Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005"

Transkript

1 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl i klubbhuset i Furulia Vel Møtt!

2 Hovedstyret Isfjorden IL 2004/2005 Ivar Moldsvor Leder Håndball Ann Kristin Hoem Leder Valgkomite Bjørn Aandal Leder Orientering/Friidrett Side nr. 2

3 ÅRSMØTE Isfjorden Idrettslag Onsdag 2. mars 2005 kl i Furulia. SAKLISTE: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen og sakliste 3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle lagets årsmelding, herunder alle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle lagets regnskap, herunder alle grupperegnskap. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 1) Nytt skianlegg på Stormyra og i Steinberget. 7. Fastsette medlemskontingent. Hovedstyrets forslag: Kontingenten beholdes uendret. Barn kr. 50,- Voksne kr. 100,- Familie kr. 250,- 8. Vedta lagets budsjett, herunder alle gruppebudsjett. 9. Behandle organisasjonsplan. Hovedstyrets forslag: Friidrett, orientering og trim samles i ei gruppe. Ellers beholdes eksisterende organisasjonsstruktur. 10. Valg alle grupper. Valg hovedstyret: Leder, sekretær, styremedlem. 2 revisorer. 2 rep. til årsmøte i Rauma Idrettsråd. 6 rep. til årsmøte i Isfjorden Samfunnshus AL Årsmøte i Isfjorden I.L Kl i Klubbhuset Leiar i IIL Berta Bjerkeli ønska velkommen. 1. Godkjenning av medlemmar med stemmerett Desse 19 medlemmane med stemmerett møtte: Berta Bjerkeli, Knut Hoem, Oddmund Unhjem, Jonny Haga, Arna Haga, Tove Beate Dahle, Steinar Dahle, Oddleif Morstøl, Odd Erling Hoem, Liv Eli Kringstad, Edvin Torgeir Sæther, Rolf Herman Bjerkeli, Aud Toril Dahle, Svein Grøvdal, Ivar Skotvoll, Bjørn Aandal, Arne Eide, Jan P Valde, Gunder Ølstadløkken. 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden IIL avisa med årsmeldingar og innkalling til årsmøtet 2004 vart lagt ut på nettet den og på Storkiosken den Endring av sakliste: Gjennomgang av årsmelding og regnskap frå fotballgruppa vart vedtatt å gå først i møtet på grunn at leiar i fotballgruppa måtte forlate møtet tidleg. Årsmøtereferatet vil likevel følgje rekkefølgja i saklista. Saklista vart enstemmig godkjent. I løpet av årsmøtet kom det følgjande kommentarar til IIL avisa: Det bør være bildetekst med namn til alle bilda. Bilda i avisa burde vore større (over begge spaltene). Det kom forslag frå årsmøtet om at avisa må ha eige bildegalleri med tekst til bilda! Administrasjonen må endre IIL avis i samsvar med vedtaka på årsmøtet og den nye endra versjonen må leggjast ut på nettet (erstatte den gamle). Side nr. 3

4 3. Val av møteleiar, møtesekretær og to representantar til å underskrive protokollen Enstemmig val av møteleiar: Edvin Torgeir Sæther møtesekretær: Jan P. Valde To medlemmar til å skrive under møteprotokollen: Ivar Skotvoll og Oddmund Unhjem 4. Lagets årsmelding og gruppeårsmeldingane 4.1. Hovudstyret Kommentar frå leiaren i hovudstyret Berta Bjerkeli: Arbeidet med å få inn medlemskontingenten er viktig. Ca 200 personar som står på medlemslistene betalte ikkje kontingenten i Jobben med å få inn medlemskontingent skal bli gjort. Dei som har stått lenge på medlemslista utan å betale blir stroken. Leiar vart oppfordra til å kommenter økonomien til hovudlaget: Laget fekk ikkje tippemidlar verken i 2002 eller i Byggjelånet har blitt omgjort til vanlig lån med lågare rente. Renteutgiftene er på ca kr 2500,- pr mnd. Har endeleg kome høgt på prioriteringslista og håper å få kr i tippemidlar i Hovudlaget har lånt ca kr ,- frå skigruppa. Hovudstyret hadde eige vinterlotteri med trekning i vinterferien Dette gav ca kr ,- i netto inntekt til hovudlaget. Hovudstyret skal ta seg av skilotteriet i inneverande år (NSF regi). Dette lotteriet kan gje ca kr 8000,- i netto inntekt. Årsmeldinga frå hovudstyret vart enstemmig godkjent Fotballgruppa Kommentarar frå årsmøtet: Årsmeldinga frå i fjor påpeika at tabellar bør være med for og Dette er ikkje med for og i år heller. I sesongen 2003 var to juniorlag organisert som samarbeidslag med ÅIF (ÅIF/IIL). Desse laga er ikkje nemnt i årsmeldinga. Det er viktig at all aktiviteten i laget kjem fram i årsmeldinga. Fotballgruppa sørgjer for at aktiviteten til samarbeidslaga blir inntatt i årsmeldinga i tillegg til tabellar for og Med merknadane over vart årsmelding frå fotballgruppa enstemmig godkjent Skigruppa Feil i referatet vart påpeika: Det vart arrangert to rundeskirenn (ikkje eit slik det står). Inge Håvard Unhjem er representant for Allidretten saman med Bjørn Aandal. Alle tiåringane som var med på skirenna (kretsrenn og lysløyperenn) burde vore nemnt med namn (jamfør bilde). Håvard Bjerkeli sin World cup seier i Holmenkollen (sprint) vart uteglømt. Rapport frå hopp inngår i skigruppa sin rapport og har ikkje eiga årsmelding. Med merknadane over vart årsmelding frå skigruppa enstemmig godkjent Orientering og friidrett Klubbmeister i orientering vart Dag Unhjem. (Her var det feil i den første årsmeldinga som vart lagt ut på nettet). Plasseringa til IIL sine lag i Vågen rundt bør stå! Jentelaget vann!!! Guttelaget måtte stille i seniorklassa på grunn av kluss med alder. Namn på deltakarane på laga må være med. Årsmøtet kommenterte at ein av postane i turorienteringa var plassert feil forhold til kartet. Med merknadane over vart årsmelding frå orientering/friidrettsgruppa enstemmig godkjent. Tove Beate Dahle fekk utdelt blomster frå IIL for framragande innsats og resultat i friidrett. Ståande applaus!! 4.5. Merke- og trimutvalg Kommentar frå leiar i trim og merke Side nr. 4

5 Gunder Ølstadløkken: Det er minkande deltaking på merkeprøvene. Det er færre og færre som tek idrettsmerke. Aktiviteten på trimpostane viser same tendensen. Skimerkeprøvene har ein viss rekruttering. Det kom forslag frå årsmøtet om å ha skimerkeprøvene i lysløypa tidlegare på året. Det kom forslag om at Peter Berild, som er den som har flest skimerke i kretsen, bør får utmerking frå idrettskretsen. Hovudstyret bør sende anbefaling til kretsen om dette. (Peter Berild vart kretsmeister allereie i 1940). Dei som vart trekt ut frå namna i postkassene på Heian og i Vengedalen burde vore nemnt i årsmeldinga. Årsmeldinga frå merke- og trimutvalget vart enstemmig godkjent Handball Manglar i referatet: Årsmelding frå 10-årslaget er ikkje med, innlegg frå leiar er ikkje med, bilda er ikkje med. (manglar ei side). Dette er likevel med på siste utgåva som ligg på nettet bortsett frå 10-årslaget og bilda. Jenter 15-år vart seriemeistrar i Dette er med i den nye versjonen på nettet. Handballgruppa sørgjer for at årsmeldinga blir komplett. Med merknadane over vart årsmelding frå handballgruppa enstemmig godkjent Allidretten Bra at deltakarane er nemnt med namn. Årsmeldinga frå allidretten vart enstemmig godkjent. 5. Regnskap 5.1. Hovudstyret Resultat på minus kr ,- Anleggsgruppa har inngått i hovudstyret sitt regnskap dei siste to åra. Drift av klubbhuset: 2500 pr mnd i renteutgifter, lånet er avdragsfritt i tre år. Med dagens rente og lånebeløp vil renteutgiftene bli litt over kr ,- for Dette beløpet blir vesentleg mindre dersom lånet blir redusert ved tildeling av tippemidlar. Hovudstyret sitt regnskap vart enstemmig godkjent Fotballgruppa Negativt resultat, men har 29,000 på bok. Regnskapet vart enstemmig godkjent Skigruppa Inntekter frå utdeling av telefonkatalogar, skibasar, julekalender. Skigruppa sitt regnskap vart enstemmig godkjent. 5.4.Orientering/friidrett. NB! skal stå friidrett! (feil i avisa). Regnskapet vart enstemmig godkjent Merke- og trimutvalg Regnskapet vart enstemmig godkjent Handball Stor og god forretningsdrift Kommentar frå Arna Haga: Ullmax kom i gang med salet i nov og des. Ullmax har eige regnskap. Har ikkje heilt oversikt over det økonomiske resultatet til Ullmax og har ikkje tatt ut overskot enda. Inntekter på ca kr ,- på Ullmax. Dette svarer til varelageret for det meste. Ullmax er registrert med eige org. nr. det kom spørsmål frå årsmøtet om dette er forretningsdrift i laget sin regi. Burde dette vore ei vedtakssak for hovudstyret? Årsmøtet tok ikkje stilling til dette. Det er viktig at dette blir handtert på ein ryddig måte. Årsmøtet ser positivt på verksemda som gir laget sårt tiltrengte midlar. Kontrakten går ut på at handballgruppa er forplikta til å drive Ullmax i minimum tre år. Arne Hop fører regnskapet for Ullmax. Handballgruppa sitt regnskap vart enstemmig godkjent Allidretten Overskot, har god økonomi. Allidretten sitt regnskap vart enstemmig Side nr. 5

6 godkjent 5.8. Treningsstudio Regnskapet vart enstemmig godkjent Brev frå revisorane vart opplest på årsmøtet. Dei poengterte at utgiftsbilag skal underskrivast både av kasserar og leiar i gruppa. Attestasjon er viktig. Bankbilag må attesterast av to personar! Felles regnskapsprogram er ønskeleg og gjer revisjonsarbeidet lettare. IIL har eige program som er egna for alle gruppene. 6.1 Orientering om lovendring. Lagets lover er justert i samsvar med ny basislovnorm Orientering frå leiar om at laget sine lover må være i samsvar med basislova. Det vil seie lovene må tilfredstille minimumskrav til lov. Nokre får endringar er gjort: 9 andre ledd: Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 9 fjerde ledd: Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Desse endringane skal sendast til idrettstyret for godkjenning. Årsmøtet tok dette til etterretning. 6.2 Innkome forslag: Isfjorden rundt endring av vedtekter Det kom anbefaling frå årsmøtet om at meir PR må til for å få fleire til å delta i Isfjorden rundt. Isfjorden rundt vart arrangert for 30. gong i år. Det må avgjerast om det skal delast ut plakett for 30 års deltaking. Forslag frå trimgruppa om endring av vedtekt for arrangering av Isfjorden rundt: leder i laget og leder i skigruppa og trim skal være med i komiteen for rennet. Leder i ski, allidrett og merkeutvalg står ansvarlig for rennet. Leder kaller inn i god tid før rennet, minst 1 mnd. Forslag frå møteleiar: 1. Hovedstyrets ansvar for Isfjorden Rundt avvikles (dvs. årsmøtevedtaket frå 1970 oppheves). 2. Årsmøtet henstiller til skigruppa, trimgruppa og allidretten om å videreføre arrangementet. Forslaget frå møteleiar fekk fleirtal med 12 stemmer og vart dermed vedtatt. 7 Medlemskontingent for 2004 Enstemmig vedtak: Kontingent blir uendra: Barn kr 50,- Vaksne kr 100,- Familie kr 250,- 8 Budsjett 8.1. Hovudstyret Avskrivingar: ,- (2003). Hovudlaget justerer avskrivingane for 2004 etter behandling i hovudstyret. Budsjett utan avskrivingar: Inntekter ,- utgifter ,- overskot ,- Vedtak: budsjettet godkjent 8.2. Fotballgruppa Inntekter ,- Utgifter: ,- Overskot: 1 100,- Vedtak: budsjettet godkjent 8.3. Skigruppa Inntekter: ,- utgifter: ,- Balanse Vedtak: budsjettet godkjent Side nr. 6

7 8.4. Orientering og friidrett Inntekter: 7500,- utgifter: 9000,- Underskot: 15 00,- Vedtak: budsjettet godkjent 8.6. Handball Budsjett ikkje lagt fram. Vedtak: Årsmøtet pålegg hovudstyret å innhente budsjett frå handballgruppa. 9. Organisasjonsplan for Isfjorden I.L. Forslag frå hovudstyret til Organisasjonsplan for IIL vart lagt fram på årsmøtet. (sjå vedlegg). Organisasjonsplanen skal være fleksibel og kan lett endrast etter som aktiviteten i laget endrar seg over tid. Organisasjonsplanen skal være på saklista ved kvart årsmøte. Det framlagt organisasjons-kartet bør prøvast og så evaluerast, eventuelt justerast ved framtidige årsmøte. Det kom spørsmål frå årsmøtet om korleis utgiftene skal fordelast i AU sine grupper. Desse utgiftene må fordelast etter ein vedtatt mal. Enstemmig vedtak: Organisasjonsplanen for Isfjorden I.L. godkjent. 10 Valg Det vart ein kort diskusjon om IIL kan velje styremedlemar som ikkje er medlem i IIL. Representantane i gruppestyra må melde seg inn i laget! Følgjande vart enstemmig valgt: Hovudstyret leiar: Berta Bjerkeli (ikkje på valg) Nestleiar: Knut Hoem (gjenvalg) Sekretær: Arvid Meyer (ny, foreslått på årsmøtet, ikkje spurt) Medlem: Odd Leif Morstøl (ikkje på valg) Medlem: Arnstein S. Eide (ny) Medlem: Fredrik Malones (ny) Applaus for ungdommen som var villig!!! Fotballgruppa Leiar: Odd Erling Hoem (Ikkje på valg) Sportslig leiar: Bente Heen (ikkje på valg) Utd kontakt: Jack Morstøl (ny) Styremedlem: Monica Gjertsen (ny) Skigruppa Leiar: Rolf H. Bjerkeli (gjenvalg) Sekretær: Jan P. Valde (ikkje på valg) Regnskap: Henry Hatlen (gjenvalg) Representant Allidrett: Bjørn Aandal Langrennsutvalg Leiar: Svein Grøvdal (gjenvalg) Medlem: Aud Dahle (gjenvalg) Medlem: Jøran Grøvdal (gjenvalg) Medlem: Wenche Kavli (ikkje på valg) Langrennsgruppa kompletterer etter behov. Alpint/Telemark: Leiar: Lars Rikard Morstøl (ny) Medlem: Ingar Sølsnes (ny) Medlem: Ingar Skotvoll (ny) Medlem: Dag Unhjem (ny) Hopp: Leiar: Eva Andersen (ikkje på valg) Orientering/friidrett Leiar: Bjørn Nord (ny) Medlem: Jon Olav Slettaløkken (ikkje på valg) Medlem: Wenche Aak (ikkje på valg) Medlem: Jarle Tokle (ikkje på valg) Merke- og trimutvalg Medlem: Gunder Ølstadløkken (gjenvalg) Medlem: Jostein Brakstad (ikkje på valg) Medlem: Anne Morstøl (gjenvalg) Medlem: Unni Meyer (gjenvalg) Medlem: Oddmund Unhjem (ikkje på valg) Ingen vil være leiar. Gruppa konstituerer seg sjølv. Side nr. 7

8 10.6. Handball Medlem: Eva Olsen (ikkje på valg) Medlem: Heidi Remen Holm (ny) Medlem: Gunn Svendsvik (ny) Medlem: Kari Randi Hoem (ny) Økonomiutvalg i handball: Arne Ove Grøvdal (ikkje på valg) Håvard Brevik (gjenvalg) Handballgruppa (styret og økonomiutvalg) konstituere seg sjølv og gir tilbakemelding til hovudstyret Allidretten. Leiar: Bjørn Olav Brevik (ikkje på valg) Medlem: Bjørn Aandal (ikkje på valg) Medlem: Johan Slettvåg Hoel (ikkje på valg) Medlem: Gry Remmem (ikkje på valg) Medlem: Linda Klee (ikkje på valg) Valkomité for idrettslaget med hovudansvaret for valet neste år Leiar. Ann Kristin Hoem Medlem: Wenche Kavli Medlem: Modolf Holm Medlem: Jørn Ringen Revisorar Erling Dahle (gjenvalg) Arne Eide (gjenvalg) valg av representantar til Rauma idrettsråd Lagets leiar: Berta Bjerkeli Leiar i skigruppa: Rolf Herman Bjerkeli Isfjorden samfunnshus: Berta Bjerkeli, Sølvi W. Grøvdal, Anne Morstøl, Aud Dahle, Svein Grøvdal, Arna Haga. Gruppene vel sjølv representantar til eigne ting og råd. Ingen kravde protokollen referert. Årsmøtet slutt kl Etter møtet vart det servert kaffi, bollar og wienerbrød. Underskriving av protokollen: Oddmund Unhjem Ivar Skotvoll VEDLEGG: ORGANISASJONSPLAN FOR ISFJORDEN I.L. Side nr. 8

9 Enstemmig vedtatt på årsmøtet ÅRSMELDING FOR HOVEDSTYRET 2004 Organisasjon. Arbeidsutvalget har i 2004 bestått av: Leder: Berta Bjerkeli Nestleder: Knut Hoem Sekretær: Styremedlem: Odd Leif Morstøl Arnstein S. Eide Fredrik Malones Etter benkeforslag på årsmøtet ble Arvid Meyer valgt som sekretær. Han takket nei til dette vervet. Vi har ikke fått noen andre til å si ja heller, dermed har hovedstyret vært uten sekretær også dette året. Fredrik Malones flyttet bort for skolegang, og har ikke deltatt etter ferien. Administrasjon. Det har vært avholdt 8 møter i hovedstyret, samt flere møter i arbeidsutvalget. Medlemstall. Pr var det totale medlemstallet 709. Medlemsmassen fordeler seg slik: 337 Side nr. 9

10 barn under 19 år (149 jenter og 188 gutter) og 372 voksne (133 kvinner og 239 menn). Økonomi. Det lysner i økonomien. Hovedstyret hadde sitt eget vinterlotteri og solgte skrapelodd for Skilotteriet. Etter 3. års søknad fikk vi endelig innvilget spillemidler på klubbhuset, og kunne skrive ned gjelda med ,- Vi søkte kommunen om kompensasjon for de store renteutgiftene, og fikk kr ,- i tilskudd derfra. Sparebanken Møre tildelte oss kr ,- i gavemidler i år også, selv om vi fikk i fjor. Vi takker så meget for det. Dermed kunne de lokale aktivitetsmidlene igjen fordeles til grupper og hovedstyre, og hovedstyret har kunnet betale tilbake gjelden til skigruppa. Viser ellers til regnskapsoversikten. Representasjon. IIL har vært representert på følgende møter: Årsmøte i Rauma Idrettsråd. Åpne møter Rauma Idrettsråd/Rauma kommune (Framtidskveld, Planmøte, Friluftslivets år). Årsmøte i Isfjorden Samfunnshus A/L. Framtidskveld i M&R Idrettskrets/Fylkeskulturavd. Saker som er behandlet. Hovedstyret har i perioden behandlet en rekke saker. Av disse kan nevnes: Idrettsregistreringen. Organisasjonsplan. Kompensasjon for renteutgifter. Drift av anlegg. Revidering av kommunedelplan. Midler til løypekjøring. Åpen hall. Vi prøvde å dra i gang et tilbud til ungdom år, mest for å nå tak i de som ellers ikke er så aktiv. Interessen var laber, etter 2-3 ganger la vi ned hele tilbudet. klargjøring. Det ble servert rømmegrøt i varmestua. Utover høsten er det gjort en del arbeider med lysa i slalombakken, 5 lamper er skiftet ut. Dessuten er tråkkemaskina reparert, så alt skulle ligge vel ril rette for å renne seg. Alt untatt vær og føreforhold, og de rår vi ikke med. Hittil i vinter har det desverre ikke vært mulig å bruke slalombakken. Sluttord. Det mest gledelige for hovedstyret dette året, er at vi har fått balanse i økonomien igjen. Det har vært mye jobbing for å få det til, men det er iallfall godt å se at jobbinga fører til positive resultater. Ellers strever vi med å få folk til alle verv, både i hovedstyret og ellers i gruppene. Dette er et tankekors. Når vi vet at laget har tett på 400 voksne medlemmer, skulle det vært rimelig greitt å finne folk til å ta på seg de ulike verv. Det er viktig at vi fordeler arbeidet, jo flere som er med og drar lasset jo lettere blir det for hver enkelt. Vi driver idrettslaget fordi vi har medlemmer som ønsker å drive idrett, da må vi ha noen som tar papirarbeidet og organiserer aktiviteten. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke for meg. Etter 4 år som leder føler jeg at jeg har gjort mitt for denne gang. Det har vært hektiske år med mye fokus på anlegg og økonomi, noe som ikke er mine sterkeste sider innafor idrettsarbeidet. Det har vært mange gledelige stunder også, gode sportslige resultater og interessante diskusjoner om idrettens utvikling. Takk til dere alle sammen for godt samarbeid. For Hovedstyret Berta Bjerkeli leder Anlegg. I september hadde vi felles dugnad på alle bakker og løyper i Furuli-området. Ca. 20 personer deltok i arbeidet med rydding og Side nr. 10

11 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 1. Organisasjon Tillitsvalgte for Gruppeleder: Odd Erling Hoem Sportslig leder: Bente Heen Utdanningskontakt: Jack Morstøl Styremedlem: Monica Gjertsen Styremedlem: Liv Eli Kringstad (siste halvår istedenfor Eirik Gjerdset) Konsulent: Ivar Skotvoll Dommerkontakt: Tor Sannes Økonomiutvalg: Har ikke hatt det i år. 2. Administrasjon Det har vært avviklet mange arbeidsmøter i løpet av året. Det har også vært jobbet hardt med å få inn penger til driften. Odd Erling Hoem og Bente Heen var gruppas representanter på generalforsamlingen i Isfjorden Samfunnshus. 3. Representasjonsspillere Emily Brevik var representasjonspiller for IIL, men gikk over til VFK midt i sesongen og ble dermed representasjonsspiller for VFK. 4. Protester Ingen av lagene har vært involvert i forhold som har resultert i protester fra egen eller motstanders side. 5. Aktivitetsledere/dommere Modolf Holm har også i år vært blant kretsens regionsdommere. Rune Johnsen har også dømt for klubben i 2004, IIL Fotball har pr godkjente klubbdommere og 12 aktivitetsledere. 6. Kurs / Utdanning Odd Erling Hoem og Liv Eli Kringstad har avsluttet fotball leder kurs som ble påbegynt høsten 03. Vi har også hatt ett aktivitetsleder kurs med 20 deltakere og 2 klubbdommerkurs med til sammen 14 deltakere. 7. NFF`s minimerke og ferdighetsmerke Det har blitt tatt hele 44 minimerker aldersbestemt fotball i 2004! 16 ferdighetsmerker fordelt på 2 sølv, 2 bronse, 4 rød og 8 blå merker. Totalt er det utdelt 60 merker fra kretsen. Dette gjør Isfjorden IL Fotball til en av de som har delt ut mest merker i Nordmøre og Romsdal Fotballkrets i sesonger 2004! Dette er bra! 8. NFF`s forsikringsordning Det har ikke forekommet skader som har resultert i forsikringsutbetalinger i Økonomi Det regnskapsmessige driftsresultatet for 2004 er tilfredstillende. De viktigste inntektskildene våre er vår- og høstlotteriet, Småtroll/stortrollturneringa og bidrag fra våre sponsorer. 10. Avslutning Det har vært stor aktivitet blant de aldersbestemte lagene. Vi har i år deltatt med 8 lag i de forskjellige kretsseriene. I tillegg har allidretten aktivisert ei stor gruppe i alderen 6-8 år med fotball lek. Vi har i 2004 hatt A-lag, men for 2005 ser det ikke ut til at vi kan stille hverken A-lag eller lag i årsklassen. Vi vil takke alle trenere, tillitsvalgte, foreldre og andre støttespillere som har hjulpet oss gjennom sesongen. Vi er helt avhengig av denne dugnadsånden for å få dette til å gå rundt. TAKK! For styret i IIL FOTBALLGRUPPA Odd Erling Hoem Gruppeleder Årsmelding 2004 for Isfjorden IL, FOTBALL JENTER 8 10 ÅR. Trener: Jack Morstøl Oppmann: Jørn Ringen De som har spilt på laget er: Tiril Holm Mia Slettaøyen Ida Kathrin Slettaøyen Emilie Ytterli Marita Dithlevsen Pernille Myklebostad Anja Morstøl Marielle Solberg Lone Grøvdal Amalie G Bjerkeli Helle F Hoel Martine Ringen Silje Skotvoll Heidi Kipperberg Sesongen startet med kamper i mai. Det var labre resultater i starten av sesongen, men det tok seg opp etter hvert. Etter ferien reiste vi til Fåberg på Fåbergturneringen, vi tapte Side nr. 11

12 alle kampene men alle var like blide fordi. Vi deltok på Troll-tinn cup på Setnesmoa, av seks kamper vant vi fem og tapte en. Vi avsluttet sesongen med Små-troll og Stor-troll turneringen i Isfjordshallen med både seier og tap. Takk til alle positive spillere og foreldre. Årsmelding 2004 for Isfjorden IL, FOTBALL Gutter 8 10 ÅR Trener / Lagleder: Ingar Skotvoll Isfjorden IL har i sesongen vært representert med 3 lag i den yngste klassen, dvs. 4 med Jentelaget. Utgangspunket for å stille lag var meget bra, og mange møtte til innendørstrening fra slutten av mars og utover. Etter hvert kom det også til noen flere, så vi måtte faktisk etterpåmelde 1 lag, og det er bra. Av rent praktiske årsaker valgte vi derfor å kjøre rene årganger. 94 gjengen var 8 stk, mens 95 gjengen var 14 stk. Disse var igjen fordelt på en slik måte at de ble representert i lagene på samme måte som A og B klassen på skolen. Derfor ble inndelingen som følger: Isfjorden 1: Tarald Olva Dahle Marius Ytterli Robin Sølsnes Martin Melbø Vegard Unhjem Adam Ole Tobias Gjersø Hans Erik Aagaard Hamre Isfjorden 2: Henning Tokle Brede Tokle Eirik Skotvoll William Lysgård Patrick Hareide Nikolas Myklebostad Tom Erik Oshaug Isfjorden 3: Ola Brevik Sigrud Hatlen Tor Einar Dahle Martin Uhhjem Steinar Sæther Nicolas Salamonsen Daniel Gjerdset Trenere / Lagledere: Alle 3 lagene har hatt felles treninger gjennom hele sesongen, Roger Melbø og Ingar Sølsnes har hatt ansvaret for Isfj. 1, Jim Cato Lysgård for Isfj. 2 og Bjarne Hatlen for Isfj. 3. Kamper: Vi spillte kamper på onsdager kl Første obligatoriske kamp var 12 mai. Vi har spillt 10 seriekamper hver. Gløden og instatsen har til tider vært fenomenal og det lover godt videre. Turneringer i 2004: Vi har vært med på 3 turneringer i året som gikk Faaberg turneringen august Trolltinn Cup 28 august Stortroll / Småtroll oktober Aktiviterer: Vi har ved 2 anledninger blitt invitert til Molde Fotball klubb for å overvære MFK spille mot Sogndal og Bodø-Glimt. Kiosk/kaffe/kaker Også i år stillte velvillige foreldre opp og solgte brus, kaffe og kaker under våre hjemmekamper. Takk for kjempegod innsats! Avslutning: Det har vært en fantastisk flott gjeng å arbeide med, samholdet har vært bra både i kamp og på trening. Leken og vennskapet som fotballspillet byr på er stort, enten vi befinner ogss på anleggene på Faaberg eller i Isfjordshallen. Alle spillerne har utviklet seg bra gjennom sesongen og vi kan se mange gode talenter vokse frem. Applaus til foreldre (forestatte) som har stilt opp og støttet oss på treninger og kamper med stor entusiasme og engasjement. Trivselen har vært stor både for de på sidelinja og de på banen. Takk for sesongen Håper at alle fortsetter kommende sesong, og at alle fortsatt synes at forball er MORO!!! Side nr. 12

13 FOTBALL JENTER ÅR. Trener: Kjell Ove Bjerkeli Oppmann: Monica Gjertsen og Tove Hanset. De som har spilt på laget er: Katrine Olsen, Silje Karin Grøtta, Maria Flydahl, Marina Hanset Erlansen, Åshild Stavem, Marte L Sigerset, Anne Cathrine Grytten Johnsen, Marte G Bjerkeli, Thea L Heen, Marte Lovise Aagaard Nilsen Hamre, Charlotte Holm, Guro Ringen og Linn Jeanett Hildre. Sesongen 2004 startet vi med kampene i begynnelsen av mai. Like etter ferien reiste vi til Fåberg og var med på Fåberg turneringen. Humøret var på topp og vi koste oss i bra vær. Vi deltok på Troll-tinn cup på Setnesmoa helga etterpå. Det har ikke stått på pågangsmot og engasjement, de har vært flinke jenter. Vi avsluttet sesongen med småtroll og stortroll turneringen i Isfjordshallen med seier i de fleste kampene. Takk til alle positive spillere og foreldre. FOTBALL Lillegutter ÅR. Trener: Johan Høgset, Oppmann: Liv E. Kringstad I år har gutter født 92 og 93 spilt på samme lag. En suveren gjeng, årets første og eneste tap fikk vi på Fåberg. Vi har deltatt i serien her i Rauma, vi har vært på Fåberg og Setnesmoa (TrollTinn cup) I Små- og StorTroll turneringen delte vi oss i to lag, i det interne oppgjøret måtte det ene laget gi tapt, resultatet ble 1-0 eller var det 0-1? På avslutningen i Furulia tok vi endelig til fornuft og inviterte med oss damene. Med på laget: Daniel Emami, Johan L. Gjerset, Lars Erik Kavli, Jack Andre Morstøl, Daniel A. Grøvdal N., Sigurd Singelstad, Lars Christian Næss Tokle, Amund Valde, Kristian Belovsky, Torkil Høgset, Anders Kavli, Magnus K. Tokle og Thomas Leo Vik. En stor takk til alle som har støttet laget fra sidelinjen. Fotball Smågutter år Trener: Willy Stølan Oppmann: Tove Bue Laget har bestått av gutter fra 1990 og 1991 årgangen. Det har vært en fin gjeng med ivrige og entusiastiske unge spillere som har vært flinke til å stille opp på trening og kamper. I løpet av 10 seriekamper har vi spilt mot Måndalen, Veblungsnes, FR/TIL, Vestnes/Varfjell og Åndalsnes, og har til dels møtt hard motstand, og IIL guttene har greid seg bra, kampviljen er det ingenting å si på! Vi har vel ligget sånn midt på treet i serien hele sesongen. For uten å spille i serien har de også i år deltatt på Fåberg-, Trolltind- og Småtroll/Stortroll turneringene. I de to siste gjorde vi det for øvrig kjempebra! Vi vil også rette en stor takk til foreldrene som trofast har stilt opp med kjøring til bortekampene, og som entusiastisk heiagjeng på hjemmebane. Håper interessen både blant spillere og foreldre blir like stor neste sesong. Laget har i sesongen 2004 bestått av følgende spillere: Mads William Brevik Vidar Gridset Jøran Rypdal Chris B. Engaas Halvor Morstøl Kenneth Haga Martin Ølstadløkken Henrik Scheide Sannes Mikael Bue Jordbræk Eirik Haga Stølan Stian Unhjem Patrick Da Silva Bendik Sørlie Martin Nilsen Fotball Gutter år Trener: Lars Magne Bæverfjord Oppmann: Tommy Løkkebø Det har vært vanskelig å finne trener/oppmenn i sesongen Tommy Løkkebø og Lars Magne Beverfjord tok på seg treningen i fellesskap. Men sesongen ble litt strevsom p.g.a manglende oppmann og med litt kommunikasjonproblemer mellom trenere og spillere. Tross disse problemer gikk sesongen 2004 rimelig bra. Spillerne Side nr. 13

14 må berømmes for sin stå på vilje til å dra lasset selv. Foreldretradisjonen med kjøring til kampene har fungert utmerket, laget har vært positiv gjennom hele sesongen. Sesongen 2005 ser dessverre litt dyster ut da det organisatoriske rundt trenere og oppmenn ikke er på plass og at en del spillere har meldt overgang til andre klubber. Resultat 2004:! Kampstatistikker vil bli lagt ut på under fotball. Årsmelding A Lag. Trenger: Rune Johnsen Oppmenn: Tor Sannes, Ivar Skotvoll og Arne Eide Skåla 17 Isfjorden 15 Langfjorden 8 Øvrige kampstatistikker/kampantall og spilleroverganger blir lagt ut på under fotball. Totalt er det benyttet 34 spillere i lagets 17 kamper i Gratulasjon til Jan Roger Brokstad som er eneste utøver som har deltatt i samtlige kamper. Det er med skuffelse vi har registrert at interessen for senior / junior fotball blant klubbens egne utøvere er så laber, og at vi for kommende sesong sannsynligvis ikke kan stille med lag i kretsserien verken i 5div junior eller gutter år. Er det gresset på den andre siden av gjerdet som smaker best? Vårt håp er imidlertid at det atter kan bli interessant å spille for moderklubben og at det følgelig ikke er satt sluttstrek for kampstatistikken i klubben vår. Statestikker 2004: Vår: Isfjorden Øksendal Isfjorden Langfjorden Isfjorden Batenfjorden Isfjorden Eidsvåg Isfjorden Skåla Isfjorden Rival Høst: Isfjorden Batnfjorden Isfjorden Øksendal Isfjorden Skåla Isfjorden Langfjorden Isfjorden Øksendal Isfjorden Langfjorden Isfjorden Skåla Isfjorden Langfjorden 3-1 B 5-1 H 0-3 B 1-1 H 3-3 B 3-1 H 5-5 B 1-7 H 0-3 B 2-2 H 0-4 B 3-3 H 1-2 H 0-0 B Sluttabell: Øksendal 31 Batnfjord 18 Side nr. 14

15 ÅRSMELDING FOR SKIGRUPPA 2004 Organisasjon Styret har i 2004 bestått av: Leiar: Rolf H. Bjerkeli Sekretær: Jan P. Valde Regnskap: Henry Hatlen Representant Allidrett:Bjørn Aandal Langrennsutvalg: Leiar: Svein Grøvdal Medlem: Aud Dahle Medlem: Jøran Grøvdal Medlem: Wenche Kavli Alpint/Telemark: Leiar: Lars Rikard Morstøl Medlem: Ingar Sølsnes Medlem: Ingar Skotvoll Medlem: Dag Unhjem Hopp: Leiar: Eva Andersen Administrasjon Styret har hatt 9 møter i løpet av året og behandla 40 saker. Dei fleste sakene har vore planlegging av ulike arrangement og organisering av dugnadar i samband med vedlikehald av løyper og anlegg. Langrennsutvalget har naturlig nok hatt størst ansvar i dei tradisjonsrike arrangementa. Alpint /telemark har jobba svært aktivt i samarbeid med ÅIF for å få til eit todagers Fjelltelemark renn. (Skarvenrennet og Vengedalsrennet) I tillegg har alpint/telemark lagt fram ideen om eit nytt alpinanlegg opp mot vestsida av Steinberget. Møte med grunneigarane gav god respons. Framtida vil vise om det let seg realisere. Skibrua som vart øydelagt etter flaumen i august 2003 har blitt erstatta med ny bru. Heilårsvegen til skytebana har blitt noko forsinka, men bygginga skal etter planen startast opp våren 05. Økonomi Økonomien i skigruppa er god. Dette skuldast at mange gjer ein stor innsats for å skaffe inntekter til gruppa. Skibasaren 6. november gav ein god del inntekter pluss julekalendrane i desember. I tillegg har gruppa ein del inntekter frå utdelinga av telefonkatalogar. Skigruppa fekk kr. 5000,- BUS-midlar. Løypekjøring og vedlikehald av løypemaskina er dei største utgiftspostane også dette året. Reisestøtte til deltaking i skirenn er også ein vesentleg utgiftspost for skigruppa. I tillegg har eliteløparane Børge og Kjetil Søvik fått eit stipend frå skigruppa på kr 4000,- kvar. Representasjon M og R Skikrets: Rolf Herman Bjerkeli var medlem i langrennskomiteen fram til skitinget i juni. Aud Dahle vart attvald som medlem i kretsstyret. Rolf Herman Bjerkeli er medlem i Rauma idrettsråd. Svein Grøvdal og Jan P Valde representerte skigruppa på Skikretstinget i Surnadal juni. Aud Dahle representerte arbeidsutvalget i skikretsen og Rolf Herman Bjerkeli langrennskomiteen i skikretsen Aud Dahle og Rolf Herman Bjerkeli deltok på Fagmøte langrenn i Molde 5. november Isfjorden I.L. er representert i to landslag. Håvard Bjerkeli på sprintlandslaget og Børge og Kjetil Søvik på telemarklandslaget. Alle desse tre løparane kan vise til både seier og gode plasseringar internasjonalt siste året (sjå referat frå langrenn og alpint/telemark). Aktivitet Skigruppa stod også i år som teknisk arrangør av Sentrumsløpet på Åndalsnes i samband med Fjellfestivalen. Dette Side nr. 15

16 arrangementet gir god PR til laget i og med at fleire av eliteløparane representerer Isfjorden I.L. (Håvard, Kjetil, Børge). 12- åringane Sigurd, Daniel og Amund fekk være med på rulleskøyter og Karoline gjekk på rulleski. Dette var eit populært innslag som også bør kunne komme med ved seinare høve. Laget har ikkje hatt deltakarar i hopp eller alpint siste året. Snøforholda var gode vinteren 2003/2004. Alle lysløyperenna vart avvikla som planlagt. Allidretten fekk også arrangert alle rundeskirenna. Klubbmeisterskapet i langrenn klassisk og fri vart arrangert i lysløypa. Isfjorden rundt vart arrangert for 30. gong 1. februar. 33 aktive løparar fullførte løpet i tillegg til trimklassen. Kretsrennet 4. januar vart arrangert i og omkring lysløypa og talde heile 99 løparar. Desse born og unge har vore aktive i langrennsporet siste året: Karoline Bjerkeli Grøvdal (13), Karen Kavli Setnes (12), Daniel Alexander Grøvdal Novik (11), Sigurd Singelstad (11) og Amund Morstøl Valde (11). I håp om at fleire unge skal bruke skiløypene har skigruppa innført ein tre-års premie til dei som deltek i lysløypa frå ti år og oppover. Skibygda Isfjorden har mange muligheiter til å drive skisport og skigruppa oppfordrar alle til å bruke dei anlegga og løypene vi har til å bli god på ski. For skigruppa Jan Peter Valde Årsrapport langrennsgruppa Isfjorden idrettslag har et lite, men aktivt langrennsmiljø. Gode snøforhold og stabilt vær ga gode treningsmuligheter i fjorårssesongen. Nedenfor følger en kort omtale av de aktive løperne og rennplasseringer: I klasse 11 år har Isfjorden fått i gang ei aktiv guttegruppe. Flere av disse har utmerket seg i flere kretsrenn: Plasseringer i kretsrenn, gutter 11 år: Amund Morstøl Valde: Daniel Novik Grøvdal : Sigurd Singelstad : Lars Erik Kavli : Daniel Emami : 18 På jentesiden fikk Isfjorden Idrettslag et nytt tilskudd ved Karen Kavli Setnes i klasse jenter 12 år. Hun oppnådde i sin debutsesong flere gode plasseringer i kretsrenn. Hun ble også nr. 2 sammenlagt i Sparebanken Møre Cup. Hun tok to sølvmedaljer og en bronsje i Kretsmesterskapene. Karoline Bjerkeli Grøvdal hadde en toppsesong i jenter 13 år. Hun ble tredobbelt kretsmester og vinner av Sparebank Møre Cup i kretsen. Videre tok hun 2. plass i midtnorskmesterskap fristil, og 4. plass i klassisk. I Ungdommens Holmenkollrenn ble hun nr. 5 i klassisk og nr. 6 i friteknikk. I tillegg deltok hun i rulleskirenn både under fjellfestivalen, på Olsok- arrangementet i Valldal og på kretsløp i Volda. Plasseringer i kretsrenn, KM og cuprenn: Karen Kavli Setnes, jenter 12 år: Karoline Bjerkeli Grøvdal, jenter 13 år: Klubbmestere i 2004 vart Magnor Rypdal og Karoline Bjerkeli Grøvdal(begge stilarter ) Både noen av guttene og de to jentene har deltatt på kretsens samlinger både på barmark og på snø. Side nr. 16

17 I seniorklassen har Isfjorden som kjent landslagsløperen Håvard Bjerkeli. Han hadde en god sesong, og hadde sine beste plasseringer i sprintdistanser. Han åpnet bra med seier i sprint på Beitostølen og seier i sprint stafett (sammen med Hetland) i Italia, WC. Senere ble det 3.plass i friteknikk sprint Wcup, og sølvmedalje i NM. På slutten av sesongen tok han Wcup seier i Drammen. Laget har også en trofast gjeng som hvert år deltar på turrenn. I 2004 deltok følgende på Birkebeineren: Magnor Rypdal, Kåre Gunnar Bakke, Torill Hanekamhaug, Dag Unhjem, Egil Fredriksen, Odd Egil Frederiksen og Amund Kavli. Egil Frederiksen og Odd Egil Frederiksen deltok også på Vasaloppet. Isfjorden Idrettslag ved langrennsgruppa, arrangerte et kretsrenn og turrennet Isfjorden Rundt. Leder langrenn Svein Grøvdal Årsrapport for Alpin/Telemarksutvalget Alpin/Telemarksutvalget har bestått av følgende personer i sesongen 2004/2005 : Leder: Lars Rikard Morstøl Medlemmer: Ingar Skotvoll, Dag Unhjem og Ingar Sølsnes. Aktiviteten i vår vår gruppe er det stort sett brødrene Søvik som har stått for denne sesongen. Vi har hatt lite med rekruttering til vår gruppe dessverre, men håper å få øke aktiviteten denne sesongen. har vi hatt en veldig bra dialog med grunneierene, som har signalisert at planlegging kan starte. Blir spennende å se hva vi kan få til fremover. Ellers har vi blåst liv i Vengedalsrennet igjen, som skal arrangeres palmesøndag 20 Mars. Dugnad på trasee ble startet i fjor sommer. Klarer vi å få et bra arrangement så kan rennet få status som norgescup renn til neste år. Noen Resultater fra sesongen 2003/2004 Børge Søvik: Norges Cup: 1 seier, 2 andreplasser, 2 tredjeplasser. Sammenlagt nr 3 World Cup: 3 seire, 1 tredjeplass, Sammenlagt nr 2 NM: 1 seier, 1 fjerdeplass Galdhøpiggen: 10 Kjetil Søvik: Norges cup: 1 seier, 2 andreplasser, 2 tredjeplasser, Sammenlagt nr 2 World Cup: 3 andreplasser, 2 tredjeplasser Sammenlagt 3 NM: 4 andreplasser, nr 2 sammenlagt. Galdøpiggen: 9 Alperittet: 2 Lars Rikard Morstøl Leder Alpin/Telemark Lite med snø i Furulia er jo et kjent problem år etter år. Vi har derfor tatt initiativ overfor laget og grunneiere på Kavli om å planlegge skiarena på enden av Steinberget. Så langt Side nr. 17

18 ÅRSMELDING ORIENTERING/FRIIDRETT 2004 Styret har bestått av: Leder: Bjørn Nord Kasserer: John Olav Slettaløkken Sekretær: Wenche T Aak Styremedlem: Jarle Tokle Treningsløp Gruppa har gjennomført 6 treningsløp og klubbmesterskap. Det har vært 6-10 løpere på treningsløpene. Det har vært en fast gjeng med forholdsvis høy snittalder. Rekrutteringen er i så måte liten. Dette er synd, og må taes tak i hvis det fortsatt skal være o-løp i Isfjorden. Klubbmesterskap Klubbmesterskapet i år ble gjennomført med 10 deltakere. Klubbmester kort løype: Gunn B Unhjem Klubbmester lang løype: Ole J Sæther Turorientering poster stod ute fra medio juni til medio oktober. Oddmund Unhjem har hatt ansvar for postene, vi vil takke han for dette. Vi har fått tilbakemeldinger om fine og varierte turer. Gunder Ølstadløkken 20 gullplakett Gerd Humlung 20 gullplakett Anne Kristin Tandberg 1 gull Simen Oshaug 1 gull Julie oshaug 1 gull Ida marie oshaug 1 gull Inge Morstøl 1 gull Jørgine Sofie Morstøl 1 gull Fam. Bjørn Olav Brevik 1 gull Fam. Rune Singelstad 1 gull Kristian Eriksen 1 gull Liv Kjølen Eriksen 1 gull Tove Engås 1 gull Wenche Kavli' 6 gull Amund Kavli 6 gull Lars Erik Kavli 6 gull Anders Kavli 6 gull Silje Marie Nordheim Bråten 4 gull Gerd Bodil Søvik Edmund Søvik Ingrid Morstøl Oddmund Undhjem Inge og Åse Grøvdal Gunnar Sekkenes Aurora Sekkenes 4 gull 4 gull 3 gull 27 gull 8 gull 2 gull 2 gull Klubbmesterskap terrengløp 18. mai 2004 Menn 4 km. 1. Magnor Rypdal I.I.L 13,19 min. 2. Kåre Gunnar Bakke I.I.L 14,27 min 3. Ole Johan Sæther I.I.L 14,45 min 4. Frank Dahle I.I.L 17,13 min Kvinner 4 km. 1. Karoline B Grøvdal I.I.L 14,52 min 2. Karen Setnes I.I.L 18,08 min 3. Torill HanekamhaugI.I.L 18,49 min NORSKE MESTERSKAP UM Tove Beate Dahle Gull- J15 300m hekk Tove Beate Dahle Gull- J15 Slegge Tove Beate Dahle Sølv- J15 Kule Tove Beate Dahle Sølv- J15 Diskos Tove Beate Dahle Bronse- J15 Lengde UM innendørs Tove Beate Dahle Gull- J15 5-kamp NM junior: Tove Beate Dahle Bronse Tove Beate Dahle Bronse Diskos Slegge KRETSREKORDER Kvinner: Tove Beate Dahle Spyd 41,53 BIRKEBEINERLØPET - Halvmaraton Torill Hanekamhaug år nr Øyvind Unhjem år nr Kåre G Bakke år nr Ole J Sæther år nr Magnor Rypdal år nr Tove Engås Trim Side nr. 18

19 GEIRANGER HALVMARATON Damer år: 1. Torill Hanekamhaug Isfjorden IL Menn år: 2. Kåre Gunnar Bakke Isfjorden IL Karoline Bjerkeli Grøvdal J 14 år: Terrengløp/ gateløp/ fjellløp: 1 plass jenter 14 år kretsmester terrengløp Bryn april plass 13 år- 16 år Åndalsnesløpet ( 2. beste dame) mai plass damer år: Saudehornet rett opp. Volda (3 beste dame totalt) 1 plass Jorbærdilten 3 km jenter under 16 år. valldal Baneløp 1500 m: 1 plass j 14 år : 4, G-sport lekene i Lillehammer 1 plass j 14 år : Regionale ungdomleker i Tr. heim (årsbeste for jenter 14 år i landet tyrvingpoeng). 800: 1 plass j 14 år: Hødd 600: 1 plass j 14 år: : regionale ungdomsleder i Tr. heim ( 1031 tyrvingbestemannspremie på stevnets første dag) Karen Kavli Setnes: 3 plass terrengløp Bryn Baneløp 1500 m: 6 plass. j 13 år : 5, G-sport lekene i Lillehammer 4 plass. j 13 år : Regionale ungdomleker i Tr. heim 800m: 2 pl. j 13 år: Hødd 3 pl. j 13 år : G-sport lekene i Lillehammer. 6 pl. j 13 år: : regionale ungdomsleder i Tr. Heim Vågen rundt 2 plass jenter 15 år. Karoline B Grøvdal, Karen Setnes, Silje Svensli, Ingunn Unhjem, Lisa Kays og Tove Beate Dahle. ÅRSMELDING FRA MERKE OG TRIMUTVALGET Utvalget har i 2004 bestått av: Leder: Gunder Ølstadløkken Sekrtær: Jostein Brakstad Kasserer: Anne Morstøl Medlem: Unni Meyer Medlem: Oddmund Unhjem Merke og trimutvalget har avholdt 1 styremøte i Anne og Unni har organisert dametrimmen på Samfunshuset, mens Jostein, Oddmund og Gunder har tatt seg av ski og idrettsmerkeprøver og trimmklassen i Isfjorden Rundt. Inntektsbringende tiltak har vært Dametrimmen, Isfjorden Rundt, ski og idrettsmerkeprøver. På utgiftsiden er det leie av lokaler og annonsering så er de største postene. Viser ellers til regnskapsoversikt. 81 personer klarte kravet skimerkeprøve og 34 personer kravene til idrettsmerke, se egen oversikt. Når det gjelder idrettsmerke er dette en liten økning fra i fjor. Trimkasser har vært utplassert på Kavliheia, Vengesdalen, Brevikskaret, Skarsetra og Horrungvatnet. Hilsen Gunder Ølstadløkken 600m: Side nr. 19

20 SKIMERKER I 2004 Bronse Kristian Belowsky Preben Eikrem Marina H. Erlandsen Jannike S. Brevik Silje K. Grøtta Silje G. Haga Thea Marie L. Heen Anne C. G. Johnsen Anders Kavli Lars Erik Kavli Torkil Høgseth Sigurd Singelstad Marthe L. Sigerseth Katrine Olsen Ingvild G. Røysum Emilie Sitanggang Magnus K Tokle Åshild D. Tokle Robin Sølsnes Thomas L. Vik Ingrid E. Røskar Åshild F. Stavem Stian Unhjem Martin Unhjem Emil Engen Torill Hanekamhaug Thomas Ondruc Ida Marie N. Oshaug Julie N. Oshaug Cathrine Morstøl Elias Grøvdal Karen K. Setnes Sølv Anja Morstøl Emalje Amund Valde 5-årspokal Daniel Grøvdal Jim Andre Hoem Bronseplakett 1. pr. Karoline Grøvdal Kjell Arne Lybergsvik Jack Andre Morstøl 3. pr. Aud Dahle 4. pr. Tom Erik Larsson Bjørn Aandahl Sølvplakett 2. pr. Knut Leo Sæther Gullplakett 2. pr. Jan Valde Ole Johan Sæther Bronsestatuett 1. pr. Leif Malones Berit Sæther 2. pr. Dag Unhjem 4. pr. Håvard Bjerkeli 5. pr. Inge P. Grøvdal Åse H. Grøvdal Kåre Gunnar Bakke Gunder Øløstadløkken 6.pr. Knut Ludv. Dahle Sølvstatuetten 1. pr. Magnor Rypdal Jo Unhjem 2. pr. Jostein Brakstad 5. pr. Gunn B. Unhjem Gullstatuetten 1. pr. Jarle Tokle 2. pr. Berta Bjerkeli Svein Grøvdal 3. pr. Reidar Ellingseter Egil Sæther Åse Søvik 4. pr. Edmund Søvik Skikruset 1. pr. Harald Jacobsen 2. pr. Reidar Stene Edvin Sæther 4. pr. Rolf Hermann Bjerkeli Henry Hatlen Tinnfat 1. pr. Liv Aasen Brevik Egil Fredriksen Olav Lien 3. pr. Ivar Skotvoll 5. pr. Knut Hoem Johs. Kavli 6. pr. Kari Erlandsen 7. pr. Jan Bredeli Egil Erlandsen Julius Slørdal 9. pr. Inge Morstøl 10. pr. Eilert Kavli Etter tinnfatet 3. pr. Oddmund Unhjem Side nr. 20

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/3-2014. Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950

Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950 Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950 av Morten Haave Jar Idrettslag ble stiftet 2. februar 1934. Ett år før laget fylte 80 år, sto et idrettshallkompleks klar der klubben

Detaljer

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU.

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Bygde ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Leder: Æ glæ mæ! Så var landsstevnet i Hoston over gitt, den store begivenheten som alle vi i STBU hadde jobbet mot i over to år. Jeg sitter

Detaljer

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 1. Avdelingen. Malvik Ski er en undergruppe av Malvik Idrettslag og har som hovedmål å legge til rette for skiglede for flest mulig lengst mulig. Skiavdelingen teller i

Detaljer

Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011. Gutter 11

Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011. Gutter 11 Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011 Gutter 11 Gutter født i 2000 har spilt i årets gutter 11-serie. Totalt i dette årskullet er det 16 gutter i Rindal. Av disse har 11 spilt på årets lag.

Detaljer

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april!

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april! ammen t alltid best sa lltid best alltid best s alltid best alltid best alltid best est en best en alltid best OPPRYKK FOR 3 HÅNDBALLAG! SUPERAVTALE MED KVERNELAND BIL ÅRSFESTEN 2014 best mmen Sverre Sverre

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER Nr. 4/2014, 1. desember Denne høsten har vi mye på lur: Gratulerer som norgesmestre! Forus og Gausel Idrettslags Jenter 16 vant cupen 2014. Les mer på side 4. ÅPNINGSTIDER I DESEMBER 15.-23. desember kl

Detaljer