Piratpartiets Kjerneprogram 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Piratpartiets Kjerneprogram 2013"

Transkript

1 Piratpartiets Kjerneprogram 2013 Norge følger mange andre land som allerede har Piratpartier. Det første Piratpartiet ble stiftet i Sverige i 2006 som en reaksjon på det svenske «Anti- Piratbyråns» arbeide mot brudd på opphavsrett på internett. Piratpartiene internasjonalt jobber for nettet og mulighetene det gir oss. Vi mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at nettet muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell. Piratpartiets Kjerneprogram ble vedtatt på partiets første landsmøte i mars Dokumentet ble skrevet i felleskap på nettet og diskutert i plenum i møtet. Kjerneprogrammet inneholder våre viktigste standpunkt og danner grunnlaget for valgkampen Vi ønsker gjøre Piratpartiet til en politisk maktfaktor i Norge allerede denne høsten! Grunnlag, demokrati og politikk Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem Piratpartiets kjerneprogram er bygd opp i tre lag: Grunnleggende prinsipper og rettigheter Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid. Vi ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder: Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigher og forbrukerrettigheter Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling Demokrati Vi ønsker å etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen. Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere borgerenes interesser. Politikk Når vi har etablert demokratiske spilleregler som er avgrenset av grunnleggende prinsipper og rettigheter, kan vi utforme konkrete politiske synspunkter. Piratpartiet er primært opptatt av å definere prosessene, ikke i resultatene. Ettersom Piratpartiet har sitt utspring i teknolog- og vitenskapsmiljøet, er det nærliggende at vi definerer disse områdene først. Vi vil etablere målsetninger, prosesser og politiske program innen andre områder etterhvert som partiet vokser. Våre fem søyler Våre prinsipper og standpunkt er organisert i fem søyler:

2 1. Individ og personvern 2. Demokrati 3. Kommunikasjon og infrastruktur 4. Kunnskap og kultur 5. Teknologi, innovasjon og vitenskap I hver søyle beskriver vi prinsippene våre og konkrete politiske standpunkt. 1 Individ og Personvern Piratpartiet ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter for individet, også gjeldende for informasjonsalderen Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunn om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene har blitt utarmet i senere tid for å omgå de sperrene mot misbruk som tradisjonelt har vært nedfelt. I tillegg har endringer i teknologien og samfunnet avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter. Piratpartiet står for sterkere sivile retter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i stat og forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på nettet. Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen. Vi mener at individet skal ha kontroll over egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt legge ned et minimumskrav til disse avtalene. Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig. Stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet (DLD) med alle tilgjengelige politiske midler. Det være seg ultimatum eller kabinettspørsmål. Styrke Datatilsynet ved å gi dem reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av data. Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting, jfr. den svenske FRA-loven. Bevare og styrke retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og krypterte meldinger. Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet. Etablere digitale forbrukerrettigheter. Begrense private aktørers mulighet til kreve tilgang til sensetiv informasjon registrert av det offentlige. For eksempel skal ikke forsikringsselskaper ha anledning til å be foreldre om samtykke til å hente ut informasjon fra PP-tjenesten som forutsetning for forsikringsavtale. Åpne for debatt angående liberalisering av sikkerhetskontroll: fjerne forbudet mot å bære mer enn 250ml væske i håndbagasje og fjerne sikkerhetskontrollens praksis med tilfeldig etterkontroll. Ikke tillate «nakenscanning» på flyplasser. Styrke ytrings- og varslingsfrihet.

3 2 Kommunikasjon og infrastruktur Åpne, velutbygde og nøytrale infrastrukturer er en forutsetning for at individet skal kunne samhandle med samfunnet Kommunikasjon er selve livsnerven for et fungerende moderne samfunn enten det er personer som skal reise, varer som skal sendes, tanker som skal utveksles eller informasjon som skal deles. For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å sammenkoble individer, må infrastrukturen både være velutbygd og nøytral. Hverken veivesenet, postverket eller nettleverandørene skal diktere hvordan hvordan infrastrukturen benyttes. Dette forutsetter også en tanke- og ytringsfrihet som krever at folket skal kunne kommunisere fritt uten sensur og overvåkning hverken fra det offentlige eller fra private, for å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og fremgangsrikt samfunn. Lovfeste tilgang til internett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til internett. Øke nettutbygging med spesiell fokus på fiberutbygging. Øke ambisjonsnivåer mht netthastigheter, og ta med både opp og ned-hastigheter i kravene. Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eks. WiFi, «white spaces»). Kreve bruk av leverandørnøytrale formater i offentlig sektor. Kreve at offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig med muligheter for gjenbruk. Innføre kostnadstak på mobiltelefon ved roaming. Kreve brukerstyrte kostnadstak for mobilabonnement. Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både på og av nett. Tillate legging av fiber i mikrogrøfter. Gi personer med norsk fødselsnummer rett til å registrere domener under de norske toppdomenene. Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger. 3 Demokrati Internett muliggjør et styresett som er nærmere det demokratiske idealet enn det vi har i dag Det representative demokratiet vi har i Norge i dag er ikke den beste måten å oppnå intensjonen om folkestyre. Piratpartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å være langt mer delaktig i prosessene. Vi har sett tilfeller hvor særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, hvor folket igjen bestemmer.

4 Gjøre offentlige postjournaler tilgjengelig på internett uten å måtte be om innsyn Gi borgere uttalerett publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens; bare personvern og rikets sikkerehet kan stanse publisering støtte «Holder de ord» og tilsvarende organisasjoner som registrerer hva de politiske partiene mener og hvordan de stemmer på Stortinget. Utrede muligheten for å organisere saksbehandling samme måte som feilhåndtering i programvare (mottak, klassifisering, behandling, vedtak/utbedring) innføre rådgivende nettbaserte avstemninger; internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk. Kreve at digitale 3D-modeller vedlegges byggsøknader med ansvarsrett (tiltak uten ansvarsrett kan søkes uten 3D-modeller) Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres åpent. La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk) 4 Kunnskap og kultur Piratpartiet ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur, og ønsker at fagfellevurdert forskning skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi ønsker. Opphavsrett var opprinnelig ment som et midlertidig monopol for å stimulere til at samfunnet fikk økt tilgang på kulturelle uttrykk. Det var opprinnelig en ren kommersiell begrensning ettersom kopimaskiner var dyre, men nå som de er billige har privatpersoner også blitt omfattet. Internett og den digitale revolusjonen har endret forutsetningene, og loven må følge etter. Vi har ikke alle svarene, men vi vet ihvertfall at vernetiden er åpenbart unødig høy og at opphavsretten kan ikke overtrede grunnleggende rettigheter som fri kommunikasjon og ytringsfriheten. Vi mener det er nødvendig med en reform, hvor vi går tilbake til utgangspunktet med å spørre hvordan samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur. Piratpartiet mener en må tenke nytt innen utdanning. Teknologi og hjelpemidlar er verkemidlar for å oppnå ein betre skule. Smarttavler, smartbord, datamaskiner og tablets, internett, tilpassa programvare, gadgets og robotar er alle gode verkemidlar når dei vert brukt riktig. Piratpartiet vil ha sterkare satsing på matematikk, teknologi og IT (STEM-faga: science, technology, engineering and math). Piratpartiet skal være eit førebilete ved å bruke empiri framfor ideologi, og vil ikkje la ideologiske meiningar stå føre løysingar som kan gjere skulen og samfunnet betre. Avkriminalisere privat og ikkje-kommersiell deling av åndsverk, sidan handheving av slike forbod nødvendigvis må medføre eit overvåkingssamfunn. Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig.

5 Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Patenter på andre områder vurderes etter nytteverdi for befolkningen. Opprettholde støtteordninger for kreative og kunstneriske aktiviteter. Kreve at kulturinstitusjoner som får offentlig støtte publiserer gjenbrukbart digitalt innhold. Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor dersom dette er mulig. Redusere vernetid for åndsverk til maksimalt 20 år og innføre enkle krav om registrering etter 5 år. Bortfall av vernetid ved manglende produksjon / utgivelse av åndsverk? Tillate bruk av YouTube og andre moderne videoløsninger i norsk skole. Innføre leserett for innhold med kopisperrer. Bekjempe spesialavgifter på lagringsmedium. Gje rett til å utvikle ikkje-kommersiell kultur basert på kommersielle produkt. Foreslå at «Fair use» tas inn i lovverket som en beskyttelse av privatpersoners rett til å skape egne kulturutrykk med elementer fra eksisterende verk. Unngå særbehandling av enkelte produktleverandørar i skuleverket og det offentlege. Støtte Norsk Digital Læringsarena (NDLA) som gjør skolemateriell fritt tilgjengelig på nett. Innføre krav om at offentlig ansatte skal bidra med gjenbrukbart innhold på nettet i relevante arenaer. Gi mulighet til å ta programmering som tilvalgsfag i videregående skole hvor det er kompetanse til å gi det. 5 Teknologi, innovasjon og vitenskap Piratpartiet tror på forskning, utvikling og deling av resultater. Piratpartiet støtter satsing på teknologi, innovasjon og den vitenskapelige metode. Resultatene av offentlig finansiert forskning skal være offentlig tilgjengelig. Det må være en balanse mellom fri og åpen forskning og resultatorientert forskning. Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at våre politikere overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder. Intensjonen er at universitetsansatte ikke lengre skal hindres fra å delta i den offentlige debatt. Patenter, som statlig garanterte monopoler, skaper en kunstig innskrenking i den allmenne velferden, og trenger hyppig overprøving og evaluering. Særlig er programvarepatenter og biologiske patenter skadelige og disse bør fjernes. Patenter som direkte blokkerer fremskritt i vitenskap og/eller teknologi bør under alle omstendigheter forhindres. Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på internett. Det tjener ikke samfunnet som helhet at forskning foregår bak lukkede dører uten mulighet for innsyn for andre til rådata, metoder, og programkode som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen. Øke offentlig støtte til forskning. Kreve at offentlig finansiert forskning skal være bygd på vitenskapelige metoder, uten ideologisk eller politisk påvirkning. All offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig. Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Andre typer patenter skal vurderes. Data og programvare finansert gjennom offentlige midler må være åpent og fritt tilgjengelig.

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

Fra Altinn til alt ut?

Fra Altinn til alt ut? Offentlige data for innovasjon og demokrati Rapport 1 2010 Offentlige data for innovasjon og demokrati ISBN 978-82-92447-41-3 (trykt utgave) ISBN 978-82-92447-42-0 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, april

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank SPRÅKRÅDET Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006 Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank Brevet

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 25

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 25 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 25 Penger teller, men stemmer avgjør Om partifinansiering, åpenhet og partipolitisk fjernsynsreklame Utredning fra et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon 17.

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten Sluttrapport 3. mai 2001 Forord Den Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten ble oppnevnt av Kommunal- og Regionaldepartementet den 10 november

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 1.9.2008 Korrigert 22.12.2008 (art. 19, b og art. 24,2, e) (NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Fortale

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer