With this letter Pirate Party Norway applies for an ordinary membership according to the PPI statutes section III 4a.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "With this letter Pirate Party Norway applies for an ordinary membership according to the PPI statutes section III 4a."

Transkript

1 Dear Board of Pirate Parties International, Please refer to previous communication. Application for Ordinary Membership With this letter Pirate Party Norway applies for an ordinary membership according to the PPI statutes section III 4a. According to the statutes of Pirate Party Norway 3, subsection 3.3 (http://piratpartiet.no/kontakt/vedtekter/) the General Assembly have decided that Norway will be a member of Pirate Parties International if/when this application is accepted. Piratpartiet /Pirate Party Norway (PP-NO) are fully in adherence to section IV, 1a through 1c in the PPI statutes. The programme of Pirate Party Norway is here in Norwegian Both the statutes and the programme is added as appendixes to this application. We are working on translations to English for the obvious purpose to enable all members to confirm the Norwegian adherence to the requirements of PPI. With regards to previous communication by , and talks with Gregory Engels, this is to be considered our official application as an ordinary member of Pirate Parties International. Delegates from Norway PP-NO will send two delegates. International coordinator, and now MoB in PP-EU, Anders Kleppe appointed in force of being in the international coordinating team of Pirate Party Norway. In addition Pirate Party secretary Ole-Aleksander Mellingsæter is appointed by the national board as a delegate to the PPI Assembly in Paris 12 th and 13 th of April 2014 together with Kleppe. Nomination of Anders Kleppe as a candidate for the PPI Board elections Pirate Party Norway has, as earlier stated, now officially nominated Anders Kleppe as a candidate for the PPI Board elections in Paris. We are looking forward to see you all in Paris in two weeks. Kind regards The National Board Piratpartiet PP-NO Chairperson Øystein Jakobsen and Vice-Chairperson (functional chairperson in Jakobsen s absence) Øytein Sættem Middelthun and The International Coordination Team of PP-NO Tale Haukbjørk Østrådal and Anders Kleppe

2 Appendix 1 Statutes (In Norwegian) Piratpartiets vedtekter. Pr 2. februar Navn Partiets navn er Piratpartiet. 2 Formål 2.1 Piratpartiet er et digitalt-teknologisk blokkuavhengig parti som står for styrket personvern, reform av opphavsrett og patenter, breddedemokrati, fri ikke-kommersiell fildeling, lovfestet nettnøytralitet, individets rettigheter, og digital modernisering av Norge med sterkere satsning på teknologi, innovasjon og vitenskap. 2.2 Det er videre partiets formål å øke interessen for politikk basert på demokratiske grunnholdninger og å virke for å få flest mulig medlemmer valgt inn i landets representative organer. 3 Partiets stiftelse og program 3.1 Piratpartiet ble stiftet 28. juni 2012 som Foreningen Piratene, og registrert i partiregisteret 16. desember Piratpartiets kjerneprogramprogram og den internasjonale priratkodeksen ligger alltid til grunn når politikk vedtas. Fylkes- og lokalpartier har kun mulighet til å vedta politikk med utelukkende lokale konsekvenser. All politikk skal vedtas gjennom transparente og breddedemokratiske prosesser der alle stemmeberettigede medlemmer har mulighet til å delta. 3.2 Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt vanlig flertall underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall. Valgprogrammet revideres av landsmøtet de årene det er stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programkomité. Valgprogrammet og andre delprogram skal være innen rammene av kjerneprogrammet og vedtas med vanlig flertall Piratpartiet er medlem av det europeiske piratpartiet (European Pirate Party) og det internasjonale piratpartiet (Pirate Parties International). Piratpartiets vedtekter og valgprogram kan ikke stride mot European Pirate Party eller Pirate Parties Internationals vedtekter eller manifester. Piratpartiet har stemmerett, forslagsrett og talerett i de to paraplypartiene. Piratpartiets team for internasjonal koordinasjon er ansvarlig for at medlemmene i PIR er informerte om og har stemt over saker som angår PP-EU og PPI, og må følge medlemmenes avstemte mening i møte med disse.

3 4 Medlemskap 4.1 Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier. 4.2 Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt. 4.3 Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet og kreves inn av partiet sentralt. 4.4 Medlemskap oppnås bare i ett lokallag, og man kan bare være med på behandling av og avstemning over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem velger selv hvilket lokallag man vil være aktiv i. 5 Organisasjon 5.1 Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 5.2 Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemmer har stemmerett på landsmøtet, hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag. 5.3 Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene. 5.4 Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av landsmøtet 5.5 Styret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst 14 dager før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum og nettside. 5.6 Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold. 6 Landsmøtet 6.1 Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 6.2 Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. 6.3 Medlemmer har stemmerett på landsmøtet, hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag.

4 6.4 Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene. 6.5 Landsmøtet avholdes såvidt mulig elektronisk, supplert med en sistedag som avholdes fysisk. Styret fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden. 6.6 Styret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst 14 dager før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum og nettside. 6.7 Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold. 6.8 Dagsorden for ordinært landsmøte skal som minimum inneholde følgende punkter: 1. Valg av møteleder. 2. Godkjennelse av innkalling til landsmøtet og det praktiske arrangement rundt den elektroniske delen av landsmøtet. 3. Leders beretning. 4. Foreleggelse av revidert årsrapport. 5. Valg av styre som følger: 6. Valg av leder/kaptein. 7. Valg av 1. nestleder/styrmann 8. Valg av 2. nestleder/styrmann 9. Valg av internasjonal koordinator 10. Valg av kasserer 11. Valg av representant fra Unge Pirater 12. Valg av 1 øvrig styremedlem 13. Valg av revisor. 14. Politisk debatt. 6.9 Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte kan fremsettes av ethvert medlem som har stemmerett på landsmøtet, og skal være sendt til styret senest 3 uker før landsmøtet holdes.

5 7 Ekstraordinært landsmøte 7.1 Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med ordinært flertall. 7.2 Styret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. 8 Styret 8.1 Styret utgjør partiets ledelse og består av leder (i dagligtale omtalt som kaptein), to nestledere (i dagligtale omtalt som styrmann) som velges henholdsvis annethvert år, samt kasserer, internasjonal koordinator, en representant og et øvrig medlem som velges direkte på landsmøtet for en periode på 2 år. 8.2 Leder og nestledere velges annethvert år. Styret fastsetter selv sin forretningsorden, men styret holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller med 7 dagers varsel. 8.3 Ved behov kan styreleder innkalle til hastemøte med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte. 8.4 Styret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Med stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende. 8.5 Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven. 9 Ungdoms- og studentorganisasjoner Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsparti, og PIratstudentene er Piratpartiets studentorganisasjon. 10 Tegning og prokura 10.1 Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen Styret kan meddele prokura.

6 11 Eksklusjon 11.1 Hvis et medlem motarbeider partiets politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av styret i lokallaget eller fylkeslaget stemmer for Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende landsmøte. 12 Vedtektsendringer 12.1 Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av styret minst 3 uker før landsmøtet Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med kvalifisert flertall og trer i kraft straks landsmøtet er hevet 13 Fylkeslag 13.1 Et lag må bestå av minst tre medlemmer og følge partiets vedtekter. Laget skal ha egne vedtekter som ikke er i konflikt med partiets vedtekter. Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt gjelder partiets standardvedtekter for lokal- og fylkeslag. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes sekretariatet. Meldingen skal være underskrevet av deltakerne på møtet Under Oslo fylkeslag kan det etableres bydelslag med rettigheter som lokallag Laget skal ha et styre på minst tre medlemmer. Styret skal ha leder/kaptein, nestleder/styrmann og kasserer Laget plikter å avholde årsmøte med valg innen utgangen av mai måned. Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende og foregående år og som er over 16 år. Fylkesstyret kan med 2/3 flertall vedta å innvilge medlemmer som kun har betalt kontingent inneværende år stemmerett når et nytt lokallag skal etableres, gjeldene fra og med stiftelsesdagen for lokallaget og ett år fram i tid. Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre skal sendes sentralstyret og for lokallagenes del fylkesstyret Lokal- og fylkeslag skal jobbe for å stille lister ved valg, både for å synliggjøre Piratpartiet som politisk alternativ og for å sikre økonomien til lagene.

7 13.6 For at et lag skal opprettholde sine rettigheter i partiet må formelle og økonomiske forpliktelser for foregående år være oppgjort innen 1 måned før landsmøtets første dag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall gjør unntak fra denne vedtekten Ved nedlegging eller opphør av et lag tilfaller lagets midler Piratpartiet sentralt. 14 Politisk prosess for Piratpartiet 14.1 Generelt om politisk prosess Den politiske prosessen i Piratpartiet skal ta utgangspunkt i anonyme valideringer. Et forslag eller vedtak skal først gjennom en førstevalidering hvor et gitt antall tilfeldige pirater får en melding om å vurdere et forslag eller vedtak. Det kreves at en gitt fraksjon svarer innen en tidsfrist og om dette ikke skjer, får et gitt antall nye pirater en melding og slik fortsetter prosessen til antall svar har nådd den gitte fraksjonen. Etter førstevalideringen skal saken være offentlig tilgjengelig i en gitt tidsperiode før man kan fremme forslaget eller vedtaket videre til andrevalidering. En andrevalidering fungerer som en førstevalidering, bare at et større antall pirater er involvert. Endelig beslutningsmetode må være spesifisert i forsalget. Det skal være mulig å digitalt abonnere på forslag fra begge valideringsnivåer. Parametere for politisk prosess er beskrevet i Lokalpolitisk prosess Prosess for lokalpolitiske saker oppe til vurdering i lokalpolitisk organ. Eksterne saker som er oppe til vurdering i et lokalpolitisk organ der Piratpartiet har en representant, må representanten ha en innstilling til. En valgt representant fra Piratpartiet i et lokalpolitisk organ skal i slike saker ta standpunkt til hvilken innstilling han kommer til å ha i tråd med piratpolitikk, dette skal førstevalideres. Passer innstillingen førstevalideringen, skal innstillingen være offentlig tilgjengelig i en gitt periode slik at man kan komme med innsigelser, alle innsigelser skal være offentlige med fullt navn. Programbande skal også informeres om at representantens innstilling er validert Prosess for lokalpolitiske saker fremmet av Piratpartiet Forslaget skal gjennom en prosess jf Prosess for nasjonalpolitiske saker Forslaget skal gjennom en prosess jf Parametere for politisk prosess Ved en førstevalidering skal 20 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 5 av 20 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen en tidsfrist

8 på 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 10 nye tilfeldige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 5 har gitt sin innstilling. Det kreves at 5 av 5 tilbakemeldinger godkjenner forslaget. Etter førstevalidering skal forslaget være offentlig tilgjengelig i 5 døgn før saken kan fremmes til andrevalidering. For innstillinger som angår eksterne lokalpolitiske forslag skal forslaget være førtevalidert og offentlig tilgjengelig i minst 3 døgn før innstillingen blir bærekraftig. Ved en andrevalidering skal 100 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 25 av 100 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 20 nye tilfeldige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 25 har gitt tilbakemelding. Det kreves at 20 av 25 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.

9 Appendix 2 Programme (In Norwegian) Grunnlag, demokrati og politikk Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem. Piratpartiets kjerneprogram er bygd opp i tre lag: Grunnleggende prinsipper og rettigheter Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid. Vi ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder: - Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv. - Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigher og forbrukerrettigheter. - Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling. Demokrati Vi ønsker å etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen. Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser. Politikk Når vi har etablert demokratiske spilleregler som er avgrenset av grunnleggende prinsipper og rettigheter, kan vi utforme konkrete politiske synspunkter. Piratpartiet er primært opptatt av å definere prosessene, mer enn resultatene. Ettersom Piratpartiet har sitt utspring i teknologi- og vitenskapsmiljøene, er det nærliggende at vi definerer disse områdene først. Vi vil etablere målsetninger, prosesser og politiske programmer innen andre områder etter hvert som partiet vokser. Våre fem søyler Våre prinsipper og standpunkter er organisert i fem søyler: individ og personvern demokrati kommunikasjon og infrastruktur kunnskap og kultur teknologi, innovasjon og vitenskap I hver søyle beskriver vi prinsippene våre og konkrete politiske standpunkter. Individ og personvern Piratpartiet ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter for individet, også gjeldende for informasjonsalderen. Prinsipper

10 Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene har blitt utarmet i senere tid for å omgå de sperrene mot misbruk som tradisjonelt har vært nedfelt. I tillegg har endringer i teknologien og samfunnet avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter. Piratpartiet står for sterkere sivile retter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i stat og forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett. Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen. Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse avtalene. Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig. Piratpartiet vil konkret Stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet (DLD) med alle tilgjengelige politiske midler. Det være seg ultimatum eller kabinettspørsmål. Styrke Datatilsynet ved å gi dem reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av personopplysninger. Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting, jfr. den svenske FRA-loven. Bevare og styrke retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og krypterte meldinger. Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet. Etablere digitale forbrukerrettigheter. Begrense private aktørers mulighet til å kreve tilgang til sensitiv informasjon registrert av det offentlige. For eksempel skal ikke forsikringsselskaper ha anledning til å be foreldre om samtykke til å hente ut informasjon fra PP-tjenesten som forutsetning for forsikringsavtale. Åpne for debatt angående liberalisering av sikkerhetskontroll: Fjerne forbudet mot å bære mer enn 100 ml væske i håndbagasjen og fjerne sikkerhetskontrollens praksis med tilfeldig etterkontroll. Ikke tillate «nakenscanning» på flyplasser. Styrke ytrings- og varslingsfrihet. Kommunikasjon og infrastruktur Åpne, velutbygde og nøytrale infrastrukturer er en forutsetning for at individet skal kunne samhandle med samfunnet. Prinsipper Kommunikasjon er selve livsnerven for et fungerende moderne samfunn enten det er personer som skal reise, varer som skal sendes, tanker som skal utveksles eller informasjon som skal deles. For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å koble sammen individer, må infrastrukturen både være velutbygd og nøytral. Hverken Vegvesenet, postverket eller nettleverandørene skal diktere hvordan infrastrukturen skal benyttes. Å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og fremgangsrikt samfunn forutsetter tanke- og ytringsfrihet. Det krever at folket skal kunne kommunisere fritt uten sensur og overvåkning, hverken fra det offentlige eller fra private. Piratpartiet vil konkret

11 Lovfeste tilgang til Internett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til Internett. Øke nettutbygging med spesiell fokus på fiberutbygging. Øke ambisjonsnivået mht. netthastigheter, og ta med både opp- og nedhastigheter i kravene. Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eks. WiFi, «white spaces»). Kreve bruk av leverandørnøytrale fil- og dataformater i offentlig sektor. Kreve at offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig med muligheter for gjenbruk. Innføre kostnadstak på mobiltelefon ved roaming. Kreve brukerstyrte kostnadstak for mobilabonnement. Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både fysiske, tradisjonelle og nye løsninger over Internett. Tillate legging av fiber i mikrogrøfter. Gi personer med norsk fødselsnummer rett til å registrere domener under de norske toppdomenene. Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger. Demokrati Internett muliggjør et styresett som er nærmere det demokratiske idealet enn det vi har i dag. Prinsipper Det representative demokratiet vi har i Norge i dag er ikke den beste måten å oppnå intensjonen om folkestyre. Piratpartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å være langt mer involvert i prosessene. Vi har sett tilfeller der særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, hvor folket igjen bestemmer. Piratpartiet vil konkret Gjøre offentlige postjournaler tilgjengelig på Internett uten å måtte be om innsyn. Gi alle individer uttalerett. Publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens, bare personvern og rikets sikkerhet kan stanse publisering. Støtte «Holder de ord» og tilsvarende organisasjoner som registrerer hva de politiske partiene mener og hvordan de stemmer på Stortinget. Utrede muligheten for å organisere saksbehandling på samme måte som feilhåndtering i programvare (mottak, klassifisering, behandling og vedtak/utbedring). Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger, Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk. Kreve at digitale 3D-modeller vedlegges byggesøknader med ansvarsrett (tiltak uten ansvarsrett kan søkes uten 3D-modeller). Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres åpent. La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk).

12 Kunnskap og kultur Piratpartiet ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur, og ønsker at fagfellevurdert forskning skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi ønsker. Prinsipper Opphavsrett var opprinnelig ment som et midlertidig monopol for å stimulere til at samfunnet fikk økt tilgang til kulturelle uttrykk. Det var opprinnelig en ren kommersiell begrensning ettersom kopimaskiner var dyre, men nå som de er billige har privatpersoner også blitt omfattet av loven. Internett og den digitale revolusjonen har endret forutsetningene, og loven må følge etter. Vi har ikke alle svarene, men vi vet i hvert fall at vernetiden er unødig høy og at opphavsretten ikke bør kunne trå over grunnleggende rettigheter som fri kommunikasjon og ytringsfriheten. Vi mener det er nødvendig med en reform hvor vi går tilbake til utgangspunktet ved å spørre hvordan samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur. Piratpartiet vil konkret Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, siden håndheving av slike forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn. Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig. Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Patenter på andre områder vurderes etter nytteverdi for befolkningen. Opprettholde støtteordninger for kreative og kunstneriske aktiviteter. Kreve at kulturinstitusjoner som får offentlig støtte publiserer gjenbrukbart digitalt innhold. Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor dersom dette er mulig. Redusere vernetiden for åndsverk til maksimalt 20 år etter utgivelse og innføre enkle krav om registrering etter 5 år. Bortfall av vernetid ved manglende produksjon / utgivelse av åndsverk? Tillate bruk av YouTube og andre moderne videoløsninger i norsk skole. Innføre leserett for innhold med kopisperrer. Bekjempe spesialavgifter på lagringsmedier. Gi rett til å utvikle ikke-kommersiell kultur basert på kommersielle produkter. Foreslå at «Fair use» tas inn i lovverket som en beskyttelse av privatpersoners rett til å skape egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk. Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket og det offentlige. Støtte Norsk Digital Læringsarena (NDLA) som gjør skolemateriell fritt tilgjengelig på nett. Innføre krav om at offentlig ansatte skal bidra med gjenbrukbart innhold på nettet i relevante arenaer. Gi mulighet til å ta programmering som tilvalgsfag i videregående skole der det er kompetanse til å gi det. Teknologi, innovasjon og vitenskap Piratpartiet tror på forskning, utvikling og deling av resultater. Prinsipper

13 Piratpartiet støtter satsing på teknologi, innovasjon og den vitenskapelige metode. Det må være en balanse mellom grunnforskning og resultatorientert forskning. Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at politikere overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder. Universitetsansatte skal ikke lenger hindres fra å delta i den offentlige debatt. Patenter, som statlig garanterte monopoler, skaper en kunstig innskrenkning av den allmenne velferden, og trenger hyppig overprøving og evaluering. Programvarepatenter og biologiske patenter er særlig skadelige og bør fjernes. Patenter som direkte blokkerer fremskritt i vitenskap og/eller teknologi bør under alle omstendigheter forhindres. Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på Internett. Det tjener ikke samfunnet som helhet at forskning foregår bak lukkede dører uten mulighet for innsyn for andre i rådata, metoder, og programkode som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen. Piratpartiet vil konkret Øke offentlig støtte til forskning. Kreve at offentlig finansiert forskning skal være bygd på vitenskapelige metoder, uten ideologisk eller politisk påvirkning. All offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig. Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Andre typer patenter skal vurderes. Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler må være åpent og fritt tilgjengelig.

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 25

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 25 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 25 Penger teller, men stemmer avgjør Om partifinansiering, åpenhet og partipolitisk fjernsynsreklame Utredning fra et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon 17.

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter. VEDTEKTER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.com Foretaksnummer: NO 971 382 325 Etablert 1994 2 INNHOLD: 1.

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer