Hold deg oppdatert IFRS Eksempelregnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hold deg oppdatert www.pwcinform.com. IFRS Eksempelregnskap 2014"

Transkript

1 Hold deg oppdatert IFRS Eksempelregnskap 2014

2

3 IFRS Eksempelregnskap 2014 Introduksjon Hvordan bruke publikasjonen Hjelpemidler som kan sikre et kvalitativt godt konsernregnskap Tilpasninger til ditt konsern Norske tilleggskrav Del I Konsernregnskap 2014 Footsy & Co ASA Inkluderer Årsregnskap Revisjonsberetning Erklæring fra styret og daglig leder Krav til redegjørelse for foretaksstyring Inkluderer ikke Årsberetning Årsregnskap for morselskapet Andre deler av en årsrapport på Oslo Børs Del II Vedlegg Alternative oppstillingsplaner (vedl. I) Norske tilleggsnoter (vedl. II) Områder som ikke er illustrert i konsernregnskapet til Footsy & Co ASA (vedl. III) Vedtatte nye IFRS krav, ikke pliktige for 2014 (vedl. IV) For flere IFRS publikasjoner se våre nettsider PricewaterhouseCoopers Dronning Eufemias gate 8 Postboks 748 Sentrum 0106 Oslo Tlf: 02316

4 Introduksjon Publikasjonens del I inneholder et eksempel på konsernregnskap utarbeidet etter IFRS og er ment å være en realistisk fremstilling for det fiktive konsernet Footsy & Co ASA som har anvendt IFRS i flere år. Regnskapet er basert på standarder og fortolkninger som er obligatoriske for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. PwC har utarbeidet kommentarseksjoner markert i grå bokser - for å forklare detaljer knyttet til presentasjonen av flere av de krevende områder. Kommentarseksjoner er utarbeidet for presentasjon av resultatregnskap, utvidet resultat (other comprehensive income), balanse, egenkapitaloppstilling, kontantstrømoppstilling, sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene (note 2), finansiell risikostyring (note 3) og norske tilleggsnoter (Del II vedlegg III). Vesentlige endringer med virkning for 2014-utgaven er markert i rosa bokser. Publikasjonen er en oversettelse av PwCs engelskspråklige publikasjon Illustrative IFRS consolidated financial statements for 2014 year ends. Eksempler på årsregnskap tilpasset utvalgte bransjer finnes i PwCs øvrige publikasjoner i Illustrative -serien (Bank, Insurance, Investment property og Investment funds). Vi har også et eksempel på en delårsrapport avlagt etter IFRS. Disse finner du på våre websider eller din kontaktperson i PwC. For førstegangsrapporterende viser vi til IFRS 1 og våre tilknyttede publikasjoner på nettsidene våre. Tilpasning til ditt konsern Vi har forsøkt å utarbeide et realistisk konsernregnskap. Ikke alle poster vil være aktuelle for ditt konsern og enkelte poster som kan være nødvendige for ditt konsern er ikke tatt med i dette eksempelregnskapet. I del II er det vist alternative oppstillingsplaner, flere regnskapsprinsipper og eksempler på noteopplysninger. Eksempelregnskapet er ikke ment som en erstatning for å lese standardene med tilhørende veiledninger og fortolkninger. Det er heller ikke ment å erstatte de faglige vurderinger som må gjøres ved utarbeidelsen av et regnskap. Avhengig av omstendighetene kan det være nødvendig å medta ytterligere opplysninger eller foreta justeringer for å sikre en dekkende fremstilling (fair presentation) i henhold til IFRS. Ved utarbeidelse av IFRS-regnskaper anbefaler vi å bruke 2014-versjonen av Automated Disclosure Checklist (vår automatiske sjekkliste) som kan bestilles på websiden adc.pwc.com alternativt bruker du vår publikasjon IFRS Disclosure Checklist 2014, eller vår excel-baserte sjekkliste echeck. Ta kontakt med din PwC-kontakt for å få tilgang til disse. Norske tilleggskrav Eksempelregnskapet dekker de krav som følger av IFRS. Andre opplysninger som følger av regnskapsmessige krav er nødvendige for å overholde norske lover, forskrifter og anbefalinger. Dette gjelder særnorske krav i regnskapsloven, verdipapirhandelloven og i forskrifter og krav fra eksempelvis Finansdepartementet, Finanstilsynet og Oslo Børs. Norske foretak som avlegger konsernregnskap etter IFRS er underlagt det meste av kapittel 1 i regnskapsloven, noen bestemmelser i kapittel 7 og hele kapittel 8, 9 og 10. Norske opplysningskrav som må ivaretas for at konsernregnskapet for 2014 skal være avlagt etter regnskapsloven (RL) er: Årsberetning etter RL 3-3a/ 3-3; vi har ikke tatt inn noen mal eller eksempel på dette. Noteopplysninger for store og øvrige foretak etter RL 7-15 (unntatt 4. og 5. ledd), 7-18, 7-26, 7-27, 7-30, 7-30a, 7-31, 7-31a, 7-31b og Mal for norske tilleggsnoter finner du i del II Vedlegg III. Disse bør integreres der de best hører hjemme i notestrukturen i ditt konsernregnskap. For å hjelpe til med integreringen har vi i de aktuelle IFRS-notene i Del I henvist til de relevante norske tilleggsnotene, markert i røde bokser. PwC 1

5 Det er krav til en egen erklæring fra styret og daglig leder om at årsregnskapet og beretningen gir et rettvisende bilde (verdipapirhandelloven 5-6 nr.3). I del I har vi omtalt dette nærmere rett etter revisjonsberetningen og gitt et eksempel på hvordan denne kan lyde. Videre krever Oslo Børs en omtale av selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance). 3-3b i regnskapsloven benevner dette Redegjørelse om foretaksstyring. I del I har vi omtalt dette nærmere rett etter erklæringen fra styret og daglig leder. Redegjørelsen skal være en del av årsberetningen eller gis som eget dokument som det henvises til i årsberetningen. Norske foretak notert på Oslo Børs må også publisere selskapsregnskapet for morselskapet sammen med konsernregnskapet. Vi har ikke med eksempel på dette. Et fåtall bruker full IFRS i morselskapets regnskap. Som oftest brukes enten norsk god regnskapsskikk eller forenklet IFRS. Format IFRS åpner for å velge mellom artsinndelt og funksjonsinndelt resultatregnskap basert på hva som er mest relevant. Footsy & Co ASA har valgt å presentere resultatregnskapet etter funksjon og eksempelregnskapets noter er basert på funksjonsinndeling. Resultatregnskap etter art er vist i del II vedlegg II. Når det benyttes artsinndeling, er enkelte setninger i notene ikke relevante og må derfor utelates. Footsy & Co ASA viser utvidet resultat (other comprehensive income) i separat oppstilling. Én samlet resultatoppstilling inklusive utvidet resultat er vist i Del II Vedlegg II. Egenkapitalen er spesifisert på fire linjer i balansen. Øvrig forklaring på hva egenkapitalen består av fremgår av egen oppstilling for endringer i egenkapitalen og av notene. Norske foretak kan bruke begreper fra regnskapslovens oppstillingsplan, aksjelovenes fondsbetegnelser eller tidligere årsrapporter avlagt i samsvar med norske regnskapsstandarder. Vi har foreløpig ikke innarbeidet aksjelovenes bestemmelser om egenkapitalbinding i form av fond for vurderingsforskjeller eller fond for urealiserte gevinster. Rapporteringskrav for utenlandske selskaper på Oslo Børs Rapporteringsreglene for utenlandske selskaper notert på Oslo Børs er omfattende og kompliserte og avhenger blant annet av hvilket land som defineres som hjemstaten etter verdipapirhandelloven. For ytterligere opplysninger om rapporteringskravene for utenlandske selskaper notert på Oslo Børs viser vi til publikasjoner på Der finner du publikasjonen Finansiell rapportering for utenlandske selskaper notert på Oslo Børs. Du kan også henvende deg til Svein A. Andresen, tlf , epost: eller din kontaktperson i PwC. Faglig redaksjon Faglig ansvarlige for årets publikasjon på norsk er Bjørn Einar Strandberg (tlf ) og Sigve Nesbakk. Redaksjonen setter pris på å få kommentarer eller behov for rettelser av feil som man aldri helt kan unngå. Send disse til Oslo, 23. desember 2014 Redaktør norsk utgave Bjørn Einar Strandberg PwC 2

6 Forkortelser/henvisninger IFSRS1p37 = International Financial Reporting Standard [nummer], paragraf nummer. 7p22 = International Accounting Standard [nummer], paragraf nummer. SIC-15p5 = Standing Interpretations Committee [nummer], paragraf nummer. DV = Disclosure Voluntary. Noteinformasjonen anbefales i tråd med beste praksis. Uttrykk for PwCs syn. RL = Regnskapsloven ASAL = Allmennaksjeloven Del I Konsernregnskap 2014 Footsy & Co ASA Konsolidert resultat funksjonsinndelt 6 Konsolidert totalresultat 8 Konsolidert balanse 14 Endringer i konsernets egenkapital 18 Konsolidert kontantstrømoppstilling 20 Noter til konsernregnskapet 23 1 Generell informasjon 23 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Rammeverk for regnskapsavleggelsen Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger Konsolidering og investering i tilknyttede selskaper Segmentrapportering Omregning av fremmed valuta Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) holdt for salg Finansielle eiendeler Klassifisering Innregning og måling Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og forpliktelser Verdifall på finansielle eiendeler Derivater og sikring Varer Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter Aksjekapital og overkurs Leverandørgjeld Lån Lånekostnader Sammensatte finansielle instrumenter Betalbar og utsatt skatt Ansatteytelser Aksjeverdibasert avlønning Avsetninger Inntektsføring Renteinntekter Inntekt fra utbytte Leieavtaler Utbytte Særskilte poster 39 3 Finansiell risikostyring Finansielle risikofaktorer 42 PwC 3

7 3.2 Kapitalforvaltning Vurdering av virkelig verdi Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og forpliktelser 50 4 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Viktige regnskapsestimater og antagelser/forutsetninger Viktige skjønnsmessige vurderinger ved anvendelse av enhetens regnskapsprinsipper 59 5 Segmentinformasjon 60 6 Særskilte poster 66 7 Andre inntekter 66 8 Netto andre (tap) / gevinster 67 9 Kostnader etter art (hvis funksjonelt resultatregnskap) 67 10a Lønnskostnader 68 10b Gjennomsnittlig antall ansatte 68 10c Godtgjørelse revisor Finansinntekter og -kostnader Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Investering i felleskontrollert virksomhet Vesentlige datterselskaper Skattekostnad Resultat pr. aksje Netto valutagevinster og -tap Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter etter kategori Kredittverdighet i finansielle eiendeler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Derivater Kundefordringer og andre fordringer Varer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Eiendeler klassifisert som holdt for salg og avviklet virksomhet Aksjekapital og overkurs Aksjeverdibasert avlønning Opptjent egenkapital Annen egenkapital - ikke resultatført Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Lån Utsatt skatt Pensjoner og lignende forpliktelser Ytelsesbaserte pensjonsordninger Helseforsikringsordninger overfor tidligere ansatte Fellesinformasjon for pensjonsordninger og helseforsikringsordninger Utbytte pr. aksje Andre avsetninger for forpliktelser Kontantstrøm fra driften Betingede forpliktelser Andre forpliktelser Virksomhetssammenslutning Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere Nærstående parter Hendelser etter balansedagen 138 Revisors beretning 141 Erklæring fra styret og daglig leder 143 Redegjørelse for foretaksstyring 144 PwC 4

8 Del II Vedlegg Ledelsens beretning (Management Commentary) regler fra IOSCO og IASB - ikke oversatt Representerer vedlegg I i engelsk versjon. Vedlegg I Alternative oppstillingsplaner med tilhørende noter - Konsolidert resultat artsinndelt Konsolidert resultat (comprehensive income) funksjonsinndelt samlet oppstilling Konsolidert kontantstrøm direkte metode (alternativ til indirekte metode) 151 Vedlegg II Noter som er tilleggskrav etter norsk regnskapslov for konsern som avlegger regnskap etter IFRS - Tilleggsnote 10a Ytelser til ledende personer Tilleggsnote 10b Antall årsverk Tilleggsnote 10c Godtgjørelse til revisor Tilleggsnote 12 Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Tilleggsnote 23 Aksjer og andeler i andre selskaper Tilleggsnote 26 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Tilleggsnote 27 og 10a Opsjoner og aksjer Tilleggsnote 33 Pensjoner Tilleggsnote 39 Datterselskap Tilleggsnote 41 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere og deres 161 nærstående Vedlegg III Regnskapsprinsipper og noteopplysninger for områder som ikke er illustrert i konsernregnskapet til Footsy & Co ASA 1 Biologiske eiendeler Anleggskontrakter Eiendeler tilknyttet utvinning av olje og gass ikke oversatt Leieavtaler regnskapsføring hos utleier Offentlige tilskudd Inntektsføring: Salgstransaksjoner med flere elementer Bonusprogrammer Utstedte salgsopsjoner til ikke-kontrollerende eiere Omregning av fremmed valuta ved helt eller delvis salg av utenlandsk virksomhet Aksjeverdibasert avlønning endring og oppgjør av ordningen 171 Vedlegg IV Vedtatte nye IFRS krav, ikke pliktige for 2014 ikke oversatt, kun i engelsk utgave 172 PwC 5

9 Konsolidert resultat funksjonsinndelt 1p10b, 1p113, 1p38 Note p82a Salgsinntekter p99, 103 Solgte varers kost 6 (77 366) (46 682) Bruttofortjeneste p99, 103 Salgs- og markedsføringskostnader (52 529) (21 213) 1p99, 103 Administrative kostnader (30 105) (10 511) 1p99, 103 Andre inntekter p85 Netto andre (tap)/gevinster 8 (90) 63 1p85 Driftsresultat p85 Finansinntekter p82b Finanskostnader 11 (8 173) (12 197) 1p85 Netto finanskostnader 11 (6 443) (10 588) 1p82c Andel resultat i tilknyttede selskaper p85 Resultat før skattekostnad p82d, 12p77 Skattekostnad 13 (14 611) (8 670) 1p85 Årsresultat fra videreført virksomhet IFRS5p33a Årsresultat fra avviklet virksomhet p81Aa Årsresultat Årsresultatet tilordnes: 1p83a ii Aksjonærene i morselskapet p83a i IFRS12p12e Ikke-kontrollerende eierinteresser Opplysning om driftsresultat i resultatregnskapet er ikke obligatorisk etter IAS 1, men er tillatt og dette anses som vanlig praksis i Norge. 2 Ikke-kontrollerende eierinteresser har ingen andel av avviklet virksomhet i dette eksempelregnskapet. 3 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan benyttes. PwC 6

10 Resultat pr. aksje som er tilordnet aksjonærene i morselskapet (NOK pr. aksje) Resultat pr. aksje 33p66 Fra videreført virksomhet 14 1,35 0,79 33p68 Fra avviklet virksomhet 1 0,01 0,01 33p66 Fra årsresultatet 1,36 0,80 Utvannet resultat pr. aksje 33p66 Fra videreført virksomhet 14 1,21 0,74 33p68 Fra avviklet virksomhet 0,01 0,01 33p66 Fra årsresultatet 1,22 0,75 Note 1 til 42 er en integrert del av konsernregnskapet. 1 Resultat pr. aksje for avviklet virksomhet kan alternativt opplyses i note PwC 7

11 Konsolidert totalresultat Note Årsresultat p82A Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet 16p39 Verdiregulering tomter og bygninger p120c Rekalkulering pensjonsforpliktelser 28,33 83 (637) p82A Poster som kan bli omklassifisert til resultatet IFRS7p20a ii Verdiregulering finansielle eiendeler tilgjengelig for salg IFRS3p42 Omklassifisering av verdiregulering Your Shoes Group 7,29,39 (850) 1p85 Endring skattesats virkning på skatt tilknyttet utvidet resultat 28,32 (10) IFRS7p23c Kontantstrømsikringer (3) 1p85 Sikring av utenlandske nettoinvesteringer 29 (45) 40 21p52b Omregningsdifferanser (922) 1p82A Andel utvidet resultat tilknyttede selskaper 29 (86) Årets utvidede resultat p81Ac Årets totalresultat Totalresultatet tilordnes: 1p81Bb ii Aksjonærene i morselskapet p81Bb i Ikke-kontrollerende eierinteresser Årets totalresultat Beløp tilordnet aksjonærene i morselskapet stammer fra: Videreført virksomhet IFRS5p33d Avviklet virksomhet Postene i utvidet resultat er etter skatt. Spesifikasjon av tilhørende skattekostnad er vist i note 13. Note 1 til 42 er en integrert del av konsernregnskapet. 1 "Other comprehensive income" er det engelske begrepet. Norsk forskriftstekst benytter Andre inntekter og kostnader. 2 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. PwC 8

12 Kommentarer Konsolidert resultat og utvidet konsolidert resultat I det følgende har vi kommentert noen av de sentrale delene av IAS 1 Presentasjon av finansregnskap, og andre krav som påvirker oppstillingene over resultat, utvidet resultat og totalresultat. 1p10A 1 Et foretak kan velge mellom å presentere inntekts- og kostnadsposter som har inntruffet i en periode enten: a) I én samlet oppstilling av totalresultatet, b) I to oppstillinger (anvendes av Footsy & Co ASA): i) Et resultatregnskap som viser årets inntekter og kostnader, og ii) En egen oppstilling av utvidet resultat som begynner med resultatet, viser bestanddelene av utvidet resultat og totalresultatet Hovedforskjellen mellom de to alternative oppstillingene er at alternativ a) presenterer årsresultatet som en delsum i stedet for en sluttsum og fortsetter til årets totalresultat (total comprehensive income for the year). 1p81A 2 Oppstilling av totalresultatet skal som et minstekrav inneholde: a) Resultat b) Utvidet resultat c) Totalresultat for perioden, som er summen av a) og b). 1p81B 3 Det skal gis opplysninger om fordeling av resultatet og utvidet resultat for perioden: a) Årsresultat tilordnet: i) Ikke-kontrollerende eierinteresser 1 ii) Aksjonærene i morselskapet b) Årets totalresultat tilordnet: i) Ikke-kontrollerende eierinteresser 1 ii) Aksjonærene i morselskapet IFRS5 c) Hvilken del av resultatet som er tilordnet aksjonærene i morselskapet fra p33d i) Videreført virksomhet ii) Avviklet virksomhet 1p82 4 Dersom selskapet benytter én samlet oppstilling av totalresultatet, skal denne inkludere a) Driftsinntekter b) Finanskostnader c) Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter, regnskapsført etter egenkapitalmetoden d) Skattekostnad e) Ett enkelt beløp som omfatter den samlede summen av i) resultat etter skatt for avviklet virksomhet, og ii) gevinst eller tap etter skatt ved avhending av eiendelene eller avhendingsgruppen(e) som utgjør avviklet virksomhet eller nedskrivning til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter 1p82A 5 Avsnittet for utvidet resultat skal presentere beløpsposter i perioden, klassifisert etter art (inkludert andel av utvidet resultat for tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter, regnskapsført etter egenkapitalmetoden) og gruppert i de som, i samsvar med andre IFRS-er: a) senere ikke vil bli omklassifisert til resultatet, og b) senere vil bli omklassifisert til resultatet når særlige vilkår er oppfylt. 1p85 6 Ytterligere regnskapslinjer, overskrifter og delsummer i resultatregnskapet skal inkluderes når dette er relevant for forståelsen av foretakets inntjening. Delsum for bruttofortjeneste (omsetning minus salgskostnader) kan for eksempel inkluderes når funksjonsinndelt resultat benyttes. 7 Ytterligere overskrifter må brukes med forsiktighet. Den tilsynelatende fleksibiliteten i IAS 1 kan bare anvendes for å styrke/lette brukernes forståelse. Fleksibiliteten kan ikke benyttes til å avlede 1 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. PwC 9

13 oppmerksomheten fra de tall som kreves presentert. Punktene under er overordnede prinsipper som selskaper bør benytte når det presenterer ytterligere regnskapslinjer, overskrifter, delsummer og alternative nøkkeltall: a) Beløpsstørrelser som kreves av en regnskapsstandard må fremgå minst like klart som regnskapstall som ikke følger av regnskapsstandarder b) Ytterligere regnskapslinjer, delsummer og kolonner kan vises, men kun dersom de ikke avleder oppmerksomheten fra regnskapstall i henhold til regnskapsstandardene ved å være ubalansert eller gjør at resultatregnskapet blir uoversiktlig c) Ytterligere regnskapslinjer eller -kolonne må inneholde alle inntekter og kostnader knyttet til den enkelte regnskapslinjen eller -kolonnen d) Ytterligere regnskapslinjer eller -kolonner kan kun inneholde inntekter eller kostnader knyttet til selskapet selv (ingen pro forma justeringer) e) Poster kan skilles ut (for eksempel ved å bruke kolonner eller delsummer), men bare når de klart er av en annen natur eller funksjon i forhold til de andre postene i resultatregnskapet f) Det er i utgangspunktet ikke akseptabelt å presentere en blanding av funksjonsinndelt og artsinndelt kostnader. g) Ytterligere regnskapslinjer og delsummer bør defineres dersom definisjonen ikke fremkommer av IFRS h) Ytterligere regnskapslinjer, -kolonner og delsummer kan kun presenteres dersom de anvendes internt i styringen av selskapet i) Ulike presentasjonsformer kan aksepteres isolert sett, men totalinntrykket må tas i betraktning, slik at hovedbudskapet som resultatregnskapet gir totalt sett ikke blir forvrengt eller uklart j) Det bør være konsistens i presentasjonsformen fra år til år k) Presentasjonsformen bør også være i henhold til nasjonale lovkrav 8 Driftsresultat eller EBIT (earnings before interest and tax) er et eksempel på en delsum som kan være naturlig å presentere i resultatregnskapet. Da skiller man mellom den delen av resultat før skatt som genereres av driften og den som skyldes finansieringen av foretaket. 9 EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation) kan imidlertid bare presenteres dersom foretaket benytter artsinndelt resultatregnskap. En forutsetning er at delsummen (EBITDA) ikke impliserer at dette er det virkelige resultatet, eller gjør resultatregnskapet uoversiktlig. Når selskapet benytter funksjonsinndelt resultatregnskap, vil det ikke være mulig å vise nedskrivning og avskrivning som separate regnskapslinjer, fordi nedskrivning og avskrivning er kostnadsarter og ikke en foretaksfunksjon. EBITDA kan i slike tilfeller bare presenteres i fotnote til oppstillingen, i notene eller i årsberetningen. Vesentlige inntekts- og kostnadsposter 1p97 10 Når enkeltposter er vesentlige skal selskapet opplyse om deres art og beløp separat i resultatregnskapet eller i note. Footsy & Co ASA har valgt å presentere dette i note 6. Noen selskaper velger å gi disse opplysningene i resultatregnskapet i form av en tilleggsanalyse av delsum, presentert i en egen boks eller kolonne. For diskusjoner om denne måten å presentere slike poster på henviser vi til PwCs regnskapsmanual (Manual of Accounting). 1p85, IAS 1 har ikke angitt noe spesifikk benevnelse for poster som må vises separat. Når et selskap skiller ut en egen gruppe med slike særlige poster (alternativt uvanlige, vesentlige eller sjeldne poster) enten i resultatregnskapet eller i note, bør prinsippnoten inkludere en definisjon av innholdet i den valgte betegnelsen. Presentasjonen og definisjonen av slike betegnelser bør anvendes konsistent fra år til år. 12 Ved artsinndelt regnskap må selskapet forsikre seg om at hver kostnad som er gjengitt i regnskapet inkluderer alle relevante kostnader. Vesentlige restruktureringskostnader kan for eksempel inkludere sluttvederlag (ansatteytelser), avsetning for ukurans (beholdningsendring) og nedskrivning av varige driftsmidler. Restruktureringskostnader kan normalt ikke vises på en separat regnskapslinje i et artsinndelt regnskap dersom den overlapper andre regnskapslinjer. 13 Når funksjonsinndelt regnskap benyttes må vesentlige poster inkluderes i den funksjonen de relaterer seg til. De vesentligste postene kan i slike tilfeller presenteres i fotnote eller i note til regnskapet. PwC 10

14 Driftsresultat 1BC56 14 Selskapet kan velge å presentere driftsresultat, så lenge det presenterte beløpet inkluderer aktiviteter som normalt anses som driftsaktiviteter. Poster som helt klart er del av driftsresultatet (for eksempel avsetning for ukurans, nedskrivninger og restruktureringskostnader) skal ikke utelates selv om de ikke inntreffer hyppig. Kostnader kan heller ikke utelates fordi de ikke generer kontantstrøm (for eksempel avskrivninger eller amortisering). Driftsresultat er som regel delsummen som fremkommer etter andre driftskostnader, det vil si før finanskostnader og resultat fra investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å inkludere resultat fra investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden i driftsresultatet (se punkt 16 under). Endring av rekkefølgen av poster 1p86 15 Rekkefølgen og beskrivelsen av poster endres når dette er nødvendig for å forklare selskapets inntjening. Regnskapet skal gi en dekkende fremstilling (fair presentation) og bør ikke foreta endringer i oppstillingsplanen med mindre det er god grunn til det. 16 Normalt skal resultatandel fra tilknyttede selskaper presenteres etter finansposter. Dette reflekterer at dette er en del av investeringsaktivitetene til konsernet fremfor en driftsaktivitet. Når en vesentlig del av konsernets virksomhet utøves gjennom tilknyttede selskaper (eller felleskontrollert virksomhet), kan det imidlertid være hensiktsmessig å vise resultatandelen fra tilknyttede selskaper før finansposter. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å legge til en delsum, for eksempel resultat før finansposter, eller å inkludere resultatandelen fra tilknyttede selskaper i driftsresultatet. Det er imidlertid ikke aktuelt å presentere dette som salgsinntekt (og dermed heller ikke innen bruttofortjenestebegrepet). IFRS7p20 17 Finansinntekter og -kostnader skal ikke nettoføres (i motsetning til enkelte gevinster og tap). Finansinntekter (finance revenue) inkluderes i annen driftsinntekt eller vises separat på egen linje innenfor driftsresultatet. Når finansinntekter representerer uplanlagte eller sideordnede biinntekter, er det tillatt å presentere finansinntekter rett før finanskostnader og deretter presentere en delsum netto finanskostnader. Når renteinntekter er én av selskapets virksomhetsområder, skal de imidlertid presenteres som en del av driftsinntektene. Avviklet virksomhet 1p82ea IFRS5 p33a,b 18 I henhold til punkt 4 e) ovenfor skal selskapet presentere ett enkeltbeløp i resultatregnskapet som er summen av i) resultat etter skatt fra avviklet virksomhet, og ii) gevinst eller tap etter skatt ved avhending av eiendelene eller avhendingsgruppen som utgjør den avviklede virksomheten eller nedskrivning til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Beløpet skal analyseres i henhold til IFRS Denne analysen kan presenteres i note eller i selve resultatregnskapet. Footsy & Co ASA gir denne opplysningen i note 16. Dersom presentasjon i resultatregnskapet velges, bør avviklet virksomhet presenteres i en egen seksjon separat fra videreført virksomhet. Analysen er ikke påkrevd for avhendingsgrupper bestående av nylig ervervede datterselskaper som tilfredsstiller kriteriene for eiendeler holdt for salg (se IFRS 5 punkt 11). Resultat pr. aksje 33p66 19 I henhold til IAS 33 Resultat per aksje må selskapet presentere resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer fra videreført virksomhet, og resultat pr. aksje og pr. aksjeklasse basert på årsresultatet. Resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje skal presenteres likeverdig for alle perioder. 33p67A 20 Dersom selskapet presenterer et separat resultatregnskap i henhold til IAS 1 punkt 81, kan resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje presenteres i denne oppstillingen. 33p73 21 Resultat pr. aksje kan også beregnes på andre måter enn definert i IAS 33, men dette kan kun presenteres som noteopplysning. Grunnlaget for beregningen av telleren, samt om beløp pr. aksje er før eller etter skatt, bør opplyses om. PwC 11

15 33p67 22 Dersom utvannet resultat pr. aksje blir rapportert for minst én periode, skal det rapporteres for alle de presenterte periodene, selv om det er likt resultat pr. aksje. Dersom resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje er likt, kan de presenteres på samme linje i resultatregnskapet med dobbel teksting. 33p68 23 Selskap som rapporterer avviklet virksomhet skal opplyse om resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje enten i resultatregnskapet eller i note til regnskapet. 33p69, 41, Resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje skal rapporteres selv om beløpene er negative (det vil si underskudd pr. aksje). Imidlertid skal potensielle ordinære aksjer kun påvirke beløpet dersom konvertering av disse øker underskudd pr. aksje. Dersom underskudd pr. aksje reduseres, er slike aksjer innvannende. 33p4 25 Når selskapet presenterer resultatregnskap for både morselskapet og konsernet i henhold til IFRS 10 Konsernregnskap trenger opplysningene som kreves etter IAS 33 bare presenteres for konsernregnskapet. Et selskap som velger å opplyse om resultat pr. aksje basert på selskapsregnskapet skal bare presentere dette i selskapsregnskapet. Poster som inngår i utvidet resultat 1p7 26 Postene i utvidet resultat (other comprehensive income) er inntekter og kostnader (inkludert omklassifiseringer) som ikke inngår i det ordinære årsresultatet. Disse postene omfatter verdiregulering av tomter og bygninger, varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, estimatavvik knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger, omregningsdifferanser, endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og den effektive delen av kontantstrømsikringer. 1p91 1p90 27 Regnskapspostene i utvidet resultat kan enten presenteres før eller etter fradrag for skatt. Footsy & Co ASA har valgt å presentere postene etter skatt og den skattevirkningen for hver post i utvidet resultat, inkludert omklassifiseringer, er presentert i note 13. 1p92, Det skal opplyses om omklassifiseringer knyttet til postene i utvidet resultat. Footsy & Co ASA gir opplysningene i 29, Annen egenkapital - ikke resultatført. 1p7, Omklassifiseringer er poster som har vært ført over utvidet resultat, men som i perioden omklassifiseres til resultatregnskapet. Slike justeringer oppstår for eksempel ved avhendelse av utenlandsk virksomhet, fraregning av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og når en sikret forventet transaksjon påvirker resultatet. 1p82A 30 For regnskapsperioder som starter 1. juli 2014 eller senere, vil en endring i IAS 1 medføre at poster i utvidet resultat klassifisert etter art skal grupperes etter poster som senere vil kunne omklassifiseres over resultater og poster som aldri vil bli omklassifisert. Endringen medfører også at skatteelementet skal splittes tilsvarende dersom selskapet har valgt å presentere skatten separat og ikke for hver utvidet resultatpost. Poster i utvidet resultat klassifisert etter art (inkludert andel av utvidet resultat i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter regnskapsføres etter egenkapitalmetoden), skal grupperes etter poster som senere vil kunne omklassifiseres over resultatet og poster som aldri vil bli omklassifisert. Skatteelementet skal også splittes tilsvarende dersom selskapet har valgt å presentere skatten separat og ikke for hver utvidet resultatpost. 1p Man skal enten i oppstilling av endringer i egenkapitalen eller i notene presentere størrelsen på utbytte som er regnskapsført som utdelinger til eiere i løpet av perioden. Tilhørende størrelse pr. aksje skal presenteres enten i oppstillingen av endring i egenkapital eller i notene. Utbytte totalt eller per aksje skal ikke presenteres i resultatregnskapet eller totalresultatet. Konsistent presentasjon 1p45 32 Presentasjon og klassifisering av poster i årsregnskapet må være konsistent fra ett regnskapsår til det neste med mindre: a) Det finner sted en betydelig endring av virksomhets art eller en gjennomgåelse av regnskapet PwC 12

16 åpenbart viser at en annen presentasjon eller klassifisering ville vært mer egnet ut fra kriteriene for valg og anvendelse av regnskapsprinsipper i IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil, eller b) En IFRS krever en endring av presentasjonen. Vesentlighet og sammenslåing 1p29 33 Hver vesentlig gruppe av ensartede poster i regnskapet skal presenteres separat. Poster av forskjellig art eller funksjon skal presenteres separat med mindre de er uvesentlige. Nettopresentasjon 1p32 34 Eiendeler og gjeld, og inntekter og kostnader, skal ikke netto presenteres med mindre det er påkrevd eller tillatt etter IFRS. Eksempler på inntekter og kostnader som er påkrevd eller tillatt nettoført: 1p34a a) Gevinst eller tap ved avhending av anleggsmidler, herunder investeringer og varige driftsmidler, presenteres ved at eiendelens balanseførte verdi og tilhørende salgskostnader trekkes fra salgsvederlaget ved avhendingen 1p34b b) Kostnader knyttet til avsetninger som er regnskapsført i henhold til IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler som refunderes etter en kontraktsmessig avtale med tredjeperson (for eksempel en leverandørgaranti), mot den tilknyttede utgifts refusjonen. 1p35 c) Gevinster og tap som oppstår ved at en gruppe av lignende transaksjoner presenteres netto (for eksempel valutagevinster og tap eller gevinster eller tap som oppstår av finansielle eiendeler holdt for salg). Et foretak skal imidlertid presentere gevinster og tap separat dersom de er vesentlige. Oppsummering av opplysningsplikten for poster i utvidet resultat 35 Kravene til hvordan postene i utvidet resultat skal opplyses om i regnskapet kan oppsummeres som følger: Post Referanse Krav i standarden Presentasjon i Footsy & Co ASA Hver post i utvidet resultat i perioden, klassifisert etter art og gruppert i de som: - senere ikke vil bli omklassifisert til resultatet, og - senere vil bli omklassifisert til resultatet når særlige vilkår er oppfylt. IAS 1 p82a Totalresultat Konsolidert totalresultat Omklassifisering av poster i utvidet resultat (se punkt 29 ovenfor) IAS 1 p92 Totalresultat eller i note Note 29 Skatt for hver post i utvidet resultat, inkludert omklassifiseringer IAS 1 p90 Totalresultat eller i note Note 13 Avstemming av hver post i egenkapitalen med separat presentasjon av: Resultat Utvidet resultat Transaksjoner med eierne IAS 1 p106 d) Oppstilling av endringer i egenkapital Oppstilling av endringer i egenkapital Analyse av poster i utvidet resultat fordelt på hver enkelt egenkapitalkomponent IAS1 p106a Oppstilling av endringer i egenkapital eller i note Note 29 PwC 13

17 Konsolidert balanse 31. desember Note p10a, 38, 113 EIENDELER 1p60, 66 Anleggsmidler 1p54a Varige driftsmidler p54c Immaterielle eiendeler p54e, 28p38 Investeringer i tilknyttede selskaper p54o, 56 Utsatt skattefordel p54d, IFRS7p8d Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg p54d, IFRS7p8a Derivater p54h, IFRS7p8c Kundefordringer og andre fordringer p60, 1p66 Omløpsmidler 1p54g Varer p54h, IFRS7p8c Kundefordringer og andre fordringer p54d, IFRS7p8d Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg p54d, IFRS7p8a Derivater p54d, IFRS7p8a Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet p54i, IAS7p8 Kontanter og kontantekvivalenter IFRS5p38, 1p54j Eiendeler holdt for salg Sum eiendeler PwC 14

18 31. desember Note EGENKAPITAL 1p54r Egenkapitalen til morselskapets aksjonærer 1p78e, 1p54r Aksjekapital p78e, 1p55 Overkurs p78e, 1p55 Annen egenkapital - ikke resultatført p78e, 1p55 Opptjent egenkapital p54q Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital p60, 69 GJELD Langsiktig gjeld 1p54m, IFRS7p8f,g Lån p54m, IFRS7p8e Derivater p54o, 1p56 Utsatt skatt p78d Pensjoner og lignende forpliktelser p54l, 1p78d Andre avsetninger for forpliktelser p60, 1p69 Kortsiktig gjeld 1p54k, IFRS7p8f Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld p54n Betalbar skatt p54m, IFRS7p8f Lån p54m, IFRS7p8e Derivater p54l Andre avsetninger for forpliktelser IFRS5p38, 1p54p Forpliktelser knyttet til eiendeler holdt for salg Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld p17 Note 1 til 42 er en integrert del av konsernregnskapet. Regnskapet ble vedtatt av styret 24. februar Regnskapet skal underskrives av styret og daglig leder (norsk lovkrav). 1 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. PwC 15

19 Kommentarer Balanse I det følgende har vi kommentert noen av de viktigste kravene til balansen etter IAS 1 Presentasjon av finansregnskap). 1p10 1 IAS 1 refererer til balansen som oppstilling av finansiell stilling. Den tittelen er imidlertid ikke obligatorisk, og Footsy & Co ASA har valgt å beholde konsolidert balanse som tittel. 1p54, 55 2 IAS 1 punkt 54 beskriver hvilke regnskapslinjer som må presenteres i balansen. Ytterligere regnskapslinjer, overskrifter og delsummer må presenteres dersom de er relevante for å forstå foretakets økonomiske stilling. 1p77, 78 3 Foretaket skal i balansen eller i notene redegjøre for underkategorier av de presenterte regnskapslinjene på en måte som er hensiktsmessig for foretakets virksomhet. Hvor detaljerte underkategoriene må være, avhenger av kravene etter IFRS samt størrelse, type og funksjon av regnskapslinjene som vurderes. Skillet mellom kortsiktige og langsiktige poster 1p60 4 Foretaket skal dele balansen mellom kortsiktige og langsiktige poster, unntatt når en presentasjon basert på fallende likviditet gir informasjon som er pålitelig og mer relevant. Når dette unntaket gjelder, skal foretaket presentere alle eiendeler og forpliktelser i likviditetsrekkefølge. 1p61 5 Uavhengig av presentasjonsform skal et foretak opplyse om hvilket beløp som forventes gjenvunnet eller gjort opp etter mer enn tolv måneder for hver enkelt eiendels- eller gjeldspost som inneholder beløp som både forventes å bli gjenvunnet eller gjort opp a) høyst tolv måneder etter balansedagen, og b) mer enn tolv måneder etter balansedagen. 1p Eiendeler som selges, forbrukes eller realiseres som en del av varekretsløpet den ordinære driftssyklusen (for eksempel varer og kundefordringer) skal klassifiseres som omløpsmidler. Dette gjelder selv om det ikke er forventet at de realiseres innen 12 måneder etter balansedagen. Tilsvarende gjelder for gjeldsposter (leverandørgjeld og enkelte avsetninger) som er en del av arbeidskapitalen i varekretsløpet. Slike poster klassifiseres også som kortsiktig gjeld selv om de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. 1p68 7 Driftssyklusen til et foretak er tiden mellom anskaffelse av eiendelen som skal bearbeides og realisasjon av eiendelen i kontanter eller kontantekvivalenter. Når det ikke er mulig å foreta en klar avgrensning av foretakets ordinære driftssyklus, antas den å være tolv måneder. Konsistent presentasjon 1p45 8 Et foretak skal beholde den samme presentasjon og klassifisering av poster i finansregnskapet fra en regnskapsperiode til den neste, med mindre: a) Det finner sted en betydelig endring av virksomhets art eller en gjennomgåelse av regnskapet viser at det er åpenbart at en annen presentasjon eller klassifisering ville vært mer egnet ut fra kriteriene for valg og anvendelse av regnskapsprinsipper i IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil, eller b) En IFRS krever en endring. Vesentlighet og sammenslåing 1p29 9 Et foretak skal presentere hver enkelt klasse av ensartede poster separat. Poster av forskjellig art eller med forskjellig funksjon skal presenteres separat med mindre de er uvesentlige. 1p54, Betalbar skatt og utsatt skatt presenteres separat. Når et foretak presenterer omløpsmidler og anleggsmidler, og kortsiktige og langsiktige forpliktelser som separate klassifiseringer i balansen, skal det ikke klassifisere utsatt skattefordel som omløpsmidler, eller utsatt skatt som kortsiktig gjeld. PwC 16

20 Nettopresentasjon 1p32 11 Et foretak skal ikke nettopresentere eiendeler og forpliktelser eller inntekter og kostnader med mindre det kreves eller tillates i henhold til IFRS. Presentasjon av eiendeler netto etter avsetninger, for eksempel etter avsetning for ukurans for varer eller avsetning for inntruffet tap på kundefordringer, er ikke nettopresentasjon. Tre års sammenlignbare tall skal i enkelte tilfeller presenteres 1p40A- 40D 12 Når et foretak anvender et regnskapsprinsipp med tilbakevirkende kraft endrer sammenligningstallene, som følge av retting av feil eller endrer inndelingen i balansen, skal det presenteres en tredje balanseoppstilling ved begynnelsen av foregående periode som presenteres. Dersom endringen av regnskapsprinsippet ikke påvirker tallene, er det tilstrekkelig kun å opplyse om endringen. Endringer i konsernets egenkapital 1p10c, Egenkapital til morselskapets aksjonærer 1p108, 1p109, 1p113 Note Aksjekapital Overkurs Annen EK Opptjent EK Sum IKE 1 Sum EK Egenkapital p106d i Årsresultat p106d ii Årets utvidede resultat (550) 280 (40) 240 1p106a Årets totalresultat IFRS2p50 Ansattes opsjonsordning Skatt opsjonsordning IFRS2p50 Emisjon ansatte p106d iii Utbytte for (15 736) (15 736) (550) (16 286) 1p106d iii Sum transaksjoner med aksjonærene (14 894) (13 824) (550) (14 374) Egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser. Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. 2 Konsernet har benyttet muligheten til å presentere poster i utvidet resultat på én linje med spesifikasjon i note 29, jf IAS 1.106A. 3 Klassifisering innenfor egenkapitalen er ikke fastlagt. Alternativet er å føre verdien av ansattes ytelser som annen innskutt EK. PwC 17

IFRS Eksempelregnskap 2012

IFRS Eksempelregnskap 2012 www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2012 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com Ny regnskapsstandard for oppkjøp *connectedthinking PricewaterhouseCoopers IFRS and corporate governance publications and tools

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket info.pwc.com Forord PwC har siden IFRS ble innført hvert år utarbeidet en komplett norsk versjon av PwCs internasjonale

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Kontantstrømoppstilling

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Kontantstrømoppstilling Foreløpig Norsk RegnskapsStandard (Oktober 1995, revidert juni 2008 1 og desember 2011 2 ) 1. Innledning Denne standard omhandler utarbeidelse og presentasjon av kontantstrømoppstilling. en skal, sammen

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer