VA rammeplan for Solheimsgaten gnr 158 bnr 45 m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VA rammeplan for Solheimsgaten gnr 158 bnr 45 m.fl."

Transkript

1 Hellandhus AS VA rammeplan for Solheimsgaten gnr 158 bnr 45 m.fl Figur 1 Solheimsgaten

2 RAPPORT D For godkjennelse hos oppdragsgiver Kaham Cakan Cakan A Utkast til VA- rammeplan Kaham Cakan Cakan Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen

3 Tittel: VA - rammeplan for Solheimsgaten gnr 158 bnr 54 m.fl. Oppdragsgiver: Rådgiver: Hellandhus AS Postboks 268 Nesttun 5853 Bergen Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Postboks 1199, 5811 Bergen Valkendorfsgate 6, 5012 Bergen Telefon: Telefax: E-post: Foretaksreg.: NO MVA Oppdragsleder: Janecke Jørgensen Cathrin Kangas Oppdragsnr.: Dokumentnr.: Utarbeidet av: Sign.: Karoline Hamnes/kaham Revisjon: Dato: Fagkontrollert av: Sign.: D Cathrin Kangas/Cakan Antall sider og bilag Godkjent av: Sign.: 18 (og 4 vedlagte tegninger) Cathrin Kangas/Cakan SAMMENDRAG Hellandhus AS skal utarbeide reguleringsplan i området Solheimsgaten gnr/bnr 158 /54 m.fl., for bygging av leilighetsbygg samt butikker i første etasjen. VA - rammeplanen er utarbeidet etter Bergen kommune sin VA norm og Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune. Dette dokumentet beskriver overordnete prinsippløsning for vannforsyning, håndtering av spillvann og overvann for planområdet. Det er ingen bekker eller tjern innenfor planområdet. Se for øvrig vedlagte plantegninger GH-100, GH-101, GH-102, GH-103.

4 Innholdsfortegnelse 1 EKSISTERENDE SITUASJON Vannforsyning Trykkforhold Slokkevann Spillvann Overvannshåndtering 7 2 FRAMTIDIG SITUASJON PE Beregning Vannforsyning Trykkforhold Slokkevann Spillvann Overvannshåndtering Nedbørsfelt Dimensjoneringsgrunnlag for overvannsanlegg Forurenset overvann Drenering av vei og bygning Håndtering av økte overvannsmengder pga. klimaendringer Overvannsberegninger Flomveier 16 3 KONKLUSJON 18

5 FIGURER: Figur 1 Solheimsgaten 1 Figur 2 Solheimsgaten 58 er den grønne trebygningen til høyre 6 Figur 3 Taknedløp eksisterende bygg 8 Figur 4 Løsmassekart fra NGU 8 Figur 5 Rist plassert på rød parkeringslinje, denne er koblet til 600 mm AF ledning 9 Figur 6 Illustrasjon Norsk Vann, Lindholm m fl. (2008) 12 Figur 7 Til venstre: Gangsti med beplanting, til høyre grønt tak. Foto: SINTEF Byggforsk (2012 Busklein m.fl) 16 Figur 8 Det vil være en lokal flomvei fra utbyggingsområdet 16 TABELLER: Tabell 1 Avrenning før utbygging. Intensiteten er hentet fra IVF kurve på Sandsli. Uten klimafaktor. 14 Tabell 2 Avrenning etter utbygging. Intensiteten er hentet fra IVF kurve på Sandsli. Det er benyttet en klimafaktor på 1,3. 14 Tabell 3 Arealbruk og avrenningskoeffisienter 14 Tabell 4 Avrenning fra planområdet med lokal overvannshåndtering 14 Tabell 5 Fordrøyningsvolum 15 Tabell 6 Flomvannsmengder 17 VEDLEGG: Nedbørsfelt før og etter utbygging GH-100 VA plan. Eksisterende situasjon GH-101 VA plan. Etter utbygging GH-102 Flomveier før og etter utbygging GH-103

6 1 EKSISTERENDE SITUASJON Informasjon om eksisterende situasjoner er innhentet fra Bergen kommune sitt ledningskart, rørleggermeldinger, samt befaring og Dagens belasting fra Solheimsgaten 58 er mellom pe. I Fjøsangerveien 35 er det butikk (Europris), kontorer, og leiligheter. Det skal ikke gjennomføres noen endringer i dette bygget, slik at pe belastingen vil forbli uendret. Antatt pe i bygget er 24. pe. Figur 2 Solheimsgaten 58 er den grønne trebygningen til høyre

7 1.1 Vannforsyning Det ligger en ø300 mm vannledning i grått støpejern i Solheimsgaten. I Fjøsangerveien ligger det en ø150 mm duktilt støpejernsledning. Begge ledningene forsynes fra Svartediket vannbehandlingsanlegg. Planlagt utbygging kommer ikke i konflikt med eksisterende vannledninger. Dette gjelder trolig også privat ledningsnett, men dette er ikke fullstendig klarlagt. Solheimsgaten 58 er koblet til vannledning ø300 mm i Solheimsgaten, mens bygget i Fjøsangerveien 35 er koblet til ø150 mm i Fjøsangerveien. Videre kartlegging av privat ledningsnett må utføres ved detaljprosjekteringen Trykkforhold Statisk trykkhøyde på offentlig vannledningsnett i området er maks 70 moh. (oppgitt av Vann og avløpsetaten i Bergen kommune). Området ligger på ca. 10 moh Slokkevann Det er en hydrant (SID ) på fortau i svingen utenfor bygget med Rimi og Solheim kjøtt, ved gnr/bnr 158/30. Denne ligger ca. 50 meter i fra hovedinngang til bygget i Solheimsgaten 58. Det er en brannventil i kum SID i Michael Krohns gate og den er også ca. 50 meter ifra hovedinngangen til Solheimsgaten Spillvann Det er en kommunal ø600 mm fellesledning av RVB i Solheimsgaten. Denne går til Holen kommunale avløpsrenseanlegg. Eksisterende bygg i Solheimsgaten 58 er koblet til denne. Ledningen har ifølge Gemini godt fall. I Fjøsangerveien ligger en ø250 mm fellesledning, og eksisterende bygg i Fjøsangerveien 35 er tilkoblet denne. Det private ledningsnettet er ikke fullstendig kartlagt, men kommer trolig ikke i konflikt med planlagt utbygging. Videre kartlegging av privat ledningsnett må utføres i detaljprosjekteringen. 1.3 Overvannshåndtering Det er ingen bekker eller tjern innenfor planområdet. Planområdet består i dag av tette flater. Det er takareal, og en asfaltert uteplass. Avrenningskoeffisient fra eksisterende område er estimert til å være 0,9. Det er fall mot undergang for gang og sykkelvei til Michael Krohnsgate. Solheimsgaten fungerer som gang-, sykkel- og lokalvei til varelevering ol. og er lokal flomvei fra området. I gaten vil det renne vann som kommer ifra nedbørsfeltet oppstrøms. Hovedflomveien er bilveien til Solheimsgaten som går under bygget gnr/bnr 158/40 og videre til rundkjøring i Michael Krohnsgate. Nedbørsfeltet på tegning GH 100 er basert på topografi og områdets infrastruktur der det er tatt hensyn til vegnettet i området. I krysset mellom bilvei og gang/sykkelvei i Solheimsgaten vil største del av nedbør oppstrøms følge bilvei siden kantstein i starten av planområdet vil være en barriere for vannet. Det nedbørsfeltet som er skissert opp er avrenning fra sykkelvei og et areal som baserer seg på at under større flomhendelser så vil deler av nedbøren oppstrøms renne inn mot planområdet. Nedbørsfeltet etter utbygging vil ikke bli endret. Konsentrasjonstiden til nedbørsfeltet vist på tegning GH 100 er estimert til å være 30 minutter. Konsentrasjonstiden til planområdet for et 20 års regn er estimert til å være 10 minutter, gitt områdets størrelse, topografi og store andel av tette flater. Avrenning fra feltet går enten til AF600 mm ledning til Holen renseanlegg, eller i overløp ut til Solheimsviken i en avløpfelleskanal

8 på 1200 mm. Avrenning fra ca. halve taket i Fjøsangerveien 35 er tilkoblet til fellesledningen ø 250 mm i Fjøsangerveien. Terrenget innenfor planområdet er relativt flatt og består av tette flater, som tak og asfaltert uteplass. Avrenning skjer via taknedløp, der de fleste har utslipp direkte til terreng. Resten av avrenningen fra taket er direkte koblet på AF-ledningen. Avrenning fra uteplass går til sluk plassert inne på området, samt sluk i Solheimsgaten, og disse er koblet til AF-ledning i gaten. Figur 3 Taknedløp eksisterende bygg Reguleringsområdet er markert med grått på løsmassekartet til NGU, det betyr at det er fyllmasse. Infiltrasjonskapasiteten i området er ukjent. Figur 4 Løsmassekart fra NGU

9 Figur 5 Rist plassert på rød parkeringslinje, denne er koblet til 600 mm AF ledning

10 2 FRAMTIDIG SITUASJON Hovedtrasene for vann, spillvann og overvann er vist på tegning GH PE BEREGNING - Solheimsgaten 58 Bygget skal ha 6 etasjer, i tillegg til en parkeringskjeller. Eksisterende bygg har kjeller og 2 etasjer. Det er næringsvirksomhet i første etasje. Dagens PE belasting er antatt å være PE I framtiden skal det være syv leiligheter i bygget, et tannlegekontor i andre etasje, næring i første etasje og parkering i underetasjen. Framtidig PE belasting er estimert til å være: Leiligheter: 7 stk 2,67 pe/leil. = 19 pe Næring: (butikker og tannlege) = 11 pe Sum totalt: 30 pe - Fjøsangerveien 35 Bygget forblir uendret, med unntak av å endre arealbruk i kjelleren til parkering. Belastning vil derfor være som tidligere på rundt 24 pe. 2.2 Vannforsyning Dimensjon på stikkledning til bygget er satt til å være 90 mm på tegning Gh 102, men dimensjon avhenger av vannforbruk til sprinkleranlegg. Endelig dimensjon må derfor avgjøres i detaljprosjektering av bygget. Det er beregnet en planlagt belastning på 30 pe. Som det fremgår av tegning GH 102, foreslås det tilknytning til eksisterende 300 mm offentlig vannledning i Solheimsgaten. Vann og avløpsetaten har planer om å skifte vannledningen fra 1910 dersom Solheimsgaten opprustes. Vannforsyning i Fjøsangerveien er tenkt beholdt slik den er i dag. Bygget i Fjøsangerveien 35 er tilkoblet vannledningen 150 mm i Fjøsangerveien. Innvending stoppekran er 5 meter i fra inngangsdør, så tilkobling til kommunal ledningsnett vil være i dette området. Fjøsangerveien er en trang gate, og et ledningsbrudd eller en eventuell utskifting av stikkledning vil være mer komplisert en i Solheimsgaten. Dersom det er mulig for bygget å koble seg til VA ledninger i Solheimsgaten er dette å anbefale. Dette bør vurderes i detaljprosjekteringen.

11 2.2.1 Trykkforhold Statisk trykk i området er kt. 70. Området ligger på ca. kt. 10. Bygget er ca. 19 meter høyt. Det gir rundt 40 mvs i øverste etasje. Trykket i området er tilfredsstillende. I følge VA normen til Bergen kommune skal det installeres reduksjonsventil dersom trykket overstiger 60 mvs (6 bar). Det er ikke sikkert dette er tilfelle i området, men dette må undersøkes i detaljprosjekteringen Slokkevann Området har tosidig brannvannsutak, det er derfor god brannvannsdekning i reguleringsområdet. Bergen Brannvesen krever 50 meter fra hydrant til hovedangrepsvei, og dette er oppfylt. Se tegning GH101. Det skal i tillegg være sprinkleranlegg i bygget. Under testing av sprinkleranlegget til bygget må vannet kunne ledes av gårde på en trygg måte. Dette må det tas hensyn til i detaljprosjekteringen. 2.3 Spillvann I tegning GH 102 vises foreslått tilknytning til eksisterende 600 mm offentlig fellesledning i Solheimsgaten. Det eksisterer per i dag en fellesledning i området, men ut fra bygget vil det legges opp til et separatsystem. Det er valgt en dimensjon på 110 mm på spillvannsledning for å hindre tilstopping i ledningen. Vann og avløpsetaten har planer om å separere i området. Fra bygget må det være separat spillvann- og overvann. Det er valgt en dimensjon på 110 mm på spillvannsledning for å hindre tilstopping i ledningen. Overvannet føres til terreng i ulike taknedløp. Fjøsangerveien 35 er tilkoblet fellesledningen 250 mm som vist på tegning GH 101. Under arbeidet med parkeringskjeller bør det forsøkes å snu avløpet inn mot Solheimsgaten, muligheten for dette må avgjøres i detaljprosjektering/under bygging. Vann og avløpsetaten ønsker å gjøre fellesledningen i Fjøsangerveien til en overvannsledning og derfor må spillvann fjernes fra denne. Dette vil være en større kostnad om det må gjøres i ettertid. Oppstår det problemer med avløpsledningen i framtiden vil det være lettere å gjennomføre arbeid/vedlikehold på den i Solheimsgaten i motsetning til i Fjøsangerveien. Vann og avløpsetaten i Bergen kommune må kontaktes ved start av detaljprosjektering av bygget. Det er vurdert at kommunal ledning har tilstrekkelig fall til å ta hånd om økte spillvannsmengder. Når området er separert vil overvannet kunne fjernes fra fellesledningen. 2.4 Overvannshåndtering I retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune kommer det fram at dersom overvannet fra tak ledes til terreng i dag, så må man fortsatt gjøre dette, det er ikke tillatt å føre overvann inn på kommunal ledning. De delene av taket som i dag blir ført ut på terreng, må forsette å gjøre dette. Det lar seg enklest løse ved å benytte utvendige taknedløp, men siden taket skal ha innvendig taknedløp, må det utarbeides i detaljprosjekteringen hvordan overvannet skal ledes ut til terreng. Overordnede planer utenfor/i reguleringsområdet vurderer å etablere et grunt åpent overvannssystem i Solheimsgaten. Derfor må overvannet fra Solheimsgaten 58 føres ut til terreng. Bygget i Fjøsangerveien 35 er tilkoblet fellesledningen 250 mm som vist på tegning GH Ca. halve taket og drenering av eksisterende kjeller i bygget er trolig koblet til denne ledningen. Det må tilstrebes å separere overvann og spillvann fra utslippet og fortrinnsvis koble overvann mot Solheimsgaten, men blir det vanskelig å gjennomføre må en kunne la utslippet være slik det er per dags dato.

12 Bilvei i Solheimsgaten er flomvei i området og krysset mellom bilvei og gang-/sykkelvei må derfor utformes slik at flomvannsmengdene ledes mot bilveien og videre mot rundkjøring i Michael Krohnsgate, som vist på kart GH103. Gang- og sykkelvei i Solheimsgaten er lokal flomvei, og må utformes med hensyn på vannføring fra nedbørsfeltet under flomhendelser Nedbørsfelt Reguleringsområdet består av taket til bygget, samt en uteplass. Området er del av ett større nedbørsfelt. Det er sett på eksisterende nedbørsfelt, og avrenningsmønster vil ikke bli endret etter utbygging. Utbyggingen baserer seg på å rive et lavere bygg for å føre opp et høyere bygg på samme sted. Deler av byggene i området har kjeller, og den skal i framtiden utvides og benyttes som parkeringskjeller Dimensjoneringsgrunnlag for overvannsanlegg Overvannssystemet skal dimensjoneres etter Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune og 3-leddstrategien i Norsk Vann rapport 162 «Veiledning til klimatilpasset overvannshåndtering»: Figur 6 Illustrasjon Norsk Vann, Lindholm m fl. (2008) Små nedbørshendelser skal samles opp inne i planområdet. Mellomstore nedbørshendelser skal forsinkes og fordrøyes inne på området, før de renner videre til resipienten. Store nedbørshendelser skal ha trygge flomveier som leder vannet til resipienten som er Puddefjorden. Den ekstra mengden nedbør som kommer i framtiden på grunn av klimaendringer på 30 % for et 20 års regn skal håndteres på takarealet i form av beplanting, trær og stedvis grønne tak med fordrøyningsvolum. Dette bidrar til å øke de hydrologiske prosessene fordamping/intersepsjon. Beplanting på tak som skal brukes til opphold er med å redusere avrenning av rent overvann fra feltet. Gjentaksintervall på 20 år er valgt fra tabellen på side 11 i retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune. Det står at en skal minimum benytte gjentaksintervall på 20 år for et åpent sentrumsområde/lukket boligområde. Det er valgt å benytte dimensjonerende regnskyllhyppighet siden oversvømmelse medfører relativt små konsekvenser. Dette gjelder så lenge flomveien utformes til å håndtere minimum en 100 års flom, og at en ikke fjerner/bygger i flomveien nedstrøms. Flomveien er vist på kart GH-103. Under flomhendelser vil overvannet ledes i gang- og sykkelvei i Solheimsgaten ut til rundkjøring i Michael Krohnsgate og ned langs vei og parkering til Solheimsviken Forurenset overvann Overvannet fra tak, og uteareal betraktes som rent vann og behøver ingen ytterligere rensing. Dette forutsetter at det i reguleringsbestemmelser angis forbud mot bruk av forurensende byggematerialer.

13 Overvann fra vei renner ned til sluk som er tilkoblet fellesledningen (AF). Solheimsgaten benyttes i hovedsak som gang og sykkelvei, og er lite trafikkert. Forurensing fra gaten er liten Drenering av vei og bygning I retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune står det at det ikke er lov til å øke avrenning fra områder, eller å senke grunnvannet. Bygget i Fjøsangerveien 35 og deler av bygget i Solheimsgaten 58 har allerede kjeller med drenering. Nabobygg i området har kjeller med grunnvannspumper. Blir grunnvannstanden i området påvirket av parkeringskjelleren så må bygget utformes med tett kjeller. Hvis ny kjeller blir dypere og større en tidligere, slik at eksisterende drenering ikke kan benyttes så tillater ikke Vann og avløpsetaten i Bergen kommune at drensvann blir ført til Holen avløpsrenseanlegg via kommunal fellesledning. Grunnvannet blir per i dag regulert av grunnvannspumper og drenering i andre kjellere, dersom disse i framtiden utgår, eller hvis parkeringskjeller i reguleringsområdet etableres i fjell så vil det kunne bli en økning i grunnvannstand rundt kjelleren. Langsiktig anbefales det å bygge tett kjeller. Miljømessig vil dette også være den beste løsningen både for vannets lokale kretsløp og framtidige flomsituasjoner. I en tett kjeller er det ikke nødvendig med drenering og pumpe. Vann og avløpsetaten tillater at det installeres en liten lensepumpe som fjerner smeltevann/regn fra biler inne i garasjeanlegget. Denne kobles midlertidig til fellesledning før det blir etablert overvannshåndtering i Solheimsgaten Håndtering av økte overvannsmengder pga. klimaendringer Utbyggingen vil ikke føre til mer avrenning fordi planområdet allerede er fullt utbygget. Klimaendring i form av økt nedbørintensitet vil føre til at feltet gir mer avrenning til kommunalt ledningsnett. Det er vurdert flere løsninger for å håndtere økningen lokalt. Byggene rundt har grunnvannspumper, og har registrert problemer med vann i kjellere når pumpene ikke går. Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune sier at det skal benyttes løsninger for overvannshåndtering som ikke medfører skade på miljø, bygninger og konstruksjoner. Det er mye kabler og kjellere i området, og dersom større mengder overvann blir infiltrert i grunnen kan man risikerer å skape fuktproblemer inntil grunnmurer, eller kjelleroversvømmelser. Infiltrasjon er derfor ikke en god løsning i planområdet. Det vil kun medføre at overvannet fra feltet vil bli pumpet fra grunnvannspumper i omkringliggende kjellere til kommunen sin fellesledning. Fordrøyning av overvann i form av grønt tak og beplanting av intensive grønne bed på takterrassen er derfor anbefalt som overvannshåndtering i planområdet. Grønne tak har i tillegg en rensende effekt på luft, og kan bidra til å bedre luftkvaliteten på Danmarksplass. Det må benyttes tette taknedløp, spesielt dersom det blir valgt innvendige taknedløp i bygget. Deler av taket er direkte koblet til AF-ledning, og dette må det trolig fortsatt være pga. byggets utforming. Dette gjelder spesielt den delen av bygget i Fjøsangerveien 35 som har avrenning mot Fjøsangerveien, og den delen av taket og terrassen som ligger inneklemt mellom Fjøsangerveien 35 og Solheimsgaten 60. Det bør likevel tilstrebes å lede takvann til terreng for å øke tilrenningstiden til feltet. Vannet må ledes til flomvei i Solheimsgaten. Før framtidig overvannsløsning er på plass kan eksisterende sluk koblet til fellesledning inne på plassen benyttes. Fellesledningen i gaten med diameter 600 mm skal på sikt bli en spillvannsledning, mens Grønn Etat ser på alternativ for grønn/åpen overvannshåndtering. Planene er ikke vedtatt, slik at man i detaljprosjektering må koordinere håndtering av overvann med Grønn Etat, og sørge for at overvannet fra bygget kan koble seg til nytt gruntliggende åpent overvannsanlegg.

14 Overvannsmengder før og etter utbygging Til å beregne vannføring er det er benyttet et 20 års regn, med konsentrasjonstid 10 minutt for utbyggingsfeltet og 30 minutter for hele nedslagsfeltet. Tabell 1 Avrenning før utbygging. Intensiteten er hentet fra IVF kurve på Sandsli. Uten klimafaktor. Før utbygging Areal (ha) Intensitet (l/s ha) φ Q (l/s) Utbyggingsareal 0,12 159,2 0,9 17 Nedbørsfelt 1,2 84,0 0,7 71 Tabell 2 Avrenning etter utbygging. Intensiteten er hentet fra IVF kurve på Sandsli. Det er benyttet en klimafaktor på 1,3. Etter utbygging Areal (ha) Intensitet (l/s ha) φ Q (l/s) Utbyggingsareal uten lokal overvannshåndtering 0,12 159,2 0,9 23 Nedbørsfelt 1,2 84,0 0,7 92 Økning fra avrenning i nedslagsfelt skal kunne håndteres i lokal flomvei i Solheimsgaten. Lokal overvannshåndtering som grønne tak og intensive grønne bed på takterrassen bidrar til å gi en lavere avrenningskoeffisient fra feltet. Avrenningsfaktor fra nedbørsfeltet med regnbed og takterrasse er vist under: Tabell 3 Arealbruk og avrenningskoeffisienter Arealbruk Areal (m 2 ) Avrenningskoeffisient (ϕ) Grønt tak 200 0,5 Takterrasse 240 0,5 Permeable flater 300 0,6 Resterende tette flater 460 0,95 Hele området ,7 Tabell 4 Avrenning fra planområdet med lokal overvannshåndtering Etter utbygging (med grønt tak m.m.) Areal (ha) Intensitet (l/s ha) φ Q (l/s) Utbyggingsareal med lokal overvannshåndtering 0,12 159,2 0,7 17 Det grønne taket og beplanting på takterrasse vil bidra til at avrenning fra planområdet vil forbli slik det er per i dag Overvannsberegninger

15 Beregninger gjort med rasjonale formel, for et 20 års regn, varighet 10 min. og klimafaktor 1,3 for planområdet på 0,12 hektar viser at dagens avrenning uten klimafaktor er 17 l/s, framtidig avrenning med klimafaktor er 23 l/s. Det betyr en økning på 6 l/s, med regnvarigheten på 10 minutter tilsvarer det en økning i volum på 4,0 m 3. Dette volumet skal håndteres lokalt, det vil si på takarealet. Tabell 5 Fordrøyningsvolum Lokalt overvannstiltak Avrenningskoeffisient Fordrøyningsvolum (m 3 ) Grønt tak, sjette etasje - 15 mm lagringskapasitet (200 m 2 ) 3,0 Takterrasse, andre etasje Bed (blomster, busker og trær ol.) 1,0 Totalt: 4,0 Grønne tak Takarealet til det nye bygget er delt inn i to. Det er taket i sjette etasje på 290 m 2, og taket i andre etasje på 240 m 2. På taket i sjette etasje skal det legges et grønt tak som skal kunne lagre 3,0 m 3 med nedbør. Taket kan f.eks. legges på 200 m 2 av taket, og være et ekstensivt tak (sedumdekke på mellom cm), der taket skal kunne lagre minst 15 mm nedbør. Det gir et fordrøyningsvolum på 3,0 m 3. Taket kan legges over et større areal, og kan da være tynnere og oppnå samme fordrøyningsvolum. I detaljprosjekteringen må man ta i bruk nyeste kunnskap om grønne tak. Taket i andre etasje skal være en felles takterrasse for leilighetene i bygget. For å utnytte arealet best mulig skal det på deler av taket etableres intensive grønne tak. Det betyr bed med blomster, bukser eller trær som medfører at de hydrologiske prosessene intersepsjon og evapotranspirasjon øker, og avrenning fra taket blir redusert. Utforming av takterrassen må gjøres slik at større bed har drenering til taknedløp. Bedene må være plassert i lavbrekk nært sluk slik at resten av takarealet renner til bedene. Det skal ikke være kantstein rundt bedet, overflatevann fra terrassen skal renne til bedene. Planter i bedene må tåle å stå fuktig. Nødvendig lagringsvolum for vann i bed: 1,0 m 3 Nødvendige areal til bed, dersom en antar bedene er 40 cm dype, og porevolumet til jord inkludert drenslag er 25 %: 10 m 2 Det betyr at bedene opptar 4,2 % av arealet på takterrassen. Arealet kan bli forandret ved at man utformer bedene dypere eller grunnere. I bunn av bedene kan man etablere lagringsvolum. Vekt fra jord, vann og planter må tas hensyn til med tanke på plassering av bedene. Plassering og utforming avklares på detaljprosjekteringsnivå. Beregninger viser at grønne tak, og beplanting på takterrassen vil gjøre slik at avrenning fra feltet ikke vil øke ved framtidig øking i nedbørintensitet. Grønne tak vil i tillegg bidra til bedre luftkvalitet på Danmarksplass.

16 Figur 7 Til venstre: Gangsti med beplanting, til høyre grønt tak. Foto: SINTEF Byggforsk (2012 Busklein m.fl) Flomveier Hovedflomveien i området går i bilvei i Solheimsgaten. Dette har også Grønn etat konkludert med i forbindelse med sine planer i Solheimsgaten. Vi har vært i kontakt med Vann og avløpsetaten som utarbeider VA rammeplan til Løvstien gangsti, men de har ikke kartlagt flomveiene nedstrøms enda. Vi antar at de konkluderer med samme flomvei som Grønn Etat og Norconsult AS har gjort. Gang og sykkelvei forbi utbyggingsområdet må derfor utformes slik at vannmengder oppstrøms ikke renner gjennom gaten. Det vil under en 100 års flom likevel være vannmengder som renner i lokal flomveien som er vist på tegning GH103. Figur 8 Det vil være en lokal flomvei fra utbyggingsområdet som følger Solheimsgaten, også deretter videre ned mot Solheimsgaten. Arealet fra nedbørsfeltet er 1,2 ha, og utbygging medfører ingen endring i nedbørsfeltet. Intensitetene er hentet fra IVF kurve på Sandsli for et 100 års regn. Det er benyttet en klimafaktor på 1,5 som tar høyde for økt nedbørintensitet i framtiden.

17 Det er sett på hvilke vannmengder som oppstår fra feltet under en 100 års flom med klimafaktor på 1,5. Det skal etableres sikre flomveier for disse vannmengdene. Avrenningskoeffisienten fra nedbørsfeltet er 0,7. Varighet er 30 minutter. Tabell 6 Flomvannsmengder Varighet (min) Areal bidrag (ha) Intensitet Framtidig situasjon Dagens situasjon Økning i avrenning I (l/s ha) Q (l/s) Volum (m 3 ) Q (l/s) Volum (m 3 ) Q (l/s) Volum (m 3 ) 5 0,1 290, ,2 192, ,4 150, ,2 134, ,2 100, Solheimsgaten må utformes med fall mot bilveien i Solheimsgaten, så videre mot Solheimsviken slik at den naturlige flomveien blir bevart. Lokal flomvei vil bli innskrenket pga. bygging av innkjørsel til parkeringskjeller. Flomveien må ivaretas på resterende vei. Nedkjøring til parkeringskjeller må utformes slik at overvannet ikke renner ned i parkeringskjeller. Klimaøkning vil føre til at 126 l/s vil kunne renne igjennom flomveien. I dag vil det for et 100 års regn med varighet 30 min (lik konsentrasjonstiden) renne ca. 84 l/s i flomveien. Det betyr en økning på 42 l/s. En vannføring på 126 l/s krever f.eks. en 0,5 meter bred flomvei, der det tillates å stå 11 cm med vann. Da er det lagt opp til en helning på 0,03 m/m. (Regnet ut ved hjelp av Manningsformel). Flomveien går videre mot rundkjøring og så ned Riksvei 582, der vil største del av vannet renne mot parkeringsanlegg ved Damsgårdsveien og det nye DNB bygget. Det ender opp i noe som ligner et basseng før det går ut i fjorden. Det er viktig at det ikke bygges noe inntil flomveien, da avrenning fra flere gater på Solheim og Løvstakken ender opp i denne flomveien. Grønn etat vil i sine planer for Solheimsgaten tilrettelegge for et gruntliggende overvannssystem, og trolig også utforme flomvei for gaten. Det må koordineres og avtales hvem som utformer flomveien for gaten under detaljprosjekteringen.

18 3 KONKLUSJON VA - rammeplanen er utarbeidet etter Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune, Bergen kommune sin VA norm og Norsk vann sin treleddsstrategi for overvannshåndtering. Det betyr at de minste regnene vil bli fanget opp og fordampet in situ, mens mellomstore nedbørshendelser blir forsinket og fordrøyet. For å opprettholde vannets naturlige kretsløp skal det være grønn takhage på terrassen og grønt tak på deler av det nye bygget. Det er beregnet og foreslått overvannstiltak som ikke gir en økt avrenning fra feltet etter utbygging. Nedbørsfeltet forblir uendret etter utbygging, men klimaendringer gjør at en må håndtere overvann lokalt, og utforme områdets flomvei slik at vannet ledes trygt forbi og ikke forårsaker skade som oversvømmelse ol. Dette gjør at konsekvenser for nedenforliggende områder vil være lik som før utbygging, såfremt naturlige flomveier nedstrøms ikke fjernes. Det er mange private og offentlige planer i området. Koordinering mellom planene må ivaretas i detaljprosjekteringen. Vann og avløpsetaten i Bergen kommune og Grønn Etat kontaktes ved oppstart av detaljprosjektering. B KILDER: 2012, Busklein, Clewing, French, Kvalvik, Noreng og Ødegård, Grønne tak, Restulater frå et kunnskapsinhentingsprosjekt, prosjektrapport 104. Lindholm, O., S. Endresen, S. Thorolfsson, S. Sægrov, G. Jakobsen, L. Aaby. (2008). Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering. Norsk Vann Rapport 162, Hamar

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport VA - Rammeplan Apalen Rapport 18.06.2013 Tittel: Rammeplan for vann, avløp Apalen RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Lindås kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Prinsippløsning for vann og avløp, Falsens Vei 59 SSH FHE FHE REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Prinsippløsning for vann og avløp, Falsens Vei 59 SSH FHE FHE REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Falsens Vei 59 DOKUMENTKODE 616506-1-RIVA-NOT-001 EMNE Prinsippløsning for vann og avløp TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Alliance Arkitekter AS OPPDRAGSLEDER Terje Eithun KONTAKTPERSON

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05.

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05. opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: Solheimgaten 23 AS Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05.08-2015 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER.

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR. 6-8. DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. Vår referanse: 2515-notat VA-rammeplan Bergen, 13.04 2015 1.

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN

MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN Oppdragsgiver Arena Nord AS Rapporttype VA-rammeplan MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN 2 (9) VA-RAMMEPLAN Oppdragsnr.: 1350010856 Oppdragsnavn: Detaljregulering Myrdal idrettspark Dokument nr.: Filnavn:

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning. VA-etaten

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning. VA-etaten Notat Oppdrag: Kanalveien 60 Dato: 24.05.2011 Emne: VA-rammeplan Oppdr.nr.: 613372 Til: VA-etaten Kopi: Utarbeidet av: Terje Eithun Sign.: TE Kontrollert av: Jan Ove Vindenes Sign.: JOV Godkjent av: Thomas

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C.

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C. Vår referanse: 1208-notat-va-rammeplan Mjølkeråen rev 310516 Bergen, 23.05.2011 REV. 16.03.2017 REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING 1208-001C. OMFANG

Detaljer

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan VANN- OG AVLØPSETATEN Fjøsangerveien 68 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 00 Organisasjonsnummer 974600951 va-kundeservice@bergen.kommune.no www.bergenvann.no Sweco Norge AS Avd Bergen Storetveitvegen

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Sandsliparken Stortun Til: Bergen kommune, VA-etaten Dato: 17.12.201 Prosjekt: Notat vedr.: Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: trond.hjellbakk@sweco.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Detaljregulering for gnr. 18 bnr 394 - Nygårdshaven, Søgne kommune DOKUMENTKODE EMNE Rammeplan VA TILGJENGELIGHET Åpen 313888-VAR-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Bjørn Andresen

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning Notat Oppdrag: VA-rammeplan Apeltunvegen Dato: 06. mai 2011 Emne: Oppdr.nr.: 612709 Til: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Kopi: Bergen Tomteselskap v/ Beate Høgh Utarbeidet av: Terje Loodtz Kontrollert

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei Oppdrag: P09025 - VA-rammeplan Dato: 2011-04-20 Skrevet av: AO VA-RAMMEPLAN for Cappesvei INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 EKSISTERENDE ANLEGG... 4 3 PLANLAGT SITUASJON...

Detaljer

VA-RAMMEPLAN TERTNES DPS INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 4. 3 Spillvannshåndtering 7

VA-RAMMEPLAN TERTNES DPS INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 4. 3 Spillvannshåndtering 7 HELSE BERGEN VA-RAMMEPLAN TERTNES DPS TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Vannforsyning 4 3 Spillvannshåndtering 7 4

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, ÅSTVEITVEIEN. EN. GNR. 209 BNR. 38, 483. REG. PLANID 62340000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3813-notat VA-rammeplan Bergen, 30.09 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18 Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 12.05.2016 Prosjekt: Statsminister Michelsens vei 68 Rev.dato: Notat vedr.: Rammeplan vann, avløp og overvann

Detaljer

VA-RAMMEPLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 5. 4 Overvannshåndtering 6

VA-RAMMEPLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 5. 4 Overvannshåndtering 6 REGULERINGSPLAN BERGVEIEN 1 BERGEN - GNR/BNR 19/50 M.FL BERGEN KOMMUNE VA-RAMMEPLAN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Pb 123 Fr.stad Norge TLF +47 411 47 139 v/hans Vebjørn Kristoffersen WWW cowi.no hvkr@cowi.no

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer

4 Anbefalt kommunal sanering 5

4 Anbefalt kommunal sanering 5 REGULERINGSPLAN TROLLSKOGEN BARNEHAGE GNR/BNR 199/174 M.FL, BERGEN KOMMUNE VA-RAMMEPLAN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Pb 123 Fr.stad Norge TLF +47 411 47 139 v/hans Vebjørn Kristoffersen WWW cowi.no hvkr@cowi.no

Detaljer

VA-rammeplan. Bergen kommune, plan og geodata. Krisiansholm, Sandvikstorget, Rosegrenden

VA-rammeplan. Bergen kommune, plan og geodata. Krisiansholm, Sandvikstorget, Rosegrenden Bergen kommune, plan og geodata VA-rammeplan Krisiansholm, Sandvikstorget, Rosegrenden Oppdragsnr.: 5124522 Dokumentnr.: VA-01 Versjon: E03 2017-09-12 Oppdragsgiver: Bergen kommune, plan og geodata Oppdragsgivers

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

VA- revidert Detaljregul. eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage

VA- revidert Detaljregul. eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage revidert 11.9.2015 VA- rammeplan Detaljregul eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage 11.9.2015 VA-rammeplan 2 INNLEDNING Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no A087693 GRINDAKER AS AUGUST 2016 OVERVANNBEREGNING HEIER PUKKVERK Utarbeidet: Anja Wingstedt Dato:

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT TEKNISK NOTAT THPH ADGR ADGR

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT TEKNISK NOTAT THPH ADGR ADGR MAD AS VA-RAMMEPLAN FOR KONG OSCARS GATE 22-24 ADRESSE COWI AS v/ Thy Pham Postboks 2422 5824 Bergen TLF +47 481 14 104 MAIL thph@cowi.no WWW cowi.no BERGEN KOMMUNE GNR. 166 BNR. 522 M. FL. AREALPLAN-ID

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

Planprosesser gode premisser også for VA-faget

Planprosesser gode premisser også for VA-faget Planprosesser gode premisser også for VA-faget Terje Eithun Planprosesser - muligheter for påvirkninger Pbl 11-1 setter som krav at alle kommuner skal ha en arealplan som viser sammenheng mellom framtidig

Detaljer

OPPDRAGSNUMMER STRANDVEIEN VA-rammeplan

OPPDRAGSNUMMER STRANDVEIEN VA-rammeplan OPPDRAGSNUMMER 256261 STRANDVEIEN 1 1.10 - VA-rammeplan TILTAKSNOTAT Strandveien 1 VA-rammeplan Til: Skedsmo kommune VA-etaten Dato: 19.01.2016 Prosjekt: Strandveien 1 VA-rammeplan Rev 01: 11.10.2016 Notat

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BRENNHAUGEN VEST/STORETVEITVEGEN 144 GNR/BNR 13/629 M. FL. BERGEN KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BRENNHAUGEN VEST/STORETVEITVEGEN 144 GNR/BNR 13/629 M. FL. BERGEN KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BRENNHAUGEN VEST/STORETVEITVEGEN 144 GNR/BNR 13/629 M. FL. BERGEN KOMMUNE VA-RAMMEPLAN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Pb 123 Fr.stad Norge TLF +47 411 47 139 v/hans Vebjørn Kristoffersen

Detaljer

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato:

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2017-02-08 VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Utgave/dato: 1 / 8. feb. 2017 Arkivreferanse: - Oppdrag: 535246 Reguleringsplan Slettebakken

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen i Sogndal kommune 06-02-2014 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen Sogndal kommune Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT

Detaljer

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring.

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring. M U L T I C O N S U L T N o t a t Oppdrag: SIB Fantoft Dato: 17.10.2008 Emne: Prinsippløsning for VA Oppdr.nr.: 612088 Til: Kopi: Utarbeidet av: Jan Ove Vindenes Kontrollert av: Ruben Nordnes Sign.: Sign.:

Detaljer

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason VA-Rammeplan Del av Gnr 188 Langheiane B8 og B9 Mai 2016 Jón Skúli Indriðason EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.is efla@efla.is Side 1 av 5 Innledning

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT TEKNISK NOTAT ADGR HVKR ADGR/HVKR

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT TEKNISK NOTAT ADGR HVKR ADGR/HVKR TELLEVIK EIENDOM AS VA-RAMMEPLAN FOR ØVRE TELLEVIK ADRESSE COWI AS v/adis Grabovac Postboks 2422 5824 Bergen TLF +47 98 68 50 93 MAIL adgr@cowi.no WWW cowi.no BERGEN KOMMUNE. ÅSANE. GNR 176 BNR 29 M.FL.,

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: St. Johanneshjemmet VA-rammeplan Dato: 11.06.2014 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 164/336 m.fl. Oppdr.nr.: 94073001 Utarbeidet av: Karoline Stabell

Detaljer

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS Nordra Lia, Anglavik Gnr.38 bnr.226 mfl. Fjell kommune DOKUMENTNAVN VA-rammeplan for Nordra Lia, Anglavik - DATO KUNDE Foldnes Utbygging AS 2 2017-03-31

Detaljer

Bergen Kommune. VA-rammeplan for Råstølen sykehjem

Bergen Kommune. VA-rammeplan for Råstølen sykehjem VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Utgave: 02 10.03.2016 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Utgave/dato: 2 / 10.03.2016

Detaljer

A Notat VA-rammeplan Terje Eithun Hanna Hugosson Ruben Nordnes REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

A Notat VA-rammeplan Terje Eithun Hanna Hugosson Ruben Nordnes REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG DOKUMENTKODE 615177-RIVA-NOT-001 EMNE VA-rammeplan TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER BKK AS OPPDRAGSLEDER Terje Eithun KONTAKTPERSON Stine Holmøy SAKSBEH Terje Eithun KOPI Gunnar Rosendahl,

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

4 Anbefalt kommunal sanering 5

4 Anbefalt kommunal sanering 5 REGULERINGSPLAN - BØNESBERGET, GNR 20/BNR 1716 M.FL. BERGEN KOMMUNE VA-RAMMEPLAN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Pb 123 Fr.stad Norge TLF +47 411 47 139 v/hans Vebjørn Kristoffersen WWW cowi.no hvkr@cowi.no

Detaljer

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Bergen Kommune Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Fremtidig åpen kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet 2013-04-29 Oppdragsnr.: 5130597 02 2013-05 Dimensjonering av kanal

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n Oppdrag: Ny legevakt Solheimsviken Dato: 22.01.2014 Emne: VA-rammeplan for gnr/bnr 158/837 m.fl. Oppdr.nr.: 99434001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Olai Eiendom AS Durendalveien - Detaljregulering VA og overvann PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Gunhild Nersten OPPRETTET AV Elisabeth Blom Solheim DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Bergensbanen (Dale) Bergen, Bergen godsterminal, Nygårdstangen. VA-rammeplan

Bergensbanen (Dale) Bergen, Bergen godsterminal, Nygårdstangen. VA-rammeplan VA-rammeplan Bergensbanen (Dale) Bergen, Bergen godsterminal, Nygårdstangen VA-rammeplan 03 Til bruk (innledning justert) 17.11.16 MoHer MoHer 02 10.10.16 MaRei HBU MoHer 01 12.09.16 MaRei KaHam MoHer

Detaljer

Harald Hårfagres gate 8. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave ASI KFA KFA CSV

Harald Hårfagres gate 8. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave ASI KFA KFA CSV Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 21.10.16 Andreas Bakken Simonsen JST Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 01 21.10.16

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

Gerdt Meyer Bruun AS. VA-rammeplan Reperbanen

Gerdt Meyer Bruun AS. VA-rammeplan Reperbanen VA-rammeplan Reperbanen Utgave: 1 24.04.2015 VA-rammeplan Reperbanen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Reperbanen Utgave/dato: 1 / 24. apr. 2015 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

VA-RAMMEPLAN KROHNSMINDE IDRETTSPLASS

VA-RAMMEPLAN KROHNSMINDE IDRETTSPLASS Beregnet til Reguleringsplan Dokument type VA-Rammeplan Dato 03.06.2015 VA-RAMMEPLAN KROHNSMINDE IDRETTSPLASS Revisjon C Dato 3. juni 2015 Utført av Caroline F. Strømland og Silje Aasgrav Kontrollert av

Detaljer

VA-RAMMEPLAN DOVIKBAKKEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 6

VA-RAMMEPLAN DOVIKBAKKEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 6 BERGEN TOMTESELSKAP VA-RAMMEPLAN DOVIKBAKKEN REGULERINGSPLAN ADRESSE COWI AS Postbok 2564 Solheimsviken 5824 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Vannforsyning 3 3 Spillvannshåndtering

Detaljer

Osterøy kommune, Vann- og avløpsetaten Ard Arealplan

Osterøy kommune, Vann- og avløpsetaten Ard Arealplan SWECO AS A VD. BERGEN N o t a t Oppdrag: Fugledalen, Osterøy, gnr. 13, bnr. 3,4 Dato: 30.04.2013 Emne:. Plan nr 1253 2012 001 Oppdr.nr.: 99118001 Til: Kopi: Osterøy kommune, Vann- og avløpsetaten Ard Arealplan

Detaljer

PROFIER AS. FYLLINGSDALEN, VESTLUNDVEIEN 9 - ØVRE FYLLINGEN. GNR. 25, BNR. 198, 199, 231 M.FL. P SØKNAD GODKJENNING VA-RAMMEPLAN.

PROFIER AS. FYLLINGSDALEN, VESTLUNDVEIEN 9 - ØVRE FYLLINGEN. GNR. 25, BNR. 198, 199, 231 M.FL. P SØKNAD GODKJENNING VA-RAMMEPLAN. Bergen kommune Vann- og avløpsetaten Pb. 7700 5020 BERGEN Vår referanse: 3814-B01_2 Bergen, 25.11 2014 PROFIER AS. FYLLINGSDALEN, VESTLUNDVEIEN 9 - ØVRE FYLLINGEN. GNR. 25, BNR. 198, 199, 231 M.FL. P63480000.

Detaljer

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann.

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann. TILTAKSNOTAT Til: Lindås Kommune Dato: 07.01.2014 Kopi til: Reigstad Bygg og Eiendom Prosjekt: VA-rammeplan Sommerro panorama Nr: Notat vedr.: VA-rammeplan - 98804001 Nr: 1 Fra: Tanja Røssevold E-post:

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

KOMMENTARER TIL VEDTATT VA-RAMMEPLAN I REG.PLAN Innledning Problemstilling Tidligere Va-Rammeplaner i området...

KOMMENTARER TIL VEDTATT VA-RAMMEPLAN I REG.PLAN Innledning Problemstilling Tidligere Va-Rammeplaner i området... Oppdragsgiver: FAV Eiendom AS Oppdrag: 534962 VA-Rammeplan Wergeland Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Inga McCarley Potter Kvalitetskontroll: Kjetil Krogsrud KOMMENTARER TIL VEDTATT VA-RAMMEPLAN I REG.PLAN

Detaljer

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB Tilknytning vann og avløp Være Østre Prosjekt nr. Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Tilknytning vann og avløp Dok.nr Tittel Vegar Nordal TOBB v/ Asgeir Sandnes Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri.

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. ÅSANE BYGGSENTER, GNR. 181 BNR. 5, 18 M. FL. PLANNR.: 1965.00.00 VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 6113-notat VA-rammeplan Bergen, 28.02 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF SKJOLDNES UTVIKLING AS. FANA, SUNDTS VEG. GNR. 40 BNR. 55 M. FL. REGULERINGSPLAN SKJOLDNES BOLIGER. P1734.00.00. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. Haugen VVA-prosjektering 1. OMFANG Reguleringsplanen

Detaljer