Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006"

Transkript

1 Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006 Gullvinner Børge Søvik Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte tirsdag 28. februar 2006 kl i klubbhuset i Furulia Vel Møtt!

2 Hovedstyret Isfjorden IL 2005/2006 Leder: Nestleder: Sekretær: Medlem: Medlem. Medlem: Medlem: Leder i skigruppa: Leder i fotballgruppa: Leder i orientering/friidrett/trim: Leder i handballgruppa: Leder i allidretten: Leder for Ullmax: Knut Hoem Viktor Tokle Jan Peter Valde Karen Novik Beate Grøvdal Arnstein S. Eide Odd Tokle Sæbø Rolf H Bjerkeli Jack Morstøl Bjørn Nord Kurt Brevik Åshild Åsgård Sølvi Westrum Grøvdal ÅRSMØTE i Isfjorden Idrettslag Tirsdag 28. februar 2006 kl i Furulia. SAKLISTE: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkalling og sakliste 3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle lagets årsmelding, herunder alle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle lagets regnskap, herunder alle grupperegnskap. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent Vedta budjett. 9. Behandle organisasjonsplan. 10. Valg av medlemmer til grupper (2 år) Hovedstyre (2 år) 2 revisorer. Representanter til ting og møter. Side nr. 2

3 Hovedstyrets forslag til ORGANISASJONSPLAN FOR ISFJORDEN I.L. FORMÅL Å organisere laget slik at vi utnytter de menneskelige og økonomiske ressursene best mulig. Å øke aktiviteten på det sportslige plan. Å ha klare ansvarsforhold i tillitsmannsapparatet. Å bedre den interne og eksterne informasjonen. Å definere klubbansvar utøveransvar. Å ta vare på og utnytte klubbens eiendeler, anlegg og utstyr best mulig. Å oppfylle intensjonene i NIFs bestemmelser om barneidrett. ORGANISASJONSKART Som framlagt og vedtatt på årsmøtet. Leder og økonomiansvarlig disponerer konti i fellesskap. Leder attesterer regninger. Det velges ikke varamedlemmer til hovedstyret. Er gruppeledere forhindret i å møte, møter stedfortreder. Den daglige driften av idrettsanleggene ivaretas og organiseres av de respektive arbeidsgrupper. HOVEDSTYRETS ANSVAR Idrettslaget ledes og forpliktes av hovedstyret, som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Følgende ansvarsområder er definert i lagets lover 14: Iverksette årsmøtevedtak. Administrere laget og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver. Representere laget utad. I tillegg pålegges hovedstyret ansvaret for: Generell intern og ekstern informasjon. Rapporter fra gruppene og hovedstyret med status over aktivitet og økonomi. (For oversiktens skyld skal det lages samleoversikter til årsmøtet som viser den totale økonomistrømmen i laget). Samordning av sponsoravtaler. Samordning av aktivitetsplaner. Samordning av økonomitiltak. Innkreving av medlemskontingent. Arbeidsutvalg (AU) Leder, nestleder, sekretær og styremedlemmer utgjør hovedstyrets arbeidsutvalg (AU) og ivaretar de løpende saker som ikke krever idrettspolitiske eller økonomiske vedtak. AU fordeler arbeidsoppgavene seg imellom. Side nr. 3

4 ORGANISERING AV GRUPPENE FELLES FOR ALLE Sammensetning (minimum): Leder Økonomiansvarlig Sekretær De enkelte grupper utvider med det nødvendige antall styremedlemmer. De enkelte grupper oppnevner etter behov egne underutvalg (anleggsutvalg, banestyre, økonomiutvalg, grenutvalg etc.) I mindre grupper kan leder også være økonomiansvarlig. Økonomi Gruppene er ansvarlig for egen økonomi, og skal ha eget budsjett og regnskap som godkjennes på årsmøtet. Gruppene skal innordne seg hovedstyrets planer for økonomitiltak. Treningsavgift og egne tiltak disponeres av gruppene. Anlegg Grupper som driver aktivitet på lagets idrettsanlegg skal ha egne anleggsutvalg med ansvar for den daglige driften. Anleggsutvalgene skal være i dialog med hovedstyret gjennom lagets anleggskontakt. Oppgaver i forhold til fellesskapet gruppeansvar Gruppene skal bidra til at alle som er tillitsvalgte eller som deltar i organisert trening og konkurranser i lagets regi, har sitt medlemskap i orden. Ingen utøver skal representere Isfjorden IL uten at medlemskontingenten er betalt. Ingen kan velges til tillitsverv eller ha annet ansvar uten at medlemskontingenten er betalt. Alle medlemmer har i utgangspunktet de samme rettigheter og de samme plikter. Dette må legges til grunn når økonomiansvar og arbeidsbelastning fordeles mellom medlemmene. VALGKOMITÉ: SAMMENSETNING OG ARBEID Sammensetning: Etter innstilling fra styret skal årsmøtet velge en valgkomité som består av leder + 2 medlemmer og 1 varamedlem (Lagets lover 11 og 15). Valgkomiteen må Få beskjed i god tid om at de er valgt. Få beskjed om dato for årsmøtet så snart det er fastlagt. Få komplett liste over tillitsvalgte i laget, og oversikt over hvem som er på valg. Få tilgang til medlemsoversiktet. Få tilgang til lagets organisasjonsplan Arbeid Valgkomiteen må starte arbeidet i god tid. Leder i valgkomiteen har ansvaret for at komiteen kommer i funksjon. Valgkomiteen må skaffe seg oversikt over hvem som ønsker gjenvalg, eller evt. Ønsker andre verv. Organisasjonsplanen må brukes aktivt, slik at de som blir forespurt vet hvilket ansvar og hvilke arbeidsoppgaver de er tiltenkt. Valgkomiteen må utarbeide et forslag på kandidater, dette legges fram for årsmøtet. Der er en absolutt fordel om valgkomiteens innstilling er klar slik at den kan legges ved styrets øvrige årsmøtedokumenter. Side nr. 4

5 ORGANISASJONSKART FOR ISFJORDEN I.L. Side nr. 5

6 Referat frå årsmøtet i Isfjorden I.L Kl i Klubbhuset Ledar i IIL Berta Bjerkeli ønska velkommen og framheva at Egebergs ærespris er blitt tildelt medlem i IIL Trond Einar Elden. Årsmøtet sender helsing og gratulerer med hedersprisen. Applaus! Håvard Bjerkeli fekk Møre og Romsdal idrettskrets sin hederspris. Denne prisen vart utdelt på idrettstinget Fotballgruppa fekk Rauma kommune sin tilgjengelighetspris. Rådet for funksjonshemma deler ut denne prisen. 1. Godkjenning av medlemmar med stemmerett Desse 25 medlemmane med stemmerett møtte: Berta Bjerkeli, Knut Hoem, Oddmund Unhjem, Oddleif Morstøl, Liv Eli Kringstad, Edvin Torgeir Sæther, Rolf H Bjerkeli, Aud Toril Dahle, Svein Grøvdal, Ivar E Skotvoll, Ingar Skotvoll, Terje Ivar Kavli, Arnstein Salthammer Eide, Jan P Valde, Ingar Sølsnes, Heidi Remen Holm, Bjørn Nord, Tor Sannes, Inge Morstøl, Anne Beate B Ytterli, Ingar Sølsnes, Henry J Hatlen, Jack Morstøl, Ivar Moldsvor, Egil Erlandsen, Bjørn Aandal. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste IIL avisa med årsmeldingar og innkalling til årsmøtet 2005 har vore lagt ut på nettet og på Storkiosken. Årsmøteannonse i ÅA den Innkallinga og saklista vart enstemmig godkjent. 3. Valg av møteledar, møtesekretær og to representantar til å underskrive protokollen Enstemmig valg av møteledar: Edvin Torgeir Sæther møtesekretær: Jan P. Valde To medlemmar til å skrive under møteprotokollen: Egil Erlandsen og Oddmund Unhjem 4. Lagets årsmelding og gruppeårsmeldingane 4.1. Hovudstyret Gjennomgang av årsmeldinga frå hovudstyret: AU står for arbeidsutvalget og består av ledar, nestledar og 3 styremedlemmar. Ein del administrative bestemmelsar blir utført i arbeidsutvalget. Kommentar: Det har ikkje vore referatsaker frå AU på hovudstyremøta. AU har ingen formell status anna enn støttegruppe for ledaren og administrering av idrettslaget/hovudlaget. AU kan ikkje fatte vedtak, det gjer hovudstyret. AU er ein arbeidsmåte meir enn ein formell vedtaksfør del av IIL. Førebur saker for hovudstyret m.m. AU er ikkje definert i lagets lover. Elles ingen merknader til årsmeldinga frå hovudstyret. Årsmeldinga frå hovudstyret vart enstemmig godkjent Fotballgruppa Representanten på fotballtinget er ikkje med i årsmeldinga. Odd Erling Hoem var med på fotballtinget i mars i Molde. Tre spelarar var med på sonesamling: Vidar Gridset, Mikael Bu Jordbræk, Henrik Skeide Sandnes. Bør ha tabell også for smågutar år. Diskusjon om resultat i fotball bør inn i årsmeldinga. Kor mykje skal stå i årsmeldinga? Fotballgruppa vurderte det slik at resultat ikkje var nødvendig, men at det var nok med tabellar. Fleire meinte at resultata også bør inn i årsmeldinga. Det kom ønske om at resultat skal med ved seinare årsmeldingar. Hovudstyret bør på nytt ta opp spørsmålet, i samarbeid med gruppene, om kor omfattande årsmeldinga skal/bør være. Med merknadane over vart årsmelding frå fotballgruppa enstemmig godkjent. Side nr. 6

7 4.3. Skigruppa Mangel ved årsmeldinga vart påpeika: Side 16, andre avsnitt: Her er det feil i årsmeldinga: David Andersen deltok nemlig i NM i hopp i stor og liten bakke i Eit avsnitt var falle heilt bort: Etter.talde heile 99 løparar. Skal det stå: I juli hadde sprintlandslaget treningssamling på Setnesmoen. Unge løparar vart invitert til å være med på ei treningsøkt saman med landslaget. Frå Isfjorden IL. deltok Daniel Alexander og Amund. På Skarvenrittet (telemark) i Skorgedalen deltok desse unge løparane frå IIL: Magnus Landre Heen, Odd Tokle Sæbø, Sondre Heen Brovold, Jørgen Morstøl Valde, Fredrik Malones, Arnstein Eide. Med merknadane over vart årsmelding frå skigruppa enstemmig godkjent Orientering og friidrett Feil i årsmeldinga vart påpeika: Side 18: UM: Tove Beate Dahle fekk ikkje sølv i diskos, men gull i spyd. Side 19: Amund M Valde vann terrengløp Bryn. Deltok saman med Karen Kavli Setnes og Karoline Bjerkeli Grøvdal. Med merknadane over vart årsmelding frå orientering og friidrett enstemmig godkjent Merke- og trimutvalg Dei som har tatt skimerke mange gongar bør heidrast. Dei som har tatt skimerket 50 gonger bør få utmerking frå skikretsen. Hovudstyret bør sende anbefaling til kretsen om dette. Dei som vart uttrekt på trimboksane bør være med i årsmeldinga. Denne anmodinga vart også tatt opp på årsmøtet i fjor. Kommentar frå Oddmund Unhjem: Idrettsmerke skal over på antall gongar og ikkje poeng slik som no. Utrekninga frå kretsen ved hjelp av tabell eller omregningsfaktor frå poeng til antall år, har vist seg å bli feil for enkelte merketakarar. Viktig å være merksam på dette. Med merknadane over vart årsmeldinga frå merke- og trimutvalget enstemmig godkjent Handball Tabell bør også med i handball for dei som er over 12 år. Ullmax er fin inntektskjelde for handballgruppa. Med merknadane over vart årsmelding frå handballgruppa enstemmig godkjent Allidretten 1999-kullet: Elias Grøvdal er feil, skal være Elias Grøtta Årsmeldinga frå allidretten vart enstemmig godkjent. 5. Regnskap 5.1. Hovudstyret Kommentar om at Furulianlegget bør trekkast ut av hovudstyret sitt regnskap og over i eige regnskap. Kan lagast eigen note på dette til årsmeldinga. I utgangspunktet er det anleggsgruppa (FURULIA) dette bør falle inn under. Anleggsgruppa blir tatt opp under organisasjonsplana seinare på årsmøtet. Kven er kasserar i hovudstyret? Årsmøtet dei siste åra har ikkje valgt kasserar i hovudstyret. Regnskapet er ført av nestledar Fotballgruppa Ingen kommentar referert Skigruppa Det meste av inntektene frå utdeling av telefonkatalogar, skibasar og julekalendrane. 5.4.Orientering/friidrett. Ingen kommentar referert Merke- og trimutvalg Ingen kommentar referert Handball frå Ullmax. Det vil seie at Ullmax er ei god inntektskjelde. Handball ville hatt overskot sjølv utan tilskot frå Ullmax 5.7. Allidretten Overskot, har god økonomi Treningsstudio Side nr. 7

8 Ingen kommentar referert. Kommentar til samla regnskap: Revisjonsrapport bør leggast inn i Årsmeldinga. Det er store tal, samla sett i regnskapa. Kva revisorane meiner om regnskapsføringane bør difor inn i Årsmeldinga. Alle regnskapa vart med merknadane ovanfor enstemmig godkjent. 6. Innkomne forslag 6.1 Nytt skianlegg på Stormyra og Steinberget Årsmøtet har fått tilsendt brev frå skigruppa med orientering om planane for nytt skianlegg (IIL avisa side 29-30). Orientering frå ledar i skigruppa Rolf H Bjerkeli; Det er i gang eit samarbeid med grunneigarane for å vurdere området Stormyra Steinberget som nytt skianlegg. Området har Sone-2- status dvs landbruksformål. Ingen vernestatus på området. Vil truleg være kurrant å endre status på området etter behov. Skigruppa ynskjer synspunkt på om laget skal gå vidare med planane. Brevet frå skigruppa avsluta med følgjande forslag til vedtak: 1. Årsmøtet går inn for at det kan settes i gang planarbeid for skistadion med tilhørende løyper og for alpinbakke slik som skissert ovenfor. 2. Årsmøtet gir styret fullmakt til, i samarbeid med grunneierne på Hatlen og på Kavli, å utarbeide nærmere planer for slike anlegg. Dette gjelder både bygging og drift. 3. Når konkrete planer foreligger, legges dette fram for årsmøtet (ev. ekstraordinært) i idrettslaget. 4. Økonomiske forpliktelser ut over det som er innarbeidet i årlige driftsbudsjett legges samtidig fram for årsmøtet. Det vart presisert at styret i punkt 2 betyr hovudstyret. Synspunkt frå årsmøtet: Viktig å sjå positiv på dette. Sjå heilheita i planane er viktig. Dette er eit prosjekt som har vart lenge. Det er den økonomiske sida som er utfordringa. Vedtak: Skiguppa sitt forslag vart enstemmig vedtatt. 7. Medlemskontingent for 2005 Enstemmig vedtak: Kontingenten blir uendra: Barn kr 50,- Vaksne kr 100,- Familie kr 250,- 8. Budsjett 8.1. Hovudstyret Budsjett utan avskrivingar: Inntekter ,- utgifter ,- overskot: ,- Avskriving foreslått til ,- Årsmøte oppfordrar hovudstyret å betale ned gjelda så fort som muleg. Då må budsjettet ha ein post som seier kor store ambisjonar for nedbetaling laget har. IIL må ha ambisjonar om å kvitte seg med gjelda. Dette må komme fram i budsjettet. Det kom forslag frå årsmøtet om å føre opp kr ,- frå offentlege tilskudd til nedbetaling av gjelda. Vedtak: Budsjettet godkjent med merknadane over Fotballgruppa Inntekter ,- Utgifter: ,- Overskot: 5000,- Vedtak: budsjettet godkjent 8.3. Skigruppa Inntekter: ,- utgifter: ,- Balanse Hovudinntektskjelde: Skibasar, Utdeling av telefonkatalogar, Julekalendrar, LAMmidlar. Vedtak: budsjettet godkjent 8.4. Orientering og friidrett Side nr. 8

9 Budsjett ikkje lagt fram. Oppfordrar gruppa til å lage budsjett og levere hovudstyret 8.5. Handball Inntekter: ,- Utgifter: ,- Overskot: 2 000,- Vedtak: budsjettet godkjent 9. Organisasjonsplan for Isfjorden I.L. Hovudstyret sitt forslag til endring av organisasjonsplana for IIL: Friidrett, orientering og trim blir samla i ei gruppe. Elles ingen endringar av organisasjonsplana. Det vart halde eige åpent møte om dette i klubbhuset den 17. februar 05. Hovudinnhaldet i dette møtet vart referert på årsmøtet. Vedtak: Hovudstyret sitt forslag enstemmig vedtatt. 10. Valg Orientering om valget ved ledar i hovudstyret: Valgkomité vart valgt på årsmøtet i fjor. Valgkomiteen vart tilskreve i byrjinga av januar 05 med oversikt over dei som er på valg eller ikkje. Valgperioden er normalt på to år. Ingen frå valgkomiteen møtte på årsmøtet. Ikkje lett å finne kandidatar til dei ulike verv. Hovudstyret har ikkje hatt sekretær siste året Hovudstyret Det vart lagt fram forslag frå skigruppa om å velje Jan P Valde som ledar i hovudstyret. Knut Hoem vart valgt som nestledar for to år på årsmøte i fjor, og står ikkje på valg. Sidan valgkomiteen allereie hadde foreslått at nestledar Knut Hoem skulle rykke opp som ledar i laget, og han ytra ønske om dette, takka Jan P Valde nei til å stille som kandidat til ledarvervet. Under debatten forlét nestledar Knut Hoem årsmøtet. Valgkomiteen si innstilling vart tatt opp til avstemming. Enstemmig vedtak: Ledar: Knut Hoem (1 år, opprykk frå nestledarvervet) Nestledar: Viktor Tokle (ny 1 år) Sekretær: Jan P Valde (ny 1 år) Medlem: Karen Novik (ny 2 år) Medlem. Beate Grøvdal (ny 2 år) Medlem: Arnstein S. Eide (ikkje på valg) Medlem: Odd Tokle Sæbø (ny 2 år) Følgjande vart enstemmig valgt inn i dei ulike gruppene: Fotballgruppa Ledar: Jack Morstøl (ny 2 år) Sportslig ledar:liv Kringstad (ny 2 år) Kasserar : Anne Beate Breivik (ny 2 år) Styremedlem: Roy Ramskeid (ny 2 år) Økonomiutvalg i fotball: Marit Scheide (ny 2 år) Janny Flydahl (ny 2 år) Sigfrid Bjerkeli (ny 2 år) Monika Gjertsen (ny 2 år) Skigruppa Ledar: Rolf H. Bjerkeli (ikkje på valg) Sekretær: Wenche Kavli (ny 2 år) Regnskap: Henry Hatlen (ikkje på valg) Representant Allidrett: Langrennsutvalg Ledar: Svein Grøvdal (ikkje på valg) Medlem: Aud Dahle (ikkje på valg) Medlem: Jøran Grøvdal (ikkje på valg) Medlem: Jan P Valde (ny 2 år) Alpint/Telemark: Ledar: Lars Rikard Morstøl (ikkje på valg) Medlem: Ingar Sølsnes (ikkje på valg) Medlem: Ingar Skotvoll (ikkje på valg) Medlem: Dag Unhjem (ikkje på valg) Hopp: Ledar: Skigruppa kompletterer ved behov Friidrett, orientering, merke og trim Ledar: Bjørn Nord (ikkje på valg) Medlem: Bobby Belowsky (ny 2 år) Medlem: Anne Morstøl (ikkje på valg) Side nr. 9

10 Medlem: Unni Meyer (ikkje på valg) Medlem: Andy Kays (ny 2 år) Medlem: Gunder Ølstadløkken (ny 2 år) Merkeansvarlig: Oddmund Unhjem Må komplettere etter behov fordi dei er for få Handball Ledar: Nestledar:Heidi Remen Holm (ikkje på valg) Medlem: Gunn Svendsvik (ikkje på valg) Medlem: Kari Randi Hoem (ikkje på valg) Medlem (kiosk) Ann Elin Torvik (ny 2 år) Handballgruppa konstituerer seg sjølv. Økonomiutvalg i handball: Medlem: Arne Ove Grøvdal (ny 2 år) Medlem: Audny Løvik (ny 1 år) Medlem: Allidretten. Medlem: Johan Slettvåg Hoel (ny 1 år) Medlem: Webjørn Bale (ikkje på valg) Medlem: Terje Bjerkeli (ikkje på valg) Medlem: Åshild Åsgård Nord (ny 2 år) Medlem: Oddrun Einang (ny 2 år) Medlem: Kjetil Sæther (ny 2 år) Allidretten konstituerer seg sjølv Valkomité for idrettslaget med hovudansvaret for valet neste år Hovudstyret vel ledar i valgkomiteen ut frå representantar valgt av gruppene. Ein person frå kvar gruppe og ein person frå hovudstyret blir valgkomite for valget i Revisorar Erling Dahle (ikkje på valg) Arne Eide (ikkje på valg) valg av representantar til Rauma idrettsråd Ledar og sekretær i hovudstyret enstemmig valgt Isfjorden samfunnshus: Hovudstyret peikar ut 6 representantar til Isfjorden Samfunnshus. Årsmøtet slutt kl 22:40 Etter møtet vart det servert kaffi, wienerbrød og marsipankake. Underskriving av protokollen: Oddmund Unhjem Egil Erlandsen Side nr. 10

11 ÅRSMELDING 2005 FRA HOVEDSTYRET Organisasjon. Arbeidsutvalget har i 2005 bestått av: Leder: Knut Hoem Nestleder: Viktor Tokle Sekretær: Jan Peter Valde Styremedlem: Arnstein S. Eide Styremedlem: Karen Novik Styremedlem: Beate Grøvdal Styremedlem: Odd Tokle Sæbø Administrasjon. Det har vært avholdt 7 møter i hovedstyret og ingen møter i arbeidsutvalget. Medlemstall. Pr var det totale medlemstallet 702. Representasjon. IIL har vært representert på følgende møter: Årsmøte i Rauma Idrettsråd. Årsmøte i Isfjorden Samfunnshus A/L. Saker som er behandlet. Hovedstyret har behandlet følgende saker: Organisasjonsplan. Fordeling av oppgaver Fordeling av økonomiske midlar. Drift av anlegg. For Hovedstyret Knut Hoem leder Økonomi. Hovedstyret hadde et lite overskudd etter avskriving på 519 kroner for Vi viser ellers til regnskapsoversikten. ÅRSMELDING 2005 FRA FOTBALLGRUPPA Organisasjon Tillitsvalgte for 2005: Styret: Gruppeleder Jack Morstøl Sportslig leder Liv Eli Kringstad Kasserer Anne Beate B. Ytterli Utdanningskontakt Roy Ramskeid Dommerkontakt Tor Sannes Økonomiutvalg Monica Gjertsen Janny Flydahl Sigfrid Bjerkeli Marit Scheide Oppmenn - J 10 Anne Høyseth - G 10 Roy Ramskeid - G 10 Jim Cato Lysgård - G 10 Aline Leven Gjerdset - J 12 Wenche Helmersen - J 12 Modolf Holm - G 12 Inge Håvard Unhjem - J 14 Kjell Ove Bjerkeli - G 14 Louise Härtel Spillere Vi har hatt 99 aktive spillere, 51 gutter og 48 jenter Administrasjon Det har blitt avviklet mange arbeidsmøte i løpet av året. Før sesongstart ble det hold foreldre- og spillermøte for J14 og J10. Monica Gjertsen og Ivar Skotvoll representerte gruppa på generalforsamlingen i Isfjorden Samfunnshus. Sonesamlinger Side nr. 11

12 Følgende spillere har vært innkalt til sonesamlinger: G14 Henrik Sannes 1991 Sigurd Singelstad 1992 Daniel A Grøvdal Novik 1992 Jack-Andre Morstøl 1992 Daniel Emami 1992 Torkil Høgset 1993 J14 Thea M Landre Heen 1992 Linn Jeanette Jonassen H 1992 Guro Ringen 1992 Dommere Rune Johnsen: 3 div. kamper og 1 div. linje Modolf Holm: 3 div. kamper Henrik Sannes: Rekruttdommer I tillegg har vi et bra utvalg med klubbdommere Trenere Følgende har fungert som trenere på de forskjellige lagene: J 10 Andy Kays G 10 Tommy Unhjem og Ingar Skotvoll J 12 Modolf Holm og Jørn Ringen, Louis Gridset G 14 Tor Sannes J 14 Kjell Ove Bjerkeli og Monica Tjelle Ferdighetsmerke Rødt Tøymerke: Julie Oshaug, Emilie A M Myklebostad, Julia Kays, Live Aandahl, Maren Bjerkeli, Pernille M Myklebostad, Marita Dithlevsen, Delphi Rosenwal, Silje Morstøl, Aud Iren Bredeli, Ida Aak Kavli, Kine H Flydahl, Nopparat Insugnoen, Sindre Ramskeid, Simen Grøvdal, Markus Erlandsen, Vegard Melbø, Eirik Andre Hagen, Sareeya Insugnoen, Marina Erlandsen, Åshild Stavem Blått Tøymerke: Julie Oshaug, Emilie A M Myklebostad, Julia Kays, Live Aandahl, Maren Bjerkeli, Pernille M Myklebostad, Silje Morstøl, Aud Iren Bredeli, Kine H Flydahl, Nopparat Insugnoen, Sindre Ramskeid, Simen Grøvdal, Markus Erlandsen, Vegard Melbø, Eirik Andre Hagen, Sareeya Insugnoen, Marina Erlandsen, Åshild Stavem Blått ferdighetsmerke: William Lysgård, Nikolas Myklebostad Rødt ferdighetsmerke: Martin Melbø, Robin Sølsnes Bronse ferdighetsmerke: Torkil Høgset, Kristian Belovsky Utdanning Det er avholdt flere samlinger / kurs Motivasjon i egen kurs hvor vi så på muligheter for å bli bedre God i mål hvor nesten alle trenere deltok samt aktuelle keepere fra alle lagene. Klubbdommerkurs med følgende nye klubbdommere: Daniel Emami, Jack-Andre Morstøl, Linn Jeanette Jonassen H. og Karina Vognild. Henrik Sannes var på rekruttdommerkurs under Hydro-cup, Sunndal. Tor Sannes deltok på trenerforum for ungdomsfotball i regi av NRFK, Rune Johnsen og Modolf Holm har deltatt på dommersamling, høst. Økonomi De regnskapsmessige driftsresultatene for 2005 er tilfredstillende. De viktigste inntektskildene våre er Småtroll/Stortrollturneringa og sponsorene våre, samt vår- og høstlotteriet. Utstyr Vi har i år fått nye drakter til G10, G12, G14 og J14 takket være sponsorene våre. I tillegg har vi også fått sponset matchballer til flere lag. Småtroll/Stortroll Den 19. turneringen ble gjennomført helga oktober. Det var påmeldt 54 lag m/480 utøvere fra hele kommunen, som til sammen spilte 103 kamper. Finaleresultat G14 VFK/ÅIF 1 - IIL 1 4-2, og i J14 VFK - LFK 1-0 Pokaler til vinnere og 2.pl, medaljer til alle Småtrolla og Vel blåst statuett til dommerne. Foreldre stilte velvillig opp på alle de forskjellige vaktene. Neste år er det jubileum. Avslutning Side nr. 12

13 Det har vært stor aktivitet i de aldersbestemte lagene. I år hadde vi hele 10 lag fordelt på 5 jente- og 5 guttelag. I tillegg aktiviserer allidretten ivrige jenter og gutter i alderen 6-8 år. Dessverre har det ikke vært tilbud for de over 16 år. For styret i IIL - Fotballgruppa Jack Morstøl Liv Eli Kringstad Årsberetning J12, født 1993 Laget har spilt i serien med bra resultat. I tillegg har laget deltatt på Faaberg turneringen hvor de vann alle kampene sine, Trolltinn-cup og Småtrollturneringen. En flott gjeng med spillere. Sesongen ble avsluttet med pizza. Med på laget: Anne-Cathrine G Johnsen, Frida Furmyr, Jannike Brevik, Katrine Olsen, Maria Flydahl, Marina Erlandsen, Marte L Sigerset, Sareeya Insungnoen, Silje Karin Grøtta, Åshild Stavem og Åshild Tokle. Trener Louis Gridset og oppmann Wenche Helmersen. Årsberetning J12, født 1994 Første år i serien for år, et ungt lag som tros resultatene har stått på og hatt det gøy. De er ivrige og humoristiske, selv om det blir noen diskusjoner. Vi har deltatt på Fåberg-turneringen, Trolltinncup og Småtrollturneringen. Flere av spillerne har tatt minimerke og også prøvd seg på ferdighetsmerket. Avslutning i Furulia med utdeling av diplomer. Laget har trent inne i hele høst. Med på laget: Marielle S Holm, Helle F Hoel, Serina Ramskeid, Martine Ringen, Lone R Grøvdal, Heidi K Kipperberg, Ida M N Oshaug, Anja Morstøl, Silje A H Skotvoll, Ida Katrin Slettaøyen, Amalie G Bjerkeli og Julie Grøvdal. Trener/ oppmann Jørn Ringen og Modolf Holm, Hjelpetrener Martin Haugan. Årsberetning J10 Laget har deltatt i den lokale serien med VFK, ÅIF og Skåla, hvor de spilte turneringsserie. Isfjorden hadde et arrangement, med en ivring gjeng unge jenter. Vi har deltatt på Fåberg-turneringen, Trolltinncup og Småtrollturneringen. Trening ute en gang i uka. De fleste tok også minimerke Blått og Rødt. Avslutning i Furulia med pizza med mer, utdeling av diplomer og ferdighetsmerker. En glad gjeng uansett resultat. Med på lagene: Cathrine Morstøl, Delphi Roseval, Emilie M Myklebostad, Julie Oshaug, Live Aandahl, Emilie Ytterli, Julia Kays, Maren Bjerkeli, Marita Dithlevsen, Mia Slettaøyen, Pernille M Myklebostad, Tiril Holm, Aud Irene Bredeli, Kine H Flydahl, Ida Aak Kavli og Silje Morstøl. Trener Andy Kays, Oppmann Anne Høyseth. Årsberetning G10 Laget har deltatt i serien med 3 lag sammen med VFK, ÅIF og LFK. Mange gode resultat og mye flott pasningsspill. Vi venter oss mye av gjengen fremmover. Lagene har deltatt på Fåberg-turnerinen, TrollTinn-cup og Småtrollturneringen. Spillerne har tatt Minimerke Blått og Rødt, samt at noen tok ferdighetsmerk Blå / Rød. Avslutning i Furulia med bevertning, utdeling av diplomer og ferdighetsmerke. Lagene fikk sponset nytt draktsett av VK Norge A/S, keeperdrakter av E Remmen A/S og matchballer av Tokle Kran Med på lagene: IIL 1 Brede Tokle, Henning K Tokle, Patrick Hareide, Eirik Skotvoll, Noppharat Insungnoen, William Lysgård, Nikolas Myklebostad og Rattipan Melbø. IIL 2 Ola Brevik, Sigurd Hatlen, Martin Unhjem, Nicolas Salamonsen, Tor Einar Dahle, Steinar Sæther og Daniel Gjerdset. IIL 3 Erlend Einang, Simen Unhjem, Sindre Ramskeid, Simen Grøvdal, Markus Erlandsen, Eirik Andre Hagen, Vegard Melbø, Selliman, Tobias Linneweh. Trenere Ingar Skotvoll og Tommy Unhjem, Lagleder IIL 2 Wenche Nyseth, Oppmenn Side nr. 13

14 Jim Cato Lysgård, Aline Leven Gjerdset og Roy Ramskeid. Årsrapport Jenter 14. Dette året har det både vært oppturer og nedturer. Vi startet med trening ute først i mai. Oppmøte på treningen har vært bra. Startet sesongen med et stortap for VFK. Men jentene sto på og fikk til slutt uttelling i turneringene. Vi spilte uavgjort mot VFK i TrollTinn cup og slo ÅIF i Strotrollturneringen. Vil berømme jentene for en skikkelig stå på vilje. De har aldri gitt opp selv om tapene ble mange og store. Mange av jentene har utviklet seg veldig mye som spillere, vil si at alle har hatt en enorm fremgang. Vi har også med to jenter på sonelaget; Thea og Linn Jeanette. Guro var også med som keeper men måtte trekke seg. Deltok på Fåberg turneringen i august. Der gikk vi videre til sluttspillet og kom til slutt på 8 plass av 12 lag men moro hadde vi det. Var også med på TrollTinn-cup og Stortrollturneringen med gode resultat. Ser frem til å følge jentene dette året også, de er en kjempegjeng. Og jeg håper at alle blir med i -06 og. Må ta med at Silje S. Brevik kom med som keeper for oss, fra Fåberg cup. Og ble med oss resten av høsten. Hun reddet oss mang en gang. Takk Silje.:) Takk for året som har gått jenter. Mvh Kjell Ove Disse har vært med: Silje S. Brevik, Karina Vognild, Thea Landre Heen, Marthe-Lovise Å-N Hamre, Marthe G.Bjerkeli, Guro Ringen, Linn Pettersen, Linn J. Jonasen, Rikke Grøvdal, Silje Unhjem. Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1 Veblungsnes Måndalen Åndalsnes FR/TIL Vestnes Varfjell 6 Isfjorden Årsmelding G14 Vi startet sesongen med trening inne den Vi har hatt veldig bra treningsoppmøte fra nesten alle. Vi var en god blanding med 91 og 92 modeller og møtte lag med nesten bare 91 modeller, så vi ventet oss en del juling. Selv om vi ikke nådde helt opp, tok vi poeng mot alle lag utenom Molde, det imponerte meg! Vi var i tvil om vi burde stille i 1.div., men det er helt klart at det var det beste for guttene og deres utvikling å delta der år 1.div tabellen: Side nr. 14

15 Vi har deltatt på 3 turneringer med veldig gode resultater både sportslig og sosialt. På Fåberg-turneringen spilte vi oss fram til bronsefinale mot Fåberg 1 og vi vant den 2-1! På Trolltinn-cup vant vi likegodt finalen mot årets Norway-cup vinnere Veblungsnes. I vår egen små-/stortroll turnering stilte vi 2 jevne lag og greide 2 og 3 plass. Veldig bra av HELE laget! Her er spillerne som var med denne sesongen: Mikael Bue Jordbræk Vidar Gridset, Henrik S. Sannes, Mads W. Brevik, Jøran Rypdal, Chris A. E. Blø, Halvor Morstøl, Lars Erik Kavli, Sigurd Singelstad, Daniel Emami, Daniel A. G. Novik, Johan L. Gjerdset, Jack Andre Morstøl, Amund Valde, Kristian Belovsky, Andreas Aa. Remen, Benjamin Rødskar, Takk til alle foreldre/foresatte og alle publikummere, som støttet Isfjorden IL`s eldste lag denne sesongen. STOR takk til lagleder Louise Härtel som la ned en stor jobb!! Tor Sannes trener Årsberetning G12 Forberedelsene til sesongen startet tidlig på året med trening i Isfjordshallen. Med få gutter i de aktuelle årskullene og et visst frafall i forhold til fjoråret var det ikke mer enn 10 gutter med på det meste. Underveis flyttet også en fra området, slik at spillerstallen i høstsesongen var bare 9. Det ga desto mer spilletid og utvikling for den enkelte. Følgende var med denne sesongen: Anders Kavli (93) Marius Ytterli (94) Martin Melbø (94) Kristian Belowsky (93) Vegard Dahle Unhjem (94) Robin Sølsnes (94) Hans Erik Hamre (94) Torkil Høgset (93) Magnus Tokle (93) Adam Daudov (93) Trener var Johan Høgset. Treningene ble gjennomført på fredager og stort sett var det bra frammøte. Kampene ble spilt på mandager. De trofaste sliterne på sidelinja kan minnes mange fuktige og småkalde opplevelser. Fotballprestasjonene og spillergleden varmet desto mer. Vi ante allerede før sesongstart at dette var et meget godt lag. Sesongdebuten i Tresfjord antydet også det. Resultatene gjennom sesongen bekreftet dette ettersom flere kamper endte med tosifrete resultater i vår favør. Kampene var ofte preget av godt samspill og sterke individuelle prestasjoner. Alle spillerne hadde gjennom sesongen en god utvikling, både teknisk og fysisk. I nye drakter fra Kristiseter var gjengen vår flotte ambassadører for fotballen i bygda. Samholdet i laget har vært bra. Erfarne spillere har gitt ros og oppmuntring til de yngre. Det ble spilt til sammen 12 kamper i løpet av serien. Turneringer. Laget deltok på den tradisjonelle Fåbergturneringen, Trolltinn Cup og Småtroll/Stortroll turneringen. Her ble det også prestert svært gode sportslige resultater. På alle hjemmekamper har foreldre på turnus bidratt med salg av kaffe, kaker og annen drikke. Det har gitt penger i kassen. Takk for velvillig innsats. Laget har med dette hatt to vellykkede treff der pizza og brus har stått på menyen. Etter vårsesongen var det kombinert avslutning/avskjedsfest for Adam Daudov som flyttet. Stor stemning ute på verandaen hos Johan etter årets første (is-)bading. Etter sesongen var det tur til Mama Rosa med alle guttene til stede. Det har vært en glede å være med i støtteapparatet for G10-12 denne sesongen. Side nr. 15

16 Deltakelse i fotballen synes å være en viktig del av guttenes oppvekst. Viktigst er det at guttene har hatt det gøy og utviklet seg som fotballspillere. I tillegg utgjør aktivitetene også en sosial arena for foreldrene. Konklusjonen er at dette har vært en vellykket sesong. ÅRSMELDING 2005 FRÅ SKIGRUPPA Organisasjon Styret har i 2005 bestått av: Ledar: Rolf H. Bjerkeli Sekretær: Wenche Kavli Regnskap: Henry Hatlen Representant Allidrett: Bjørn Aandal Langrennsutvalg: Ledar: Svein Grøvdal Medlem: Aud Dahle Medlem: Jøran Grøvdal Medlem: Jan P Valde Alpint/Telemark: Ledar: Lars Rikard Morstøl Medlem: Ingar Sølsnes Medlem: Ingar Skotvoll Medlem: Dag Unhjem Hopp: Hopputvalget har ikkje fungert siste året. Administrasjon Styret har hatt 7 møter i løpet av året og behandla 35 saker. Dei fleste sakene har vore planlegging av ulike arrangement og organisering av dugnadar i samband med vedlikehald av løyper og anlegg. Langrennsutvalget har naturlig nok hatt størst ansvar i dei tradisjonsrike arrangementa. Alpint /telemark har jobba svært aktivt i samarbeid med ÅIF for å arrangere Skarvenrittet og Vengedalsrennet. Begge renna vart ein suksess og vil bli arrangert også i 2006 som norgescup i fjelltelemark. Løypetraseen i Vengedalen vart utvida og rydda hausten -05. Arbeidet med nytt skianlegg opp mot vestsida av Steinberget og langrennsstadion går vidare. Møter med grunneigarane er positive. Framtida vil vise om det let seg realisere. Heilårsvegen til skytebana har blitt ein realitet sjølv ein del arbeid står att. Ei eventuell tilkomstløype langs denne vegen står høgt på prioriteringslista til tippemidlar (kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet). For å få midlar er ein avhenging av å få til avtale med grunneigarane langs traseen. Skigruppa fekk etter søknad til kommunen kr ,- til innkjøp nytt tidtakarutstyr m.m. Desse midlane vart brukt til ALGE Timing tidtakarutstyr og boremaskin til portar. Frå Tollpost Globe fekk vi ein bærbar PC og frå G-Sport Rauma fekk vi laserskrivar. Skigruppa er difor no godt utrusta for å ta imot online påmelding, rask resultatservice og oppdatert speakertjeneste på alle arrangementa våre. Økonomi Økonomien i skigruppa er god. Dette skuldast at mange gjer ein stor innsats for å skaffe inntekter til gruppa. Skibasaren 11. november gav ein god del inntekter pluss julekalendrane i desember. I tillegg har gruppa ein del inntekter frå utdelinga av telefonkatalogar. Skigruppa fekk kr. 7000,- BUSS-midlar. (2000,- meir enn i fjor) Løypekjøring og vedlikehald av løypemaskina var dei største utgiftspostane også dette året. Reisestøtte til deltaking i skirenn er også ein vesentleg utgiftspost for skigruppa. Representasjon Aud Dahle er medlem i kretsstyret i Møre og Romsdal Skikrets. Rolf Herman Bjerkeli er ledar i Rauma idrettsråd. Aud Dahle, Svein Grøvdal, Rolf Herman Bjerkeli og Jan Peter Valde deltok på haustmøtet i skikretsen i Åndalsnes 12. november. Svein Grøvdal deltok på arrangørseminar i Molde i november. Side nr. 16

17 Rolf Hermann Bjerkeli og Lars Rikard Morstøl deltok på kurs i organisering av spelemidlar. Aud Dahle og Jan Peter Valde deltok på kurs i klubben online i desember. Isfjorden IL er representert i to landslag. Håvard Bjerkeli på sprintlandslaget og Børge Søvik på telemarklandslaget. Kjetil Søvik er landslagstrenar i telemark. Alle desse tre løparane kan vise til både seier og gode plasseringar internasjonalt siste året (sjå referat frå langrenn og alpint/telemark). Aktivitet Skigruppa stod også i år som teknisk arrangør av Sentrumsløpet på Åndalsnes i samband med Fjellfestivalen. Dette arrangementet gir god PR til laget i og med at fleire av eliteløparane representerer Isfjorden IL (Håvard, Kjetil, Børge). Frå Isfjorden I.L. deltok Sigurd, Daniel, Karen, Karoline og Håvard på rulleski og Børge og Kjetil på rulleskøyter. Dette var eit populært innslag som også bør kunne komme med ved seinare høve. Laget har ikkje hatt deltakarar i hopp eller alpint siste året. Snøforholda var gode vinteren 2004/2005. Dei fleste lysløyperenna vart avvikla som planlagt. Klubbmesterskapet i langrenn klassisk og fri samt alpint/telemark vart arrangert over tre dagar (1. 3. april) saman med ÅIF. Langrenn sprint fredag kveld på Stormyra (18 deltakarar), klassisk langrenn laurdag (38 deltakarar) og alpint/telemark i Skorgedalen på søndag (49 deltakarar). Dette vart ein suksess som må gjentakast i 2006! Isfjorden rundt vart arrangert for 31. gong 13. februar. 47 aktive løparar fullførte løpet i tillegg til trimklassa. Kretsrennet 9. januar vart arrangert på Stormyra og talde 62 løparar. På Skarvenrittet og Vengedalsrennet deltok desse unge løparane frå IIL (i tillegg til seniorane): Amund Morstøl Valde, Sondre Heen Brovold, Magnus Landre Heen, Jørgen Morstøl Valde, Arnstein Salthammer Eide, Knut-Leo Sæther, Fredrik Malones, Andreas Heen Brovold, Odd Tokle Sæbø og Steffen Sørli. Desse born og unge har vore aktive i langrennsporet siste året: Karoline Bjerkeli Grøvdal (14), Karen Kavli Setnes (13), Daniel Alexander Grøvdal Novik (12), Sigurd Singelstad (12), Amund Morstøl Valde (12), Fredrik Kavli Setnes (10), Maren Høyseth Bjerkeli (9) og Aud Irene Bredeli (9). I håp om at fleire unge skal bruke skiløypene har skigruppa innført ein tre-års premie til dei som deltek i lysløypa frå ti år og oppover. Skibygda Isfjorden har mange muligheiter til å drive skisport og skigruppa oppfordrar alle til å bruke dei anlegga og løypene vi har til å bli god på ski. For skigruppa Jan Peter Valde Årsmelding langrennsgruppa Isfjorden idrettslag har et lite, men aktivt langrennsmiljø. Gode snøforhold og stabilt vær ga gode treningsmuligheter i fjorårssesongen. Nedenfor følger en kort omtale av de aktive løperne og rennplasseringer: Plasseringer i kretsrenn/ KM, gutter : Amund Morstøl Valde (12 år) : Daniel Novik Grøvdal (12 år) : Sigurd Singelstad (12 år): Fredrik Kavli Setnes ( 10 år): 5-3 Plasseringer i kretsrenn/ KM, jenter : Karen Kavli Setnes, jenter 13 år: 3-5 Karoline Bjerkeli Grøvdal, jenter 14 år: Karen Kavli Setnes fikk mye av fjorårssesongen ødelagt pga sykdom. Hun kommer nok sterkere tilbake. Også Karoline Bjerkeli Grøvdal hadde en del færre renn pga sykdom, men ble likevel dobbelt kretsmester og vinner av Sparebank Møre Cup i kretsen. Videre har hun en 14 pl (K) og en 27 pl (fri) fra Hovedlandsrennet. Hun Side nr. 17

18 deltok også på kretsens lag under Holmennkollens Ungdomsstafett. Klubbmestere i 2005 ble Magnor Rypdal og Karoline Bjerkeli Grøvdal (begge stilarter). Noen av guttene og de to jentene har deltatt på kretsens samlinger både på barmark og på snø. I seniorklassen har Isfjorden som kjent landslagsløperen Håvard Bjerkeli. Han var på Team Cresco laget i sprint. Sesongen begynte bra med verdenscupseier i sprintstafett i Düsseldorf i oktober sammen med Tor Arne Hetland. Videre fortsatte den med resultater som bla 10 plass på åpninga på Beitostølen, 16 plass i wc Asiago, 21 plass i Nove mesto Tsjekkia. VM i Oberstdorf, som var sesongens store mål, gikk fløyten. Avslutta sesongen med 8.plass i NM sprint i slutten av februar! Han hadde da slitt med skader/ plager gjennom sommerhalvåret og utover hele vinteren, og avsluttet derfor sesongen tidlig for å finne ut av skadene/plagene. Vi ønsker ham bedre lykke neste sesong. Laget har også en trofast gjeng som hvert år deltar på turrenn. I 2005 deltok følgende på Birkebeineren: Magnor Rypdal, Kåre Gunnar Bakke, Torill Hanekamhaug og Amund Kavli. Magnor Rypdal, Egil Frederiksen og Odd Egil Frederiksen deltok også på Vasaloppet. Det ble gjennomført 4-5 lysløyperenn. I tillegg arrangerte Isfjorden Idrettslag ved langrennsgruppa et kretsrenn og turrennet Isfjorden Rundt. Leder langrenn Svein Grøvdal Årsmelding alpin/telemark I året som har gått kan vi i alpin/telemark se tilbake på et år med mer aktivitet enn på lang tid. Vi har samarbeid sammen med ÅIF om å arrangere Skarvenrittet, Vengedalsrennet og klubbmesterskapet. Årets høydepunkt var Vengedalsrennet som ble avholdt 20. mars. Været på renndagen var preget av snøfall og vi måtte flytte starten fra toppen av Hurrungen ned til Hurrunghaugen. Det startet 47 deltakere, herav 19 deltakere fra IIL på rennet. Se for fullstendig resultatliste. Vinner av rennet ble Eirik Rykhus fra Peer Gynt alpinklubb på tiden Mange løpere fra IIL fikk gode plasseringer i rennet. Rennet var veldig godt mottatt av løpere og publikum. For sesongen 2006 har rennet fått status som norgescuprenn og vil gå av stabelen søndag 9. april. Klubbmesterskapet i alpint/telemark ble avviklet i Skorgedalen 3. april. Det var 49 startende fra IIL og ÅIF, noe som vi synes er veldig bra. Klubbmester i telemark ble Dag Unhjem og i alpint ble det Lars Rikard Morstøl. Ellers har brødrene Kjetil og Børge Søvik kjørt telemark på landslaget med gode resultater, Kjetil hadde sin siste sesong på landslaget og har for sesongen 05/06 tatt over som landslagsjef for telemark. Søvik brødrene hadde disse resultatene sist sesong Kjetil: WC: 3 førsteplasser, 3 andreplasser, 5 tredjeplasser og 2. plass sammenlagt VM: 1 bronse. NM: 1 gull. Alperittet: 2.plass Børge: WC: 1 førsteplass, 2 andreplasser, 4 tredjeplasser og 3. plass sammenlagt VM: 1 sølv, Best totalt (ikke premiert) NM: 1 gull og 1 sølv Med håp om mange gode resultater for neste sesong. Leder alpin/telemark Lars Rikard Morstøl Side nr. 18

19 ÅRSMELDING 2005 FRA HANDBALLGRUPPA Vi har i år med tre lag i de forskjelliger seriene her i fylket,ett 10 års lag som er trent av Silje Svensvik Brevik og Borgny Moldsvor,ett 13 års lag som er trent av Kari Runde og ett 15 års lag som er trent av Geir Foss. Vi har gjennomført kakesalg, lotteri og varetellinger i år til inntekt for gruppen,ullmax som er en undergruppe av handballen har hatt ett meget bra år i år og vi har fått overført midler fra deres overskudd til drift av gruppa,disse midlene har vi tenkt å øremerke til trener og dommer kurs for kommende sesong slik at vi kan stå bedre rustet på trenersiden til neste år. Det å få kabalen med trenere og oppmenn til å gå opp har i år som foregående år vært en kamp som vanligt,vi håper på at det er noen ildskjeler som vil bli med å ta ett tak til neste sesong.det er litt mer med dette enn bare å sende barna sine på trening,vi savner ett litt større engasjemang i fra foreldre i den sammenheng,det er ca 35 spillere i handballgruppa d.v.s ca 70 foreldrer..! Vi fikk med en spiller på SUM-90 laget som spilte turnering i Tr.heim i høst,så selv om vi er små i forhold til Molde så viser det at vi har store taleter her inne i vårt lille miljø,og med målrettet satsning til neste år på trenerutvikling så burde vi klare å få til enda flere talenter. Sammarbeidet vi har hatt med ÅIF på utlån av spillere har vært meget positivt.jentene har trivdes heri Isfjorden og det er kanskje veien å gå fremover for å få opp bredden i handball her inne i Rauma,sammarbeid idrettslagene imellom bør kanskje være en tanke som det kan jobbes mer aktivit med fremmover. Kurt Brevik Formann IIL Handball Årsmelding J13. Laget har bestått av følgende spillere sesongen 2005/2006. Charlotte Holm Karina Vognild Linn Jeanette Pettersen Åshild Frisvold Stavem Katrine Olsen Maria Jeanette Flydahl Silje Karin Grøtta Silje Haga Jannike Svensvik Brevik Anne-Cathrine Grytten Johnsen Jentene startet treningene i september, to kvelder i uka med trening 1,5 time pr. gang. Første kampen vi hadde var borte mot Misund. Siste kampen for sesongen spilles borte mot Sunndal 18. mars. J13 har spilt mot lag fra Vestnes, Misund, Sunndal, Kr.Sund, Træff, Elnesvågen og Åndalsnes. Vi har pr. i dag (12.01), ikke vunnet kamper, men humøret og innsatsviljen har vært på topp likevel. Spillerne har vært svært forsiktig foran motstandernes mål, men dette tror jeg kommer seg etterhvert. Viljen og innsatsen er der, men det mangler bare det siste lille ekstra. Et godt ordtak sier, "Tap og vinn med samme sinn". Dette kan i høyeste grad sies å gjelde dette laget. Det har vært en trivelig og positiv gjeng å ha på trening, og også på kamper. Det er en gjeng prateglade jenter som har vært flittig og møtt opp på trening. Trener har hatt et innholdsrikt, og ikke minst et svært lærerikt år. P.g.a. jobbsituasjonen til trener har det vært vanskelig å delta på alle treningene. Takket være god hjelp fra trener på J15, Geir Morten Foss, har det gått greit etterhvert. Han har bidratt til veiledning i treningen, samt bistått under trening i treners fravær. Etter jul har Linn Therese Olsen sagt seg villig til å trene laget de dagene hovedtrener er fraværende. Dette syns jentene har vært greit. Det er viktig for et lag å ha en stabil trener, og at de har faste personer, jmf.trenere, og forholde seg til. Trener vil takke alle foreldre som har stilt opp på hjemmekamper (kiosksalg, sekretariat, billettsalg), og de som har hjulpet oss med kjøring på bortekampene. Side nr. 19

20 Oppmann for laget er Sigrunn Grytten Johnsen. En stor takk også til henne, for godt samarbeid, humør og pågangsmot. Vil til slutt ønske spillerne lykke til videre i sesongen, og også lykke til neste sesong! Håndball er gøy! Mvh hilsen Kari B Runde - Trener J13. Årsrapport fra Ullmax Vi er nå inne i tredje året med salg av Ullmaxprodukter. Utsalget ble flyttet til Hen sentrum i mai Vi har merket markert økning på salg, og en utvidet kundegruppe. I løpet av 2005 har det blitt lagt ned vel 500 dugnadstimer. Det er medlemmene av Ullmaxgruppa med god hjelp fra de eldste spillerne og alle foreldre som har stilt opp på dugnaden. Ullmaxutsalget har vært åpent hver tirsdag kl med unntak av juni og juli. I tillegg hadde vi åpent to lørdager i desember. Viktige salgsarrangement i 2005: - Isfjordsdagen (18/6) - Fjellfestivalen (uke 28) - Romsdalsmartnaen ( 22/9-25/9) Skåla IL håndball er salgspartnere. På årsmøtet 21/4-05 ble Ivar Moldsvor valgt som nytt medlem for 1 år. Årets resultat: kr ,- Årsmøte blir avholdt 15/ kl på Ullmaxlokalet. Isfjorden IL håndballgruppe, Ullmax Sølvi Westrum Grøvdal Arna Solheim Haga Leder Økonomiansvarlig Even Grøtta Ivar Moldsvor Medlem Medlem ÅRSMELDING 2005 FRA ALLIDRETTEN Året 2005 begynte med rundeskirenn i Furulia i samarbeid med ÅIF. Flotte snøforhold gjorde at 10 rundeskirenn kunne arrangeres. Totalt 202 unger deltok, av disse fikk 179 premie for deltakelse i 3 eller flere renn. 38 ekstrapremier for deltakelse i alle 10 renn ble delt ut. Ved premieutdelingen våren 05 ble delt ut plakett for deltakelse i alle aktiviteter alle sesongene. 6 hadde gjort seg fortjent til dette: Maren Bjerkeli, Ola Brevik, Marita Ditlevsen, Eirik Skottvoll, Tiril Holm og Tor Einar Dahle. I forbindelse med Isfjorden Rundt, arrangerte vi etter tradisjonen Mini Isfjorden Rundt på Tokle-markene. Nærmere 60 barn stilte til start, og det ble som vanlig en trivelig dag med diplomer, pølser og brus og det som skal til ved slike anledninger. I mai hadde vi 2 runder med orientering med start ved Travbanen. Her var Oddmund Unhjem løypelegger og medarrangør. Gledelig var det også her at mange fra ÅIF fikk utforsket terrenget rundt Moa. Dette året var det 2 tirsdager med sykling, som vanlig med skolen som startområde. Kort og lang løype etter alder eller ambisjon. Omlag 70 barn deltok. Populære gavepremier ble trekt ut blant deltakerne. Før sommerferien ble det også arrangert noen fotballtreninger i allidrettens regi. Fram til høsten 2005 har styret vært som følgende: Bjørn Olav Brevik, leder Bjørn Aandal, nestleder Johan Slettvåg Hoel, økonomiansvarlig Vebjørn Bale, sekretær Linda Klee, styremedlem Terje Bjerkeli, styremedl/materialforvalter Fra august 2005 ble nytt styre: Åshild Åsgård Nord, leder Kjetil Sæther, nestleder Johan Slettvåg Hoel, økonomiansvarlig Vebjørn Bale, sekretær Terje Bjerkeli, styremedl/materialforvalter Økonomi Side nr. 20

21 Gruppa har en god økonomi, og har ved utgangen av 2005 en beholdning på 83518,16 Gruppas inntekter er basert på medlemsavgifter og diverse loddsalg i forbindelse med premieutdeling, juletrefest etc. Aktivitet Allidretten gir et allsidig tilbud til barn i alderen 5-10 år. I løpet av året er det en rekke aktiviteter og arrangementer. Allidretten er kanskje den gruppen i laget som har flest deltakere og størst aktivitet. Det er dermed å håpe at vårt tilbud er et viktig bidrag til rekruttering til andre idretter. Vår målsetting er at de ulike sportslige aktivitetene i løpet av året skal være et bidrag til fysisk fostring, samvær og glede. Fra skolestart i august til høstferien hadde allidretten fotballtreninger ute, noe som var populært for både jenter og gutter. Åshild Nord/Oddbjørn Eide/Tove Høgset hadde treneransvaret for treningene i allidrettens regi (6-8 år). Ny sesong for innetreningene startet uke barn er påmeldt denne sesongen. Høsten 2005 kjørte vi 9 runder med innetrening i Isfjordhallen. Trenere har vært Bjørn Nord for 99 og 00- kullet, Ola Nord for 98-kullet, Per Vidar Kjølmoen/Thove Langness for 97-kullet og Nina Aandal for 96-kullet. 5. juledag arrangerte allidretten tradisjonell juletrefest for alle barnefamilier. Som vanlig var det brukbart frammøte. I skrivende stund er vi i starten på rundeskirenna, og vi har allerede arrangert 3 renn med stort oppmøte. Ca 200 unger har pr dato meldt seg på. Med 10 planlagte renn skal det nok bli aktivitet i Furulia i år også. Jeg tror vi også denne sesongen får et spennende og innholdsrikt opplegg for barneidretten her i Isfjorden. Glade barneansikter og innsatsvilje inspirerer til videre innsats. Vi takker alle for innsatsen så langt. Følgende unger har i 2005 vært med på allidrettens halltreninger: 1996-kullet: Ingvill Aasheim, Mona Frøyshov, Eirik Hagen, Erling Jordal, Vegard Melbø, Julie Oshaug, Delphi Roseval, Victoria Runde, Olivia R Rypdal, Cathrine Morstøl, Live Aandal, Sindre Ramskeid, Emilie Myklebostad, Marit Heggem 1997-kullet: Jørgen Brevik, Anne Sofie Brenden, Håvard Heen Brovold, Erlend Einang, Melissa Engås, Markus Erlandsen, Marie Grøvdal, Thale F Hoel, Lars Odin Iversen, Ragnhild G Johnsen, Bård Anders Kjølmoen, Jon Olav Kvalsund, Cecilie Runde, Ida Charlotte Skredderhaug, Anne Stagnes, Alette Ytterli, Emma Oline Unhjem, Tiril Høgset, Sofie Johnsen Lynghaug, Eirik Leander Kipperberg, Sofie Nybo, Fredrik Nybo kullet: Liv Agnete Aagård-Nielsen Hamre, Sander Hatlen Bale, Ludvik Bjerkeli, Julie Roald Eide, Ask W Furmyr, Herborg Hatlen, Synne Nord, Elias C Grøvdal Novik, Steffen Nymo, Magnus Vollan, Malin Ytterli, Hanne Brandli, Lea Ruth Erlandsen, Sindre Myklebostad, Lisbeth Cathrine Randen, Marie Slettaløkken og Ane Aandal kullet: Malin og Ranja Doseth, Ann Kristin Gruner, Nora Grøvdal, Elias Grøtta, Rebekka Landre Heen, Lasse Hunnes, Eirik Mareno Iversen, Jens S Jordal, Marius Mittet, Ingrid Nord, Simen Oshaug, June Heggem, William Melbø, Sunniva Singelstad, Emil Sæther, Egil Ytterli Tokle, Amelia Morstøl Valde kullet: Live Grøtta, Ingeborg Nybo, Mia Nord, Trym Falster Hoel, Sindre Markus Kipperberg, Job den Dikken, Emilia Helle Sæther, Jonas Frøyshov, Elisabeth Einang, Julian Slettaøyen, Natalie Iselin Sletten, Sindre Kipperberg, Oddne Grøtta Åshild Åsgård Nord Leder Allidrett Side nr. 21

www.isfjordenil.no Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007

www.isfjordenil.no Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007 www.isfjordenil.no Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007 Foto: Åndalsnes Avis Gulljenta Karoline Bjerkeli Grøvdal Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 27. februar 2007

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004

Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004 Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004 VM-medaljer til Isfjorden Her har vi to glade Isfjordinger, begge med sølvmedalje frå VM forrige vinter ÅRSMØTE Isfjorden Idrettslag

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 Tid: 12. mars 2013, kl 19.00 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Lars Arne Bergum, Torunn Sigstad, Geir Inge Krok, Per Henry Vassdokken,

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2011 Styret: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Navn Tom Horntvedt anlegg, løyper og snøproduksjon Christian Anholt - arrangement

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans-Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive, Karl Audun Fagerli, Turid Gjertsås, Mads Håvard

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011

www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011 www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011 Dugnadsgjengen på toppen på "Nesaksla rett opp" Fra venstre: Henry Hatlen, Rune Haga, Ørger Thokle, Wenche Jacobsen,

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Arild Vårvik ønsket velkommen. Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Sak 2.

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Arsmøte i Eidsvåg Idrettslag 24.02.2014

Arsmøte i Eidsvåg Idrettslag 24.02.2014 o Arsmøte i Eidsvåg Idrettslag 24.02. Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1900-2200 Antall stemmeberettigede tilstede: 11 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Sak 2

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

[REFERAT, ÅRSMØTE ROGNE IL] 11. mars 2013

[REFERAT, ÅRSMØTE ROGNE IL] 11. mars 2013 Årsmøte - Rogne IL 11.03.2013. 1 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Møteleder: Jon Rabben Lundby Signering møteprotokoll: Frode Hagali og Ingrid Grobakken 1.1 Gjennomgang

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG Årsmøte 2005 i Fagernes idrettslag ble avholdt på Blåbærmyra den 28. februar 2005. Møtet startet kl. 18.00 og ble avsluttet kl. 22.00 Tilstede

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 68 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2013

www.isfjordenil.no Nr. 68 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2013 www.isfjordenil.no Nr. 68 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2013 Frå åpningen av skøytebanen i Furulia 29. desember 2012 Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Mandag 4. mars 2013 kl.

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010 SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010 1. SKIGRUPPAS STYRE: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oppmann rekrutt: Oppmann junior/senior: Hyttesjef: Svein Iversen Olaf Haug Bjørn Svendsen Gøril Foss

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan Slåstad idrettslag Organisasjonsplan Sist revidert 03.02.2013 EN, revidert 06.05.2013 Marion og Karsten, revidert 26.10.2013 Marion, revidert 30.12.2013 Marion Organisasjonsplan for Slåstad IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Onsdag 29. februar kl 12 på møterom 111 Sakskart 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3.

Detaljer

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Side 1 av 8 Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Velkommen og åpning av årsmøte ved leder i idrettslaget Olav Hafstad. Årsmøtet startet møtet med 1.minutts stillhet for å hedre

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Fredag 27. februar 2015 kl 13 på møterom 111. Sakskart 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

IL Norodd Hovudlaget Årsmelding 2012

IL Norodd Hovudlaget Årsmelding 2012 IL Norodd Hovudlaget Årsmelding 2012 13. mars 2013 NM-lagene i Triatlon under Toppidrettsveka. Sølvlaget til venstre, og gullaget i midten. F.v.: Vegar Ulseth, Tron Kjønnø (delvis skjult) og Knut Visnes.

Detaljer

For trivsel og utvikling i nærmiljøet

For trivsel og utvikling i nærmiljøet Protokoll fra Årsmøtet 2012 i Flaktveit IK avholdt i Vi bryr oss salen 2. mai 2012. Vi hadde den ære og glede å ha Trond Mohn til stede ved innledningen av vårt årsmøte. Engasjert og inspirerende sa han

Detaljer