IFRS Eksempelregnskap 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS Eksempelregnskap 2012"

Transkript

1 IFRS Eksempelregnskap 2012 Hold deg oppdatert

2 Ny regnskapsstandard for oppkjøp *connectedthinking PricewaterhouseCoopers IFRS and corporate governance publications and tools 2012/13 IFRS technical publications IFRS 3R - Hvordan påvirkes bunnlinjen?* Manual of accounting IFRS 2012 Global guide to IFRS providing comprehensive practical guidance on how to prepare financial statements in accordance with IFRS. Includes hundreds of worked examples and extracts from company reports. The 2013 edition is expected in Dec Manual of accounting Financial instruments 2012 Comprehensive guidance on all aspects of the requirements for financial instruments accounting. Detailed explanations illustrated through worked examples and extracts from company reports. The 2013 edition is expected in Dec Årsrapportundersøkelsen PwC har gjennomgått årsrapportene til en rekke børsnoterte foretak og har undersøkt i hvilken grad foretakene etterlever opplysningskravene som følger av IFRS. En praktisk guide til segmentrapportering. Segmentrapportering skal fremover baseres på foretakets interne ledelsesrapportering. Publikasjonen tar for seg de vesentlige kravene og gir innspill på praktiske utfordringer i implementeringsfasen. IFRS 3R - Hvordan påvirkes bunnlinjen? Hensikten med denne publikasjonen er å hjelpe de som skal ta avgjørelser og utarbeide regnskap å kommunisere konsekvensene av et oppkjøp. IFRS 3 må brukes for regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere. Segment reporting - an opportunity to explain the business Six-page flyer explaining high-level issues for management to consider when applying IFRS 8, including how the standard will change reporting and what investors want to see. Pit Stop PwC PitStop er en kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon, nyheter og andre forhold som vurderes som viktig for neste kvartalsrapport eller årsregnskapet. Målgruppen er store og mellomstore foretak. IFRS news Monthly newsletter focusing on the business implications of the IASB s proposals and new standards. Subscribe by ing Illustrative interim financial information for existing preparers Illustrative information, prepared in accordance with IAS 34, for a fictional existing IFRS preparer. Includes a disclosure checklist and IAS 34 application guidance. Questions and answers on impairment of nonfinancial assets in the current crisis Provides practical guidance on impairment indicators to look out for, timing of impairment tests, suggestions on how to do an impairment test in volatile markets and what disclosures are critical to the market and regulators in the current environment. A practical guide to share-based payments Answers the questions we have been asked by entities and includes practical examples to help management draw similarities between the requirements in the standard and their own share-based payment arrangements. November A practical guide to new IFRSs for page guide providing high-level outline of the key requirements of new IFRSs effective in 2012, in question and answer format. IFRS disclosure checklist 2012 Outlines the disclosures required by all IFRSs published up to October Styreboken 2012 Styreboken er et lettfattelig hefte som PwC gir ut til deltakere på det årlige styreseminaret. Boken inneholder oversikt over regelverk og rapportering som et styre må forholde seg til samt en del praktiske tips som kan være nyttige i et styremedlems hverdag. Only available in electronic format. To download visit

3 IFRS Eksempelregnskap 2012 Introduksjon Hvordan bruke publikasjonen Hjelpemidler som kan sikre et kvalitativt godt konsernregnskap Tilpasninger til ditt konsern Norske tilleggskrav Del I Konsernregnskap 2012 Footsy & Co ASA Inkluderer Årsregnskap Revisjonsberetning Erklæring fra styret og daglig leder Krav til redegjørelse for foretaksstyring Inkluderer ikke Årsberetning Årsregnskap for morselskapet Andre deler av en årsrapport på Oslo Børs Del II Vedlegg Alternative oppstillingsplaner (vedl. I) Norske tilleggsnoter (vedl. II) Områder som ikke er illustrert i konsernregnskapet til Footsy & Co ASA (vedl. III) Vedtatte nye IFRS krav, ikke pliktige for 2012 (vedl. IV) IAS19 (revidert) Ansatteytelser (etter bortfall av korridor m.v)( vedl. V) PricewaterhouseCoopers Dronning Eufemias gate 8 Postboks 748 Sentrum 0106 Oslo Tlf: 02316

4 Introduksjon Publikasjonens del I inneholder et eksempel på konsernregnskap utarbeidet etter IFRS og er ment å være en realistisk fremstilling for det fiktive konsernet Footsy & Co ASA som har anvendt IFRS i flere år. Regnskapet er basert på standarder og fortolkninger som er obligatoriske for regnskapsår som starter 1. januar 2012 eller senere. PwC har utarbeidet kommentarseksjoner markert i grå bokser - for å forklare detaljer knyttet til presentasjonen av flere av de krevende områder. Kommentarseksjoner er utarbeidet for presentasjon av resultatregnskap, utvidet resultat (other comprehensive income), balanse, egenkapitaloppstilling, kontantstrømoppstilling, sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene (note 2), finansiell risikostyring (note 3) og norske tilleggsnoter (Del II vedlegg III). Oppstillinger som er vesentlig endret siden 2011-utgaven er markert i rosa bokser. Publikasjonen er en oversettelse av PwCs engelskspråklige publikasjon Illustrative IFRS consolidated financial statements for 2012 year ends. Eksempler på årsregnskap tilpasset utvalgte bransjer finnes i PwCs øvrige publikasjoner i Illustrative -serien (Bank, Insurance, Investment property og Investment funds). Vi har også et eksempel på en delårsrapport under IFRS. Disse finner du på våre websider Du kan også henvende deg til Karoline Norill, epost: eller din kontaktperson i PwC. For førstegangsrapporterende viser vi til IFRS 1 og våre tilknyttede publikasjoner på nettsidene våre. Tilpasning til ditt konsern Vi har forsøkt å utarbeide et realistisk konsernregnskap. Ikke alle poster vil være aktuelle for ditt konsern og enkelte poster som kan være nødvendige for ditt konsern er ikke tatt med i dette eksempelregnskapet. I del II er det vist alternative oppstillingsplaner, flere regnskapsprinsipper og eksempler på noteopplysninger. Eksempelregnskapet er ikke ment som en erstatning for å lese standardene med tilhørende veiledninger og fortolkninger. Det er heller ikke ment å erstatte de faglige vurderinger som må gjøres ved utarbeidelsen av et regnskap. Avhengig av omstendighetene kan det være nødvendig å medta ytterligere opplysninger eller foreta justeringer for å sikre en dekkende fremstilling (fair presentation) i henhold til IFRS. Ved utarbeidelse av IFRS-regnskaper anbefaler vi å bruke 2012-versjonen av Automated Disclosure Checklist (vår automatiske sjekkliste) som kan bestilles på websiden adc.pwc.com alternativt bruker du vår publikasjon IFRS Disclosure Checklist Sistnevnte kommer i november og du finner den på våre websider Du kan også henvende deg til Karoline Norill, epost: eller din kontaktperson i PwC. Norske tilleggskrav Eksempelregnskapet dekker de krav som følger av IFRS. Andre opplysninger som følger av regnskapsmessige krav er nødvendige for å overholde norske lover, forskrifter og anbefalinger. Dette gjelder særnorske krav i regnskapsloven, verdipapirhandelloven og i forskrifter og krav fra eksempelvis Finansdepartementet, Finanstilsynet og Oslo Børs. Norske foretak som avlegger konsernregnskap etter IFRS er underlagt det meste av kapittel 1 i regnskapsloven, noen bestemmelser i kapittel 7 og hele kapittel 8, 9 og 10. Norske opplysningskrav som må ivaretas for at konsernregnskapet for 2012 skal være avlagt etter regnskapsloven (RL) er: Årsberetning etter RL 3-3a/ 3-3; vi har ikke tatt inn noen mal eller eksempel på dette. Noteopplysninger for store og øvrige foretak etter RL 7-15 (unntatt 4. og 5. ledd), 7-18, 7-26, 7-27, 7-30, 7-30a, 7-31, 7-31a, 7-31b og Mal for norske tilleggsnoter finner du i del II Vedlegg III. Disse bør integreres der de best hører hjemme i notestrukturen PwC 1

5 i ditt konsernregnskap. For å hjelpe til med integreringen har vi i de aktuelle IFRS-notene i Del I henvist til de relevante norske tilleggsnotene, markert i røde bokser. Det er krav til en egen erklæring fra styret og daglig leder om at årsregnskapet og beretningen gir et rettvisende bilde (verdipapirhandelloven 5-6 nr.3). I del I har vi omtalt dette nærmere rett etter revisjonsberetningen og gitt et eksempel på hvordan denne kan lyde. Videre krever Oslo Børs en omtale av selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance). 3-3b i regnskapsloven benevner dette Redegjørelse om foretaksstyring. I del I har vi omtalt dette nærmere rett etter erklæringen fra styret og daglig leder. Redegjørelsen skal være en del av årsberetningen eller gis som eget dokument som det henvises til i årsberetningen. Norske foretak notert på Oslo Børs må også publisere selskapsregnskapet for morselskapet sammen med konsernregnskapet. Vi har ikke med eksempel på dette. Et fåtall bruker full IFRS i morselskapets regnskap. Det brukes enten norsk god regnskapsskikk eller forenklet IFRS. Format IFRS åpner for å velge mellom artsinndelt og funksjonsinndelt resultatregnskap basert på hva som er mest relevant. Footsy & Co ASA har valgt å presentere resultatregnskapet etter funksjon og eksempelregnskapets noter er basert på funksjonsinndeling. Resultatregnskap etter art er vist i del II vedlegg II. Når det benyttes artsinndeling, er enkelte setninger i notene ikke relevante og må derfor utelates. Footsy & Co ASA viser utvidet resultat (other comprehensive income) i separat oppstilling. Én samlet resultatoppstilling inklusive utvidet resultat er vist i Del II Vedlegg II. Egenkapitalen er spesifisert på fire linjer i balansen. Øvrig forklaring på hva egenkapitalen består av fremgår av egen oppstilling for endringer i egenkapitalen og av notene. Norske foretak kan bruke begreper fra regnskapslovens oppstillingsplan, aksjelovenes fondsbetegnelser eller tidligere årsrapporter avlagt i samsvar med norske regnskapsstandarder. Vi har foreløpig ikke innarbeidet aksjelovenes bestemmelser om egenkapitalbinding i form av fond for vurderingsforskjeller eller fond for urealiserte gevinster. Rapporteringskrav for utenlandske selskaper på Oslo Børs Rapporteringsreglene for utenlandske selskaper notert på Oslo Børs er omfattende og kompliserte og avhenger blant annet av hvilket land som defineres som hjemstaten etter verdipapirhandelloven. For ytterligere opplysninger om rapporteringskravene for utenlandske selskaper notert på Oslo Børs viser vi til publikasjoner på Der finner du en oversiktsartikkel om emnet i Mentor nr. 1, 2011 samt i en fyldigere publikasjon ved navn Finansiell rapportering for utenlandske selskaper notert på Oslo Børs. Du kan også henvende deg til Svein A. Andresen, tlf , epost: eller din kontaktperson i PwC. Faglig redaksjon Faglig ansvarlige for årets publikasjon på norsk er Bjørn Einar Strandberg og Lori Wheeler Næss. Redaksjonen setter pris på å få kommentarer eller behov for rettelser av feil som man aldri helt kan unngå. Send disse til Oslo, oktober 2012 Redaktør norsk utgave Bjørn Einar Strandberg PwC 2

6 Forkortelser/henvisninger IFSRS1p37 = International Financial Reporting Standard [nummer], paragraf nummer. 7p22 = International Accounting Standard [nummer], paragraf nummer. SIC-15p5 = Standing Interpretations Committee [nummer], paragraf nummer. DV = Disclosure Voluntary. Noteinformasjonen anbefales, men er ikke et krav. Den representerer således beste praksis. RL = Regnskapsloven ASAL = Allmennaksjeloven Del I Konsernregnskap 2012 Footsy & Co ASA Konsolidert resultat funksjonsinndelt 6 Konsolidert totalresultat separat oppstilling 9 Konsolidert balanse 14 Endringer i konsernets egenkapital 18 Konsolidert kontantstrøm 21 Noter til konsernregnskapet 24 1 Generell informasjon 24 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Rammeverk for regnskapsavleggelsen Konsolidering og investering i tilknyttede selskaper Segmentrapportering Omregning av fremmed valuta Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) holdt for salg Finansielle eiendeler Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og forpliktelser Verdifall på finansielle eiendeler Derivater og sikring Varer Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter Aksjekapital og overkurs Leverandørgjeld Lån Lånekostnader Sammensatte finansielle instrumenter Betalbar og utsatt skatt Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte Aksjeverdibasert avlønning Avsetninger Inntektsføring Renteinntekter Inntekt fra utbytte Leieavtaler Utbytte Særskilte poster 40 3 Finansiell risikostyring Finansielle risikofaktorer Kapitalforvaltning Vurdering av virkelig verdi 48 PwC 3

7 4 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Viktige regnskapsestimater og antagelser/forutsetninger Viktige skjønnsmessige vurderinger ved anvendelse av enhetens regnskapsprinsipper 56 5 Segmentinformasjon 57 6 Særskilte poster 61 7 Andre inntekter 61 8 Andre (tap) / gevinster 62 9 Kostnader etter art (hvis funksjonelt resultatregnskap) 62 10a Lønnskostnader 63 10b Gjennomsnittlig antall ansatte 63 10c Godtgjørelse revisor Finansinntekter og -kostnader Investeringer i tilknyttede selskaper Skattekostnad Resultat pr. aksje Netto valutagevinster (-tap) Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler 72 18a Finansielle instrumenter etter kategori 75 18b Kredittverdighet i finansielle eiendeler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Derivater Kundefordringer og andre fordringer Varer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Eiendeler klassifisert som holdt for salg og avviklet virksomhet Aksjekapital og overkurs Aksjeverdibasert avlønning Opptjent egenkapital Annen egenkapital - ikke resultatført Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Lån Utsatt skatt Pensjoner og lignende forpliktelser Utbytte pr. aksje Andre avsetninger for forpliktelser Kontantstrøm fra driften Betingede forpliktelser Andre forpliktelser Virksomhetssammenslutning Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere Nærstående parter Hendelser etter balansedagen 115 Revisors beretning 118 Erklæring fra styret og daglig leder 120 Redegjørelse for foretaksstyring (tidligere eierstyring og selskapsledelse) 121 PwC 4

8 Del II Vedlegg Ledelsens beretning (Management Commentary) regler fra IOSCO og IASB - ikke oversatt Representerer vedlegg I i engelsk versjon. Vedlegg I Alternative oppstillingsplaner med tilhørende noter Konsolidert resultat artsinndelt Konsolidert resultat (comprehensive income) funksjonsinndelt samlet oppstilling Konsolidert kontantstrøm direkte metode (alternativ til indirekte metode) 128 Vedlegg II Norske tilleggsnoter som ikke er inkludert i Del I Tilleggsnote 10a Ytelser til ledende personer Tilleggsnote 10b Antall årsverk Tilleggsnote 10c Godtgjørelse til revisor Tilleggsnote 12 Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Tilleggsnote 23 Aksjer og andeler i andre selskaper Tilleggsnote 26 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Tilleggsnote 27 og 10a Opsjoner og aksjer Tilleggsnote 33 Pensjoner Tilleggsnote 39 Datterselskap Tilleggsnote 41 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere og deres nærstående 138 Vedlegg III Regnskapsprinsipper og noteopplysninger for områder som ikke er illustrert i konsernregnskapet 139 til Footsy & Co ASA 1 Biologiske eiendeler Anleggskontrakter Eiendeler tilknyttet utvinning av olje og gass ikke oversatt Finansielle garantikontrakter Leieavtaler regnskapsføring hos utleier Offentlige tilskudd Felleskontrollert virksomhet Inntektsføring: Salgstransaksjoner med flere elementer Bonusprogrammer Utstedte salgsopsjoner til ikke-kontrollerende eiere Omregning av fremmed valuta ved helt eller delvis salg av utenlandsk virksomhet Aksjeverdibasert avlønning endring og oppgjør av avtale 153 Vedlegg IV Vedtatte nye IFRS krav, ikke pliktige for 2012 ikke oversatt 154 Vedlegg V IAS 19 (R) Ansatteytelser. Eksempel på ny prinsippbeskrivelse og note etter bortfall av korridorløsningen bl.a. 155 Vedlegg VI IFRS 9 Finansielle instrumenter ikke oversatt 164 Vedlegg VII IFRS 10, 11 og 12 ikke oversatt 164 Vedlegg VIII IFRS 13 Fair value measurement ikke oversatt 164 Vedlegg IX IAS 1 (endring) Kategorisering av utvidet resultat ikke oversatt 164 PwC 5

9 Konsolidert resultat funksjonsinndelt 1p10b, 81b 1p113, 1p38 Note 1p82a Salgsinntekter p99, 103 Solgte varers kost 6 (77 366) (46 682) Bruttofortjeneste p99, 103 Salgs- og markedsføringskostnader (52 529) (21 213) 1p99, 103 Administrative kostnader (29 895) (10 426) 1p99, 103 Andre inntekter p85 Netto andre (tap)/gevinster 8 (90) 63 1p85 Driftsresultat p85 Finansinntekter p82b Finanskostnader 11 (8 173) (12 197) 1p85 Netto finanskostnader 11 (6 443) (10 588) 1p82c Andel resultat i tilknyttede selskaper p85 Resultat før skattekostnad p82d, 12p77 Skattekostnad 13 (14 611) (8 670) 1p85 Årsresultat fra videreført virksomhet IFRS5p33a Årsresultat fra avviklet virksomhet p82f Årsresultat Årsresultatet tilordnes: 1p83a ii Aksjonærene i morselskapet p83a i Ikke-kontrollerende eierinteresser p Opplysning om driftsresultat i resultatregnskapet er ikke obligatorisk etter IAS 1, men er tillatt og dette anses som vanlig praksis i Norge. 2 Ikke-kontrollerende eierinteresser har ingen andel av avviklet virksomhet. 3 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. PwC 6

10 Resultat pr. aksje som er tilordnet aksjonærene i morselskapet (NOK pr. aksje) Resultat pr. aksje 33p66 Fra videreført virksomhet 14 1,31 0,76 33p68 Fra avviklet virksomhet 1 0,01 0,01 33p66 Fra årsresultatet 1,32 0,77 Utvannet resultat pr. aksje 33p66 Fra videreført virksomhet 14 1,18 0,71 33p68 Fra avviklet virksomhet 0,01 0,01 33p66 Fra årsresultatet 1,19 0,72 Note 1 til 42 er en integrert del av konsernregnskapet. 1 Resultat pr. aksje for avviklet virksomhet kan alternativt opplyses i note PwC 7

11 Konsolidert totalresultat Note Årsresultat p82g Poster i utvidet resultat: Verdiregulering tomter og bygninger IFRS7p20a ii Verdiregulering finansielle eiendeler tilgjengelig for salg IFRS3p59 Omklassifisering av verdiregulering Your Shoes Group 29,39 (850) 1p82h Andel utvidet resultat tilknyttede selskaper 29 (86) 91 19p93B Estimatavvik pensjonsordninger 28,33 (494) Endring i skattesats virkning på skatt tilknyttet utvidet resultat 13 (10) IFRS7p23c Kontantstrømsikringer (3) Sikring av utenlandske nettoinvesteringer 29 (45) 40 21p52b Omregningsdifferanser (1 111) Årets utvidede resultat 1 etter skatt Årets totalresultat Totalresultatet tilordnes: 1p83b ii Aksjonærene i morselskapet p83b i Ikke-kontrollerende eierinteresser Årets totalresultat Beløp tilordnet aksjonærene i morselskapet stammer fra: Videreført virksomhet IFRS5p33d Avviklet virksomhet Postene i utvidet resultat er etter skatt. Spesifikasjon av tilhørende skattekostnad er vist i note 13. Note 1 til 42 er en integrert del av konsernregnskapet. 1 Other comprehensive income er det engelske begrepet. Norsk forskriftstekst benytter Andre inntekter og kostnader. 2 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. PwC 8

12 Kommentarer Konsolidert resultat og utvidet konsolidert resultat I det følgende har vi kommentert noen av de sentrale delene av IAS 1 Presentasjon av finansregnskap, og andre krav som påvirker oppstillingene over resultat, utvidet resultat og totalresultat. 1p81 1 Et foretak kan velge mellom å presentere inntekts- og kostnadsposter som har inntruffet i en periode enten: a) I én samlet oppstilling av totalresultatet, b) I to oppstillinger (anvendes av Footsy & Co ASA): i) Et resultatregnskap som viser årets inntekter og kostnader, og ii) En egen oppstilling av utvidet resultat som begynner med resultatet, viser bestanddelene av utvidet resultat og totalresultatet Hovedforskjellen mellom de to alternative oppstillingene er at alternativ a) presenterer årsresultatet som en delsum i stedet for en sluttsum og fortsetter til årets totalresultat (total comprehensive income for the year). 1p82 2 Én samlet oppstilling av totalresultatet skal som et minstekrav inneholde regnskapslinjer som inneholder følgende beløp for perioden: a) Driftsinntekter b) Finanskostnader c) Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter, regnskapsført etter egenkapitalmetoden d) Skattekostnad e) Ett enkelt beløp som omfatter den samlede summen av i) resultat etter skatt for avviklet virksomhet, og ii) gevinst eller tap etter skatt ved avhending av eiendelene eller avhendingsgruppen(e) som utgjør avviklet virksomhet eller nedskrivning til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter f) Resultat g) Postene i utvidet resultat klassifisert etter art h) Andel av utvidet resultat i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, regnskapsført etter egenkapitalmetoden i) Årets totalresultat 1p83 3 Det skal gis opplysninger om fordeling av årsresultatet: a) Årsresultat tilordnet: i) Ikke-kontrollerende eierinteresser 1 ii) Aksjonærene i morselskapet b) Årets totalresultat tilordnet: i) Ikke-kontrollerende eierinteresser 1 ii) Aksjonærene i morselskapet IFRS5 c) Hvilken del av resultatet som er tilordnet aksjonærene i morselskapet fra p33d) i) Videreført virksomhet ii) Avviklet virksomhet 1p84 4 Dersom selskapet benytter én samlet oppstilling av totalresultatet, skal denne inkludere a) 2 a) til f) ovenfor b) 3 a) ovenfor 1p12 5 Dersom selskapet benytter to oppstillinger, skal utvidet resultat følge rett etter resultatet. 1 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. PwC 9

13 1p85 6 Ytterligere regnskapslinjer, overskrifter og delsummer i resultatregnskapet skal inkluderes når dette er relevant for forståelsen av foretakets inntjening. Delsum for bruttofortjeneste (omsetning minus salgskostnader) kan for eksempel inkluderes når funksjonsinndelt resultat benyttes. 7 Ytterligere overskrifter må brukes med forsiktighet. Den tilsynelatende fleksibiliteten i IAS 1 kan bare anvendes for å styrke/lette brukernes forståelse. Fleksibiliteten kan ikke benyttes til å avlede oppmerksomheten fra de tall som kreves presentert. Punktene under er overordnede prinsipper som selskaper bør benytte når det presenterer ytterligere regnskapslinjer, overskrifter, delsummer og alternative nøkkeltall: a) Beløpsstørrelser som kreves av en regnskapsstandard må fremgå minst like klart som regnskapstall som ikke følger av regnskapsstandarder b) Ytterligere regnskapslinjer, delsummer og kolonner kan vises, men kun dersom de ikke avleder oppmerksomheten fra regnskapstall i henhold til regnskapsstandardene ved å være ubalansert eller gjør at resultatregnskapet blir uoversiktlig c) Ytterligere regnskapslinjer eller -kolonne må inneholde alle inntekter og kostnader knyttet til den enkelte regnskapslinjen eller -kolonnen d) Ytterligere regnskapslinjer eller -kolonner kan kun inneholde inntekter eller kostnader knyttet til selskapet selv (ingen pro forma justeringer) e) Poster kan skilles ut (for eksempel ved å bruke kolonner eller delsummer), men bare når de klart er av en annen natur eller funksjon i forhold til de andre postene i resultatregnskapet f) Det er i utgangspunktet ikke akseptabelt å presentere en blanding av funksjonsinndelt og artsinndelt kostnader. g) Ytterligere regnskapslinjer og delsummer bør defineres dersom definisjonen ikke fremkommer av IFRS h) Ytterligere regnskapslinjer, -kolonner og delsummer kan kun presenteres dersom de anvendes internt i styringen av selskapet i) Ulike presentasjonsformer kan aksepteres isolert sett, men totalinntrykket må tas i betraktning, slik at hovedbudskapet som resultatregnskapet gir totalt sett ikke blir forvrengt eller uklart j) Det bør være konsistens i presentasjonsformen fra år til år k) Presentasjonsformen bør også være i henhold til nasjonale lovkrav 8 Driftsresultat eller EBIT (earnings before interest and tax) er et eksempel på en delsum som kan være naturlig å presentere i resultatregnskapet. Da skiller man mellom den delen av resultat før skatt som genereres av driften og den som skyldes finansieringen av foretaket. 9 EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation) kan imidlertid bare presenteres dersom foretaket benytter artsinndelt resultatregnskap. En forutsetning er at delsummen (EBITDA) ikke impliserer at dette er det virkelige resultatet, eller gjør resultatregnskapet uoversiktlig. Når selskapet benytter funksjonsinndelt resultatregnskap, vil det ikke være mulig å vise nedskrivning og avskrivning som separate regnskapslinjer, fordi nedskrivning og avskrivning er kostnadsarter og ikke en foretaksfunksjon. EBITDA kan i slike tilfeller bare presenteres i fotnote til oppstillingen, i notene eller i årsberetningen. Vesentlige inntekts- og kostnadsposter 1p97 10 Når enkeltposter er vesentlige skal selskapet opplyse om deres art og beløp separat i resultatregnskapet eller i note. Footsy & Co ASA har valgt å presentere dette i note 6. Noen selskaper velger å gi disse opplysningene i resultatregnskapet i form av en tilleggsanalyse av delsum, presentert i en egen boks eller kolonne. For diskusjoner om denne måten å presentere slike poster på henviser vi til PwCs regnskapsmanual (Manual of Accounting). 1p85, IAS 1 har ikke angitt noe spesifikk benevnelse for poster som må vises separat. Når et selskap skiller ut en egen gruppe med slike særlige poster (alternativt uvanlige, vesentlige eller sjeldne poster) enten i resultatregnskapet eller i note, bør prinsippnoten inkludere en definisjon av innholdet i den valgte betegnelsen. Presentasjonen og definisjonen av slike betegnelser bør anvendes konsistent fra år til år. PwC 10

14 12 Ved artsinndelt regnskap må selskapet forsikre seg om at hver kostnad som er gjengitt i regnskapet inkluderer alle relevante kostnader. Vesentlige restruktureringskostnader kan for eksempel inkludere sluttvederlag (ansatteytelser), avsetning for ukurans (beholdningsendring) og nedskrivning av varige driftsmidler. Restruktureringskostnader kan normalt ikke vises på en separat regnskapslinje i et artsinndelt regnskap dersom den overlapper andre regnskapslinjer. 13 Når funksjonsinndelt regnskap benyttes må vesentlige poster inkluderes i den funksjonen de relaterer seg til. De vesentligste postene kan i slike tilfeller presenteres i fotnote eller i note til regnskapet. Driftsresultat 1BC56 14 Selskapet kan velge å presentere driftsresultat, så lenge det presenterte beløpet inkluderer aktiviteter som normalt anses som driftsaktiviteter. Poster som helt klart er del av driftsresultatet (for eksempel avsetning for ukurans, nedskrivninger og restruktureringskostnader) skal ikke utelates selv om de ikke inntreffer hyppig. Kostnader kan heller ikke utelates fordi de ikke generer kontantstrøm (for eksempel avskrivninger eller amortisering). Driftsresultat er som regel delsummen som fremkommer etter andre driftskostnader, det vil si før finanskostnader og resultat fra investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å inkludere resultat fra investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden i driftsresultatet (se punkt 16 under). Endring av rekkefølgen av poster 1p86 15 Rekkefølgen og beskrivelsen av poster endres når dette er nødvendig for å forklare selskapets inntjening. Regnskapet skal gi en dekkende fremstilling (fair presentation) og bør ikke foreta endringer i oppstillingsplanen med mindre det er god grunn til det. 16 Normalt skal resultatandel fra tilknyttede selskaper presenteres etter finansposter. Dette reflekterer at dette er en del av investeringsaktivitetene til konsernet fremfor en driftsaktivitet. Når en vesentlig del av konsernets virksomhet utøves gjennom tilknyttede selskaper (eller felleskontrollert virksomhet), kan det imidlertid være hensiktsmessig å vise resultatandelen fra tilknyttede selskaper før finansposter. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å legge til en delsum, for eksempel resultat før finansposter, eller å inkludere resultatandelen fra tilknyttede selskaper i driftsresultatet. Det er imidlertid ikke aktuelt å presentere dette som salgsinntekt (og dermed heller ikke innen bruttofortjenestebegrepet). 17 Finansinntekter og -kostnader skal ikke nettoføres (i motsetning til enkelte gevinster og tap). Finansinntekter (finance revenue) inkluderes i annen driftsinntekt eller vises separat på egen linje innenfor driftsresultatet. Når finansinntekter representerer uplanlagte eller sideordnede biinntekter, er det tillatt å presentere finansinntekter rett før finanskostnader og deretter presentere en delsum netto finanskostnader. Når renteinntekter er én av selskapets virksomhetsområder, skal de imidlertid presenteres som en del av driftsinntektene. Avviklet virksomhet 1p82e IFRS5 p33a b 18 I henhold til punkt 2 e) ovenfor skal selskapet presentere ett enkeltbeløp i resultatregnskapet som er summen av i) resultat etter skatt fra avviklet virksomhet, og ii) gevinst eller tap etter skatt ved avhending av eiendelene eller avhendingsgruppen som utgjør den avviklede virksomheten eller nedskrivning til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Beløpet skal analyseres i henhold til IFRS Denne analysen kan presenteres i note eller i selve resultatregnskapet. Footsy & Co ASA gir denne opplysningen i note 16. Dersom presentasjon i resultatregnskapet velges, bør avviklet virksomhet presenteres i en egen seksjon separat fra videreført virksomhet. Analysen er ikke påkrevd for avhendingsgrupper bestående av nylig ervervede datterselskaper som tilfredsstiller kriteriene for eiendeler holdt for salg (se IFRS 5 punkt 11). Resultat pr. aksje 33p66 19 I henhold til IAS 33 Resultat per aksje må selskapet presentere resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer fra videreført virksomhet, og resultat pr. aksje og pr. aksjeklasse basert på årsresultatet. Resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje skal presenteres likeverdig for alle PwC 11

15 perioder. 33p67A 20 Dersom selskapet presenterer et separat resultatregnskap i henhold til IAS 1 punkt 81, kan resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje presenteres i denne oppstillingen. 33p73 21 Resultat pr. aksje kan også beregnes på andre måter enn definert i IAS 33, men dette kan kun presenteres som noteopplysning. 33p67 22 Dersom utvannet resultat pr. aksje blir rapportert for minst én periode, skal det rapporteres for alle de presenterte periodene, selv om det er likt resultat pr. aksje. Dersom resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje er likt, kan de presenteres på samme linje i resultatregnskapet med dobbel teksting. 33p68 23 Selskap som rapporterer avviklet virksomhet skal opplyse om resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje enten i resultatregnskapet eller i note til regnskapet. 33p69, 41, Resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje skal rapporteres selv om beløpene er negative (det vil si underskudd pr. aksje). Imidlertid skal potensielle ordinære aksjer kun påvirke beløpet dersom konvertering av disse øker underskudd pr. aksje. Dersom underskudd pr. aksje reduseres, er slike aksjer innvannende. 33p4 25 Når selskapet presenterer resultatregnskap for både morselskapet og konsernet i henhold til IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap trenger opplysningene som kreves etter IAS 33 bare presenteres for konsernregnskapet. Et selskap som velger å opplyse om resultat pr. aksje basert på selskapsregnskapet skal bare presentere dette i selskapsregnskapet. Poster som inngår i utvidet resultat 1p7 26 Postene i utvidet resultat (other comprehensive income) er inntekter og kostnader (inkludert omklassifiseringer) som ikke inngår i det ordinære årsresultatet. Disse postene omfatter verdiregulering av tomter og bygninger, varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, estimatavvik knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger, omregningsdifferanser, endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og den effektive delen av kontantstrømsikringer. 1p91 1p90 27 Regnskapspostene i utvidet resultat kan enten presenteres før eller etter fradrag for skatt. Footsy & Co ASA har valgt å presentere postene etter skatt og den skattevirkningen for hver post i utvidet resultat, inkludert omklassifiseringer, er presentert i note 13. 1p92, Det skal opplyses om omklassifiseringer knyttet til postene i utvidet resultat. Footsy & Co ASA gir opplysningene i 29, Annen egenkapital - ikke resultatført. 1p7, Omklassifiseringer er poster som har vært ført over utvidet resultat, men som i perioden omklassifiseres til resultatregnskapet. Slike justeringer oppstår for eksempel ved avhendelse av utenlandsk virksomhet, fraregning av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og når en sikret forventet transaksjon påvirker resultatet. 30 For regnskapsperioder som starter 1. juli 2012 eller senere, vil en endring i IAS 1 medføre at poster i utvidet resultat klassifisert etter art skal grupperes etter poster som senere vil kunne omklassifiseres over resultater og poster som aldri vil bli omklassifisert. Endringen medfører også at skatteelementet skal splittes tilsvarende dersom selskapet har valgt å presentere skatten separat og ikke for hver utvidet resultatpost. 1p Man skal enten i oppstilling av endringer i egenkapitalen eller i notene presentere størrelsen på utbytte som er regnskapsført som utdelinger til eiere i løpet av perioden. Tilhørende størrelse pr. aksje skal presenteres enten i oppstillingen av endring i egenkapital eller i notene. Utbytte totalt eller per aksje skal ikke presenteres i resultatregnskapet eller totalresultatet. Konsistent presentasjon PwC 12

16 1p45 32 Presentasjon og klassifisering av poster i årsregnskapet må være konsistent fra ett regnskapsår til det neste med mindre: a) Det finner sted en betydelig endring av virksomhets art eller en gjennomgåelse av regnskapet åpenbart viser at en annen presentasjon eller klassifisering ville vært mer egnet ut fra kriteriene for valg og anvendelse av regnskapsprinsipper i IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil, eller b) En IFRS krever en endring av presentasjonen. Vesentlighet og sammenslåing 1p29 33 Hver vesentlig gruppe av ensartede poster i regnskapet skal presenteres separat. Poster av forskjellig art eller funksjon skal presenteres separat med mindre de er uvesentlige. Nettopresentasjon 1p32 34 Eiendeler og gjeld, og inntekter og kostnader, skal ikke nettopresenteres med mindre det er påkrevd eller tillatt etter IFRS. Eksempler på inntekter og kostnader som er påkrevd eller tillatt nettoført: 1p34a a) Gevinst eller tap ved avhending av anleggsmidler, herunder investeringer og varige driftsmidler, presenteres ved at eiendelens balanseførte verdi og tilhørende salgskostnader trekkes fra salgsvederlaget ved avhendingen 1p34b b) Kostnader knyttet til avsetninger som er regnskapsført i henhold til IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler som refunderes etter en kontaktsmessig avtale med tredjeperson (for eksempel en leverandørgaranti), mot den tilknyttede utgiftsrefusjonen. 1p35 c) Gevinster og tap som oppstår ved at en gruppe av lignende transaksjoner presenteres netto (for eksempel valutagevinster og tap eller gevinster eller tap som oppstår av finansielle eiendeler holdt for salg). Et foretak skal imidlertid presentere gevinster og tap separat dersom de er vesentlige. Oppsummering av opplysningsplikten for poster i utvidet resultat 35 Kravene til hvordan postene i utvidet resultat skal opplyses om i regnskapet kan oppsummeres som følger: Post Referanse Krav i standarden Presentasjon i Footsy & Co ASA Hver post i utvidet resultat klassifisert etter art IAS 1 p82 g) Totalresultat Konsolidert totalresultat Omklassifisering av poster i utvidet resultat (se punkt 29 ovenfor) IAS 1 p92 Totalresultat eller i note Note 29 Skatt for hver post i utvidet resultat, inkludert omklassifiseringer IAS 1 p90 Totalresultat eller i note Note 13 Avstemming av hver post i egenkapitalen med separat presentasjon av: Resultat Utvidet resultat Transaksjoner med eierne IAS 1 p106 d) Oppstilling av endringer i egenkapital Oppstilling av endringer i egenkapital Analyse av poster i utvidet resultat fordelt på hver enkelt egenkapitalkomponent IAS1 p106a Oppstilling av endringer i egenkapital eller i note Note 29 PwC 13

17 Konsolidert balanse 31. desember Note 1p10a, 113 EIENDELER 1p60, 66 Anleggsmidler 1p54a Varige driftsmidler p54c Immaterielle eiendeler p54e, 28p38 Investeringer i tilknyttede selskaper p54o, 56 Utsatt skattefordel p54d, IFRS7p8d Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg p54d, IFRS7p8a Derivater p54h, IFRS7p8c Kundefordringer og andre fordringer p60, 1p66 Omløpsmidler 1p54g Varer p54h, IFRS7p8c Kundefordringer og andre fordringer p54d, IFRS7p8d Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg p54d, IFRS7p8a Derivater p54d, IFRS7p8a Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet p54i, IFRS7p8 Kontanter og kontantekvivalenter IFRS5p38, 40 Eiendeler holdt for salg Sum eiendeler PwC 14

18 31. desember Note EGENKAPITAL 1p54r Egenkapitalen til morselskapets aksjonærer 1p78e, 1p54r Aksjekapital p78e, 1p55 Overkurs p78e Annen egenkapital - ikke resultatført p78e, 1p55 Opptjent egenkapital p54q Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital p60, 69 GJELD Langsiktig gjeld 1p54m, IFRS7p8f Lån p54m, IFRS7p8e Derivater p54o, 1p56 Utsatt skatt p55, 1p78d Pensjoner og lignende forpliktelser p54l, 1p78d Andre avsetninger for forpliktelser p60, 1p69 Kortsiktig gjeld 1p54k, IFRS7p8f Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld p54n Betalbar skatt p54m, IFRS7p8f Lån p54m, IFRS7p8e Derivater p54l Andre avsetninger for forpliktelser IFRS5p38, 1p54p Forpliktelser knyttet til eiendeler holdt for salg Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld p17 Note 1 til 42 er en integrert del av konsernregnskapet.. Regnskapet ble vedtatt av styret 24. februar Regnskapet skal underskrives av styret og daglig leder (norsk lovkrav). 1 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. PwC 15

19 Kommentarer Balanse I det følgende har vi kommentert noen av de viktigste kravene til balansen etter IAS 1 Presentasjon av finansregnskap). 1p10 1 IAS 1 refererer til balansen som oppstilling av finansiell stilling. Den tittelen er imidlertid ikke obligatorisk, og Footsy & Co ASA har valgt å beholde konsolidert balanse som tittel. 1p54, 55 2 IAS 1 punkt 54 beskriver hvilke regnskapslinjer som må presenteres i balansen. Ytterligere regnskapslinjer, overskrifter og delsummer må presenteres dersom de er relevante for å forstå foretakets økonomiske stilling. 1p77, 78 3 Foretaket skal i balansen eller i notene redegjøre for underkategorier av de presenterte regnskapslinjene på en måte som er hensiktsmessig for foretakets virksomhet. Hvor detaljerte underkategoriene må være, avhenger av kravene etter IFRS samt størrelse, type og funksjon av regnskapslinjene som vurderes. Skillet mellom kortsiktige og langsiktige poster 1p60 4 Foretaket skal dele balansen mellom kortsiktige og langsiktige poster, unntatt når en presentasjon basert på fallende likviditet gir informasjon som er pålitelig og mer relevant. Når dette unntaket gjelder, skal foretaket presentere alle eiendeler og forpliktelser i likviditetsrekkefølge. 1p61 5 Uavhengig av presentasjonsform skal et foretak opplyse om hvilket beløp som forventes gjenvunnet eller gjort opp etter mer enn tolv måneder for hver enkelt eiendels- eller gjeldspost som inneholder beløp som både forventes å bli gjenvunnet eller gjort opp a) høyst tolv måneder etter balansedagen, og b) mer enn tolv måneder etter balansedagen. 1p Eiendeler som selges, forbrukes eller realiseres som en del av varekretsløpet den ordinære driftssyklusen (for eksempel varer og kundefordringer) skal klassifiseres som omløpsmidler. Dette gjelder selv om det ikke er forventet at de realiseres innen 12 måneder etter balansedagen. Tilsvarende gjelder for gjeldsposter (leverandørgjeld og enkelte avsetninger) som er en del av arbeidskapitalen i varekretsløpet. Slike poster klassifiseres også som kortsiktig gjeld selv om de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. 1p68 7 Driftssyklusen til et foretak er tiden mellom anskaffelse av eiendelen som skal bearbeides og realisasjon av eiendelen i kontanter eller kontantekvivalenter. Når det ikke er mulig å foreta en klar avgrensning av foretakets ordinære driftssyklus, antas den å være tolv måneder. Konsistent presentasjon 1p45 8 Et foretak skal beholde den samme presentasjon og klassifisering av poster i finansregnskapet fra en regnskapsperiode til den neste, med mindre: a) Det finner sted en betydelig endring av virksomhets art eller en gjennomgåelse av regnskapet viser at det er åpenbart at en annen presentasjon eller klassifisering ville vært mer egnet ut fra kriteriene for valg og anvendelse av regnskapsprinsipper i IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil, eller b) En IFRS krever en endring. Vesentlighet og sammenslåing 1p29 9 Et foretak skal presentere hver enkelt klasse av ensartede poster separat. Poster av forskjellig art eller med forskjellig funksjon skal presenteres separat med mindre de er uvesentlige. 1p54, Betalbar skatt og utsatt skatt presenteres separat. Når et foretak presenterer omløpsmidler og anleggsmidler, og kortsiktige og langsiktige forpliktelser som separate klassifiseringer i balansen, skal det ikke klassifisere utsatt skattefordel som omløpsmidler, eller utsatt skatt som kortsiktig gjeld. PwC 16

20 Nettopresentasjon 1p32 11 Et foretak skal ikke nettopresentere eiendeler og forpliktelser eller inntekter og kostnader med mindre det kreves eller tillates i henhold til IFRS. Presentasjon av eiendeler netto etter avsetninger, for eksempel etter avsetning for ukurans for varer eller avsetning for inntruffet tap på kundefordringer, er ikke nettopresentasjon. Tre års sammenlignbare tall skal i enkelte tilfeller presenteres 1p39 12 Når et foretak anvender et regnskapsprinsipp med tilbakevirkende kraft, endrer sammenligningstallene som følge av retting av feil eller endrer inndelingen i balansen, skal det presenteres en endret inngående balanse for den eldste sammenligningsperioden som presenteres. Dersom endringen av regnskapsprinsippet ikke påvirker tallene, er det tilstrekkelig kun å opplyse om endringen. PwC 17

IFRS Eksempelregnskap 2014

IFRS Eksempelregnskap 2014 www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2014 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com IFRS Eksempelregnskap 2014 Introduksjon Hvordan bruke publikasjonen Hjelpemidler som kan sikre et kvalitativt godt konsernregnskap

Detaljer

Hold deg oppdatert www.pwcinform.com. IFRS Eksempelregnskap 2014

Hold deg oppdatert www.pwcinform.com. IFRS Eksempelregnskap 2014 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com IFRS Eksempelregnskap 2014 IFRS Eksempelregnskap 2014 Introduksjon Hvordan bruke publikasjonen Hjelpemidler som kan sikre et kvalitativt godt konsernregnskap Tilpasninger

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kontroll av finansiell rapportering

Kontroll av finansiell rapportering Kontroll av finansiell rapportering Cermaq ASA Postboks 144 Sentrum 0102 OSLO Saksbehandler: Dag Steiner-Hansen Dir. tlf.: 22 93 98 32 Vår referanse: 14/8980 Dato: 16.12.2014 1. Innledning Finanstilsynet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Finansregnskapet. Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen

Finansregnskapet.  Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen Finansregnskapet http://www.aftenposten.no/info/rapport/2000/resultat.html Rentabilitet Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Detaljer