Hold deg oppdatert IFRS Eksempelregnskap 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hold deg oppdatert www.pwcinform.com. IFRS Eksempelregnskap 2014"

Transkript

1 Hold deg oppdatert IFRS Eksempelregnskap 2014

2

3 IFRS Eksempelregnskap 2014 Introduksjon Hvordan bruke publikasjonen Hjelpemidler som kan sikre et kvalitativt godt konsernregnskap Tilpasninger til ditt konsern Norske tilleggskrav Del I Konsernregnskap 2014 Footsy & Co ASA Inkluderer Årsregnskap Revisjonsberetning Erklæring fra styret og daglig leder Krav til redegjørelse for foretaksstyring Inkluderer ikke Årsberetning Årsregnskap for morselskapet Andre deler av en årsrapport på Oslo Børs Del II Vedlegg Alternative oppstillingsplaner (vedl. I) Norske tilleggsnoter (vedl. II) Områder som ikke er illustrert i konsernregnskapet til Footsy & Co ASA (vedl. III) Vedtatte nye IFRS krav, ikke pliktige for 2014 (vedl. IV) For flere IFRS publikasjoner se våre nettsider PricewaterhouseCoopers Dronning Eufemias gate 8 Postboks 748 Sentrum 0106 Oslo Tlf: 02316

4 Introduksjon Publikasjonens del I inneholder et eksempel på konsernregnskap utarbeidet etter IFRS og er ment å være en realistisk fremstilling for det fiktive konsernet Footsy & Co ASA som har anvendt IFRS i flere år. Regnskapet er basert på standarder og fortolkninger som er obligatoriske for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. PwC har utarbeidet kommentarseksjoner markert i grå bokser - for å forklare detaljer knyttet til presentasjonen av flere av de krevende områder. Kommentarseksjoner er utarbeidet for presentasjon av resultatregnskap, utvidet resultat (other comprehensive income), balanse, egenkapitaloppstilling, kontantstrømoppstilling, sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene (note 2), finansiell risikostyring (note 3) og norske tilleggsnoter (Del II vedlegg III). Vesentlige endringer med virkning for 2014-utgaven er markert i rosa bokser. Publikasjonen er en oversettelse av PwCs engelskspråklige publikasjon Illustrative IFRS consolidated financial statements for 2014 year ends. Eksempler på årsregnskap tilpasset utvalgte bransjer finnes i PwCs øvrige publikasjoner i Illustrative -serien (Bank, Insurance, Investment property og Investment funds). Vi har også et eksempel på en delårsrapport avlagt etter IFRS. Disse finner du på våre websider eller din kontaktperson i PwC. For førstegangsrapporterende viser vi til IFRS 1 og våre tilknyttede publikasjoner på nettsidene våre. Tilpasning til ditt konsern Vi har forsøkt å utarbeide et realistisk konsernregnskap. Ikke alle poster vil være aktuelle for ditt konsern og enkelte poster som kan være nødvendige for ditt konsern er ikke tatt med i dette eksempelregnskapet. I del II er det vist alternative oppstillingsplaner, flere regnskapsprinsipper og eksempler på noteopplysninger. Eksempelregnskapet er ikke ment som en erstatning for å lese standardene med tilhørende veiledninger og fortolkninger. Det er heller ikke ment å erstatte de faglige vurderinger som må gjøres ved utarbeidelsen av et regnskap. Avhengig av omstendighetene kan det være nødvendig å medta ytterligere opplysninger eller foreta justeringer for å sikre en dekkende fremstilling (fair presentation) i henhold til IFRS. Ved utarbeidelse av IFRS-regnskaper anbefaler vi å bruke 2014-versjonen av Automated Disclosure Checklist (vår automatiske sjekkliste) som kan bestilles på websiden adc.pwc.com alternativt bruker du vår publikasjon IFRS Disclosure Checklist 2014, eller vår excel-baserte sjekkliste echeck. Ta kontakt med din PwC-kontakt for å få tilgang til disse. Norske tilleggskrav Eksempelregnskapet dekker de krav som følger av IFRS. Andre opplysninger som følger av regnskapsmessige krav er nødvendige for å overholde norske lover, forskrifter og anbefalinger. Dette gjelder særnorske krav i regnskapsloven, verdipapirhandelloven og i forskrifter og krav fra eksempelvis Finansdepartementet, Finanstilsynet og Oslo Børs. Norske foretak som avlegger konsernregnskap etter IFRS er underlagt det meste av kapittel 1 i regnskapsloven, noen bestemmelser i kapittel 7 og hele kapittel 8, 9 og 10. Norske opplysningskrav som må ivaretas for at konsernregnskapet for 2014 skal være avlagt etter regnskapsloven (RL) er: Årsberetning etter RL 3-3a/ 3-3; vi har ikke tatt inn noen mal eller eksempel på dette. Noteopplysninger for store og øvrige foretak etter RL 7-15 (unntatt 4. og 5. ledd), 7-18, 7-26, 7-27, 7-30, 7-30a, 7-31, 7-31a, 7-31b og Mal for norske tilleggsnoter finner du i del II Vedlegg III. Disse bør integreres der de best hører hjemme i notestrukturen i ditt konsernregnskap. For å hjelpe til med integreringen har vi i de aktuelle IFRS-notene i Del I henvist til de relevante norske tilleggsnotene, markert i røde bokser. PwC 1

5 Det er krav til en egen erklæring fra styret og daglig leder om at årsregnskapet og beretningen gir et rettvisende bilde (verdipapirhandelloven 5-6 nr.3). I del I har vi omtalt dette nærmere rett etter revisjonsberetningen og gitt et eksempel på hvordan denne kan lyde. Videre krever Oslo Børs en omtale av selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance). 3-3b i regnskapsloven benevner dette Redegjørelse om foretaksstyring. I del I har vi omtalt dette nærmere rett etter erklæringen fra styret og daglig leder. Redegjørelsen skal være en del av årsberetningen eller gis som eget dokument som det henvises til i årsberetningen. Norske foretak notert på Oslo Børs må også publisere selskapsregnskapet for morselskapet sammen med konsernregnskapet. Vi har ikke med eksempel på dette. Et fåtall bruker full IFRS i morselskapets regnskap. Som oftest brukes enten norsk god regnskapsskikk eller forenklet IFRS. Format IFRS åpner for å velge mellom artsinndelt og funksjonsinndelt resultatregnskap basert på hva som er mest relevant. Footsy & Co ASA har valgt å presentere resultatregnskapet etter funksjon og eksempelregnskapets noter er basert på funksjonsinndeling. Resultatregnskap etter art er vist i del II vedlegg II. Når det benyttes artsinndeling, er enkelte setninger i notene ikke relevante og må derfor utelates. Footsy & Co ASA viser utvidet resultat (other comprehensive income) i separat oppstilling. Én samlet resultatoppstilling inklusive utvidet resultat er vist i Del II Vedlegg II. Egenkapitalen er spesifisert på fire linjer i balansen. Øvrig forklaring på hva egenkapitalen består av fremgår av egen oppstilling for endringer i egenkapitalen og av notene. Norske foretak kan bruke begreper fra regnskapslovens oppstillingsplan, aksjelovenes fondsbetegnelser eller tidligere årsrapporter avlagt i samsvar med norske regnskapsstandarder. Vi har foreløpig ikke innarbeidet aksjelovenes bestemmelser om egenkapitalbinding i form av fond for vurderingsforskjeller eller fond for urealiserte gevinster. Rapporteringskrav for utenlandske selskaper på Oslo Børs Rapporteringsreglene for utenlandske selskaper notert på Oslo Børs er omfattende og kompliserte og avhenger blant annet av hvilket land som defineres som hjemstaten etter verdipapirhandelloven. For ytterligere opplysninger om rapporteringskravene for utenlandske selskaper notert på Oslo Børs viser vi til publikasjoner på Der finner du publikasjonen Finansiell rapportering for utenlandske selskaper notert på Oslo Børs. Du kan også henvende deg til Svein A. Andresen, tlf , epost: eller din kontaktperson i PwC. Faglig redaksjon Faglig ansvarlige for årets publikasjon på norsk er Bjørn Einar Strandberg (tlf ) og Sigve Nesbakk. Redaksjonen setter pris på å få kommentarer eller behov for rettelser av feil som man aldri helt kan unngå. Send disse til Oslo, 23. desember 2014 Redaktør norsk utgave Bjørn Einar Strandberg PwC 2

6 Forkortelser/henvisninger IFSRS1p37 = International Financial Reporting Standard [nummer], paragraf nummer. 7p22 = International Accounting Standard [nummer], paragraf nummer. SIC-15p5 = Standing Interpretations Committee [nummer], paragraf nummer. DV = Disclosure Voluntary. Noteinformasjonen anbefales i tråd med beste praksis. Uttrykk for PwCs syn. RL = Regnskapsloven ASAL = Allmennaksjeloven Del I Konsernregnskap 2014 Footsy & Co ASA Konsolidert resultat funksjonsinndelt 6 Konsolidert totalresultat 8 Konsolidert balanse 14 Endringer i konsernets egenkapital 18 Konsolidert kontantstrømoppstilling 20 Noter til konsernregnskapet 23 1 Generell informasjon 23 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Rammeverk for regnskapsavleggelsen Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger Konsolidering og investering i tilknyttede selskaper Segmentrapportering Omregning av fremmed valuta Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) holdt for salg Finansielle eiendeler Klassifisering Innregning og måling Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og forpliktelser Verdifall på finansielle eiendeler Derivater og sikring Varer Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter Aksjekapital og overkurs Leverandørgjeld Lån Lånekostnader Sammensatte finansielle instrumenter Betalbar og utsatt skatt Ansatteytelser Aksjeverdibasert avlønning Avsetninger Inntektsføring Renteinntekter Inntekt fra utbytte Leieavtaler Utbytte Særskilte poster 39 3 Finansiell risikostyring Finansielle risikofaktorer 42 PwC 3

7 3.2 Kapitalforvaltning Vurdering av virkelig verdi Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og forpliktelser 50 4 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Viktige regnskapsestimater og antagelser/forutsetninger Viktige skjønnsmessige vurderinger ved anvendelse av enhetens regnskapsprinsipper 59 5 Segmentinformasjon 60 6 Særskilte poster 66 7 Andre inntekter 66 8 Netto andre (tap) / gevinster 67 9 Kostnader etter art (hvis funksjonelt resultatregnskap) 67 10a Lønnskostnader 68 10b Gjennomsnittlig antall ansatte 68 10c Godtgjørelse revisor Finansinntekter og -kostnader Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Investering i felleskontrollert virksomhet Vesentlige datterselskaper Skattekostnad Resultat pr. aksje Netto valutagevinster og -tap Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter etter kategori Kredittverdighet i finansielle eiendeler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Derivater Kundefordringer og andre fordringer Varer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Eiendeler klassifisert som holdt for salg og avviklet virksomhet Aksjekapital og overkurs Aksjeverdibasert avlønning Opptjent egenkapital Annen egenkapital - ikke resultatført Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Lån Utsatt skatt Pensjoner og lignende forpliktelser Ytelsesbaserte pensjonsordninger Helseforsikringsordninger overfor tidligere ansatte Fellesinformasjon for pensjonsordninger og helseforsikringsordninger Utbytte pr. aksje Andre avsetninger for forpliktelser Kontantstrøm fra driften Betingede forpliktelser Andre forpliktelser Virksomhetssammenslutning Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere Nærstående parter Hendelser etter balansedagen 138 Revisors beretning 141 Erklæring fra styret og daglig leder 143 Redegjørelse for foretaksstyring 144 PwC 4

8 Del II Vedlegg Ledelsens beretning (Management Commentary) regler fra IOSCO og IASB - ikke oversatt Representerer vedlegg I i engelsk versjon. Vedlegg I Alternative oppstillingsplaner med tilhørende noter - Konsolidert resultat artsinndelt Konsolidert resultat (comprehensive income) funksjonsinndelt samlet oppstilling Konsolidert kontantstrøm direkte metode (alternativ til indirekte metode) 151 Vedlegg II Noter som er tilleggskrav etter norsk regnskapslov for konsern som avlegger regnskap etter IFRS - Tilleggsnote 10a Ytelser til ledende personer Tilleggsnote 10b Antall årsverk Tilleggsnote 10c Godtgjørelse til revisor Tilleggsnote 12 Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Tilleggsnote 23 Aksjer og andeler i andre selskaper Tilleggsnote 26 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Tilleggsnote 27 og 10a Opsjoner og aksjer Tilleggsnote 33 Pensjoner Tilleggsnote 39 Datterselskap Tilleggsnote 41 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere og deres 161 nærstående Vedlegg III Regnskapsprinsipper og noteopplysninger for områder som ikke er illustrert i konsernregnskapet til Footsy & Co ASA 1 Biologiske eiendeler Anleggskontrakter Eiendeler tilknyttet utvinning av olje og gass ikke oversatt Leieavtaler regnskapsføring hos utleier Offentlige tilskudd Inntektsføring: Salgstransaksjoner med flere elementer Bonusprogrammer Utstedte salgsopsjoner til ikke-kontrollerende eiere Omregning av fremmed valuta ved helt eller delvis salg av utenlandsk virksomhet Aksjeverdibasert avlønning endring og oppgjør av ordningen 171 Vedlegg IV Vedtatte nye IFRS krav, ikke pliktige for 2014 ikke oversatt, kun i engelsk utgave 172 PwC 5

9 Konsolidert resultat funksjonsinndelt 1p10b, 1p113, 1p38 Note p82a Salgsinntekter p99, 103 Solgte varers kost 6 (77 366) (46 682) Bruttofortjeneste p99, 103 Salgs- og markedsføringskostnader (52 529) (21 213) 1p99, 103 Administrative kostnader (30 105) (10 511) 1p99, 103 Andre inntekter p85 Netto andre (tap)/gevinster 8 (90) 63 1p85 Driftsresultat p85 Finansinntekter p82b Finanskostnader 11 (8 173) (12 197) 1p85 Netto finanskostnader 11 (6 443) (10 588) 1p82c Andel resultat i tilknyttede selskaper p85 Resultat før skattekostnad p82d, 12p77 Skattekostnad 13 (14 611) (8 670) 1p85 Årsresultat fra videreført virksomhet IFRS5p33a Årsresultat fra avviklet virksomhet p81Aa Årsresultat Årsresultatet tilordnes: 1p83a ii Aksjonærene i morselskapet p83a i IFRS12p12e Ikke-kontrollerende eierinteresser Opplysning om driftsresultat i resultatregnskapet er ikke obligatorisk etter IAS 1, men er tillatt og dette anses som vanlig praksis i Norge. 2 Ikke-kontrollerende eierinteresser har ingen andel av avviklet virksomhet i dette eksempelregnskapet. 3 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan benyttes. PwC 6

10 Resultat pr. aksje som er tilordnet aksjonærene i morselskapet (NOK pr. aksje) Resultat pr. aksje 33p66 Fra videreført virksomhet 14 1,35 0,79 33p68 Fra avviklet virksomhet 1 0,01 0,01 33p66 Fra årsresultatet 1,36 0,80 Utvannet resultat pr. aksje 33p66 Fra videreført virksomhet 14 1,21 0,74 33p68 Fra avviklet virksomhet 0,01 0,01 33p66 Fra årsresultatet 1,22 0,75 Note 1 til 42 er en integrert del av konsernregnskapet. 1 Resultat pr. aksje for avviklet virksomhet kan alternativt opplyses i note PwC 7

11 Konsolidert totalresultat Note Årsresultat p82A Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet 16p39 Verdiregulering tomter og bygninger p120c Rekalkulering pensjonsforpliktelser 28,33 83 (637) p82A Poster som kan bli omklassifisert til resultatet IFRS7p20a ii Verdiregulering finansielle eiendeler tilgjengelig for salg IFRS3p42 Omklassifisering av verdiregulering Your Shoes Group 7,29,39 (850) 1p85 Endring skattesats virkning på skatt tilknyttet utvidet resultat 28,32 (10) IFRS7p23c Kontantstrømsikringer (3) 1p85 Sikring av utenlandske nettoinvesteringer 29 (45) 40 21p52b Omregningsdifferanser (922) 1p82A Andel utvidet resultat tilknyttede selskaper 29 (86) Årets utvidede resultat p81Ac Årets totalresultat Totalresultatet tilordnes: 1p81Bb ii Aksjonærene i morselskapet p81Bb i Ikke-kontrollerende eierinteresser Årets totalresultat Beløp tilordnet aksjonærene i morselskapet stammer fra: Videreført virksomhet IFRS5p33d Avviklet virksomhet Postene i utvidet resultat er etter skatt. Spesifikasjon av tilhørende skattekostnad er vist i note 13. Note 1 til 42 er en integrert del av konsernregnskapet. 1 "Other comprehensive income" er det engelske begrepet. Norsk forskriftstekst benytter Andre inntekter og kostnader. 2 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. PwC 8

12 Kommentarer Konsolidert resultat og utvidet konsolidert resultat I det følgende har vi kommentert noen av de sentrale delene av IAS 1 Presentasjon av finansregnskap, og andre krav som påvirker oppstillingene over resultat, utvidet resultat og totalresultat. 1p10A 1 Et foretak kan velge mellom å presentere inntekts- og kostnadsposter som har inntruffet i en periode enten: a) I én samlet oppstilling av totalresultatet, b) I to oppstillinger (anvendes av Footsy & Co ASA): i) Et resultatregnskap som viser årets inntekter og kostnader, og ii) En egen oppstilling av utvidet resultat som begynner med resultatet, viser bestanddelene av utvidet resultat og totalresultatet Hovedforskjellen mellom de to alternative oppstillingene er at alternativ a) presenterer årsresultatet som en delsum i stedet for en sluttsum og fortsetter til årets totalresultat (total comprehensive income for the year). 1p81A 2 Oppstilling av totalresultatet skal som et minstekrav inneholde: a) Resultat b) Utvidet resultat c) Totalresultat for perioden, som er summen av a) og b). 1p81B 3 Det skal gis opplysninger om fordeling av resultatet og utvidet resultat for perioden: a) Årsresultat tilordnet: i) Ikke-kontrollerende eierinteresser 1 ii) Aksjonærene i morselskapet b) Årets totalresultat tilordnet: i) Ikke-kontrollerende eierinteresser 1 ii) Aksjonærene i morselskapet IFRS5 c) Hvilken del av resultatet som er tilordnet aksjonærene i morselskapet fra p33d i) Videreført virksomhet ii) Avviklet virksomhet 1p82 4 Dersom selskapet benytter én samlet oppstilling av totalresultatet, skal denne inkludere a) Driftsinntekter b) Finanskostnader c) Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter, regnskapsført etter egenkapitalmetoden d) Skattekostnad e) Ett enkelt beløp som omfatter den samlede summen av i) resultat etter skatt for avviklet virksomhet, og ii) gevinst eller tap etter skatt ved avhending av eiendelene eller avhendingsgruppen(e) som utgjør avviklet virksomhet eller nedskrivning til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter 1p82A 5 Avsnittet for utvidet resultat skal presentere beløpsposter i perioden, klassifisert etter art (inkludert andel av utvidet resultat for tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter, regnskapsført etter egenkapitalmetoden) og gruppert i de som, i samsvar med andre IFRS-er: a) senere ikke vil bli omklassifisert til resultatet, og b) senere vil bli omklassifisert til resultatet når særlige vilkår er oppfylt. 1p85 6 Ytterligere regnskapslinjer, overskrifter og delsummer i resultatregnskapet skal inkluderes når dette er relevant for forståelsen av foretakets inntjening. Delsum for bruttofortjeneste (omsetning minus salgskostnader) kan for eksempel inkluderes når funksjonsinndelt resultat benyttes. 7 Ytterligere overskrifter må brukes med forsiktighet. Den tilsynelatende fleksibiliteten i IAS 1 kan bare anvendes for å styrke/lette brukernes forståelse. Fleksibiliteten kan ikke benyttes til å avlede 1 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. PwC 9

13 oppmerksomheten fra de tall som kreves presentert. Punktene under er overordnede prinsipper som selskaper bør benytte når det presenterer ytterligere regnskapslinjer, overskrifter, delsummer og alternative nøkkeltall: a) Beløpsstørrelser som kreves av en regnskapsstandard må fremgå minst like klart som regnskapstall som ikke følger av regnskapsstandarder b) Ytterligere regnskapslinjer, delsummer og kolonner kan vises, men kun dersom de ikke avleder oppmerksomheten fra regnskapstall i henhold til regnskapsstandardene ved å være ubalansert eller gjør at resultatregnskapet blir uoversiktlig c) Ytterligere regnskapslinjer eller -kolonne må inneholde alle inntekter og kostnader knyttet til den enkelte regnskapslinjen eller -kolonnen d) Ytterligere regnskapslinjer eller -kolonner kan kun inneholde inntekter eller kostnader knyttet til selskapet selv (ingen pro forma justeringer) e) Poster kan skilles ut (for eksempel ved å bruke kolonner eller delsummer), men bare når de klart er av en annen natur eller funksjon i forhold til de andre postene i resultatregnskapet f) Det er i utgangspunktet ikke akseptabelt å presentere en blanding av funksjonsinndelt og artsinndelt kostnader. g) Ytterligere regnskapslinjer og delsummer bør defineres dersom definisjonen ikke fremkommer av IFRS h) Ytterligere regnskapslinjer, -kolonner og delsummer kan kun presenteres dersom de anvendes internt i styringen av selskapet i) Ulike presentasjonsformer kan aksepteres isolert sett, men totalinntrykket må tas i betraktning, slik at hovedbudskapet som resultatregnskapet gir totalt sett ikke blir forvrengt eller uklart j) Det bør være konsistens i presentasjonsformen fra år til år k) Presentasjonsformen bør også være i henhold til nasjonale lovkrav 8 Driftsresultat eller EBIT (earnings before interest and tax) er et eksempel på en delsum som kan være naturlig å presentere i resultatregnskapet. Da skiller man mellom den delen av resultat før skatt som genereres av driften og den som skyldes finansieringen av foretaket. 9 EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation) kan imidlertid bare presenteres dersom foretaket benytter artsinndelt resultatregnskap. En forutsetning er at delsummen (EBITDA) ikke impliserer at dette er det virkelige resultatet, eller gjør resultatregnskapet uoversiktlig. Når selskapet benytter funksjonsinndelt resultatregnskap, vil det ikke være mulig å vise nedskrivning og avskrivning som separate regnskapslinjer, fordi nedskrivning og avskrivning er kostnadsarter og ikke en foretaksfunksjon. EBITDA kan i slike tilfeller bare presenteres i fotnote til oppstillingen, i notene eller i årsberetningen. Vesentlige inntekts- og kostnadsposter 1p97 10 Når enkeltposter er vesentlige skal selskapet opplyse om deres art og beløp separat i resultatregnskapet eller i note. Footsy & Co ASA har valgt å presentere dette i note 6. Noen selskaper velger å gi disse opplysningene i resultatregnskapet i form av en tilleggsanalyse av delsum, presentert i en egen boks eller kolonne. For diskusjoner om denne måten å presentere slike poster på henviser vi til PwCs regnskapsmanual (Manual of Accounting). 1p85, IAS 1 har ikke angitt noe spesifikk benevnelse for poster som må vises separat. Når et selskap skiller ut en egen gruppe med slike særlige poster (alternativt uvanlige, vesentlige eller sjeldne poster) enten i resultatregnskapet eller i note, bør prinsippnoten inkludere en definisjon av innholdet i den valgte betegnelsen. Presentasjonen og definisjonen av slike betegnelser bør anvendes konsistent fra år til år. 12 Ved artsinndelt regnskap må selskapet forsikre seg om at hver kostnad som er gjengitt i regnskapet inkluderer alle relevante kostnader. Vesentlige restruktureringskostnader kan for eksempel inkludere sluttvederlag (ansatteytelser), avsetning for ukurans (beholdningsendring) og nedskrivning av varige driftsmidler. Restruktureringskostnader kan normalt ikke vises på en separat regnskapslinje i et artsinndelt regnskap dersom den overlapper andre regnskapslinjer. 13 Når funksjonsinndelt regnskap benyttes må vesentlige poster inkluderes i den funksjonen de relaterer seg til. De vesentligste postene kan i slike tilfeller presenteres i fotnote eller i note til regnskapet. PwC 10

14 Driftsresultat 1BC56 14 Selskapet kan velge å presentere driftsresultat, så lenge det presenterte beløpet inkluderer aktiviteter som normalt anses som driftsaktiviteter. Poster som helt klart er del av driftsresultatet (for eksempel avsetning for ukurans, nedskrivninger og restruktureringskostnader) skal ikke utelates selv om de ikke inntreffer hyppig. Kostnader kan heller ikke utelates fordi de ikke generer kontantstrøm (for eksempel avskrivninger eller amortisering). Driftsresultat er som regel delsummen som fremkommer etter andre driftskostnader, det vil si før finanskostnader og resultat fra investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å inkludere resultat fra investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden i driftsresultatet (se punkt 16 under). Endring av rekkefølgen av poster 1p86 15 Rekkefølgen og beskrivelsen av poster endres når dette er nødvendig for å forklare selskapets inntjening. Regnskapet skal gi en dekkende fremstilling (fair presentation) og bør ikke foreta endringer i oppstillingsplanen med mindre det er god grunn til det. 16 Normalt skal resultatandel fra tilknyttede selskaper presenteres etter finansposter. Dette reflekterer at dette er en del av investeringsaktivitetene til konsernet fremfor en driftsaktivitet. Når en vesentlig del av konsernets virksomhet utøves gjennom tilknyttede selskaper (eller felleskontrollert virksomhet), kan det imidlertid være hensiktsmessig å vise resultatandelen fra tilknyttede selskaper før finansposter. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å legge til en delsum, for eksempel resultat før finansposter, eller å inkludere resultatandelen fra tilknyttede selskaper i driftsresultatet. Det er imidlertid ikke aktuelt å presentere dette som salgsinntekt (og dermed heller ikke innen bruttofortjenestebegrepet). IFRS7p20 17 Finansinntekter og -kostnader skal ikke nettoføres (i motsetning til enkelte gevinster og tap). Finansinntekter (finance revenue) inkluderes i annen driftsinntekt eller vises separat på egen linje innenfor driftsresultatet. Når finansinntekter representerer uplanlagte eller sideordnede biinntekter, er det tillatt å presentere finansinntekter rett før finanskostnader og deretter presentere en delsum netto finanskostnader. Når renteinntekter er én av selskapets virksomhetsområder, skal de imidlertid presenteres som en del av driftsinntektene. Avviklet virksomhet 1p82ea IFRS5 p33a,b 18 I henhold til punkt 4 e) ovenfor skal selskapet presentere ett enkeltbeløp i resultatregnskapet som er summen av i) resultat etter skatt fra avviklet virksomhet, og ii) gevinst eller tap etter skatt ved avhending av eiendelene eller avhendingsgruppen som utgjør den avviklede virksomheten eller nedskrivning til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Beløpet skal analyseres i henhold til IFRS Denne analysen kan presenteres i note eller i selve resultatregnskapet. Footsy & Co ASA gir denne opplysningen i note 16. Dersom presentasjon i resultatregnskapet velges, bør avviklet virksomhet presenteres i en egen seksjon separat fra videreført virksomhet. Analysen er ikke påkrevd for avhendingsgrupper bestående av nylig ervervede datterselskaper som tilfredsstiller kriteriene for eiendeler holdt for salg (se IFRS 5 punkt 11). Resultat pr. aksje 33p66 19 I henhold til IAS 33 Resultat per aksje må selskapet presentere resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer fra videreført virksomhet, og resultat pr. aksje og pr. aksjeklasse basert på årsresultatet. Resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje skal presenteres likeverdig for alle perioder. 33p67A 20 Dersom selskapet presenterer et separat resultatregnskap i henhold til IAS 1 punkt 81, kan resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje presenteres i denne oppstillingen. 33p73 21 Resultat pr. aksje kan også beregnes på andre måter enn definert i IAS 33, men dette kan kun presenteres som noteopplysning. Grunnlaget for beregningen av telleren, samt om beløp pr. aksje er før eller etter skatt, bør opplyses om. PwC 11

15 33p67 22 Dersom utvannet resultat pr. aksje blir rapportert for minst én periode, skal det rapporteres for alle de presenterte periodene, selv om det er likt resultat pr. aksje. Dersom resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje er likt, kan de presenteres på samme linje i resultatregnskapet med dobbel teksting. 33p68 23 Selskap som rapporterer avviklet virksomhet skal opplyse om resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje enten i resultatregnskapet eller i note til regnskapet. 33p69, 41, Resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje skal rapporteres selv om beløpene er negative (det vil si underskudd pr. aksje). Imidlertid skal potensielle ordinære aksjer kun påvirke beløpet dersom konvertering av disse øker underskudd pr. aksje. Dersom underskudd pr. aksje reduseres, er slike aksjer innvannende. 33p4 25 Når selskapet presenterer resultatregnskap for både morselskapet og konsernet i henhold til IFRS 10 Konsernregnskap trenger opplysningene som kreves etter IAS 33 bare presenteres for konsernregnskapet. Et selskap som velger å opplyse om resultat pr. aksje basert på selskapsregnskapet skal bare presentere dette i selskapsregnskapet. Poster som inngår i utvidet resultat 1p7 26 Postene i utvidet resultat (other comprehensive income) er inntekter og kostnader (inkludert omklassifiseringer) som ikke inngår i det ordinære årsresultatet. Disse postene omfatter verdiregulering av tomter og bygninger, varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, estimatavvik knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger, omregningsdifferanser, endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og den effektive delen av kontantstrømsikringer. 1p91 1p90 27 Regnskapspostene i utvidet resultat kan enten presenteres før eller etter fradrag for skatt. Footsy & Co ASA har valgt å presentere postene etter skatt og den skattevirkningen for hver post i utvidet resultat, inkludert omklassifiseringer, er presentert i note 13. 1p92, Det skal opplyses om omklassifiseringer knyttet til postene i utvidet resultat. Footsy & Co ASA gir opplysningene i 29, Annen egenkapital - ikke resultatført. 1p7, Omklassifiseringer er poster som har vært ført over utvidet resultat, men som i perioden omklassifiseres til resultatregnskapet. Slike justeringer oppstår for eksempel ved avhendelse av utenlandsk virksomhet, fraregning av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og når en sikret forventet transaksjon påvirker resultatet. 1p82A 30 For regnskapsperioder som starter 1. juli 2014 eller senere, vil en endring i IAS 1 medføre at poster i utvidet resultat klassifisert etter art skal grupperes etter poster som senere vil kunne omklassifiseres over resultater og poster som aldri vil bli omklassifisert. Endringen medfører også at skatteelementet skal splittes tilsvarende dersom selskapet har valgt å presentere skatten separat og ikke for hver utvidet resultatpost. Poster i utvidet resultat klassifisert etter art (inkludert andel av utvidet resultat i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter regnskapsføres etter egenkapitalmetoden), skal grupperes etter poster som senere vil kunne omklassifiseres over resultatet og poster som aldri vil bli omklassifisert. Skatteelementet skal også splittes tilsvarende dersom selskapet har valgt å presentere skatten separat og ikke for hver utvidet resultatpost. 1p Man skal enten i oppstilling av endringer i egenkapitalen eller i notene presentere størrelsen på utbytte som er regnskapsført som utdelinger til eiere i løpet av perioden. Tilhørende størrelse pr. aksje skal presenteres enten i oppstillingen av endring i egenkapital eller i notene. Utbytte totalt eller per aksje skal ikke presenteres i resultatregnskapet eller totalresultatet. Konsistent presentasjon 1p45 32 Presentasjon og klassifisering av poster i årsregnskapet må være konsistent fra ett regnskapsår til det neste med mindre: a) Det finner sted en betydelig endring av virksomhets art eller en gjennomgåelse av regnskapet PwC 12

16 åpenbart viser at en annen presentasjon eller klassifisering ville vært mer egnet ut fra kriteriene for valg og anvendelse av regnskapsprinsipper i IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil, eller b) En IFRS krever en endring av presentasjonen. Vesentlighet og sammenslåing 1p29 33 Hver vesentlig gruppe av ensartede poster i regnskapet skal presenteres separat. Poster av forskjellig art eller funksjon skal presenteres separat med mindre de er uvesentlige. Nettopresentasjon 1p32 34 Eiendeler og gjeld, og inntekter og kostnader, skal ikke netto presenteres med mindre det er påkrevd eller tillatt etter IFRS. Eksempler på inntekter og kostnader som er påkrevd eller tillatt nettoført: 1p34a a) Gevinst eller tap ved avhending av anleggsmidler, herunder investeringer og varige driftsmidler, presenteres ved at eiendelens balanseførte verdi og tilhørende salgskostnader trekkes fra salgsvederlaget ved avhendingen 1p34b b) Kostnader knyttet til avsetninger som er regnskapsført i henhold til IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler som refunderes etter en kontraktsmessig avtale med tredjeperson (for eksempel en leverandørgaranti), mot den tilknyttede utgifts refusjonen. 1p35 c) Gevinster og tap som oppstår ved at en gruppe av lignende transaksjoner presenteres netto (for eksempel valutagevinster og tap eller gevinster eller tap som oppstår av finansielle eiendeler holdt for salg). Et foretak skal imidlertid presentere gevinster og tap separat dersom de er vesentlige. Oppsummering av opplysningsplikten for poster i utvidet resultat 35 Kravene til hvordan postene i utvidet resultat skal opplyses om i regnskapet kan oppsummeres som følger: Post Referanse Krav i standarden Presentasjon i Footsy & Co ASA Hver post i utvidet resultat i perioden, klassifisert etter art og gruppert i de som: - senere ikke vil bli omklassifisert til resultatet, og - senere vil bli omklassifisert til resultatet når særlige vilkår er oppfylt. IAS 1 p82a Totalresultat Konsolidert totalresultat Omklassifisering av poster i utvidet resultat (se punkt 29 ovenfor) IAS 1 p92 Totalresultat eller i note Note 29 Skatt for hver post i utvidet resultat, inkludert omklassifiseringer IAS 1 p90 Totalresultat eller i note Note 13 Avstemming av hver post i egenkapitalen med separat presentasjon av: Resultat Utvidet resultat Transaksjoner med eierne IAS 1 p106 d) Oppstilling av endringer i egenkapital Oppstilling av endringer i egenkapital Analyse av poster i utvidet resultat fordelt på hver enkelt egenkapitalkomponent IAS1 p106a Oppstilling av endringer i egenkapital eller i note Note 29 PwC 13

17 Konsolidert balanse 31. desember Note p10a, 38, 113 EIENDELER 1p60, 66 Anleggsmidler 1p54a Varige driftsmidler p54c Immaterielle eiendeler p54e, 28p38 Investeringer i tilknyttede selskaper p54o, 56 Utsatt skattefordel p54d, IFRS7p8d Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg p54d, IFRS7p8a Derivater p54h, IFRS7p8c Kundefordringer og andre fordringer p60, 1p66 Omløpsmidler 1p54g Varer p54h, IFRS7p8c Kundefordringer og andre fordringer p54d, IFRS7p8d Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg p54d, IFRS7p8a Derivater p54d, IFRS7p8a Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet p54i, IAS7p8 Kontanter og kontantekvivalenter IFRS5p38, 1p54j Eiendeler holdt for salg Sum eiendeler PwC 14

18 31. desember Note EGENKAPITAL 1p54r Egenkapitalen til morselskapets aksjonærer 1p78e, 1p54r Aksjekapital p78e, 1p55 Overkurs p78e, 1p55 Annen egenkapital - ikke resultatført p78e, 1p55 Opptjent egenkapital p54q Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital p60, 69 GJELD Langsiktig gjeld 1p54m, IFRS7p8f,g Lån p54m, IFRS7p8e Derivater p54o, 1p56 Utsatt skatt p78d Pensjoner og lignende forpliktelser p54l, 1p78d Andre avsetninger for forpliktelser p60, 1p69 Kortsiktig gjeld 1p54k, IFRS7p8f Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld p54n Betalbar skatt p54m, IFRS7p8f Lån p54m, IFRS7p8e Derivater p54l Andre avsetninger for forpliktelser IFRS5p38, 1p54p Forpliktelser knyttet til eiendeler holdt for salg Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld p17 Note 1 til 42 er en integrert del av konsernregnskapet. Regnskapet ble vedtatt av styret 24. februar Regnskapet skal underskrives av styret og daglig leder (norsk lovkrav). 1 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. PwC 15

19 Kommentarer Balanse I det følgende har vi kommentert noen av de viktigste kravene til balansen etter IAS 1 Presentasjon av finansregnskap). 1p10 1 IAS 1 refererer til balansen som oppstilling av finansiell stilling. Den tittelen er imidlertid ikke obligatorisk, og Footsy & Co ASA har valgt å beholde konsolidert balanse som tittel. 1p54, 55 2 IAS 1 punkt 54 beskriver hvilke regnskapslinjer som må presenteres i balansen. Ytterligere regnskapslinjer, overskrifter og delsummer må presenteres dersom de er relevante for å forstå foretakets økonomiske stilling. 1p77, 78 3 Foretaket skal i balansen eller i notene redegjøre for underkategorier av de presenterte regnskapslinjene på en måte som er hensiktsmessig for foretakets virksomhet. Hvor detaljerte underkategoriene må være, avhenger av kravene etter IFRS samt størrelse, type og funksjon av regnskapslinjene som vurderes. Skillet mellom kortsiktige og langsiktige poster 1p60 4 Foretaket skal dele balansen mellom kortsiktige og langsiktige poster, unntatt når en presentasjon basert på fallende likviditet gir informasjon som er pålitelig og mer relevant. Når dette unntaket gjelder, skal foretaket presentere alle eiendeler og forpliktelser i likviditetsrekkefølge. 1p61 5 Uavhengig av presentasjonsform skal et foretak opplyse om hvilket beløp som forventes gjenvunnet eller gjort opp etter mer enn tolv måneder for hver enkelt eiendels- eller gjeldspost som inneholder beløp som både forventes å bli gjenvunnet eller gjort opp a) høyst tolv måneder etter balansedagen, og b) mer enn tolv måneder etter balansedagen. 1p Eiendeler som selges, forbrukes eller realiseres som en del av varekretsløpet den ordinære driftssyklusen (for eksempel varer og kundefordringer) skal klassifiseres som omløpsmidler. Dette gjelder selv om det ikke er forventet at de realiseres innen 12 måneder etter balansedagen. Tilsvarende gjelder for gjeldsposter (leverandørgjeld og enkelte avsetninger) som er en del av arbeidskapitalen i varekretsløpet. Slike poster klassifiseres også som kortsiktig gjeld selv om de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. 1p68 7 Driftssyklusen til et foretak er tiden mellom anskaffelse av eiendelen som skal bearbeides og realisasjon av eiendelen i kontanter eller kontantekvivalenter. Når det ikke er mulig å foreta en klar avgrensning av foretakets ordinære driftssyklus, antas den å være tolv måneder. Konsistent presentasjon 1p45 8 Et foretak skal beholde den samme presentasjon og klassifisering av poster i finansregnskapet fra en regnskapsperiode til den neste, med mindre: a) Det finner sted en betydelig endring av virksomhets art eller en gjennomgåelse av regnskapet viser at det er åpenbart at en annen presentasjon eller klassifisering ville vært mer egnet ut fra kriteriene for valg og anvendelse av regnskapsprinsipper i IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil, eller b) En IFRS krever en endring. Vesentlighet og sammenslåing 1p29 9 Et foretak skal presentere hver enkelt klasse av ensartede poster separat. Poster av forskjellig art eller med forskjellig funksjon skal presenteres separat med mindre de er uvesentlige. 1p54, Betalbar skatt og utsatt skatt presenteres separat. Når et foretak presenterer omløpsmidler og anleggsmidler, og kortsiktige og langsiktige forpliktelser som separate klassifiseringer i balansen, skal det ikke klassifisere utsatt skattefordel som omløpsmidler, eller utsatt skatt som kortsiktig gjeld. PwC 16

20 Nettopresentasjon 1p32 11 Et foretak skal ikke nettopresentere eiendeler og forpliktelser eller inntekter og kostnader med mindre det kreves eller tillates i henhold til IFRS. Presentasjon av eiendeler netto etter avsetninger, for eksempel etter avsetning for ukurans for varer eller avsetning for inntruffet tap på kundefordringer, er ikke nettopresentasjon. Tre års sammenlignbare tall skal i enkelte tilfeller presenteres 1p40A- 40D 12 Når et foretak anvender et regnskapsprinsipp med tilbakevirkende kraft endrer sammenligningstallene, som følge av retting av feil eller endrer inndelingen i balansen, skal det presenteres en tredje balanseoppstilling ved begynnelsen av foregående periode som presenteres. Dersom endringen av regnskapsprinsippet ikke påvirker tallene, er det tilstrekkelig kun å opplyse om endringen. Endringer i konsernets egenkapital 1p10c, Egenkapital til morselskapets aksjonærer 1p108, 1p109, 1p113 Note Aksjekapital Overkurs Annen EK Opptjent EK Sum IKE 1 Sum EK Egenkapital p106d i Årsresultat p106d ii Årets utvidede resultat (550) 280 (40) 240 1p106a Årets totalresultat IFRS2p50 Ansattes opsjonsordning Skatt opsjonsordning IFRS2p50 Emisjon ansatte p106d iii Utbytte for (15 736) (15 736) (550) (16 286) 1p106d iii Sum transaksjoner med aksjonærene (14 894) (13 824) (550) (14 374) Egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser. Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. 2 Konsernet har benyttet muligheten til å presentere poster i utvidet resultat på én linje med spesifikasjon i note 29, jf IAS 1.106A. 3 Klassifisering innenfor egenkapitalen er ikke fastlagt. Alternativet er å føre verdien av ansattes ytelser som annen innskutt EK. PwC 17

IFRS Eksempelregnskap 2014

IFRS Eksempelregnskap 2014 www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2014 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com IFRS Eksempelregnskap 2014 Introduksjon Hvordan bruke publikasjonen Hjelpemidler som kan sikre et kvalitativt godt konsernregnskap

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2012

IFRS Eksempelregnskap 2012 www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2012 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com Ny regnskapsstandard for oppkjøp *connectedthinking PricewaterhouseCoopers IFRS and corporate governance publications and tools

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Formålet med virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

VEILEDNING TIL KRT 1003

VEILEDNING TIL KRT 1003 VEILEDNING TIL KRT 1003 OM SKJEMA Skjemaet skal besvares av foretak ved Oslo Børs / Oslo Axess som utsteder aksjer, obligasjoner og/eller egenkapitalbevis og som har Norge som hjemstat. Alle utstederforetak

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer