Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia"

Transkript

1 Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

2 2

3 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap Pofit & Loss Accounts13 Kontantstrøm Cash flow Statement16 Notes 22 Balanse Balance Sheet14 Noter til regnskapet 17 Revisors beretning Auditors report 28

4 2 Samspill og verdiskapning Virksomheten til Norilia omfatter råstoff fra storfe, småfe, svin og fjørfe og dette har gitt oss betydelige vekstmuligheter de siste årene. Vekstmulighetene i Norge er imidlertid i ferd med å bli «brukt opp» og vi har også rettet blikket ut over Norges grenser. Aktiviteten til Norilia er basert på tilleggsprodukter fra slakting og nedskjæring på alle dyreslag. Vår oppgave er å skape merverdier av disse produktene og vi kaller dem derfor pluss produkter. Vekst og utvikling i våre aktiviteter er nødvendig for å være konkurransedyktig og å øke verdiskapningen. Vi opplever at det er en positiv utvikling i konsernet og at vi i 2011 har fått et kraftig løft både i oppmerksomhet og verdiutvikling. Vi vil bygge videre på den positive utviklingen på plussprodukter i 2012 og vil fortsette den tette oppfølgingen av anleggene og fortsette søket etter nye vekst- og markedsmuligheter. Vårt arbeid med integrasjon av varestrøm/opptak og logistikk har gitt positive resultater i Det er fortsatt mer å hente her og vi fortsetter arbeidet i årene framover. Overgangen til ferskhud-prosess blir også en utfordring i samspill i «Finanskrisene» har preget markedene våre i flere år. I 2011 trodde vi at verden hadde vendt tilbake til det mer normale, men på høsten 2011 kom nok en krise som påvirket våre markeder. Norilia lykkes først når vi klarer å få et samspill mellom produsenter, medarbeidere, virksomhetene og kundene. Kompetanse og utviklingsarbeid er viktige ingredienser i arbeidet. Dette oppsummeres i vår forretningside; Skape merverdier gjennom samspill og kompetanse! Vårt kvalitetsarbeid er også svært viktig for å skape merverdier. Vi har derfor lagt til grunn følgende kvalitetspolitikk; Riktig kvalitet, laveste kostnad, beste sikkerhet, høy arbeidsmoral! Våre ansatte har også i 2011 vist at de vil være med å skape resultater og å ta i et ekstra tak for å møte utfordringen både Norilia og Nortura har hatt. I 2012 blir overgangen til ferskhud-prosess og videre vekst våre store utfordringer. Nortura er utgangspunktet for vårt arbeid med plussprodukter. Vi har imidlertid gjennom vårt engasjement i Norskinn vist at det er mulig å finne positive løsninger også for hele kjøttbransjen. I 2011 dannet vi Scapo Hides som arbeider med huder og skinn i Norden og Polen. Dette er et viktig steg i å styrke og videreutvikle Norilia sin virksomhet. Morten Sollerud

5 Interaction and value creation 3 Norilia s business encompasses the processing of raw material from cattle, sheep, pigs and poultry, which has generated significant growth opportunities in recent years. However, the scope for growth in Norway is nearly exhausted so we are now looking abroad for new opportunities. Norilia s activities are based on by-products from the slaughter of all animal species. Our task is to create added value from these products. In order to remain competitive and enhance value creation in our business it is vital that we grow and develop our activities. The group is experiencing a positive development and in 2011 we saw a sharp rise in market attention and value creation. We aim to build on the positive development in our value-added products in 2012 and to continue our close supervision of processing facilities and our search for new growth and market opportunities. The work to integrate the flow of goods with the logistics operations yielded good results in This process is expected to generate further efficiencies and will continue in the years ahead. The transition to fresh hide processing will prove a challenge to interaction in "The financial crisis" has affected our markets for several years. In 2011, we believed world markets were returning to a degree of normality, but last autumn saw the emergence of another crisis that hit our markets. Norilia s success is dependent on achieving good interaction between producers, employees, operations and customers. Competence and development are vital factors in this work. These factors are summarised in our business idea: Adding value through interaction and competence! Our quality work is crucial in adding value to our products. We have therefore implemented the following quality policy: The right quality, the lowest cost, the highest safety, the best work ethic! In 2011 our employees once again showed their eagerness to generate good results and make an effort to meet the challenges faced by both Norilia and Nortura. The transition to fresh hide processing and creating further growth will be our main challenges in Nortura s operations are the basis for our work on valueadded products. However, through our investment in Norskinn we have shown that it is possible to find positive solutions for the entire meat industry. In 2011, we established Scapo Hides, which processes hides and skins in the Nordic Region and Poland. This development is an important step in strengthening and developing Norilia s business. foto: gr e the r ingda l Morten Sollerud

6 Styrets beretning 4 Norilia sin virksomhet omfatter hud, skinn, naturtarm, ull, råstoff til dyrefôr og eksportprodukter til mat. Vi har ansvaret for utviklingssiden på plussprodukter og vi samarbeider tett med konsernets øvrige selskaper på plussprodukter. Norilia har et tydelig mandat til å følge opp anleggene på verdiskapningen på plussprodukter. Dette har gitt en positiv utvikling i opptak og kvalitet og i 2011 har vi fått et kraftig løft på anleggene. Dette skyldes både oppfølging fra Norilia s side og mye større fokus fra ledelsen i Nortura. Markedene i 2011 har vært bra og stigende for alle produkter helt fram til høsten hvor nok en finanskrise satte sine spor. Markedene på flere produkter og særlig hud og skinn svekket seg markant mot slutten av året. For spesielt sau-/lammeprodukter, råstoff til dyrefôr og pelsdyrfôr har imidlertid prisene blitt holdt oppe av lite utbud av varer. Man ser også effektene av at mange i kjøtt- industrien jobber aktivt med å flytte produkter over i bedre betalende segmenter og en økende andel eksporteres til Østen. Dette bidrar godt til å holde markedene ytterligere oppe. Vi har i lengere tid arbeidet med å få til en overgang til en ferskhudprosess med salting på et sentralt lager. I begynnelsen av 2011 fikk vi endelig aksept for å starte gjennomføringen av ny hud prosess og etablering av nytt lager. Nortura kjøpte lokalene til tidligere Å&R Carton AS i Skjeberg og dannet Skjeberg lagereiendom. Denne ble besluttet bygget om og sent på høsten 2011 startet endelig ombyggings arbeidet. Norilia vil stå som leietager av bygget og tar invester ingen i driftsutstyret. Overgang Norilia s operations involve hides, skins, natural food casings, wool, raw material for animal feed and export products for food. The company is responsible for the development of value-added products and cooperates closely in this area with the other companies in the group. The Board of Directors Report Norilia has assumed responsibility for following up the production facilities with regard to value creation in valueadded products. This work has resulted in increased product uptake and improved quality. In 2011 the plants saw a significant boost as a result of close monitoring by Norilia and much greater focus by the management of Nortura. In 2011, all products experienced market growth until the autumn, when another financial crisis emerged. Markets for several products hides and skins in particular saw a market weakening towards the end of the year. However, prices for sheep/lamb products, raw material for animal feed and feed for fur animals were supported by limited supplies. Moves by many meat industry operators to transfer products into better paying segments and an increase in exports to the Far East have also contributed to supporting markets. For some time, we have been planning a transition to fresh hide processing with salting at a central warehouse. At the beginning of 2011, we were given the go-ahead to proceed with the new hide process and establish a new warehouse. Nortura acquired the premises of former Å&R Carton AS in Skjeberg and set up Skjeberg warehouse. A decision was made to convert the warehouse and this work began in late autumn Norilia will be the leaseholder of the premises and will invest in production equipment. The transition to fresh hide processing

7 til ferskhud-prosess for hele Nortura vil starte i april 2012 når det nye lageret er klart til å ta i mot ferske huder. For å møte stadig større krav til vekst og utvikling tok vi den muligheten vi fikk i etableringen av Scapo Hides. Starten ble mer krevende enn forventet med mye turbulens i hud markedet. Mot slutten av året har selskapet fått etablert seg og etablert stabile relasjoner med leverandører og kunder. Selskapet har gitt ny innsikt i markedene og tilført Norilia ny aktivitet. Samarbeidet mellom Norilia og KLF-slakteriene gjennom selskapet Norskinn, viser en fortsatt positiv utvikling, og sammen har Norskinn og Norilia styrket sin stilling i markedet. Norilia selger både til det norske og utenlandske marked, ca 65 % av omsetningen var eksport. Selskapet har hovedkontor i Oslo og virksomheter i Fredrikstad, Stavanger, Bergen og Gol. Fortsatt drift I årsregnskapet er forutsetningene for fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier annet. Arbeidsmiljø Norilia hadde 45 ansatte i gjennomsnitt for Sykefraværet i 2011 var på 8,6 %. Selskapet hadde ingen arbeidsulykker i Det arbeides kontinuerlig med vedlikehold og forbedringer i arbeidsmiljøet. Like muligheter Styret i Norilia består av 6 menn. Den administrative ledelsen består av 2 kvinner og 4 menn. Norilia har en personalpolitikk med mål om å tilrettelegge for like muligheter for alle våre ansatte uavhengig av kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Ved årsskiftet var det ansatt 10 kvinner og 34 menn i bedriften med ulik etnisk bakgrunn. Ytre miljø Norilia har som mål at virksomheten skal foregå med minst mulig bruk av ressurser og med minst mulig påvirkning av det ytre miljø. Det er i 2011 ikke registrert hendelser som har gitt varige konsekvenser på det ytre miljø. Kontorvirksomheten i Oslo har 5 foto: gr e the r ingda l for the entire Nortura group will start in April 2012, when the new warehouse is ready to receive fresh hides. In order to meet increasing de mands for growth and development we took the opportunity to establish Scapo Hides. The start-up for the subsidiary was more challenging than expected due to turbulence in the hides market, but towards the end of the year Scapo Hides was established with stable supplier and customer relationships. The company has provided Norilia with a greater understandin g of its markets and new activities. The cooperation between Norilia and the KLF abattoirs via Norskinn is showing a positive development and together Norskinn and Norilia have strengthened their market position. Norilia supplies markets both in Norway and abroad, with exports accounting for around 65% of turnover. The company s head office is located in Oslo with operations in Fredrikstad, Stavanger, Bergen and Gol. Going Concern The annual results have been prepared on a going-concern basis as the Board of Directors believes it is a reasonable assumption that the company s business is ongoing. Working Conditions Norilia had an average of 45 employees in The sickness absence rate for the year was 8.6%. There were no work-related accidents in The company is working continuously on maintenance of plant and improving working conditions. Equal Opportunities Norilia s board comprises 6 men. The executive management comprises 2 women and 4 men. Norilia s employment policy aims to provide equal oppor tunities for all employees regardless of gender, age or ethnicity. At the turn of the year the company employed 10 women and 34 men of different ethni c origin. External Environment Norilia aims to carry out its operations by using a minimum amount of

8 6 i lengre tid gjennomført kildesortering av avfall. Ullstasjonen har sortering og gjenvinning av papir. Tarmavdelingen i Fredrikstad deltar i en gjenbruks ordning for plastavfall. De har også sortering og gjenvinning av papir. Det er etablert retur og gjenbruksordning for avfallssalt fra prosessen ved hudlagrene i Fredrikstad og Bergen til underleverandører som kan håndtere dette. Finansiell risiko Selskapet er utsatt for valuta-, finansiell-, kreditt-, og markedsmessig risiko. Selskapet ligger i hovedsak flytende i valuta og foretar valutasikring når man binder lange innkjøp eller salg. Valuta sikres gjennom bank og morselskapet. På den finansielle siden styres risiko av morselskapet gjennom innlån fra dem og bank. På kreditt sikres utestående fordringer gjennom kredittforsikring eller andre instrumenter. I forhold til markedsog prisrisiko for selskapet finnes det ikke etablerte instrumenter for sikring og selskapet er derfor eksponert for markeds- og prisendringer. Redegjørelse for årsregnskapet Sum driftsinntekter for Norilia utgjorde mill kr. Selskape t har et ordinært resultat før skatt på mill kr og etter skatt på mill kr. Etter styrets vurdering gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om selskapets drift og stilling pr Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter. Redegjørelse om foretakets utvikling Huder og skinn Hudmarkedet startet oppgangen etter finanskrisen i siste halvdel av Denne oppgangen fortsatte gjennom 2010 og fram til sommeren Da begynte nervøsiteten for nye økonomiske problemer å ta overhånd, samtidi g som lærprisene kom så høyt foto: gr e the r ingda l natural resources and with a minimal impact on the environment. In 2011 we did not register any lasting impact on the environment from our operations. The Head Office in Oslo has long been sorting its waste. The wool division sorts and recycles paper. The casings plant in Fredrikstad is part of a plastics recycling project and also sorts and recycles paper. Salt waste from the hide warehouses in Fredrikstad and Bergen is returned and recycled by suppliers with the appropriate facilities. Financial Risk The company is exposed to risks a ssociated with currencies, finance, credit and market factors. The company uses mainly floating exchange rates and undertakes currency hedging when entering into long-term con- tracts. Currency hedging is managed by banks and the parent company. Financial risk is managed by the parent company through loans from the parent company or banks. Credit risk is managed through credit insurance on receivables and other instruments. There are no established instruments for safeguarding against market and price risks and the company therefore remains exposed to fluctuations in markets and prices. Comments on the Anual Accounts Norilia s operating income totalled NOK 404,466,454. It reported profits before tax and exceptional items of NOK 16,625,792 and net profits of NOK 11,593,729. The board believes the profit and loss account and balance sheet statement are an accurate and detailed representation of the company s operations and financial position on 31/12/2011. There have not been any events since the end of the financial year that significantly affect the state of the company and that are not included in the annual results and notes to the accounts. Statement regarding the Company s Development HIDES AND SKINS The recovery in the hides market following the financial crisis started in the latter half of This recovery continued through 2010 and into the summer of At this point, concern began to grow about new economic problems and at the same time leather prices rose to levels that led designers to look for alternative materials, which resulted in a drop in orders for tanneries. This led to a sharp fall in hide

9 at designere så seg om etter alternative materialer og ordreinngangen til garveriene avtok. Det ble derfor et forholdsvi s kraftig fall i hudprisene utover høsten, før vi fikk en utflating helt på slutten av året. Utsiktene videre er preget av usikker het og vil i stor grad være avhengig av hvordan verdensøkonomien utvikler seg. Det er spesielt møbelbransjen som sliter for tiden, men også for sko er forbruket av lær redusert. Etterspørselen til bil og veskemarkedet et fortsatt tilfredsstillende. Som forventet steg prisene på sauog lammeskinn utover i 2011, og dette til tross for at de startet året på et høyt nivå. På høsten nådde lammeskinn priser som vi ikke har sett før og vi fikk en svært god sesong, men mot slutten av året så vi også her en viss nedgang. Det som har gitt den høye prisen og som fortsatt vil kunne gi bra priser, er først og fremst lavt antall sau og lam som slaktes i viktige leverandørland over hele verden. Vi har også i 2011 opprettholdt vårt ry som en leverandør av topp kvalitet huder. Vår undersøkelse med hensyn til utbredelse av skader forårsaket av lus, viste en bedring av kvaliteten, men utover høsten har vi fått flere klager som kan tyde på at dette har økt igjen. Det er derfor all grunn til å ha fokus på lusebekjempelse. Forøvrig forventer vi at det nye hudanlegget som settes i drift i 2012 og som får primært ferske huder inn i stedet for saltede, vil gi et løft på kvaliteten. Ikke bare kvalitetsmessig, men også med tanke på kostnader og arbeidsoperasjoner, ser vi fram til å komme i drift på nytt anlegg i Skjeberg. På skinn har vi i sesongen 2011 slitt mere med mye klippeskader enn tidligere. Dette kan virke ødeleggende på framtidig prisnivå og vil således kreve mye fokus framover. Samarbeidet med Norskinn på huder og skinn fra private slakterier fungerer fortsatt utmerket og de private leveransene utgjorde i ,7 % av hudene og 17,1 % av skinnene som vi sorterte. Kvalitetsmessig ligger Norskinn helt på høyde med Nortura sine huder og skinn. 7 foto: sune erik sen prices in the autumn, with a flattening of prices at the end of the year. Market prospects are currently uncertain and to a large degree dependent on the development of the world economy. In particular, the furniture industry is struggling, while demand for leather from the footwear industry has also fallen. Demand from car and bag manufacturers remains satisfactory. As expected, the prices of sheep and lamb skins increased in 2011 despite starting the year at a high level. In the autumn, lamb skin prices reached levels not seen before and we enjoyed a very good season, though towards the end of year even this sector saw a slight downturn. The high price is the result of low slaughter volumes for sheep and lambs in major supplier countries all over the world, a factor that may keep prices high in the future. During 2011 we maintained our reputation as a supplier of top qualit y hides. Our investigation into the extent of damage caused by lice showed an improvement in quality, but in the autumn we received several complaints which may indicate an increase in damages. It is therefore necessary to focus on the eradication of lice. The new hide processing plant, which comes on stream in 2012 and which primarily will process fresh rather than salted hides, is expected to lead to improved quality. In addition to the improvement in quality, we look forward to the cost and operational benefits from the new facility in Skjeberg. Our skin operations suffered from an increase in cutting damage in the 2011 season. This could have a negative impact on future price levels and will need close attention in the period ahead. The cooperation with Norskinn in hides and skins from private abattoirs remains excellent and in 2011 private deliveries accounted for 18.7 % of the hides and 17.1% of the skins Norilia sorted. The quality of Norskinn s hides and skins fully matches that of Nortura. Norwegian Natural Casing Exports The price rise of the last few years continued in 2011 to reach record levels and the price paid to suppliers almost doubled compared with the previous year. Just like the market for skins, the most important driver behind the price rise for sheep casings is limited

10 8 Norsk tarm eksport Prisoppgangen fra de senere år fortsatte også i 2011 til et rekordhøyt nivå og avregningsprisen ble nesten for doblet sammenlignet med året før. Som for skinn er det det reduserte utbudet på verdensmarkedet som er den viktigste driveren for prisoppgangen. Ved inngangen til 2012 er det ingenting som tyder på at oppgangen skal snu. Den gode prisen bidro så absolutt til at vi i 2011 fikk et kraftig hopp i tilførselen. 89% av fåretarmen i Nortura ble tatt opp i 2011, opp 14% fra året før. Høstsesongen var nok oppgangen enda mere markant sett ble solgt «grønne» og fryst, en oppgang på 72%. Kvaliteten har vært god med positive tilbakemeldinger fra de viktigste kundene - både på den fryste tarmen og på den ferdig rensede tarmen fra Nortura Forus. Tarm norsk marked Tarmavdelingen gjør alle innkjøp, kontroll, salg, logistikk og service av naturtarm til Nortura-anleggene med pølseproduksjon. Det har vært noen utfordringer knyttet til innkjøp og logistikk på fåretarm, særlig på slutten av året. Det er for tiden stor etterspørsel etter fåretarm av god kvalitet. Vi foretar innkjøpene så langt bak i verdikjeden som det er praktisk mulig. Dette for å sikre kvalitet, kvantitet, originalitet og tube-prosess på natur- tarm som Nortura forlanger. Vi har hatt et godt samarbeid med anleggene og jobbet tett sammen i faggruppe og pølseforum. Det er store uroligheter i markedene på fåretarm. Prisene har steget kraftig i flere år, og vil trolig fortsette å stige i Prisene på svinetarm har falt noe i 2011, og vil trolig falle ytterligere i Kroktarm økte litt i pris i begynnelsen av 2011, men er nå stabil i pris. Ullavdelingen Omstruktureringen av ullstasjonene som har pågått i en treårsperiode er nå ferdig gjennomført ihht planlagte tiltak. Syv stasjoner (inkl. sesonganlegget på Rudshøgda) tilhører nå Nortura. Norilia har det overordnede Fåretarm fylt med vann foto: gerd snoen supply in the global market. At the start of 2012 there are no signs that this upturn is about to end. The high price in 2011 led to a substantial jump in the supply of sheep casings. The uptake of sheep casings from Nortura amounted to 89% in 2011, a rise of 14% on the previous year. In the autumn season the rise was even more marked with 108,000 sets of sheep casings sold «green» (untreated) and frozen, an increase of 72%. Quality remained good with positive feedback from the biggest customers both with regard to frozen sheep casings and cleaned sheep casings from Nortura Forus. Casings, Norwegian Market The casings division is responsible for all purchases, control, sales, logis- tics and service of natural casings to Nortura s sausage production plants. Purchasing and logistics relating to sheep casings proved challenging, particularly towards the end of the year. There is at the present time strong demand for good quality sheep casings. We purchase our raw material at an early stage of the value chain in order to ensure the quality, quantity, originality and tube processing of natural casings that Nortura requires. We have a good cooperation with the production plants and work closely together in project groups and the sausage forum. There is great turbulence in the market for sheep casings. Prices have been rising sharply for several years and will probably continue to increase in The price of hog casings dropped somewhat in 2011 and is set to fall further in Beef casing prices rose slightly in 2011 and have now stabilised. Wool Division The restructuring of the wool division, a process that lasted three years, has now been completed with the implementation of all planned measures. Seven facilities (including the seasonal plant at Rudshøgda) are now owned by Nortura. Norilia has overall responsibility for the wool sector within Nortura, and is also responsible for all wool sales. Effici ency improvements a continuous process will be carried on in The trend of falling sales to Norwegian customers has slowed and both volumes and sales value have increased compared with 2010 from

11 faglige ansvar for alle ullstasjonene, samt ansvar for salg av all ull. Effektiviseringsarbeidet, som er en kontinuerlig prosess, vil fortsette i Trenden med redusert salg til norske kunder er bremset og både volum og verdi har økt i forhold til 2010 fra 400 til ca 700 tonn => 300 tonn = 75%. Prisene i verdensmarkedet fortsatte å stige ytterligere i Dette til tross for spådommer om en kraftig nedgang grunnet et kunstig høyt nivå og en allmen uro i finansverdenen. Grunnen til de høye prisene kan nok primært forklares i at tilgangen på ull er redusert og at etterspørselen samtidig er blitt opprettholdt. Prisene og salgsvolumet ble redusert i det internasjonale markedet inn mot Markedsarbeidet i Norge har forsterket vår konkurranseevne i tilførselsmarkedet. Arbeidet med å styrke ullens posisjon innen norsk industri og blant forbrukere er intensivert. Blant annet med å innføre «ULLDAGEN» og aktivt bygge nettverk innen norsk mote, design og interiørindustri. Dette markedsarbeidet vil bli enda mer vektlagt i årene som kommer. Nutri Nutri har i 2011 økt volumet og omsetningen betydelig og oppnådd et godt resultat har vært et meget positivt år for de ikke-spiselige pluss produktene. Det har vært stor etterspørsel og prisene har økt til tross for at store deler av Europa er rammet av finans-krise. Det er først og fremst Asia som driver markedet humanprodukter. Den stadig voksende middelklassen i Kina er viktigste årsak til rekordhøye priser på pelsdyrskinn. Høye skinnpriser, i kombinasjon med reduserte tilførsler av fiskeråstoff til produksjon av pelsdyrfôr, har ført til økt etterspørsel etter råstoff og økte priser. Generelt har opptaket på anleggene vært bra. På rødt-kjøtt siden har vi opplevd et løft i løpet av året. Vi ser også kvalitetsforbedringer og et økt fokus for å utvikle området. På fjørfesiden har opptak til pelsdyrfôr vært bra, men vi sliter med opptak til pet food og human-markedet. I påvente av en beslutning i fjørfestruktur-saken 9 foto: gr e the r ingda l 400 tonnes to around 700 tonnes => 300 tonnes = 75%. Global prices continued to rise in 2011, despite forecasts for a sharp downturn due to artificially high price levels and the general turbulence in financial markets. The reason for the high wool prices is primarily declining supply while demand has remained constant. Prices and sales volumes in the international market fell in early Marketing in Norway has improved our competitiveness in the supply market. Efforts to improve the position of wool in Norwegian industry and among consumers have been intensified, for example by establishing a WOOL DAY and by actively developin g networks within the Norwegian fashion, design and interiors industries. In the years ahead, the emphasis on marketing will strengthen further. Nutri Nutri reported a substantial rise in volumes and turnover in 2011 and achieved a good result was a very positive year for non-edible value-added products. Demand was high and prices increased even though large parts of Europe were hit by the financial crisis. Asia is the main driver of the market for human products. The growth of the Chinese middle class is a major reason behind the record price of animal furs. High skin prices, combined with a reduced supply of fish raw material for animal feed production, have led to increased demand for raw material and to higher prices. The product uptake from the company s plants has been satisfac- tory in general. The red meat section saw a boost during the year. There has also been an improvement in quality and more focused efforts to develop this product area. The poultry operation has seen a good product uptake of feed for fur animals but has struggled in the pet food and human markets. Investment in and development of value-added products stagnated somewhat while the structure of the poultry business was being considered. Now that a decision has been made we expect to speed up the work to exploit the potential of the poultry operation more effectively. Quality was one of the main focal points of We have upgraded all product specifications and control systems and have arranged produc t forums for value-added product employees at the red meats plants.

12 10 har investeringer og videre utvikling på plussproduktområdet stått noe på vent. Nå når beslutning er tatt forventer vi å få mer fart i arbeidet med å utnytte potensialet på fjørfesiden enda bedre. Kvalitet har vært et av fokusområdene i Vi har oppgradert alle produktspesifikasjoner, oppgradert styringssystemet og arrangert fagsamling for plussproduktansatte på rødtkjøtt-anleggene. Ved årsskiftet overtok vi også varestrøms-planleggingen til Norsk Hundefôr med tilhørende transport og lagerhold. Dette har gitt oss et godt grunnlag for en mer effektiv varestrømstyring. For å dekke behovet av råstoff til Norsk Hundefôr har vi også måttet starte import av råstoff til pet foodprodukter. Vi har i 2011 jobbet med å øke verdiskapningen på området gjennom å flytte produkter til bedre betalende markeder. I 2012 vil vi bruke mer ressurser på å «lete opp» markedsmulighetene for økt verdiskapning. Eide selskaper Scapo Hides Selskapet har sin aktivitet i kjøp og salg av polske og nordiske huder. Selskapet har forretningsadresse i Malmø og det er 1 ansatt i selskapet. Selskapet har en samarbeidspartner i Polen som står for innkjøp, logistikk og lager i Polen. Selskapet har kommet godt i gang i sitt første driftsår og er godt posisjonert for videre vekst i Norilia har en eierandel på 100 %. WPS Selskapet er ikke aktivt i dag. Selskapet har patenter på enzymatiske prosesser for utnyttelse av fett og proteinråstoff. Norilia har en eierandel på 100%. TILKNYTTET selsk ap Norskinn har egen rapportering og det vil her kun bli gitt en kort oversikt over virksomheten og utviklingen i selskape t. Renskjæring og trimming av vommuskel fra storfe foto: audun fl åt ten At the turn of the year we assumed responsibility for goods flow logistics at Norsk Hundefôr, including transport and warehousing. This has provided us with the means for controlling goods flow more efficiently. In order to meet Norsk Hundefôr s need for raw material we have started importing raw material for pet food products. In 2011 we worked to increase value creation by moving products to better paying markets. In 2012 we aim to spend more resources on finding market opportunities in order to increase value creation. Subsidiaries SCAPO HIDES The company s business is the purchase and sale of Polish and Nordic hides. The company s business address is in Malmø, Sweden and it has 1 employee. It has a cooperation partner in Poland which is responsible for purchasing, logistics and warehousing in Poland. The company has had a good start to its first year of operation and is well positioned for further growth in Scapo Hides is wholly-owned by Norilia. WPS The company has no activities at present. It holds patents relating to enzymatic processes for the utilisation of fat and protein material. Norilia s ownership share is 100%. ASSOCIATED COMPANY As Norskinn publishes its own accounts we will only provide a summary of its operations and development. NORSKINN Norskinn purchases hides, skins and wool from the meat industry and sells these products via Norilia. It is 35.71% owned by Norilia, while the remaining 64.29% is owned by 5 companies in the meat industry. The company is based in Horten. The Board of Directors proposes that the profit for the year shall be distributed as follows: Allocated group contribution, tax effect taken into account Transferred from other shareholder s equity Sum disposals

13 Norskinn Selskapet kjøper huder, skinn og ull fra øvrig kjøttbransje og selger dem gjennom Norilia. Selskapet eies 35,71 % av Norilia og 64,29 % av 5 bedrifter fra den øvrige kjøttbransje. Selskapet har forretningsadresse i Horten. Styret foreslår følgende disponering av overskudd: Avgitt konsernbidrag, hensyntatt skatteeffekt Overført fra annen egenkapital Sum disponering foto: gr e the r ingda l Oslo 07. februar 2012 Knud Daugaard Styreleder Ove Drange Knut AuRSAND Ivar KvinlauG FRODE tjelle ODDVAR ellseth Tufan yurt Morten Sollerud Adm.dir

14 12 Årsregnskap / Annual Accounts 2011 foto: r eida r stillesby

15 Resultatregnskap / Profit & Loss Accounts Note Driftsinntekter og -kostnader / Operating income and costs Driftsinntekter / Operating income Salgsinntekt / Revenue Annen driftsinntekt / Other operating income Sum driftsinntekter / Total operating income Driftskostnader / Operating expenses Varekostnad / Cost of stocks Personalkostnad / Personnel costs Inntektsføring av gammel AFP-ordning / Recongnition of old pension scheme 4, Avskrivning på varige driftsmidler / Depreciation of tangible fixed assets Annen driftskostnad / Other operating expenses Sum driftskostnader / Total operating expenses Driftsresultat / Operating result Finansinntekter og -kostnader / Financial income and -expenses Finansinntekter / Financial revenues Overskudd fra investering i tilknyttede selskap / Income from investments in associated companies Annen renteinntekt / Other interest received Annen finansinntekt / Other financial income Sum finansinntekter / Total financial income Finanskostnader / Financial costs Underskudd fra investering i tilknyttede selskaper / Deficit from investments in associated companies Rentekostnad til foretak i samme konsern / Interest expenses to group companies Annen rentekostnad / Other interest expenses Annen finanskostnad / Other financial expenses Sum finanskostnader / Total financial expenses Netto finansposter / Net financial items Ordinært resultat før skattekostnad / Ordinary result before tax Skattekostnad på ordinært resultat / Tax on ordinary result Årsresultat / Net profit or loss for the year Styret foreslår følgende disponering av overskudd/ The Board of Directors proposes that the profit for the year shall be distributed as follows: Avgitt konsernbidrag, hensyntatt skatteeffekt / Allocated group contribution, tax effect taken into account Overført fra annen egenkapital / Transferred from other shareholder s equity Sum disponering / Total disposals

16 Balanse / Balance Sheet Note EIENDELER / ASSETS Anleggsmidler / Fixed assets Immatrielle eiendeler / Intangible fixed assets Utsatt skattefordel / Deferred tax asset Sum immatrielle eiendeler / Total Intangible assets Varige driftsmidler / Tangible fixed assets Tomter, bygninger og annen fast eiendom / Land, buildings and other fixed property Maskiner og anlegg / Machinery and plant Driftsløsøre, biler og andre driftsmidler / Fixtures, cars and other fixed assets Sum varige driftsmidler / Total tangible fixed assets Finansielle anleggsmidler / Financial fixed assets Investeringer i datterselskaper / Investments in subsidiaries Lån til foretak i samme konsern / Loans to group companies Investeringer i tilknyttet selskap / Investments in associated companies 7, Andre aksjer/andeler / Other investments Pensjonsmidler / Pension assets Andre langsiktige fordringer / Other long-term receivables Sum finansielle anleggsmidler / Total financial fixed assets Sum anleggsmidler / Total fixed assets Omløpsmidler / Current assets Varebeholdning / Inventories Varebeholdning / Inventories Sum varebeholdning / Total Inventories Kortsiktige fordringer / Short-term receivables Kundefordringer / Trade receivables Andre kortsiktige fordringer / Other short-term receivables Sum andre kortsiktige fordringer / Total other short-term receivables Kontanter og bankinnskudd / Cash and cash equivalents Kontanter, bankinnskudd / Cash, cash equivalents Sum kontanter og bankinnskudd / Total cash and cash equivalents Sum omløpsmidler / Total current assets SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS

17 Note EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital / Equity Innskutt egenkapital / Shareholder's equity Aksjekapital / Equity Overkursfond / Share premium reserve Annen innskutt egenkapital / Other paid equity Sum innskutt egenkapital / Total contributed equity Opptjent egenkapital / Retained earnings Annen egenkapital / Other equity Sum opptjent egenkapital / Total retained earnings Sum egenkapital / Total equity Langsiktig gjeld / Non-current liabilities Avsetning for forpliktelser / Provisions Pensjonsforpliktelser / Pension liabilities Utsatt skatt / Deferred tax liability Sum avsetning for forpliktelser / Total provisions Annen langsiktig gjeld / Other non-current liabilities Lån fra foretak i samme konsern / Loans from companies in the same group Sum annen langsiktig gjeld / Total non-current liabilities Sum langsiktig gjeld / Total non-current liabilities Kortsiktig gjeld / Current liabilities Gjeld til kredittinstitusjoner / Liabilities to financial institutions 0 0 Leverandørgjeld / Trade payables Betalbar skatt / Tax payable Skyldig offentlige avgifter / Public duties payable Lån fra foretak i samme konsern / Loans from group companies Annen kortsiktig gjeld / Other current liabilities Sum kortsiktig gjeld / Total current liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Oslo 07. februar 2012 Knud Daugaard Styreleder Ove Drange Knut AuRSAND Ivar KvinlauG FRODE tjelle ODDVAR ellseth Tufan yurt Morten Sollerud Adm.dir

18 Kontantstrøm / Cash Flow Statement Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter / Cash flows from operating activities Resultat før skattekostnad / Profit / (loss) before tax Periodens betalte skatter / Taxes paid Ordinære avskrivninger varige driftsmidler / Depreciation and amortisation Nedskrivning anleggsmidler / Impairment of fixed assets / Endring i varelager / Changes in inventories / Endring i kundefordringer / Changes in trade receivables / Endring i leverandørgjeld / Changes in trade payables / Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter / Items classified as investing or financing activities / Endring i andre tidsavgrensningsposter / Changes in other current balance sheet items = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / Net cash flow from operating activities Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter / Cash flows from investing activities + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler / Proceeds from sale of tangible fixed assets Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler / Purchase of tangible fixed assets / Endring i langsiktige fordringer / Changes in long-term receivables Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak / Purchase of investments in shares and joint ventures = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter / Net cash flow from investing activities Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter / Cash flows from financing activities + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld / Proceeds from issuance of long term debt Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld / Netto endring i kassekreditt / Net change in bank overdraft / Inn-/utbetalinger av konsernbidrag / Group contributions received/paid = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter / Net cash flow from financing activities = Netto endring i kontanter og bankinnskudd / Net changes in cash and bank deposits Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse / Cash and bank deposits at commencement of period = Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt / Cash and bank deposits at close of period

19 Noter Note 1 n Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper vurdering og klassifisering andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov, og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Tilsvarende prinsipp legges normalt til grunn for gjeldsposter. Norilia ble 18. august 2010 omdannet fra selskap med begrenset ansvar (BA) til aksjeselskap (AS). Norilia har fått nytt organisasjonsnummer i forbindelse med omdannelsen. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Klassifiserings- og vurderingsprinsipper Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidig inntekter som goodwill aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Kostnader forbundet med normal vedlikehold og reparasjon blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker levetid vesentlig, aktiveres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner Avskrivninger Avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Behandling tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Selskapets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i selskapet. I resultatregnskapet er andel av resultatet i selskapet vist på linjen Resultat fra investering i tilknyttet selskap. I balansen vises eierandeler i selskapet som finansielt anleggsmiddel. Finansplasseringer Invsteringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn - først ut»-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av eventuelle nedskrivninger i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønnskostnader Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skattepliktig inntekt for samvirkeforetak blir fastsatt etter samme regler som for aksjeselskap. I tillegg til inntektsskatt betaler samvirkeforetak formuesskatt. Reglene for fritak for formuesskatt for aksjeselskaper vil gjelde for Norilia fra om med Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for endringer i forhold til tidligere års beregninger. Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden. 17

20 18 Note 2 n Salgsinntekter Pr. virksomhetsområde Ekstern industri Eksport Salg innen konsernet Sum salgsinntekter varer Geografisk fordeling Norge Sverige Andre land Sum salgsinntekter varer Sum andre driftsinntekter Note 3 n Varebeholdnig Råvarer Panteemballasje Sum varebeholdning Note 4 n Lønn og diverse godtgjørelser Personalkostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum personalkostnader Inntektsføring av gammel AFP-ordning Gjennomsnittlig antall årsverk Avtaleforhold vedrørende administrerende direktør Dersom administrerende direktør ønsker å fratre stillingen, gjelder en oppsigelsestid på 6 måneder regnet fra utløpet av kalendermåneden da oppsigelsen foreligger. Dersom bedriften velger å bringe ansettelsesforholdet til opphør, og partene ikke er blitt enige om en annen ordning, plikter bedriften å utbetale en godtgjørelse begrenset til lønn i inntil ett år fra fra tredelse, men likevel ikke lenger enn inntil direktøren trer inn i annet lønnet arbeid. Administrerende direktør har ordinær tjenestepensjon etter reglene for obligatorisk tjenestepensjon. Det er gitt et lån til administrerende direktør i Norilia's datterselskap Scapo Hides AB på kr ,. Note 5 n Pensjoner og pensjonsforpliktelser Kollektive pensjoner Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til «NRS» for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 29 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom Nortura Konsernpensjonskasse. Forpliktelser knyttet til AFP ordningen inngår i de totale pensjonsforpliktelsene. Opphør av gammel AFP-ordning er regnskapsmessig behandlet som en planendring. Dette har gitt en inntekstføring i 2010 på kr og er presentert på egen linje resultatoppsettet. Omfatter ordningene følgende ansatte: Ansatte Pensjonister Medlem i pensjonskassen, ytelsesordning 25 4 Innskuddsbasert pensjon 25 Individuelle ordninger AFP 50 4 Diverse godtgjørelser Honorar og lønn til styret og daglig leder Honorarer og fraværsgodtgjørelse til styret, råd og utvalg Lønn til daglig leder Pensjonsutgifter til daglig leder Annen godtgjørelse til daglig leder Sum honorarer og lønn til daglig leder Honorar til revisor Lovpålagt revisjon Andre tjenester utenfor revisjon Sum Honorar til revisjon er eksklusive mva Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader 0 0 Avskrivning av aktuarmessige gevinster/tap Arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad (ytelsesordning) Kostnadsført premie innskuddsordninger Andre pensjonskostnader, herunder AFP premie Total pensjonskostnad Inntektsføring knyttet til gammel AFP-ordning

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer