s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 18"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Innhold Grette er ytterligere styrket Grette er ytterligere styrket s. 3 Høydepunkter i 2014 s. 4 Grette topprangert i internasjonale kåringer s. 9 Nye e s. 10 Våre medarbeidere s. 12 Ledelsen s. 13 Styrets årsberetning 2014 s. 14 Regnskap s. 15 Revisors beretning for 2014 s. 16 Organisasjonskart s. 18 Grette har gjennom 2014, og videre i 2015, styrket seg på en rekke områder. Innen corporate og kapitalmarked, offshore og energi, arbeidsliv, offentlige anskaffelser og bygg og anlegg har vi gjennom opptak og profilerte ansettelser forsterket vår posisjon som en attraktiv leverandør av juridiske tjenester. Grettes kompetanse blir, blant annet i internasjonale rangeringer, anerkjent innen viktige rettsområder som et ledende advokatfirma. Et 2 sterkt fagmiljø gjør oss rustet til å yte fremragende juridisk bistand. Daglig gir vi våre klienter spisskompetent og dedikert rådgivning, deltar i forhandlinger og gjennomfører rettsprosesser. Våre klienter får anledning til å delta på våre mer enn 150 kurs og seminarer, møtesteder for styrking av kompetanse og konkurransekraft, nytenkning og relasjonsbygging. Grette ønsker å utvikle nære og langvarige relasjoner til firmaets klienter. Med grundighet og faglig presisjon, enten det gjelder løpende rådgivning, avtaleinngåelser og transaksjoner eller rettskonflikter, arbeider vi hver dag hardt for å nå vår målsetting om kompromissløs ivaretakelse av klientenes interesser for å tilføre våre oppdragsgivere ekstraordinær merverdi. Jacob S. Bjønness-Jacobsen managing 3

3 Høydepunkter i 2014 Høydepunkter i 2014 Et stort antall viktige rettssaker, internasjonale transaksjoner og bistand til departementer har bidratt til en styrket posisjon i markedet. Høydepunktene i 2014 representerer spennvidden, dybden og kompleksiteten i Grettes oppdragsmengde. Børsnoteringen av Avance Gas Nemetscheks kjøp av Data Design System ASA Grette bisto tilretteleggerne i forbindelse med noteringen av Avance Gas på Oslo Børs. Grette har bistått SEB, DNB, Pareto Securities, Danske Bank, Nordea Markets og Swedbank i forbindelse med noteringen av Avance Gas på Oslo Børs. Aksjesalget og emisjonen beløp seg til NOK 1,6 milliarder (USD 275 millioner), og ga en markedskapitalisering av hele Avance Gas aksjekapital på ca. NOK 4,3 milliarder (USD 720 millioner). Grette har bistått Nemetschek Aktiengesellschaft München - en internasjonalt ledende tilbyder av programvare for arkitektur-, ingeniør- og byggebransjen - med kjøp av Data Design System ASA. Data Design System utvikler og omsetter CAD-prosjekteringssoftware for byggteknikk, spesielt for fagområdene elektro-, sanitær-, oppvarmings-, ventilasjons- og klimateknikk, samt for solcelleanlegg. Transaksjonen omfatter Data Design System ASA inkludert dets datterselskaper i Norge, Storbritannia og Tyskland. 15 Entreprenørkonkurs: Alpine Bau GmbH Akzo Nobel - selskapets salg av bygglimvirksomheten Alpine Bau GmbH gikk konkurs sommeren 2013, og konkursen er den hittil største i et norsk veiprosjekt gjennom tidene. Grette har bistått AIG Europe Limited som var garantist for Alpine Bau GmbHs kontraktsforpliktelser overfor Statens vegvesen og Jernbaneverket i fellesprosjektet E6 - Dovrebanen Langset Brøhaug. Oppdraget gikk primært ut på å yte bistand i forbindelse med bevissikring av utførte arbeider og tilførte verdier, herunder koordinering og samarbeid med tekniske konsulenter, forhandlinger med byggherren og konkursboet, samt tilsikring av at tapsbegrensningsplikten ble overholdt. Grette har bistått Akzo Nobel, en ledende internasjonal produsent av maling og spesielle kjemikalier, med salg av selskapets bygglimvirksomhet til sveitsiske Sika AG for EUR 260 millioner. Alle de 550 ansatte i bygglimvirksomheten er overført til den nye eieren sammen med de to produksjonsanleggene i Rosendahl (Tyskland) og Damville (Frankrike), samt diverse utsalgssteder så som i Norge. 4 5

4 Høydepunkter i 2014 Høydepunkter i 2014 Finansiell restrukturering av APCOA-gruppen/Europark Ny Holmestrand stasjon Grette har bistått APCOA Parking-gruppen i forbindelse med restruktureringen av den norske delen av virksomheten. Formålet med restruktureringen var å endre forfallsstrukturen på blant annet EUR 660 millioner av APCOAs seniorgjeld, samt å trekke gjelden opp på holdingnivå. Restruktureringen ble gjennomført i desember 2014 og ble implementert ved endring av lån, gjeldskonverteringer og konserninterne transaksjoner. Restruktureringen av APCOA-gruppen er nominert til Financial News Deal of the Year for Holmestrands nye togstasjon legges inne i en gigantisk fjellhall. Her skal tog kunne suse forbi i 250 kilometer i timen, uten at ventende passasjerer føler ubehag av trykket. Det blir en av verdens største fjellhaller og det tilrettelegges for dobbeltspor med høyhastighetstog i midten, og lokalspor på hver side med tilhørende perrong. Stasjonen blir om lag 250 meter lang, 35 meter bred og 15 meter høy. Grette er prosessfullmektig for Staten v/ Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket i sak mot Rambøll AS som har utført prosjektering av anleggsentreprisen. Kontraktsverdi for prosjekterende er ca. NOK 140 millioner. Patenttvist om biologisk legemiddel Finansavtaleloven med kommentarer Grette har bistått Hospira vedrørende patenttvist om biologisk legemiddel. Saken gjaldt gyldigheten av Genentechs patent vedrørende legemiddelformulering for blant annet biologisk legemiddel brukt til behandling av brystkreft. I en dom av 24. april 2015 kjente Borgarting lagmannsrett Genentechs patent ugyldig. Oslo tingrett hadde i januar 2014 også ugyldigkjent patentet, men Genentech anket og foretok før ankesaken ble behandlet en såkalt administrativ patentbegrensning. Dette er den første rettsavgjørelsen i Norge som omhandler et formuleringspatent vedrørende et biologisk legemiddel. Dommen er ikke rettskraftig. Den første utgaven av Finansavtaleloven med kommentarer ble utgitt av Gyldendal Akademisk. Forfattere er Børge Grøttjord og Karl Rosén, begge e i Grette. Boken er en praktisk og grundig veiledning til lovens bestemmelser. Den behandler norske og europeiske forarbeider, retts- og nemndpraksis og andre relevante kilder. Som vedlegg er inntatt tilhørende forskrifter, en engelsk oversettelse av loven samt nyttige registre. Finansavtaleloven med kommentarer er et nødvendig og praktisk hjelpemiddel for bank- og finansrådgivere, advokater, dommere, studenter og andre rettsanvendere som kommer i berøring med loven. 6 7

5 Topprangert i internasjonale kåringer Grette oppnår flere svært gode rangeringer i ulike internasjonale kåringer. I Chambers Europe er Grette rangert i toppsjiktet innen IP, og har i tillegg svært solide rangeringer innen arbeidsrett, bygg og anlegg samt restrukturering og insolvens. Grette har også rangerte advokater innen bank og finans. I Chambers Global befester Grette sin posisjon som et av Norges beste advokatfirmaer innen IP. Som i tidligere år er Grette rangert i Band 1 innen IP, og flere av våre e er rangert som ypperlige IP-, varemerke-, opphavsrett- og patentadvokater. I tillegg er Grette høyt rangert innen Corporate M&A. I The Legal 500 har Grette topprangering i kategorien Intellectual property and TMT. I tillegg er Grette notert med anbefalinger innen hele 9 ulike kategorier: Bank og finans, bygg og anlegg, corporate og M&A, tvisteløsning, arbeidsrett, konkurranserett, insolvens, eiendom og skatt. Grette har i løpet av det siste året også mottatt utmerkelser fra flere ulike aktører, deriblant Who s Who Legal, World Trademark Review, Acquisition International og IAM Patent 100. E M E A Sagt om Grette (Chambers Europe): It is one of the leading IP firms in Norway. Intellectual Property It has strong lawyers and an increasing market share. It gives quick and reliable advice. 8 Real Estate Restructuring/Insolvency 9

6 Nye e Nye e Andreas Myrstad tiltrådte som i Grette 1. januar 2014 og inngår i Grettes finansavdeling. Han er også medlem av Grettes avdeling for M&A og kapitalforvaltning. Myrstad kommer fra stilling som senioradvokat i Advokatfirmaet BA-HR der han hovedsakelig jobbet med kapitalmarkedstransaksjoner, børs- og verdipapirrett og M&A. Han har bistått investeringsbanker og utstedere i en rekke av de største kapitalmarkedstransaksjonene i det norske markedet de siste årene, og har også betydelig erfaring fra en rekke store M&A-transaksjoner. I tillegg har Myrstad jobbet i Oslo Børs ASA, blant annet med oppkjøpskontroll og børsreglene. Myrstad er cand.jur fra Universitet i Oslo (2004) og Master of Laws, European Law, fra King s College London (2005). - Jeg er stolt av å begynne i Grette. Grette har en solid finansavdeling, bestående av personer med lang fartstid fra finansinstitusjoner og regulatoriske myndigheter, samt forfattere av sentral juridisk litteratur innenfor finansretten. Det har også vært morsomt å observere fra utsiden kvaliteten på de M&A-transaksjonene Grette har fått ta del i det siste året og den vekst firmaet har hatt, sier Myrstad. Marie Braadland tiltrådte som i Grette 1. juli Etter stilling som vitenskapelig assistent ved det som i dag er avdeling for petroleums- og energirett ved Nordisk institutt for sjørett, har Braadland arbeidet 11 år i Grettes bygg- og anleggsavdeling. Hun har opparbeidet seg ekspertise spesielt innen kontraktsrett og offentlige anskaffelser, og arbeider med kompliserte prosjekter både innen fornybar energi, offshore og land-entreprise. Hun er en populær kurs- og foredragsholder blant annet for NITO, Tekna og Nima Utdanning. Braadland har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo (2003). - Grette har en av de sterkeste bygg- og anleggsmiljøene i landet, som jeg er glad for å kunne være med å utvikle videre, sier Braadland. Vi kjenner bransjen, og fordi alle avdelingene i Grette jobber tett sammen, kan vi gi våre kunder gode råd enten det gjelder daglig drift, prosjektspørsmål eller i tvistesituasjoner. Vårt mål er å være en god samarbeids og strategisk rådgiver, som bidrar til merverdi for aktørene vi bistår. Christopher Hansteen Christopher Hansteen og Sigurd-Øyvind Kambestad kommer begge fra LO hvor de har jobbet i henholdsvis 20 og 18 år. De er to av landets dyktigste og mest erfarne prosedyreadvokater innen arbeidsrett og har prosedert flere hundre saker for ting-, lagmannsrett og Høyesterett, samt arbeidsretten og EFTAdomstolen. Begge tiltrådte som e i Grette i november Etter å ha påpekt hvordan det ikke skal gjøres i nærmere 20 år, ser vi nå frem til å drive - kall det forebyggende arbeid, sier Christopher Hansteen. - Vi har sett det meste, tilføyer Sigurd-Øyvind Kambestad. Sigurd-Øyvind Kambestad Sammen har de vært med på å skrive kommentarutgaven til Arbeidsmiljøloven og boken Interessetvist og arbeidskamp. Christopher Hansteen har arbeidet mest innen feltene kollektiv arbeidsrett, individuell arbeidsrett og pensjon, men har også erfaring med erstatningsrett og konkurranserett. Han har yrkeserfaring fra Konkurransetilsynet og som dommerfullmektig på Sunnmøre. Christopher har veiledet masterstudenter og sensurert master- og spesialfagsavhandlinger ved UiO og UiB. I tillegg har han holdt arbeidsrettslige foredrag i ulike fora. Sigurd-Øyvind Kambestad har yrkeserfaring fra Wikborg Rein, vært dommerfullmektig samt hatt egen praksis i Lillehammer og Oslo. Han har veiledet masterstudenter og har sensurert master- og spesialfagsavhandlinger ved UiO og UiB. I tillegg har han holdt foredrag i inn- og utland om arbeidsrettslige spørsmål. Han har også undervist innen arbeidsrettslige emner

7 Våre medarbeidere Ledelsen 24 % 30 % Amund Brede Svendsen Andreas O. Myrstad Anne Cathrine Røed Astri Lund Børge Grøttjord Camilla Hobæk økonomiansvarlig Partnere Senioradvokater 18 % 8 % Advokater Christian Grande markedssjef Christopher Hansteen Dag H. Torsteinsen Felix Reimers Harald Fosse Ida Gjessing Advokatfullmektiger 20 % Administrasjon Ingrid Lindholm administrasjonssjef Jacob S. Bjønness-Jacobsen managing Jens Kristian Johansen Johan Hveding Jørgen Aardalsbakke Karl Rosén Lars Jørstad Francke Marie Braadland Dr. Roland Mörsdorf Rolf W. Markussen Sigurd-Øyvind Kambestad Svein J. Ruud Johansen 49% 51% Thomas Alnæs Torgeir Myrstad Øystein Flagstad 12 13

8 Styrets årsberetning 2014 Regnskap Grette leverer juridisk rådgivning, transaksjonsstøtte og tvisteløsning til norske og utenlandske næringsdrivende samt offentlige virksomheter. Kontor- og seminarlokaler er på Filipstad Brygge 2 i Oslo. I 2014 hadde Grette en solid omsetning og et godt resultat. Likviditeten i selskapet er solid. Omsetningen gikk ned med 9,3%, men er fremdeles på et solid nivå. Kostnadsnivået var i det vesentlige det samme i 2014 som i Resultatgraden er på 28,6% mot 34,1% i 2013 og egenkapitalandelen utgjorde 58,2% ved årets slutt. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Virksomheten er solid økonomisk fundert og den økonomiske og finansielle risiko er tilfredsstillende. Selskapet har svært få valutaposter og er marginalt eksponert for endringer i valutakurser. Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Overskuddet på kr foreslås i sin helhet overtøft til annen egenkapital. Styret anser sykefraværet på 2,23% av total arbeidstid som tilfredsstillende, men fortsetter arbeidet med å redusere fravær. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det arbeides løpende med forbedringer. Det har ikke skjedd alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i store materielle skader eller personskader i løpet av året. Selskapet har pr utgangen av året 66 fulltidsansatte, av disse er 39 kvinner (59%). Av selskapets 24 e er det 4 kvinner. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling innenfor virksomheten. Ved rekruttering, både internt og eksternt, prioriteres personlige kvalifikasjoner fremfor kjønn. Bedriften arbeider aktivt for å sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. For å bidra til dette har bedriften blant annet etablert rutiner for rekruttering, hvor søkere fra underrepresenterte grupper oppfordres til å søke. Det er også foretatt en gjennomgang av kriteriene for karriereutvikling og lederstillinger i bedriften. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg og forurenser ikke det ytre miljø. Millioner Driftsinntekter Sum driftsinntekter 2011 Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Avskrivning varige driftsmidler Sum driftskostnad Driftsresultat Sum driftsinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto finansposter Årsresultat ( ) ( ) Jens Kristian Johansen Styrets leder Rolf W. Markussen Styremedlem Børge Grøttjord Styremedlem Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Erlend Stenberg Styremedlem Jacob S. Bjønness-Jacobsen managing Beregnet arbeidsgodtgjørelse som ikke er kostnadsført i denne resultatoversikten

9 Revisors beretning for 2014 Revisors beretning for

10 Organisasjonskart Partnermøte Styret Managing Administrasjon og økonomi Markedsenhet 18 Arbeidsliv Energi Bank, finans, forsikring Olje og gass Bygg og anlegg Teknologi, IP Eiendom Transaksjon 15

11 Vi ser helheten Du får mulighetene Grette leverer forretningsjuridisk rådgivning og problemløsning til private og offentlige virksomheter. Ca. 70 spisskompetente advokater med høy faglig dyktighet og relevant bransjekompetanse setter lojalitet overfor kundenes behov og interesser først. Alle våre kunder får umiddelbar tilgang til våre dedikerte advokater - med løfte om rask respons på sine henvendelser Advokatfirmaet Grette DA Filipstad Brygge 2 Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Tlf:

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 2, 2014 TEMA: COMPLIANCE HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? Å havne i dårlig selskap kan få store konsekvenser. Korrupsjonslovgivningen tillater ikke outsourcing

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer