DEKNINGSOVERSIKT FOR TILHENGER OG CAMPINGVOGN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEKNINGSOVERSIKT FOR TILHENGER OG CAMPINGVOGN"

Transkript

1 DEKNINGSOVERSIKT FOR TILHENGER OG CAMPINGVOGN

2 Ansvar er dekket på bilen som trekker vogna/tilhengeren Brann Brann fast montert utstyr dekket med inntil kr løst utstyr dekket med inntil kr (gjelder campingvogn) fortelt (gjelder campingvogn) Brann/tyveri Brann Tyveri fast montert utstyr dekket med inntil kr løst utstyr dekket med inntil kr (gjelder campingvogn) fortelt (gjelder campingvogn) Kasko dekningene under brann/tyveri, samt; skade på eget kjøretøy ved sammenstøt, utforkjøring og hærverk fast montert utstyr dekket med inntil kr Redning løst utstyr dekket med inntil kr (gjelder campingvogn) fortelt (gjelder campingvogn) Premium (Gjelder Campingvogn) fast monter tilbehør inntil kr løst utstyr og bagasje inntil kr , herav kr pr. enkeltgjenstand redning feriegaranti: Dekker inntil kr per dag i inntil 14 dager i resterende antall dager av planlagt ferie, omfatter utgifter til leiebil eller losji. totalskadegaranti Egenandeler: valgfrie egenandeler mellom kr og kr v/kaskoskade fast egenandel på redning, brann og tyveri Kjørelengder: fri kjørelengde på campingvogn/personbiltilhenger * Se vilkår for fullstendig dekningsoversikt

3 VK 113 CAMPINGVOGN OG TILHENGER Dok: Tide forsikring VK-113 Campingvogn/Personbiltilhenger, gjelder fra

4 Innholdsfortegnelse Vilkår Campingvogn/Tilhenger til personbil, traktor og MC HVEM ER TIDE FORSIKRING AS HVEM SOM ER FORSIKRET - SIKREDE HVOR FORSIKRINGEN GJELDER HVA SOM ER FORSIKRET HVA FORSIKRINGEN OMFATTER Brann Forsikringen omfatter ikke Brann/tyveri Forsikringen omfatter ikke Kasko Skader på campingvognens glassruter Redning... 4 Ved transport av tilhenger/campingvogn dekkes dette av bilens veihjelp PANTHAVER OG LEASING DEKNIG Forsikringen omfatter Betingelser for rett til erstatning Forsikringen omfatter ikke Tilbakebetalingsplikt Oppsigelse SKADEMELDING, SKADEOPPGJØR Skademelding Hvordan erstatning blir beregnet Reparasjon, delskade og gjenoppbygging Tap og totalskade Skade på løsøre Egenandel Særlige egenandeler Utbetaling av erstatning Ting som kommer til rette BILANSVAR RETTSHJELP Forsikringen omfatter Følgende utgifter omfattes Forsikringen omfatter ikke Forsikringssum og egenandel DINE MULIGHETER TIL Å KLAGE... 7 Vilkår Premium Personlig løsøre og ekstrautstyr Fastmontert utstyr Feriegaranti Totalskadegaranti Forsikringen dekker ikke Øvrige tilfeller... 9 Dok: Tide forsikring VK-113 Campingvogn/Personbiltilhenger, gjelder fra

5 Vilkår Campingvogn/Tilhenger til personbil, traktor og MC Forsikringsavtalen består av: - Forsikringsbeviset, - Forsikringsvilkårene, - Generelle vilkår, - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL), -Bilansvarsloven av 3. Februar 1961 (BAL) - det øvrige lovverk. (norsk rett) Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsvilkårene gjelder foran generelle vilkår. Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og generelle vilkår gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 0.HVEM ER TIDE FORSIKRING AS Tide Forsikring AS heretter omtalt som Selskapet er registrert i konsesjonsregisteret hos Finanstilsynet som agent for utenlandske forsikringsselskaper i Norge, og representerer et utvalgt utenlandske forsikringsselskaper. Selskapet er godkjent Coverholder at Lloyds 1. HVEM SOM ER FORSIKRET - SIKREDE Forsikringsavtaleloven 7-1 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker. Registrert eier. Andre med tinglyst eiendomsrett i campingvognen/tilhengeren. Når panthaverdekning er tegnet, gjelder den til fordel for panthaver. Forsikringstaker må ha vanlig bosted i Norge. Registrert campingvogn/tilhenger skal være registrert i Norge. Ved eierskifte opphører forsikringen. Forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt, men tidligst når det er notert av selskapets representant. Ved kjøp trer den i kraft tidligst når kjøperen overtar den økonomiske risiko. 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden. 3. HVA SOM ER FORSIKRET Campingvognen/tilhengeren med det kjennemerke og den modellbetegnelse som er angitt i forsikringsbeviset, samt fabrikkmontert utstyr. Fast montert datautstyr for bruk i campingvognen. Fast montert tilbehør, samt lakk utover det som originalt fulgte campingvognen/tilhengeren fra fabrikk, med inntil kr Innenfor dette beløpet dekkes også merverdien av dekk og felger utover det campingvognen/tilhengeren seriemessig ble levert med. 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER I dette punkt fremgår det hva forsikringen kan omfatte. Det fremgår av det enkelte forsikringsbevis hvilke dekninger som er avtalt og som gjelder for din forsikring. Rettshjelpforsikring er alltid inkludert. For dekningene gjelder bestemmelsene i punkt 1-3 ovenfor, med de endringer som følger av vilkårene som er inntatt i de enkelte tilleggsdekninger. Kjøretøyets ansvarsforsikring dekker skade campingvognen/tilhengeren gjør på andre eller andres eiendeler. 4.1 Brann Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, omfatter forsikringen: Skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon Forsikringen omfatter ikke Kortslutning som ikke fører til åpen ild. Det anses ikke som tyveri om den skyldige tilhører sikredes husstand eller er i hans Dok: Tide forsikring VK-113 Campingvogn/Personbiltilhenger, gjelder fra

6 tjeneste, jfr. straffelovens Brann/tyveri Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, omfatter forsikringen: Skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon. Skade ved tyveri og forsøk på tyveri av campingvognen/tilhengeren. I tillegg dekkes hærverk på campingvognen/tilhengeren når det er åpenbart at det samtidig er gjort forsøk på å stjele den. Det samme gjelder dersom det er gjort innbrudd i den Forsikringen omfatter ikke Kortslutning som ikke fører til åpen ild. Det anses ikke som tyveri om den skyldige tilhører sikredes husstand eller er i hans tjeneste, jfr. straffelovens Kasko Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, omfatter forsikringen skader som er nevnt under punkt 4.1, i tillegg omfattes skade oppstått ved tilfeldig, plutselig, ytre påvirkning, for eksempel: ved sammenstøt, utforkjøring, velting og hærverk. Tyveri av personlig løsøre med inntil kr pr. enkeltgjenstand og samlet inntil kr , dersom ikke annen forsikringssum fremgår av forsikringsbeviset (kun campingvogn). Forsikringen omfatter ikke: Kontanter og verdipapirer Skader på campingvognens glassruter Bruddskade på campingvognens glassruter som skyldes tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. Ved reparasjon av ruten erstattes inntil kr Redning Ved transport av tilhenger/campingvogn dekkes dette av bilens veihjelp. 6. PANTHAVER OG LEASING DEKNIG 6.1 Forsikringen omfatter Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, er kaskodekningen i punkt 6 utvidet til også å gjelde til fordel for: Panthaver som har mottatt skriftlig panthaverbekreftelse fra Selskapeteller Utleier i samsvar med leasingkontrakt, etter følgende særregler: Når skade er inntruffet skal Selskapetikke utbetale kontanterstatning uten panthavers/utleiers samtykke. Dersom skaden er utbedret eller det er stilt betryggende sikkerhet for at erstatningen vil bli brukt til utbedring av skaden, kan erstatningen likevel utbetales. Dersom forsikringen for campingvogn/tilhenger blir endret, oppsagt eller faller bort, skal Selskapet i samsvar med FAL 7-4 gi panthaver/utleier særskilt melding om dette. Dersom Selskapet helt eller delvis har avslått å erstatte skade på campingvogn/tilhenger under henvisning til FAL 8-1 eller 4-6 til 4-11, erstatter Selskapet likevel det tap panthaver/utleier lider som følge av forsikringstakers/leietakers manglende evne til selv å erstatte skaden. Det samme gjelder når Selskapet har avslått under henvisning til vilkårenes regler om hvor forsikringen gjelder Betingelser for rett til erstatning Erstatning kan bare kreves dersom: 1. Panthaver/utleier kan dokumentere at forsikringstaker/leietaker ikke har evne til å erstatte skaden eller det tapet som er oppstått. 2. Bestemmelsene i lov om kredittkjøp av 21. juni 1985 med forskrifter er overholdt dersom panteretten er stiftet som salgspant som omfattes av loven. 3. Panthaver/utleier ikke hadde kjennskap til eller burde ha kjennskap til forsømmelsen eller bruddet på forsikringsvilkårene som førte til Tide forsikrings avslag overfor forsikringstaker/leietaker. 4. Skaden på campingvogn/tilhenger ikke er erstattet av andre. Klausulen er ikke ment å omfatter tilfeller hvor sikrede har Dok: Tide forsikring VK-113 Campingvogn/Personbiltilhenger, gjelder fra

7 dobbeltforsikring. 5. Selskapet har fått riktige og fullstendige opplysninger ved tegning og fornyelse av forsikringen. Brudd på opplysningsplikt som Selskapet kan påberope seg overfor forsikringstaker/ leietaker etter FAL 4-2, kan også gjøres gjeldende overfor den som krever erstatning etter denne tilleggsdekningen. 6.3 Forsikringen omfatter ikke Panthavers/utleiers rentetap, omkostninger og misligholdte avdrag. Omkostninger med å dokumentere at forsikringstaker ikke har evne til å erstatte skaden. 6.4 Tilbakebetalingsplikt Forsikringstaker/leietaker plikter å betale tilbake til Selskapet erstatning som Selskapet har utbetalt under denne dekningen. 6.5 Oppsigelse Selskapet kan si opp panthaverdekningen med 1 måneds varsel jf. FAL SKADEMELDING, SKADEOPPGJØR Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: 7.1 Skademelding Ved skade skal sikrede uten ugrunnet opphold melde fra til Tide forsikring. Personskader, skader på dyr, brannskader, tyveriskader og hærverk skal i tillegg meldes til politiet. 7.2 Hvordan erstatning blir beregnet Erstatningen tar utgangspunkt i hva det vil koste å: Reparere eller utbedre skade, eller gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, ting etter pris på skadedagen. For 1.risikoforsikrede ting er erstatningen begrenset til forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset Reparasjon, delskade og gjenoppbygging Kan campingvogn/tilhenger repareres til vesentlig samme stand som før, erstattes reparasjonsomkostningene. Dersom reparasjon av de enkelte deler ikke er teknisk eller økonomisk forsvarlig, skiftes disse ut med likeverdige deler. Selskapet kan avgjøre ved hvilket verksted reparasjonen skal foretas. Verdiforringelse som følge av reparasjon erstattes ikke. Innebærer reparasjonen en forbedring, gjøres det fradrag tilsvarende verdien av forbedringen Tap og totalskade Er det ikke teknisk eller økonomisk forsvarlig å reparere campingvogn/tilhenger, eller denne har gått tapt, erstattes markedsverdien dvs. hva det ville koste å anskaffe en campingvogn/tilhenger i samme stand og av tilsvarende fabrikat, type og årgang. Den skadede campingvognen/tilhengeren tilfaller Tide forsikring. Radio, musikk, bildeanlegg samt mobiltelefon erstattes tilsvarende utstyrets nyverdi. Etter to år fra utstyret ble kjøpt som nytt, reduseres erstatningen med 10 % av nyverdien for hvert påbegynte år, maksimalt 80 %. Aldersfradrag gjøres ikke ved originalt fabrikkmontert radio, musikk og bildeanlegg. Campingvogn/tilhenger anses tidligst som tapt dersom den ikke har kommet til rette innen 30 dager. 7.3 Skade på løsøre Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med fradrag for verdiforringelse som vurderes på grunnlag av sannsynlig brukstid og slitasje. Fradraget gjøres bare når verdiforringelsen utgjør 1/3 eller mer av gjenanskaffelsesprisen. 7.4 Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset Særlige egenandeler Redning kr 500. Glasskade kr Ved reparasjon av glassrute med inntil kr 500, trekkes ikke egenandel. Egenandelen ved tyveriskade faller bort hvis FG-godkjent tyverialarm, eller EU-godkjent tyverialarm er montert og i funksjon. Ved skade som skyldes påkjørsel av dyr som Dok: Tide forsikring VK-113 Campingvogn/Personbiltilhenger, gjelder fra

8 går løs på veg, og påkjørselen omgående er meldt fra til politi eller viltnemda på stedet, reduseres den avtalte egenandel med inntil kr ved kaskoskade 7.5 Utbetaling av erstatning Kontanterstatning utbetales på grunnlag av takst. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 50 % i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør. Merverdiavgift erstattes når den er betalt, men erstattes ikke hvis den kan fradragsføres i merverdiregnskapet. 7.6 Ting som kommer til rette Kommer en gjenstand til rette etter at Selskapet har betalt erstatning, tilfaller gjenstanden Tide forsikring. 8. BILANSVAR Bilens ansvarsforsikring dekker skade campingvognen/tilhengeren gjør på andre personer eller andres eiendeler. 9. RETTSHJELP 9.1 Forsikringen omfatter Utgifter til rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker av den forsikrede campingvogn/tilhenger. Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Rettshjelputgifter dekkes likevel ikke dersom tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens ikrafttreden. Dersom den forsikrede campingvogn/tilhenger er solgt og forsikringen i Selskapet har opphørt i forbindelse med salget, dekkes rettshjelpsutgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. Ved kjøp av ny campingvogn/tilhenger som sikrede ennå ikke har tegnet egen forsikring på, dekkes også tvist med selger dersom nåværende campingvogn/tilhenger var forsikret i Selskapet på kjøpstidspunktet. Forsikringen omfatter tvist som kan føres for de alminnelige domstoler. Ved tvist som etter lov eller avtale skal avgjøres ved voldgift, dekkes rettshjelp i den utstrekning dette ville vært dekket for de alminnelige domstoler. Dersom saken føres for særdomstol, jfr. Domstolsloven 2, men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelputgifter. 9.2 Følgende utgifter omfattes Ved en rettsbehandling omfatter forsikringen rimelige og nødvendige rettshjelpsutgifter til advokat, registrert rettshjelper jfr. Domstollovens 218, retten, advokatmekler godkjent av advokatforeningen og sakkyndige. Ved hovedforhandling og bevisopptak, dekkes også utgifter til vitner. Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare dersom utgiftene på forhånd er godkjent av Tide forsikring. Idømte saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag i erstatningen. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. Inngås det forlik som innebærer at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra Selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten godkjennelse fra Tide forsikring, går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i erstatningen. 9.3 Forsikringen omfatter ikke 1. Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv. Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling samværsrett, farskap, arv, omstøtelse, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske Dok: Tide forsikring VK-113 Campingvogn/Personbiltilhenger, gjelder fra

9 fellesskap etablert av samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene. Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandlinger dersom sikrede er konkurs eller akkordskyldner. Straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker når sikrede er mistenkt, siktet eller saksøkt. Tvist om erstatning etter Skadeserstatningsloven 3-3 (visse personlige krenkinger), 3-5 b (oppreisning) og 3-6 (krenking av privatlivets fred). Tvist som gjelder forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når klageadgang er fullt utnyttet. Utgifter pådratt før søksmål ble reist, dekkes ikke. Tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige. Utgifter pådratt før tvist er oppstått, og tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft. Advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, kan Selskapet kreve dokumentert at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. Selskapet kan kreve at sikrede forelegger spørsmål om salær til egen advokat for retten i henhold til Tvistelovens 3-8. Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor advokaten Forsikringssum og egenandel Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de forsikrede har rettshjelpsdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Uforsikrede parter holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Dersom sikrede benytter Tide Forsikring AS sine samarbeidspartnere, settes egenandelen til kr Benyttes egen valgt advokat, settes egenandelen til kr med tillegg av 20% av overskytende beløp. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. 10. DINE MULIGHETER TIL Å KLAGE Her er en oversikt over de klagemuligheter du har som kunde i Tide Forsikring. Generelt: Tide Forsikring er opptatt av at du som kunde opplever oss som etterrettelige og nøyaktige i vårt arbeid. Dersom du mener Selskapet ikke innfri dette for deg som kunde, ber vi deg ta kontakt. Klage på skadeoppgjør: Tide Forsikring har opprettet et internt utvalg som skal forsøke og løse klager fra kunder. Du kan sende en mail til klage@tideforsikring.no Send med så nøyaktige referanser til avtale-, skadenummer og lignende. Skriv ned dine synspunkter også, slik at denne gruppen lett finner ut hva saken dreier seg om. Klage på andre forhold: Hvis du mener at det er forhold rundt inngåelse av forsikringsavtale eller andre ting som ikke direkte vedrører en skadesak kan du sende en mail til kvalitet@tideforsikring.no Send med så nøyaktige referanser til avtalenummer og lignende. Skriv ned dine synspunkter også, slik at denne gruppen lett finner ut hva saken dreier seg om. Helt uavhengig instans: Hvis du ikke kommer til enighet med Tide Forsikring kan du sende klage til Finans Norge ved Finansklagenemda Dok: Tide forsikring VK-113 Campingvogn/Personbiltilhenger, gjelder fra

10 Kontaktinformasjoner: Tide Forsikring AS: Tide Forsikring AS Rådhusgata Kragerø Postboks Kragerø Tlf: Finansklagenemda: Finansklagenemda Postboks 53 Skøyen 0212 Oslo Tlf: Dok: Tide forsikring VK-113 Campingvogn/Personbiltilhenger, gjelder fra

11 privat import skal originale tollkvitteringer inngå i beregnings-grunnlaget. Hvis ikke dokumentasjon legges frem, foretas oppgjøret etter reglene i vilkår for normal kasko. Under forutsetning av: Vilkår Premium Når det fremgår av forsikringsbeviset at Campingvogn Premium er inkludert, omfatter forsikringen: 1. Personlig løsøre og ekstrautstyr Dekkes med inntil kr pr. enkeltgjenstand og og samlet inntil kr Innenfor forsikringssummen omfattes fortelt av tre, glassfiber eller tøy til forsikret campingvogn. Forsikringen omfatter ikke: Kontanter og verdipapirer Demontert og lagret fortelt dekkes kun mot brann. 2. Fastmontert utstyr Tyveri/skade på fastmontert tilbehør, utover det som originalt fulgte campingvognen fra fabrikk, dekkes med inntil kr Feriegaranti Dekker utgifter til alternativ overnatting med inntil kr pr. dag i 14 dager dersom: Campingvognen i løpet av ferien blir utsatt for tyveri eller annen skade som er dekket av forsikringen en planlagt ferietur på 1 uke eller mer må avlyses på grunn av tyveri eller annen dekningsmessig skade. Alle utgifter skal dokumenters. 4. Totalskadegaranti For skade som omfattes av kasko Premium, og som overstıger 60% av campingvognens samlede kjøpesum som ny, erstatter Tide forsikring enten ny campingvogn av samme eller tilsvarende merke, modell og årgang som den skadede, med tilsvarende fastmontert originalutstyr, eller kontant det beløpet Tide forsikring må betale for tilsvarende vogn. Kjøpesummen må dokumenteres med original kjøpekontrakt fra bilforhandler. Ved - Skaden inntreffer innen 36 måneder etter at campingvognen som fabrikkny ble 1.gangsregistrert. campingvognen ikke tidligere har vært utsatt for skade som overstiger 10% av campingvognens nyanskaffelsesverdi. Ved erstatning etter dette punkt, tilfaller den skadede vognen Tide forsikring. 4.1 Forsikringen dekker ikke Campingvogn som: er over 36 mnd. kan ikke være eller ha vært leaset campingvogn som ikke er kommer til rette etter tyveri Øvrige tilfeller Dette punktet gjelder for campingvogner eldre enn 36 mnd.: Forsikringstaker har rett til et tillegg på 15% av taksert markedsverdi, maks kr dersom: reparasjonsomkostningene overstiger 60% av campingvognens markedsverdi ved tyveri av campingvognen og denne ikke har kommet til rette innen 30 dager. Forsikringen er levert av Zenith Insurance PLC i samarbeid med Tide Forsikring AS Dok: Tide forsikring VK-113 Campingvogn/Personbiltilhenger, gjelder fra

12 Dok: Tide forsikring VK-113 Campingvogn/Personbiltilhenger, gjelder fra

13 SK AUTO PRODUKTER CAMPINGVOGN, TILHENGER Dok: Tide forsikring SK-Campingvogn, Tilhenger, gjelder fra

14 Innholdsfortegnelse: SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR AUTO HVA ER SIKKERHETSFORSKRIFTER SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR PRIVATE KJØRETØY:... 3 Vedlikehold... 3 Brannsikring... 3 Låsing og sikring... 3 Transport ENDRING AV RISIKO PLIKT TIL Å MELDE FRA OM ENDRINGER... 4 Fører av kjøretøyet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.2 BORTFALL AV ANSVAR... 4 Påvirkning av varme FORSETT, GROV UAKTSOMHET OG IDENTIFIKASJON FORTSETTLIGE OG GROVT UAKTSOMME HANDLINGER IDENTIFIKASJON - BETYDNINGEN AV ANDRES HANDLINGER... 4 De som identifiseres med sikrede er:... 4 Dok: Tide forsikring SK-Campingvogn, Tilhenger, gjelder fra

15 Tide Forsikring AS SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR AUTO. 1. HVA ER SIKKERHETSFORSKRIFTER Sikkerhetsforskriftene sier hvordan sikrede eller andre skal forholde seg for å forebygge og begrense skade. Se forsikringsavtaleloven paragraf 1-2 (e). Selskapet tar forbehold om at det skal være helt eller delvis uten ansvar hvis en sikkerhetsforskrift er overtrådt. Hvis en skade inntreffer og det skyldes at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til graden av skyld, skadeforløpet og eventuelt andre forhold om selskapet skal utbetale og i tilfelle hvor mye. Se forsikringsavtaleloven, paragraf SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR PRIVATE KJØRETØY: Vedlikehold Vedlikehold, kontroll og ettersyn skal utføres i henhold til instruks eller veiledning fra leverandør. Reparasjoner av kjøretøy skal utføres på godkjent verksted. Vedlikeholdet må kunne dokumenteres. Motoreffekten (hk) må ikke endres. Brannsikring Det skal være minst én godkjent røykvarsler i bobil og campingvogn. I tillegg skal det være minst ett godkjent brannslukningsapparat. Låsing og sikring Kjøretøyet skal være låst og nøklene skal oppbevares på sikkert sted, og utilgjengelig for uvedkommende. Nøklene skal oppbevares atskilt fra kjøretøyet når det forlates, og oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer skal være forsvarlig sikret for å hindre at uvedkommende kommer inn. Transport Under transport skal gjenstander pakkes og sikres på forsvarlig måte, også slik at de ikke kan være til fare ved hurtig oppbremsing. Førerkort Føreren av kjøretøyet skal ha gyldig førerkort. Dette gjelder også for ledsager ved lovlig øvelses kjøring. Bruk Gods og løst utstyr som er med kjøretøyet skal være forsvarlig sikret. Bagasjeboks må til enhver tid være forsvarlig låst og festet til kjøretøyet når boksen brukes til oppbevaring. Dekk Ekstra dekk og felger skal oppbevares på avlåst sted i bygning. Dok: Tide forsikring SK-Campingvogn, Tilhenger, gjelder fra

16 Oppbevares dekk og felger i fellesgarasje, skal disse være låst eller boltet til fast vegg. 3. ENDRING AV RISIKO 3.1 PLIKT TIL Å MELDE FRA OM ENDRINGER Prisen på forsikringen er beregnet ut fra bestemte forhold som fremgår av forsikringsbeviset. Sikrede plikter derfor å melde fra til selskapet om endringer i forholdet. Skulle det skje endringer som ikke er avtalt med selskapet, og det skjer en skade, kan erstatningen bli redusert. Erstatningen reduseres da med samme prosentsats som forholdet mellom den premie som er betalt, og den som skulle vært betalt. Se forsikringsavtaleloven paragraf 4-7. Prisen er blant annet avhengig av: At de sikkerhetstiltak det er gitt rabatt for, holdes ved like -kjøretøyets årlige kjørelengde -at kjøretøyet ikke brukes til ervervsmessig utleie -at kjøretøyet ikke benyttes til drosje 3.2 BORTFALL AV ANSVAR Selskapet tar forbehold om at det skal være helt uten ansvar for forsikringstilfeller som skyldes at forhold av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Se forsikringsavtaleloven paragraf 4-6. Påvirkning av varme Det utbetales ingen erstatning for skade som skyldes at ting med hensikt er utsatt for varme. 4. FORSETT, GROV UAKTSOMHET OG IDENTIFIKASJON 4.1 FORTSETTLIGE OG GROVT UAKTSOMME HANDLINGER Har sikrede forsettlig fremkalt et forsikringstilfelle, er selskapet ikke ansvarlig. Har sikrede ved grov uaktsomhet fremkalt et forsikringstilfelle, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Unntaket for forsettlige og grovt uaktsomme handlinger gjelder likevel ikke hvis den sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Se forsikringsavtaleloven paragraf IDENTIFIKASJON - BETYDNINGEN AV ANDRES HANDLINGER Identifikasjon innebærer at handlinger og unnlatelser fra andre vil få samme virkning for sikredes rettigheter som om de var foretatt av sikrede selv. Se forsikringsavtaleloven paragraf De som identifiseres med sikrede er: Ektefelle/samboer og andre personer som sikrede lever sammen med i et fast forhold. Dok: Tide forsikring SK-Campingvogn, Tilhenger, gjelder fra

17 VK 100 Generelle vilkår Dok: Tide forsikring VK-100 Generelle Vilkår gjelder fra

18 1. Begrensinger ved terror Skjønn Frist for å melde skade Renter Følgene av svik Sikredes fremkalling av forsikringstilfellet Fornyelse av forsikringen Oppsigelse og Eierskifte Forsikringstakerens rett til oppsigelse Selskapets rett til oppsigelse Eierskifte Avregning når forsikringsavtalen blir avbrutt i forsikringstiden Forsikringens avtaleperiode Lovlige interesser Vinningsforbud Verneting Forsikrings-selskapenes sentrale skaderegister Dine muligheter til å klage Dok: Tide forsikring VK 100 Generelle vilkår gjelder fra

19 Generelle vilkår Generelle vilkår gjelder for alle de private forsikringene, og må leses i sammenheng med vilkårene for hver forsikring. Her finnes blant annet bestemmelser om fornyelse og oppsigelse, beregning av erstatning og begrensninger i selskapets ansvar. 1. Begrensinger ved terror Definisjon av terrorhandling: Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen- Sumbegrensning: Tide Forsikring samlede ansvar for alle skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng Med terrorhandling, er begrenset til maksimalt kr samlet for alle slike skadetilfeller i løpet av ett kalenderår. Erstatningssummen skal beregnes ved kalenderårets slutt. Overstiges sumbegrensningen må alle tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet. 2. Absolutt unntak: Tide Forsikring dekker ikke under noen omstendighet skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med spredning av - Biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av raketter, atomvåpen, radioaktiv stråling, ioniserende stråling, kjernebrennstoff og radioaktivt avfall. - Radioaktivt, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer. - Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden. - Jordskjelv eller vulkanske utbrudd. 3. Skjønn Verdifastsettelse ved skjønn. Verdier av betydning for erstatningsberegningen fastsettes ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han eller hun har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han eller hun velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene plikter å innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten 3 Dok: Tide forsikring VK 100 Generelle vilkår gjelder fra

20 at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatning skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Er det Tide Forsikring som krever skjønn ved tingskade og den annen part er forsikringstaker i egenskap av privatperson, dekker Tide Forsikring likevel alle omkostninger ved skjønnet hvis forsikringstakeren ikke selv ønsker å bære sin del. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter. 4. Frist for å melde skade Tide Forsikring er fri for ansvar hvis: Sikrede ikke har meldt kravet til Tide Forsikring innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. - Sikrede ikke har anlagt sak eller krevet nemndbehandling innen seks måneder etter at sikrede fikk skriftlig melding om at Tide forsikring ikke anser seg ansvarlig og det samtidig er minnet ham eller henne om fristen, dens lengde og følgen av at den overskrides, jf. FAL 8-5, 18-5, Sikredes krav foreldes etter bestemmelsene i FAL 8-6 eller Renter Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med FAL 8-4 eller Følgene av svik Har forsikringstaker opptrådt svikaktig, kan denne og andre forsikringsavtaler sies opp med øyeblikkelig virkning. Jf. FAL 4-3, eller Sikredes fremkalling av forsikringstilfellet Forsikringen omfatter ikke skade som sikrede har fremkalt ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Forsikringen omfatter ikke skade som sikrede har fremkalt forsettlig, jf. FAL 4-9 første ledd. Dersom sikrede har fremkalt forsikringstilfellet ved grov uaktsomhet, vil Selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved denne avgjørelsen legges det vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus og omstendighetene ellers, se FAL Fornyelse av forsikringen Forsikringen fornyes for ett år av gangen dersom forsikringen ikke sies opp; ref. klausul 9. Vilkår og premie kan endres og endringen blir gjeldende fra fornyelsesdag. Korttidsforsikring aksepteres ikke. 9. Oppsigelse og Eierskifte 9.1 Forsikringstakerens rett til oppsigelse Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp en skadeforsikring dersom: - Forsikringsbehovet faller bort. - Det foreligger andre særlige grunner. - Flytting av forsikringen til annet selskap. Forsikringstakeren skal varsle Tide Forsikring med en frist på minst en måned. Ved flytting skal det i varsel opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen, se FAL 3-4 Dok: Tide forsikring VK 100 Generelle vilkår gjelder fra

21 6 og Det er en forutsetting at den nye forsikringen skal ha samme eller tilnærmet samme dekningsomfang. 9.2 Selskapets rett til oppsigelse Selskapet kan si opp forsikringen: - Hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, med 14 dagers varsel, jf FAL 4-3 eller Hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen, med øyeblikkelig virkning, jf FAL 4-3 eller Hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, med 1 ukes varsel, jf. FAL 8-1 eller 18-1 Oppsigelsesfristen er 2 måneder jf. FAL 3-7 eller 12-4 etter inntruffet skade hvis: - Sikrede har voldt skaden forsettlig. - Sikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift. - Skadeforløpet viser stort avvik fra det normale. - Det i løpet av de siste 12 måneder har vært minst 3 skader til sammen under denne og andre avtaler med Tide forsikring. Med 2 måneders frist: - Dersom bruken av forsikringsgjenstanden endres på en slik måte at Tide Forsikring ikke ville ha overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse. Jf. FAL Ved gjentatte mislighold av premiebetalingen. Jf. FAL 3-7 eller Eierskifte Forsikringen opphører dersom fast eiendom, ting eller dyr som er forsikret i Tide Forsikring, selges eller på annen måte overdras til ny eier. Dersom den nye eieren ikke har tegnet forsikring, svarer Tide Forsikring likevel for forsikringstilfeller som inntrer etter 14 dager etter eierskifte, jf. FAL $7-2. Dette gjelder ikke ved forsikring av husdyr. 10. Avregning når forsikringsavtalen blir avbrutt i forsikringstiden Forsikringstakeren godskrives overskytende premie. Premien som skal godskrives, skal utgjøre en forholdsmessig andel av premien som den gjenstående forsikringstiden utgjør i antall hele måneder i forhold til den samlede forsikringstiden. Eventuell grunnrisiko eller administrasjonsgebyr inngår ikke i refusjonsgrunnlaget. For produktene der risikoen varierer med årstiden godskrives premie i forhold til avløpt risikoeksponering. Det er kun premie knyttet til gjenstående måneder av avtalt forsikringstid som refunderes. 11. Forsikringens avtaleperiode Forsikringen gjelder fra den tid avtale er inngått eller fra en senere avtalt dato kl og opphører kl siste dato i avtaleperioden. Det er en forutsetning at premien blir betalt innen den tid som fremgår av betalingsvarselet. Overholdes ikke betalingsfristen, for 2. gangs varsel, opphører avtalen. 12. Lovlige interesser Forsikringsavtalen omfatter bare lovlig interesse som kan verdsettes i penger. 13. Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men bare erstatte det tapet som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 14. Verneting Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre dette er 5 Dok: Tide forsikring VK 100 Generelle vilkår gjelder fra

22 i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 15. Forsikrings-selskapenes sentrale skaderegister Skader som meldes til forsikringsselskapene blir registrert i forsikringsselskapenes sentrale register (FOSS). Finansnæringens Hoved - organisasjon er behandlingsansvarlig for registeret. Registreringen inneholder fødselsnummer, saksnummer, forsikrings- og skadenummer og skadetype foruten koder for selskapet og saksbehandler. Når en skade registreres får forsikringsselskapene automatisk en oversikt over alle skader som er meldt til registeret på samme kunde også skader som er meldt fra andre selskaper. Selskapene får ikke tilgang til lagret informasjon annet enn ved registrering av en skade. Registeret er ikke tilgjengelig for andre, og registrerte skader slettes etter 10 år. Forsikringstakerne har rett til innsyn i registeret. Krav om innsyn skal sendes Finansnæringens Servicekontor, Pb 2473 Solli, 0202 OSLO. 16. Dine muligheter til å klage Her er en oversikt over de klagemuligheter du har som kunde i Tide Forsikring. Generelt: Det vil være enklest og hurtigst for alle parter hvis saken kan løses ved den avdelingen i Tide Forsikring som det gjelder, så ta kontakt med dem først. Klage på skadeoppgjør: Tide Forsikring har opprettet et internt utvalg som skal forsøke og løse klager fra kunder. Du kan sende en mail til klage@tideforsikring.no Send med så nøyaktige referanser til avtale-, skadenummer og lignende. Skriv ned dine synspunkter også, slik at denne gruppen lett finner ut hva saken dreier seg om. Klage på andre forhold: Hvis du mener at det er forhold rundt inngåelse av forsikringsavtale eller andre ting som ikke direkte vedrører en skadesak kan du sende en mail til kvalitet@tideforsikring.no Send med så nøyaktige referanser til avtalenummer og lignende. Skriv ned dine synspunkter også, slik at denne gruppen lett finner ut hva saken dreier seg om. Helt uavhengig instans: Hvis du ikke kommer til enighet med Tide Forsikring kan du sende klage til Finans Norge ved Finansklagenemda Kontaktinformasjoner: Tide Forsikring AS: Tide Forsikring AS Rådhusgata Kragerø Postboks Kragerø Tlf: Lloyds: Lloyd`s General Representative for Norway Espen Komnaes ADVOKAT (H) ATTORNEY AT LAW MNA 6 Dok: Tide forsikring VK 100 Generelle vilkår gjelder fra

23 C/O ADVOKATFIRMAET SVERDRUP Akersgaten 1 Pb 1865 Vika 0124 OSLO Tlf: Mob: Finansklagenemda: Finansklagenemda Postboks 53 Skøyen 0212 Oslo 7 Dok: Tide forsikring VK 100 Generelle vilkår gjelder fra

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Privatforsikring GENERELLE VILKÅR , gyldig fra

Privatforsikring GENERELLE VILKÅR , gyldig fra Privatforsikring GENERELLE VILKÅR 1805-01, gyldig fra 01.11.2018 INNHOLD 1. Generelt om forsikringen... 2 1.1 Innledende bestemmelser... 2 1.2 Begrensning ved terrorhandlinger... 2 1.3 Andre særlige begrensninger

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Generelle vilkår. Egenandelsforsikring for leiebil - KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Egenandelsforsikring for leiebil - KLP Kredittkort Generelle vilkår Egenandelsforsikring for leiebil - KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Opphør av forsikring i avtaleperioden 4. Endring

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 GENERELLE VILKÅR GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 Innhold: 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT 2 SKJØNN 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4 FØLGENE AV SVIK 5 FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Dok: 7.1.132 -Tide forsikring VK 132-Elsykkel, gjelder fra 01072016 1 0. Hvem er Tide Forsikring AS 3 1. Forsikringen gjelder for: 3 2. Hvor forsikringen gjelder:

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

Vilkår generelle (GENER03)

Vilkår generelle (GENER03) Vilkår generelle (GENER03) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 INNHOLD: Innledende bestemmelser Begrensninger Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i HELOBLIGATORISK GRAVFERDSSTØTTE for medlem av Norsk Radiografforbund VILKÅR NUMMER

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 15. mai 2016 1 (5) Følgende vilkår er inkludert: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsavtalen 2 2 Ved skade 3 3 Følgene av svik 3 4 Generelle bestemmelser 3 If Postadresse:

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Kollektiv ansvarsforsikring VILKÅR NR. 52007 Vilkår av 01.01.2016 Vilkår er en del av den

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Reise. Veggedyr- og kakerlakkforsikring. Forsikringsvilkår av juni 2018

Reise. Veggedyr- og kakerlakkforsikring. Forsikringsvilkår av juni 2018 Reise Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av juni 2018 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD REISE VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Innbo Veggedyr-, kakerlakk- og skjeggkreforsikring

Innbo Veggedyr-, kakerlakk- og skjeggkreforsikring Innbo Veggedyr-, kakerlakk- og skjeggkreforsikring Forsikringsvilkår av januar 2019 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR-, KAKERLAKK-

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

Forsikringsvilkår for GAEST

Forsikringsvilkår for GAEST Forsikringsvilkår for GAEST Forsikringsvilkår av 01.04.2019 54500-01.04.-2019 Forsikringen er dekket i FORSIKRINGSBEVIS Mellom Gaest og Tryg Forsikring er det inngått avtale om forsikring. For forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Campingvogn - Tilhenger Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Forsikringsvilkår campingvogn - tilhenger MPC01-01 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 Hvor forsikringen gjelder 3 Hva forsikringen omfatter 4 Hva

Detaljer

Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Forsikringen omfatter den motorvognen som er nevnt i forsikringsbeviset.

Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Forsikringen omfatter den motorvognen som er nevnt i forsikringsbeviset. Vilkår Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR Ansvarsforsikringen gjelder for deg og enhver rettmessig bruker av motorvognen. Kaskoforsikringen gjelder for deg, og panthaver eller

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Motorvognforsikring for uteleiebiler

Motorvognforsikring for uteleiebiler Avamera Motorvognforsikring for uteleiebiler Vilkår av 01.10.2015 1. Motorvognforsikring for utleiebil.side 1 2. Kaskoforsikring.side 2 3. Ansvarsforsikring.side 3 4. Fører- og passasjerulykke.side 3 5.

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Forsikringen er dekket i 1 Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 1. Hvem

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Noen av landene som krever internasjonalt forsikringskort (grønt kort) for bilen, kan også kreve dette for tilhengeren/campingvognen.

Noen av landene som krever internasjonalt forsikringskort (grønt kort) for bilen, kan også kreve dette for tilhengeren/campingvognen. Vilkår Tilhenger- og Campingvognforsikring Vilkårs id: PMO-354.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilket kjøretøy denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra Forsikringsvilkår Generelle vilkår Generelle vilkår Gjeldende fra INNHOLD 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT... 3 2 SKJØNN... 3 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØPET... 3 4 FØLGENE AV SVIK...

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010

VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010 VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010 Gjelder for verdisaker eiet av privatperson. 1. Forsikringen gjelder til fordel for Forsikringen gjelder for: den som er nevnt i Forsikringsbeviset,

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

d Generelle vilkår Næring

d Generelle vilkår Næring d Generelle vilkår Næring C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2015 Erstatter C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring.

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring. Generelle vilkår C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i

Detaljer

Campingvogn og Tilhenger

Campingvogn og Tilhenger for Ledernes private skadeforsikringer Campingvogn og Tilhenger Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn Felles forsikringsvilkår Erstatter 01.01.2010 Felles forsikringsvilkår Forsikringsavtalen er regulert av: 1. Forsikringsavtaleloven (FAL) og Bilansvarsloven (BAL) Ovennevnte og andre lover som regulerer

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring For sik rings vilkår av 01.01.2014 For sik ringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01.2014 Uten hensyn til om noen har

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert BILFORSIKRING NORMVILKÅR Normen kun sikrede i egenskap av privatperson og gir ikke dekning privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste arbeidsgiver eller privatperson som driver næringsvirksomhet

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Gjelder snøscooter Vilkår av 01.01.2009 Innhold Side 1. Bilansvar 2 2. Kasko 2 3. Brann 3 4. Tyveri 3 5. Fører-/passasjerulykke 4 6. Spesielle bestemmelser 6 7. Generelle

Detaljer

Forsikringsvilkår av for. Generelle vilkår. Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS

Forsikringsvilkår av for. Generelle vilkår. Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS Forsikringsvilkår av 1.1.2018 for Generelle vilkår Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS Innhold 1 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2 Skjønn... 2 3 Renter av erstatningsbeløp...

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår Vilkår for NHO Forsikring Generelle vilkår Generelle vilkår 1 NHO FORSIKRING - GENERELLE VILKÅR Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 1

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 5. februar 2016 1 (8) Følgende vilkår er inkludert: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsavtalen 2 2 Ved skade 3 3 Følgene av svik 3 4 Generelle bestemmelser 3 Forsikringsvilkår

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Forsikringsvilkår av for. Generelle vilkår

Forsikringsvilkår av for. Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 1.1.2018 for Generelle vilkår Innhold 1 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2 Skjønn... 2 3 Renter av erstatningsbeløp... 3 4 Følger av svik... 3 5 Foreldelse...

Detaljer

Generelle vilkår. Gjelder fra INNHOLD

Generelle vilkår. Gjelder fra INNHOLD Generelle vilkår Gjelder fra 01.01.2019 INNHOLD 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT... 2 2 SKJØNN... 3 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØPET... 3 4 FØLGENE AV SVIK... 3 5 FORELDELSE... 3 6 OPPSIGELSE

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Dette vilkår gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen og gjelder fra januar 2018.

GENERELLE VILKÅR Dette vilkår gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen og gjelder fra januar 2018. GENERELLE VILKÅR Dette vilkår gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen og gjelder fra januar 2018. Forsikringsavtalen består av - Forsikringsbeviset inklusiv vedlegg - Forsikringsvilkårene inklusiv

Detaljer

Forsikringsavtale. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato:

Forsikringsavtale. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato: ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 0401 7129 Brekstad Dato: 31.10.14 Avtaleperiode: 01.01.15-31.12.15 Kundenummer: 161152 Avtalenummer: 4045017 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for deg KLP Skadeforsikring

Detaljer

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 Ved skade kontakt Skadeservice på telefon 815 73 440 Telefaks: 67 22 41 10 2012-1- Erstatter vilkår for Verdigjenstand

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100/02 Generelle vilkår av januar Til våre forsikringstakere. codanforsikring.no

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100/02 Generelle vilkår av januar Til våre forsikringstakere. codanforsikring.no Generelle vilkår C-100/02 Generelle vilkår av januar 2018 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. Lov

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREFORSIKRING for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Forsikringen omfatter den motorvognen som er nevnt i forsikringsbeviset.

Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Forsikringen omfatter den motorvognen som er nevnt i forsikringsbeviset. Vilkår Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR Ansvarsforsikringen gjelder for deg og enhver rettmessig bruker av motorvognen. Kaskoforsikringen gjelder for deg, og panthaver eller

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring PC/Nettbrett/ Mobiltelefon

Forsikringsbevis Studentforsikring PC/Nettbrett/ Mobiltelefon 2018 Forsikringsbevis Studentforsikring PC/Nettbrett/ Mobiltelefon Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innhold Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Generelle vilkår. 1. Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt. Innhold. gen 2 3. gjelder fra desember 2012

Generelle vilkår. 1. Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt. Innhold. gen 2 3. gjelder fra desember 2012 Generelle vilkår gen 2 3 gjelder fra desember 2012 Innhold 1. Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt... 1 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 2 4. Følgene av svik... 2 5. Frist

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

Vilkår Innskuddsfritak

Vilkår Innskuddsfritak Vilkår Innskuddsfritak 1. februar 2015 Det bekreftes herved at Norwegian Underwriting Agency AS er autorisert av visse forsikringsgivere ved Lloyd s, i henhold til kontraktsnummer B1200151002, til å utstede

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA FORSIKRINGSBEVISET GJELDER

Detaljer

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra Forsikringsvilkår Generelle vilkår 01.07.2016 Generelle vilkår Gjeldende fra 01.07.2016 INNHOLD 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT... 3 2 SKJØNN... 4 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØPET...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Skadedyrforsikring - Boligselskap

Skadedyrforsikring - Boligselskap Skadedyrforsikring - Boligselskap Forsikringsvilkår av januar 2019 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD SKADEDYRFORSIKRING - BOLIGSELSKAP... 2 Forsikringsvilkår

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i 1 Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 1. Hvem

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingvogn/tilhenger Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Virke Generelle vilkår

Virke Generelle vilkår Forsikringsvilkår Virke Generelle vilkår Gjeldende fra 01.02.2014 Virke Forsikring AS Postboks 2880 Solli 0230 Oslo - Tlf.: 4000 2021 post@virkeforsikring.no INNHOLD Forsikringsavtalen... 3 1. Særlige

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) nr. 69 - Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 med forskrift

Detaljer

Råte- og skadedyrforsikring. Forsikringsvilkår av januar Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: hussoppen.

Råte- og skadedyrforsikring. Forsikringsvilkår av januar Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: hussoppen. Råte- og skadedyrforsikring Forsikringsvilkår av januar 2019 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD RÅTE- OG SKADEDYRFORSIKRING... 2 Forsikringsvilkår

Detaljer