), i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene. Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Disse forsikringsvilkårene gjelder for DNB Skadeforsikring, senere kalt selskapet. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset og enhver rettmessig bruker/fører av båten. Andre med tinglyst eiendomsrett i båten. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Norge, Sverige, Danmark, Finland og i disse lands farvann ut til 12 nautiske mil fra grunnlinjen. Kattegat og i Skagerrak øst for en linje trukket mellom Lindesnes og Hirtshals. Utvidet fartsområde Dersom utvidet fartsområde er valgt og dette fremkommer i forsikringsbeviset, gjelder forsikringen i Europa og europeisk farvann inntil 200 nautiske mil fra fastland (det enkelte lands grunnlinje). Utvidet fartsområde gjelder i tidsrommet til eller passasjer er utenfor båten når skaden inntreffer, er også slik skade dekket dersom båten er den direkte årsak til skaden. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket ved en plutselig, ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. Skades flere personer ved samme ulykkestilfelle, er samlet erstatning begrenset til kr Erstatningen vil da bli forholdsmessig fordelt mellom de skadelidte. Forsikringssummene er: kr ved fullstendig varig medisinsk invaliditet. Ved delvis invaliditet, vil erstatningen bli beregnet etter invaliditesgraden. kr ved død. Dog er selskapets erstatningsplikt begrenset til kr dersom den forsikrede da han døde hverken hadde ektefelle eller barn i live. LK 110 Aug Digitalt P&D_th 3. Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder den båt som er angitt i forsikringsbeviset. 3.1 Når det fremgår av forsikringsbeviset, omfatter forsikringen a. Ansvarsforsikring Rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av eier, rettmessig bruker eller fører av det forsikrede fartøy kan pådra seg. Se vilkårets pkt. 8. b. Rettshjelp Rettshjelp for eier, rettmessig bruker eller fører. Se bestemmelsene i pkt. 9. c. Fører- og passasjerulykke Fører- og passasjerulykke er alltid inkludert for rettmessig fører/bruker og passasjer. Hva forsikringen omfatter: Selskapet dekker ulykkesskade på fører og passasjer som rettmessig befinner seg om bord i båten inntil det antall båten er sertifisert/konstruert for. Dersom fører d. Båtskadeforsikring Båtskadeforsikringen er en felles betegnelse for brann-, tyveri og kaskodekning. Ved båtskadeforsikring omfatter forsikringen innenfor avtalt forsikringssum, gjenanskaffelsesverdien eller reparasjons omkostningene beskrevet i vilkårets pkt. 6 for: skrog med eventuell motor/seil som nevnt i forsikringsbeviset. tilbehør som har naturlig sammenheng med fartøyets bruk. radio, musikk/bildeanlegg og PC til navigasjon med tilbehør som er fastmontert/montert, begrenset til kr til sammen (førsterisiko). e. Personlig løsøre Utover fartøyets forsikringssum omfatter forsikringen også personlig løsøre som befinner seg ombord, midlertidig er brakt i land eller er under transport til/fra fartøyet med kr pr. skadetilfelle (førsterisiko). Er forsikringssummen for løsøre tilstrekkelig, DNB Skadeforsikring Org.nr.: Postadresse: 0021 Oslo Besøksadresse: Kongens gate 18, Oslo Telefon:

2 omfatter forsikringen også personlig løsøre som befinner seg ombord og tilhører andre. f. Utvidet sum for personlig løsøre Avtalt sum for personlig løsøre, dekkes inntil den sum som er angitt i forsikringsbeviset, men begrenset opp til 20% av båtens forsikringssum. g. Transport av skadet båt Nødvendige omkostninger til transport/midlertidig reparasjon av skadet fartøy/tilbehør, som er nødvendig for flytting fra det sted skaden skjedde, til nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen, er alltid inkludert når forsikringen omfatter forsikringsformene nevnt i pkt. 4.a, 4.b,4.c og 4.e og årsaken til skaden faller inn under avtalt forsikringsform. h. Bergelønn Dekker rimelige og nødvendige omkostninger ved assistanse og berging, når fartøyet er utsatt for de farer som er nevnt i pkt. 4.a 4.c og forsikringsavtalen omfatter disse. 3.2 Forsikringen omfatter ikke: a. Avbrudd. b. Avsavn. c. Verdiforringelse. d. Tap av arbeidsfortjeneste. e. Ekstra utenbordsmotor, jolle, gummibåt, seilbrett o.l. med mindre det fremgår avforsikringsbeviset. f. Bøye med kjetting og moring, eller andre fortøyningsanordninger utenfor fartøyet, heller ikke bukker, presenninger og annet materiell til bruk under opplag. g. Ting av edelt metall, perler, edle stener, antikviteter, kunstgjenstander og lignende, penger, kreditt-/ betalingskort, bankbøker, verdipapirer. h. Ting bestemt til forbruk som f.eks. olje og drivstoff, mat og drikkevarer. i. Maskinskade eller skade på seil, med mindre den er en følge av annen erstatningsmessig skade. j. Personlig løsøre mens fartøyet ligger i opplag. 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder Av dette punkt fremgår hvilke skader forsikringsavtalen kan omfatte og hvilke begrensninger som gjelder. I forsikringsbeviset er det angitt hvilke deler av dette punkt det er truffet avtale om. a. Brannforsikring som gjelder skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon. b. Tyveriforsikring som gjelder skade ved tyveri og hærverk. c. Kaskoforsikring som gjelder skade som er nevnt under pkt. 4.a og 4.b eller som er en følge av: d. At fartøyet har vært utsatt for Støting mot annet fartøy, annen fast eller flytende gjenstand. Stranding. Kantring. Synking. Eller annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning. Skade på rigg og følgende av dette. e. At fartøyet, tilbehøret eller løsøre er skadet under transport utenfor vinteropplagsstedet som følge av at transportmidlet har vært utsatt for sammenstøt, velting, avsporing, akselbrudd e.l. alvorlig uhell. 4.1 Selskapet svarer ikke for a. Den del av skaden som skyldes materialtretthet, råte, korrosjon eller annen tæring. b. Skade som skyldes eller er en følge av frost og issprenging, nedising, snøras fra tak, berøring med is eller at overdekning bryter sammen. Det samme gjelder når båthus o.l. bryter sammen eller boblehavn svikter, med mindre båten er i opplag hos tredjemann. c. Skade som skyldes varmgang i motor, uansett årsak. d. Skade oppstått under trening til, eller deltakelse i hastighets regatta for motorbåter og nasjonale og internasjonale mesterskap for seilbåter med unntak av regatta for tur-/hav seilere som er konstruert som vanlige turseilere. e. Skade oppstått mens fartøyet er brukt i ervervsmessig virksomhet. f. Skade oppstått mens fartøyet er utleid. g. Skade som den sikrede eller den som er ansvarlig for fartøyet har voldt ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye, jf. FAL 4 9. h. Hvis skaden er forårsaket ved et samvirke mellom flere forskjellige farer, og en eller flere av disse farer ikke omfattes av forsikringen, fordeles skaden forholdsmessig over de enkelte farer etter den innflytelse hver av dem må antas å ha øvet på dens inntreden og omfang. i. Selskapet svarer bare for den del av skaden som blir henført til de farer forsikringen omfatter. 4.2 Endring av risiko a. Endres selskapets risiko for skader i forhold til den avtale som er angitt i forsikringsbeviset, plikter forsikringstakeren straks å underrette selskapet. Dersom det har skjedd en endring som betinger høyere premie, kan selskapets ansvar bli forholdsmessig satt ned. (jf. FAL 4 7). b. Følgene av å unnlate å gi selskapet beskjed om endringer av risikoen som betinger høyere premie enn den som er betalt er: Selskapets ansvar for kaskoskade begrenses til hva som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle ha vært betalt. Ved ansvarsskade har selskapet tilsvarende regressrett overfor forsikringstakeren. Like med forsikringstakeren anses den som er ansvarlig for fartøyet. c. Endring av grunnlag for sikkerhetsrabatt Når det er gitt rabatt for sikkerhetstiltak plikter forsikringstaker straks å underrette selskapet dersom forholdene som gir grunnlag for rabatt endres. Viser det seg ved inntruffet skade at forsikringstaker ikke har underrettet selskapet om ovennevnte endringer, reduseres erstatningen med et beløp som svarer til forholdet mellom for lite beregnet premie og den premie som skulle vært beregnet. 5. Sikkerhetsforskrifter 5.1 Ansvarsbegrensning ved endring av risiko Sikkerhetstiltak nevnt i forsikringsbeviset skal være gjennomført og holdt ved like. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, 2

3 eller påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf. FAL 4 8. Det samme gjelder for andre som med sikredes samtykke er ansvarlig for båten jf. FAL Hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder a. Fartøyet skal være konstruert, utstyrt og vedlikeholdt i forhold til hvorledes det anvendes (jfr. sjødyktighetsloven av 9. juni 1903 nr. 7 2). b. Forskrifter gitt av offentlig myndighet, klassifikasjonsselskap eller produsent skal overholdes. Dette gjelder bl.a regler om fartsområde, hastighet, minstealder for fører, lanterneføring, motorstyrke, passasjerantall og brannfarlige anlegg. c. Fartøy med utenbordsmotor med elektrisk starter eller motor over 25 KW (34 hk) og fartøy med innenbordsmotor skal på lett tilgjengelig sted ha plassert minst ett brannslukningsapparat når fartøyet er inntil 10 meter, og minst to brannsluknings apparater når fartøyet er større. Hvis det ombord i fartøyet anvendes kokeapparat, varmeapparat, kjøleskap og lignende utstyr, eller utstyr drevet med gass, gjelder kravet til brannslukningsapparat selv om fartøyet ikke har motor. d. Brannslukningsapparatene skal være godkjent etter norsk standard 3920 og fylle kravene til effektivitetsklasse 2 type ABE. e. Fartøy med innenbords bensinmotor skal i tillegg ha fastmontert slukkeanlegg som kan utløses automatisk. Apparatet skal være typegodkjent av Det norske Veritas. Brannslukningsutstyr skal være i god stand og klar til øyeblikkelig bruk og må kontrolleres i følge fabrikantens anvisning, dog minst en gang hvert år. f. Det skal føres ansvarlig tilsyn med fartøyet, dets tilbehør og fortøyninger. Fartøyet skal holdes lens. g. Fartøy som har skroggjennomføringer under vannlinjen og som befinner seg på vannet i tiden skal på gjennomføringene ha montert sjøventil som skal være stengt når fartøyet ikke er i bruk. h. Under opplag skal fartøyet til enhver tid være forsvarlig oppstøttet og tildekket. i. Tilhenger som benyttes til transport av fartøyet skal være egnet til formålet, bl.a. med hensyn til konstruksjon, styrke, feste innretninger og stabilitet. j. Når forsikringsavtalen omfatter tyveri- og hærverksforsikring i henhold til vilkårenes pkt. 4.2, gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: k. Tilbehør, personlig løsøre, utenbordsmotor og utenbords drev skal være innelåst/boltet fast i fartøyet eller i bygningen, slik at det må nyttes verktøy for å fjerne tingen. l. Løst tilbehør, samt utenbordsmotor under 50 hk og utenbordsdrev, skal være innelåst i bygning mens fartøyet ligger i opplag. m. Fartøy inntil 4 meter, samt kanoer, kajakker, oppblåsbare båter og seilbrett o.l. skal være forsvarlig fastlåst når de ikke er i bruk. n. Fartøy som befinner seg på tilhenger skal være låst fast til tilhengeren. Tilhengeren skal videre være fastlåst til trekkvognen eller til annet fast punkt. Nøkkel skal oppbevares adskilt fra den. o. I tillegg gjelder sikkerhetsforskrifter nevnt i særvilkår, dersom forsikringsavtalen er utvidet til å omfatte de aktuelle særvilkår. p. Båtens nøkler skal oppbevares adskilt fra båten når denne forlates, og de skal alltid holdes utilgjengelig for uvedkommende. q. Vedlikehold Slangeklemmer i fartøyet skal kontrolleres spesielt og minst en gang pr. år, og skal om nødvendig ettertrekkes slik at slanger alltid sitter fullstendig. r. Fører- og passasjerulykke Den skadede må straks søke lege og følge legens forskrifter og behandlingsopplegg. Den skadede må la seg undersøke av lege utpekt av selskapet dersom dette forlanges 6. Skadeoppgjør og erstatningsberegning 6.1 Skademelding og redningsplikt mv. FAL 6-1 gjelder ikke. a. Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi selskapet melding om skaden samt gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen. b. Brann-, tyveri-, hærverk- og personskader skal umiddelbart meldes til politiet. Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det. c. Skademeldingen skal inneholde sikredes fødsels-nummer (11 siffer) eller bedriftens skattenummer/ foretaksnummer. d. Sikrede plikter å gjøre hva han/hun kan for å avverge eller begrense skaden jf. FAL e. Godtgjørelse for assistanse/bergelønn må ikke avtales uten selskapets samtykke. f. Selskapet har rett til på sikredes vegne å begjære sjøforklaring etter reglene i sjølovens kapittel 18. g. Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet. h. Når selskapet har betalt erstatning, plikter sikrede på anmodning å overdra til selskapet de erstattede gjenstander frie for heftelser. 6.2 Oppgjørsregler ved reparasjon a. Kan skaden repareres erstattes reparasjonsomkostningene. Er det etter selskapets mening ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de med likeverdige eller i det alt vesentlige likeverdige deler. Hvis reparasjonen skjer ved innsetting av nye deler, og de utskiftede deler er forringet som følge av tidligere ikke utbedrede skader, slitasje, gradvis forringelse, korrosjon, konstruksjonsfeil, materialfeil e.l. gjør selskapet et skjønnsmessig fradrag for dette. Er en fullstendig reparasjon umulig, eller det vil medføre urimelige omkostninger i forhold til skadens innvirkning på fartøyets funksjon eller sjødyktighet, avgjør selskapet hvorledes reparasjonene skal utføres. Ved reparasjon har sikrede krav på å få brakt fartøyet i sjødyktig stand. Det kan ikke kreves erstatning for tap som følge av at fartøyet etter reparasjonen er forringet i verdi, eller er forringet som regattabåt. b. Reparasjon kan ikke påbegynnes uten selskapet samtykke. c. Selskapet kan avgjøre hvor reparasjonen skal foretas. d. En eventuell verdiforringelse eller tap av garantiavtale etter fullført reparasjon erstattes ikke.reklamasjonskrav på reparasjon må rettes til 3

4 verkstedet. e. Midlertidig reparasjon erstattes ikke dersom den ikke er avtalt med selskapet på forhånd. 6.3 Oppgjørsregler ved kondemnasjon a. Er fartøyet eller deler av det gått tapt, eller reparasjon av skaden etter selskapets mening ikke er lønnsomt, kan selskapet foreta kontantoppgjør, eller erstatte fartøyet/ delen med et tilsvarende eller i det alt vesentlige tilsvarende fartøy/del. b. Er tilbehør/motor gått tapt, eller reparasjon av dette etter selskapets mening ikke er lønnsom, kan selskapet foreta kontantoppgjør, eller erstatte gjenstanden med en tilsvarende eller i det alt vesentlige tilsvarende gjenstand. 6.4 Regler for verdifastsettelse a. Ved reparasjon: Blir reparasjon gjort utenom verksted, erstattes arbeidspenger med 50 % av normalpris på verksted. Ved oppgjør etter delvis skade, betaler selskapet investerings-/ merverdiavgift etter fremlagte kvitteringer. b. Ved kondemnasjon: Oppgjør ved totalskade eller tap beregnes etter hvor mye det på skadedagen ville ha kostet å anskaffe tilsvarende ting i samme stand og av samme årgang, modell og type (markedsverdien), oppad begrenset til forsikringssummen. Forsikringssummen er ikke noe bevis for markedsverdien. Ved kontantoppgjør for deler settes forsikringsverdien til det vil koste selskapet å anskaffe tilsvarende eller i det alt vesentlige tilsvarende ting, beregnet etter prisen på det tidspunkt skaden inntraff. Selskapet avgjør hvem som skal ha råderetten over den skadede gjenstand. Hvis sikrede beholder gjenstanden, gjøres fradrag for markeds verdien av denne. c. Ved skader på rigg gjøres dessuten alltid minst et fradrag i skaden for riggens alder etter følgende tabell: lnntil 4 år Inntil 5 år Inntil 6 år Inntil 7 år Inntil 8 år Inntil 9 år Inntil 10 år Inntil 11 år Inntil 12 år Inntil 13 år Inntil 14 år Over 14 år ingen reduksjon 5 % reduksjon 10 % reduksjon 15 % reduksjon 20 % reduksjon 25 % reduksjon 30 % reduksjon 35 % reduksjon 40 % reduksjon 45 % reduksjon 50 % reduksjon 60 % reduksjon 6.5 Forsikringsverdi og underforsikring Forsikringsverdien er det beløp som det da skaden oppsto ville ha kostet å anskaffe tilsvarende ting i samme stand og av samme årgang, modell og type (gjenanskaffelsesverdien). Forsikringssummen er ikke noe bevis for forsikringsverdien. Er forsikringssummen lik forsikringsverdien eller høyere, erstattes skaden med fradrag av egenandel. Er forsikringssummen lavere, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og forsikringsverdien (underforsikring). For personlig løsøre gjøres underforsikringen ikke gjeldende. 6.6 Fritidsbåter og gjenstander som kommer til rette Kommer båten eller gjenstanden til rette etter at erstatning er betalt, har selskapet eiendomsrett over tingen. Forsikringstaker kan beholde tingen mot å tilbake-betale erstatningsbeløpet. 6.7 Regress Har selskapet måttet foreta utbetaling for dekning av skader som det etter forsikringsvilkårene ikke svarer for, plikter forsikringstaker å betale tilbake til selskapet. Det samme gjelder i den utstrekning sikrede har gitt uriktige opplysninger om fartøyets/tilbehørets tilstand i forbindelse med skade. 6.8 Skjønn Skadeansettelse og markedsverdi avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. 7 Egenandeler I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av punktene nedenfor dersom annet ikke fremgår av forsikringsbeviset. Forhøyet egenandel som fremgår av forsikringsbeviset gjelder ved kaskoskade. Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen fratrekkes. Hvis samme skadetilfelle fører til fradrag av flere egenandeler etter disse bestemmelser, anvendes kun en egenandel den høyeste. a. Ansvarsskade: kr b. Brannskade: kr c. Tyveri-/hærverksskade: kr Har båten installert sporingsystem basert på radiosignal fratrekkes ingen egenandel ved tyveri av båten. d. Kasko: kr hvis ikke annet er nevnt i forsikringsbeviset. e. Når fartøyet befinner seg på vannet i tiden til forhøyes avtalt egenandel med kr Dette gjelder alle typer skader. g. Rettshjelpforsikring: se punkt Ansvarsforsikring Selskapet svarer for rettslig erstatningsansvar, jf. Sjølovens, 175, som sikrede kan pådra seg for skade på annens person eller ting forårsaket av den forsikrede båt inntil: Personskade: SDR Tingskade: SDR SDR er valutafondets trekkrettigheter som valuta-noteres på Oslo børs. Er skade voldt ved handling som er foretatt i forsikrings tiden, svarer selskapet også for følger av handlingen som inntreffer etter at forsikringstiden er ute. På den annen side svarer selskapet ikke for følger av skadevoldende handlinger som er foretatt før forsikringstiden begynte. Er skade voldt ved unnlatelse, regnes ansvaret i tvilstilfelle som oppstått den dag den unnlatte handling senest måtte ha vært foretatt for at skaden skulle være unngått. 4

5 8.1 Ansvarssum Selskapets høyeste ansvarssum ved en og samme hendelse er begrenset til SDR for personskade og SDR for tingskade, jf. Sjølovens, 175. Ansvar som på grunn av tilsagn, avtale eller tjenesteforhold faller utenfor det alminnelige ikke kontraktsmessige erstatningsansvar, er unntatt. 8.2 Selskapet svarer ikke for ansvar som sikrede pådrar seg: a. For skade på eller tap av ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller noen på dennes vegne har i besittelse eller bruker. Ansvar for skade på det forsikrede fartøy med tilbehør, er under ingen omstendighet dekket av ansvars forsikringen. b. Overfor medlemmer av sikredes familie, eller hvis forsikringen er tegnet av et firma overfor innehaverne av firmaet eller deres familie. Til familie regnes ektefelle, samboer, foreldre, søsken, barn og barns ektefelle. Selskapet svarer heller ikke for ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap, eller som disponeres av sikrede eller overfor mor/datterselskap, eller overfor selskap eller virksomhet i samme konsern (jf. aksjelovens 1 2) hvor eierinteressene er de samme med 50 % eller mer i hvert av selskapene eller hvor sikrede eller dennes familie har mer enn 50 % eierinteresse. c. For skade oppstått under transport av de forsikrede ting. d. For skade oppstått under trening til, eller deltagelse i hastighetsregatta for motorbåter. e. Ansvar oppstått mens fartøyet er brukt i ervervsmessig virksomhet. f. For oppreisning etter lov om skadeserstatning av 11. aug Behandling av erstatningskrav a. Reises erstatningskrav mot sikrede, eller det kan ventes at krav vil bli reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. b. Uten selskapets samtykke må sikrede ikke innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. c. Blir søksmål reist mot sikrede, og ansvaret etter saksøkerens begrunnelse omfattes av forsikringen, fører selskapet saken og betaler omkostningene ved søksmålet. d. Selskapet her rett til, på sikredes vegne, å begjære sjøforklaring etter reglene i sjølovens kapittel Rettshjelpsforsikring a. Selskapet dekker utgiftene til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede fritidsbåt. Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten erstattes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Idømte saksomkostninger erstattes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans erstattes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf. domstolsloven 1), og ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Hvis den forsikrede båten er solgt, og forsikringen opphørt i forbindelse med salget, erstattes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av selger. Rettshjelpsutgiftene erstattes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttredelse var kjent med det som senere ble tvistegrunnlaget og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. b. Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom er tilkjent saks omkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet, dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger til fratrekk i erstatningen. 9.1 Forsikringssum og egenandel Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpsforsikring i forskjellige selskap. Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke på forhånd er godkjent av selskapet. I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. 9.2 Utgifter selskapet ikke erstatter. Selskapet erstatter ikke utgifter ved: a. Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv, eller med entreprise eller transport oppdrag. b. Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, underholdnings bidrag, bodeling og oppløsning av sameiet etablert av samboende samt skiftesaker. c. Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene. d. Tvist som gjelder personskadeerstatning, hvor annet selskap har erkjent ansvar for skaden. e. Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, og som gjelder konkurs- eller akkordforhand linger hvis sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. f. Straffesak, ærekrenkelses sak og erstatningskrav i slike saker. g. Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. h. Likevel erstattes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling untatt fra dekning. 9.3 Andre bestemmelser om rettshjelp Vil sikrede søke rettshjelp i tvist som omfattes av forsikringen, underrettes selskapet snarest mulig, og senest ett år etter at advokat er engasjert. Meldingen skal skje skriftlig. Hvis rettshjelp er nødvendig utenfor Norge, bestemmer selskapet hvilken advokat som skal engasjeres. For øvrig velger sikrede selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. a. Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig og skal søke fri rettshjelp, fritt rettsråd og andre 5

6 offentlige rettshjelpordninger, hvis det er på det rene at slik støtte ikke vil bli innvilget. b. Sikrede bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn eller som er større enn sikredes interesse i saken. Hvis det er flere parter på samme side, skal det ved vurderingen således tas hensyn til at partene til ivaretakelse av likeartede interesser som ikke står i strid med hverandre, slik at selskapet kan kreve at det benyttes samme juridiske og tekniske bistand. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Ved oppgjøret har selskapet samme rett som den sikrede til å få dokumentert hvordan salæret er beregnet. Medgått tid skal spesifiseres. Før oppgjøret foretas, kan selskapet kreve at dokumentasjon for betalt egenandel fremlegges. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den Norske Advokatforening. 6

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra 01.01.2009 LK 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer i kraft 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra 01.01. 2016 LK116 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015

FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 1 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 1 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 1 3.1 Ansvar... 1 3.2 Båtskade (brann,

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Campingvogn - Tilhenger Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Forsikringsvilkår campingvogn - tilhenger MPC01-01 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 Hvor forsikringen gjelder 3 Hva forsikringen omfatter 4 Hva

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Vilkår båt (båt01) Gjelder fra oktober 2006

Vilkår båt (båt01) Gjelder fra oktober 2006 Vilkår båt (båt01) Gjelder fra oktober 2006 BÅTFORSIKRING Privateide fritidsbåter inntil 50 fot Gjelder fra oktober 2006 Innhold: 1 Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer

Detaljer

Vilkår båtforsikring - BV 100

Vilkår båtforsikring - BV 100 Vilkår båtforsikring - BV 100 Gjelder arbeids- og fritidsbåt Vilkår av 01.01.2009 Innhold Side Generelle bestemmelser 2 Ansvar 4 Brann- og tyveri 4 Kasko 5 Personlig løsøre 7 Utvidet fartsområde 7 Båt

Detaljer

Forsikringsvilkår. Fritidsbåt BÅT1-8 FRITIDSBÅTFORSIKRING. BÅT1-8 gjelder fra november 2006. Fritidsbåtforsikringsvilkår BÅT1.

Forsikringsvilkår. Fritidsbåt BÅT1-8 FRITIDSBÅTFORSIKRING. BÅT1-8 gjelder fra november 2006. Fritidsbåtforsikringsvilkår BÅT1. Fritidsbåt BÅT1-8 Forsikringsvilkår FRITIDSBÅTFORSIKRING BÅT1-8 gjelder fra november 2006. Fritidsbåtforsikringsvilkår BÅT1 Innhold: 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR, NÅR DEN TRER I KRAFT OG INNLEDENDE

Detaljer

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Snøscooter Ansvar Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Snøscooter Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger som gjelder

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Fritidsbåt Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPF01- D01

Fritidsbåt Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPF01- D01 Fritidsbåt Delkasko Gjelder fra 01.01.2014 MPF01- D01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Forsikringsvilkår Fritidsbåt - MPF01-KAS-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 Båtforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader som erstattes

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 Båtforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader som erstattes

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingvogn/tilhenger Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Fritidsbåtforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidsbåtforsikring, side 1 av 11

Fritidsbåtforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidsbåtforsikring, side 1 av 11 Fritidsbåtforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidsbåtforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer i kraft

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Fritidsbåtforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.2

Detaljer

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert BILFORSIKRING NORMVILKÅR Normen kun sikrede i egenskap av privatperson og gir ikke dekning privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste arbeidsgiver eller privatperson som driver næringsvirksomhet

Detaljer

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Moped Kasko Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6

Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6 Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

1. Om forsikringen... 3. 2. Ansvar... 3. 3. Brann/tyveri... 5. 4. Kasko... 6. 5. Maskinskade... 7. 6. Fører- og passasjerulykke...

1. Om forsikringen... 3. 2. Ansvar... 3. 3. Brann/tyveri... 5. 4. Kasko... 6. 5. Maskinskade... 7. 6. Fører- og passasjerulykke... 1 INNHOLD 1. Om forsikringen... 3 2. Ansvar... 3 3. Brann/tyveri... 5 4. Kasko... 6 5. Maskinskade... 7 6. Fører- og passasjerulykke... 9 7. Rettshjelp... 13 8. Endring av risiko... 15 9. Skadeoppgjør...

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Motorsykkel Ansvar. Gjelder fra MPM01- A02

Motorsykkel Ansvar. Gjelder fra MPM01- A02 Motorsykkel Ansvar Gjelder fra 01.01.2017 MPM01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for. Fritidsbåt

Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for. Fritidsbåt Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Fritidsbåt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke begrensninger som gjelder... 4 5

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbåt

Forsikringsvilkår Fritidsbåt Forsikringsvilkår Fritidsbåt Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Brann/ tyveri... 5 4 Kasko... 6 5 Maskinskade... 8 6 Fører- og passasjerulykke... 9 7 Rettshjelp...

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbåt

Forsikringsvilkår Fritidsbåt Forsikringsvilkår Fritidsbåt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Brann/ tyveri... 5 4 Kasko... 6 5 Maskinskade... 8 6 Fører- og passasjerulykke... 9 7 Rettshjelp...

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.01.2016 for. Fritidsbåt. Gjelder arbeids- og fritidsbåt

Forsikringsvilkår av 01.01.2016 for. Fritidsbåt. Gjelder arbeids- og fritidsbåt Forsikringsvilkår av 01.01.2016 for Fritidsbåt Gjelder arbeids- og fritidsbåt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva forsikringen kan omfatte... 2 4 Hvilke

Detaljer

Båtforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Båtforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer Båtforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt

Detaljer

Vilkår Båtforsikring. 4 Hvilke skader som erstattes. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hvor forsikringen gjelder. 3 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Båtforsikring. 4 Hvilke skader som erstattes. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hvor forsikringen gjelder. 3 Hva forsikringen omfatter Side 1 av 7 Vilkår Båtforsikring Gjeldende fra 01.01.2007. 1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder til fordel for den som er Forsikringstaker. Enhver rettmessig bruker/fører av båten. Andre

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

BÅTFORSIKRING BÅT 907-01, gyldig fra 01.11.2009

BÅTFORSIKRING BÅT 907-01, gyldig fra 01.11.2009 BÅTFORSIKRING BÅT 907-01, gyldig fra 01.11.2009 Gjelder for private fritidsbåter inntil 50 fot. INNHOLD: Innledende forutsetninger Båtansvar Delkasko Kasko Erstatningsoppgjør / Forsikringssum Begrensninger

Detaljer

Veterankjøretøy Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Kasko Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Snøscooter Kasko. Gjelder fra MPS01-01

Snøscooter Kasko. Gjelder fra MPS01-01 Snøscooter Kasko Gjelder fra 01.01.2017 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 4.

Detaljer

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for 2 3. Hvor forsikringen gjelder 2 4. Når forsikringen gjelder 2 5. Hva

Detaljer

Vilkår for Fritidsbåtforsikring

Vilkår for Fritidsbåtforsikring Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 4.

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 24.11.2012 MPBA112 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Veterankjøretøy Delkasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Delkasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Delkasko Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbåt

Forsikringsvilkår Fritidsbåt Forsikringsvilkår Fritidsbåt Gjeldende fra 01.01.2016 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Brann/ tyveri... 5 4 Kasko... 6 5 Maskinskade... 8 6 Fører- og passasjerulykke... 9 7 Rettshjelp...

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Dok: 7.1.132 -Tide forsikring VK 132-Elsykkel, gjelder fra 01072016 1 0. Hvem er Tide Forsikring AS 3 1. Forsikringen gjelder for: 3 2. Hvor forsikringen gjelder:

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

LOfavør Fritidsbåtforsikring

LOfavør Fritidsbåtforsikring LOfavør Fritidsbåtforsikring MINIKASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 Innhold 1. GENERELLE FORHOLD... 3 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)... 4 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 5. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 6. FORSIKRINGSSUM...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Snøscooterforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Vilkår Fritidsbåtforsikring Vilkårs id: PMO-380.000-002 av 01.01.2015

Vilkår Fritidsbåtforsikring Vilkårs id: PMO-380.000-002 av 01.01.2015 Vilkår Fritidsbåtforsikring Vilkårs id: PMO-380.000-002 av 01.01.2015 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Rettmessig bruker/fører av båten. Når det er avtalt gjelder forsikringen for innehaver

Detaljer

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Formuesskade Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING bmf.no Hva betyr begrepene? Når forsikringsselskapene snakker med deg som kunde kan det noen ganger være ord eller uttrykk som er vanskelige å forstå.

Detaljer

Snøscooter og weasel/beltemaskin

Snøscooter og weasel/beltemaskin Forsikringsvilkår av 1.6.2013 for Snøscooter og weasel/beltemaskin 1 Hvem forsikringen gjelder til fordel for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke begrensninger

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring Erstatter 01.01. 2011 1. Innledning 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hva forsikringen ikke omfatter

Detaljer

Avtalevilkår Motorvognforsikring Basis

Avtalevilkår Motorvognforsikring Basis Avtalevilkår Motorvognforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2009 MPBA109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn Felles forsikringsvilkår Erstatter 01.01.2010 Felles forsikringsvilkår Forsikringsavtalen er regulert av: 1. Forsikringsavtaleloven (FAL) og Bilansvarsloven (BAL) Ovennevnte og andre lover som regulerer

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Styreansvar Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Mopedforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 21.03.2013 Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for.................................

Detaljer

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 INNHOLD: Innledende bestemmelser Begrensninger Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 Innhold 1. GENERELLE FORHOLD... 3 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)... 4 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER (UNNTAK)... 4 6.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Traktorforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 11.11.2011 MPBA211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 GENERELLE VILKÅR GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 Innhold: 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT 2 SKJØNN 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4 FØLGENE AV SVIK 5 FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE

Detaljer

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Personbil Maks. Gjelder fra 01.01.2016 MPB01- M02

Personbil Maks. Gjelder fra 01.01.2016 MPB01- M02 Personbil Maks Gjelder fra 01.01.2016 MPB01- M02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 01.06.2009 MPBE209 Innholdsfortegnelse: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer