Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia"

Transkript

1 Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

2 2

3 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap Pofit & Loss Accounts13 Kontantstrøm Cash flow Statement16 Notes 22 Balanse Balance Sheet14 Noter til regnskapet 17 Revisors beretning Auditors report 28

4 2 Samspill og verdiskapning Virksomheten til Norilia omfatter råstoff fra storfe, småfe, svin og fjørfe og dette har gitt oss betydelige vekstmuligheter de siste årene. Vekstmulighetene i Norge er imidlertid i ferd med å bli «brukt opp» og vi har også rettet blikket ut over Norges grenser. Aktiviteten til Norilia er basert på tilleggsprodukter fra slakting og nedskjæring på alle dyreslag. Vår oppgave er å skape merverdier av disse produktene og vi kaller dem derfor pluss produkter. Vekst og utvikling i våre aktiviteter er nødvendig for å være konkurransedyktig og å øke verdiskapningen. Vi opplever at det er en positiv utvikling i konsernet og at vi i 2011 har fått et kraftig løft både i oppmerksomhet og verdiutvikling. Vi vil bygge videre på den positive utviklingen på plussprodukter i 2012 og vil fortsette den tette oppfølgingen av anleggene og fortsette søket etter nye vekst- og markedsmuligheter. Vårt arbeid med integrasjon av varestrøm/opptak og logistikk har gitt positive resultater i Det er fortsatt mer å hente her og vi fortsetter arbeidet i årene framover. Overgangen til ferskhud-prosess blir også en utfordring i samspill i «Finanskrisene» har preget markedene våre i flere år. I 2011 trodde vi at verden hadde vendt tilbake til det mer normale, men på høsten 2011 kom nok en krise som påvirket våre markeder. Norilia lykkes først når vi klarer å få et samspill mellom produsenter, medarbeidere, virksomhetene og kundene. Kompetanse og utviklingsarbeid er viktige ingredienser i arbeidet. Dette oppsummeres i vår forretningside; Skape merverdier gjennom samspill og kompetanse! Vårt kvalitetsarbeid er også svært viktig for å skape merverdier. Vi har derfor lagt til grunn følgende kvalitetspolitikk; Riktig kvalitet, laveste kostnad, beste sikkerhet, høy arbeidsmoral! Våre ansatte har også i 2011 vist at de vil være med å skape resultater og å ta i et ekstra tak for å møte utfordringen både Norilia og Nortura har hatt. I 2012 blir overgangen til ferskhud-prosess og videre vekst våre store utfordringer. Nortura er utgangspunktet for vårt arbeid med plussprodukter. Vi har imidlertid gjennom vårt engasjement i Norskinn vist at det er mulig å finne positive løsninger også for hele kjøttbransjen. I 2011 dannet vi Scapo Hides som arbeider med huder og skinn i Norden og Polen. Dette er et viktig steg i å styrke og videreutvikle Norilia sin virksomhet. Morten Sollerud

5 Interaction and value creation 3 Norilia s business encompasses the processing of raw material from cattle, sheep, pigs and poultry, which has generated significant growth opportunities in recent years. However, the scope for growth in Norway is nearly exhausted so we are now looking abroad for new opportunities. Norilia s activities are based on by-products from the slaughter of all animal species. Our task is to create added value from these products. In order to remain competitive and enhance value creation in our business it is vital that we grow and develop our activities. The group is experiencing a positive development and in 2011 we saw a sharp rise in market attention and value creation. We aim to build on the positive development in our value-added products in 2012 and to continue our close supervision of processing facilities and our search for new growth and market opportunities. The work to integrate the flow of goods with the logistics operations yielded good results in This process is expected to generate further efficiencies and will continue in the years ahead. The transition to fresh hide processing will prove a challenge to interaction in "The financial crisis" has affected our markets for several years. In 2011, we believed world markets were returning to a degree of normality, but last autumn saw the emergence of another crisis that hit our markets. Norilia s success is dependent on achieving good interaction between producers, employees, operations and customers. Competence and development are vital factors in this work. These factors are summarised in our business idea: Adding value through interaction and competence! Our quality work is crucial in adding value to our products. We have therefore implemented the following quality policy: The right quality, the lowest cost, the highest safety, the best work ethic! In 2011 our employees once again showed their eagerness to generate good results and make an effort to meet the challenges faced by both Norilia and Nortura. The transition to fresh hide processing and creating further growth will be our main challenges in Nortura s operations are the basis for our work on valueadded products. However, through our investment in Norskinn we have shown that it is possible to find positive solutions for the entire meat industry. In 2011, we established Scapo Hides, which processes hides and skins in the Nordic Region and Poland. This development is an important step in strengthening and developing Norilia s business. foto: gr e the r ingda l Morten Sollerud

6 Styrets beretning 4 Norilia sin virksomhet omfatter hud, skinn, naturtarm, ull, råstoff til dyrefôr og eksportprodukter til mat. Vi har ansvaret for utviklingssiden på plussprodukter og vi samarbeider tett med konsernets øvrige selskaper på plussprodukter. Norilia har et tydelig mandat til å følge opp anleggene på verdiskapningen på plussprodukter. Dette har gitt en positiv utvikling i opptak og kvalitet og i 2011 har vi fått et kraftig løft på anleggene. Dette skyldes både oppfølging fra Norilia s side og mye større fokus fra ledelsen i Nortura. Markedene i 2011 har vært bra og stigende for alle produkter helt fram til høsten hvor nok en finanskrise satte sine spor. Markedene på flere produkter og særlig hud og skinn svekket seg markant mot slutten av året. For spesielt sau-/lammeprodukter, råstoff til dyrefôr og pelsdyrfôr har imidlertid prisene blitt holdt oppe av lite utbud av varer. Man ser også effektene av at mange i kjøtt- industrien jobber aktivt med å flytte produkter over i bedre betalende segmenter og en økende andel eksporteres til Østen. Dette bidrar godt til å holde markedene ytterligere oppe. Vi har i lengere tid arbeidet med å få til en overgang til en ferskhudprosess med salting på et sentralt lager. I begynnelsen av 2011 fikk vi endelig aksept for å starte gjennomføringen av ny hud prosess og etablering av nytt lager. Nortura kjøpte lokalene til tidligere Å&R Carton AS i Skjeberg og dannet Skjeberg lagereiendom. Denne ble besluttet bygget om og sent på høsten 2011 startet endelig ombyggings arbeidet. Norilia vil stå som leietager av bygget og tar invester ingen i driftsutstyret. Overgang Norilia s operations involve hides, skins, natural food casings, wool, raw material for animal feed and export products for food. The company is responsible for the development of value-added products and cooperates closely in this area with the other companies in the group. The Board of Directors Report Norilia has assumed responsibility for following up the production facilities with regard to value creation in valueadded products. This work has resulted in increased product uptake and improved quality. In 2011 the plants saw a significant boost as a result of close monitoring by Norilia and much greater focus by the management of Nortura. In 2011, all products experienced market growth until the autumn, when another financial crisis emerged. Markets for several products hides and skins in particular saw a market weakening towards the end of the year. However, prices for sheep/lamb products, raw material for animal feed and feed for fur animals were supported by limited supplies. Moves by many meat industry operators to transfer products into better paying segments and an increase in exports to the Far East have also contributed to supporting markets. For some time, we have been planning a transition to fresh hide processing with salting at a central warehouse. At the beginning of 2011, we were given the go-ahead to proceed with the new hide process and establish a new warehouse. Nortura acquired the premises of former Å&R Carton AS in Skjeberg and set up Skjeberg warehouse. A decision was made to convert the warehouse and this work began in late autumn Norilia will be the leaseholder of the premises and will invest in production equipment. The transition to fresh hide processing

7 til ferskhud-prosess for hele Nortura vil starte i april 2012 når det nye lageret er klart til å ta i mot ferske huder. For å møte stadig større krav til vekst og utvikling tok vi den muligheten vi fikk i etableringen av Scapo Hides. Starten ble mer krevende enn forventet med mye turbulens i hud markedet. Mot slutten av året har selskapet fått etablert seg og etablert stabile relasjoner med leverandører og kunder. Selskapet har gitt ny innsikt i markedene og tilført Norilia ny aktivitet. Samarbeidet mellom Norilia og KLF-slakteriene gjennom selskapet Norskinn, viser en fortsatt positiv utvikling, og sammen har Norskinn og Norilia styrket sin stilling i markedet. Norilia selger både til det norske og utenlandske marked, ca 65 % av omsetningen var eksport. Selskapet har hovedkontor i Oslo og virksomheter i Fredrikstad, Stavanger, Bergen og Gol. Fortsatt drift I årsregnskapet er forutsetningene for fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier annet. Arbeidsmiljø Norilia hadde 45 ansatte i gjennomsnitt for Sykefraværet i 2011 var på 8,6 %. Selskapet hadde ingen arbeidsulykker i Det arbeides kontinuerlig med vedlikehold og forbedringer i arbeidsmiljøet. Like muligheter Styret i Norilia består av 6 menn. Den administrative ledelsen består av 2 kvinner og 4 menn. Norilia har en personalpolitikk med mål om å tilrettelegge for like muligheter for alle våre ansatte uavhengig av kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Ved årsskiftet var det ansatt 10 kvinner og 34 menn i bedriften med ulik etnisk bakgrunn. Ytre miljø Norilia har som mål at virksomheten skal foregå med minst mulig bruk av ressurser og med minst mulig påvirkning av det ytre miljø. Det er i 2011 ikke registrert hendelser som har gitt varige konsekvenser på det ytre miljø. Kontorvirksomheten i Oslo har 5 foto: gr e the r ingda l for the entire Nortura group will start in April 2012, when the new warehouse is ready to receive fresh hides. In order to meet increasing de mands for growth and development we took the opportunity to establish Scapo Hides. The start-up for the subsidiary was more challenging than expected due to turbulence in the hides market, but towards the end of the year Scapo Hides was established with stable supplier and customer relationships. The company has provided Norilia with a greater understandin g of its markets and new activities. The cooperation between Norilia and the KLF abattoirs via Norskinn is showing a positive development and together Norskinn and Norilia have strengthened their market position. Norilia supplies markets both in Norway and abroad, with exports accounting for around 65% of turnover. The company s head office is located in Oslo with operations in Fredrikstad, Stavanger, Bergen and Gol. Going Concern The annual results have been prepared on a going-concern basis as the Board of Directors believes it is a reasonable assumption that the company s business is ongoing. Working Conditions Norilia had an average of 45 employees in The sickness absence rate for the year was 8.6%. There were no work-related accidents in The company is working continuously on maintenance of plant and improving working conditions. Equal Opportunities Norilia s board comprises 6 men. The executive management comprises 2 women and 4 men. Norilia s employment policy aims to provide equal oppor tunities for all employees regardless of gender, age or ethnicity. At the turn of the year the company employed 10 women and 34 men of different ethni c origin. External Environment Norilia aims to carry out its operations by using a minimum amount of

8 6 i lengre tid gjennomført kildesortering av avfall. Ullstasjonen har sortering og gjenvinning av papir. Tarmavdelingen i Fredrikstad deltar i en gjenbruks ordning for plastavfall. De har også sortering og gjenvinning av papir. Det er etablert retur og gjenbruksordning for avfallssalt fra prosessen ved hudlagrene i Fredrikstad og Bergen til underleverandører som kan håndtere dette. Finansiell risiko Selskapet er utsatt for valuta-, finansiell-, kreditt-, og markedsmessig risiko. Selskapet ligger i hovedsak flytende i valuta og foretar valutasikring når man binder lange innkjøp eller salg. Valuta sikres gjennom bank og morselskapet. På den finansielle siden styres risiko av morselskapet gjennom innlån fra dem og bank. På kreditt sikres utestående fordringer gjennom kredittforsikring eller andre instrumenter. I forhold til markedsog prisrisiko for selskapet finnes det ikke etablerte instrumenter for sikring og selskapet er derfor eksponert for markeds- og prisendringer. Redegjørelse for årsregnskapet Sum driftsinntekter for Norilia utgjorde mill kr. Selskape t har et ordinært resultat før skatt på mill kr og etter skatt på mill kr. Etter styrets vurdering gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om selskapets drift og stilling pr Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter. Redegjørelse om foretakets utvikling Huder og skinn Hudmarkedet startet oppgangen etter finanskrisen i siste halvdel av Denne oppgangen fortsatte gjennom 2010 og fram til sommeren Da begynte nervøsiteten for nye økonomiske problemer å ta overhånd, samtidi g som lærprisene kom så høyt foto: gr e the r ingda l natural resources and with a minimal impact on the environment. In 2011 we did not register any lasting impact on the environment from our operations. The Head Office in Oslo has long been sorting its waste. The wool division sorts and recycles paper. The casings plant in Fredrikstad is part of a plastics recycling project and also sorts and recycles paper. Salt waste from the hide warehouses in Fredrikstad and Bergen is returned and recycled by suppliers with the appropriate facilities. Financial Risk The company is exposed to risks a ssociated with currencies, finance, credit and market factors. The company uses mainly floating exchange rates and undertakes currency hedging when entering into long-term con- tracts. Currency hedging is managed by banks and the parent company. Financial risk is managed by the parent company through loans from the parent company or banks. Credit risk is managed through credit insurance on receivables and other instruments. There are no established instruments for safeguarding against market and price risks and the company therefore remains exposed to fluctuations in markets and prices. Comments on the Anual Accounts Norilia s operating income totalled NOK 404,466,454. It reported profits before tax and exceptional items of NOK 16,625,792 and net profits of NOK 11,593,729. The board believes the profit and loss account and balance sheet statement are an accurate and detailed representation of the company s operations and financial position on 31/12/2011. There have not been any events since the end of the financial year that significantly affect the state of the company and that are not included in the annual results and notes to the accounts. Statement regarding the Company s Development HIDES AND SKINS The recovery in the hides market following the financial crisis started in the latter half of This recovery continued through 2010 and into the summer of At this point, concern began to grow about new economic problems and at the same time leather prices rose to levels that led designers to look for alternative materials, which resulted in a drop in orders for tanneries. This led to a sharp fall in hide

9 at designere så seg om etter alternative materialer og ordreinngangen til garveriene avtok. Det ble derfor et forholdsvi s kraftig fall i hudprisene utover høsten, før vi fikk en utflating helt på slutten av året. Utsiktene videre er preget av usikker het og vil i stor grad være avhengig av hvordan verdensøkonomien utvikler seg. Det er spesielt møbelbransjen som sliter for tiden, men også for sko er forbruket av lær redusert. Etterspørselen til bil og veskemarkedet et fortsatt tilfredsstillende. Som forventet steg prisene på sauog lammeskinn utover i 2011, og dette til tross for at de startet året på et høyt nivå. På høsten nådde lammeskinn priser som vi ikke har sett før og vi fikk en svært god sesong, men mot slutten av året så vi også her en viss nedgang. Det som har gitt den høye prisen og som fortsatt vil kunne gi bra priser, er først og fremst lavt antall sau og lam som slaktes i viktige leverandørland over hele verden. Vi har også i 2011 opprettholdt vårt ry som en leverandør av topp kvalitet huder. Vår undersøkelse med hensyn til utbredelse av skader forårsaket av lus, viste en bedring av kvaliteten, men utover høsten har vi fått flere klager som kan tyde på at dette har økt igjen. Det er derfor all grunn til å ha fokus på lusebekjempelse. Forøvrig forventer vi at det nye hudanlegget som settes i drift i 2012 og som får primært ferske huder inn i stedet for saltede, vil gi et løft på kvaliteten. Ikke bare kvalitetsmessig, men også med tanke på kostnader og arbeidsoperasjoner, ser vi fram til å komme i drift på nytt anlegg i Skjeberg. På skinn har vi i sesongen 2011 slitt mere med mye klippeskader enn tidligere. Dette kan virke ødeleggende på framtidig prisnivå og vil således kreve mye fokus framover. Samarbeidet med Norskinn på huder og skinn fra private slakterier fungerer fortsatt utmerket og de private leveransene utgjorde i ,7 % av hudene og 17,1 % av skinnene som vi sorterte. Kvalitetsmessig ligger Norskinn helt på høyde med Nortura sine huder og skinn. 7 foto: sune erik sen prices in the autumn, with a flattening of prices at the end of the year. Market prospects are currently uncertain and to a large degree dependent on the development of the world economy. In particular, the furniture industry is struggling, while demand for leather from the footwear industry has also fallen. Demand from car and bag manufacturers remains satisfactory. As expected, the prices of sheep and lamb skins increased in 2011 despite starting the year at a high level. In the autumn, lamb skin prices reached levels not seen before and we enjoyed a very good season, though towards the end of year even this sector saw a slight downturn. The high price is the result of low slaughter volumes for sheep and lambs in major supplier countries all over the world, a factor that may keep prices high in the future. During 2011 we maintained our reputation as a supplier of top qualit y hides. Our investigation into the extent of damage caused by lice showed an improvement in quality, but in the autumn we received several complaints which may indicate an increase in damages. It is therefore necessary to focus on the eradication of lice. The new hide processing plant, which comes on stream in 2012 and which primarily will process fresh rather than salted hides, is expected to lead to improved quality. In addition to the improvement in quality, we look forward to the cost and operational benefits from the new facility in Skjeberg. Our skin operations suffered from an increase in cutting damage in the 2011 season. This could have a negative impact on future price levels and will need close attention in the period ahead. The cooperation with Norskinn in hides and skins from private abattoirs remains excellent and in 2011 private deliveries accounted for 18.7 % of the hides and 17.1% of the skins Norilia sorted. The quality of Norskinn s hides and skins fully matches that of Nortura. Norwegian Natural Casing Exports The price rise of the last few years continued in 2011 to reach record levels and the price paid to suppliers almost doubled compared with the previous year. Just like the market for skins, the most important driver behind the price rise for sheep casings is limited

10 8 Norsk tarm eksport Prisoppgangen fra de senere år fortsatte også i 2011 til et rekordhøyt nivå og avregningsprisen ble nesten for doblet sammenlignet med året før. Som for skinn er det det reduserte utbudet på verdensmarkedet som er den viktigste driveren for prisoppgangen. Ved inngangen til 2012 er det ingenting som tyder på at oppgangen skal snu. Den gode prisen bidro så absolutt til at vi i 2011 fikk et kraftig hopp i tilførselen. 89% av fåretarmen i Nortura ble tatt opp i 2011, opp 14% fra året før. Høstsesongen var nok oppgangen enda mere markant sett ble solgt «grønne» og fryst, en oppgang på 72%. Kvaliteten har vært god med positive tilbakemeldinger fra de viktigste kundene - både på den fryste tarmen og på den ferdig rensede tarmen fra Nortura Forus. Tarm norsk marked Tarmavdelingen gjør alle innkjøp, kontroll, salg, logistikk og service av naturtarm til Nortura-anleggene med pølseproduksjon. Det har vært noen utfordringer knyttet til innkjøp og logistikk på fåretarm, særlig på slutten av året. Det er for tiden stor etterspørsel etter fåretarm av god kvalitet. Vi foretar innkjøpene så langt bak i verdikjeden som det er praktisk mulig. Dette for å sikre kvalitet, kvantitet, originalitet og tube-prosess på natur- tarm som Nortura forlanger. Vi har hatt et godt samarbeid med anleggene og jobbet tett sammen i faggruppe og pølseforum. Det er store uroligheter i markedene på fåretarm. Prisene har steget kraftig i flere år, og vil trolig fortsette å stige i Prisene på svinetarm har falt noe i 2011, og vil trolig falle ytterligere i Kroktarm økte litt i pris i begynnelsen av 2011, men er nå stabil i pris. Ullavdelingen Omstruktureringen av ullstasjonene som har pågått i en treårsperiode er nå ferdig gjennomført ihht planlagte tiltak. Syv stasjoner (inkl. sesonganlegget på Rudshøgda) tilhører nå Nortura. Norilia har det overordnede Fåretarm fylt med vann foto: gerd snoen supply in the global market. At the start of 2012 there are no signs that this upturn is about to end. The high price in 2011 led to a substantial jump in the supply of sheep casings. The uptake of sheep casings from Nortura amounted to 89% in 2011, a rise of 14% on the previous year. In the autumn season the rise was even more marked with 108,000 sets of sheep casings sold «green» (untreated) and frozen, an increase of 72%. Quality remained good with positive feedback from the biggest customers both with regard to frozen sheep casings and cleaned sheep casings from Nortura Forus. Casings, Norwegian Market The casings division is responsible for all purchases, control, sales, logis- tics and service of natural casings to Nortura s sausage production plants. Purchasing and logistics relating to sheep casings proved challenging, particularly towards the end of the year. There is at the present time strong demand for good quality sheep casings. We purchase our raw material at an early stage of the value chain in order to ensure the quality, quantity, originality and tube processing of natural casings that Nortura requires. We have a good cooperation with the production plants and work closely together in project groups and the sausage forum. There is great turbulence in the market for sheep casings. Prices have been rising sharply for several years and will probably continue to increase in The price of hog casings dropped somewhat in 2011 and is set to fall further in Beef casing prices rose slightly in 2011 and have now stabilised. Wool Division The restructuring of the wool division, a process that lasted three years, has now been completed with the implementation of all planned measures. Seven facilities (including the seasonal plant at Rudshøgda) are now owned by Nortura. Norilia has overall responsibility for the wool sector within Nortura, and is also responsible for all wool sales. Effici ency improvements a continuous process will be carried on in The trend of falling sales to Norwegian customers has slowed and both volumes and sales value have increased compared with 2010 from

11 faglige ansvar for alle ullstasjonene, samt ansvar for salg av all ull. Effektiviseringsarbeidet, som er en kontinuerlig prosess, vil fortsette i Trenden med redusert salg til norske kunder er bremset og både volum og verdi har økt i forhold til 2010 fra 400 til ca 700 tonn => 300 tonn = 75%. Prisene i verdensmarkedet fortsatte å stige ytterligere i Dette til tross for spådommer om en kraftig nedgang grunnet et kunstig høyt nivå og en allmen uro i finansverdenen. Grunnen til de høye prisene kan nok primært forklares i at tilgangen på ull er redusert og at etterspørselen samtidig er blitt opprettholdt. Prisene og salgsvolumet ble redusert i det internasjonale markedet inn mot Markedsarbeidet i Norge har forsterket vår konkurranseevne i tilførselsmarkedet. Arbeidet med å styrke ullens posisjon innen norsk industri og blant forbrukere er intensivert. Blant annet med å innføre «ULLDAGEN» og aktivt bygge nettverk innen norsk mote, design og interiørindustri. Dette markedsarbeidet vil bli enda mer vektlagt i årene som kommer. Nutri Nutri har i 2011 økt volumet og omsetningen betydelig og oppnådd et godt resultat har vært et meget positivt år for de ikke-spiselige pluss produktene. Det har vært stor etterspørsel og prisene har økt til tross for at store deler av Europa er rammet av finans-krise. Det er først og fremst Asia som driver markedet humanprodukter. Den stadig voksende middelklassen i Kina er viktigste årsak til rekordhøye priser på pelsdyrskinn. Høye skinnpriser, i kombinasjon med reduserte tilførsler av fiskeråstoff til produksjon av pelsdyrfôr, har ført til økt etterspørsel etter råstoff og økte priser. Generelt har opptaket på anleggene vært bra. På rødt-kjøtt siden har vi opplevd et løft i løpet av året. Vi ser også kvalitetsforbedringer og et økt fokus for å utvikle området. På fjørfesiden har opptak til pelsdyrfôr vært bra, men vi sliter med opptak til pet food og human-markedet. I påvente av en beslutning i fjørfestruktur-saken 9 foto: gr e the r ingda l 400 tonnes to around 700 tonnes => 300 tonnes = 75%. Global prices continued to rise in 2011, despite forecasts for a sharp downturn due to artificially high price levels and the general turbulence in financial markets. The reason for the high wool prices is primarily declining supply while demand has remained constant. Prices and sales volumes in the international market fell in early Marketing in Norway has improved our competitiveness in the supply market. Efforts to improve the position of wool in Norwegian industry and among consumers have been intensified, for example by establishing a WOOL DAY and by actively developin g networks within the Norwegian fashion, design and interiors industries. In the years ahead, the emphasis on marketing will strengthen further. Nutri Nutri reported a substantial rise in volumes and turnover in 2011 and achieved a good result was a very positive year for non-edible value-added products. Demand was high and prices increased even though large parts of Europe were hit by the financial crisis. Asia is the main driver of the market for human products. The growth of the Chinese middle class is a major reason behind the record price of animal furs. High skin prices, combined with a reduced supply of fish raw material for animal feed production, have led to increased demand for raw material and to higher prices. The product uptake from the company s plants has been satisfac- tory in general. The red meat section saw a boost during the year. There has also been an improvement in quality and more focused efforts to develop this product area. The poultry operation has seen a good product uptake of feed for fur animals but has struggled in the pet food and human markets. Investment in and development of value-added products stagnated somewhat while the structure of the poultry business was being considered. Now that a decision has been made we expect to speed up the work to exploit the potential of the poultry operation more effectively. Quality was one of the main focal points of We have upgraded all product specifications and control systems and have arranged produc t forums for value-added product employees at the red meats plants.

12 10 har investeringer og videre utvikling på plussproduktområdet stått noe på vent. Nå når beslutning er tatt forventer vi å få mer fart i arbeidet med å utnytte potensialet på fjørfesiden enda bedre. Kvalitet har vært et av fokusområdene i Vi har oppgradert alle produktspesifikasjoner, oppgradert styringssystemet og arrangert fagsamling for plussproduktansatte på rødtkjøtt-anleggene. Ved årsskiftet overtok vi også varestrøms-planleggingen til Norsk Hundefôr med tilhørende transport og lagerhold. Dette har gitt oss et godt grunnlag for en mer effektiv varestrømstyring. For å dekke behovet av råstoff til Norsk Hundefôr har vi også måttet starte import av råstoff til pet foodprodukter. Vi har i 2011 jobbet med å øke verdiskapningen på området gjennom å flytte produkter til bedre betalende markeder. I 2012 vil vi bruke mer ressurser på å «lete opp» markedsmulighetene for økt verdiskapning. Eide selskaper Scapo Hides Selskapet har sin aktivitet i kjøp og salg av polske og nordiske huder. Selskapet har forretningsadresse i Malmø og det er 1 ansatt i selskapet. Selskapet har en samarbeidspartner i Polen som står for innkjøp, logistikk og lager i Polen. Selskapet har kommet godt i gang i sitt første driftsår og er godt posisjonert for videre vekst i Norilia har en eierandel på 100 %. WPS Selskapet er ikke aktivt i dag. Selskapet har patenter på enzymatiske prosesser for utnyttelse av fett og proteinråstoff. Norilia har en eierandel på 100%. TILKNYTTET selsk ap Norskinn har egen rapportering og det vil her kun bli gitt en kort oversikt over virksomheten og utviklingen i selskape t. Renskjæring og trimming av vommuskel fra storfe foto: audun fl åt ten At the turn of the year we assumed responsibility for goods flow logistics at Norsk Hundefôr, including transport and warehousing. This has provided us with the means for controlling goods flow more efficiently. In order to meet Norsk Hundefôr s need for raw material we have started importing raw material for pet food products. In 2011 we worked to increase value creation by moving products to better paying markets. In 2012 we aim to spend more resources on finding market opportunities in order to increase value creation. Subsidiaries SCAPO HIDES The company s business is the purchase and sale of Polish and Nordic hides. The company s business address is in Malmø, Sweden and it has 1 employee. It has a cooperation partner in Poland which is responsible for purchasing, logistics and warehousing in Poland. The company has had a good start to its first year of operation and is well positioned for further growth in Scapo Hides is wholly-owned by Norilia. WPS The company has no activities at present. It holds patents relating to enzymatic processes for the utilisation of fat and protein material. Norilia s ownership share is 100%. ASSOCIATED COMPANY As Norskinn publishes its own accounts we will only provide a summary of its operations and development. NORSKINN Norskinn purchases hides, skins and wool from the meat industry and sells these products via Norilia. It is 35.71% owned by Norilia, while the remaining 64.29% is owned by 5 companies in the meat industry. The company is based in Horten. The Board of Directors proposes that the profit for the year shall be distributed as follows: Allocated group contribution, tax effect taken into account Transferred from other shareholder s equity Sum disposals

13 Norskinn Selskapet kjøper huder, skinn og ull fra øvrig kjøttbransje og selger dem gjennom Norilia. Selskapet eies 35,71 % av Norilia og 64,29 % av 5 bedrifter fra den øvrige kjøttbransje. Selskapet har forretningsadresse i Horten. Styret foreslår følgende disponering av overskudd: Avgitt konsernbidrag, hensyntatt skatteeffekt Overført fra annen egenkapital Sum disponering foto: gr e the r ingda l Oslo 07. februar 2012 Knud Daugaard Styreleder Ove Drange Knut AuRSAND Ivar KvinlauG FRODE tjelle ODDVAR ellseth Tufan yurt Morten Sollerud Adm.dir

14 12 Årsregnskap / Annual Accounts 2011 foto: r eida r stillesby

15 Resultatregnskap / Profit & Loss Accounts Note Driftsinntekter og -kostnader / Operating income and costs Driftsinntekter / Operating income Salgsinntekt / Revenue Annen driftsinntekt / Other operating income Sum driftsinntekter / Total operating income Driftskostnader / Operating expenses Varekostnad / Cost of stocks Personalkostnad / Personnel costs Inntektsføring av gammel AFP-ordning / Recongnition of old pension scheme 4, Avskrivning på varige driftsmidler / Depreciation of tangible fixed assets Annen driftskostnad / Other operating expenses Sum driftskostnader / Total operating expenses Driftsresultat / Operating result Finansinntekter og -kostnader / Financial income and -expenses Finansinntekter / Financial revenues Overskudd fra investering i tilknyttede selskap / Income from investments in associated companies Annen renteinntekt / Other interest received Annen finansinntekt / Other financial income Sum finansinntekter / Total financial income Finanskostnader / Financial costs Underskudd fra investering i tilknyttede selskaper / Deficit from investments in associated companies Rentekostnad til foretak i samme konsern / Interest expenses to group companies Annen rentekostnad / Other interest expenses Annen finanskostnad / Other financial expenses Sum finanskostnader / Total financial expenses Netto finansposter / Net financial items Ordinært resultat før skattekostnad / Ordinary result before tax Skattekostnad på ordinært resultat / Tax on ordinary result Årsresultat / Net profit or loss for the year Styret foreslår følgende disponering av overskudd/ The Board of Directors proposes that the profit for the year shall be distributed as follows: Avgitt konsernbidrag, hensyntatt skatteeffekt / Allocated group contribution, tax effect taken into account Overført fra annen egenkapital / Transferred from other shareholder s equity Sum disponering / Total disposals

16 Balanse / Balance Sheet Note EIENDELER / ASSETS Anleggsmidler / Fixed assets Immatrielle eiendeler / Intangible fixed assets Utsatt skattefordel / Deferred tax asset Sum immatrielle eiendeler / Total Intangible assets Varige driftsmidler / Tangible fixed assets Tomter, bygninger og annen fast eiendom / Land, buildings and other fixed property Maskiner og anlegg / Machinery and plant Driftsløsøre, biler og andre driftsmidler / Fixtures, cars and other fixed assets Sum varige driftsmidler / Total tangible fixed assets Finansielle anleggsmidler / Financial fixed assets Investeringer i datterselskaper / Investments in subsidiaries Lån til foretak i samme konsern / Loans to group companies Investeringer i tilknyttet selskap / Investments in associated companies 7, Andre aksjer/andeler / Other investments Pensjonsmidler / Pension assets Andre langsiktige fordringer / Other long-term receivables Sum finansielle anleggsmidler / Total financial fixed assets Sum anleggsmidler / Total fixed assets Omløpsmidler / Current assets Varebeholdning / Inventories Varebeholdning / Inventories Sum varebeholdning / Total Inventories Kortsiktige fordringer / Short-term receivables Kundefordringer / Trade receivables Andre kortsiktige fordringer / Other short-term receivables Sum andre kortsiktige fordringer / Total other short-term receivables Kontanter og bankinnskudd / Cash and cash equivalents Kontanter, bankinnskudd / Cash, cash equivalents Sum kontanter og bankinnskudd / Total cash and cash equivalents Sum omløpsmidler / Total current assets SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS

17 Note EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital / Equity Innskutt egenkapital / Shareholder's equity Aksjekapital / Equity Overkursfond / Share premium reserve Annen innskutt egenkapital / Other paid equity Sum innskutt egenkapital / Total contributed equity Opptjent egenkapital / Retained earnings Annen egenkapital / Other equity Sum opptjent egenkapital / Total retained earnings Sum egenkapital / Total equity Langsiktig gjeld / Non-current liabilities Avsetning for forpliktelser / Provisions Pensjonsforpliktelser / Pension liabilities Utsatt skatt / Deferred tax liability Sum avsetning for forpliktelser / Total provisions Annen langsiktig gjeld / Other non-current liabilities Lån fra foretak i samme konsern / Loans from companies in the same group Sum annen langsiktig gjeld / Total non-current liabilities Sum langsiktig gjeld / Total non-current liabilities Kortsiktig gjeld / Current liabilities Gjeld til kredittinstitusjoner / Liabilities to financial institutions 0 0 Leverandørgjeld / Trade payables Betalbar skatt / Tax payable Skyldig offentlige avgifter / Public duties payable Lån fra foretak i samme konsern / Loans from group companies Annen kortsiktig gjeld / Other current liabilities Sum kortsiktig gjeld / Total current liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Oslo 07. februar 2012 Knud Daugaard Styreleder Ove Drange Knut AuRSAND Ivar KvinlauG FRODE tjelle ODDVAR ellseth Tufan yurt Morten Sollerud Adm.dir

18 Kontantstrøm / Cash Flow Statement Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter / Cash flows from operating activities Resultat før skattekostnad / Profit / (loss) before tax Periodens betalte skatter / Taxes paid Ordinære avskrivninger varige driftsmidler / Depreciation and amortisation Nedskrivning anleggsmidler / Impairment of fixed assets / Endring i varelager / Changes in inventories / Endring i kundefordringer / Changes in trade receivables / Endring i leverandørgjeld / Changes in trade payables / Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter / Items classified as investing or financing activities / Endring i andre tidsavgrensningsposter / Changes in other current balance sheet items = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / Net cash flow from operating activities Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter / Cash flows from investing activities + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler / Proceeds from sale of tangible fixed assets Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler / Purchase of tangible fixed assets / Endring i langsiktige fordringer / Changes in long-term receivables Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak / Purchase of investments in shares and joint ventures = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter / Net cash flow from investing activities Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter / Cash flows from financing activities + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld / Proceeds from issuance of long term debt Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld / Netto endring i kassekreditt / Net change in bank overdraft / Inn-/utbetalinger av konsernbidrag / Group contributions received/paid = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter / Net cash flow from financing activities = Netto endring i kontanter og bankinnskudd / Net changes in cash and bank deposits Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse / Cash and bank deposits at commencement of period = Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt / Cash and bank deposits at close of period

19 Noter Note 1 n Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper vurdering og klassifisering andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov, og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Tilsvarende prinsipp legges normalt til grunn for gjeldsposter. Norilia ble 18. august 2010 omdannet fra selskap med begrenset ansvar (BA) til aksjeselskap (AS). Norilia har fått nytt organisasjonsnummer i forbindelse med omdannelsen. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Klassifiserings- og vurderingsprinsipper Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidig inntekter som goodwill aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Kostnader forbundet med normal vedlikehold og reparasjon blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker levetid vesentlig, aktiveres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner Avskrivninger Avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Behandling tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Selskapets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i selskapet. I resultatregnskapet er andel av resultatet i selskapet vist på linjen Resultat fra investering i tilknyttet selskap. I balansen vises eierandeler i selskapet som finansielt anleggsmiddel. Finansplasseringer Invsteringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn - først ut»-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av eventuelle nedskrivninger i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønnskostnader Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skattepliktig inntekt for samvirkeforetak blir fastsatt etter samme regler som for aksjeselskap. I tillegg til inntektsskatt betaler samvirkeforetak formuesskatt. Reglene for fritak for formuesskatt for aksjeselskaper vil gjelde for Norilia fra om med Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for endringer i forhold til tidligere års beregninger. Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden. 17

20 18 Note 2 n Salgsinntekter Pr. virksomhetsområde Ekstern industri Eksport Salg innen konsernet Sum salgsinntekter varer Geografisk fordeling Norge Sverige Andre land Sum salgsinntekter varer Sum andre driftsinntekter Note 3 n Varebeholdnig Råvarer Panteemballasje Sum varebeholdning Note 4 n Lønn og diverse godtgjørelser Personalkostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum personalkostnader Inntektsføring av gammel AFP-ordning Gjennomsnittlig antall årsverk Avtaleforhold vedrørende administrerende direktør Dersom administrerende direktør ønsker å fratre stillingen, gjelder en oppsigelsestid på 6 måneder regnet fra utløpet av kalendermåneden da oppsigelsen foreligger. Dersom bedriften velger å bringe ansettelsesforholdet til opphør, og partene ikke er blitt enige om en annen ordning, plikter bedriften å utbetale en godtgjørelse begrenset til lønn i inntil ett år fra fra tredelse, men likevel ikke lenger enn inntil direktøren trer inn i annet lønnet arbeid. Administrerende direktør har ordinær tjenestepensjon etter reglene for obligatorisk tjenestepensjon. Det er gitt et lån til administrerende direktør i Norilia's datterselskap Scapo Hides AB på kr ,. Note 5 n Pensjoner og pensjonsforpliktelser Kollektive pensjoner Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til «NRS» for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 29 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom Nortura Konsernpensjonskasse. Forpliktelser knyttet til AFP ordningen inngår i de totale pensjonsforpliktelsene. Opphør av gammel AFP-ordning er regnskapsmessig behandlet som en planendring. Dette har gitt en inntekstføring i 2010 på kr og er presentert på egen linje resultatoppsettet. Omfatter ordningene følgende ansatte: Ansatte Pensjonister Medlem i pensjonskassen, ytelsesordning 25 4 Innskuddsbasert pensjon 25 Individuelle ordninger AFP 50 4 Diverse godtgjørelser Honorar og lønn til styret og daglig leder Honorarer og fraværsgodtgjørelse til styret, råd og utvalg Lønn til daglig leder Pensjonsutgifter til daglig leder Annen godtgjørelse til daglig leder Sum honorarer og lønn til daglig leder Honorar til revisor Lovpålagt revisjon Andre tjenester utenfor revisjon Sum Honorar til revisjon er eksklusive mva Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader 0 0 Avskrivning av aktuarmessige gevinster/tap Arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad (ytelsesordning) Kostnadsført premie innskuddsordninger Andre pensjonskostnader, herunder AFP premie Total pensjonskostnad Inntektsføring knyttet til gammel AFP-ordning

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer