IFRS Eksempelregnskap 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS Eksempelregnskap 2012"

Transkript

1 IFRS Eksempelregnskap 2012 Hold deg oppdatert

2 Ny regnskapsstandard for oppkjøp *connectedthinking PricewaterhouseCoopers IFRS and corporate governance publications and tools 2012/13 IFRS technical publications IFRS 3R - Hvordan påvirkes bunnlinjen?* Manual of accounting IFRS 2012 Global guide to IFRS providing comprehensive practical guidance on how to prepare financial statements in accordance with IFRS. Includes hundreds of worked examples and extracts from company reports. The 2013 edition is expected in Dec Manual of accounting Financial instruments 2012 Comprehensive guidance on all aspects of the requirements for financial instruments accounting. Detailed explanations illustrated through worked examples and extracts from company reports. The 2013 edition is expected in Dec Årsrapportundersøkelsen PwC har gjennomgått årsrapportene til en rekke børsnoterte foretak og har undersøkt i hvilken grad foretakene etterlever opplysningskravene som følger av IFRS. En praktisk guide til segmentrapportering. Segmentrapportering skal fremover baseres på foretakets interne ledelsesrapportering. Publikasjonen tar for seg de vesentlige kravene og gir innspill på praktiske utfordringer i implementeringsfasen. IFRS 3R - Hvordan påvirkes bunnlinjen? Hensikten med denne publikasjonen er å hjelpe de som skal ta avgjørelser og utarbeide regnskap å kommunisere konsekvensene av et oppkjøp. IFRS 3 må brukes for regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere. Segment reporting - an opportunity to explain the business Six-page flyer explaining high-level issues for management to consider when applying IFRS 8, including how the standard will change reporting and what investors want to see. Pit Stop PwC PitStop er en kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon, nyheter og andre forhold som vurderes som viktig for neste kvartalsrapport eller årsregnskapet. Målgruppen er store og mellomstore foretak. IFRS news Monthly newsletter focusing on the business implications of the IASB s proposals and new standards. Subscribe by ing Illustrative interim financial information for existing preparers Illustrative information, prepared in accordance with IAS 34, for a fictional existing IFRS preparer. Includes a disclosure checklist and IAS 34 application guidance. Questions and answers on impairment of nonfinancial assets in the current crisis Provides practical guidance on impairment indicators to look out for, timing of impairment tests, suggestions on how to do an impairment test in volatile markets and what disclosures are critical to the market and regulators in the current environment. A practical guide to share-based payments Answers the questions we have been asked by entities and includes practical examples to help management draw similarities between the requirements in the standard and their own share-based payment arrangements. November A practical guide to new IFRSs for page guide providing high-level outline of the key requirements of new IFRSs effective in 2012, in question and answer format. IFRS disclosure checklist 2012 Outlines the disclosures required by all IFRSs published up to October Styreboken 2012 Styreboken er et lettfattelig hefte som PwC gir ut til deltakere på det årlige styreseminaret. Boken inneholder oversikt over regelverk og rapportering som et styre må forholde seg til samt en del praktiske tips som kan være nyttige i et styremedlems hverdag. Only available in electronic format. To download visit

3 IFRS Eksempelregnskap 2012 Introduksjon Hvordan bruke publikasjonen Hjelpemidler som kan sikre et kvalitativt godt konsernregnskap Tilpasninger til ditt konsern Norske tilleggskrav Del I Konsernregnskap 2012 Footsy & Co ASA Inkluderer Årsregnskap Revisjonsberetning Erklæring fra styret og daglig leder Krav til redegjørelse for foretaksstyring Inkluderer ikke Årsberetning Årsregnskap for morselskapet Andre deler av en årsrapport på Oslo Børs Del II Vedlegg Alternative oppstillingsplaner (vedl. I) Norske tilleggsnoter (vedl. II) Områder som ikke er illustrert i konsernregnskapet til Footsy & Co ASA (vedl. III) Vedtatte nye IFRS krav, ikke pliktige for 2012 (vedl. IV) IAS19 (revidert) Ansatteytelser (etter bortfall av korridor m.v)( vedl. V) PricewaterhouseCoopers Dronning Eufemias gate 8 Postboks 748 Sentrum 0106 Oslo Tlf: 02316

4 Introduksjon Publikasjonens del I inneholder et eksempel på konsernregnskap utarbeidet etter IFRS og er ment å være en realistisk fremstilling for det fiktive konsernet Footsy & Co ASA som har anvendt IFRS i flere år. Regnskapet er basert på standarder og fortolkninger som er obligatoriske for regnskapsår som starter 1. januar 2012 eller senere. PwC har utarbeidet kommentarseksjoner markert i grå bokser - for å forklare detaljer knyttet til presentasjonen av flere av de krevende områder. Kommentarseksjoner er utarbeidet for presentasjon av resultatregnskap, utvidet resultat (other comprehensive income), balanse, egenkapitaloppstilling, kontantstrømoppstilling, sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene (note 2), finansiell risikostyring (note 3) og norske tilleggsnoter (Del II vedlegg III). Oppstillinger som er vesentlig endret siden 2011-utgaven er markert i rosa bokser. Publikasjonen er en oversettelse av PwCs engelskspråklige publikasjon Illustrative IFRS consolidated financial statements for 2012 year ends. Eksempler på årsregnskap tilpasset utvalgte bransjer finnes i PwCs øvrige publikasjoner i Illustrative -serien (Bank, Insurance, Investment property og Investment funds). Vi har også et eksempel på en delårsrapport under IFRS. Disse finner du på våre websider Du kan også henvende deg til Karoline Norill, epost: eller din kontaktperson i PwC. For førstegangsrapporterende viser vi til IFRS 1 og våre tilknyttede publikasjoner på nettsidene våre. Tilpasning til ditt konsern Vi har forsøkt å utarbeide et realistisk konsernregnskap. Ikke alle poster vil være aktuelle for ditt konsern og enkelte poster som kan være nødvendige for ditt konsern er ikke tatt med i dette eksempelregnskapet. I del II er det vist alternative oppstillingsplaner, flere regnskapsprinsipper og eksempler på noteopplysninger. Eksempelregnskapet er ikke ment som en erstatning for å lese standardene med tilhørende veiledninger og fortolkninger. Det er heller ikke ment å erstatte de faglige vurderinger som må gjøres ved utarbeidelsen av et regnskap. Avhengig av omstendighetene kan det være nødvendig å medta ytterligere opplysninger eller foreta justeringer for å sikre en dekkende fremstilling (fair presentation) i henhold til IFRS. Ved utarbeidelse av IFRS-regnskaper anbefaler vi å bruke 2012-versjonen av Automated Disclosure Checklist (vår automatiske sjekkliste) som kan bestilles på websiden adc.pwc.com alternativt bruker du vår publikasjon IFRS Disclosure Checklist Sistnevnte kommer i november og du finner den på våre websider Du kan også henvende deg til Karoline Norill, epost: eller din kontaktperson i PwC. Norske tilleggskrav Eksempelregnskapet dekker de krav som følger av IFRS. Andre opplysninger som følger av regnskapsmessige krav er nødvendige for å overholde norske lover, forskrifter og anbefalinger. Dette gjelder særnorske krav i regnskapsloven, verdipapirhandelloven og i forskrifter og krav fra eksempelvis Finansdepartementet, Finanstilsynet og Oslo Børs. Norske foretak som avlegger konsernregnskap etter IFRS er underlagt det meste av kapittel 1 i regnskapsloven, noen bestemmelser i kapittel 7 og hele kapittel 8, 9 og 10. Norske opplysningskrav som må ivaretas for at konsernregnskapet for 2012 skal være avlagt etter regnskapsloven (RL) er: Årsberetning etter RL 3-3a/ 3-3; vi har ikke tatt inn noen mal eller eksempel på dette. Noteopplysninger for store og øvrige foretak etter RL 7-15 (unntatt 4. og 5. ledd), 7-18, 7-26, 7-27, 7-30, 7-30a, 7-31, 7-31a, 7-31b og Mal for norske tilleggsnoter finner du i del II Vedlegg III. Disse bør integreres der de best hører hjemme i notestrukturen PwC 1

5 i ditt konsernregnskap. For å hjelpe til med integreringen har vi i de aktuelle IFRS-notene i Del I henvist til de relevante norske tilleggsnotene, markert i røde bokser. Det er krav til en egen erklæring fra styret og daglig leder om at årsregnskapet og beretningen gir et rettvisende bilde (verdipapirhandelloven 5-6 nr.3). I del I har vi omtalt dette nærmere rett etter revisjonsberetningen og gitt et eksempel på hvordan denne kan lyde. Videre krever Oslo Børs en omtale av selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance). 3-3b i regnskapsloven benevner dette Redegjørelse om foretaksstyring. I del I har vi omtalt dette nærmere rett etter erklæringen fra styret og daglig leder. Redegjørelsen skal være en del av årsberetningen eller gis som eget dokument som det henvises til i årsberetningen. Norske foretak notert på Oslo Børs må også publisere selskapsregnskapet for morselskapet sammen med konsernregnskapet. Vi har ikke med eksempel på dette. Et fåtall bruker full IFRS i morselskapets regnskap. Det brukes enten norsk god regnskapsskikk eller forenklet IFRS. Format IFRS åpner for å velge mellom artsinndelt og funksjonsinndelt resultatregnskap basert på hva som er mest relevant. Footsy & Co ASA har valgt å presentere resultatregnskapet etter funksjon og eksempelregnskapets noter er basert på funksjonsinndeling. Resultatregnskap etter art er vist i del II vedlegg II. Når det benyttes artsinndeling, er enkelte setninger i notene ikke relevante og må derfor utelates. Footsy & Co ASA viser utvidet resultat (other comprehensive income) i separat oppstilling. Én samlet resultatoppstilling inklusive utvidet resultat er vist i Del II Vedlegg II. Egenkapitalen er spesifisert på fire linjer i balansen. Øvrig forklaring på hva egenkapitalen består av fremgår av egen oppstilling for endringer i egenkapitalen og av notene. Norske foretak kan bruke begreper fra regnskapslovens oppstillingsplan, aksjelovenes fondsbetegnelser eller tidligere årsrapporter avlagt i samsvar med norske regnskapsstandarder. Vi har foreløpig ikke innarbeidet aksjelovenes bestemmelser om egenkapitalbinding i form av fond for vurderingsforskjeller eller fond for urealiserte gevinster. Rapporteringskrav for utenlandske selskaper på Oslo Børs Rapporteringsreglene for utenlandske selskaper notert på Oslo Børs er omfattende og kompliserte og avhenger blant annet av hvilket land som defineres som hjemstaten etter verdipapirhandelloven. For ytterligere opplysninger om rapporteringskravene for utenlandske selskaper notert på Oslo Børs viser vi til publikasjoner på Der finner du en oversiktsartikkel om emnet i Mentor nr. 1, 2011 samt i en fyldigere publikasjon ved navn Finansiell rapportering for utenlandske selskaper notert på Oslo Børs. Du kan også henvende deg til Svein A. Andresen, tlf , epost: eller din kontaktperson i PwC. Faglig redaksjon Faglig ansvarlige for årets publikasjon på norsk er Bjørn Einar Strandberg og Lori Wheeler Næss. Redaksjonen setter pris på å få kommentarer eller behov for rettelser av feil som man aldri helt kan unngå. Send disse til Oslo, oktober 2012 Redaktør norsk utgave Bjørn Einar Strandberg PwC 2

6 Forkortelser/henvisninger IFSRS1p37 = International Financial Reporting Standard [nummer], paragraf nummer. 7p22 = International Accounting Standard [nummer], paragraf nummer. SIC-15p5 = Standing Interpretations Committee [nummer], paragraf nummer. DV = Disclosure Voluntary. Noteinformasjonen anbefales, men er ikke et krav. Den representerer således beste praksis. RL = Regnskapsloven ASAL = Allmennaksjeloven Del I Konsernregnskap 2012 Footsy & Co ASA Konsolidert resultat funksjonsinndelt 6 Konsolidert totalresultat separat oppstilling 9 Konsolidert balanse 14 Endringer i konsernets egenkapital 18 Konsolidert kontantstrøm 21 Noter til konsernregnskapet 24 1 Generell informasjon 24 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Rammeverk for regnskapsavleggelsen Konsolidering og investering i tilknyttede selskaper Segmentrapportering Omregning av fremmed valuta Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) holdt for salg Finansielle eiendeler Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og forpliktelser Verdifall på finansielle eiendeler Derivater og sikring Varer Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter Aksjekapital og overkurs Leverandørgjeld Lån Lånekostnader Sammensatte finansielle instrumenter Betalbar og utsatt skatt Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte Aksjeverdibasert avlønning Avsetninger Inntektsføring Renteinntekter Inntekt fra utbytte Leieavtaler Utbytte Særskilte poster 40 3 Finansiell risikostyring Finansielle risikofaktorer Kapitalforvaltning Vurdering av virkelig verdi 48 PwC 3

7 4 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Viktige regnskapsestimater og antagelser/forutsetninger Viktige skjønnsmessige vurderinger ved anvendelse av enhetens regnskapsprinsipper 56 5 Segmentinformasjon 57 6 Særskilte poster 61 7 Andre inntekter 61 8 Andre (tap) / gevinster 62 9 Kostnader etter art (hvis funksjonelt resultatregnskap) 62 10a Lønnskostnader 63 10b Gjennomsnittlig antall ansatte 63 10c Godtgjørelse revisor Finansinntekter og -kostnader Investeringer i tilknyttede selskaper Skattekostnad Resultat pr. aksje Netto valutagevinster (-tap) Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler 72 18a Finansielle instrumenter etter kategori 75 18b Kredittverdighet i finansielle eiendeler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Derivater Kundefordringer og andre fordringer Varer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Eiendeler klassifisert som holdt for salg og avviklet virksomhet Aksjekapital og overkurs Aksjeverdibasert avlønning Opptjent egenkapital Annen egenkapital - ikke resultatført Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Lån Utsatt skatt Pensjoner og lignende forpliktelser Utbytte pr. aksje Andre avsetninger for forpliktelser Kontantstrøm fra driften Betingede forpliktelser Andre forpliktelser Virksomhetssammenslutning Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere Nærstående parter Hendelser etter balansedagen 115 Revisors beretning 118 Erklæring fra styret og daglig leder 120 Redegjørelse for foretaksstyring (tidligere eierstyring og selskapsledelse) 121 PwC 4

8 Del II Vedlegg Ledelsens beretning (Management Commentary) regler fra IOSCO og IASB - ikke oversatt Representerer vedlegg I i engelsk versjon. Vedlegg I Alternative oppstillingsplaner med tilhørende noter Konsolidert resultat artsinndelt Konsolidert resultat (comprehensive income) funksjonsinndelt samlet oppstilling Konsolidert kontantstrøm direkte metode (alternativ til indirekte metode) 128 Vedlegg II Norske tilleggsnoter som ikke er inkludert i Del I Tilleggsnote 10a Ytelser til ledende personer Tilleggsnote 10b Antall årsverk Tilleggsnote 10c Godtgjørelse til revisor Tilleggsnote 12 Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Tilleggsnote 23 Aksjer og andeler i andre selskaper Tilleggsnote 26 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Tilleggsnote 27 og 10a Opsjoner og aksjer Tilleggsnote 33 Pensjoner Tilleggsnote 39 Datterselskap Tilleggsnote 41 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere og deres nærstående 138 Vedlegg III Regnskapsprinsipper og noteopplysninger for områder som ikke er illustrert i konsernregnskapet 139 til Footsy & Co ASA 1 Biologiske eiendeler Anleggskontrakter Eiendeler tilknyttet utvinning av olje og gass ikke oversatt Finansielle garantikontrakter Leieavtaler regnskapsføring hos utleier Offentlige tilskudd Felleskontrollert virksomhet Inntektsføring: Salgstransaksjoner med flere elementer Bonusprogrammer Utstedte salgsopsjoner til ikke-kontrollerende eiere Omregning av fremmed valuta ved helt eller delvis salg av utenlandsk virksomhet Aksjeverdibasert avlønning endring og oppgjør av avtale 153 Vedlegg IV Vedtatte nye IFRS krav, ikke pliktige for 2012 ikke oversatt 154 Vedlegg V IAS 19 (R) Ansatteytelser. Eksempel på ny prinsippbeskrivelse og note etter bortfall av korridorløsningen bl.a. 155 Vedlegg VI IFRS 9 Finansielle instrumenter ikke oversatt 164 Vedlegg VII IFRS 10, 11 og 12 ikke oversatt 164 Vedlegg VIII IFRS 13 Fair value measurement ikke oversatt 164 Vedlegg IX IAS 1 (endring) Kategorisering av utvidet resultat ikke oversatt 164 PwC 5

9 Konsolidert resultat funksjonsinndelt 1p10b, 81b 1p113, 1p38 Note 1p82a Salgsinntekter p99, 103 Solgte varers kost 6 (77 366) (46 682) Bruttofortjeneste p99, 103 Salgs- og markedsføringskostnader (52 529) (21 213) 1p99, 103 Administrative kostnader (29 895) (10 426) 1p99, 103 Andre inntekter p85 Netto andre (tap)/gevinster 8 (90) 63 1p85 Driftsresultat p85 Finansinntekter p82b Finanskostnader 11 (8 173) (12 197) 1p85 Netto finanskostnader 11 (6 443) (10 588) 1p82c Andel resultat i tilknyttede selskaper p85 Resultat før skattekostnad p82d, 12p77 Skattekostnad 13 (14 611) (8 670) 1p85 Årsresultat fra videreført virksomhet IFRS5p33a Årsresultat fra avviklet virksomhet p82f Årsresultat Årsresultatet tilordnes: 1p83a ii Aksjonærene i morselskapet p83a i Ikke-kontrollerende eierinteresser p Opplysning om driftsresultat i resultatregnskapet er ikke obligatorisk etter IAS 1, men er tillatt og dette anses som vanlig praksis i Norge. 2 Ikke-kontrollerende eierinteresser har ingen andel av avviklet virksomhet. 3 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. PwC 6

10 Resultat pr. aksje som er tilordnet aksjonærene i morselskapet (NOK pr. aksje) Resultat pr. aksje 33p66 Fra videreført virksomhet 14 1,31 0,76 33p68 Fra avviklet virksomhet 1 0,01 0,01 33p66 Fra årsresultatet 1,32 0,77 Utvannet resultat pr. aksje 33p66 Fra videreført virksomhet 14 1,18 0,71 33p68 Fra avviklet virksomhet 0,01 0,01 33p66 Fra årsresultatet 1,19 0,72 Note 1 til 42 er en integrert del av konsernregnskapet. 1 Resultat pr. aksje for avviklet virksomhet kan alternativt opplyses i note PwC 7

11 Konsolidert totalresultat Note Årsresultat p82g Poster i utvidet resultat: Verdiregulering tomter og bygninger IFRS7p20a ii Verdiregulering finansielle eiendeler tilgjengelig for salg IFRS3p59 Omklassifisering av verdiregulering Your Shoes Group 29,39 (850) 1p82h Andel utvidet resultat tilknyttede selskaper 29 (86) 91 19p93B Estimatavvik pensjonsordninger 28,33 (494) Endring i skattesats virkning på skatt tilknyttet utvidet resultat 13 (10) IFRS7p23c Kontantstrømsikringer (3) Sikring av utenlandske nettoinvesteringer 29 (45) 40 21p52b Omregningsdifferanser (1 111) Årets utvidede resultat 1 etter skatt Årets totalresultat Totalresultatet tilordnes: 1p83b ii Aksjonærene i morselskapet p83b i Ikke-kontrollerende eierinteresser Årets totalresultat Beløp tilordnet aksjonærene i morselskapet stammer fra: Videreført virksomhet IFRS5p33d Avviklet virksomhet Postene i utvidet resultat er etter skatt. Spesifikasjon av tilhørende skattekostnad er vist i note 13. Note 1 til 42 er en integrert del av konsernregnskapet. 1 Other comprehensive income er det engelske begrepet. Norsk forskriftstekst benytter Andre inntekter og kostnader. 2 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. PwC 8

12 Kommentarer Konsolidert resultat og utvidet konsolidert resultat I det følgende har vi kommentert noen av de sentrale delene av IAS 1 Presentasjon av finansregnskap, og andre krav som påvirker oppstillingene over resultat, utvidet resultat og totalresultat. 1p81 1 Et foretak kan velge mellom å presentere inntekts- og kostnadsposter som har inntruffet i en periode enten: a) I én samlet oppstilling av totalresultatet, b) I to oppstillinger (anvendes av Footsy & Co ASA): i) Et resultatregnskap som viser årets inntekter og kostnader, og ii) En egen oppstilling av utvidet resultat som begynner med resultatet, viser bestanddelene av utvidet resultat og totalresultatet Hovedforskjellen mellom de to alternative oppstillingene er at alternativ a) presenterer årsresultatet som en delsum i stedet for en sluttsum og fortsetter til årets totalresultat (total comprehensive income for the year). 1p82 2 Én samlet oppstilling av totalresultatet skal som et minstekrav inneholde regnskapslinjer som inneholder følgende beløp for perioden: a) Driftsinntekter b) Finanskostnader c) Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter, regnskapsført etter egenkapitalmetoden d) Skattekostnad e) Ett enkelt beløp som omfatter den samlede summen av i) resultat etter skatt for avviklet virksomhet, og ii) gevinst eller tap etter skatt ved avhending av eiendelene eller avhendingsgruppen(e) som utgjør avviklet virksomhet eller nedskrivning til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter f) Resultat g) Postene i utvidet resultat klassifisert etter art h) Andel av utvidet resultat i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, regnskapsført etter egenkapitalmetoden i) Årets totalresultat 1p83 3 Det skal gis opplysninger om fordeling av årsresultatet: a) Årsresultat tilordnet: i) Ikke-kontrollerende eierinteresser 1 ii) Aksjonærene i morselskapet b) Årets totalresultat tilordnet: i) Ikke-kontrollerende eierinteresser 1 ii) Aksjonærene i morselskapet IFRS5 c) Hvilken del av resultatet som er tilordnet aksjonærene i morselskapet fra p33d) i) Videreført virksomhet ii) Avviklet virksomhet 1p84 4 Dersom selskapet benytter én samlet oppstilling av totalresultatet, skal denne inkludere a) 2 a) til f) ovenfor b) 3 a) ovenfor 1p12 5 Dersom selskapet benytter to oppstillinger, skal utvidet resultat følge rett etter resultatet. 1 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. PwC 9

13 1p85 6 Ytterligere regnskapslinjer, overskrifter og delsummer i resultatregnskapet skal inkluderes når dette er relevant for forståelsen av foretakets inntjening. Delsum for bruttofortjeneste (omsetning minus salgskostnader) kan for eksempel inkluderes når funksjonsinndelt resultat benyttes. 7 Ytterligere overskrifter må brukes med forsiktighet. Den tilsynelatende fleksibiliteten i IAS 1 kan bare anvendes for å styrke/lette brukernes forståelse. Fleksibiliteten kan ikke benyttes til å avlede oppmerksomheten fra de tall som kreves presentert. Punktene under er overordnede prinsipper som selskaper bør benytte når det presenterer ytterligere regnskapslinjer, overskrifter, delsummer og alternative nøkkeltall: a) Beløpsstørrelser som kreves av en regnskapsstandard må fremgå minst like klart som regnskapstall som ikke følger av regnskapsstandarder b) Ytterligere regnskapslinjer, delsummer og kolonner kan vises, men kun dersom de ikke avleder oppmerksomheten fra regnskapstall i henhold til regnskapsstandardene ved å være ubalansert eller gjør at resultatregnskapet blir uoversiktlig c) Ytterligere regnskapslinjer eller -kolonne må inneholde alle inntekter og kostnader knyttet til den enkelte regnskapslinjen eller -kolonnen d) Ytterligere regnskapslinjer eller -kolonner kan kun inneholde inntekter eller kostnader knyttet til selskapet selv (ingen pro forma justeringer) e) Poster kan skilles ut (for eksempel ved å bruke kolonner eller delsummer), men bare når de klart er av en annen natur eller funksjon i forhold til de andre postene i resultatregnskapet f) Det er i utgangspunktet ikke akseptabelt å presentere en blanding av funksjonsinndelt og artsinndelt kostnader. g) Ytterligere regnskapslinjer og delsummer bør defineres dersom definisjonen ikke fremkommer av IFRS h) Ytterligere regnskapslinjer, -kolonner og delsummer kan kun presenteres dersom de anvendes internt i styringen av selskapet i) Ulike presentasjonsformer kan aksepteres isolert sett, men totalinntrykket må tas i betraktning, slik at hovedbudskapet som resultatregnskapet gir totalt sett ikke blir forvrengt eller uklart j) Det bør være konsistens i presentasjonsformen fra år til år k) Presentasjonsformen bør også være i henhold til nasjonale lovkrav 8 Driftsresultat eller EBIT (earnings before interest and tax) er et eksempel på en delsum som kan være naturlig å presentere i resultatregnskapet. Da skiller man mellom den delen av resultat før skatt som genereres av driften og den som skyldes finansieringen av foretaket. 9 EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation) kan imidlertid bare presenteres dersom foretaket benytter artsinndelt resultatregnskap. En forutsetning er at delsummen (EBITDA) ikke impliserer at dette er det virkelige resultatet, eller gjør resultatregnskapet uoversiktlig. Når selskapet benytter funksjonsinndelt resultatregnskap, vil det ikke være mulig å vise nedskrivning og avskrivning som separate regnskapslinjer, fordi nedskrivning og avskrivning er kostnadsarter og ikke en foretaksfunksjon. EBITDA kan i slike tilfeller bare presenteres i fotnote til oppstillingen, i notene eller i årsberetningen. Vesentlige inntekts- og kostnadsposter 1p97 10 Når enkeltposter er vesentlige skal selskapet opplyse om deres art og beløp separat i resultatregnskapet eller i note. Footsy & Co ASA har valgt å presentere dette i note 6. Noen selskaper velger å gi disse opplysningene i resultatregnskapet i form av en tilleggsanalyse av delsum, presentert i en egen boks eller kolonne. For diskusjoner om denne måten å presentere slike poster på henviser vi til PwCs regnskapsmanual (Manual of Accounting). 1p85, IAS 1 har ikke angitt noe spesifikk benevnelse for poster som må vises separat. Når et selskap skiller ut en egen gruppe med slike særlige poster (alternativt uvanlige, vesentlige eller sjeldne poster) enten i resultatregnskapet eller i note, bør prinsippnoten inkludere en definisjon av innholdet i den valgte betegnelsen. Presentasjonen og definisjonen av slike betegnelser bør anvendes konsistent fra år til år. PwC 10

14 12 Ved artsinndelt regnskap må selskapet forsikre seg om at hver kostnad som er gjengitt i regnskapet inkluderer alle relevante kostnader. Vesentlige restruktureringskostnader kan for eksempel inkludere sluttvederlag (ansatteytelser), avsetning for ukurans (beholdningsendring) og nedskrivning av varige driftsmidler. Restruktureringskostnader kan normalt ikke vises på en separat regnskapslinje i et artsinndelt regnskap dersom den overlapper andre regnskapslinjer. 13 Når funksjonsinndelt regnskap benyttes må vesentlige poster inkluderes i den funksjonen de relaterer seg til. De vesentligste postene kan i slike tilfeller presenteres i fotnote eller i note til regnskapet. Driftsresultat 1BC56 14 Selskapet kan velge å presentere driftsresultat, så lenge det presenterte beløpet inkluderer aktiviteter som normalt anses som driftsaktiviteter. Poster som helt klart er del av driftsresultatet (for eksempel avsetning for ukurans, nedskrivninger og restruktureringskostnader) skal ikke utelates selv om de ikke inntreffer hyppig. Kostnader kan heller ikke utelates fordi de ikke generer kontantstrøm (for eksempel avskrivninger eller amortisering). Driftsresultat er som regel delsummen som fremkommer etter andre driftskostnader, det vil si før finanskostnader og resultat fra investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å inkludere resultat fra investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden i driftsresultatet (se punkt 16 under). Endring av rekkefølgen av poster 1p86 15 Rekkefølgen og beskrivelsen av poster endres når dette er nødvendig for å forklare selskapets inntjening. Regnskapet skal gi en dekkende fremstilling (fair presentation) og bør ikke foreta endringer i oppstillingsplanen med mindre det er god grunn til det. 16 Normalt skal resultatandel fra tilknyttede selskaper presenteres etter finansposter. Dette reflekterer at dette er en del av investeringsaktivitetene til konsernet fremfor en driftsaktivitet. Når en vesentlig del av konsernets virksomhet utøves gjennom tilknyttede selskaper (eller felleskontrollert virksomhet), kan det imidlertid være hensiktsmessig å vise resultatandelen fra tilknyttede selskaper før finansposter. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å legge til en delsum, for eksempel resultat før finansposter, eller å inkludere resultatandelen fra tilknyttede selskaper i driftsresultatet. Det er imidlertid ikke aktuelt å presentere dette som salgsinntekt (og dermed heller ikke innen bruttofortjenestebegrepet). 17 Finansinntekter og -kostnader skal ikke nettoføres (i motsetning til enkelte gevinster og tap). Finansinntekter (finance revenue) inkluderes i annen driftsinntekt eller vises separat på egen linje innenfor driftsresultatet. Når finansinntekter representerer uplanlagte eller sideordnede biinntekter, er det tillatt å presentere finansinntekter rett før finanskostnader og deretter presentere en delsum netto finanskostnader. Når renteinntekter er én av selskapets virksomhetsområder, skal de imidlertid presenteres som en del av driftsinntektene. Avviklet virksomhet 1p82e IFRS5 p33a b 18 I henhold til punkt 2 e) ovenfor skal selskapet presentere ett enkeltbeløp i resultatregnskapet som er summen av i) resultat etter skatt fra avviklet virksomhet, og ii) gevinst eller tap etter skatt ved avhending av eiendelene eller avhendingsgruppen som utgjør den avviklede virksomheten eller nedskrivning til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Beløpet skal analyseres i henhold til IFRS Denne analysen kan presenteres i note eller i selve resultatregnskapet. Footsy & Co ASA gir denne opplysningen i note 16. Dersom presentasjon i resultatregnskapet velges, bør avviklet virksomhet presenteres i en egen seksjon separat fra videreført virksomhet. Analysen er ikke påkrevd for avhendingsgrupper bestående av nylig ervervede datterselskaper som tilfredsstiller kriteriene for eiendeler holdt for salg (se IFRS 5 punkt 11). Resultat pr. aksje 33p66 19 I henhold til IAS 33 Resultat per aksje må selskapet presentere resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer fra videreført virksomhet, og resultat pr. aksje og pr. aksjeklasse basert på årsresultatet. Resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje skal presenteres likeverdig for alle PwC 11

15 perioder. 33p67A 20 Dersom selskapet presenterer et separat resultatregnskap i henhold til IAS 1 punkt 81, kan resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje presenteres i denne oppstillingen. 33p73 21 Resultat pr. aksje kan også beregnes på andre måter enn definert i IAS 33, men dette kan kun presenteres som noteopplysning. 33p67 22 Dersom utvannet resultat pr. aksje blir rapportert for minst én periode, skal det rapporteres for alle de presenterte periodene, selv om det er likt resultat pr. aksje. Dersom resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje er likt, kan de presenteres på samme linje i resultatregnskapet med dobbel teksting. 33p68 23 Selskap som rapporterer avviklet virksomhet skal opplyse om resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje enten i resultatregnskapet eller i note til regnskapet. 33p69, 41, Resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje skal rapporteres selv om beløpene er negative (det vil si underskudd pr. aksje). Imidlertid skal potensielle ordinære aksjer kun påvirke beløpet dersom konvertering av disse øker underskudd pr. aksje. Dersom underskudd pr. aksje reduseres, er slike aksjer innvannende. 33p4 25 Når selskapet presenterer resultatregnskap for både morselskapet og konsernet i henhold til IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap trenger opplysningene som kreves etter IAS 33 bare presenteres for konsernregnskapet. Et selskap som velger å opplyse om resultat pr. aksje basert på selskapsregnskapet skal bare presentere dette i selskapsregnskapet. Poster som inngår i utvidet resultat 1p7 26 Postene i utvidet resultat (other comprehensive income) er inntekter og kostnader (inkludert omklassifiseringer) som ikke inngår i det ordinære årsresultatet. Disse postene omfatter verdiregulering av tomter og bygninger, varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, estimatavvik knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger, omregningsdifferanser, endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og den effektive delen av kontantstrømsikringer. 1p91 1p90 27 Regnskapspostene i utvidet resultat kan enten presenteres før eller etter fradrag for skatt. Footsy & Co ASA har valgt å presentere postene etter skatt og den skattevirkningen for hver post i utvidet resultat, inkludert omklassifiseringer, er presentert i note 13. 1p92, Det skal opplyses om omklassifiseringer knyttet til postene i utvidet resultat. Footsy & Co ASA gir opplysningene i 29, Annen egenkapital - ikke resultatført. 1p7, Omklassifiseringer er poster som har vært ført over utvidet resultat, men som i perioden omklassifiseres til resultatregnskapet. Slike justeringer oppstår for eksempel ved avhendelse av utenlandsk virksomhet, fraregning av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og når en sikret forventet transaksjon påvirker resultatet. 30 For regnskapsperioder som starter 1. juli 2012 eller senere, vil en endring i IAS 1 medføre at poster i utvidet resultat klassifisert etter art skal grupperes etter poster som senere vil kunne omklassifiseres over resultater og poster som aldri vil bli omklassifisert. Endringen medfører også at skatteelementet skal splittes tilsvarende dersom selskapet har valgt å presentere skatten separat og ikke for hver utvidet resultatpost. 1p Man skal enten i oppstilling av endringer i egenkapitalen eller i notene presentere størrelsen på utbytte som er regnskapsført som utdelinger til eiere i løpet av perioden. Tilhørende størrelse pr. aksje skal presenteres enten i oppstillingen av endring i egenkapital eller i notene. Utbytte totalt eller per aksje skal ikke presenteres i resultatregnskapet eller totalresultatet. Konsistent presentasjon PwC 12

16 1p45 32 Presentasjon og klassifisering av poster i årsregnskapet må være konsistent fra ett regnskapsår til det neste med mindre: a) Det finner sted en betydelig endring av virksomhets art eller en gjennomgåelse av regnskapet åpenbart viser at en annen presentasjon eller klassifisering ville vært mer egnet ut fra kriteriene for valg og anvendelse av regnskapsprinsipper i IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil, eller b) En IFRS krever en endring av presentasjonen. Vesentlighet og sammenslåing 1p29 33 Hver vesentlig gruppe av ensartede poster i regnskapet skal presenteres separat. Poster av forskjellig art eller funksjon skal presenteres separat med mindre de er uvesentlige. Nettopresentasjon 1p32 34 Eiendeler og gjeld, og inntekter og kostnader, skal ikke nettopresenteres med mindre det er påkrevd eller tillatt etter IFRS. Eksempler på inntekter og kostnader som er påkrevd eller tillatt nettoført: 1p34a a) Gevinst eller tap ved avhending av anleggsmidler, herunder investeringer og varige driftsmidler, presenteres ved at eiendelens balanseførte verdi og tilhørende salgskostnader trekkes fra salgsvederlaget ved avhendingen 1p34b b) Kostnader knyttet til avsetninger som er regnskapsført i henhold til IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler som refunderes etter en kontaktsmessig avtale med tredjeperson (for eksempel en leverandørgaranti), mot den tilknyttede utgiftsrefusjonen. 1p35 c) Gevinster og tap som oppstår ved at en gruppe av lignende transaksjoner presenteres netto (for eksempel valutagevinster og tap eller gevinster eller tap som oppstår av finansielle eiendeler holdt for salg). Et foretak skal imidlertid presentere gevinster og tap separat dersom de er vesentlige. Oppsummering av opplysningsplikten for poster i utvidet resultat 35 Kravene til hvordan postene i utvidet resultat skal opplyses om i regnskapet kan oppsummeres som følger: Post Referanse Krav i standarden Presentasjon i Footsy & Co ASA Hver post i utvidet resultat klassifisert etter art IAS 1 p82 g) Totalresultat Konsolidert totalresultat Omklassifisering av poster i utvidet resultat (se punkt 29 ovenfor) IAS 1 p92 Totalresultat eller i note Note 29 Skatt for hver post i utvidet resultat, inkludert omklassifiseringer IAS 1 p90 Totalresultat eller i note Note 13 Avstemming av hver post i egenkapitalen med separat presentasjon av: Resultat Utvidet resultat Transaksjoner med eierne IAS 1 p106 d) Oppstilling av endringer i egenkapital Oppstilling av endringer i egenkapital Analyse av poster i utvidet resultat fordelt på hver enkelt egenkapitalkomponent IAS1 p106a Oppstilling av endringer i egenkapital eller i note Note 29 PwC 13

17 Konsolidert balanse 31. desember Note 1p10a, 113 EIENDELER 1p60, 66 Anleggsmidler 1p54a Varige driftsmidler p54c Immaterielle eiendeler p54e, 28p38 Investeringer i tilknyttede selskaper p54o, 56 Utsatt skattefordel p54d, IFRS7p8d Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg p54d, IFRS7p8a Derivater p54h, IFRS7p8c Kundefordringer og andre fordringer p60, 1p66 Omløpsmidler 1p54g Varer p54h, IFRS7p8c Kundefordringer og andre fordringer p54d, IFRS7p8d Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg p54d, IFRS7p8a Derivater p54d, IFRS7p8a Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet p54i, IFRS7p8 Kontanter og kontantekvivalenter IFRS5p38, 40 Eiendeler holdt for salg Sum eiendeler PwC 14

18 31. desember Note EGENKAPITAL 1p54r Egenkapitalen til morselskapets aksjonærer 1p78e, 1p54r Aksjekapital p78e, 1p55 Overkurs p78e Annen egenkapital - ikke resultatført p78e, 1p55 Opptjent egenkapital p54q Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital p60, 69 GJELD Langsiktig gjeld 1p54m, IFRS7p8f Lån p54m, IFRS7p8e Derivater p54o, 1p56 Utsatt skatt p55, 1p78d Pensjoner og lignende forpliktelser p54l, 1p78d Andre avsetninger for forpliktelser p60, 1p69 Kortsiktig gjeld 1p54k, IFRS7p8f Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld p54n Betalbar skatt p54m, IFRS7p8f Lån p54m, IFRS7p8e Derivater p54l Andre avsetninger for forpliktelser IFRS5p38, 1p54p Forpliktelser knyttet til eiendeler holdt for salg Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld p17 Note 1 til 42 er en integrert del av konsernregnskapet.. Regnskapet ble vedtatt av styret 24. februar Regnskapet skal underskrives av styret og daglig leder (norsk lovkrav). 1 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. PwC 15

19 Kommentarer Balanse I det følgende har vi kommentert noen av de viktigste kravene til balansen etter IAS 1 Presentasjon av finansregnskap). 1p10 1 IAS 1 refererer til balansen som oppstilling av finansiell stilling. Den tittelen er imidlertid ikke obligatorisk, og Footsy & Co ASA har valgt å beholde konsolidert balanse som tittel. 1p54, 55 2 IAS 1 punkt 54 beskriver hvilke regnskapslinjer som må presenteres i balansen. Ytterligere regnskapslinjer, overskrifter og delsummer må presenteres dersom de er relevante for å forstå foretakets økonomiske stilling. 1p77, 78 3 Foretaket skal i balansen eller i notene redegjøre for underkategorier av de presenterte regnskapslinjene på en måte som er hensiktsmessig for foretakets virksomhet. Hvor detaljerte underkategoriene må være, avhenger av kravene etter IFRS samt størrelse, type og funksjon av regnskapslinjene som vurderes. Skillet mellom kortsiktige og langsiktige poster 1p60 4 Foretaket skal dele balansen mellom kortsiktige og langsiktige poster, unntatt når en presentasjon basert på fallende likviditet gir informasjon som er pålitelig og mer relevant. Når dette unntaket gjelder, skal foretaket presentere alle eiendeler og forpliktelser i likviditetsrekkefølge. 1p61 5 Uavhengig av presentasjonsform skal et foretak opplyse om hvilket beløp som forventes gjenvunnet eller gjort opp etter mer enn tolv måneder for hver enkelt eiendels- eller gjeldspost som inneholder beløp som både forventes å bli gjenvunnet eller gjort opp a) høyst tolv måneder etter balansedagen, og b) mer enn tolv måneder etter balansedagen. 1p Eiendeler som selges, forbrukes eller realiseres som en del av varekretsløpet den ordinære driftssyklusen (for eksempel varer og kundefordringer) skal klassifiseres som omløpsmidler. Dette gjelder selv om det ikke er forventet at de realiseres innen 12 måneder etter balansedagen. Tilsvarende gjelder for gjeldsposter (leverandørgjeld og enkelte avsetninger) som er en del av arbeidskapitalen i varekretsløpet. Slike poster klassifiseres også som kortsiktig gjeld selv om de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. 1p68 7 Driftssyklusen til et foretak er tiden mellom anskaffelse av eiendelen som skal bearbeides og realisasjon av eiendelen i kontanter eller kontantekvivalenter. Når det ikke er mulig å foreta en klar avgrensning av foretakets ordinære driftssyklus, antas den å være tolv måneder. Konsistent presentasjon 1p45 8 Et foretak skal beholde den samme presentasjon og klassifisering av poster i finansregnskapet fra en regnskapsperiode til den neste, med mindre: a) Det finner sted en betydelig endring av virksomhets art eller en gjennomgåelse av regnskapet viser at det er åpenbart at en annen presentasjon eller klassifisering ville vært mer egnet ut fra kriteriene for valg og anvendelse av regnskapsprinsipper i IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil, eller b) En IFRS krever en endring. Vesentlighet og sammenslåing 1p29 9 Et foretak skal presentere hver enkelt klasse av ensartede poster separat. Poster av forskjellig art eller med forskjellig funksjon skal presenteres separat med mindre de er uvesentlige. 1p54, Betalbar skatt og utsatt skatt presenteres separat. Når et foretak presenterer omløpsmidler og anleggsmidler, og kortsiktige og langsiktige forpliktelser som separate klassifiseringer i balansen, skal det ikke klassifisere utsatt skattefordel som omløpsmidler, eller utsatt skatt som kortsiktig gjeld. PwC 16

20 Nettopresentasjon 1p32 11 Et foretak skal ikke nettopresentere eiendeler og forpliktelser eller inntekter og kostnader med mindre det kreves eller tillates i henhold til IFRS. Presentasjon av eiendeler netto etter avsetninger, for eksempel etter avsetning for ukurans for varer eller avsetning for inntruffet tap på kundefordringer, er ikke nettopresentasjon. Tre års sammenlignbare tall skal i enkelte tilfeller presenteres 1p39 12 Når et foretak anvender et regnskapsprinsipp med tilbakevirkende kraft, endrer sammenligningstallene som følge av retting av feil eller endrer inndelingen i balansen, skal det presenteres en endret inngående balanse for den eldste sammenligningsperioden som presenteres. Dersom endringen av regnskapsprinsippet ikke påvirker tallene, er det tilstrekkelig kun å opplyse om endringen. PwC 17

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ARGENTUM. årsrapport 2008

ARGENTUM. årsrapport 2008 ARGENTUM årsrapport 2008 styrets beretning 2008 VIRKSOMHETENS ART Argentum Fondsinvesteringer as er et investeringsselskap som deltar med minoritetsandeler i spesialiserte, aktive eierfond, såkalte aktive

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Noter 2011 Solvang Konsern

Noter 2011 Solvang Konsern Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Nøkkeltall 6 Klepp Sparebank 1921 2014 10 Årsberetning 16 Oppstilling av totalregnskap 17 Balanse 18 Oppstilling av endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter

Detaljer

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer