PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2"

Transkript

1 PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN februar 2015

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Bakgrunn Hensikten med planarbeidet Planprogram DAGENS SITUASJON Beliggenhet Beskrivelse av planområdet Beskrivelse av omgivelsene RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET Nasjonale føringer Regionale føringer Kommunale føringer TILTAKET Generelt Mål for tiltaket Viktige rammebetingelser og hensyn for tiltaket Alternativer PLAN OG UTREDNINGSTEMA Generelt Avgrensning av omfang for utredningen Antatte problemstillinger i planarbeidet Metode for konsekvensutredningen Tema som skal konsekvensutredes Risiko og sårbarhet Miljøoppfølgingsprogram Avbøtende tiltak ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS Organisering og styring Medvirkning, informasjon og planprosess Innspill FRAMDRIFTSPLAN REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

3 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Østvold ligger ved Bybrua, ca. 6,5 km fra Gjøvik sentrum langs Odnesvegen. Første del av Østvold boligfelt (Østvoldvegen og Østvoldsvingen) ble vedtatt i 2005 og er fortsatt under utbygging. I denne planen er vegen anlagt slik at den kan forlenges til et nytt boligområde i nord. Østvold trinn II blir en naturlig forlengelse av boligområdet Østvold. Terrenget stiger lett mot nord og er derfor egnet for en tilsvarende type bebyggelse med tomannsboliger, rekkehus og eneboliger. Området ligger som LNF-område i kommuneplanens arealdel. På vegne av grunneierne Randi og Ove Lindalen sendte Nordbohus i januar 2013 innspill om utvidelse av boligområdet mot nord med ca. 28 daa. Innspillet kom imidlertid inn for sent for å bli vurdert i kommuneplanens arealdel Forslaget ble drøftet med Gjøvik kommune i oppstartsmøte og kommunen har vurdert at området egner seg godt for utbygging av boligbebyggelse som en forlengelse av Østvold boligfelt. Selv om det er ubebygde tomter i nabofeltet Viflat, er det særlig lagt vekt på at området er attraktivt i forhold til utsikt og solforhold. I og med at planforslaget innebærer større omdisponering av et LNFområdet medfører dette krav om konsekvensutredning etter 3 og 4 i forskrift om konsekvensutredning. Areal+ er engasjert av Nordbohus Gjøvik AS for å utarbeide planforslag med konsekvensutredning. 1.2 Hensikten med planarbeidet Planarbeidet er igangsatt for å utarbeide en detaljreguleringsplan for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Planlagte hustyper er eneboliger og tomannsboliger, muligens også rekkehus og firemannsboliger. Planen vil tilrettelegge for boligutbygging i tilknytning til eksisterende boliger og infrastruktur. Målet for planarbeidet er at det blir tilrettelagt for et godt bomiljø med trygg skoleveg, nærhet til natur og kollektivtransport langs Odnesvegen. 1.3 Planprogram I henhold til plan- og bygningslovens 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere. Planarbeidet innledes med utarbeidelsen av et planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i betraktning under forberedelsen av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan planprosessen skal gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen. Konsekvensene måles i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon. Planprogrammet skal: - klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet - beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet - vise behov for nødvendige utredninger - vise opplegg for informasjon og medvirkning - vise organisering og framdriftsplan REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

4 Berørte parter inviteres med dette til å komme med innspill og kommentarer til planprogrammet. I henhold til forskriften om konsekvensutredninger av legges forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Endelig planprogram fastsettes av utvalget for areal, miljø og teknisk drift (AMT) på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette. Det skal redegjøres for innkomne merknader og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i planprogrammet. Ved fastsettingen kan AMT gi nærmere retningslinjer for planarbeidet herunder krav om vurdering av relevante og realistiske alternativer som skal inngå i planarbeidet. Selve planforslaget skal utarbeides på grunnlag fastsatt planprogram. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

5 2. DAGENS SITUASJON 2.1 Beliggenhet Figur 1: Oversiktskart (Gjøvik kommune) Østvold ligger i direkte tilknytning til fylkesveg 151 Odnesvegen, 3,5 km fra Hunndalen og 6 km fra Gjøvik sentrum. Nærmeste dagligvarebutikk ligger på Bybrua, ca 1,8 km fra planområdet. 2.2 Beskrivelse av planområdet Planområdets avgrensning følger eiendomsgrenser og grense mot nabobebyggelse. Mot vest er avgrensningen satt ut fra en vurdering av behov, marked og egnethet. Arealet er ca 28,2 daa. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

6 Figur 2: Eksisterende terreng med 1 meters koter. Hvit vei i nordre del er registrert som traktorvei. (kart: Gjøvik kommune) Terrengforhold Terrenget i planområdet er sørvendt og det er utsikt i retning Hunndalen. Terrenget faller fra nordvest mot sørøst og høydeforskjellen gjennom planområdet er ca. 20 m. Bekken gjennom området har som regel svært liten vannføring, men fører en del smeltevann på våren. Figur 3: Midtre del av planområdet er relativt flatt. Noe mer kupert i nordvest. Sett mot vest. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

7 Figur 4: Tilgrensende bebyggelse og terrengtilpasning. Nybygde tomannsboliger i Østvoldvegen. Foto fra plangrense mot sør. Mot boligene i Østvoldvegen er det en skråning og i nedkant av denne renner overvann fra planområdet og videre ned til Østvoldvegen. Lenger nord i planområdet er det etablert en avskjæringsgrøft for å hindre ytterligere innsig av overvann til planområdet. Figur 5: Venstre: Avskjæringsgrøft under gjerde i eiendomsgrensa. Høyre: Grøft videre mot sørøst. For å forhindre uønsket avrenning mot boligene i Østvoldvegen er det etablert avskjæringsgrøft som vist i illustrasjonsplanen under (alternativ plan). Vannet ledes inn på grøft langs Østvoldvegen og ut på terreng mot øst. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

8 Figur 6: Plassering av avskjæringsgrøft markert blått Naturressurser og verdier Området har hovedsakelig bestått av granskog med høy bonitet som nå er hugget. Bunnsjiktet består av lyng, lav og mose. Artsdatabanken 1 er sjekket i forhold til biologisk mangfold, og det er ikke registrert truede eller sårbare arter eller risiko-arter i eller inntil planområdet. Planområdet er ikke benyttet til friluftsliv, men kan fungere som et naturlig lekeområde for tilgrensende boligområder. Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i planområdet. Grunnforhold Grunnen består av tykk morene og det er god byggegrunn i området. 1 (oppsøkt , ) REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

9 Figur 7: Løsmassekart (NGU.no) Spesielle miljøforhold, støy og luftforurensning Det er ingen kjente problemer knyttet til luftforurensning, støv, eller lukt i området. Støy fra Odnesvegen og fra industriområdet er hørbart, men ikke til sjenanse. Planområdet ligger fra 150 til 350 m fra Odnesvegen. Det er nylig oppført boliger i Østvoldvegen. I reguleringsplan for Østvold er det krav om beregning av støynivået kun for eiendommen som ligger nærmest Odnesvegen (Østvoldvegen 2) før det kan gis byggetillatelse. Risiko og sårbarhet Risiko for naturverdier utredes i konsekvensutredningen. Det vil bli utarbeidet en ROSanalyse iht. plan- og bygningslovens 4-3. Det vises til gjennomgang i kap REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

10 2.3 Beskrivelse av omgivelsene Landskap, bebyggelse Landskapet mellom Hunndalen og Bybrua er svakt dalformet og preget av jordbruk, hvor de lavereliggende områdene består av dyrket mark, spredte boligfelt og industrifelt. Store deler av åssidene og åsryggene er skogkledte. Figur 8: Landskapsrommet: Foto fra øverst i planområdet. Østvold trinn 1 i forgrunnen. Sett mot sørøst. Figur 9: Kartet viser området i sammenheng med eksisterende bebyggelse ved Bybrua, og omkringliggende arealbruk (kart: Gjøvik kommune) REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

11 Trafikkforhold, atkomst Østvoldvegen tar av fra fv. 151 Odnesvegen. Vegen er regulert med generell reguleringsbredde 8,0 m og er opparbeidet i 5,0 m kjørebredde. Teknisk infrastruktur Tilgrensende felt er tilknyttet offentlig vann- og avløpssystem. Nærmiljø, sosial infrastruktur Planområdet ligger ca. 200 m fra Bybrua barnehage (0-6 år). Nærmeste barneskole er Grande skole, ca. 2 km unna. I nordre del av planområdet er det turstiforbindelser mot Grande og nabofelt i vest. Figur 10: Turstien/traktorveien langs planområdets nordre avgrensning. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

12 3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 3.1 Nasjonale føringer Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan følgende nevnes: Stortingsmeldinger: - St.meld. nr 26 ( ), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. - St.meld. nr 16 ( ), Leve med kulturminner. - St.meld. nr 40 ( ), Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer. - St.meld. nr 42 ( ), Biologisk mangfold. - St.meld. nr 39 ( ), Ein veg til høgare livskvalitet. - St.meld. nr 58 ( ), Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. - St.meld. nr 29 ( ), Regional planlegging og arealpolitikk Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv: - Rikspolitisk retningslinje T-1442 Miljøverndepartementet, Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen. - Rikspolitisk retningslinje Kommunal- og moderniseringsdepartementet,, Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt ved kgl.res. av Rundskriv, T-2/08- Miljøverndepartementet, Om barn og planlegging. - Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet Retningslinje 2/2011 NVE, Flaum- og skredfare i arealplanar, revidert Regionale føringer - Fylkesplan for Oppland , Mulighetenes Oppland. - Strategisk plan for Gjøvikregionen Jordvernstrategi for Oppland 3.3 Kommunale føringer Kommuneplanens arealdel (vedtatt ) Området ligger i LNFR-område for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag. Her er det kun tillatt å oppføre bygninger/anlegg eller andre tiltak som er nødvendige for drift av næringsmessig skogbruk eller jordbruk, i tillegg til tilrettelegging for friluftsliv. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

13 Figur 11: Kommuneplanens arealdel Øvrige kommunale planer og føringer Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og frilufsliv , vedtatt Energi- og klimaplan for Gjøvik kommune, vedtatt Eksisterende planer i området (reguleringsplaner) Planområdet berører Reguleringsplan for Østvold B39 ved at det foreslås omregulering av del av lekeplass til atkomstveg. Planområdet grenser til Reguleringsplan for Viflatområdet. Begge planområdene inneholder hovedsakelig småhusbebyggelse. Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdato Reguleringsplan for Østvold B39, Vardal Grande i Gjøvik kommune Reguleringsplan for Viflatområdet REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

14 Figur 12: Gjeldende regulering (Gjøvik kommune) REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

15 4. TILTAKET 4.1 Generelt Type bebyggelse, antall enheter/størrelse/høyder Foreløpig er det skissert et prinsippforslag til tomannsboliger i nedre del og eneboliger i øvre del. Regulerings foreslås frittliggende småhusbebyggelsen i 1 2 etasjer og maks. %-BYA 35 %. Ved eneboliger i kjede eller firemannsboliger vil det bli vurdert høyere utnyttelse. Skissen viser 24 boligenheter. Figur 13: Foreløpig prinsipp-/illustrasjonsplan og beregnet veilinje med terrengutslag. Byggeskikk og terreng/tomteforhold: Den største høydeforskjellen i planområdet tas opp gjennom svingen i nedre del. Det kan her bli naturlig med støttemurer mot veg. De fleste tomannsboligene er plassert på relativt flate partier. Lenger opp er det skrånende terreng og det kan være naturlig å bygge med sokkeletasjer. Reguleringsbestemmelsene vil være konkrete mht. landskap/terrengtilpasning og vegetasjon materialbruk og farger på fasader og tak mønehøyder og takvinkler REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

16 4.2 Mål for tiltaket Målet for tiltaket er å realisere et attraktivt boligprosjekt som har en naturlig sammenheng med tilgrensende boligfelt og øvrige omgivelser. Dette skal oppnås gjennom å: spille på lag med de naturgitte forhold og tilpasse bygninger og veg til landskap og terreng etablere gjennomgående grønnstruktur og kobling av området opp mot eksisterende tilliggende lekeplass, fellesområder og friluftsområdene omkring. 4.3 Viktige rammebetingelser og hensyn for tiltaket Følgende rammebetingelser og hensyn vil være sentrale i det videre arbeid med prosjektet: Rammebetingelser Overvann/bekkeløp gjennom planområdet Stigningsforhold Markedssituasjon; boligpreferanser og Overordnede føringer mht. fortetting og sentralisering. Hensyn Hensyn til eksisterende boligbebyggelse i sør mht. avstand, bygningstype, generell innvirkning på bomiljø. Ivaretakelse av terrengform 4.4 Alternativer Det er ikke lagt opp til vurdering av flere alternativ gjennom planprogrammet. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

17 5. PLAN OG UTREDNINGSTEMA 5.1 Generelt I dette planprogrammet er det forsøkt å fokusere på de problemstillinger og temaer som er beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som skal utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. 5.2 Avgrensning av omfang for utredningen I henhold til forskriften er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal konsekvensutredes. Det er skilt på problemstillinger knyttet til planforslaget og temaer som skal konsekvensutredes. Området mangler konsekvensutredning på kommuneplannivå, og det er da naturlig å ta utgangspunkt i de utredningstema som ble brukt ved sist revisjon at kommuneplanens arealdel. Disse tema er nevnt i avsnitt 5.5. under. 5.3 Antatte problemstillinger i planarbeidet Planprogrammet skal angi antatte vesentlige virkninger av planforslaget for miljø og samfunn. Følgende problemstillinger er kjent i denne fasen av planarbeidet: Samordnet areal og transportplanlegging Overvannshåndtering, løsning som ivaretar nabofelt. Sosial infrastruktur (kapasitet ved skole og barnehage) Skogbruksverdier Tema som kun skal omtales/vurderes i planbeskrivelsen vil være følgende: Estetikk og byggeskikk Tilpasning av bygninger, veger, uteoppholdsarealer til terreng skal vektlegges i den videre planprosessen av hensyn til landskap, estetikk og byggeskikk. Sol- og utsiktsforhold på den enkelte tomt skal sikres. Framtidig situasjon og hvilke estetiske råd og krav som bør legges til grunn for utbygging skal omtales. Barn og unges interesser - Barn og unges bruk av området i dag - Muligheter for den framtidige bruken av området og eventuelle konsekvenser for barn og unge - Trafikksikker skolevei Universell utforming/tilgjengelig boenhet Hensyn til universell utforming skal ivaretas, jf. retningslinje Trafikkforhold Trafikksikre løsninger internt og til boligområdet skal sikres og redegjøres for i planbeskrivelsen. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

18 5.4 Metode for konsekvensutredningen I konsekvensutredningen vurderes konsekvensene ut fra hva gjeldende planstatus gir adgang til å benytte området til. Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i metodikk beskrevet i vegvesenets Håndbok 140 Konsekvensanalyser om ikke-prissatte konsekvenser. Omfanget av utredningen tilpasses størrelsen på planområdet. Datagrunnlaget baseres på kjent kunnskap i form av databaser (ulike kartinnsynsløsninger som NVE, Miljøstatus). Det vil i bli gjennomført nye undersøkelser der dette viser seg nødvendig. Utredningstemaene skal presenteres i egne kapitler, og behov for eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. Både for hvert utredningstema og i sammenstillingen skal konsekvenser av planen avveies opp mot 0-alternativet. 0-alternativet 0-alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon og planstatus. Dette vil si at det tillates landbruks-/skogbruksvirksomhet med hogst. Samtidig vil det normalt sett være tilgjengelig som friluftslivsområde. I friluftslivssammenheng vil egnetheten avhenge av hvordan området pleies/drives. 5.5 Tema som skal konsekvensutredes Nærmiljø og friluftsliv: Dagens situasjon skal beskrives kort. Tiltakets konsekvenser for etablert og framtidig friluftsliv; tilgjengelighet til uteområder turveger/ -løyper belyses. Naturmiljø: Konsekvenser for biologisk mangfold grøntdrag og vann/ vassdrag redegjøres for. Naturressurser: Konsekvenser for skogbruk/jordressurser, skal utredes og belyses. Kulturminner og kulturmiljø: Planarbeidet skal vise konsekvenser for kulturmiljøet. Det er ikke kjent automatisk fredede kulturminner i nærområder. Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune avklarer behov for kulturminneregistrering gjennom varsel om oppstart. Landskapsbilde: Det skal belyses konsekvenser for landskapet i nær- og fjernvirkning. Bebyggelsens plassering i planområdet, antall etasjer, volum og parkeringsløsning skal utredes. Forurensning og klima: Beliggenhet i forhold til støykilder skal belyses. Det vurderes ikke som nødvendig med støyutredning. Området er utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Areal og transportplanlegging: Det skal gjøres en vurdering av områdets beliggenhet sett i sammenheng med øvrig utbyggingsmønster og kollektivtilbud. Alternative transportmuligheter skal redegjøres for. Sosial infrastruktur: Kapasitet ved skole og barnehage redegjøres for. Teknisk infrastruktur: Det er avklart at det er tilstrekkelig kapasitet for vann og avløp i området. Planarbeidet skal avklare tiltak som er nødvendig og hvilken løsning som er mest rasjonell for framtidig vannforsyning. Ringløsning skal belyses (sikrer alternativ fremføringsvei og reduserer fare ved ledningsbrudd). Vurdering av om utførte tiltak for overvannshåndtering er tilstrekkelig, eller om det må gjøres ytterligere avbøtende tiltak. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

19 Eksisterende og planlagte energiløsninger samt materialbruk skal belyses. Risiko og sårbarhet: Forurensningsfare (jordbunn og vann), beredskap og ulykkesrisiko skal omtales. Attraktivitet og bokvalitet: Områdets beliggenhet i forhold til sol/utsikt, servicetilbud, fv. 151 og industriområder skal belyses. 5.6 Risiko og sårbarhet Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB). Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, miljøskade og skade på eiendom/forsyning med mer. Det er utarbeidet en overordnet/grov ROS-analyse i tabellen under. Tema i sjekklisten er hentet fra «GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging» (DSB) Tema Naturrisiko Skred/ras/ustabil grunn Flom i vassdrag Overvann Sterk vind, storm/orkan Ekstremnedbør Skog- og gressbrann, storbrann Radon Vurdering Ingen risiko i nærområdet. Overvann og bekkeføring med byggeavstander redegjøres for i reguleringsplanen. Sikkerhet mot en 200-års flom skal ivaretas (enten som resultat av egen vannlinjeberegning eller ved å regulere minimum 20 m byggeavstand fra bekk). Avrenning/erosjon i anleggsfasen skal belyses, spesielt mht. omkringliggende områder. Det forutsettes prosjektering av stikkledninger/grøfter og føring av overvann langs interne veger. Innlandet generelt er lite utsatt for sterk vind. Ikke kjent spesielle problemer Skogområder nord for planområdet. God atkomst for brannvesen. Utrykningstid fra Gjøvik brannstasjon ca. 5-6 min (4,7 km). Radon forekommer generelt i regionen. Radonforebyggende tiltak skal uansett innarbeides i alle boligbygg iht. TEK Virksomhetsrisiko Virksomheter med fare for brann eller eksplosjon, kjemikalieutslipp eller annen akutt forurensning Transport av farlig gods Avfallsområder/deponier/ Forurenset grunn Ikke relevant Transport og trafikk på vegnettet kan forårsake ulykker uavhengig av vegenes utforming. Planforslaget har ingen innvirkning på slik transport. Ikke kjent REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

20 Dambruddsberegninger Elektromagnetisk felt Trafikkfare Spesiell fare for terror eller kriminalitet Ikke relevant Ingen kraftlinjer over eller ved planområdet. Lav hastighet i boliggater. Sannsynligheten for ulykker vurderes som liten i planlagt blindvei. Utformes etter gjeldende normer. Det vil alltid være en viss risiko forbundet med ferdsel i trafikken. Ingen spesielle problemstillinger Beredskapstiltak av betydning for arealplanlegging Utrykningstid Vanntrykkssoner Sårbare objekter Natur Helse- og omsorgsinstitusjoner Kulturminner Viktige offentlige bygninger Trafikk-knutepunkt El-forsyning Tunneler, broer Hovednett gass Drikkevannsforsyning Avløp Informasjons- og kommunikasjonsinstallasjoner Akseptabel tid fra Hunndalen/Gjøvik Forutsettes tilstrekkelig Rekreasjonsområder redegjøres for i planarbeidet Ikke relevant Ikke kjent Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Tiltaket påvirker ikke sårbarhet. Overordnet VA-plan utføres. Ikke relevant 5.7 Miljøoppfølgingsprogram Miljøoppfølgingsprogram vurderes som unødvendig ved denne typen planforslag. 5.8 Avbøtende tiltak Konsekvensutredningen skal belyse behov for eventuelle avbøtende tiltak. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

21 6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS 6.1 Organisering og styring Areal+ utarbeider planprogram og reguleringsplan med konsekvensutredning på vegne av oppdragsgiver Nordbohus Gjøvik AS. 6.2 Medvirkning, informasjon og planprosess Det legges stor vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir debatt rundt aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte sikres mulighet for en god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen. Igangsetting av planarbeidet kunngjøres i lokalpressen og på kommunens internettsider, og samtidig legges forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill til reguleringsplanen og planprogrammet er 1. april For nærmere informasjon om innspill viser vi til pkt 6.3. Etter høringsperioden for planprogrammet vil innspillene bli vurdert før det blir lagt frem et revidert planprogram for politisk behandling. Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt planprogram, og ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet. Barn og unges interesser vil blant annet bli ivaretatt gjennom medvirkning fra barnerepresentanten i Gjøvik kommune. Forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og dette vil bli kunngjort i lokalpressen og legges ut på samt Gjøvik kommunes nettsider. Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de samme dokumentene vil også være tilgjengelige i servicetorget i rådhuset. 6.3 Innspill Frist for innspill til planprogrammet og planarbeidet er 1.april Per post: Areal+ AS v/magnus Berget Sveum, Storgata 64a, 2609 Lillehammer - Per e-post: REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

22 7. FRAMDRIFTSPLAN Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres et offentlig ettersyn av planprogram og et offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Dersom det blir nødvendig med flere offentlig ettersyn vil tidsplanen for endelig behandling av reguleringsplanen bli forskjøvet. Det tas samtidig forbehold om eventuelle endringer i fremdriftsplanen på grunn av eventuelle kapasitetsmessige årsaker. Framdriften er også avhengig av om det blir behov for arkeologiske undersøkelser. PLANFASE AKTIVITETER DATO / PERIODE Oppstartsfase Avklare rammer og utfordringer høst 2014 Utarbeide forslag til planprogram høst 2014/jan 2015 Kunngjøring av oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn feb 2015 Offentlig ettersyn av forslag til planprogram feb april 2015 Oppsummering av innspill og utarbeidelse av endelig planprogram april 2015 Vedtak av endelig planprogram og kunngjøring april 2015 Utredningsfase Planutvikling og utredningsarbeid mars juni gangs behandling Medvirkning/dialog med ulike målgrupper mars juni 2015 Utarbeidelse av konsekvensutredning og forslag til reguleringsplan Vedtak om utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn mars juni 2015 aug 2015 Kunngjøring aug 2015 Offentlig ettersyn av planforslaget aug - okt 2015 Offentlig informasjonsmøte Bearbeide planforslaget etter offentlig høring, eventuell mekling okt - nov 2015 Utarbeidelse av endelig reguleringsplan okt - nov 2015 Sluttbehandling Vedtak av reguleringsplan des 2015 Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan og forslag til utbyggingsavtale des 2015/jan 2016 Oppfølging og gjennomføring REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

23

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 1 FORMÅL 1.1 Formål med planarbeidet 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 2 PLANPROSESS 2.1 Framdriftsplan 3 MEDVIRKNING 3.1

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Til reguleringsplan for: Orkidéåsen - gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Utarbeidet av: Tiltakshaver: Bo Klokt AS Forslagsstiller/konsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter Dato:

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Endring av reguleringsplan for Granavollen Ny veg til parkeringsplass m.m. PLAN-ID 231 Forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Analysen vedrørende risiko- og sårbarhet (ROS) for området er

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Marienhø Ringebu Kommune

Marienhø Ringebu Kommune Marienhø Ringebu Kommune Gamle doktorboligen sentralt i området Området sett ovenfra, på gangvegen ved høydebassenget Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 28.12.2010 v/ Aksel Askeland side 1 1.

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

Forslagsstiller: JM Norge AS. Nytt boligfelt SJUESTOKK NORDRE, DEL AV GNR: 7 BNR:10,VEAR, Stokke kommune. Forslag til PLANPROGRAM Dato: 01.12.

Forslagsstiller: JM Norge AS. Nytt boligfelt SJUESTOKK NORDRE, DEL AV GNR: 7 BNR:10,VEAR, Stokke kommune. Forslag til PLANPROGRAM Dato: 01.12. Forslagsstiller: JM Norge AS Nytt boligfelt SJUESTOKK NORDRE, DEL AV GNR: 7 BNR:10,VEAR, Stokke kommune Forslag til PLANPROGRAM Dato: 01.12.2013 Reguleringsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Landskapsarkitekter

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/1452 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE - FELTENE B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass.

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Forslag til P L A N P R O G R A M Flyfoto over området. Mulig planområdet

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Premissavklaring grunnlag for anmodning om oppstartsmøte

Premissavklaring grunnlag for anmodning om oppstartsmøte Premissavklaring grunnlag for anmodning om oppstartsmøte Grunnleggende opplysninger Tiltakshaver Grunneier Utsikt Utvikling AS v/ Kenneth Lyng Gr.eier: L.A.Hoseth Planlegger Prosjektutvikling Midt-Norge

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Reguleringsendring for Nordsetervegen 279

Reguleringsendring for Nordsetervegen 279 Planbeskrivelse Reguleringsendring for Nordsetervegen 279 Endring av reguleringsplan for Olympiaparken Plan-id 2016P114E06 Gnr./Bnr. 48/13 Forslagsstiller Heme AS Konsulent Areal + AS Utskriftsdato 04.05.2016

Detaljer