MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen"

Transkript

1 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde i Service-ekspedisjonen og i biblioteket. SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen 12/12 12/213 Landbruksveg - Raumålsbakkane 13/12 12/166 Søknad om bygging av landbruksveg - Viddmyrvegen 14/12 12/211 Søknad om bygging av landbruksveg Kleppa-Husabøstølen-Vollamyrane 15/12 11/947 Søknad om bygging av landbruksveg - Hammarskarvegen 16/12 12/212 Søknad om bygging av skogsveg - Linjevegen 17/12 12/110 Søknad om tilskot til hjortegjerde på Hamre 18/12 12/55 Kjøp av grunn til leikeplass på Leite Gnr.14. bnr. 1. fnr /12 12/161 Brukarutval - bygging av nytt helsesenter 20/12 12/153 Kommunesamanslåing Leikanger - Sogndal. Spørsmål om utgreiing 21/12 12/175 Søknad om løyving av startlån for vidare tildeling

2 22/12 12/174 Rettleiande retningslinjer for økonomisk sosialhjelp /12 12/230 Orienteringar

3 Sak 11/12 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Sakshandsamar: Jens Øyrehagen Arkivsak nr.: 11/893 Arkiv: V83 Sak nr.: Utval Møtedato 11/12 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr: Rådmannen si tilråding vert lagt fram for kommunestyret. 1. Leikanger kommune meiner det er nødvendig å få bygt ny landbruksveg i dette området grunna uttak av store kvantum hogstmoden skog samt uttransport av skogsvirke i samband med bygginga av ny 420 Kw linje i Statsnett sin regi. 2. Kommunen finn på noverande tidspunkt ikkje å kunne godkjenne løyve til bygging av vegen etter den omsøkte traseen grunna fylkeskommunen v/kulturkontoret sine krav ved brev av vedk registrerte kulturminner i området. Leikanger kommune føreset at linjeføringa av landbruksvegen blir planlagt i samråd med fylkeskommunen v/kulturavdelinga og at krava til utvida arkeologiske registreringar blir gjennomført og stadfesta før kommunen gjev løyve til bygging av ny landbruksveg i området. Handsaming: Framlegg om at formannskapet fremjar rådmannen si tilråding overfor kommunestyret. TILRÅDING: 1. Leikanger kommune meiner det er nødvendig å få bygt ny landbruksveg i dette området grunna uttak av store kvantum hogstmoden skog samt uttransport av skogsvirke i samband med bygginga av ny 420 Kw linje i Statsnett sin regi. 2. Kommunen finn på noverande tidspunkt ikkje å kunne godkjenne løyve til bygging av vegen etter den omsøkte traseen grunna fylkeskommunen v/kulturkontoret sine krav ved brev av vedk registrerte kulturminner i området. Side 3 av 39

4 Sak 11/12 Leikanger kommune føreset at linjeføringa av landbruksvegen blir planlagt i samråd med fylkeskommunen v/kulturavdelinga og at krava til utvida arkeologiske registreringar blir gjennomført og stadfesta før kommunen gjev løyve til bygging av ny landbruksveg i området. DOKUMENT: Søknad av om bygging av landbruksveg Fråsegn av frå Fylkesmannen, miljøvernavdelinga Fråsegn av frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga (vedlagt) Brev av frå Dalen Grendalag (vedlagt) Brev registrert frå Bjørn Sølsnes med bilete (vedlagt) Kartutsnitt med innteikning av vegtrase M1:5000 (vedlagt) SAKSUTGREIING: Søknaden gjeld utbetring av 600 meter av Njøsadalsvegen, deretter ny veg i 3200 meter. Det er 20 interessentar i vegen. Vegen skal byggjast i vegklasse 4, det er bilveg for transport av tømmer i barmarksperioden. Vegen dekker om lag 650 da produktiv skog, for det meste gran i hogstklasse IV, og V der om lag m3 er hogstmoden. Byggjekostnaden er rekna til kr ,-, og transportgevinsten til kr ,-. Planen inngår i hovudplan for skogsvegar. Planen er utarbeidd av Sogn og Fjordane Skogeigarlag. Statnett ynskjer å nytta vegen i samband med bygging av ny kraftlinje. Den er tenkt nytta til uttak av skogsvirke frå linjetaseen. Søknaden er sendt Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga på høyring. Fylkesmannen peikar på at kommunen har ansvar med å greie ut omsynet til miljøvern, landskap og friluftsliv og at desse momenta vert tillagt vekt ved avgjerd. Fylkeskommunen, kulturavdelinga har registrert automatisk freda kulturminne i form av to dyrkingsflater som vegen kjem i konflikt med. Det er og registrert fleire nyare kulturminne som rydningsrøyser, steingardar, tufter og ei utløe. Det er motteke innspel frå Dalen Grendalag til søknaden. Dei peikar spesielt på at den omsøkte vegen vil krysse ein mykje brukt tursti og dei særmerkte vatningsveitene i område. Dalen grendalaget meiner at skogsvegen bør leggjast om der det er konflikt, dersom dette ikkje let seg gjere, må kryssingspunkta utførast slik at turstien kan nyttast og det særprega kulturlandskapet vert teke vare på. Bjørn Sølsnes har komme med innspel til søknaden. Han konkluderer med at dersom føremålet med vegen er Statnett si linjeføring lyt vegen søkjast etter Plan- og bygningslova og prosjektet konsekvensutgreiiast. Dersom vegen skal godkjennest etter forskrifta om planlegging og godkjenning av landbruksvegar, må det gjerast ein del endring av planane, som fylgjande: 1) Vegbreidda må reduserast til 2,5m Side 4 av 39

5 Sak 11/12 2) Vegen må avsluttast i Spøthola Lovgrunnlaget: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvegar. Naturmangfaldlova 8-12, jf. 7 i lova. Vurdering: Saka gjeld godkjenning av plan for utbetring av Njøsadalsvegen og bygging av Baukasengvegen. Vegen gjev tilgang til store areal gran i hogstklasse IV og V, det tyder at denne skogen bør takast ut dei næraste åra. Vegen gjev god transportgevinst. Skogfagleg sett er det rett å byggje vegen no. Statnett har interesse i å nytte vegen, først til uttransport av skogsvirke frå rydding av linjetraseen, deretter som tilkomst ved bygging av master. Seinare ved eventuelt vedlikehald av kraftlinja. Samfunnsnytte av vegen er såleis stor. I 8 i naturmangfaldlova heiter det at kunnskapsgrunnlaget må stå i eit rimeleg høve til saka sin karakter. Det er gjort kartleggingar av viktige naturtypar og landskapsformer i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget er såleis godt, og i dette høve vil ikkje vegen kome i konflikt med kartlagde miljøverdiar. Vegen kjem derimot i konflikt med kartlagde kulturminne. Veglina må difor leggjast om, slik at ein unngår desse konfliktane. Tiltakshavar må også vera førebudd på å gjennomføre krava til utvida arkeologiske registreringar før veglinja blir endeleg fastlagt og at det kan gjevast byggeløyve frå kommunen. 9 gjeld føre var prinsippet, når kunnskapsgrunnlaget ikkje er godt nok, eller det er tvil om tiltaket kan føra til skade på arter eller naturtypar skal tiltaket avslåast. Her har ein vurdert kunnskapsgrunnlaget til å vera så godt at det ikkje er grunn til å tru at tiltaket får slike verknader. I 10 skal påverknaden på eit økosystem vurderast ut frå den samla påverknaden. Det kan tenkjast at bygging av skogsvegar kan føre til meir motorferdsle i utmark enn det som lov om motorferdsle i utmark og føresegnene til lova gjev rom for. Det må i tilfelle regulerast gjennom restriktiv bruk av desse regelverka. 11 pålegg tiltakshavar å dekke kostnadene ved skade på naturmangfaldet. Tiltaket har, som tidlegare sagt, små verknader på naturmangfaldet. I 12 heiter det at for å unngå eller avgrensa skade på naturmangfaldet, skal ein nytta driftsmetodar, teknikk og lokalisering som ut frå ei samla vurdering gjev dei beste samfunnsmessige resultata. I dette høve må vegen leggjast slik at ein unngår konflikt med dei automatisk freda kulturminne. Vegen må og leggjast slik at ein unngår skade eller forringing av dei nyare kulturminna. Side 5 av 39

6 Sak 12/12 Landbruksveg - Raumålsbakkane LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Sakshandsamar: Jens Øyrehagen Arkivsak nr.: 12/213 Arkiv: V83 Sak nr.: Utval Møtedato 12/12 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, med 4 mot 1 røyst: / FRAMLEGG TIL VEDTAK: Rådmannen si tilråding vert lagt fram for kommunestyret. 1. Formannskapet gjev løyve til bygging av skogsvegen Raumålsbakkane i vegklasse 4, slik planen viser. 2. Vegen skal byggjast i samsvar med «Normalar for landbruksvegar.» 3. Det er eit vilkår at vegen vert lagt utanom registrerte kulturminner og at det vert lagt til rette for bruk av eksisterande tursti med opparbeiding av kryssingspunkt som gjev ei god løysing for brukarane av turstien. 4. Som ledd i fergstillinga skal det ryddast opp og pyntast langs med vegen 5. Dersom vegen ikkje er bygd innan 3 år frå løyve er gjeve, fell løyve til bygging vekk. Handsaming: Framlegg om at formannskapet fremjar rådmannen si tilråding overfor kommunestyret. 1 røysta for at formannskapet tek endeleg avgjerd i saka. TILRÅDING: 1. Formannskapet gjev løyve til bygging av skogsvegen Raumålsbakkane i vegklasse 4, slik planen viser. 2. Vegen skal byggjast i samsvar med «Normalar for landbruksvegar.» 3. Det er eit vilkår at vegen vert lagt utanom registrerte kulturminner og at det vert lagt til rette for bruk av eksisterande tursti med opparbeiding av kryssingspunkt som gjev ei god løysing for brukarane av turstien. 4. Som ledd i fergstillinga skal det ryddast opp og pyntast langs med vegen 5. Dersom vegen ikkje er bygd innan 3 år frå løyve er gjeve, fell løyve til bygging vekk. Side 6 av 39

7 Sak 12/12 DOKUMENT: Søknad av, om bygging av landbruksveg Fråsegn av frå Fylkesmannen, miljøvernavdelinga Fråsegn av frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga 4. Kartutsnitt med innteikning av vegtrase M 1:5000 (vedlagt) SAKSUTGREIING: Søknaden gjeld bygging av ny skogsveg frå eksisterande skogsveg frå Kleppavegen til Heggdalene, om lag 1300 meter. Vegen skal byggjast i vegklasse 4, det er bilveg for transport av tømmer i barmarksperioden. Byggjekostnaden er rekna til kr ,-, og transportgevinsten til kr ,-. Planen inngår i hovudplan for skogsvegar. Planen er utarbeidd av Sogn og Fjordane Skogeigarlag. Statnett ynskjer å nytta vegen i samband med bygging av ny kraftlinje. Den er tenkt nytta til uttak av skogsvirke frå linjetaseen. Det er òg planlagd riggplass i tilknytning til vegen. Søknaden er sendt Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga på høyring. Fylkesmannen peikar på at kommunen har ansvar med å greie ut omsynet til miljøvern, landskap og friluftsliv og at desse momenta vert tillagt vekt ved avgjerd. Vidare peikar Fylkesmannen på at området Kleppa er det eit svært viktig nærfriluftsområde som vert nytta både sommar og vinter. Viktige moment er betra vegtilkomst, rett dimensjonert parkering, vedlikehald av vegar og løyper og generell tilrettelegging for auka aktivitet. Fylkeskommunen, kulturavdelinga har registrert fire rydningsrøyser og ei tuft i område der vegen er planlagd. Ein tursti kryssar den planlagde vegen. Lovgrunnlaget: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvegar i naturmangfaldlova, jf. 7 i lova. Vurdering: Saka gjeld godkjenning av plan for bygging av skogsbilveg Raumålsbakkane. Vegen gjev tilgang til store areal gran i hogstklasse III, IV og V, det tyder at i løpet av 20 år bør denne skogen takast ut. Vegen gjev god transportgevinst. Skogfagleg sett er det rett å byggje vegen. Statnett har interesse i å nytte vegen. Først til uttransport av skogsvirke frå rydding av linjetraseen, deretter som tilkomst ved bygging av master. Seinare ved eventuelt vedlikehald av kraftlinja. Samfunnsnytten av vegen er såleis stor. I 8 i naturmangfaldlova heiter det at kunnskapsgrunnlaget må stå i eit rimeleg høve til saka sin karakter. Det er gjort kartleggingar av viktige naturtypar og landskapsformer i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget er såleis godt, og i dette høve vil ikkje vegen kome i konflikt med kartlagde miljøverdiar. Vegen kan koma i konflikt med registrerte kulturminner, dette må det takast omsyn til og eventuelt leggje om traseen. Side 7 av 39

8 Sak 12/12 9 gjeld føre var prinsippet, når det er tvil om tiltaket kan føra til skade på arter eller naturtypar skal tiltaket avslåast. Her har ein vurdert kunnskapsgrunnlaget til å vera så godt at det ikkje er grunn til å tru at tiltaket får slike verknader. I 10 skal påverknaden på eit økosystem vurderast ut frå den samla påverknaden. Det kan tenkjast at bygging av skogsvegar kan føre til meir motorferdsle i utmark enn det som lov om motorferdsle i utmark og føresegnene til lova gjev rom for. Det må i tilfelle regulerast gjennom restriktiv bruk av desse regelverka. 11 pålegg tiltakshavar å dekke kostnadene ved skade på naturmangfaldet. Tiltaket har, som tidlegare sagt, små verknader på naturmangfaldet. I 12 heiter det at for å unngå eller avgrensa skade på naturmangfaldet, skal ein nytta driftsmetodar, teknikk og lokalisering som ut frå ei samla vurdering gjev dei beste samfunnsmessige resultata. I dette høve bør vegen leggjast slik at kulturminna vert skåna, der vegen kryssar turstiar må det leggjast til rette for ei naturtilpassa kryssing, som gjev ei god løysing for brukarar av turstien. Med bakgrunn i desse vurderingane tilrår rådmannen at formannskapet gjev løyve til bygging av skogsvegen Raumålsbakkane. Eit vilkår for løyve må vera at vegtraseen vert lagt slik at den ikkje kjem i konflikt med registrerte kulturminner. Side 8 av 39

9 Sak 13/12 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Søknad om bygging av landbruksveg - Viddmyrvegen Sakshandsamar: Jens Øyrehagen Arkivsak nr.: 12/166 Arkiv: V83 Sak nr.: Utval Møtedato 13/12 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, med 4 mot 1 røyst: Rådmannen si tilråding vert lagt fram for kommunestyret med fylgjande tillegg: Formannskapet føreset at tryggleikssona til Jakt- og fiskelaget sin leirduebane blir nærare avklara før den endelege handsaminga. 1. Formannskapet gjev løyve til bygging av skogsvegen Viddmyrvegen i vegklasse 4, slik planen viser. 2. Vegen skal byggjast i samsvar med «Normalar for landbruksvegar.» 3. Som del av ferdigstillinga skal det ryddast og pyntast opp langs med vegen 4. Dersom vegen ikkje er bygd innan 3 år frå løyve er gjeve, fell løyvet bort. Handsaming: Framlegg om at formannskapet fremjar rådmannen si tilråding overfor kommunestyret med fylgjande tillegg: Formannskapet føreset at tryggleikssona til Jakt- og fiskelaget sin leirduebane blir nærare avklara før den endelege handsaminga. 1 røysta for at formannskapet tek endeleg avgjerd i saka. TILRÅDING: 1. Formannskapet gjev løyve til bygging av skogsvegen Viddmyrvegen i vegklasse 4, slik planen viser. 2. Vegen skal byggjast i samsvar med «Normalar for landbruksvegar.» 3. Som del av ferdigstillinga skal det ryddast og pyntast opp langs med vegen 4. Dersom vegen ikkje er bygd innan 3 år frå løyve er gjeve, fell løyvet bort. DOKUMENT: Søknad av om bygging av landbruksveg Fråsegn frå Fylkesmannen, miljøvernavdelinga (vert lagt fram på møtet) Side 9 av 39

10 Sak 13/12 Fråsegn av frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga Kartutsnitt med inntekning av vegtrasé, M 1:5000 (vedlagt) SAKSUTGREIING: Søknaden gjeld bygging av veg frå Kleppa og nordaustover, om lag 1125 meter. Vegen skal byggjast i vegklasse 4, det er bilveg for transport av tømmer i barmarksperioden. Vegen dekker om lag 650 da produktiv skog, for det meste gran i hogsklasse III, IV, og V der om lag 1000 m3 er hogstmoden. Byggjekostnaden er rekna til kr ,-, og transportgevinsten til kr ,-. Planen inngår i hovudplan for skogsvegar. Planen er utarbeidd av Sogn og Fjordane Skogeigarlag. Søknaden er sendt Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga på høyring. Fylkesmannen peikar i andre samanhengar på at kommunen har ansvar med å greie ut omsynet til miljøvern, landskap og friluftsliv og at desse momenta vert tillagt vekt ved avgjerd. Vidare peikar Fylkesmannen på at området Kleppa er det eit svært viktig nærfriluftsområde som vert nytta både sommar og vinter. Viktige moment er betra vegtilkomst, rett dimensjonert parkering, vedlikehald av vegar og løyper og generell tilrettelegging for auka aktivitet. Fylkeskommunen, kulturavdelinga har ikkje registrert automatisk freda kulturminner i konflikt med vegplanen. Det er registrert tre nyare tids kulturminne. Idrettslaget Syril har signalisert interesser i å nytte vegen som løypetrasee for skiutfart. Lovgrunnlaget: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvegar i naturmangfaldlova, jf. 7 i lova. Vurdering: Saka gjeld godkjenning av plan for bygging av skogsbilveg Vidmyrvegen. Vegen gjev tilgang til store areal gran i hogstklasse III, IV og V, det tyder at i løpet av 20 år bør denne skogen takast ut. Vegen gjev god transportgevinst. Vegen kan nyttast som framtidig løypetrasee for tilkomst til skiutfartsområde ovanfor Kleppa I 8 i naturmangfaldlova heiter det at kunnskapsgrunnlaget må stå i eit rimeleg høve til saka sin karakter. Det er gjort kartleggingar av viktige naturtypar og landskapsformer i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget er såleis godt, og i dette høve vil ikkje vegen kome i konflikt med kartlagde miljøverdiar. Vegen kjem heller ikkje i konflikt med registrerte kulturminner. 9 gjeld føre var prinsippet, når det er tvil om tiltaket kan føra til skade på arter eller naturtypar skal tiltaket avslåast. Her har ein vurdert kunnskapsgrunnlaget til å vera så godt at det ikkje er grunn til å tru at tiltaket får slike verknader. I 10 skal påverknaden på eit økosystem vurderast ut frå den samla påverknaden. Det kan tenkjast at bygging av skogsvegar kan føre til meir motorferdsle i utmark enn det som lov om Side 10 av 39

11 Sak 13/12 motorferdsle i utmark og føresegnene til lova gjev rom for. Det må i tilfelle regulerast gjennom restriktiv bruk av desse regelverka. 11 pålegg tiltakshavar å dekke kostnadene ved skade på naturmangfaldet. Tiltaket har, som tidlegare sagt, små verknader på naturmangfaldet. I 12 heiter det at for å unngå eller avgrensa skade på naturmangfaldet, skal ein nytta driftsmetodar, teknikk og lokalisering som ut frå ei samla vurdering gjev dei beste samfunnsmessige resultata. Det er ikkje registrert viktige naturområde eller kulturminner i området. Med bakgrunn i desse vurderingane tilrår rådmannen å gje løyve til bygging av skogsvegen Vidmyrvegen slik det er søkt om. Side 11 av 39

12 Sak 14/12 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Søknad om bygging av landbruksveg Kleppa-Husabøstølen-Vollamyrane Sakshandsamar: Jens Øyrehagen Arkivsak nr.: 12/211 Arkiv: V83 Sak nr.: Utval Møtedato 14/12 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, med 4 mot 1 røyst: Rådmannen si tilråding vert lagt fram for kommunestyret. 1. Formannskapet gjev løyve til bygging av skogsvegen Kleppa Volamyrane i vegklasse 4, slik planen viser. 2. Vegen skal byggjast i samsvar med «Normalar for landbruksvegar». 3. Det er eit vilkår at vegen vert lagt slik at den ikkje kjem i konflikt med registrerte kulturminner. 4. Som ledd i ferdigstillinga skal det ryddast opp og pyntast langs med vegen 5. Dersom vegen ikkje er bygd innan tre år frå løyve er gjeve, fell løyve til bygging vekk. Handsaming: Framlegg om at formannskapet fremjar rådmannen si tilråding overfor kommunestyret. 1 røysta for at formannskapet tek endeleg avgjerd i saka. TILRÅDING: 1. Formannskapet gjev løyve til bygging av skogsvegen Kleppa Volamyrane i vegklasse 4, slik planen viser. 2. Vegen skal byggjast i samsvar med «Normalar for landbruksvegar». 3. Det er eit vilkår at vegen vert lagt slik at den ikkje kjem i konflikt med registrerte kulturminner. 4. Som ledd i ferdigstillinga skal det ryddast opp og pyntast langs med vegen 5. Dersom vegen ikkje er bygd innan tre år frå løyve er gjeve, fell løyve til bygging vekk. DOKUMENT: Søknad av om bygging av landbruksveg Fråsegn av frå Fylkesmannen, miljøvernavdelinga Side 12 av 39

13 Sak 14/12 Fråsegn av frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga Kartutsnitt med innteikning av vegtrasé M 1:5000 (vedlagt) SAKSUTGREIING: Søknaden gjeld utbetring av eksisterande veg frå Kleppa og vestover via Husabøstølen til Liaskar, om lag 850 meter. Vidare ny veg vestover til Volamyrane, om lag 1000 meter. Vegen kryssar der elva med bru. Vegen skal byggjast i vegklasse 4, det er bilveg for transport av tømmer i barmarksperioden. Vegen dekker om lag 2160 da produktiv skog, for det meste gran i hogsklasse III, IV, og V der om lag 1200 m3 er hogstmoden. Byggjekostnaden er rekna til kr ,-, og transportgevinsten til kr ,-. Planen inngår i hovudplan for skogsvegar. Planen er utarbeidd av Sogn og Fjordane Skogeigarlag. Statnett ynskjer å nytta vegen i samband med bygging av ny kraftlinje. Den er tenkt nytta til uttak av skogsvirke frå linjetraséen. Det er og planlagd riggplass i tilknytning til vegen. Søknaden er sendt Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga på høyring. Fylkesmannen peikar på at vegen endar like ved eit viktig naturområde, Volavatnet. Vidare at kommunen har ansvar med å greie ut omsynet til miljøvern, landskap og friluftsliv og at desse momenta vert tillagt vekt ved avgjerd. Vidare peikar Fylkesmannen på at området Kleppa er det eit svært viktig nærfriluftsområde som vert nytta både sommar og vinter. Viktige moment er å betre vegtilkomst, rett dimensjonert parkering, vedlikehald av vegar og løyper og generell tilrettelegging for auka aktivitet. Fylkeskommunen, kulturavdelinga har registrert ei kolgrop som vegen kan koma i konflikt med. I tillegg er det registrert tre nyare tids kulturminne. Lovgrunnlaget: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvegar. Naturmangfaldlova 8-12, jf. 7 i lova. Vurdering: Saka gjeld godkjenning av plan for bygging av skogsbilveg Kleppa Volamyrane. Vegen gjev tilgang til store areal gran i hogstklasse III, IV og V, det tyder at i løpet av 20 år bør denne skogen takast ut. Vegen gjev god transportgevinst. Skogfagleg sett er det rett å byggje vegen. Statnett har stor interesse i å nytte vegen. Først til uttransport av skogsvirke frå rydding av linjetraseen, deretter som tilkomst ved bygging av master. Seinare ved eventuelt vedlikehald av kraftlinja. Samfunnsnytte av vegen er såleis stor. I 8 i naturmangfaldlova heiter det at kunnskapsgrunnlaget må stå i eit rimeleg høve til saka sin karakter. Det er gjort kartleggingar av viktige naturtypar og landskapsformer i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget er såleis godt, og i dette høve vil ikkje vegen kome i konflikt med kartlagde miljøverdiar. 9 gjeld føre var prinsippet, når det er tvil om tiltaket kan føra til skade på arter eller naturtypar skal tiltaket avslåast. Her har ein vurdert kunnskapsgrunnlaget til å vera så godt at det ikkje er grunn til å tru at tiltaket får slike verknader. Side 13 av 39

14 Sak 14/12 I 10 skal påverknaden på eit økosystem vurderast ut frå den samla påverknaden. Det kan tenkjast at bygging av skogsvegar kan føre til meir motorferdsle i utmark enn det som lov om motorferdsle i utmark og føresegnene til lova gjev rom for. Det må i tilfelle regulerast gjennom restriktiv bruk av desse regelverka. 11 pålegg tiltakshavar å dekke kostnadene ved skade på naturmangfaldet. Tiltaket har, som tidlegare sagt, små verknader på naturmangfaldet. I 12 heiter det at for å unngå eller avgrensa skade på naturmangfaldet, skal ein nytta driftsmetodar, teknikk og lokalisering som ut frå ei samla vurdering gjev dei beste samfunnsmessige resultata, det er gjort i dette høve ved å leggje vegen i god avstand frå registrert naturområde. Vidare må vegen leggjast slik at ein unngår konflikt med dei registrerte kulturminna. Med bakgrunn i desse vurderingane tilrår rådmannen å gje løyve til bygging av vegen i samsvar med framlagt plan for ny landbruksbruksveg Kleppa Volamyrane som omsøkt. Side 14 av 39

15 Sak 15/12 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Søknad om bygging av landbruksveg - Hammarskarvegen Sakshandsamar: Jens Øyrehagen Arkivsak nr.: 11/947 Arkiv: V83 Sak nr.: Utval Møtedato 15/12 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, med 4 mot 1 røyst: Rådmannen si tilråding med endringar vert lagt fram for kommunestyret. 1. Formannskapet gjev løyve til bygging av skogsvegen Hammarskarvegen i vegklasse 4 etter alt Dersom Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga har merknad til dette kan vegen byggjast etter alt Vegen skal byggjast i samsvar med «Normaler for landbruksveier.» 4. Det er eit vilkår at vegen vert lagt slik at det ikkje vert konflikt med registrerte kulturminner. 5. Som ledd i ferdigstillinga skal det ryddast og pyntast opp langs med vegen 6. Dersom vegen ikkje er bygd innan tre år frå løyve er gjeve, fell løyve til bygging vekk. Handsaming: Framlegg om at formannskapet fremjar rådmannen si tilråding overfor kommunestyret med fylgjande endring: 1. Formannskapet gjev løyve til bygging av skogsvegen Hammarskarvegen i vegklasse 4 etter alt Dersom Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga har merknad til dette kan vegen byggjast etter alt røysta for at formannskapet tek endeleg avgjerd i saka. TILRÅDING: 1. Formannskapet gjev løyve til bygging av skogsvegen Hammarskarvegen i vegklasse Dersom Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga ikkje har merknad, og for å oppnå ei best mogeleg skogfagleg løysing, bør vegen leggjast noko om. Frå snuplass nordvest for Kavlshammar bør vegen krysse Side 15 av 39

16 Sak 15/12 dalføret og fylgje den vestlege lisida opp til planlagd velteplass (vist som alt. 1 på kart av ). 3. Vegen skal byggjast i samsvar med «Normaler for landbruksveier.» 4. Det er eit vilkår at vegen vert lagt slik at det ikkje vert konflikt med registrerte kulturminner. 5. Som ledd i ferdigstillinga skal det ryddast og pyntast opp langs med vegen 6. Dersom vegen ikkje er bygd innan tre år frå løyve er gjeve, fell løyve til bygging vekk. DOKUMENT: Søknad av om bygging av landbruksveg. Fråsegn av frå Fylkesmannen, miljøvernavdelinga Fråsegn av frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga Kartutsnitt med innteikning av vegtrase M 1:5000 (vedlagt) SAKSUTGREIING: Søknaden gjeld utbetring av 700 meter eksisterande veg frå Eggja og nordaustover, deretter 1500 meter ny landbruksveg nordover til om lag 475 moh. Der delar vegen seg med ei grein vestover, om lag 1050 meter og ei grein austover om lag 550 meter. Tilsamen om lag 3100 meter nyanlegg. Vegen skal byggjast i vegklasse 4, det er bilveg for transport av tømmer i barmarksperioden. Vegen dekker om lag 2200 da produktiv skog, for det meste gran i hogstklasse III, IV, og V. Om lag 5000 m3 er hogstmoden. Byggjekostnaden er rekna til kr ,-, og transportgevinsten til kr ,-. Planen inngår i hovudplan for skogsvegar. Planen er utarbeidd av Sogn og Fjordane Skogeigarlag. Statnett ynskjer å nytta vegen i samband med bygging av ny kraftlinje. Den er tenkt nytta til uttak av skogsvirke frå linjetaseen. Søknaden er sendt Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga på høyring. Fylkesmannen peikar på at kommunen har ansvar med å greie ut omsynet til miljøvern, landskap og friluftsliv og at desse momenta vert tillagt vekt ved avgjerd. Vidare peikar Fylkesmannen på at vegplanen må sjåast i samanheng med dei andre vegplanane i området kring Kleppa. Fylkeskommunen, kulturavdelinga har registrert eit autmatisk freda kulturminne, ei kolgrop som vegen kan koma i konflikt med. Kulturavdekinga meiner at kolgropa er tilstrekkeleg dokumentert og vil søka Riksantikvaren om frigjeving. Vidare er fem nyare kulturminne registrerte. Lovgrunnlaget: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvegar. Naturmangfaldlova 8-12, jfr. 7 i lova. Side 16 av 39

17 Sak 15/12 Vurdering: Saka gjeld godkjenning av plan for bygging av skogsbilveg Hamreskarvegen. Vegen gjev tilgang til store areal gran i hogstklasse III, IV og V, det tyder at i løpet av 20 år bør denne skogen takast ut. Vegen gjev god transportgevinst. Skogfagleg sett er det rett å byggje vegen. Statnett har interesse i å nytte vegen. Først til uttransport av skogsvirke frå rydding av linjetraseen, deretter som tilkomst ved bygging av master. Seinare ved eventuelt vedlikehald av kraftlinja. Samfunnsnytte av vegen er såleis stor. I 8 i naturmangfaldlova heiter det at kunnskapsgrunnlaget må stå i eit rimeleg høve til saka sin karakter. Det er gjort kartleggingar av viktige naturtypar og landskapsformer i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget er godt, og i dette høve vil ikkje vegen kome i konflikt med kartlagde miljøverdiar. Vegen kjem heller ikkje i konflikt med registrerte kulturminner. 9 gjeld føre var prinsippet, når kunnskapsgrunnlaget ikkje er godt nok, eller det er tvil om tiltaket kan føra til skade på arter eller naturtypar skal tiltaket avslåast. Her har ein vurdert kunnskapsgrunnlaget til å vera så godt at det ikkje er grunn til å tru at tiltaket får slike verknader. I 10 skal påverknaden på eit økosystem vurderast ut frå den samla påverknaden. Det kan tenkjast at bygging av skogsvegar kan føre til meir motorferdsle i utmark enn det som lov om motorferdsle i utmark og føresegnene til lova gjev rom for. Det må i tilfelle regulerast gjennom restriktiv bruk av desse regelverka. 11 pålegg tiltakshavar å dekke kostnadene ved skade på naturmangfaldet. Tiltaket har, som tidlegare sagt, små verknader på naturmangfaldet. I 12 heiter det at for å unngå eller avgrensa skade på naturmangfaldet, skal ein nytta driftsmetodar, teknikk og lokalisering som ut frå ei samla vurdering gjev dei beste samfunnsmessige resultata. I dette høve må vegen leggjast slik at ein unngår konflikt med det automatisk freda kulturminne, kolgropa dersom den ikkje vert frigitt av Riksantikvaren. Vegen må og leggjast slik at ein unngår skade eller forringing av dei nyare kulturminna. Med bakgrunn i desse vurderingane tilrår rådmannen at formannskapet gjev løyve til bygging skogsvegen Hamreskarvegen. Side 17 av 39

18 Sak 16/12 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Søknad om bygging av skogsveg - Linjevegen Sakshandsamar: Jens Øyrehagen Arkivsak nr.: 12/212 Arkiv: V83 Sak nr.: Utval Møtedato 16/12 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, med 4 mot 1 røyst: Rådmannen si tilråding vert lagt fram for kommunestyret. 1. Formannskapet gjev løyve til bygging av skogsvegen Linjevegen i vegklasse Vegen skal byggjast i samsvar med Normaler for landbruksveier. 3. Det er eit vilkår at Sogn og Fjordane fylkeskommune ikkje har merknad til vegen. Dersom det vert registrert kulturminne, skal vegen leggjast slik at det ikkje vert konflikt med desse. 4. Dersom vegen ikkje er bygd innan tre år frå løyve er gjeve, fell løyve til bygging vekk. Handsaming: Framlegg om at formannskapet fremjar rådmannen si tilråding overfor kommunestyret. 1 røysta for at formannskapet tek endeleg avgjerd i saka. TILRÅDING: 1. Formannskapet gjev løyve til bygging av skogsvegen Linjevegen i vegklasse Vegen skal byggjast i samsvar med Normaler for landbruksveier. 3. Det er eit vilkår at Sogn og Fjordane fylkeskommune ikkje har merknad til vegen. Dersom det vert registrert kulturminne, skal vegen leggjast slik at det ikkje vert konflikt med desse. 4. Dersom vegen ikkje er bygd innan tre år frå løyve er gjeve, fell løyve til bygging vekk. DOKUMENT: Søknad av om bygging av landbruksveg Fråsegn frå Fylkesmannen, miljøveravdelinga Fråsegn av frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga Side 18 av 39

19 Sak 16/12 Kartutsnitt med innteikning av vegtrase M 1:5000 (vedlagt) SAKSUTGREIING: Søknaden gjeld bygging av 1625 meter skogsveg. Vegen skal byggjast i vegklasse 8, det er traktorveg for transport av tømmer i barmarksperioden. Vegen er planlagd bygd i kraftlinjetraseen med utgangspunkt i Hamreskervegen. Vegen dekker om lag 130 da produktiv skog med om lag 200 m3 tømmer. Byggjekostnaden er rekna til kr ,-, og transportgevinsten til kr ,-. Planen inngår ikkje i hovudplan for skogsvegar. Planen er utarbeidd av Sogn og Fjordane Skogeigarlag. Statnett ynskjer å nytta vegen i samband med bygging av ny kraftlinje. Den er tenkt nytta til uttak av skogsvirke frå linjetaseen. Søknaden er sendt Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga på høyring. Fylkesmannen peikar på at kommunen har ansvar med å greie ut omsynet til miljøvern, landskap og friluftsliv og at desse momenta vert tillagt vekt ved avgjerd. Fylkeskommunen, kulturavdelinga har ikkje gjort registrering av kulturminne i området. Lovgrunnlaget: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvegar i naturmangfaldlova, jf. 7 i lova. Vurdering: Saka gjeld godkjenning av plan for bygging av traktorvegen Linjevegen. Statnett har interesse i å nytte vegen. Først til uttransport av skogsvirke frå rydding av linjetraseen, deretter kan den nyttast ved bygging av master. Seinare ved eventuelt vedlikehald av kraftlinja. Samfunnsnytten av vegen er såleis stor. I 8 i naturmangfaldlova heiter det at kunnskapsgrunnlaget må stå i eit rimeleg høve til saka sin karakter. Det er gjort kartleggingar av viktige naturtypar og landskapsformer i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget er godt, og i dette høve vil ikkje vegen kome i konflikt med kartlagde miljøverdiar. Vegen kjem heller ikkje i konflikt med registrerte kulturminner. 9 gjeld føre var prinsippet, når kunnskapsgrunnlaget ikkje er godt nok, eller det er tvil om tiltaket kan føra til skade på arter eller naturtypar skal tiltaket avslåast. Her har ein vurdert kunnskapsgrunnlaget til å vera så godt at det ikkje er grunn til å tru at tiltaket får slike verknader. I 10 skal påverknaden på eit økosystem vurderast ut frå den samla påverknaden. Det kan tenkjast at bygging av skogsvegar kan føre til meir motorferdsle i utmark enn det som lov om motorferdsle i utmark og føresegnene til lova gjev rom for. Det må i tilfelle regulerast gjennom restriktiv bruk av desse regelverka. Side 19 av 39

20 Sak 16/12 11 pålegg tiltakshavar å dekke kostnadene ved skade på naturmangfaldet. Tiltaket har, som tidlegare sagt, små verknader på naturmangfaldet. I 12 heiter det at for å unngå eller avgrensa skade på naturmangfaldet, skal ein nytta driftsmetodar, teknikk og lokalisering som ut frå ei samla vurdering gjev dei beste samfunnsmessige resultata. Med bakgrunn i desse vurderingane tilrår rådmannen at formannskapet gjev løyve til bygging skogsvegen Linjevegen. Side 20 av 39

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer