Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005"

Transkript

1 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl i klubbhuset i Furulia Vel Møtt!

2 Hovedstyret Isfjorden IL 2004/2005 Ivar Moldsvor Leder Håndball Ann Kristin Hoem Leder Valgkomite Bjørn Aandal Leder Orientering/Friidrett Side nr. 2

3 ÅRSMØTE Isfjorden Idrettslag Onsdag 2. mars 2005 kl i Furulia. SAKLISTE: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen og sakliste 3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle lagets årsmelding, herunder alle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle lagets regnskap, herunder alle grupperegnskap. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 1) Nytt skianlegg på Stormyra og i Steinberget. 7. Fastsette medlemskontingent. Hovedstyrets forslag: Kontingenten beholdes uendret. Barn kr. 50,- Voksne kr. 100,- Familie kr. 250,- 8. Vedta lagets budsjett, herunder alle gruppebudsjett. 9. Behandle organisasjonsplan. Hovedstyrets forslag: Friidrett, orientering og trim samles i ei gruppe. Ellers beholdes eksisterende organisasjonsstruktur. 10. Valg alle grupper. Valg hovedstyret: Leder, sekretær, styremedlem. 2 revisorer. 2 rep. til årsmøte i Rauma Idrettsråd. 6 rep. til årsmøte i Isfjorden Samfunnshus AL Årsmøte i Isfjorden I.L Kl i Klubbhuset Leiar i IIL Berta Bjerkeli ønska velkommen. 1. Godkjenning av medlemmar med stemmerett Desse 19 medlemmane med stemmerett møtte: Berta Bjerkeli, Knut Hoem, Oddmund Unhjem, Jonny Haga, Arna Haga, Tove Beate Dahle, Steinar Dahle, Oddleif Morstøl, Odd Erling Hoem, Liv Eli Kringstad, Edvin Torgeir Sæther, Rolf Herman Bjerkeli, Aud Toril Dahle, Svein Grøvdal, Ivar Skotvoll, Bjørn Aandal, Arne Eide, Jan P Valde, Gunder Ølstadløkken. 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden IIL avisa med årsmeldingar og innkalling til årsmøtet 2004 vart lagt ut på nettet den og på Storkiosken den Endring av sakliste: Gjennomgang av årsmelding og regnskap frå fotballgruppa vart vedtatt å gå først i møtet på grunn at leiar i fotballgruppa måtte forlate møtet tidleg. Årsmøtereferatet vil likevel følgje rekkefølgja i saklista. Saklista vart enstemmig godkjent. I løpet av årsmøtet kom det følgjande kommentarar til IIL avisa: Det bør være bildetekst med namn til alle bilda. Bilda i avisa burde vore større (over begge spaltene). Det kom forslag frå årsmøtet om at avisa må ha eige bildegalleri med tekst til bilda! Administrasjonen må endre IIL avis i samsvar med vedtaka på årsmøtet og den nye endra versjonen må leggjast ut på nettet (erstatte den gamle). Side nr. 3

4 3. Val av møteleiar, møtesekretær og to representantar til å underskrive protokollen Enstemmig val av møteleiar: Edvin Torgeir Sæther møtesekretær: Jan P. Valde To medlemmar til å skrive under møteprotokollen: Ivar Skotvoll og Oddmund Unhjem 4. Lagets årsmelding og gruppeårsmeldingane 4.1. Hovudstyret Kommentar frå leiaren i hovudstyret Berta Bjerkeli: Arbeidet med å få inn medlemskontingenten er viktig. Ca 200 personar som står på medlemslistene betalte ikkje kontingenten i Jobben med å få inn medlemskontingent skal bli gjort. Dei som har stått lenge på medlemslista utan å betale blir stroken. Leiar vart oppfordra til å kommenter økonomien til hovudlaget: Laget fekk ikkje tippemidlar verken i 2002 eller i Byggjelånet har blitt omgjort til vanlig lån med lågare rente. Renteutgiftene er på ca kr 2500,- pr mnd. Har endeleg kome høgt på prioriteringslista og håper å få kr i tippemidlar i Hovudlaget har lånt ca kr ,- frå skigruppa. Hovudstyret hadde eige vinterlotteri med trekning i vinterferien Dette gav ca kr ,- i netto inntekt til hovudlaget. Hovudstyret skal ta seg av skilotteriet i inneverande år (NSF regi). Dette lotteriet kan gje ca kr 8000,- i netto inntekt. Årsmeldinga frå hovudstyret vart enstemmig godkjent Fotballgruppa Kommentarar frå årsmøtet: Årsmeldinga frå i fjor påpeika at tabellar bør være med for og Dette er ikkje med for og i år heller. I sesongen 2003 var to juniorlag organisert som samarbeidslag med ÅIF (ÅIF/IIL). Desse laga er ikkje nemnt i årsmeldinga. Det er viktig at all aktiviteten i laget kjem fram i årsmeldinga. Fotballgruppa sørgjer for at aktiviteten til samarbeidslaga blir inntatt i årsmeldinga i tillegg til tabellar for og Med merknadane over vart årsmelding frå fotballgruppa enstemmig godkjent Skigruppa Feil i referatet vart påpeika: Det vart arrangert to rundeskirenn (ikkje eit slik det står). Inge Håvard Unhjem er representant for Allidretten saman med Bjørn Aandal. Alle tiåringane som var med på skirenna (kretsrenn og lysløyperenn) burde vore nemnt med namn (jamfør bilde). Håvard Bjerkeli sin World cup seier i Holmenkollen (sprint) vart uteglømt. Rapport frå hopp inngår i skigruppa sin rapport og har ikkje eiga årsmelding. Med merknadane over vart årsmelding frå skigruppa enstemmig godkjent Orientering og friidrett Klubbmeister i orientering vart Dag Unhjem. (Her var det feil i den første årsmeldinga som vart lagt ut på nettet). Plasseringa til IIL sine lag i Vågen rundt bør stå! Jentelaget vann!!! Guttelaget måtte stille i seniorklassa på grunn av kluss med alder. Namn på deltakarane på laga må være med. Årsmøtet kommenterte at ein av postane i turorienteringa var plassert feil forhold til kartet. Med merknadane over vart årsmelding frå orientering/friidrettsgruppa enstemmig godkjent. Tove Beate Dahle fekk utdelt blomster frå IIL for framragande innsats og resultat i friidrett. Ståande applaus!! 4.5. Merke- og trimutvalg Kommentar frå leiar i trim og merke Side nr. 4

5 Gunder Ølstadløkken: Det er minkande deltaking på merkeprøvene. Det er færre og færre som tek idrettsmerke. Aktiviteten på trimpostane viser same tendensen. Skimerkeprøvene har ein viss rekruttering. Det kom forslag frå årsmøtet om å ha skimerkeprøvene i lysløypa tidlegare på året. Det kom forslag om at Peter Berild, som er den som har flest skimerke i kretsen, bør får utmerking frå idrettskretsen. Hovudstyret bør sende anbefaling til kretsen om dette. (Peter Berild vart kretsmeister allereie i 1940). Dei som vart trekt ut frå namna i postkassene på Heian og i Vengedalen burde vore nemnt i årsmeldinga. Årsmeldinga frå merke- og trimutvalget vart enstemmig godkjent Handball Manglar i referatet: Årsmelding frå 10-årslaget er ikkje med, innlegg frå leiar er ikkje med, bilda er ikkje med. (manglar ei side). Dette er likevel med på siste utgåva som ligg på nettet bortsett frå 10-årslaget og bilda. Jenter 15-år vart seriemeistrar i Dette er med i den nye versjonen på nettet. Handballgruppa sørgjer for at årsmeldinga blir komplett. Med merknadane over vart årsmelding frå handballgruppa enstemmig godkjent Allidretten Bra at deltakarane er nemnt med namn. Årsmeldinga frå allidretten vart enstemmig godkjent. 5. Regnskap 5.1. Hovudstyret Resultat på minus kr ,- Anleggsgruppa har inngått i hovudstyret sitt regnskap dei siste to åra. Drift av klubbhuset: 2500 pr mnd i renteutgifter, lånet er avdragsfritt i tre år. Med dagens rente og lånebeløp vil renteutgiftene bli litt over kr ,- for Dette beløpet blir vesentleg mindre dersom lånet blir redusert ved tildeling av tippemidlar. Hovudstyret sitt regnskap vart enstemmig godkjent Fotballgruppa Negativt resultat, men har 29,000 på bok. Regnskapet vart enstemmig godkjent Skigruppa Inntekter frå utdeling av telefonkatalogar, skibasar, julekalender. Skigruppa sitt regnskap vart enstemmig godkjent. 5.4.Orientering/friidrett. NB! skal stå friidrett! (feil i avisa). Regnskapet vart enstemmig godkjent Merke- og trimutvalg Regnskapet vart enstemmig godkjent Handball Stor og god forretningsdrift Kommentar frå Arna Haga: Ullmax kom i gang med salet i nov og des. Ullmax har eige regnskap. Har ikkje heilt oversikt over det økonomiske resultatet til Ullmax og har ikkje tatt ut overskot enda. Inntekter på ca kr ,- på Ullmax. Dette svarer til varelageret for det meste. Ullmax er registrert med eige org. nr. det kom spørsmål frå årsmøtet om dette er forretningsdrift i laget sin regi. Burde dette vore ei vedtakssak for hovudstyret? Årsmøtet tok ikkje stilling til dette. Det er viktig at dette blir handtert på ein ryddig måte. Årsmøtet ser positivt på verksemda som gir laget sårt tiltrengte midlar. Kontrakten går ut på at handballgruppa er forplikta til å drive Ullmax i minimum tre år. Arne Hop fører regnskapet for Ullmax. Handballgruppa sitt regnskap vart enstemmig godkjent Allidretten Overskot, har god økonomi. Allidretten sitt regnskap vart enstemmig Side nr. 5

6 godkjent 5.8. Treningsstudio Regnskapet vart enstemmig godkjent Brev frå revisorane vart opplest på årsmøtet. Dei poengterte at utgiftsbilag skal underskrivast både av kasserar og leiar i gruppa. Attestasjon er viktig. Bankbilag må attesterast av to personar! Felles regnskapsprogram er ønskeleg og gjer revisjonsarbeidet lettare. IIL har eige program som er egna for alle gruppene. 6.1 Orientering om lovendring. Lagets lover er justert i samsvar med ny basislovnorm Orientering frå leiar om at laget sine lover må være i samsvar med basislova. Det vil seie lovene må tilfredstille minimumskrav til lov. Nokre får endringar er gjort: 9 andre ledd: Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 9 fjerde ledd: Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Desse endringane skal sendast til idrettstyret for godkjenning. Årsmøtet tok dette til etterretning. 6.2 Innkome forslag: Isfjorden rundt endring av vedtekter Det kom anbefaling frå årsmøtet om at meir PR må til for å få fleire til å delta i Isfjorden rundt. Isfjorden rundt vart arrangert for 30. gong i år. Det må avgjerast om det skal delast ut plakett for 30 års deltaking. Forslag frå trimgruppa om endring av vedtekt for arrangering av Isfjorden rundt: leder i laget og leder i skigruppa og trim skal være med i komiteen for rennet. Leder i ski, allidrett og merkeutvalg står ansvarlig for rennet. Leder kaller inn i god tid før rennet, minst 1 mnd. Forslag frå møteleiar: 1. Hovedstyrets ansvar for Isfjorden Rundt avvikles (dvs. årsmøtevedtaket frå 1970 oppheves). 2. Årsmøtet henstiller til skigruppa, trimgruppa og allidretten om å videreføre arrangementet. Forslaget frå møteleiar fekk fleirtal med 12 stemmer og vart dermed vedtatt. 7 Medlemskontingent for 2004 Enstemmig vedtak: Kontingent blir uendra: Barn kr 50,- Vaksne kr 100,- Familie kr 250,- 8 Budsjett 8.1. Hovudstyret Avskrivingar: ,- (2003). Hovudlaget justerer avskrivingane for 2004 etter behandling i hovudstyret. Budsjett utan avskrivingar: Inntekter ,- utgifter ,- overskot ,- Vedtak: budsjettet godkjent 8.2. Fotballgruppa Inntekter ,- Utgifter: ,- Overskot: 1 100,- Vedtak: budsjettet godkjent 8.3. Skigruppa Inntekter: ,- utgifter: ,- Balanse Vedtak: budsjettet godkjent Side nr. 6

7 8.4. Orientering og friidrett Inntekter: 7500,- utgifter: 9000,- Underskot: 15 00,- Vedtak: budsjettet godkjent 8.6. Handball Budsjett ikkje lagt fram. Vedtak: Årsmøtet pålegg hovudstyret å innhente budsjett frå handballgruppa. 9. Organisasjonsplan for Isfjorden I.L. Forslag frå hovudstyret til Organisasjonsplan for IIL vart lagt fram på årsmøtet. (sjå vedlegg). Organisasjonsplanen skal være fleksibel og kan lett endrast etter som aktiviteten i laget endrar seg over tid. Organisasjonsplanen skal være på saklista ved kvart årsmøte. Det framlagt organisasjons-kartet bør prøvast og så evaluerast, eventuelt justerast ved framtidige årsmøte. Det kom spørsmål frå årsmøtet om korleis utgiftene skal fordelast i AU sine grupper. Desse utgiftene må fordelast etter ein vedtatt mal. Enstemmig vedtak: Organisasjonsplanen for Isfjorden I.L. godkjent. 10 Valg Det vart ein kort diskusjon om IIL kan velje styremedlemar som ikkje er medlem i IIL. Representantane i gruppestyra må melde seg inn i laget! Følgjande vart enstemmig valgt: Hovudstyret leiar: Berta Bjerkeli (ikkje på valg) Nestleiar: Knut Hoem (gjenvalg) Sekretær: Arvid Meyer (ny, foreslått på årsmøtet, ikkje spurt) Medlem: Odd Leif Morstøl (ikkje på valg) Medlem: Arnstein S. Eide (ny) Medlem: Fredrik Malones (ny) Applaus for ungdommen som var villig!!! Fotballgruppa Leiar: Odd Erling Hoem (Ikkje på valg) Sportslig leiar: Bente Heen (ikkje på valg) Utd kontakt: Jack Morstøl (ny) Styremedlem: Monica Gjertsen (ny) Skigruppa Leiar: Rolf H. Bjerkeli (gjenvalg) Sekretær: Jan P. Valde (ikkje på valg) Regnskap: Henry Hatlen (gjenvalg) Representant Allidrett: Bjørn Aandal Langrennsutvalg Leiar: Svein Grøvdal (gjenvalg) Medlem: Aud Dahle (gjenvalg) Medlem: Jøran Grøvdal (gjenvalg) Medlem: Wenche Kavli (ikkje på valg) Langrennsgruppa kompletterer etter behov. Alpint/Telemark: Leiar: Lars Rikard Morstøl (ny) Medlem: Ingar Sølsnes (ny) Medlem: Ingar Skotvoll (ny) Medlem: Dag Unhjem (ny) Hopp: Leiar: Eva Andersen (ikkje på valg) Orientering/friidrett Leiar: Bjørn Nord (ny) Medlem: Jon Olav Slettaløkken (ikkje på valg) Medlem: Wenche Aak (ikkje på valg) Medlem: Jarle Tokle (ikkje på valg) Merke- og trimutvalg Medlem: Gunder Ølstadløkken (gjenvalg) Medlem: Jostein Brakstad (ikkje på valg) Medlem: Anne Morstøl (gjenvalg) Medlem: Unni Meyer (gjenvalg) Medlem: Oddmund Unhjem (ikkje på valg) Ingen vil være leiar. Gruppa konstituerer seg sjølv. Side nr. 7

8 10.6. Handball Medlem: Eva Olsen (ikkje på valg) Medlem: Heidi Remen Holm (ny) Medlem: Gunn Svendsvik (ny) Medlem: Kari Randi Hoem (ny) Økonomiutvalg i handball: Arne Ove Grøvdal (ikkje på valg) Håvard Brevik (gjenvalg) Handballgruppa (styret og økonomiutvalg) konstituere seg sjølv og gir tilbakemelding til hovudstyret Allidretten. Leiar: Bjørn Olav Brevik (ikkje på valg) Medlem: Bjørn Aandal (ikkje på valg) Medlem: Johan Slettvåg Hoel (ikkje på valg) Medlem: Gry Remmem (ikkje på valg) Medlem: Linda Klee (ikkje på valg) Valkomité for idrettslaget med hovudansvaret for valet neste år Leiar. Ann Kristin Hoem Medlem: Wenche Kavli Medlem: Modolf Holm Medlem: Jørn Ringen Revisorar Erling Dahle (gjenvalg) Arne Eide (gjenvalg) valg av representantar til Rauma idrettsråd Lagets leiar: Berta Bjerkeli Leiar i skigruppa: Rolf Herman Bjerkeli Isfjorden samfunnshus: Berta Bjerkeli, Sølvi W. Grøvdal, Anne Morstøl, Aud Dahle, Svein Grøvdal, Arna Haga. Gruppene vel sjølv representantar til eigne ting og råd. Ingen kravde protokollen referert. Årsmøtet slutt kl Etter møtet vart det servert kaffi, bollar og wienerbrød. Underskriving av protokollen: Oddmund Unhjem Ivar Skotvoll VEDLEGG: ORGANISASJONSPLAN FOR ISFJORDEN I.L. Side nr. 8

9 Enstemmig vedtatt på årsmøtet ÅRSMELDING FOR HOVEDSTYRET 2004 Organisasjon. Arbeidsutvalget har i 2004 bestått av: Leder: Berta Bjerkeli Nestleder: Knut Hoem Sekretær: Styremedlem: Odd Leif Morstøl Arnstein S. Eide Fredrik Malones Etter benkeforslag på årsmøtet ble Arvid Meyer valgt som sekretær. Han takket nei til dette vervet. Vi har ikke fått noen andre til å si ja heller, dermed har hovedstyret vært uten sekretær også dette året. Fredrik Malones flyttet bort for skolegang, og har ikke deltatt etter ferien. Administrasjon. Det har vært avholdt 8 møter i hovedstyret, samt flere møter i arbeidsutvalget. Medlemstall. Pr var det totale medlemstallet 709. Medlemsmassen fordeler seg slik: 337 Side nr. 9

10 barn under 19 år (149 jenter og 188 gutter) og 372 voksne (133 kvinner og 239 menn). Økonomi. Det lysner i økonomien. Hovedstyret hadde sitt eget vinterlotteri og solgte skrapelodd for Skilotteriet. Etter 3. års søknad fikk vi endelig innvilget spillemidler på klubbhuset, og kunne skrive ned gjelda med ,- Vi søkte kommunen om kompensasjon for de store renteutgiftene, og fikk kr ,- i tilskudd derfra. Sparebanken Møre tildelte oss kr ,- i gavemidler i år også, selv om vi fikk i fjor. Vi takker så meget for det. Dermed kunne de lokale aktivitetsmidlene igjen fordeles til grupper og hovedstyre, og hovedstyret har kunnet betale tilbake gjelden til skigruppa. Viser ellers til regnskapsoversikten. Representasjon. IIL har vært representert på følgende møter: Årsmøte i Rauma Idrettsråd. Åpne møter Rauma Idrettsråd/Rauma kommune (Framtidskveld, Planmøte, Friluftslivets år). Årsmøte i Isfjorden Samfunnshus A/L. Framtidskveld i M&R Idrettskrets/Fylkeskulturavd. Saker som er behandlet. Hovedstyret har i perioden behandlet en rekke saker. Av disse kan nevnes: Idrettsregistreringen. Organisasjonsplan. Kompensasjon for renteutgifter. Drift av anlegg. Revidering av kommunedelplan. Midler til løypekjøring. Åpen hall. Vi prøvde å dra i gang et tilbud til ungdom år, mest for å nå tak i de som ellers ikke er så aktiv. Interessen var laber, etter 2-3 ganger la vi ned hele tilbudet. klargjøring. Det ble servert rømmegrøt i varmestua. Utover høsten er det gjort en del arbeider med lysa i slalombakken, 5 lamper er skiftet ut. Dessuten er tråkkemaskina reparert, så alt skulle ligge vel ril rette for å renne seg. Alt untatt vær og føreforhold, og de rår vi ikke med. Hittil i vinter har det desverre ikke vært mulig å bruke slalombakken. Sluttord. Det mest gledelige for hovedstyret dette året, er at vi har fått balanse i økonomien igjen. Det har vært mye jobbing for å få det til, men det er iallfall godt å se at jobbinga fører til positive resultater. Ellers strever vi med å få folk til alle verv, både i hovedstyret og ellers i gruppene. Dette er et tankekors. Når vi vet at laget har tett på 400 voksne medlemmer, skulle det vært rimelig greitt å finne folk til å ta på seg de ulike verv. Det er viktig at vi fordeler arbeidet, jo flere som er med og drar lasset jo lettere blir det for hver enkelt. Vi driver idrettslaget fordi vi har medlemmer som ønsker å drive idrett, da må vi ha noen som tar papirarbeidet og organiserer aktiviteten. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke for meg. Etter 4 år som leder føler jeg at jeg har gjort mitt for denne gang. Det har vært hektiske år med mye fokus på anlegg og økonomi, noe som ikke er mine sterkeste sider innafor idrettsarbeidet. Det har vært mange gledelige stunder også, gode sportslige resultater og interessante diskusjoner om idrettens utvikling. Takk til dere alle sammen for godt samarbeid. For Hovedstyret Berta Bjerkeli leder Anlegg. I september hadde vi felles dugnad på alle bakker og løyper i Furuli-området. Ca. 20 personer deltok i arbeidet med rydding og Side nr. 10

11 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 1. Organisasjon Tillitsvalgte for Gruppeleder: Odd Erling Hoem Sportslig leder: Bente Heen Utdanningskontakt: Jack Morstøl Styremedlem: Monica Gjertsen Styremedlem: Liv Eli Kringstad (siste halvår istedenfor Eirik Gjerdset) Konsulent: Ivar Skotvoll Dommerkontakt: Tor Sannes Økonomiutvalg: Har ikke hatt det i år. 2. Administrasjon Det har vært avviklet mange arbeidsmøter i løpet av året. Det har også vært jobbet hardt med å få inn penger til driften. Odd Erling Hoem og Bente Heen var gruppas representanter på generalforsamlingen i Isfjorden Samfunnshus. 3. Representasjonsspillere Emily Brevik var representasjonspiller for IIL, men gikk over til VFK midt i sesongen og ble dermed representasjonsspiller for VFK. 4. Protester Ingen av lagene har vært involvert i forhold som har resultert i protester fra egen eller motstanders side. 5. Aktivitetsledere/dommere Modolf Holm har også i år vært blant kretsens regionsdommere. Rune Johnsen har også dømt for klubben i 2004, IIL Fotball har pr godkjente klubbdommere og 12 aktivitetsledere. 6. Kurs / Utdanning Odd Erling Hoem og Liv Eli Kringstad har avsluttet fotball leder kurs som ble påbegynt høsten 03. Vi har også hatt ett aktivitetsleder kurs med 20 deltakere og 2 klubbdommerkurs med til sammen 14 deltakere. 7. NFF`s minimerke og ferdighetsmerke Det har blitt tatt hele 44 minimerker aldersbestemt fotball i 2004! 16 ferdighetsmerker fordelt på 2 sølv, 2 bronse, 4 rød og 8 blå merker. Totalt er det utdelt 60 merker fra kretsen. Dette gjør Isfjorden IL Fotball til en av de som har delt ut mest merker i Nordmøre og Romsdal Fotballkrets i sesonger 2004! Dette er bra! 8. NFF`s forsikringsordning Det har ikke forekommet skader som har resultert i forsikringsutbetalinger i Økonomi Det regnskapsmessige driftsresultatet for 2004 er tilfredstillende. De viktigste inntektskildene våre er vår- og høstlotteriet, Småtroll/stortrollturneringa og bidrag fra våre sponsorer. 10. Avslutning Det har vært stor aktivitet blant de aldersbestemte lagene. Vi har i år deltatt med 8 lag i de forskjellige kretsseriene. I tillegg har allidretten aktivisert ei stor gruppe i alderen 6-8 år med fotball lek. Vi har i 2004 hatt A-lag, men for 2005 ser det ikke ut til at vi kan stille hverken A-lag eller lag i årsklassen. Vi vil takke alle trenere, tillitsvalgte, foreldre og andre støttespillere som har hjulpet oss gjennom sesongen. Vi er helt avhengig av denne dugnadsånden for å få dette til å gå rundt. TAKK! For styret i IIL FOTBALLGRUPPA Odd Erling Hoem Gruppeleder Årsmelding 2004 for Isfjorden IL, FOTBALL JENTER 8 10 ÅR. Trener: Jack Morstøl Oppmann: Jørn Ringen De som har spilt på laget er: Tiril Holm Mia Slettaøyen Ida Kathrin Slettaøyen Emilie Ytterli Marita Dithlevsen Pernille Myklebostad Anja Morstøl Marielle Solberg Lone Grøvdal Amalie G Bjerkeli Helle F Hoel Martine Ringen Silje Skotvoll Heidi Kipperberg Sesongen startet med kamper i mai. Det var labre resultater i starten av sesongen, men det tok seg opp etter hvert. Etter ferien reiste vi til Fåberg på Fåbergturneringen, vi tapte Side nr. 11

12 alle kampene men alle var like blide fordi. Vi deltok på Troll-tinn cup på Setnesmoa, av seks kamper vant vi fem og tapte en. Vi avsluttet sesongen med Små-troll og Stor-troll turneringen i Isfjordshallen med både seier og tap. Takk til alle positive spillere og foreldre. Årsmelding 2004 for Isfjorden IL, FOTBALL Gutter 8 10 ÅR Trener / Lagleder: Ingar Skotvoll Isfjorden IL har i sesongen vært representert med 3 lag i den yngste klassen, dvs. 4 med Jentelaget. Utgangspunket for å stille lag var meget bra, og mange møtte til innendørstrening fra slutten av mars og utover. Etter hvert kom det også til noen flere, så vi måtte faktisk etterpåmelde 1 lag, og det er bra. Av rent praktiske årsaker valgte vi derfor å kjøre rene årganger. 94 gjengen var 8 stk, mens 95 gjengen var 14 stk. Disse var igjen fordelt på en slik måte at de ble representert i lagene på samme måte som A og B klassen på skolen. Derfor ble inndelingen som følger: Isfjorden 1: Tarald Olva Dahle Marius Ytterli Robin Sølsnes Martin Melbø Vegard Unhjem Adam Ole Tobias Gjersø Hans Erik Aagaard Hamre Isfjorden 2: Henning Tokle Brede Tokle Eirik Skotvoll William Lysgård Patrick Hareide Nikolas Myklebostad Tom Erik Oshaug Isfjorden 3: Ola Brevik Sigrud Hatlen Tor Einar Dahle Martin Uhhjem Steinar Sæther Nicolas Salamonsen Daniel Gjerdset Trenere / Lagledere: Alle 3 lagene har hatt felles treninger gjennom hele sesongen, Roger Melbø og Ingar Sølsnes har hatt ansvaret for Isfj. 1, Jim Cato Lysgård for Isfj. 2 og Bjarne Hatlen for Isfj. 3. Kamper: Vi spillte kamper på onsdager kl Første obligatoriske kamp var 12 mai. Vi har spillt 10 seriekamper hver. Gløden og instatsen har til tider vært fenomenal og det lover godt videre. Turneringer i 2004: Vi har vært med på 3 turneringer i året som gikk Faaberg turneringen august Trolltinn Cup 28 august Stortroll / Småtroll oktober Aktiviterer: Vi har ved 2 anledninger blitt invitert til Molde Fotball klubb for å overvære MFK spille mot Sogndal og Bodø-Glimt. Kiosk/kaffe/kaker Også i år stillte velvillige foreldre opp og solgte brus, kaffe og kaker under våre hjemmekamper. Takk for kjempegod innsats! Avslutning: Det har vært en fantastisk flott gjeng å arbeide med, samholdet har vært bra både i kamp og på trening. Leken og vennskapet som fotballspillet byr på er stort, enten vi befinner ogss på anleggene på Faaberg eller i Isfjordshallen. Alle spillerne har utviklet seg bra gjennom sesongen og vi kan se mange gode talenter vokse frem. Applaus til foreldre (forestatte) som har stilt opp og støttet oss på treninger og kamper med stor entusiasme og engasjement. Trivselen har vært stor både for de på sidelinja og de på banen. Takk for sesongen Håper at alle fortsetter kommende sesong, og at alle fortsatt synes at forball er MORO!!! Side nr. 12

13 FOTBALL JENTER ÅR. Trener: Kjell Ove Bjerkeli Oppmann: Monica Gjertsen og Tove Hanset. De som har spilt på laget er: Katrine Olsen, Silje Karin Grøtta, Maria Flydahl, Marina Hanset Erlansen, Åshild Stavem, Marte L Sigerset, Anne Cathrine Grytten Johnsen, Marte G Bjerkeli, Thea L Heen, Marte Lovise Aagaard Nilsen Hamre, Charlotte Holm, Guro Ringen og Linn Jeanett Hildre. Sesongen 2004 startet vi med kampene i begynnelsen av mai. Like etter ferien reiste vi til Fåberg og var med på Fåberg turneringen. Humøret var på topp og vi koste oss i bra vær. Vi deltok på Troll-tinn cup på Setnesmoa helga etterpå. Det har ikke stått på pågangsmot og engasjement, de har vært flinke jenter. Vi avsluttet sesongen med småtroll og stortroll turneringen i Isfjordshallen med seier i de fleste kampene. Takk til alle positive spillere og foreldre. FOTBALL Lillegutter ÅR. Trener: Johan Høgset, Oppmann: Liv E. Kringstad I år har gutter født 92 og 93 spilt på samme lag. En suveren gjeng, årets første og eneste tap fikk vi på Fåberg. Vi har deltatt i serien her i Rauma, vi har vært på Fåberg og Setnesmoa (TrollTinn cup) I Små- og StorTroll turneringen delte vi oss i to lag, i det interne oppgjøret måtte det ene laget gi tapt, resultatet ble 1-0 eller var det 0-1? På avslutningen i Furulia tok vi endelig til fornuft og inviterte med oss damene. Med på laget: Daniel Emami, Johan L. Gjerset, Lars Erik Kavli, Jack Andre Morstøl, Daniel A. Grøvdal N., Sigurd Singelstad, Lars Christian Næss Tokle, Amund Valde, Kristian Belovsky, Torkil Høgset, Anders Kavli, Magnus K. Tokle og Thomas Leo Vik. En stor takk til alle som har støttet laget fra sidelinjen. Fotball Smågutter år Trener: Willy Stølan Oppmann: Tove Bue Laget har bestått av gutter fra 1990 og 1991 årgangen. Det har vært en fin gjeng med ivrige og entusiastiske unge spillere som har vært flinke til å stille opp på trening og kamper. I løpet av 10 seriekamper har vi spilt mot Måndalen, Veblungsnes, FR/TIL, Vestnes/Varfjell og Åndalsnes, og har til dels møtt hard motstand, og IIL guttene har greid seg bra, kampviljen er det ingenting å si på! Vi har vel ligget sånn midt på treet i serien hele sesongen. For uten å spille i serien har de også i år deltatt på Fåberg-, Trolltind- og Småtroll/Stortroll turneringene. I de to siste gjorde vi det for øvrig kjempebra! Vi vil også rette en stor takk til foreldrene som trofast har stilt opp med kjøring til bortekampene, og som entusiastisk heiagjeng på hjemmebane. Håper interessen både blant spillere og foreldre blir like stor neste sesong. Laget har i sesongen 2004 bestått av følgende spillere: Mads William Brevik Vidar Gridset Jøran Rypdal Chris B. Engaas Halvor Morstøl Kenneth Haga Martin Ølstadløkken Henrik Scheide Sannes Mikael Bue Jordbræk Eirik Haga Stølan Stian Unhjem Patrick Da Silva Bendik Sørlie Martin Nilsen Fotball Gutter år Trener: Lars Magne Bæverfjord Oppmann: Tommy Løkkebø Det har vært vanskelig å finne trener/oppmenn i sesongen Tommy Løkkebø og Lars Magne Beverfjord tok på seg treningen i fellesskap. Men sesongen ble litt strevsom p.g.a manglende oppmann og med litt kommunikasjonproblemer mellom trenere og spillere. Tross disse problemer gikk sesongen 2004 rimelig bra. Spillerne Side nr. 13

14 må berømmes for sin stå på vilje til å dra lasset selv. Foreldretradisjonen med kjøring til kampene har fungert utmerket, laget har vært positiv gjennom hele sesongen. Sesongen 2005 ser dessverre litt dyster ut da det organisatoriske rundt trenere og oppmenn ikke er på plass og at en del spillere har meldt overgang til andre klubber. Resultat 2004:! Kampstatistikker vil bli lagt ut på under fotball. Årsmelding A Lag. Trenger: Rune Johnsen Oppmenn: Tor Sannes, Ivar Skotvoll og Arne Eide Skåla 17 Isfjorden 15 Langfjorden 8 Øvrige kampstatistikker/kampantall og spilleroverganger blir lagt ut på under fotball. Totalt er det benyttet 34 spillere i lagets 17 kamper i Gratulasjon til Jan Roger Brokstad som er eneste utøver som har deltatt i samtlige kamper. Det er med skuffelse vi har registrert at interessen for senior / junior fotball blant klubbens egne utøvere er så laber, og at vi for kommende sesong sannsynligvis ikke kan stille med lag i kretsserien verken i 5div junior eller gutter år. Er det gresset på den andre siden av gjerdet som smaker best? Vårt håp er imidlertid at det atter kan bli interessant å spille for moderklubben og at det følgelig ikke er satt sluttstrek for kampstatistikken i klubben vår. Statestikker 2004: Vår: Isfjorden Øksendal Isfjorden Langfjorden Isfjorden Batenfjorden Isfjorden Eidsvåg Isfjorden Skåla Isfjorden Rival Høst: Isfjorden Batnfjorden Isfjorden Øksendal Isfjorden Skåla Isfjorden Langfjorden Isfjorden Øksendal Isfjorden Langfjorden Isfjorden Skåla Isfjorden Langfjorden 3-1 B 5-1 H 0-3 B 1-1 H 3-3 B 3-1 H 5-5 B 1-7 H 0-3 B 2-2 H 0-4 B 3-3 H 1-2 H 0-0 B Sluttabell: Øksendal 31 Batnfjord 18 Side nr. 14

15 ÅRSMELDING FOR SKIGRUPPA 2004 Organisasjon Styret har i 2004 bestått av: Leiar: Rolf H. Bjerkeli Sekretær: Jan P. Valde Regnskap: Henry Hatlen Representant Allidrett:Bjørn Aandal Langrennsutvalg: Leiar: Svein Grøvdal Medlem: Aud Dahle Medlem: Jøran Grøvdal Medlem: Wenche Kavli Alpint/Telemark: Leiar: Lars Rikard Morstøl Medlem: Ingar Sølsnes Medlem: Ingar Skotvoll Medlem: Dag Unhjem Hopp: Leiar: Eva Andersen Administrasjon Styret har hatt 9 møter i løpet av året og behandla 40 saker. Dei fleste sakene har vore planlegging av ulike arrangement og organisering av dugnadar i samband med vedlikehald av løyper og anlegg. Langrennsutvalget har naturlig nok hatt størst ansvar i dei tradisjonsrike arrangementa. Alpint /telemark har jobba svært aktivt i samarbeid med ÅIF for å få til eit todagers Fjelltelemark renn. (Skarvenrennet og Vengedalsrennet) I tillegg har alpint/telemark lagt fram ideen om eit nytt alpinanlegg opp mot vestsida av Steinberget. Møte med grunneigarane gav god respons. Framtida vil vise om det let seg realisere. Skibrua som vart øydelagt etter flaumen i august 2003 har blitt erstatta med ny bru. Heilårsvegen til skytebana har blitt noko forsinka, men bygginga skal etter planen startast opp våren 05. Økonomi Økonomien i skigruppa er god. Dette skuldast at mange gjer ein stor innsats for å skaffe inntekter til gruppa. Skibasaren 6. november gav ein god del inntekter pluss julekalendrane i desember. I tillegg har gruppa ein del inntekter frå utdelinga av telefonkatalogar. Skigruppa fekk kr. 5000,- BUS-midlar. Løypekjøring og vedlikehald av løypemaskina er dei største utgiftspostane også dette året. Reisestøtte til deltaking i skirenn er også ein vesentleg utgiftspost for skigruppa. I tillegg har eliteløparane Børge og Kjetil Søvik fått eit stipend frå skigruppa på kr 4000,- kvar. Representasjon M og R Skikrets: Rolf Herman Bjerkeli var medlem i langrennskomiteen fram til skitinget i juni. Aud Dahle vart attvald som medlem i kretsstyret. Rolf Herman Bjerkeli er medlem i Rauma idrettsråd. Svein Grøvdal og Jan P Valde representerte skigruppa på Skikretstinget i Surnadal juni. Aud Dahle representerte arbeidsutvalget i skikretsen og Rolf Herman Bjerkeli langrennskomiteen i skikretsen Aud Dahle og Rolf Herman Bjerkeli deltok på Fagmøte langrenn i Molde 5. november Isfjorden I.L. er representert i to landslag. Håvard Bjerkeli på sprintlandslaget og Børge og Kjetil Søvik på telemarklandslaget. Alle desse tre løparane kan vise til både seier og gode plasseringar internasjonalt siste året (sjå referat frå langrenn og alpint/telemark). Aktivitet Skigruppa stod også i år som teknisk arrangør av Sentrumsløpet på Åndalsnes i samband med Fjellfestivalen. Dette Side nr. 15

16 arrangementet gir god PR til laget i og med at fleire av eliteløparane representerer Isfjorden I.L. (Håvard, Kjetil, Børge). 12- åringane Sigurd, Daniel og Amund fekk være med på rulleskøyter og Karoline gjekk på rulleski. Dette var eit populært innslag som også bør kunne komme med ved seinare høve. Laget har ikkje hatt deltakarar i hopp eller alpint siste året. Snøforholda var gode vinteren 2003/2004. Alle lysløyperenna vart avvikla som planlagt. Allidretten fekk også arrangert alle rundeskirenna. Klubbmeisterskapet i langrenn klassisk og fri vart arrangert i lysløypa. Isfjorden rundt vart arrangert for 30. gong 1. februar. 33 aktive løparar fullførte løpet i tillegg til trimklassen. Kretsrennet 4. januar vart arrangert i og omkring lysløypa og talde heile 99 løparar. Desse born og unge har vore aktive i langrennsporet siste året: Karoline Bjerkeli Grøvdal (13), Karen Kavli Setnes (12), Daniel Alexander Grøvdal Novik (11), Sigurd Singelstad (11) og Amund Morstøl Valde (11). I håp om at fleire unge skal bruke skiløypene har skigruppa innført ein tre-års premie til dei som deltek i lysløypa frå ti år og oppover. Skibygda Isfjorden har mange muligheiter til å drive skisport og skigruppa oppfordrar alle til å bruke dei anlegga og løypene vi har til å bli god på ski. For skigruppa Jan Peter Valde Årsrapport langrennsgruppa Isfjorden idrettslag har et lite, men aktivt langrennsmiljø. Gode snøforhold og stabilt vær ga gode treningsmuligheter i fjorårssesongen. Nedenfor følger en kort omtale av de aktive løperne og rennplasseringer: I klasse 11 år har Isfjorden fått i gang ei aktiv guttegruppe. Flere av disse har utmerket seg i flere kretsrenn: Plasseringer i kretsrenn, gutter 11 år: Amund Morstøl Valde: Daniel Novik Grøvdal : Sigurd Singelstad : Lars Erik Kavli : Daniel Emami : 18 På jentesiden fikk Isfjorden Idrettslag et nytt tilskudd ved Karen Kavli Setnes i klasse jenter 12 år. Hun oppnådde i sin debutsesong flere gode plasseringer i kretsrenn. Hun ble også nr. 2 sammenlagt i Sparebanken Møre Cup. Hun tok to sølvmedaljer og en bronsje i Kretsmesterskapene. Karoline Bjerkeli Grøvdal hadde en toppsesong i jenter 13 år. Hun ble tredobbelt kretsmester og vinner av Sparebank Møre Cup i kretsen. Videre tok hun 2. plass i midtnorskmesterskap fristil, og 4. plass i klassisk. I Ungdommens Holmenkollrenn ble hun nr. 5 i klassisk og nr. 6 i friteknikk. I tillegg deltok hun i rulleskirenn både under fjellfestivalen, på Olsok- arrangementet i Valldal og på kretsløp i Volda. Plasseringer i kretsrenn, KM og cuprenn: Karen Kavli Setnes, jenter 12 år: Karoline Bjerkeli Grøvdal, jenter 13 år: Klubbmestere i 2004 vart Magnor Rypdal og Karoline Bjerkeli Grøvdal(begge stilarter ) Både noen av guttene og de to jentene har deltatt på kretsens samlinger både på barmark og på snø. Side nr. 16

17 I seniorklassen har Isfjorden som kjent landslagsløperen Håvard Bjerkeli. Han hadde en god sesong, og hadde sine beste plasseringer i sprintdistanser. Han åpnet bra med seier i sprint på Beitostølen og seier i sprint stafett (sammen med Hetland) i Italia, WC. Senere ble det 3.plass i friteknikk sprint Wcup, og sølvmedalje i NM. På slutten av sesongen tok han Wcup seier i Drammen. Laget har også en trofast gjeng som hvert år deltar på turrenn. I 2004 deltok følgende på Birkebeineren: Magnor Rypdal, Kåre Gunnar Bakke, Torill Hanekamhaug, Dag Unhjem, Egil Fredriksen, Odd Egil Frederiksen og Amund Kavli. Egil Frederiksen og Odd Egil Frederiksen deltok også på Vasaloppet. Isfjorden Idrettslag ved langrennsgruppa, arrangerte et kretsrenn og turrennet Isfjorden Rundt. Leder langrenn Svein Grøvdal Årsrapport for Alpin/Telemarksutvalget Alpin/Telemarksutvalget har bestått av følgende personer i sesongen 2004/2005 : Leder: Lars Rikard Morstøl Medlemmer: Ingar Skotvoll, Dag Unhjem og Ingar Sølsnes. Aktiviteten i vår vår gruppe er det stort sett brødrene Søvik som har stått for denne sesongen. Vi har hatt lite med rekruttering til vår gruppe dessverre, men håper å få øke aktiviteten denne sesongen. har vi hatt en veldig bra dialog med grunneierene, som har signalisert at planlegging kan starte. Blir spennende å se hva vi kan få til fremover. Ellers har vi blåst liv i Vengedalsrennet igjen, som skal arrangeres palmesøndag 20 Mars. Dugnad på trasee ble startet i fjor sommer. Klarer vi å få et bra arrangement så kan rennet få status som norgescup renn til neste år. Noen Resultater fra sesongen 2003/2004 Børge Søvik: Norges Cup: 1 seier, 2 andreplasser, 2 tredjeplasser. Sammenlagt nr 3 World Cup: 3 seire, 1 tredjeplass, Sammenlagt nr 2 NM: 1 seier, 1 fjerdeplass Galdhøpiggen: 10 Kjetil Søvik: Norges cup: 1 seier, 2 andreplasser, 2 tredjeplasser, Sammenlagt nr 2 World Cup: 3 andreplasser, 2 tredjeplasser Sammenlagt 3 NM: 4 andreplasser, nr 2 sammenlagt. Galdøpiggen: 9 Alperittet: 2 Lars Rikard Morstøl Leder Alpin/Telemark Lite med snø i Furulia er jo et kjent problem år etter år. Vi har derfor tatt initiativ overfor laget og grunneiere på Kavli om å planlegge skiarena på enden av Steinberget. Så langt Side nr. 17

18 ÅRSMELDING ORIENTERING/FRIIDRETT 2004 Styret har bestått av: Leder: Bjørn Nord Kasserer: John Olav Slettaløkken Sekretær: Wenche T Aak Styremedlem: Jarle Tokle Treningsløp Gruppa har gjennomført 6 treningsløp og klubbmesterskap. Det har vært 6-10 løpere på treningsløpene. Det har vært en fast gjeng med forholdsvis høy snittalder. Rekrutteringen er i så måte liten. Dette er synd, og må taes tak i hvis det fortsatt skal være o-løp i Isfjorden. Klubbmesterskap Klubbmesterskapet i år ble gjennomført med 10 deltakere. Klubbmester kort løype: Gunn B Unhjem Klubbmester lang løype: Ole J Sæther Turorientering poster stod ute fra medio juni til medio oktober. Oddmund Unhjem har hatt ansvar for postene, vi vil takke han for dette. Vi har fått tilbakemeldinger om fine og varierte turer. Gunder Ølstadløkken 20 gullplakett Gerd Humlung 20 gullplakett Anne Kristin Tandberg 1 gull Simen Oshaug 1 gull Julie oshaug 1 gull Ida marie oshaug 1 gull Inge Morstøl 1 gull Jørgine Sofie Morstøl 1 gull Fam. Bjørn Olav Brevik 1 gull Fam. Rune Singelstad 1 gull Kristian Eriksen 1 gull Liv Kjølen Eriksen 1 gull Tove Engås 1 gull Wenche Kavli' 6 gull Amund Kavli 6 gull Lars Erik Kavli 6 gull Anders Kavli 6 gull Silje Marie Nordheim Bråten 4 gull Gerd Bodil Søvik Edmund Søvik Ingrid Morstøl Oddmund Undhjem Inge og Åse Grøvdal Gunnar Sekkenes Aurora Sekkenes 4 gull 4 gull 3 gull 27 gull 8 gull 2 gull 2 gull Klubbmesterskap terrengløp 18. mai 2004 Menn 4 km. 1. Magnor Rypdal I.I.L 13,19 min. 2. Kåre Gunnar Bakke I.I.L 14,27 min 3. Ole Johan Sæther I.I.L 14,45 min 4. Frank Dahle I.I.L 17,13 min Kvinner 4 km. 1. Karoline B Grøvdal I.I.L 14,52 min 2. Karen Setnes I.I.L 18,08 min 3. Torill HanekamhaugI.I.L 18,49 min NORSKE MESTERSKAP UM Tove Beate Dahle Gull- J15 300m hekk Tove Beate Dahle Gull- J15 Slegge Tove Beate Dahle Sølv- J15 Kule Tove Beate Dahle Sølv- J15 Diskos Tove Beate Dahle Bronse- J15 Lengde UM innendørs Tove Beate Dahle Gull- J15 5-kamp NM junior: Tove Beate Dahle Bronse Tove Beate Dahle Bronse Diskos Slegge KRETSREKORDER Kvinner: Tove Beate Dahle Spyd 41,53 BIRKEBEINERLØPET - Halvmaraton Torill Hanekamhaug år nr Øyvind Unhjem år nr Kåre G Bakke år nr Ole J Sæther år nr Magnor Rypdal år nr Tove Engås Trim Side nr. 18

19 GEIRANGER HALVMARATON Damer år: 1. Torill Hanekamhaug Isfjorden IL Menn år: 2. Kåre Gunnar Bakke Isfjorden IL Karoline Bjerkeli Grøvdal J 14 år: Terrengløp/ gateløp/ fjellløp: 1 plass jenter 14 år kretsmester terrengløp Bryn april plass 13 år- 16 år Åndalsnesløpet ( 2. beste dame) mai plass damer år: Saudehornet rett opp. Volda (3 beste dame totalt) 1 plass Jorbærdilten 3 km jenter under 16 år. valldal Baneløp 1500 m: 1 plass j 14 år : 4, G-sport lekene i Lillehammer 1 plass j 14 år : Regionale ungdomleker i Tr. heim (årsbeste for jenter 14 år i landet tyrvingpoeng). 800: 1 plass j 14 år: Hødd 600: 1 plass j 14 år: : regionale ungdomsleder i Tr. heim ( 1031 tyrvingbestemannspremie på stevnets første dag) Karen Kavli Setnes: 3 plass terrengløp Bryn Baneløp 1500 m: 6 plass. j 13 år : 5, G-sport lekene i Lillehammer 4 plass. j 13 år : Regionale ungdomleker i Tr. heim 800m: 2 pl. j 13 år: Hødd 3 pl. j 13 år : G-sport lekene i Lillehammer. 6 pl. j 13 år: : regionale ungdomsleder i Tr. Heim Vågen rundt 2 plass jenter 15 år. Karoline B Grøvdal, Karen Setnes, Silje Svensli, Ingunn Unhjem, Lisa Kays og Tove Beate Dahle. ÅRSMELDING FRA MERKE OG TRIMUTVALGET Utvalget har i 2004 bestått av: Leder: Gunder Ølstadløkken Sekrtær: Jostein Brakstad Kasserer: Anne Morstøl Medlem: Unni Meyer Medlem: Oddmund Unhjem Merke og trimutvalget har avholdt 1 styremøte i Anne og Unni har organisert dametrimmen på Samfunshuset, mens Jostein, Oddmund og Gunder har tatt seg av ski og idrettsmerkeprøver og trimmklassen i Isfjorden Rundt. Inntektsbringende tiltak har vært Dametrimmen, Isfjorden Rundt, ski og idrettsmerkeprøver. På utgiftsiden er det leie av lokaler og annonsering så er de største postene. Viser ellers til regnskapsoversikt. 81 personer klarte kravet skimerkeprøve og 34 personer kravene til idrettsmerke, se egen oversikt. Når det gjelder idrettsmerke er dette en liten økning fra i fjor. Trimkasser har vært utplassert på Kavliheia, Vengesdalen, Brevikskaret, Skarsetra og Horrungvatnet. Hilsen Gunder Ølstadløkken 600m: Side nr. 19

20 SKIMERKER I 2004 Bronse Kristian Belowsky Preben Eikrem Marina H. Erlandsen Jannike S. Brevik Silje K. Grøtta Silje G. Haga Thea Marie L. Heen Anne C. G. Johnsen Anders Kavli Lars Erik Kavli Torkil Høgseth Sigurd Singelstad Marthe L. Sigerseth Katrine Olsen Ingvild G. Røysum Emilie Sitanggang Magnus K Tokle Åshild D. Tokle Robin Sølsnes Thomas L. Vik Ingrid E. Røskar Åshild F. Stavem Stian Unhjem Martin Unhjem Emil Engen Torill Hanekamhaug Thomas Ondruc Ida Marie N. Oshaug Julie N. Oshaug Cathrine Morstøl Elias Grøvdal Karen K. Setnes Sølv Anja Morstøl Emalje Amund Valde 5-årspokal Daniel Grøvdal Jim Andre Hoem Bronseplakett 1. pr. Karoline Grøvdal Kjell Arne Lybergsvik Jack Andre Morstøl 3. pr. Aud Dahle 4. pr. Tom Erik Larsson Bjørn Aandahl Sølvplakett 2. pr. Knut Leo Sæther Gullplakett 2. pr. Jan Valde Ole Johan Sæther Bronsestatuett 1. pr. Leif Malones Berit Sæther 2. pr. Dag Unhjem 4. pr. Håvard Bjerkeli 5. pr. Inge P. Grøvdal Åse H. Grøvdal Kåre Gunnar Bakke Gunder Øløstadløkken 6.pr. Knut Ludv. Dahle Sølvstatuetten 1. pr. Magnor Rypdal Jo Unhjem 2. pr. Jostein Brakstad 5. pr. Gunn B. Unhjem Gullstatuetten 1. pr. Jarle Tokle 2. pr. Berta Bjerkeli Svein Grøvdal 3. pr. Reidar Ellingseter Egil Sæther Åse Søvik 4. pr. Edmund Søvik Skikruset 1. pr. Harald Jacobsen 2. pr. Reidar Stene Edvin Sæther 4. pr. Rolf Hermann Bjerkeli Henry Hatlen Tinnfat 1. pr. Liv Aasen Brevik Egil Fredriksen Olav Lien 3. pr. Ivar Skotvoll 5. pr. Knut Hoem Johs. Kavli 6. pr. Kari Erlandsen 7. pr. Jan Bredeli Egil Erlandsen Julius Slørdal 9. pr. Inge Morstøl 10. pr. Eilert Kavli Etter tinnfatet 3. pr. Oddmund Unhjem Side nr. 20

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006

Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006 Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006 Gullvinner Børge Søvik Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte tirsdag 28. februar 2006 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004

Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004 Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004 VM-medaljer til Isfjorden Her har vi to glade Isfjordinger, begge med sølvmedalje frå VM forrige vinter ÅRSMØTE Isfjorden Idrettslag

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 Tid: 15. februar 2011 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa Rustli, Arne

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

Ordinært Årsmøte Aure IL

Ordinært Årsmøte Aure IL Ordinært Årsmøte Aure IL 03.03.2014 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3 Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen Sak 4

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007

www.isfjordenil.no Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007 www.isfjordenil.no Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007 Foto: Åndalsnes Avis Gulljenta Karoline Bjerkeli Grøvdal Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 27. februar 2007

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2011 Styret: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Navn Tom Horntvedt anlegg, løyper og snøproduksjon Christian Anholt - arrangement

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 Tid: 12. mars 2013, kl 19.00 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Lars Arne Bergum, Torunn Sigstad, Geir Inge Krok, Per Henry Vassdokken,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Eidsvåg il

Protokoll fra årsmøtet i Eidsvåg il Protokoll fra årsmøtet i Eidsvåg il. 10.02.2016 Kommunestyresalen kl 19 21.30. 8 stemmeberettigede Sak 1. Godkjenning av innkalling. Innkalling enstemmig godkjent. Sak 2. Valg av ordstyrer, referent og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L Tid: kl kl Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L Tid: kl kl Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 23.04.2012 kl 19.00-kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Inge Sunde, Torkjell Bjørstad, Karianne Vestre Døving, Ellisiv Jarvik Valdal, Magne Hoel, Anders Rem,

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup.

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup. Dahle-Info 2008 Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007 Dahle IL s guttelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE FOR 2015-TINGVOLL IL

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE FOR 2015-TINGVOLL IL REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE FOR 2015-TINGVOLL IL Tid: Tirsdag 29/3 16 kl 18.00. Sted: Tingvoll Idrettshall kafeteria. Tilstede: Jens Peter Olsen, Unni Grinde, Ingrid B. Sannan, Erling Meisingset,

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET Til Medlemmer i SFK Ajaks 18.03.2015 Kleiva Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 3.mars 2015 Sted: Kjellerstua på Kleiva

Detaljer

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Side 1 av 8 Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Velkommen og åpning av årsmøte ved leder i idrettslaget Olav Hafstad. Årsmøtet startet møtet med 1.minutts stillhet for å hedre

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Telemark og Vestfold Skiskytterkrets. Årsmelding for sesongen 2011/2012:

Telemark og Vestfold Skiskytterkrets. Årsmelding for sesongen 2011/2012: Telemark og Vestfold Skiskytterkrets Årsmelding for sesongen 2011/2012: Innledning: Kretsen planla å arrangere 8 renn i Statkraftcupen. 5 renn ble gjennomført. Ivrig IL greide denne sesongen ikke å arrangere

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Protokoll fra årsmøte Skjelstadmark IL 2016

Protokoll fra årsmøte Skjelstadmark IL 2016 Protokoll fra årsmøte Skjelstadmark IL 2016 Protokoll fra årsmøtet Skjelstadmark IL Årsmøtet ble avholdt: Skjelstadmark, 06.03.2016. 1. Godkjenne de stemmeberettigede: Styret redegjorde for det antall

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010 SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010 1. SKIGRUPPAS STYRE: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oppmann rekrutt: Oppmann junior/senior: Hyttesjef: Svein Iversen Olaf Haug Bjørn Svendsen Gøril Foss

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

[REFERAT, ÅRSMØTE ROGNE IL] 11. mars 2013

[REFERAT, ÅRSMØTE ROGNE IL] 11. mars 2013 Årsmøte - Rogne IL 11.03.2013. 1 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Møteleder: Jon Rabben Lundby Signering møteprotokoll: Frode Hagali og Ingrid Grobakken 1.1 Gjennomgang

Detaljer

Årsmøte Protokoll. Sakliste

Årsmøte Protokoll. Sakliste Årsmøte 2012 - Protokoll Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll 3. Godkjenning av årsmelding 4. Godkjenning av regnskap

Detaljer