PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2"

Transkript

1 PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN februar 2015

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Bakgrunn Hensikten med planarbeidet Planprogram DAGENS SITUASJON Beliggenhet Beskrivelse av planområdet Beskrivelse av omgivelsene RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET Nasjonale føringer Regionale føringer Kommunale føringer TILTAKET Generelt Mål for tiltaket Viktige rammebetingelser og hensyn for tiltaket Alternativer PLAN OG UTREDNINGSTEMA Generelt Avgrensning av omfang for utredningen Antatte problemstillinger i planarbeidet Metode for konsekvensutredningen Tema som skal konsekvensutredes Risiko og sårbarhet Miljøoppfølgingsprogram Avbøtende tiltak ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS Organisering og styring Medvirkning, informasjon og planprosess Innspill FRAMDRIFTSPLAN REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

3 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Østvold ligger ved Bybrua, ca. 6,5 km fra Gjøvik sentrum langs Odnesvegen. Første del av Østvold boligfelt (Østvoldvegen og Østvoldsvingen) ble vedtatt i 2005 og er fortsatt under utbygging. I denne planen er vegen anlagt slik at den kan forlenges til et nytt boligområde i nord. Østvold trinn II blir en naturlig forlengelse av boligområdet Østvold. Terrenget stiger lett mot nord og er derfor egnet for en tilsvarende type bebyggelse med tomannsboliger, rekkehus og eneboliger. Området ligger som LNF-område i kommuneplanens arealdel. På vegne av grunneierne Randi og Ove Lindalen sendte Nordbohus i januar 2013 innspill om utvidelse av boligområdet mot nord med ca. 28 daa. Innspillet kom imidlertid inn for sent for å bli vurdert i kommuneplanens arealdel Forslaget ble drøftet med Gjøvik kommune i oppstartsmøte og kommunen har vurdert at området egner seg godt for utbygging av boligbebyggelse som en forlengelse av Østvold boligfelt. Selv om det er ubebygde tomter i nabofeltet Viflat, er det særlig lagt vekt på at området er attraktivt i forhold til utsikt og solforhold. I og med at planforslaget innebærer større omdisponering av et LNFområdet medfører dette krav om konsekvensutredning etter 3 og 4 i forskrift om konsekvensutredning. Areal+ er engasjert av Nordbohus Gjøvik AS for å utarbeide planforslag med konsekvensutredning. 1.2 Hensikten med planarbeidet Planarbeidet er igangsatt for å utarbeide en detaljreguleringsplan for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Planlagte hustyper er eneboliger og tomannsboliger, muligens også rekkehus og firemannsboliger. Planen vil tilrettelegge for boligutbygging i tilknytning til eksisterende boliger og infrastruktur. Målet for planarbeidet er at det blir tilrettelagt for et godt bomiljø med trygg skoleveg, nærhet til natur og kollektivtransport langs Odnesvegen. 1.3 Planprogram I henhold til plan- og bygningslovens 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere. Planarbeidet innledes med utarbeidelsen av et planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i betraktning under forberedelsen av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan planprosessen skal gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen. Konsekvensene måles i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon. Planprogrammet skal: - klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet - beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet - vise behov for nødvendige utredninger - vise opplegg for informasjon og medvirkning - vise organisering og framdriftsplan REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

4 Berørte parter inviteres med dette til å komme med innspill og kommentarer til planprogrammet. I henhold til forskriften om konsekvensutredninger av legges forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Endelig planprogram fastsettes av utvalget for areal, miljø og teknisk drift (AMT) på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette. Det skal redegjøres for innkomne merknader og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i planprogrammet. Ved fastsettingen kan AMT gi nærmere retningslinjer for planarbeidet herunder krav om vurdering av relevante og realistiske alternativer som skal inngå i planarbeidet. Selve planforslaget skal utarbeides på grunnlag fastsatt planprogram. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

5 2. DAGENS SITUASJON 2.1 Beliggenhet Figur 1: Oversiktskart (Gjøvik kommune) Østvold ligger i direkte tilknytning til fylkesveg 151 Odnesvegen, 3,5 km fra Hunndalen og 6 km fra Gjøvik sentrum. Nærmeste dagligvarebutikk ligger på Bybrua, ca 1,8 km fra planområdet. 2.2 Beskrivelse av planområdet Planområdets avgrensning følger eiendomsgrenser og grense mot nabobebyggelse. Mot vest er avgrensningen satt ut fra en vurdering av behov, marked og egnethet. Arealet er ca 28,2 daa. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

6 Figur 2: Eksisterende terreng med 1 meters koter. Hvit vei i nordre del er registrert som traktorvei. (kart: Gjøvik kommune) Terrengforhold Terrenget i planområdet er sørvendt og det er utsikt i retning Hunndalen. Terrenget faller fra nordvest mot sørøst og høydeforskjellen gjennom planområdet er ca. 20 m. Bekken gjennom området har som regel svært liten vannføring, men fører en del smeltevann på våren. Figur 3: Midtre del av planområdet er relativt flatt. Noe mer kupert i nordvest. Sett mot vest. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

7 Figur 4: Tilgrensende bebyggelse og terrengtilpasning. Nybygde tomannsboliger i Østvoldvegen. Foto fra plangrense mot sør. Mot boligene i Østvoldvegen er det en skråning og i nedkant av denne renner overvann fra planområdet og videre ned til Østvoldvegen. Lenger nord i planområdet er det etablert en avskjæringsgrøft for å hindre ytterligere innsig av overvann til planområdet. Figur 5: Venstre: Avskjæringsgrøft under gjerde i eiendomsgrensa. Høyre: Grøft videre mot sørøst. For å forhindre uønsket avrenning mot boligene i Østvoldvegen er det etablert avskjæringsgrøft som vist i illustrasjonsplanen under (alternativ plan). Vannet ledes inn på grøft langs Østvoldvegen og ut på terreng mot øst. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

8 Figur 6: Plassering av avskjæringsgrøft markert blått Naturressurser og verdier Området har hovedsakelig bestått av granskog med høy bonitet som nå er hugget. Bunnsjiktet består av lyng, lav og mose. Artsdatabanken 1 er sjekket i forhold til biologisk mangfold, og det er ikke registrert truede eller sårbare arter eller risiko-arter i eller inntil planområdet. Planområdet er ikke benyttet til friluftsliv, men kan fungere som et naturlig lekeområde for tilgrensende boligområder. Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i planområdet. Grunnforhold Grunnen består av tykk morene og det er god byggegrunn i området. 1 (oppsøkt , ) REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

9 Figur 7: Løsmassekart (NGU.no) Spesielle miljøforhold, støy og luftforurensning Det er ingen kjente problemer knyttet til luftforurensning, støv, eller lukt i området. Støy fra Odnesvegen og fra industriområdet er hørbart, men ikke til sjenanse. Planområdet ligger fra 150 til 350 m fra Odnesvegen. Det er nylig oppført boliger i Østvoldvegen. I reguleringsplan for Østvold er det krav om beregning av støynivået kun for eiendommen som ligger nærmest Odnesvegen (Østvoldvegen 2) før det kan gis byggetillatelse. Risiko og sårbarhet Risiko for naturverdier utredes i konsekvensutredningen. Det vil bli utarbeidet en ROSanalyse iht. plan- og bygningslovens 4-3. Det vises til gjennomgang i kap REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

10 2.3 Beskrivelse av omgivelsene Landskap, bebyggelse Landskapet mellom Hunndalen og Bybrua er svakt dalformet og preget av jordbruk, hvor de lavereliggende områdene består av dyrket mark, spredte boligfelt og industrifelt. Store deler av åssidene og åsryggene er skogkledte. Figur 8: Landskapsrommet: Foto fra øverst i planområdet. Østvold trinn 1 i forgrunnen. Sett mot sørøst. Figur 9: Kartet viser området i sammenheng med eksisterende bebyggelse ved Bybrua, og omkringliggende arealbruk (kart: Gjøvik kommune) REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

11 Trafikkforhold, atkomst Østvoldvegen tar av fra fv. 151 Odnesvegen. Vegen er regulert med generell reguleringsbredde 8,0 m og er opparbeidet i 5,0 m kjørebredde. Teknisk infrastruktur Tilgrensende felt er tilknyttet offentlig vann- og avløpssystem. Nærmiljø, sosial infrastruktur Planområdet ligger ca. 200 m fra Bybrua barnehage (0-6 år). Nærmeste barneskole er Grande skole, ca. 2 km unna. I nordre del av planområdet er det turstiforbindelser mot Grande og nabofelt i vest. Figur 10: Turstien/traktorveien langs planområdets nordre avgrensning. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

12 3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 3.1 Nasjonale føringer Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan følgende nevnes: Stortingsmeldinger: - St.meld. nr 26 ( ), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. - St.meld. nr 16 ( ), Leve med kulturminner. - St.meld. nr 40 ( ), Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer. - St.meld. nr 42 ( ), Biologisk mangfold. - St.meld. nr 39 ( ), Ein veg til høgare livskvalitet. - St.meld. nr 58 ( ), Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. - St.meld. nr 29 ( ), Regional planlegging og arealpolitikk Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv: - Rikspolitisk retningslinje T-1442 Miljøverndepartementet, Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen. - Rikspolitisk retningslinje Kommunal- og moderniseringsdepartementet,, Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt ved kgl.res. av Rundskriv, T-2/08- Miljøverndepartementet, Om barn og planlegging. - Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet Retningslinje 2/2011 NVE, Flaum- og skredfare i arealplanar, revidert Regionale føringer - Fylkesplan for Oppland , Mulighetenes Oppland. - Strategisk plan for Gjøvikregionen Jordvernstrategi for Oppland 3.3 Kommunale føringer Kommuneplanens arealdel (vedtatt ) Området ligger i LNFR-område for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag. Her er det kun tillatt å oppføre bygninger/anlegg eller andre tiltak som er nødvendige for drift av næringsmessig skogbruk eller jordbruk, i tillegg til tilrettelegging for friluftsliv. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

13 Figur 11: Kommuneplanens arealdel Øvrige kommunale planer og føringer Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og frilufsliv , vedtatt Energi- og klimaplan for Gjøvik kommune, vedtatt Eksisterende planer i området (reguleringsplaner) Planområdet berører Reguleringsplan for Østvold B39 ved at det foreslås omregulering av del av lekeplass til atkomstveg. Planområdet grenser til Reguleringsplan for Viflatområdet. Begge planområdene inneholder hovedsakelig småhusbebyggelse. Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdato Reguleringsplan for Østvold B39, Vardal Grande i Gjøvik kommune Reguleringsplan for Viflatområdet REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

14 Figur 12: Gjeldende regulering (Gjøvik kommune) REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

15 4. TILTAKET 4.1 Generelt Type bebyggelse, antall enheter/størrelse/høyder Foreløpig er det skissert et prinsippforslag til tomannsboliger i nedre del og eneboliger i øvre del. Regulerings foreslås frittliggende småhusbebyggelsen i 1 2 etasjer og maks. %-BYA 35 %. Ved eneboliger i kjede eller firemannsboliger vil det bli vurdert høyere utnyttelse. Skissen viser 24 boligenheter. Figur 13: Foreløpig prinsipp-/illustrasjonsplan og beregnet veilinje med terrengutslag. Byggeskikk og terreng/tomteforhold: Den største høydeforskjellen i planområdet tas opp gjennom svingen i nedre del. Det kan her bli naturlig med støttemurer mot veg. De fleste tomannsboligene er plassert på relativt flate partier. Lenger opp er det skrånende terreng og det kan være naturlig å bygge med sokkeletasjer. Reguleringsbestemmelsene vil være konkrete mht. landskap/terrengtilpasning og vegetasjon materialbruk og farger på fasader og tak mønehøyder og takvinkler REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

16 4.2 Mål for tiltaket Målet for tiltaket er å realisere et attraktivt boligprosjekt som har en naturlig sammenheng med tilgrensende boligfelt og øvrige omgivelser. Dette skal oppnås gjennom å: spille på lag med de naturgitte forhold og tilpasse bygninger og veg til landskap og terreng etablere gjennomgående grønnstruktur og kobling av området opp mot eksisterende tilliggende lekeplass, fellesområder og friluftsområdene omkring. 4.3 Viktige rammebetingelser og hensyn for tiltaket Følgende rammebetingelser og hensyn vil være sentrale i det videre arbeid med prosjektet: Rammebetingelser Overvann/bekkeløp gjennom planområdet Stigningsforhold Markedssituasjon; boligpreferanser og Overordnede føringer mht. fortetting og sentralisering. Hensyn Hensyn til eksisterende boligbebyggelse i sør mht. avstand, bygningstype, generell innvirkning på bomiljø. Ivaretakelse av terrengform 4.4 Alternativer Det er ikke lagt opp til vurdering av flere alternativ gjennom planprogrammet. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

17 5. PLAN OG UTREDNINGSTEMA 5.1 Generelt I dette planprogrammet er det forsøkt å fokusere på de problemstillinger og temaer som er beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som skal utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. 5.2 Avgrensning av omfang for utredningen I henhold til forskriften er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal konsekvensutredes. Det er skilt på problemstillinger knyttet til planforslaget og temaer som skal konsekvensutredes. Området mangler konsekvensutredning på kommuneplannivå, og det er da naturlig å ta utgangspunkt i de utredningstema som ble brukt ved sist revisjon at kommuneplanens arealdel. Disse tema er nevnt i avsnitt 5.5. under. 5.3 Antatte problemstillinger i planarbeidet Planprogrammet skal angi antatte vesentlige virkninger av planforslaget for miljø og samfunn. Følgende problemstillinger er kjent i denne fasen av planarbeidet: Samordnet areal og transportplanlegging Overvannshåndtering, løsning som ivaretar nabofelt. Sosial infrastruktur (kapasitet ved skole og barnehage) Skogbruksverdier Tema som kun skal omtales/vurderes i planbeskrivelsen vil være følgende: Estetikk og byggeskikk Tilpasning av bygninger, veger, uteoppholdsarealer til terreng skal vektlegges i den videre planprosessen av hensyn til landskap, estetikk og byggeskikk. Sol- og utsiktsforhold på den enkelte tomt skal sikres. Framtidig situasjon og hvilke estetiske råd og krav som bør legges til grunn for utbygging skal omtales. Barn og unges interesser - Barn og unges bruk av området i dag - Muligheter for den framtidige bruken av området og eventuelle konsekvenser for barn og unge - Trafikksikker skolevei Universell utforming/tilgjengelig boenhet Hensyn til universell utforming skal ivaretas, jf. retningslinje Trafikkforhold Trafikksikre løsninger internt og til boligområdet skal sikres og redegjøres for i planbeskrivelsen. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

18 5.4 Metode for konsekvensutredningen I konsekvensutredningen vurderes konsekvensene ut fra hva gjeldende planstatus gir adgang til å benytte området til. Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i metodikk beskrevet i vegvesenets Håndbok 140 Konsekvensanalyser om ikke-prissatte konsekvenser. Omfanget av utredningen tilpasses størrelsen på planområdet. Datagrunnlaget baseres på kjent kunnskap i form av databaser (ulike kartinnsynsløsninger som NVE, Miljøstatus). Det vil i bli gjennomført nye undersøkelser der dette viser seg nødvendig. Utredningstemaene skal presenteres i egne kapitler, og behov for eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. Både for hvert utredningstema og i sammenstillingen skal konsekvenser av planen avveies opp mot 0-alternativet. 0-alternativet 0-alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon og planstatus. Dette vil si at det tillates landbruks-/skogbruksvirksomhet med hogst. Samtidig vil det normalt sett være tilgjengelig som friluftslivsområde. I friluftslivssammenheng vil egnetheten avhenge av hvordan området pleies/drives. 5.5 Tema som skal konsekvensutredes Nærmiljø og friluftsliv: Dagens situasjon skal beskrives kort. Tiltakets konsekvenser for etablert og framtidig friluftsliv; tilgjengelighet til uteområder turveger/ -løyper belyses. Naturmiljø: Konsekvenser for biologisk mangfold grøntdrag og vann/ vassdrag redegjøres for. Naturressurser: Konsekvenser for skogbruk/jordressurser, skal utredes og belyses. Kulturminner og kulturmiljø: Planarbeidet skal vise konsekvenser for kulturmiljøet. Det er ikke kjent automatisk fredede kulturminner i nærområder. Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune avklarer behov for kulturminneregistrering gjennom varsel om oppstart. Landskapsbilde: Det skal belyses konsekvenser for landskapet i nær- og fjernvirkning. Bebyggelsens plassering i planområdet, antall etasjer, volum og parkeringsløsning skal utredes. Forurensning og klima: Beliggenhet i forhold til støykilder skal belyses. Det vurderes ikke som nødvendig med støyutredning. Området er utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Areal og transportplanlegging: Det skal gjøres en vurdering av områdets beliggenhet sett i sammenheng med øvrig utbyggingsmønster og kollektivtilbud. Alternative transportmuligheter skal redegjøres for. Sosial infrastruktur: Kapasitet ved skole og barnehage redegjøres for. Teknisk infrastruktur: Det er avklart at det er tilstrekkelig kapasitet for vann og avløp i området. Planarbeidet skal avklare tiltak som er nødvendig og hvilken løsning som er mest rasjonell for framtidig vannforsyning. Ringløsning skal belyses (sikrer alternativ fremføringsvei og reduserer fare ved ledningsbrudd). Vurdering av om utførte tiltak for overvannshåndtering er tilstrekkelig, eller om det må gjøres ytterligere avbøtende tiltak. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

19 Eksisterende og planlagte energiløsninger samt materialbruk skal belyses. Risiko og sårbarhet: Forurensningsfare (jordbunn og vann), beredskap og ulykkesrisiko skal omtales. Attraktivitet og bokvalitet: Områdets beliggenhet i forhold til sol/utsikt, servicetilbud, fv. 151 og industriområder skal belyses. 5.6 Risiko og sårbarhet Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB). Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, miljøskade og skade på eiendom/forsyning med mer. Det er utarbeidet en overordnet/grov ROS-analyse i tabellen under. Tema i sjekklisten er hentet fra «GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging» (DSB) Tema Naturrisiko Skred/ras/ustabil grunn Flom i vassdrag Overvann Sterk vind, storm/orkan Ekstremnedbør Skog- og gressbrann, storbrann Radon Vurdering Ingen risiko i nærområdet. Overvann og bekkeføring med byggeavstander redegjøres for i reguleringsplanen. Sikkerhet mot en 200-års flom skal ivaretas (enten som resultat av egen vannlinjeberegning eller ved å regulere minimum 20 m byggeavstand fra bekk). Avrenning/erosjon i anleggsfasen skal belyses, spesielt mht. omkringliggende områder. Det forutsettes prosjektering av stikkledninger/grøfter og føring av overvann langs interne veger. Innlandet generelt er lite utsatt for sterk vind. Ikke kjent spesielle problemer Skogområder nord for planområdet. God atkomst for brannvesen. Utrykningstid fra Gjøvik brannstasjon ca. 5-6 min (4,7 km). Radon forekommer generelt i regionen. Radonforebyggende tiltak skal uansett innarbeides i alle boligbygg iht. TEK Virksomhetsrisiko Virksomheter med fare for brann eller eksplosjon, kjemikalieutslipp eller annen akutt forurensning Transport av farlig gods Avfallsområder/deponier/ Forurenset grunn Ikke relevant Transport og trafikk på vegnettet kan forårsake ulykker uavhengig av vegenes utforming. Planforslaget har ingen innvirkning på slik transport. Ikke kjent REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

20 Dambruddsberegninger Elektromagnetisk felt Trafikkfare Spesiell fare for terror eller kriminalitet Ikke relevant Ingen kraftlinjer over eller ved planområdet. Lav hastighet i boliggater. Sannsynligheten for ulykker vurderes som liten i planlagt blindvei. Utformes etter gjeldende normer. Det vil alltid være en viss risiko forbundet med ferdsel i trafikken. Ingen spesielle problemstillinger Beredskapstiltak av betydning for arealplanlegging Utrykningstid Vanntrykkssoner Sårbare objekter Natur Helse- og omsorgsinstitusjoner Kulturminner Viktige offentlige bygninger Trafikk-knutepunkt El-forsyning Tunneler, broer Hovednett gass Drikkevannsforsyning Avløp Informasjons- og kommunikasjonsinstallasjoner Akseptabel tid fra Hunndalen/Gjøvik Forutsettes tilstrekkelig Rekreasjonsområder redegjøres for i planarbeidet Ikke relevant Ikke kjent Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Tiltaket påvirker ikke sårbarhet. Overordnet VA-plan utføres. Ikke relevant 5.7 Miljøoppfølgingsprogram Miljøoppfølgingsprogram vurderes som unødvendig ved denne typen planforslag. 5.8 Avbøtende tiltak Konsekvensutredningen skal belyse behov for eventuelle avbøtende tiltak. REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

21 6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS 6.1 Organisering og styring Areal+ utarbeider planprogram og reguleringsplan med konsekvensutredning på vegne av oppdragsgiver Nordbohus Gjøvik AS. 6.2 Medvirkning, informasjon og planprosess Det legges stor vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir debatt rundt aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte sikres mulighet for en god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen. Igangsetting av planarbeidet kunngjøres i lokalpressen og på kommunens internettsider, og samtidig legges forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill til reguleringsplanen og planprogrammet er 1. april For nærmere informasjon om innspill viser vi til pkt 6.3. Etter høringsperioden for planprogrammet vil innspillene bli vurdert før det blir lagt frem et revidert planprogram for politisk behandling. Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt planprogram, og ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet. Barn og unges interesser vil blant annet bli ivaretatt gjennom medvirkning fra barnerepresentanten i Gjøvik kommune. Forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og dette vil bli kunngjort i lokalpressen og legges ut på samt Gjøvik kommunes nettsider. Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de samme dokumentene vil også være tilgjengelige i servicetorget i rådhuset. 6.3 Innspill Frist for innspill til planprogrammet og planarbeidet er 1.april Per post: Areal+ AS v/magnus Berget Sveum, Storgata 64a, 2609 Lillehammer - Per e-post: REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

22 7. FRAMDRIFTSPLAN Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres et offentlig ettersyn av planprogram og et offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Dersom det blir nødvendig med flere offentlig ettersyn vil tidsplanen for endelig behandling av reguleringsplanen bli forskjøvet. Det tas samtidig forbehold om eventuelle endringer i fremdriftsplanen på grunn av eventuelle kapasitetsmessige årsaker. Framdriften er også avhengig av om det blir behov for arkeologiske undersøkelser. PLANFASE AKTIVITETER DATO / PERIODE Oppstartsfase Avklare rammer og utfordringer høst 2014 Utarbeide forslag til planprogram høst 2014/jan 2015 Kunngjøring av oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn feb 2015 Offentlig ettersyn av forslag til planprogram feb april 2015 Oppsummering av innspill og utarbeidelse av endelig planprogram april 2015 Vedtak av endelig planprogram og kunngjøring april 2015 Utredningsfase Planutvikling og utredningsarbeid mars juni gangs behandling Medvirkning/dialog med ulike målgrupper mars juni 2015 Utarbeidelse av konsekvensutredning og forslag til reguleringsplan Vedtak om utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn mars juni 2015 aug 2015 Kunngjøring aug 2015 Offentlig ettersyn av planforslaget aug - okt 2015 Offentlig informasjonsmøte Bearbeide planforslaget etter offentlig høring, eventuell mekling okt - nov 2015 Utarbeidelse av endelig reguleringsplan okt - nov 2015 Sluttbehandling Vedtak av reguleringsplan des 2015 Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan og forslag til utbyggingsavtale des 2015/jan 2016 Oppfølging og gjennomføring REGULERINGSPLAN FOR ØSTVOLD BOLIGFELT TRINN 2 - PLANPROGRAM Side av 23

23

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning

Reguleringsplan med Konsekvensutredning Reguleringsplan med Konsekvensutredning Plan ID 2017002 Forslag til planprogram for planområdet «Vermundsberget» Planen utarbeidet for Roys vedsalg AS av Bygg-Team AS v/ Line Nordholm Karlstad Planen utformes

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

PLANPROGRAM. Høring/offentlig ettersyn for Kjølen hyttefelt i Midtre-Gauldal kommune

PLANPROGRAM. Høring/offentlig ettersyn for Kjølen hyttefelt i Midtre-Gauldal kommune PLANPROGRAM Høring/offentlig ettersyn for Kjølen hyttefelt i Midtre-Gauldal kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Hensikten med planarbeidet 3 1.3 Planprogram

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR STULSÅA, H6 FÅVANG ØSTFJELL

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR STULSÅA, H6 FÅVANG ØSTFJELL Forslag til PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR STULSÅA, H6 FÅVANG ØSTFJELL Adkomstveg tomt 1 og 2 Ringebu kommune Mars 2017 Oppdragsgiver: Kyrre Formo Rapportnavn: Planprogram detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET Forslag til PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET Ringebu kommune August 2016 Oppdragsgiver: Tor Ivar Wålen Rapportnavn: Planprogram detaljreguleringsplan for Nordre del av Vålejordet

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

HEILHORNET TURISTANLEGG

HEILHORNET TURISTANLEGG Heilhornet Handel og Utleie Forslagsstiller: Heilhornet Handel og Utleie Kommune: Bindal Rådgiver: Trønderplan Dato: 21.12.16 2 Rapportnavn: Planprogram, reguleringsplan «Heilhornet turistanlegg» Prosjektnummer:

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 2014-2026, AREALDELEN Innspillene sendes epost@sondre-land.kommune.no Merk emnefeltet med «Kommuneplaninnspill». Alternativt sendes innspillet pr post til; Søndre Land kommune

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

PLANPROGRAM

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR FITJAR MEKANISKE VERKSTED, FITJAR GNR/DNR 65/100,47,120,156,71 FITJAR KOMMUNE PLANPROGRAM - 26.08.2013 Revisjon 21.10.2013 Avgrensmg av pianområde 1 INNHOLD BAKGRUNN 1.1 Forskrift om

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2574-14 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 16.06.2016 Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND Planbeskrivelse 5020 - SOLDAL, RØYKSUND Arkivsak: 09/2188 Arkivkode: PLAN 5020 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR SOLDAL, RØYKSUND Innhold 1 Formålet med planforslaget 2 2 Planstatus og tilgrensende planarbeid

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram 7. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 5 2.1 Nasjonale føringer:...

Detaljer

PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN GREVSJØLIA. Sist revidert: Vedtatt av kommunestyret: Planid: Arkivsak:

PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN GREVSJØLIA. Sist revidert: Vedtatt av kommunestyret: Planid: Arkivsak: PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN GREVSJØLIA Sist revidert: 27.12.2016 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536062 Arkivsak: 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikten med planarbeidet... 3 1.3 Planprogram...

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM for Detaljreguleringsplan for del av gnr.59/bnr.1 Hovlandsvegen i Søndre Land kommune

Forslag til PLANPROGRAM for Detaljreguleringsplan for del av gnr.59/bnr.1 Hovlandsvegen i Søndre Land kommune Plan ID: 0536057 Forslag til PLANPROGRAM for Detaljreguleringsplan for del av gnr.59/bnr.1 Hovlandsvegen i Søndre Land kommune 03.10.2016, PML, p. 12256 Nils Kristian Blom, Forord Planinitiativ ble tatt

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak sett fra sør mot sjøen utenfor Meisalnesset og Fv. 62 nedenfor uttaket Sist revidert: 24-11-15

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Planbeskrivelse 2045 Reguleringsplan for Nordre Liknes

Planbeskrivelse 2045 Reguleringsplan for Nordre Liknes Planbeskrivelse 2045 Reguleringsplan for Nordre Liknes Arkivsak: 10/2272 Arkivkode: PLANR 2045 Sakstittel: PLAN 2045 - REGULERINGSPLAN FOR NORDRE LIKNES - GNR/BNR 19/2 Utgivelsesdato: 09.05.2011 Utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram Gaustatoppen Invest AS Detaljreguleringsplan for område H25 Planprogram Dato: 24.06.2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Detaljreguleringsplan for område H25... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål med planarbeidet...

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 1 FORMÅL 1.1 Formål med planarbeidet 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 2 PLANPROSESS 2.1 Framdriftsplan 3 MEDVIRKNING 3.1

Detaljer

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Marienhø Ringebu Kommune

Marienhø Ringebu Kommune Marienhø Ringebu Kommune Gamle doktorboligen sentralt i området Området sett ovenfra, på gangvegen ved høydebassenget Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 28.12.2010 v/ Aksel Askeland side 1 1.

Detaljer