Fjell kommune Dato: Vår ref.: 2017/ /2017 Ark.kode: 104. Nye Øygarden kommune i eit samlande kollektivprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kommune Dato: Vår ref.: 2017/ /2017 Ark.kode: 104. Nye Øygarden kommune i eit samlande kollektivprosjekt"

Transkript

1 Fjell kommune Dato: Vår ref.: 2017/ /2017 Ark.kode: 104 Notat Til: Ordføraren Nye Øygarden kommune i eit samlande kollektivprosjekt Kollektivtransport er viktig i det moderne samfunnet; den sikrar at folk kjem seg til og frå ymse gjeremål knytt til arbeid, handel, skule, offentlege instansar, fritidssyslar etc. Ei utfordring for dei med ansvar for kollektivtransporten er å nå fram til alle med transportbehov. Dette gjeld unge som eldre, om du bur sentralt eller meir perifert. Korleis møter fylkeskommunane denne utfordringa anno 2017? Dette notatet handlar om det, men også kva som er gjort i kommunane Fjell, Sund og Øygarden og kva som no bør gjerast i øyriket vest for Sotrabrua når ny-kommunen vert etablert i Notatet har eit særskilt fokus på bestillingstransport. 1.Ansvar for kollektivtransport Kort fortalt er ansvarsfordelinga innan kollektivtransport slik:(1) Fylkeskommunane har ansvar for kollektivtransport (buss, by-bane, ferje, båt), fylkesvegar og regionplanlegging. (2) Kommunane har ansvar for disponering av areal, lokale vegar og parkering. (3) Staten har eit overordna ansvar og eit spesifikt ansvar for jernbane og riksvegar m/kollektivinfrastruktur. 2.Fylkeskommunale tilbod 2.1 Generelt Dette avsnittet gjev ikkje eit fullstendig oversyn over fylkeskommunale tilbod, men vert avgrensa til det mest interessante for kommunane i vest: bestillingsstransport. Dei fleste reisande er passasjerar der linjer og avgangar er faste og førehandsannonserte. Men deler av marknaden er så pass avgrensa og spreidd at bestillingstransport er ei interessant løysing for desse; den er kundevennleg og ein unngår låg kapasitetsutnytting då behovet vert dekka av minibuss/taxi. Utgreiinga «79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene» bestilt av Samferdselsdepartementet, listar opp fleire argument for bestillingstransport, mellom anna desse: - Det er ein fleksibel kollektivtransport med mindre køyretøy - Bestillingstransport krev god organisering - Den kan erstatta og utvida den kollektive linjetrafikken

2 - I område med få avgangar kan bestillingstransport gi eit betre og rimelegare tilbod - Den kan effektivisera linjetrafikken - Den når fram til brukargruppe som er mindre mobile t.d. eldre og funksjonshemma - Den kan løysa offentlege betalte transportoppgåver knytt til skule, arbeid- og utdanning, dagsenter etc. Slike transportar er i dag kostbare. Evalueringsrapporten «Evaluering av prøveprosjekt med samordning av bestillingstransport og TT-transport » frå juni 2012 til Samferdselsdepartementet omhandlar forsøk der 7 fylkeskommunar er med. Hovudfokus i forsøka vart å etablera/utvida tilbod om bestillingstranspot.mellom anna dette står å lesa i samandraget: «Prøveprosjektet viser at det er oppnådd en betydelig økt tilgjengelighet gjennom å tilby bestillingsruter. Dette gjelder spesielt eldre som ikke kvalifiserer for TT-kort, men som finner det ut-fordrende å benytte ordinær kollektivtrafikk. Sistnevnte kan skyldes lang vei til nærmeste buss-stopp, at det er tungt å bære handleposer frem og tilbake til busstopp, nedsatt funksjonsevne grunnet alder der funksjonsnedsettelsen ikke omfattes av TT-regelverket, og lignende. Den økte tilgjengeligheten oppgis også å ha effekter sosialt og folkehelsemessig. Ved å komme seg mer ut, blir eldre mindre isolerte og faktisk friskere. Bestillingstransporten bidrar også til at eldre kan bo lengre i eget hjem, som er blant annet definert som et mål i Samhandlingsreformen. Slik sett vil bedre tilrettelegging av kollektivtilbudet kunne gi besparelser innen øvrige offentlige tjenesteområder, som kommunale helse- og omsorgstjenester». «Samtidig er som vist bestillingstransport en kostnadseffektiv måte å drive ordinært kollektivtilbud på». «For at bestillingsrutene skal kunne betegnes som en suksess, må folk benytte seg av dem... Flere kommuner rapporterer om stigende passasjertall, men forventningene til bruken er ikke innfridd i løpet av prøveprosjektet. Utfordringen som fremheves i alle fylkeskommuner er at det krever en holdningsendring hos brukere, særlig TT-brukere.» 2.2 Konkrete løysingar i nokre fylkeskommunar Mange fylkeskommunar har etablert bestillingstransport som ein del av kollektivtilbodet. Her er nokre smakebitar: Østfold fylkeskommune starta opp tilbodet med bestillingsruter alt i Etter kvart utvikla denne fylkeskommunen eit heilskapleg konsept for bestilligstransport, hovudsakeleg utanfor byområda, som ein del av kollektiv-satsinga. Dette konseptet ber namnet FLEXX og har desse kjenneteikna: Tilbodet gjeld for alle, er ein del av den ordinære kollektivtransporten, passasjerane betalar vanlege kollektivsatsar og dei er garantert sitjeplass, det er plass til rullator, rullestol og barnevogn, passasjerane kan få hjelp av sjåføren til av- og påstiging og plass vert tinga på tlf eller nettet seinast 2 timar før reisa. FLEXX er eit fleksibelt tilbod. I somme kommunar i Østfold kan du reisa kvar du vil 2-3 dagar i veka innanfor tidsrommet kl 10 14; det er berre å bestilla! Det finst også FLEXX Linje der du bestiller plass på bussen som t.d tek deg frå Aremark til Halden. FLEXX Natt er

3 eit tilbod til unge for å få dei trygt heim. FLEXX BY er eit bestillingstilbod i Sarpsborg sentrum. Alle desse tilboda vart det orientert om på seminaret «Reis når du vil» i Fjell rådhus i oktober FLEXX er eit velutvikla og utprøvd system som lett kan tilpassast transportbehova i Fjell, Sund og Øygarden. Det er berre å ta det i bruk! Men då må Hordaland fylkeskommune vera med på laget! Møre og Romsdal fylkeskommune er ein annan av pionerane innan bestilligstransport. Her heiter ordninga Fram Flexx og er ein del av det ordinære kollektivtrafikktilbodet i Møre og Romsdal. På heimesida deira kan vi lesa følgjande: «Tanken er at Flexx skal vere eit samleprodukt for bestillingstransportar. I motsetning til ordinære ruter, blir Fram Flexx berre køyrt ved bestilling. Tilbodet er bestillingstransport i form av: Tilbringartransport: Bestillingstransport kor kunden kan bli transportert til/frå heimen og til/frå haldeplass for FRAM sin rutegåande kollektivtransport buss, ferje eller hurtigbåt. Servicetransport: Bestillingstransport til/frå heimen og til/frå kommunesentrum, eller anna handels-/servicesenter i kommunen. Dette tilbodet er særleg egna for TT-brukarar, men alle kan nytte seg av tilbodet. Flexx Natt: Bestillingstransport heim frå kollektivhaldeplass eller offentleg arrangement på kveld- og nattetid i helgene. Flexx Natt er i staden for Trygt heim for ein 50-lapp, og er særleg tiltenkt ungdom opp til fylte 25 år.» Handlingsprogammet for samferdsle i Møre- og Romsdal viser ei vidare satsing med styrka tilbod for eksisterande Fram Flexx kommunar og utviding til nye kommunar som Ørsta. Finmark fylkeskommune har avgrensa sitt Flexx-tilbod til Flexx Linje. Dette står å lesa på heimesida deira: «Flexx-transport er et overordnet konsept for all bestillingstrafikk i Finmark. Tilbudene inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet, men betjenes kun ved behov. FLEXX LINJE er bestillingsruter som kjører fast rute til fast tid, men som kun kjøres hvis noen bestiller tur. Prisen er den samme som din vanlige bussbillett. Husk å sjekke bestillingsfristen som gjelder for din aktuelle rute den kan variere...» I Finmark er det etter kvart slike bestillingsruter over heile fylket. Hedemark fylkeskommune har gjennom foretaket Hedemark Trafikk utvikla bestillingsruter kombinert med t.d. Flex Eidskog som ein del av kollektivtilbodet: «FLEX Eidskog er et servicetilbud som tar deg til Skotterud på faste dager. Ved bestilling avtales hentetid og sted. Du blir hentet og levert ved din nærmeste offentlige veg og blir kjørt til og fra faste knutepunkter i ditt FLEX-område. Ankomst- og avgangstider for FLEX er tilpasset det øvrige rutetilbudet som kjører fra Skotterud. Bestill så tidlig som mulig og senest en time før reise.» Ruter i Oslo og Akershus har også bestillingtransport som ein del av kollektivtilbodet og skriv dette på heimesida si: «Bestillingstransporten kjøres med minibuss. Minibussen henter deg hjemme eller ved en av linjens holdeplasser, og kjører deg dit du skal innenfor en linjes område. Om du kan bli

4 hentet hjemme eller må vente ved en holdeplass avhenger av hvilken linje og avgang du reiser med.» Nord-Trøndelag fylkeskommune skriv dette på heimesida si: «Bestillingstransport er kollektivtransport hvor kunden melder inn til et bestillingspunkt (telefon 07417) at man ønsker å benytte seg av et kollektivtilbud. Disse kollektivtilbudene deles inn i to typer transport: Tilbringertransport: En tjeneste hvor kunden kan bli transportert til andre kollektivruter til og fra hjemmet eller bussholdeplass. Servicetransport: ruter som går til faste punkter med fast avgangstid med en bestemt hensikt, for eksempel handleturer. Bestillingstransporten er etterspørselstyrt ved at den reisende bestiller transport innen en gitt frist før avreise. Bestillingene samordnes for å utnytte ressursene best mulig. Transportmiddelet (taxi, maxi-taxi eller buss) blir beregnet etter antall reisende. Du betaler det samme som en bussbillett. Bestillingstransport kjører kun når noen har bestilt. Derfor kan man tilby et godt kollektivtilbud i distriktene. Tilbudet om bestillingstransport varierer fra kommune til kommune. Se for mer informasjon.» 2.3 Tilbod i Hordaland i Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune har i liten grad vore engasjert i bestillingstransport. Så langt vi kjenner til har det vore eit avgrensa forsøk med ein variant av bestillingstransport på Voss og resultatet av det levde ikkje opp til forventningane. I «Regional transportplan for Hordaland » ligg det ikkje føre konkrete planar om bestillingstransport og ordninga er omtalt slik i dokumentet: «Der det ikkje er grunnlag for ordinær rutegåande transport vil ein vurdera fleksible løysingar som til dømes bestillingstransport. Erfaringar frå eige fylke, og andre deler av landet, viser at det er knytt fagleg usikkerheit om kva som er gode løysingar for bestillingstransport. Dette gir grunn for nærare utgreiingar for å sjå potensialet som ligg i betre samordning mellom ulike offentlege transporttilbod, som skuleskyss, pasientreiser og TT-ordninga. Vidare arbeid med aktuelle utgreiingar blir følgt opp gjennom Handlingsprogram for Kollektivstrategien.» Som ein vil sjå opnar fylkeskommunen her opp for meir utgreiingsarbeid knytt til betre samordning av offentlege transporttilbod. I kollektivstrategien til fylkeskommunen er det definert ein linjestruktur med 4 element: Bergen bystamlinjer trafikkerer Bergen by med høg frekvens Bergen regionstamlinjer trafikkerer mellom byen og regionsentra med høg frekvens Hovudlinjer trafikkerer mellom regionsentra i Hordaland med varierande frekvens Lokale linjer, opne skulelinjer, bestillingstransport og anna offentleg transport krev samordning i meir tynt befolka område. Hordaland fylkeskommune førebur no ny anbodsrunde med drifts- oppstart juni I brev av vert det invitert til dialog om det framtidige kollektivtilbodet vest for

5 Sotrabrua. Det heiter m.a. dette i skrivet: «Innspela frå kommunane vil utgjera ein viktig del av den samla vurderinga korleis kollektivtilbodet skal innrettast i region Vest.» Utgreiinga «Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i vestkorridoren fase 1» er frå april 2013 og er utført av COWI på oppdrag frå Skyss. Bakgrunnen er m.a. at fylkeskommunen ønskjer å auka tal passasjerar med 50% fram mot år Her er nokre av dei strategiske vurderingane: Hyppige avgangar Straume Bergen sentrum Prioritering av område med mange passasjerar og stort transportbehov pr avgang Nedprioritering av område med færre passasjerar og lågare transportbehov pr avgang Robust struktur med Straume som sentrum og hovudlinjer til Ågotnes, Skogskiftet og Anglevika. 3. Kommunale tilbod og utfordringar i vest I alle dei 3 kommunane vest for Sotrabrua er det etablert kommunale transporttilbod som supplement til fylkeskommunale bussruter. 3.1 Sund kommune Her er det etablert eit tilbod kvar torsdag; det er fordelt på to ruter som begge køyrer til og frå Skogsvåg. Passasjerane betaler vanleg busstakst og dei tingar plass ved å kontakta kommunen og dei kan verta henta/levert ved eiga dør. Kommunen har transportløyve og utfører sjølv tenesta med eigen sjåfør og eigne minibussar. Ordninga var tidlegare dekka av statlege Kid- midlar, no vert utgiftene dekka av kommunen. Grunngjevinga for ordninga er mangelfullt kollektivtilbod og helsemessige utfordringar for somme av passasjerane. Budsjett 2017 er på... Hordaland fylkeskommune gir ikkje støtte til dette bestillings-tilbodet. 3.2 Øygarden kommune Her er det etablert eit tilbod onsdag og fredag; den første dagen er det henting i Breivik, den andre dagen på Hellesøy og turen går til Rong, stundom til Sartor. Ein får tilbod om henting/levering ved eiga dør. Via anbod er det Nettbuss (før Tide) som er transportør. Passasjerane betalar vanleg busstakst og tingar plass ved å kontakta sjåføren. Det er elles kommunen som finansierer tilbodet. Grunngjevinga for ordninga er mangelfullt kollektivtilbod og helsemessige utfordringar for somme av passasjerane. Budsjett 2017 er på kr... Hordaland fylkeskommune gjev ikkje støtte til dette bestillings-tilbodet. 3.3 Fjell kommune Her er det etablert eit tilbod kvar torsdag; det er fordelt på 5 ruter som alle køyrer tur/retur Sartor i samband med det kommunalt initierte prosjektet Treff +, eit handle og opplevingstiltak lagt til Sartor Senter. Passasjerane betaler litt over vanleg busstakst (kr. 50) og vert køyrd frå og til eiga dør. Ordninga krev at dei pr telefon tingar plass. Via anbod er det Turbuss Vest som er transportør. Det er i juli 2017 gjort avtale med Turbuss Vest om utviding av tilbodet til også å femna om tysdagar for å møta transportbehovet til og frå Aktiv +, eit helseførebyggjande tiltak lagt til Sotra Arena. Grunngjevinga for ordninga er mangelfullt kollektivtilbod og helsemessige utfordringar for somme passasjerar. Ordninga er finansiert ut 2017 med statlege

6 utviklingsmidlar etter søknad. Budsjett 2017 er på kr... Hordaland fylkeskommune gjev ikkje støtte til dette bestillings-tilbodet, men utviklinga av tilbodet har ved fleire høve vore drøfta med samferdslesjef og direktør for Skyss. Fjell har dessutan fått Norconsult til å kartleggja eldre sitt transportbehov i kommunen. Elles veit vi ein del om andre grupper sitt behov; ungdom, personar med nedsett funksjonsevne, flyktningar og det reduserte busstilbodet i mange grender. 3.4 Dei store kommunale transportutgiftene Døma framom frå dei 3 kommunane handlar om transporttilbod for å møta ein etterspurnad som ikkje vert dekka av Hordaland fylkeskommunen sine kollektivreiser og som møter passasjerane sine behov. Som vist tidlegare i notatet har andre fylkeskommunar løyst denne etterspurnaden med bestillingstransport innanfor eigne økonomiske rammer. Men kommunane har vesentlege transportutgifter knytt til drift av kommunale tenester som barnehagar, skule, helse, omsorg etc. Dette er dei store kommunale transportutgiftene. Ofte er desse utgiftene spreidd over fleire budsjett og inkluderer kjøp av transporttenester, lønsutgifter til sjåførar i kombinerte stillingar, driftsutgifter til bil og minibuss etc. I samband med gjennomføringa av seminaret «Reis når du vil» i oktober 2016, vart det laga eit omtrentleg oversyn over slike transportutgifter som dei tre kommunane har. Totalrekninga vart den gongen stipulert til ca 19 mill kroner for Fjell, Sund og Øygarden kommunar. 3.5 Dei store transport-utfordringane i vest Så kan ein spørja seg; kva er dei største transport-utfordringane vest for Sotrabrua? Vi trur det er 3 utfordringar som skil seg ut og som ventar på konkret handling. Desse er: 1. Kø-problema i rushtida morgon og ettermiddag over Sotrabrua. I tida fram til den nye Sotrabrua står ferdig i 2024 er det aktuelt med avbøtande tiltak av ymse slag. 2. Det utilstrekkelege kollektivtilbodet i grendene og for transportbrukarar som eldre, ungdom, personar med nedsett funksjonsevne, flyktningar og skiftarbeidarar. 3. Samordning av eigen kommunal transport og samordning av denne med fylkeskommunale transportordningar. 4. Dialog med Hordaland fylkeskommune om framtida I Fjell kommune sitt formelle svarbrev av til dialog-invitasjonen frå fylkeskommunen er følgjande framheva som særleg viktig: Lokalt set ein stor pris på at fylkeskommunen har etablert ekspressruter frå Skogsvåg, Ågotnes, Anglevika og Straume. For å møta folkeveksten og det kommuneinterne transportbehovet i den nye storkommunen bør fylkeskommunen satsa på kollektivtriangelen Skogsvåg Straume Rong. Andre område i Fjell som treng betre kollektivløysingar m.a utifrå folkeauke er til dømes vestsida og Landro. Elles er behovet for fleksibel bestillingstransport understreka; det kan møta behovet til eldre, unge, flyktningar, turnusarbeidarar i helgene etc.

7 I tillegg til det skriftlege innspelet er desse møta haldne: Ordførarane i Fjell, Sund og Øygarden med fleire møtte administrasjonen i Skyss den Temaet var ekspressruter, bestillingstransport og innspel om mogeleg omrokkering av rutetilboda. Slik vi har forstått legg fylkeskommunen til grunn at det blir ingen nye ruter etter 2019, berre omdisponeringar innan eksisterande rutetilbod. For vekstkommunane Fjell, Sund og Øygarden er dette eit problematisk utgangspunkt for drøftingar om framtida. Rådmannen og skulesjefen i Fjell møtte fagpersonell i Skyss. Temaet i møtet var både skuleskyss og kø-problema i rushtida. Skyss understrekar at dei brukar alt tilgjegeleg materiell i rushtida frå og til Straume. Ei viktig problemstilling frå kommunen si side vart difor om det er mogeleg å bruka nokre av skulebussane til å auka busskapasiteten i rushtida ved å endra oppmøtetida på skulen. Drøftingane førte ikkje fram til konkluderande handling. Dialogen har til no ikkje ført til ei avklaring - i alle fall så langt vi kan vurdera - i høve til «korleis kollektivtilbodet skal innrettast i region Vest». Sund kommune har i sitt svarbrev understreka... (Her kan Sund kommune fylla ut med dekkande tekst) Øygarden kommune har i sitt svarbrev peika på... (Her kan Øygarden kommune fylla ut med dekkande tekst) 5. Vurderingar og innspel Når ein les dokument om kollektivtransport i Hordaland fylkeskommune, ser ein snart kva som vert prioritert; det er område med mange passasjerar og stort transportbehov pr avgang. For slik prioritering vil lettare føra til målet om 50% vekst i kollektivtransporten fram til år 2020 og i tillegg er det effektiviserande for drifta. Denne tydelege prioriteringa fører i neste omgang til at andre reisande vert i mindre grad prioritert eller ikkje i det heile. Kanskje meiner fylkeskommunen for å spissformulera det - at det får andre ta seg av t.d. innbyggjarane sjølve eller kommunane? Det er difor interessant å sjå at andre fylkeskommunar som Østfold og Møre og Romsdal har ei heilt anna prioritering der ein prøver å dekka transportbehovet for alle gjennom bestillingsløysingar. Men rett skal vera rett: Hordaland fylkeskommune opnar opp for meir utgreiingsarbeid knytt til betre samordning av offentlege transporttilbod der bestillingstransport inngår som tema. Dersom kommunane stillteiande aksepterer den fylkeskommunale prioriteringa, vil det lett føra til at somme transportbrukarar vert eit kommunalt ansvar og ei kommunal utgift. Det er kanskje ikkje så lurt, nei! Ei løysing kan vera å sitja seg ned saman med fylkeskommunen for å utgreia transportbehovet i den nye storkommunen på grundig vis. Kan bestillingstransport også erstatta busslinjer med dårleg belegg og høg kostnad? Kan samordning av kommunal og fylkeskommunal transport gi lågare og betre tilbod i kombinasjon med bestillingstransport?

8 Er det ein ide å møta kommunesamanslåinga i 2020 med eit nytt og brukarvennleg transporttilbod eit samlande «fyrtårn» for dei som bur vest for Sotrabrua? Kanskje kan eit slikt innspel verta akseptert av fylkeskommunen då dei elles ikkje har liknande prosjekt på «beddingen». Korleis rekninga for eit nytt transporttilbod skal delast, bør drøftast i sluttfasen av eit slikt utgreiingsarbeid. Det som bør utgreiast må knytast opp til dei store transport utfordringane i vest lista opp under kap 3.5 framom, særleg utfordring 2 og 3. Utfordring 1 kø-problema handlar om meir enn kollektivsatsing og treng kanskje ei breiare tilnærming. Svein Fjelland Spesialrådgjevar

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT VOLDA KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX TILBODET ER BESTILLINGSTRANSPORT I FORM AV: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 02.01.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT FRÆNA KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune Dato: Avgrensing: Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune 23.9.2017 24.9.2017 (laurdag og søndag) Sykkel-VM 2017 vert halde i perioden 16.-24.sept, men det er berre avslutningshelga 23.-24.sept

Detaljer

Bestillingstransport i Levanger kommune

Bestillingstransport i Levanger kommune Bestillingstransport i Levanger kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv:

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv: SUND KOMMUNE Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv: INFORMASJON OM TRAFIKKAVVIKLING FOR SUND KOMMUNE KNYTT TIL SYKKEL VM Innhald Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv:... 1 Informasjon

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Oddmund Sylta Direktør Skyss

Oddmund Sylta Direktør Skyss 13.10.2016 Oddmund Sylta Direktør Skyss 13.10.2016 Kva er Skyss? Oppretta i 2007 som ytre eining i Hordaland fylkeskommune Skyss organiserer nær all kollektivtransport i fylket, etter budsjetta som politikarane

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

HERØY KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HERØY KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Kollektivseminar Kollektivstrategi for Hordaland Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Dagsorden 10:00 Velkomen Skyss og kollektivtrafikken i Hordaland Oddmund Sylta 12:00 Lunsj Brukervennlig og forenklet

Detaljer

TILRETTELAGT TRANSPORT I SOGN OG FJORDANE

TILRETTELAGT TRANSPORT I SOGN OG FJORDANE TILRETTELAGT TRANSPORT I SOGN OG FJORDANE RETNINGSLINJER GJELD FRÅ 01.01.2018 1. Formål Transportteneste for funksjonshemma, TT-ordninga, er eit tilbod om drosjetransport til personar busett i Sogn og

Detaljer

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale Side 1 av 5 Fylkesrådmannen rår hovudutval for samferdsle til å gje slik tilråding til vedtak: Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding til vedtak: Fylkesutvalet

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Serviceskyssen i Gaular

Serviceskyssen i Gaular Døme på universell utforma nærtransport i ein utkantkommune 2010 1 Sidan dette er ein folkehelsekonferanse vågar eg spørsmålet : Har drosjekøyring noko som helst med folkehelse å gjere? 2010 2 Serviceskyss

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

F-SAK 112/17 UTTALE TIL RUTEENDRINGSPROSESSEN 2018 FOR FERJE-, HURTIGBÅT OG BUSSRUTER

F-SAK 112/17 UTTALE TIL RUTEENDRINGSPROSESSEN 2018 FOR FERJE-, HURTIGBÅT OG BUSSRUTER Stab MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Postboks 2500 6404 MOLDE Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2017/663 N02 DOK 06.07.2017 F-SAK 112/17 UTTALE TIL RUTEENDRINGSPROSESSEN 2018 FOR FERJE-, HURTIGBÅT

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

Bestillingstransport i Verran kommune

Bestillingstransport i Verran kommune Bestillingstransport i Verran kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget SKYSS Arkivnr: 2015/4465-1 Saksbehandlar: Åshild Fossgard Sandøy Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

SØKNAD OM TILRETTELAGT TRANSPORT

SØKNAD OM TILRETTELAGT TRANSPORT IKKJE OFFENTLEG - FORVALTNINGSLOVA 13 (teieplikt) SØKNAD OM TILRETTELAGT TRANSPORT Tilrettelagt Transport (TT) er eit tilbod til dei som har behov for spesialtransport, fordi dei, ut frå funksjonshemming,

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2018 BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Kollektivtransport i Hordaland Konkurranseutsetting av busstrafikken vart vedtatt av

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 04.07.2016 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 04.07.2016 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.07.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016 Trafikktilbod - Skyss Arkivnr: 2014/278-42 Saksbehandlar: Stine Karoline Olsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Fylkestinget

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.04.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/5086 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13, 5902

Detaljer

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi Klimarådet Hordaland 7. november Miljøstrategi for Skyss Februar 2014 Skyss sitt viktigaste miljøbidrag er å få fleire til å setje frå seg bilen og reise kollektivt!

Detaljer

Referat frå «debattkurset» RESULTAT AV GRUPPEDISKISJON RUNDT TEMA

Referat frå «debattkurset» RESULTAT AV GRUPPEDISKISJON RUNDT TEMA Program: Klokka 09.30 Velkomen til Kvam! Klokka 09.45 Bli Kjent! aktivitetar med Ida Maage Elstad, Ungt Entreprenørskap Hardanger Klokka 10.45 «Debatt kurs» v/ Svein Olav B. Langåker, Framtida.no Klokka

Detaljer

Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport

Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.01.2018 6707/2018 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.02.2018 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport - 2017 Bakgrunn

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

HALDEN OG AREMARK Gyldig fra

HALDEN OG AREMARK Gyldig fra HALDEN OG AREMARK KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS TRØGSTAD KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE:

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

SPYDEBERG Gyldig fra

SPYDEBERG Gyldig fra SPYDEBERG KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

AUD-rapport Endring i billettinntekt ved nytt ungdomsbillettområde. Metode for automatisert berekning av ungdomsbillettområde.

AUD-rapport Endring i billettinntekt ved nytt ungdomsbillettområde. Metode for automatisert berekning av ungdomsbillettområde. AUD-rapport 08-18 Endring i billettinntekt ved nytt ungdomsbillettområde Metode for automatisert berekning av ungdomsbillettområde. OM RAPPORTEN Ansvarleg avdeling/eining: Torbjørn Eidsheim Bøe, Gis-koordinator/seniorrådgjevar.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad Giske Harald Rydland Johnny Westvik LEIAR MEDL. MEDL

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad Giske Harald Rydland Johnny Westvik LEIAR MEDL. MEDL 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 11.02.2019 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201202536-1 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.04.2012 25.04.2012-26.04.2012 SØKNADER FRÅ HORDALAND

Detaljer

1. Opsjonen på ferjesambandet bør ikkje nyttast. Ny kontraktsperiode bør vere frå januar 2017.

1. Opsjonen på ferjesambandet bør ikkje nyttast. Ny kontraktsperiode bør vere frå januar 2017. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Inge Horstad, Knut Gunnar Fonn, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 14/465-2 Høyring: Ferjer Anda - Lote ved neste kontraktsperiode Framlegg til vedtak: Fylkesrådmannen

Detaljer

Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer

Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer Samferdselsavdelinga har ansvaret for: Nærare 3000 km fylkesveg (drift, vedlikehald, investeringar) Kollektivtilbod (strategiske val, planlegge rutetilbod

Detaljer

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.12.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/16043 331.2 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13,5902

Detaljer

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Kommunal beredskap Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Osv Alt som kan gå galt i kommunen, er kommunen sitt ansvar Forskrift om kommunal beredskapsplikt Ros

Detaljer

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201110927-3 Arkivnr. 831 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.11.2011 28.11.2011 SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: 11/ Dato: GISKE KOMMUNE SI VURDERING AV FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR - VEDTAK I GISKE KOMMUNESTYRE

Dykkar ref.: Vår ref.: 11/ Dato: GISKE KOMMUNE SI VURDERING AV FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR - VEDTAK I GISKE KOMMUNESTYRE GISKE KOMMUNE Staben Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref.: Vår ref.: 11/444-130 Dato: 01.07.2016 GISKE KOMMUNE SI VURDERING AV FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR - VEDTAK I GISKE KOMMUNESTYRE

Detaljer

VÅLER 2014. Gyldig fra

VÅLER 2014. Gyldig fra VÅLER KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

Klagesak - Klage frå Taxi/Bus Odda AS over avslag på søknad om løyvefritak

Klagesak - Klage frå Taxi/Bus Odda AS over avslag på søknad om løyvefritak ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2018/10009-13 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Klagenemnda 49/18 11.09.2018 Klagesak - Klage frå Taxi/Bus Odda AS over

Detaljer

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Dagens organisering ferje Gjennom sams vegadministrasjon brukar Sogn og Fjordane

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

23.01.2015 Dialogkonferanse kollektivtrafikk buss Hardanger/Voss, Modalen/Vaksdal

23.01.2015 Dialogkonferanse kollektivtrafikk buss Hardanger/Voss, Modalen/Vaksdal 23.01.2015 Dialogkonferanse kollektivtrafikk buss Hardanger/Voss, Modalen/Vaksdal 23.01.2015 Dialogkonferanse kollektivtrafikk buss Hardanger/Voss, Modalen/Vaksdal Dialogkonferanse Bussanbod Hardanger/Voss

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

NY OPNINGSTID I SERVICETORGET

NY OPNINGSTID I SERVICETORGET Arkiv: K2 - U62 Vår ref: 18/118-1 Journalpostid: 18/1495 Saksbeh.: Kirsten Bang-Haagensen NY OPNINGSTID I SERVICETORGET Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet 009/18 05.03.2018 Levekår

Detaljer

Retningslinjer for transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal

Retningslinjer for transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal Retningslinjer for transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal 1 Innhold RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL... 3 1. Formålet med transporttenesta... 3 2.

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 216 Saksmappe: 2017/ /2017 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 216 Saksmappe: 2017/ /2017 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 216 Saksmappe: 2017/895-14204/2017 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 29.05.2017 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 58/17 Komité for drift og forvaltning 06.06.2017 Vurdering av

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd Møtestad: Gamlekantina Møtedato: 22.04.2016 Tid: 08:30-10:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/25 Ungdomsmedverknad i kommunereforma

Detaljer

TRAFIKKAVVIKLING RV 555 MOT ASKØY OG SOTRA

TRAFIKKAVVIKLING RV 555 MOT ASKØY OG SOTRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201208495-4 Arkivnr. 811 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.11.2012 21.11.2012-22.11.2012 TRAFIKKAVVIKLING

Detaljer

SAKSLISTE MØTEINNKALLING. HOVUDUTVAL FOR SAMFERDSLE Raftevolds Hotel, Hornindal Møtedato: Tid: 11:00

SAKSLISTE MØTEINNKALLING. HOVUDUTVAL FOR SAMFERDSLE Raftevolds Hotel, Hornindal Møtedato: Tid: 11:00 Organ: Møtestad: MØTEINNKALLING HOVUDUTVAL FOR SAMFERDSLE Raftevolds Hotel, Hornindal Møtedato: 12.04.2016 Tid: 11:00 Medlemene blir med dette innkalla til møte som nemnt ovafor. (Ev. forfall må meldast

Detaljer

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Aina A. Førde Irene Storøy Hege Rosvoll Melchior Leirmo. Jens Edvin Hauge

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Aina A. Førde Irene Storøy Hege Rosvoll Melchior Leirmo. Jens Edvin Hauge Hovudutskrift Tilstades på møtet: Aina A. Førde Irene Storøy Hege Rosvoll Melchior Leirmo Jens Edvin Hauge Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Asbjørn Sande Jens Edvin

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 041/2019 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 041/2019 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rita Ludvigsen FA-N02 19/233 Saknr Utval Type Dato 041/2019 Formannskapet PS 17.06.2019 Kommunestyret PS Skuleskyss Masfjordskulane kommunalt vedtak Vedlegg: Journalposttittel

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

6 Samisk språk i barnehage og skule 2011/12

6 Samisk språk i barnehage og skule 2011/12 6 Samisk språk i barnehage og skule 2011/12 Jon Todal, professor dr.art., Sámi allaskuvla / Samisk høgskole, Guovdageaidnu Samandrag I Samiske tall forteller 4 gjekk vi nøye inn på dei ymse tala for språkval

Detaljer

Støtteordningar til kollektivtransport Ruteendringsprosessen og bruttokontraktar. Frode Kvalheim, rådgivar samferdselsavdelinga

Støtteordningar til kollektivtransport Ruteendringsprosessen og bruttokontraktar. Frode Kvalheim, rådgivar samferdselsavdelinga Støtteordningar til kollektivtransport Ruteendringsprosessen og bruttokontraktar Frode Kvalheim, rådgivar samferdselsavdelinga Formål KID-ordninga: Ønskje om å betre kollektivtransporten i distrikta gjennom

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer