E:\Renovasjon-slam og gebyrforskrift fom 1.jan 2010\renovasjons-slam og gebyr-forskrift frå 01.januar 2010.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E:\Renovasjon-slam og gebyrforskrift fom 1.jan 2010\renovasjons-slam og gebyr-forskrift frå 01.januar 2010.doc"

Transkript

1 1 KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHALDNINGSAVFALL, TØMING AV SLAMAVSKILJARAR, TETTE TANKAR M.V. OG FOR GEBYR FOR RENOVASJON OG SLAMTØMING (NEDANFOR KALLA RENOVASJONSFORSKRIFTA) Kap. 1 Generell forskrift Kva eigedommar er med i tvungen renovasjonsordning. Definisjonar Handsaming av visse typar hushaldningsavfall Tvungen renovasjonsordning og tvungen slamtøming. Søknad - vurdering - unntak. 2 Kap. 2.Innsamling m.v. av hushaldningsavfall SUM sine plikter Abonnenten sine plikter Utlevering av oppsamlingseiningar Plassering av oppsamlingseiningar Krav til kjøreveg Bruk av oppsamlingseining Avfall som vert samla inn ved eigne henteordningar Innsamling av hushaldningsavfall Kap. 3. Tøming av slam frå slamavskiljar Abonnenten sine plikter Tøming av slamavskiljarar m.v.. Minirenseanlegg... 5 Kap. 4. Gebyr Fastsetjing og betaling av gebyr Utrekning av gebyr Innkrevjing, renter m.v Kap. 5 Klager og straff Søknad - Klage Straff Forurensingsloven 34 gebyrforskrift renovasjon samt Forurensingsloven 26 jf. 34 gebyrforskrift tøming slamavskillarar kommunale vedtak:... 7 FORURENSINGSLOVEN 34, GEBYRFORSKRIFT RENOVASJON A Tabell... 7 B Mogleg gebyrreduksjon. Pålegg ved feil C Redusert bustadsgebyr, definisjonar / presiseringar... 7 D Sterkt redusert bustadsgebyr, definisjonar / presiseringar... 8 E Fritidseigedom utan særskilt behaldar... 8 F Fritidseigedom / utleigehytter med utlevert behaldar... 8 G Mogleg pålegg... 8 Forurensingsloven 26 og 34: GEBYRFORSKRIFT tøming slamavskillarar. Gebyr f.o.m Gebyrtabell... 9 Vedlegg 1: Skilje mellom hushaldningsavfall og næringsavfall... 10

2 2 KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHALDNINGSAVFALL, TØMING AV SLAMAVSKILJARAR, TETTE TANKAR M.V. OG FOR GEBYR FOR RENOVASJON OG SLAMTØMING (NEDANFOR KALLA RENOVASJONSFORSKRIFTA). Forskrifta er gjeldande frå By / Kommunestyrevedtak (kommune, dato og sak): Vedteken i Førde Naustdal Jølster Gaular Fjaler Hyllestad Askvoll kommune: Saknr 26/04 21/04 24/04 47/04 70/04 55/04 76/04 Vedtaksdato Forskrifta er vedteken i medhald av lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven), 26 tredje ledd, 30 andre og tredje ledd, 34 og 83 siste setning. Sunnfjord Miljøverk vert skrive SUM i forskriftene. Kap. 1 Generell forskrift. 1 Gjeldande område. Renovasjonsforskrifta gjeld oppsamling, innsamling og transport av hushaldningsavfall og tøming av slamavskiljarar, tette tankar m.v.. Forskrifta gjeld for heile kommunen. 2 Kva eigedommar er med i tvungen renovasjonsordning. Definisjonar. I medhald av Forurensingsloven 30 og denne forskrifta, er alle eieningar som kan produsere hushaldningsavfall, tilknytta den kommunale / interkommunale renovasjonsordninga Abonnement er gebyrpliktig eining Abonnent er eigar av eigedom som inngår i den kommunale renovasjons- og slam-ordninga, jamfør Forurensningsloven 34 og 26 Farleg avfall (tidlegare spesialavfall) er avfall som ikkje hensiktsmessig kan behandlast saman med anna hushaldningsavfall eller næringsavfall på grunn av storleiken eller fordi det kan medføre alvorleg forurensning eller fare for skade på menneske eller dyr Gjenbruksstasjon er interkommunalt driven mottaksstasjon for særlege avfallstypar Hushaldningsavfall er avfall fra private hushaldningar, herunder større gjenstandar som inventar og liknande. Næringsavfall er avfall fra offentlege og private verksemder og institusjonar. Returpunkt er til dømes stadene der glas-kontainerane og hyttedunkane er plassert Sunnfjord Miljøverk IKS, SUM, er det interkommunale renovasjonsselskapet der kommunen er medeigar Våtorganisk avfall er organisk avfall som er biologisk lett nedbrytbart (matavfall) 3 Handsaming av visse typar hushaldningsavfall. Visse typar avfall skal ikkje leverast i dei behaldarane som vert nytta for den vanlege henteordninga. Desse avfallstypane skal leverast til gjenbruksstasjonar, returpunkt eller andre offentlege eller private mottak. Dette gjeld til dømes farleg avfall. Det vert vist til eigne forskrifter utarbeidde og vedtekne på grunnlag av Forurensingslova. Abonnenten skal i størst mogleg grad gjere seg nytte av gjenbrukstasjonen og returpunkta som er oppretta gjennom SUM. SUM kunngjer kva mottak som er aktuelle, og selskapet kan spørjast til råds vedkommande avfallshandteringa. 4 Tvungen renovasjonsordning og tvungen slamtøming. Søknad - vurdering - unntak 4.1 Alle eigedomar i kommunen der det er oppført hus som kan nyttast slik at hushaldningsavfall vert produsert, jf. 2, skal vere med i renovasjonsordninga. 4.2 I medhald av Forurensningslova 30 kan enkelte eigedommar unntakast frå ordninga. Mogleg unntak føreset skriftleg søknad frå ansvarleg heimelshavar eller innehavar, og etterfølgjande vurdering i høve til gjeldande lov-, forskrifts- og regel-verk

3 3 4.3 Dersom ein bustadeigedom ligg slik til at det er vanskeleg å levere avfall i dei vanlege avfallsbehaldarane til dei tidene renovasjonsruta går (døme: må krysse fjord / vatn), kan eigedommen etter særskilt søknad og vurdering bli godkjent for sterkt redusert bustadsgebyr. Dette tyder at det ikkje vil vere avfallsbehaldarar tilknytta eigedommen, men eigaren kan likevel gjere seg nytte av gjenbruksstasjonen samt returpunkta. 4.4 Dersom ein renovasjonspliktig bustadeigedom vert ståande tom og heilt ubrukt (må dokumenterast skriftleg), kan eigaren etter 12 månader etter søknad (tyder: Som følgje av søknad) få renovasjonsfritak Når søknad vert godkjent, skal eigaren syte for at utleverte dunkar vert levert tilbake til SUM. Eigaren kan ikkje gjere seg nytte av gjenbruksstasjonstenestene når det gjeld avfall frå eigedomen som har fått fritak.. Dersom ein slamtømepliktig bustadeigedom vert ståande tom og heilt ubrukt (må dokumenterast skriftleg), kan eigaren etter 12 månader etter søknad (tyder: Som følgje av søknad) få slamtømefritak. Ved fritak, har ikkje eigedommen utsleppsløyve. 4.5 Eigedommar med vegtilkomst men som har meir enn 300 meter transport av avfallet fram til kjøreveg, kan etter søknad få redusert bustadsgebyr. 4.6 SUM er ansvarleg for kommunal renovasjon og slamtøming og utfører arbeidet med renovasjonen og slamtøming i samsvar med Forurensingslova og renovasjonsforskrifta. 4.7 Kommunen krev inn gebyr for renovasjon og slamtøming. Etter eigen avtale, kan SUM - på vegne av kommunen - sende ut gebyrkrava. 4.8 Med tilvising til Norsk Standard NS 3940 Areal og volumberegning av bygninger : For at ein bygning skal vere renovasjons- og gebyrpliktig, skal den ha Bruksareal/ BRA 20 m 2 (tyder: det skal ikkje vere renovasjons- og gebyrplikt på einingar som har BRA som er mindre eller lik 20 m 2 ). 4.9 Fritidseigedommar er til dømes parsellar med påståande hytter. Avfallet frå fritidseigedommar, skal som hovudregel visast til returpunkt, og avstandsgrense vil ikkje gjelde utover det som måtte framgå av Norsk Lov eller regelverk utarbeidd i medhald av lovverket. Stølshus / sæl skal behandlast som fritidshus. Permanent oppsett campingvogn (oppsett for tidsrom meir enn 3 månader) nytta som fritidsbustad og som står utanfor godkjend campingplass, skal delta i renovasjonsordningane og eigaren skal betale renovasjonsgebyr uavhengig av storleik. Det kan utleverast oppsamlingseiningar til fritidseigedommar, jamfør Forskrift om gebyr i medhald av Forurensingsloven 34, nedanfor kalla gebyrforskrifta Tvungen slamtøming gjeld for alle eigedommar som har slamavskiljar eller tett tank. Ingen har rett til unntak frå tømeordninga, men kommunen kan gjere unntak der eigaren etter søknad og avtale syter for forsvarleg tøming og der slamavskiljar / tank er utanfor rekkevidde av det slamtømeutstyret som kommunen eller SUM nyttar Søknadsbehandlinga føl reglane i Forurensingslova, jamfør Forvaltningslova. Det vert kravd skrifleg søknad og det vert rådd til å skrive så tydeleg og utfyllande som mogleg. Søknaden skal sendast til kommunen. I kurante tilfeller og der det vert gitt medhald, behandlar og avgjer kommunen søknaden. Når det må ventast avslag eller når søknaden er mindre kurant, sender kommunen søknaden til SUM, og legg ved ytterlegare forklarande tilfang. I SUM vert søknaden behandla av styret eller av dagleg leiar etter styrets fullmakt. Ved avslag får søkjaren melding om klagerett. Vel vedkommande å klage, vert saka behandla i SUMs styre. Dersom styret held fast på avslaget, går saka til endeleg behandling og avgjerd i Klageutvalet, jamfør Selskapsavtalen for Sunnfjord Miljøverk IKS. Kap. 2.Innsamling m.v. av hushaldningsavfall. 5 SUM sine plikter. SUM skal syte for at kvar eigedom har nok avfallsbehaldarar tilpassa kjøreruta til renovatøren og dei fraksjonar som skal sorterast. Aktuelle behaldarstorleikar er:140 l, 240 l, 660 l. Andre behaldarstorleikar kan vere aktuelle etter vurdering, og tømegbyret for desse vert fasett av SUM.

4 4 Innanfor ramma av lovverket og denne forskrifta, kan SUM pålegge abonnentane andre ordningar enn dei som først var godkjent dersom det viser seg at avfallshandsaminga ikkje er forsvarleg. Mellom anna kan abonnenten påleggast å auke behaldarvolumet. Vedlikehald og utskifting av behaldarar ved normal slitasje vert gjort av SUM. 6 Abonnenten sine plikter. Abonnenten er ansvarleg for at bruken og plasseringa av avfallsbehaldarane i samsvar med denne forskrifta. Abonnenten er ansvarleg for reinhald av behaldarane. Behaldarane skal kun nyttast til avfallshandtering i samsvar med denne forskrifta. Ved misbruk / aktløyse som skadar behaldaren, skal abonnenten betale kostnaden med ny behaldar. Det vert tilrådd at abonnentane merkar dei utleverte behaldarane med til dømes klistrelapp. Abonnenten er ansvarleg for at all merking som han har gjort, vert fjerna dersom behaldaren skal leverast tilbake til SUM. Behaldaren skal vere reingjort ved slik tilbakelevering. Abonnenten er ansvarleg for særskilt merking dersom dette vert kravd av kommunen eller SUM. Ved endringar i abonnentstilhøve, ved flytting o.l., er abonnenten ansvarleg for skriftleg å melde frå til kommunen. Endringa skal godkjennast av kommunen, og behaldaren som er utlevert, skal tilbakeleverast i reingjort stand. Ved manglande melding vert den e abonnenten fakturert alle kostnader i medhald av denne forskrifta. Abonnenten vert pålagt å sortere (kjeldesortere) det avfallet som kan leverast i avfallsbehaldarane knytta til abonnenten. Glas, farleg avfall og anna avfall som det er eller vert organisert gjenvinningsordning for, skal leverast slik kommunen eller SUM krev. Abonnenten vert pålagd å sortere det avfallet som vert levert til gjenbruksstasjonar, returpunkt og liknande. 7 Utlevering av oppsamlingseiningar. SUM kjøper, leverer ut og eig avfallsbehaldarane. Kvar behaldar har eit nummer som samsvarar med namnet til ein abonnent eller ei gruppe abonnentar. Abonnenten er pålagt å notere nummeret og oppgi dette når han tek kontakt med kommunen eller SUM i høve til avfallsordningane.. 8 Plassering av oppsamlingseiningar. Abonnenten kan sjølv velje kvar avfallsbehaldarane skal ha sin faste plasseringsstad utanom tømedagane så lenge dette ikkje strir mot til dømes Plan- og bygningslova, Grannelova, Veglova eller anna offentleg lov og / eller regelverk inkludert denne forskrifta. På tømedagen skal abonnenten plassere behaldarane ved renovasjonsbilen sin kjøreveg på den hentestaden og til den tida SUM avgjer. SUM kan tilsidessetje abonnenten sitt ønskjemål til fordel for ei mest muleg effektiv avfallshandsaming. Hentestaden er den staden der renovatøren hentar behaldaren og tømer den i renovasjonsbilen. Hentestaden skal vere på trafikksikker plass maksimalt 5 m frå kjøreveg. På hentestaden skal behaldaren vere lett tilgjengeleg på flatt og fast underlag på omtrentleg nivå med kjørevegen. Tilkomsten til behaldarane skal vere fri for hindringar som gjer hentinga vanskeleg; Abonnenten er ansvarleg for snørydding. Abonnenten skal syte for at behaldarane vert transportert tilbake til eigedomen / eller annan godkjent plass snarast muleg etter tøming. 9 Krav til kjøreveg. Kjøreveg som skal brukast til renovasjonsruta, skal ha snuplass eller vere gjennomgåande og ha kurvatur, stigningstilhøve, breidde og styrke som er tilpassa renovasjonsbilane. Om vinteren skal kjøreveg og hentestad vere brøytt og om nødvendig strødd.

5 5 På stikkvegar som har nødvendig standard, vert henteruta kjørt der det er minst ein heilårs-abonnent pr. 750 meter vegstrekning (tur / retur 1500 meter). I særlege tilhøve og etter nærare vurdering, til dømes dersom det vert utlevert avfallsbehaldarar til fleire fritidshus på ein stikkveg som elles ikkje vert kjørt, kan det bli avgjort at ruta skal kjørast i deler av eit år. 10 Bruk av oppsamlingseining. Behaldarane skal ikkje overfyllast (loket skal gå heilt att) og avfallet skal ikkje pakkast så hardt at tøming vert vanskeleg. I oppsamlingseininga skal det ikkje leggast: Flytande avfall, varm oske, sprøyter (stikkande / skjærande), slakteavfall, farleg avfall. Heller ikkje avfall som kan skade renovasjonsmannskapet, renovasjonsutstyret eller sluttbehandlings/ gjenvinningsutstyret kan leggast i oppsamlingseiningane.. 11 Avfall som vert samla inn ved eigne henteordningar. SUM kunngjer dei til ei kvar tid gjeldande innsamlingsordningar. Restavfall (blanda avfall utan dei fraksjonar som abonnenten er pålagt å skilje ut), vert samla inn gjennom eigen behaldar. Dette avfallet går til gjenvinning (til dømes energigjenvinning) eller til anna sluttbehandlingsløysing. Papp/papir (går til material- og/eller energigjenvinning) vert samla inn ved hjelp av behaldaren for dette materialet (blått lokk), eller det kan leverast til gjenbruksstasjonen dersom abonnenten unntaksvis ikkje har plass i den utleverte behaldaren. Dersom det vert innført henteordning for matavfall (våtorganisk), vil dette avfallet bli samla inn gjennom eigne behaldarar etter rettleiing frå SUM. Inntil eiga mottaksordning eventuelt er etablert, vert denne typen avfall samla inn ved hjelp av behaldaren for restavfall (grått lokk). 12 Innsamling av hushaldningsavfall. Den som samlar inn avfallet, renovatøren, skal kun ta med avfall som er plassert oppi avfallsbehaldaren og der behaldarloket går att. Renovatøren vil gjennomføre stikkprøvekontroll av avfall som er plassert i behaldarane, og han skal ikkje tøme avfallsbehaldarar med avfall som han oppdagar er feilsortert eller der behaldaren er overfylt, jamfør 10 og 11. Abonnenten må vere merksam på at alt avfall som vert levert via avfallsordningane, vert handsama i fleire omgangar til dømes gjennom kontrollar / ettersortering. Abonnenten må vere merksam på at til dømes skriftleg avfallsmateriale kan bli sett av fleire i den vidare handsaminga. Han vil kunne få råd i høve til makulering ved å kontakte kommunen eller SUM. Avfallet skal hentast regelmessig etter ein hentefrekvens som er avgjort og kunngjort av SUM. Innsamlinga skal utførast slik at abonnentane ikkje unødig vert sjenert av støv, støy og lukt. Behaldaren skal etterlatast attletne på hentestaden. Under transport skal avfallet vere forsvarleg sikra slik at det ikkje fell av transportutstyret. Kap. 3. Tøming av slam frå slamavskiljar. 13 Abonnenten sine plikter. Abonnenten skal syte for at anlegga som skal tømast, er lett tilgjengelege for tøming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is jord stein eller anna skal vere fjerna av abonnenten før tøminga skal gjerast. Den som tømer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eigedomen for å få utført tøminga. 14 Tøming av slamavskiljarar m.v.. Minirenseanlegg SUM er ansvarleg for i god tid å varsle om kva tid tøming vil bli gjort, slik at abonnenten kan førebu tøminga. Varselet kan til dømes skje ved skriftleg melding frå slamentreprenør til tankeigar. For eigedomar med fast busetnad / heilårsbusetnad og med toalett tilknytt slamavskiljaren, skal tøminga gjerast ein gang annankvart år. For eigedomar med fast busetnad / heilårsbusetnad utan at toalett er tilknytt slamavskiljaren og for fritidsbustader, skal tøminga skje ein gang kvart fjerde år. Tette oppsamlingstankar skal tømast i god tid før dei er fulle og minst ein gang kvart år.

6 6 I særlege høve kan kommunen eller SUM etter skriftleg og utfyllande søknad frå abonnenten - fastsetje annan tømefrekvens enn det som er innteke ovanfor. Ved behandling av søknaden vil anleggets alder og tekniske standard bli vurdert, mellom anna med omsyn til belastning (utsleppsmengde). Ved evt. godkjenning av endra frekvens, vert gebyret også endra, jf. gebyrforskrift. Det vert ikkje godkjent tømefrekvens sjeldnare enn kvart 4. år. Kommunale og private felles slamavskiljarar for fleire bustadhus, bustadfelt, verksemder, industriområder og andre typar byggeområder eller tettstader, skal tømast i samsvar med tømefrevens oppgitt i utsleppsløyvet eller når kommunen / SUM avgjer at tøming må gjerast. Tøming skal gjerast slik at abonnentane og grannane vert minst mogleg sjenert av støy og lukt. Anlegget skal etterlatast i lukka stand, det same gjeld for grindar, portar og dører slik at det ikkje oppstår fare for menneske eller dyr. Minirenseanlegg skal tømast / vedlikehaldast i samsvar kommunens godkjenning Kap. 4. Gebyr. 15 Fastsetjing og betaling av gebyr. I samsvar med Forurensningslova 34 (jf. 26) skal kommunen fastsetje gebyr som dekkar alle kostnader som kommunen og SUM har med avfalls- og slambehandling, jamfør retningslinjer utarbeidd av SFT. Kommunen vedtek gebyrregulativ og fastset gebyr. Gebyra kan krevast inn over fleire terminar slik dette vert fastsett av kommunen. For nye abonnentar vert gebyret rekna frå og med den 1. i månaden etter at abonnenten er innmeldt til den tvungne slam / avfralls-ordninga. Tilsvarande vert gebyret rekna fram til siste dag i den månaden tenesta sluttar. Ved nyregistrering eller endring som følgje av endra volumbehov og liknande, vert gebyret justert frå og med den 1. i månaden etter at endringa er gjort. Tilsvarande gjeld for slam-tankar. 16 Utrekning av gebyr. SUM får fullmakt til å fastlegge felles reglar for utrekning av renovasjonsgebyr. Storleiken på gebyra for vanleg renovasjon og slamtøming vert fastlagt av kommunen. Gebyret for tøming av slam vert fastlagt på grunnlag av storleiken på slamavskillaren / tanken. Gebyret for mottak av avfall hos SUM, vert utrekna på grunnlag av vekt, volum eller annan utrekningsmåte. Dette gebyret vert fasett av SUM. 17 Innkrevjing, renter m.v.. Gebyr, renter og andre kostnader er sikra med legalpant i pantelova 6-1. Kommunen eller SUM fakturerer den einskilde abonnent for gebyret. Eigaren / heimelshavaren er ansvarleg ved for sein betaling eller anna misleghald, men først etter at han har fått den nødvendige varslinga. Reglane i Lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane 26 og 27 gjeld for renteplikt ved for sein betaling og for inndriving av avgifter / gebyr. Kap. 5 Klager og straff. 18 Søknad - Klage. Kommunen eller SUM kjem med pålegg og gjer vedtak i høve til denne forskrifta. Vedtak som er gjort av Kommunen eller SUM, kan påklagast i medhald av Forurensingsloven 85, jamfør Forvaltningslova. Klage skal sendast til det organet som har gjort vedtaket. Dersom klagen ikkje vert teken til følgje, vert den oversendt til den offentlege instansen som skal gjere endeleg vedtak. 19 Straff. Brot på desse forskriftene vert straffa med bøter, jamfør Forurensingslova 79, andre ledd.

7 7 Forurensingsloven 34 gebyrforskrift renovasjon samt Forurensingsloven 26 jf. 34 gebyrforskrift tøming slamavskillarar kommunale vedtak: Vedteken i Førde Naustdal Jølster Gaular Fjaler Hyllestad Askvoll kommune: Saknr Vedtaksdato FORURENSINGSLOVEN 34, GEBYRFORSKRIFT RENOVASJON. Gjeld frå og med 01.januar 2010 A Tabell Storleiken på behaldar 140 l 240 l 660 l I Behaldar for restavfall II Behaldar for papp/papir III B Mogleg gebyrreduksjon. Pålegg ved feil. Etter søknad vedlagt eventuelle avtaler, vert følgjande gebyrreduksjonar gjort mulege: B1 Abonnent som har avtale om heimekompostering, og som på dette grunnlag ikkje i det heile leverer våtorganisk avfall, kan etter søknad få reduksjon på kr 375,- i gebyret. B2 Abonnent som brukar alt eige matavfall til eigne dyr, og dermed ikkje i det heile leverer våtorganisk avfall, kan etter søknad som dokumenterer at vedkommande har dyr som nyttiggjer seg avfallet heile året, få kr 375,- i gebyrreduksjon. B3 Dersom kontrollar utført av SUM, kommunen eller den som på vegner av Kommunen / SUM hentar hushaldningsavfall viser feilleveransar i høve til B1 eller B2, vert brukaren av avfallsbehaldaren kravd for tilleggsgebyr for heile perioden vedkommande har hatt avtale om reduksjon, likevel avgrensa til 3 år. Tilleggsgebyret er kr 1.000,- pr. år. B4 Abonnent som har meir enn 300 m avstand fram til vegen der renovasjonsruta går, kan etter søknad få redusert bustadgebyr til kr 1.156,- vert å betale så lenge vedkommande har avfallsmengder som i løpet av ei veke går opp i ein stk. 140 l restavfallsbehaldar. 2 abonnement (hovudhusvære og uleigehusvære) kan gjere seg nytte av felles 240 l restavfallsbehaldar. Kommunen eller SUM avgjer kvar behaldaren skal stå for å sikre leveranse og tøming. Det vert vanlegvis ikkje utlevert behaldar for papp/papir i slike høve. B5 Einsleg person i sjølveigande bustad som ikkje har mulegheit til å levere i kombinasjon med andre, kan etter søknad få godkjent å betale minimumsgebyret, Jf. punkt C, så lenge vedkommande nyttar 140l behaldarar. Fleire kan gå saman om avfallsbehaldarar, og gebyret vert fastsett i samsvar med dei kombinasjonsmulegheiter som kjem fram ved samanstilling av volumet. C Redusert bustadsgebyr, definisjonar / presiseringar Minimumsgebyret pr. husstand, jamfør punkt A og punkt B, uansett kombinasjon vert fastsett til redusert bustadsgebyr kr 1.156,- Det er ikkje høve til kombinasjonsvurdering mellom gebyra for fritidshus og vanleg bustad 1 husstand er sjølvstendige husvære med kjøken og toalett = 1 gebyrpliktig eining. 1 hybelleilegheit er 1 sjølvstendig husvære = 1 gebyrpliktig eining.

8 8 Inntil 3 hyblar med felles kjøkken og toalett, er 1 gebyrpliktig eining. 4 hyblar gjev dermed 2 gebyrpliktige einingar. D Sterkt redusert bustadsgebyr, definisjonar / presiseringar Renovasjonsforskrifta 4.3 klargjer at enkelte eigedommar etter søknad kan få godkjent sterkt redusert bustadsgebyr som følgje av vanskeleg normaltilkomst til den vanlege renovasjonsruta. Det er ikkje høve til å kombinere sterkt redusert bustadsgebyr med andre rabatt-ordningar. Sterkt redusert bustadsgebyr vert fastsett til kr 545,-. E Fritidseigedom utan særskilt behaldar Renovasjonsgebyret for fritidseigedom (hytte), jamfør Renovasjonsforskrifta 4, vert fastsett til kr 545,- pr. bu-eining i hytte i dei tilfelle der abonnenten leverer til oppsamlingsplass. For papiravhending, vert det vist til gjenbruksstasjonane. F Fritidseigedom / utleigehytter med utlevert behaldar Renovasjonsgebyret gjeld for eit heilt kalenderår, det vert ikkje opna for avkorting av årsgebyret ved tilgang / avgang innanfor året. Renovasjonsgebyret for fritidseigedom (hytte) med utlevert behaldar, jamfør Renovasjonsforskrifta 4, vert fastsett til kr 818,- der abonnenten får utlevert eigen restavfallsbehaldar. Utleigehytter som er med i den kommunale / interkommunale renovasjonsordninga utleigaren kan velje å delta i den kommunale / interkommunale renovasjonsordninga med enten alle eller ingen einingar -, skal ha utlevert eigen behaldar: 1 stk. 140 liters restavfallsbehaldar pr. bueining eller 1 stk. 240 liters restavfallsbehaldar pr. 2 bueiningar. Ved volumbehov utover dette, skal det betalast gebyr i samsvar med tabell A. Papirbehaldar kan også leverast ut, gebyr som tabell A linje III. G Mogleg pålegg Etter Renovasjonsforskrifta kan abonnenten påleggast auka behaldarstorleik eller andre tiltak dersom behaldarane er overfylt / lokket ikkje kan latast att, eller dersom avfallshandteringa på annan måte ikkje skulle vere forsvarleg. =====================

9 9 Forurensingsloven 26 og 34: GEBYRFORSKRIFT tøming slamavskillarar. Gebyr f.o.m 2010 Gebyrtabell Ekstratømingane vert fakturert enkeltvis direkte til abonnenten frå SUM Årleg gebyr for tøming etter oppsett tømeplan og varsling. I tillegg til prisane kjem mva. 1 Årleg gebyr/stk 2 Årleg gebyr / pr. stk 4 Pris pr. m 3 totalvolum tank 5 Pris pr. stk. Slamavskiljar ar 0 4,5 m 3, bustadar. Tøming kvart 2. år Slamavskiljar ar 0 4,5 m 3, bustadar utan tilknytta toalett og fritidshus med og utan toalett. Tøming kvart 4. år 3 Pris pr. m 3 totalvolum tank Slamavskiljarar 4,5 m 3 30 m 3. Tøming kvart 2. år Kr 748,- Kr 400,- Kr 185,- pr. m 3 Slamavskiljarar 4,5 m 3 30 m 3. Tøming 1 gang pr. år Kr 364,- pr. m 3 tankvolum Tette oppsamlingstankar 0 4,5 m 3. Tøming 1 gang pr. år 6 Pris pr. m 3 totalvolum tank Tette oppsamlingstankar 4,5 m 3 30 m 3. Tøming 1 gang pr. år. Kr 1.438,- Kr 364,- pr. m 3 tankvolum tankvolum 7 Etter tømeplan: Slamavskillarar som vert avvatna og med volum 30 m 3 : kr 364+ mva/m 3 tankvolum pr. tøming 7.1 Utanom tømeplan: Slamavskillarar som vert avvatna og med volum 30 m 3 : kr 540+ mva/m 3 tankvolum pr. tøming 8 Ved godkjent redusert tømefrekvens etter renovasjonsforskrifta ledd, vurderer og fastset SUM gebyret med bakgrunn i tankstorleik og ny tømefrekvens, jamfør kolonnene Gebyret for tøming av renserest frå minirenseanlegg og andre / større renseanlegg vert fastsett av SUM på grunnlag av sjølvkostberekning. Ekstratømingar utanom oppsett tømeplan for dei ulike tank-typane (i tillegg til prisane kjem mva.): 1.1 Pris pr. stk. pr gang for ekstratøming Slamavskiljar ar 0 4,5 m 3, bustadar 2.1 Pris pr. stk pr gang for ekstratøming Slamavskiljar ar 0 4,5 m 3, bustadar utan tilknytta toalett og fritidshus med og utan toalett 3.1 Pris pr. m 3 totalvolum tank for ekstratøming Slamavskiljarar 4,5 m 3 30 m Pris pr. m 3 totalvolum tank for ekstratøming Slamavskiljarar 4,5 m 3 30 m Pris pr. stk. pr gang for ekstratøming Tette oppsamlingstankar 0 4,5 m Pris pr. m 3 totalvolum tank for ekstratøming Tette oppsamlingstankar 4,5 m 3 30 m 3 Kr /gang Kr 2.780/gang Kr 540/m 3 Kr 540/m 3 Kr /gang Kr 540/m 3 Dersom tøminga ikkje kan skje på grunn av manglande klargjering frå abonnenten si side, jamfør 13 i Kommunal forskrift for innsamling m.v. av hushaldningsavfall, tøming av slamavskiljarar, tette tankar m.v. og for gebyr for renovasjon og slamtøming, vert tøminga rekna som utført og ny tilkjøring vert rekna som ekstratøming

10 10 Vedlegg 1: Skilje mellom hushaldningsavfall og næringsavfall Dette vedlegget er henta frå Rapport nr. 9/2003 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering (direkte avskrift, difor bokmål) Avfall fra Vurdering Avfallskategori Studenthybler Hybelhus Hytter, fritidsbolig, utleiehytter Eldre- og trygdeboliger Boliger med service Internatboliger Campinghytter og utleiehytter med matservering Aldershjem Rehabiliteringsinstitusjoner Sykehjem Har normalt en lav grad av fellestjenester, f.eks lager studentene selv maten. Genererer iht Odelstingsproposisjonen og NBR-skjemaet husholdningsavfall. Det samme som for studenthybler vil gjelde andre hybelhus der bofunksjonen er det sentrale. Gjelder de med lav eller ingen grad av fellestjenester. Selv om hyttene leies ut hele eller deler av året er formålet å gi beboerne rom for hvile og anledning til matstell. Utleiehytter kan sammenlignes med studenthybler som iht Odelstingsprop. genererer husholdningsavfall. Eldre- og trygdeboliger er ofte på steder der det er noen grad av fellestjenester, men det anses at denne graden av fellestjenester er lav. F.eks vil det normalt ikke være felles matservering. Boligene vil kunne defineres som bolig iht NBR-skjemaet. Avfall herfra anses derfor som husholdningsavfall. Boliger med service er små boligenheter som er plassert i en bygning eller et bygningskompleks der det er mulighet for å få mat servert samt hjelp til ulike gjøremål. Dette vil etter NBR-skjemaet være definert som "bo- og servicesenter". Her tilbys liten grad av fellestjenester. Dette vil derfor generere husholdningsavfall. Internatboliger i tilknytning til en skole med felles matservering vil generere næringsavfall. Avfallet oppstår som en del av skolevirksomhetens tjenester. I følge NBRskjemaet vil dette sannsynligvis være "annen skolebygning eller bygning som har nær tilknytning til /tjener slike bygninger", dvs ikke bolig. Gjelder campinghytter, utleieleiligheter og -hytter som iht NBR-skjemaet er annet, der det er en viss grad av fellestjenester og matservering tilbys via en turistvirksomhet eller restaurant. Dette er pleieinstitusjoner der beboerne har tilbud om pleie og får mat servert. Som regel er dette i tilknytning til behandlingstilbud. Sykehjem er klart definert som "Annet" i NBR-skjemaet, mens aldershjem antageligvis vil kunne defineres som "Bo- og behandlingssenter". Avfall herfra kan derfor anses som næringsavfall. Husholdningsavfall Næringsavfall

renovasjonsforskrifta)

renovasjonsforskrifta) KOMMUNAL FORSKRIFT: Innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskiljarar, tette tankar m.v., og for gebyr for renovasjon og slamtømming (nedanfor kalla renovasjonsforskrifta) Forskrifta er gjeldande

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34

FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34 FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34 Kommunalt gebyrregulativ for kommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik. Forskrifta vert gjort

Detaljer

HANDTERING AV HUSHALDSAVFALL (Renovasjonsforskrift)

HANDTERING AV HUSHALDSAVFALL (Renovasjonsforskrift) HANDTERING AV HUSHALDSAVFALL (Renovasjonsforskrift) Forskrift gjeldande for følgjande kommunar Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord deltakarkommunar i Haugaland Interkommunale Miljøverk Februar 2009 Nynorsk

Detaljer

KOMMUNAL FØRESEGN FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLARAR, PRIVET, TETTE TANKAR, M.V. OG FOR AVFALLSGEBYR.

KOMMUNAL FØRESEGN FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLARAR, PRIVET, TETTE TANKAR, M.V. OG FOR AVFALLSGEBYR. ÅRDAL KOMMUNE KOMMUNALTEKNISKE TENESTER (Tlf. 57 66 51 15) KOMMUNAL FØRESEGN FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLARAR, PRIVET, TETTE TANKAR, M.V. OG FOR AVFALLSGEBYR. Vedteke av

Detaljer

FORSKRIFT OM TØMMING AV AVLØPSANLEGG OG BETALING AV GEBYR

FORSKRIFT OM TØMMING AV AVLØPSANLEGG OG BETALING AV GEBYR VOSS KOMMUNE Vedteken i kommunestyret 20.03.2014 sak 23/14 FORSKRIFT OM TØMMING AV AVLØPSANLEGG OG BETALING AV GEBYR Vedteke av: Voss kommune Arkivsak nr: 13/1337 Ikrafttreding: 01.01. 2014 Heimel: Forskrifta

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 18.12.2014 nr. 1979 Forskrift

Detaljer

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2017 med ein auke på 4 %, slik forskrifta går fram av denne saka.

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2017 med ein auke på 4 %, slik forskrifta går fram av denne saka. RENOVASJONSGEBYR FOR 2017 Gebyrforskrifta for 2017 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2016, men med tillegg i gebyrsatsane på 4 %. Det er eit par endringar i teksten, og desse framgår i kursiv.

Detaljer

MØTEBOK 21/15 SOS RENOVASJONSGEBYR FOR 2016

MØTEBOK 21/15 SOS RENOVASJONSGEBYR FOR 2016 RENOVASJONSGEBYR FOR 2016 Gebyrforskrifta for 2016 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2015, men med tillegg i gebyrsatsane på 2,5 %. Det er eit par endringar i teksten, og desse framgår i kursiv.

Detaljer

MØTEBOK. Gebyrforskrifta for 2018 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2017, men med tillegg i gebyrsatsane på 6,5 %.

MØTEBOK. Gebyrforskrifta for 2018 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2017, men med tillegg i gebyrsatsane på 6,5 %. RENOVASJONSGEBYR FOR 2018 Gebyrforskrifta for 2018 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2017, men med tillegg i gebyrsatsane på 6,5 %. Auke i renovasjonsgebyret skuldast mellom anna høg kostnadsvekst

Detaljer

Forskrift for hushaldsavfall i Skodje kommune, Møre og Romsdal

Forskrift for hushaldsavfall i Skodje kommune, Møre og Romsdal SKODJE KOMMUNE Forskrift for hushaldsavfall i Skodje kommune, Møre og Romsdal Fastsett av Skodje kommunestyre 24.04.07, i sak 13/07 med heimel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureiningar og om

Detaljer

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2015 med ein auke på 3%, slik forskrifta går fram av denne saka.

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2015 med ein auke på 3%, slik forskrifta går fram av denne saka. RENOVASJONSGEBYR FOR 2015 Gebyrforskrifta for 2015 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2014, men med tillegg i gebyrsatsane på 3 %. (Det var ingen endring i gebyra frå 2013 til 2014). Styret vedtek

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Forskrifta gjeld og eigedomar der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordninga, jfr. pkt. 4.2.

Forskrifta gjeld og eigedomar der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordninga, jfr. pkt. 4.2. Kommunal forskrift for Eidfjord kommune, Granvin herad, Jondal kommune, Ullensvang herad, Ulvik herad og Voss kommune om INNSAMLING MV. AV HUSHALDNINGSAVFALL Fastsett med heimel i lov av 13.mars 1981 nr

Detaljer

HUSHALDSAVFALL. Forskrift for deltakarkommunar i Haugaland Interkommunale Miljøverk. Forslag til behandling i følgjande kommunar:

HUSHALDSAVFALL. Forskrift for deltakarkommunar i Haugaland Interkommunale Miljøverk. Forslag til behandling i følgjande kommunar: HANDTERING AV HUSHALDSAVFALL Forskrift for deltakarkommunar i Haugaland Interkommunale Miljøverk Forslag til behandling i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord November 2007 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHALDNINGSAVFALL OG SLAMTØMING

FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHALDNINGSAVFALL OG SLAMTØMING FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHALDNINGSAVFALL OG SLAMTØMING KAPITTEL 1: HEIMEL OG GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE Denne forskrifta er vedteken i kommunane: Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal,

Detaljer

Forskrift gitt med heimel i lov om vern mot forureining og om avfall (forureiningslova) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85.

Forskrift gitt med heimel i lov om vern mot forureining og om avfall (forureiningslova) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Forskrift gitt med heimel i lov om vern mot forureining og om avfall (forureiningslova) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innleiande krav 1 Formål og verkeområde for forskrifta

Detaljer

Forskrift om handtering av avfall frå hushald I kraft frå 1. mars 2014

Forskrift om handtering av avfall frå hushald I kraft frå 1. mars 2014 Forskrift om handtering av avfall frå hushald I kraft frå 1. mars 2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Renovasjonsforskrifter for Volda og Ørsta kommunar Kommunale forskrifter for handsaming m. v. av avfall og slamtøming.

Renovasjonsforskrifter for Volda og Ørsta kommunar Kommunale forskrifter for handsaming m. v. av avfall og slamtøming. ØRSTA KOMMUNE Renovasjonsforskrifter for Volda og Ørsta kommunar Kommunale forskrifter for handsaming m. v. av avfall og slamtøming. Vedteke av Volda kommunestyre og Ørsta kommunestyre den 30.05.2013 i

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Arkivsak: 2015/604-1 Arkiv: M53 Saksbehandlar: Per Dagsgard Dato: 21.07.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 36/15 Miljø- og næringsutvalet 03.09.2015 Ny forskrift

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHALDSAVFALL OG SLAM I ÅLESUNDREGIONEN.

FORSKRIFT OM HUSHALDSAVFALL OG SLAM I ÅLESUNDREGIONEN. FORSKRIFT OM HUSHALDSAVFALL OG SLAM I ÅLESUNDREGIONEN. Fastsett av kommunestyret i: Giske Haram Norddal Sandøy Skodje Stordal Stranda Sula Sykkylven Vestnes Ørskog Ålesund Forskrifta er vedteke med heimel

Detaljer

Forskrift om husholdningsavfall i Sula kommune

Forskrift om husholdningsavfall i Sula kommune Forskrift for hushaldsavfall i xxxx kommune 1 Forskrift om husholdningsavfall i Sula kommune Fastsett av Sula kommunestyre 13.03.08 med heimel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureiningar og om

Detaljer

Page 1 of 7 Forskrift for avfallsbehandling, Ål kommune, Buskerud. Dato FOR-2005-02-17-854 Publisert II 2005 hefte 4 Ikrafttredelse 11.08.2005 Sist endret FOR-2012-12-20-1459 Endrer Gjelder for Ål kommune,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.25 PDF-versjon 15. november 2017 31.08.2017 nr. 1618 Forskrift

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Saksnr. Løpenr. Sakshandsamar Dato 2013/721 6579/2015 HO 10.06.2015 FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Ulstein kommunestyre K-sak 0095/03 - den 18.12.2003 i medhald av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Forskrift om tømming av avlaupsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr, Hemsedal kommune, Buskerud.

Forskrift om tømming av avlaupsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr, Hemsedal kommune, Buskerud. Forskrift om tømming av avlaupsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr, Hemsedal kommune, Buskerud. KAP 1. GENERELLE VEDTAK 1.1 Føremål Forskrifta har som føremål å sikre miljømessig,

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall

Forskrift for husholdningsavfall Forskrift for husholdningsavfall For kommunene: Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Tilsluttet: Interkommunalt Renovasjonsselskap for Midt- og Aust-Telemark (IRMAT AS) Lovhjemmel: Fastsatt av kommunestyrene

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE Vedteke i Leikanger kommunestyre den 18.desember 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

RYFYLKE MILJØVERK IKS

RYFYLKE MILJØVERK IKS RYFYLKE MILJØVERK IKS UTKAST TIL REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT 2014 Innhald 1 Mål for avfallssektoren... 2 2 Verkeområde... 2 3 Definisjonar... 2 4 Kommunal innsamling av avfall... 4 5 Kommunal tøming av

Detaljer

Forskrift om innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustader i Fjell kommune

Forskrift om innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustader i Fjell kommune Forskrift om innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustader i Fjell kommune Denne forskrifta er vedteken av kommunestyret i Fjell kommune den 16.06.05 med heimel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Førde bystyre den 17.12.09 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om begrensing av forurensinger, av 1. juli 2004, sist endra

Detaljer

UTKAST TIL REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT.

UTKAST TIL REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT. RENNESØY KOMMUNE UTKAST TIL REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT. Innhald 1 Mål for avfallssektoren... 1 2 Verkeområde... 2 3 Definisjonar... 2 4 Kommunal innsamling av avfall... 4 5 Kommunal tøming av slam...

Detaljer

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014 1 Vedlegg nr. I:\avd for kommunaltekniske tjenester\var-gebyrer\slamforskrift og gebyrregulativ 2014.doc Dato: 00.00.13 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIV FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

Detaljer

REVIDERING AV AVFALLSFORSKRIFTA

REVIDERING AV AVFALLSFORSKRIFTA Ål kommune Arkivsak-dok. 16/02450-1 Saksbehandler Svein Furuhaug Saksgang Sektorutval for teknisk, næring og ressurs Kommunestyret REVIDERING AV AVFALLSFORSKRIFTA Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg:

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune Heimel: Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 2 og forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forureiningsforskrifta)

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

Slamforskrift. for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune

Slamforskrift. for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune Slamforskrift for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Formål Formålet med forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved avløpsanlegg, slik at forurensning

Detaljer

Slamforskrift. Grimstad Kommune

Slamforskrift. Grimstad Kommune Grimstad Kommune Slamforskrift Vedtatt av Grimstad kommunestyre den 21.11.11 med ikrafttreden 01.01.12. Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Detaljer

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015.

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS Torvmyrane 29 6160 Hovdebygda Volda Kommune Rådhuset 6100 Volda Dykkar ref: Vår ref: PB Dato: 24.10.14 SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Vi

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

GEBYRREGULATIV TEKNISKE TENESTER OSTERØY KOMMUNE 2018

GEBYRREGULATIV TEKNISKE TENESTER OSTERØY KOMMUNE 2018 Osterøy kommune Politisk-adm.sekretariat GEBYRREGULATIV TEKNISKE TENESTER OSTERØY KOMMUNE 2018 Regulativet vart vedteke av Osterøy Heradstyre 13.12.17, sak 070/17, og gjeld frå 01.01.2018 - Vatn og avlaup

Detaljer

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift)

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) Forskrift gjeldende for følgende kommuner Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord deltakerkommuner i Haugaland Interkommunale Miljøverk Februar 2009

Detaljer

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Forskrift Tittel: FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av: Kommunestyret Sak nr.: 114/12 Ikrafttredelse: 01.01.2013 Hjemmel: Lov av 13.

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

Vass- og avløpsavgifter

Vass- og avløpsavgifter TIME KOMMUNE Vass- og avløpsavgifter Forskrift av 1. mars 2009 - Time kommune www.time.kommune.no TIME KOMMUNE Innhaldsoversikt Vedtak Vedtatt av Time kommunestyre den 28.04.2009 med heimel i lov av 31.

Detaljer

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR I. GENERELT... 1 1 FØREMÅLET MED FØRESEGNA... 2 2 VERKEOMRÅDET FOR FØRESEGNA... 2 3 DEFINISJONAR... 2 II. VASS- OG AVLAUPSGEBYR... 3 4 GEBYRTYPER... 3 5 EINGONGSGEBYR FOR

Detaljer

Forskrifter Utskriftsvenleg versjon Gebyrforskrifter til forskriftene

Forskrifter Utskriftsvenleg versjon Gebyrforskrifter til forskriftene Forskrifter Utskriftsvenleg versjon Gebyrforskrifter til forskriftene FORSKRIFT FOR HUSHALDNINGSAVFALL OG SEPTIK I DESSE KOMMUNANE. Vedteken av Fyresdal kommunestyre sak. 048-05 den 27.10.2005 Vedteken

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE FØRESEGN OM VATN - OG AVLAUPSGEBYR

NORDDAL KOMMUNE FØRESEGN OM VATN - OG AVLAUPSGEBYR NORDDAL KOMMUNE FØRESEGN OM VATN - OG AVLAUPSGEBYR Norddal kommunestyre har i møte den xx.xx.xx, sak xx/xx, vedteke føresegn om vass- og avløpsgebyr for Norddal kommune i medhald av 3 i Lov om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I KVINNHERAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I KVINNHERAD KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I KVINNHERAD KOMMUNE Vedteken i Kvinnherad kommunestyre den XX.XX.20XX i medhald av: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 2012 03 16 12. Forureiningsforskrifta av

Detaljer

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Fastsatt 15.12.2016 Gjelder fra 01.01.2017 Gjelder for Erstatter Hvaler kommune, Østfold Tidligere renovasjonsforskrift av 07.11.1990 hvor slam

Detaljer

FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL

FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL KAPITTEL 1 HEIMEL OG GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE Denne forskrifta er vedteken i Austrheim kommune (28.06.00), Fedje kommune (05.10.00), Gulen kommune (22.06.00), Lindås

Detaljer

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og Page 1 of 5 FOR 2004-06-24 nr 1211: Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud. DATO: FOR-2004-06-24-1211

Detaljer

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. Forskriften

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. august 2017 kl. 13.25 PDF-versjon 29. august 2017 26.06.2017 nr. 1226 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 10. august 2017 27.06.2017 nr. 1167 Forskrift om

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SIMAS IKS

SELSKAPSAVTALE FOR SIMAS IKS SELSKAPSAVTALE FOR SIMAS IKS 1. SIMAS IKS (Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS) er eit interkommunalt selskap, eigd av kommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal,

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser Forslag til lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg o.l., samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark Kapitteloversikt: Kapittel

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER Renovasjonsforskrift vedtatt av kommunestyret i sak 94 Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHALDSAVFALL OG SLAM I ÅLESUNDREGIONEN.

FORSKRIFT OM HUSHALDSAVFALL OG SLAM I ÅLESUNDREGIONEN. FORSKRIFT OM HUSHALDSAVFALL OG SLAM I ÅLESUNDREGIONEN. Fastsett av kommunestyret i: Giske xx.xx.2013 Haram xx.xx.2013 Norddal xx.xx.2013 Sandøy xx.xx.2013 Skodje xx.xx.2013 Stordal xx.xx.2013 Stranda xx.xx.2013

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR

LOKAL FORSKRIFT FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR NAUSTDAL KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i kommunestyresak xx/15 den xx.xx.2015 med heimel i 5 i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012, og forskrift om begrensing

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

Lokal forskrift om tømming av slamanlegg, Øygarden kommune, Hordaland

Lokal forskrift om tømming av slamanlegg, Øygarden kommune, Hordaland Teknisk drift og service Lokal forskrift om tømming av slamanlegg, Øygarden kommune, Hordaland Heimel: Fastsett av Øygarden kommunestyre dd. mm.år 2016 med heimel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. oktober 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.05.2017 nr. 1576 Forskrift

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anny Bastesen FA - M50 17/2800 Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS 29.11.2017 Kommunestyret PS Renovasjonsgebyr 2018 Vedlegg: NGIR - vedtak i representantskapsmøte

Detaljer

Kap. I. Generelle bestemmelser

Kap. I. Generelle bestemmelser Kap. I. Generelle bestemmelser 1.Forskriftens virkeområde Forskrifta gjelder tømming av slam fra renseanlegg, mindre renseanretninger som minirenseanlegg og slamavskillere, samt gråvannsanlegg. Forskrifta

Detaljer

Lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr for Modalen kommune

Lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr for Modalen kommune Side 1 av 6 Lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr for Modalen kommune Med verknad frå: 01.01.2018 Gjeld for Modalen kommune Heimel: l LOV-2002-06-14-20, FOR-2015-12-17

Detaljer

Forskrift om vatn- og avløpsgebyr

Forskrift om vatn- og avløpsgebyr Forskrift om vatn- og avløpsgebyr Hemsedal kommune Buskerud Vedtatt av Hemsedal kommunestyre sak 143/07 den 13.12.07 KAP. 1. GENERELLE BESTEMMINGAR...3 1.1 Formål...3 1.2 Virkeområde...3 1.3 Definisjonar...3

Detaljer

LEIGEAVTALE. Voss krisesenter skal nytta bustaden som krisesenter fram til xx.xx.201x

LEIGEAVTALE. Voss krisesenter skal nytta bustaden som krisesenter fram til xx.xx.201x Voss kommune Ikkje off., Ofl 13, jfr. fvl. 13.1 LEIGEAVTALE Mellom utleigar: Voss kommune og leigetakar: er det den xx.xx.2011 teikna leigeavtale om bustad med adresse: Voss krisesenter skal nytta bustaden

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE.

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE. FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret den 28.05.2002 i medhald av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr av 10.

Detaljer

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE ÅR 2015 vedtatt i kommunestyret den 16.12.2014 med iverksetting frå 01.01.2015. Rammer for utrekning av gebyr Gebyra skal ikkje overstige kommunen sine

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG OG OM REGULERING AV FEIEGEBYR I HAREID KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG OG OM REGULERING AV FEIEGEBYR I HAREID KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG OG OM REGULERING AV FEIEGEBYR I HAREID KOMMUNE Lovheimel: heimel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farleg stoff

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Det bør komme tydeleg fram at ordninga vert erstatta med mogelegheit for mindre avfallsbehaldarar og gjennom det lågare gebyr?

Det bør komme tydeleg fram at ordninga vert erstatta med mogelegheit for mindre avfallsbehaldarar og gjennom det lågare gebyr? Vedlegg: 2 Merknader til fråsegn frå Luster kommune 1. Kommentar til følgjebrev Frådrag for einslege går ut Det bør komme tydeleg fram at ordninga vert erstatta med mogelegheit for mindre avfallsbehaldarar

Detaljer

Kommunal forskrift for. Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR) sitt arbeid i kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Kommunal forskrift for. Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR) sitt arbeid i kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein Kommunal forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR) sitt arbeid i kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein Denne forskrifta erstattar tidlegare forskrift for SSR frå 2006. Forskrifta er vedteke

Detaljer

SANDØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR. Vedteke av Sandøy Kommunestyre i møte , K.sak 038/02, gjeldande frå

SANDØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR. Vedteke av Sandøy Kommunestyre i møte , K.sak 038/02, gjeldande frå SANDØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR Vedteke av Sandøy Kommunestyre i møte 12.12.02, K.sak 038/02, gjeldande frå 01.01.2003 I GENERELT Sandøy kommune sine abonnentar betalar for vass- og avløpstenester

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

Renovasjonsforskrift for kommunene:

Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Vedtatt i: Alstahaug Kommunestyre: 30.09.15

Detaljer

KAP 1. GENERELLE BESTEMMELSER

KAP 1. GENERELLE BESTEMMELSER Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr, Gol kommune, Buskerud. Dato FOR-2004-07-01-1862 Publisert II 2005 hefte 1 Ikrafttredelse 13.02.2005 Sist

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr 1 Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr Fastsatt av Agdenes Kommunestyre 15.12.2010 i sak 59/10 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i

Detaljer

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Meland kommune NNT Postboks 79 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 www.meland.kommune.no www.nordhordlandskart.no 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl

Detaljer