SFE. Endring av konsesjonsvilkår på trase for 132kV Krokavegen- Nybømarka. SFE Nett AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SFE. Endring av konsesjonsvilkår på trase for 132kV Krokavegen- Nybømarka. SFE Nett AS"

Transkript

1 SFE SFE Nett AS Endring av konsesjonsvilkår på trase for 132kV Krokavegen- Nybømarka Søknad om konsesjonsendring, oreigningsløyve og løyve til førehandsovertaking

2 Samandrag SFE Nett AS (heretter SFE Nett) legg med dette fram søknad om konsesjon, oreigningsløyve og førehandsløyve for endring av gjeldande konsesjon for å flytte traseen mellom Krokavegen og Nybømarka. Traseen ligg i Flora kommune, i Sogn og Fjordane fylke. Ein føresetnad for den gjevne konsesjonen var eit samarbeid med Sogn og Fjordane Fylkeskommune som vegeigar. Det vart utarbeida ein reguleringsplan. I denne reguleringsplanen vart det skissert at SFE Nett skulle legge kablane sine og Flora kommune skulle legge nytt VA- anlegg under ny gang og sykkelveg. Reguleringsplanen vart godkjent i Flora bystyre i april Kostandane ved dette arbeidet har vist seg og bli svært kostbart. SFE Nett har ikkje komme til einigheit med Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Flora kommune om kostnadsfordeling for bygging av ny gang- og sykkelveg, som trase for teknisk anlegg på strekninga Krokavegen- Nybøvegen. Det hastar å få på plass den siste strekninga fram til ny Florø transformatorstasjon. I dag ligg Brandsøy transformatorstasjon langt frå lasttyngdepunktet i Florø, i tillegg til at det er forventa ein sterk auke i forbruket vest i Florø. Overføringa frå Brandsøy til Florø går over 2 stk. 22kV hovudlinjer. Med dagens situasjon manglar SFE Nett reserve ved utfall av ein 22kV- forbindelse, eller ved utfall av ein transformator. Av den grunn søkjer SFE Nett, NVE om konsesjonsendring på strekninga Krokavegen til Nybømarka. Det er totalt vurdert og utgreia åtte alternative løysingar med fire ulike trasear. SFE Nett ynskjer å halde den allereie konsesjonsgitte traseen open i behandlinga av søknaden, dersom ein skulle kome til semje med partane. SFE Nett har valt å konsesjonssøke alternativ 1.1 med høgast prioritet. Det søkast også om konsesjon for alternativ 2.1 med låg prioritet. Alternativ 1.1 med høgast prioritet går i jordkabel frå Krokavegen, gjennom Fagerdalen, og over til Nybømarka. Denne løysinga kan tidlegast stå ferdig våren I denne løysinga er det lokale distribusjonsnettet teke med i kostandane og vil med full utbygging ha ei kostnadsramme på rett i underkant av 17 mill. kr. Alternativ 2.1 med lågast prioritet er eit luftlinje alternativ. Ein luftleidning kan tidlegast stå ferdig sumaren Denne løysinga vil ha ei kostnadsramme på rett i overkant av fire mill, men vil berre ha med seg regionalnettet. Høyringsuttale sendast til: Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Florø, mars 2013 C-Qc4PICJ tie635 c411/) Asgeir Aase Gunnar Vassbotten Nettdirektør Avdelingsleiar SFE Nett AS SFE Nett AS

3 Innhold Samandrag 1 Innleiing PRESENTASJON AV TILTAKSHAVAR OM SØKNADEN FORARBEID OG INFORMASJON VIDARE SAKSHANDSAMING 4 Søknadar og formelle forhold SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING OG DRIFT GJELDANDE KONSESJONAR EKSPROPIASJONSTILLATELSE OG FØREHANDSOVERTAKING ANDRE NØDVENDIGE TILLATELSAR 6 Grunngjevnad BAKGRUNN, BEHOV OG FØREMÅL MED TILTAKET OMSØKT TRASE 8 Alternativ 1.1 med høgst prioritet 8 Alternativ 2.1 med lågast prioritet TEKNISK OG ØKONOMISK VURDERING 10 Alternativ 1.1: Omsøkt alternativ med høgast prioritet. 11 Alternativ 2.1: Omsøkt alternativ med lågast prioritet 12 Kostnadssamanlikning for dei to omsøkte alternativa 12 Utgreia alternativ som ikkje er omsøkt 12 Alternativ Alternativ Alternativ 3 13 Alternativ 4 15 Kostnadssamanlikning av alle alternativa SIKKERHEIT OG BEREDSKAP 17 Verkandar for miljø, naturressursar og samfunn Alternativ 1. Høgast prioritet Alternativ 2. Lågast prioritet 20 Referansar 22 2

4 I. Innleiing I. I prk4.1,,, vj0\ \\ TI I I 1,,:11 \R Tiltakshavar for denne søknaden er SFE Nett AS Besøksadresse: Hamregata 1, 6900 Florø, Postadresse, SFE Nett AS, Bukta, 6823 Sandane Telefon , Telefaks Organisasjonsnummer: SFE Nett AS er eit dotterselskap som er heileigd av konsernet Sogn og Fjordane Energi AS. Eigarsamansetninga i konsernet SFE på det noverande tidspunkt er: Sogn og Fjordane Fylkeskommune 47,76 % BKK 38,51 % Flora kommune 4,71 % Gloppen kommune 3,33 % Bremanger kommune 2,51 % Askvoll kommune 1,50 % Selje kommune 1,45 % Eid kommune 0,15 % Naustdal kommune 0,08 % SFE Nett AS er ein leiande leverandør av energinett og infrastruktur for breiband i Sogn og Fjordane. Selskapet har områdekonsesjon både i dei 7 eigarkommunane og i Vågsøy kommune, og har eit utstrakt fordelingsnett i desse kommunane. Dessutan eig og driv selskapet regionalnett og sentralnett i området. Samla utstrekning av kraftnettet er ca km. Av dette er 2070 km høgspentnett. Arleg omsetnad er no ca. 203 MNOK. SFE Nett AS har 110 tilsette. Meir informasjon om SFE finnast på ww w.sfe.no SFE Nett AS vil eige og drifte det omsøkte anlegget. 1.2 OM S()1.\ \ Dette dokumentet er utforma etter vegleiaren frå NVE. Dokumentet omfattar søknad om endringa av gjeldande konsesjon for 132kV Krokavegen- Nybømarka, oreigningsløyve og løyve til førehandsovertaking. Tiltaket er ikkje av eit slikt omfang at det utløyser krav om konsekvensutgreiing i høve til Plan- og bygningslovens bestemming om konsekvensutgreiing. Kontaktpersonar for denne søknaden er: 3

5 Gunnar Vassbotten Tlf: eller mob: , e-post: Kristin Libjå Tlf: eller mob: e-post: kristin.lib.aasfe.no 1.3 FOR XIZBEID ()(; 1\ l'or N1\ N.10\ SFE Nett syner til anleggskonsesjon gitt den for bygging og drift av ein om lag 15,2 km lang 132kV kraftleidning frå Grov transformatorstasjon til ny Florø transformatorstasjon i Flora kommune i Sogn og Fjordane. I forbindelse med høyringa vart røyrde partar og offentlege etatar orientert. Etter høyringsfristen fekk SFE Nett konsesjon av NVE. NVE mottok klage på vedtaket, derfor vart saka oversendt til Olje- og energidepartementet for endeleg behandling. Klaga vart ikkje teke til fylje og NVE sitt vedtak vart stadfesta. For utdjupande info om arbeid i planleggingsfasen kontakta i etterkant av gitt gjeldande konsesjon sjå kap og instansar som er 1.4 VIDARE S 111)S1 11\t; Etter høyringsperioden vil NVE gje ei innstilling til SFE Nett sin søknad, ved anten å innvie eller avslå den. NVE kan også knytte vilkår til gjennomføring av prosjektet. Alle røyrte partar har moglegheit til å påklage NVE sitt vedtak til Olje- og energidepartementet (OED). Ei avgjerd frå OED er endeleg. I framdriftsplanen er det ikkje teke med behandlingstid for eventuelle klagar. Tenkt framdriftsplan for alternativ 1.1 med høgst prioritet: Sendt konsesjonssøknad April Høyringstid og vedtak August Byg ing Februar I drift Våren 2015 (8-12 mnd. anleggstid) Tenkt framdriftsplan for alternativ 2.1 med lågast prioritet: Sendt konsesjonssøknad April Høyringstid og vedtak August Byg ing Våren I drift: Sumaren

6 2. Søknad og formelle forhold 2.1 S KNAD 0N1 KONSUION FOR BYGGIN(.; OU DRIFT SFE Nett søkjer i medhald av energiloven 3-1 fyrste ledd om endring av gjeldande anleggskonsesjon for 132 kv Florø Grov, for om lag 950 meter ny trase til erstatning for konsesjonsgitt trase langs fylkesveg 548 (heretter omtalt som fylkesveg). Det søkast samstundes i medhald av oreigningslova 2 pkt.19 og 25 om oreigningsløyve og løyve til førehandsovertaking. I dag er 132 kv linje frå Grov transformatorstasjon til endemast ved Brandsøysundet under bygging. Våren 2013 skal det leggast 240 m jordkabel frå endemast ned til sjøen, og 650 m sjøkabel fram til landtak like ved Brandsøy transformatorstasjon. Det er lagt jordkabel langs fylkesveg frå landtak Brandsøya fram til Krokavegen. Den resterande delen frå Krokavegen til Nybømarka er ikkje utbygd. Samtidig med bygging av 132kV har ein oppgradert det lokale distribusjonsnettet. Distribusjonsnettet skal fungere som reserve for 132kV nettet. I alle dei utgreia alternativa er det teke med ei løysing for framføring av det lokale distribusjonsnettet. Det søkast konsesjon på to alternativ med prioriteringsrekkjefølje: Med høgast prioritet søkast det om alt.1.1: Kabeltrase frå Krokavegen, gjennom Fagerdalen og fram til ny Florø transformatorstasjon. Framføring av både regional og distribusjonsnettet. Med lågast prioritet søkast det om alt.2.1: Luftleidning frå Krokavegen tvers over Fagerdalen og Nybømarka fram til ny Florø transformatorstasjon. Kunn framføring av regionalnettet. For teknisk skildring sjå kap For omtale av dei miljømessige konsekvensane og 4.2 Det omsøkte tiltaket ligg i Sogn og Fjordane fylke, i Flora kommune (fig.1). sjå kap.4.1 Fig. I. Blå runding syner det omsøkte tiltakets plassering. 5

7 2.2 (;,1111) 1:0N;I'..;,l0\ 1R Denne søknaden vil ha påverknad på konsesjonen for I32kV kraftleidning frå Grov til Florø. Konsesjonen er gjeven til SFE Nett AS den ref: NVE kn/hroe 2.3 EKSPROPI 1S10\!.;.111.1, 1 I O(; l<or111 \I)tioNTR I 11:ING SFE Nett tek sikte på å oppnå friviljuge avtalar med grunneigarane som blir direkte røyrde av tiltaket. Normalt reknast ein som direkte røyrd dersom leidningen/kabelens klausuleringsbelte berører eigedommen eller ein blir berørt av nødvendige tilkomstvegar. I enkelte høve kan ein også reknast som røyrd part ut over desse avgrensingane. Det søkast samtidig om oreigningsløyve og løyve til førehandsovertaking i medhald av oreigningslova av , 2 punkt 19, av nødvendig grunn, og for rettigheitar til å bygge og drive dei elektriske anlegga, derunder nødvendige rettigheitar for tilkomst, transport og lagring. Dette løyve vil bli brukt om det ikkje lykkast å inngå minneleg avtale med grunneigarane. Grunneigarliste fyljer som vedlegg 1. SFE Nett ber om at det vert fatta vedtak om førhandsovertaking etter oreigningslovas 25, slik at arbeidet med anlegget kan starte før skjønn er halde. 2.4 ANDRE NOD1I,\DIG1'. TILI, ; 1R Plan og bygningsloven 1-3 fastslår at lova ikkje gjeld for anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi med tilhøyrande utrusting og bygningstekniske konstruksjonar, som nemnt i energilova 3-1 tredje ledd. Dette er med unntak av kapittel 14 om konsekvensutgreiing for tiltak og planar etter anna lovverk og kapittel 2 om kartgrunnlag og stadfesta informasjon. Den omsøkte omlegginga av trase har ei lengde på under 20 km, derfor utløyser den ikkje krav om melding eller konsekvensutgreiing etter PBL 14. Prinsippa i 8-12 i Naturmangfaldlova skal leggast til grunn som retningsliner ved utøving av offentleg myndigheit. For denne søknaden er det NVE som er offentleg myndigheit. SFE Nett har gjort vurderingar etter naturmangfaldloven i kapitel 4. I planleggingsfasen gjer oreigningslova 4 rett til tilkomst for «mæling, utstikking og anna etterøking til bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep». SFE Nett vil i tråd med lova varsle grunneigarane og rettigheitshaverar før slik aktivitet utførast. I bygge- og driftsfasen vil anten minnelege avtaler, løyve til førehandsovertaking eller ekspropriasjonskjønn gje løyve for tilkomst til leidningstraseen. SFE Nett sin søknad om ekspropriasjon og førehandsløyve omfattar også transportrettigheiter, i høve minnelege avtaler ikkje oppnåas. 6

8 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 4 fyrste ledd bokstav e, gjer SFE Nett løyve til motorferdsel i utmark i samband med bygging og drift av forbindelsen. Legging av kabel i forureina sediment ved graving eller mudring er søknadspliktige i medhald til 22-6 i forureiningslova. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er vedtaksmyndigheit. SFE Nett er ikkje kjende med at omsøkt trase kjem i konflikt med forureina masser. Behov for registrering av leidningstrase, kabeltrase, mastepunkt og transportvegar vil bli avklart med fylkesmannens miljøvernavdeling slik at undersøkingsplikta etter kulturminnelovas 8,9 og 14 oppfyllast før anleggsstart. Eventuelle funn av kulturminner kan gjere det nødvendig å justere mastepunkt eller trase. 3. Grunngjevnad 3.1 BAKGRUNN. 1i1-11()V OG FORVN1A1, "I'11:1',\ K1,1' Bakgrunnen og behovet for ei ny 132kV kraftleidning mellom Grov og ny Florø transformatorstasjon er skildra i den opphavlege konsesjonssøknaden utarbeid av Jøsok Prosjekt, april SFE Nett fekk konsesjon til å legge jordkabel i fylkesvegen under føresetnad av at det vart samordna med Sogn og Fjordane Fylkeskommune som vegeigar. Gjennom 2012 er det gjennom fleire, både politiske og administrative prosessar forsøkt å etablere eit samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, Flora kommune og SFE Nett, bla. ved brev til fylkeskommunen datert For å samordne interessene til vegeigar, netteigar, kommunen og grunneigerane vart det laga ein reguleringsplan. Denne planen skisserte eit samarbeid, der SFE Nett skulle legge kablane sine under ny gang- og sykkelveg, medan Flora kommune skulle nytte traseen til nytt VAanlegg. Reguleringsplanen vart godkjent i Flora bystyre i april Bygging av gang- og sykkelveg har vist seg og bli svært kostbart. Arbeidet er krevjande, med høge fjellskjeringar og sikring av naboeigendomar. Kostnadane ved dette arbeidet er kalkulert til omlag 24 mill. kr. For ein komplett asfaltert gang og sykkelveg ihht. gjeldande reguleringsplan, vert kostnaden omlag mill. kr. (Overslag gjort av Statens Vegvesen). SFE Nett såg for seg ei kostnadsfordeling der bygging av vegtrauet til 24. mill.kr vart delt likt mellom fylkeskommunen, Flora kommune og SFE Nett. Då ville kommunen og SFE Nett, indirekte dekkje 16 av 24 mill.kr til førebuing av gang og sykkelveg trase. Den samla kostnaden til SFE Nett ville i dette tilfellet vorte omlag 16,7 mill.kr når ein tek med grøftekostnader og elanlegg for både 24 og 145 kv (8,7mill.kr). I eit møte med Sogn og Fjordane Fylkeskommune den 8.mai kom det fram at gang- og sykkelvegen ikkje er med i Fylkestingets plan for gang- og sykkelveg. Dei hadde også eit vedtak om at forskotering er uaktuelt på prosjekt som ikkje er inne på den prioriterte planen. 7

9 Den 16. mai hadde SFE Nett eit orienteringsmøte med Flora Kommune. På dette møtet vart det lagt fram eit alternativ der fylkeskommunen ikkje deltok. I dette alternativet skulle kommunen og SFE dele likt på kostnadane på 24 mill.kr ved etablering av vegtrau. Dette alternativet ville koste SFE Nett ein totalsum på 20.7 mill.kr, etter å ha betalt andelen på 12 mill. for vegtrau. Prosjektet vart på ny presentert for fylket sitt hovudutval for samferdsel den 22. mai, med tanke på å få til ei omprioritering av midlar til prosjektet. I fylkestingets møte 12. desember vart det teke endeleg avgjersle om at Fylkeskommunen ikkje vil ta del i eit felles prosjekt med Flora kommune og SFE Nett. I budsjettdebatten i fylkestinget vart følgjande endringsframlegg behandla (tekst kopiert frå fylkeskommunens saksdokument «Budsjett 2013 / økonomiplan »): «Fløgre, Framstegspartiet og Venstre sette fram slikt framlegg til nytt punkt i tilrådinga frå fylkesrådmannen: Det vert løyvd 13 millionar kroner til utbetring av fv548 Brandsøy-Florø, i tråd med notat frå Flora kommune og SFE Nett av 26. november Det er ein føresetnad for løyvinga at Fylkeskommunen sitt bidrag avgrensar seg til 13 millionar og at eventuell auka kostnader vert dekka av Flora kommune og SFE. Løyvinga vert finansiert gjennom auka låneopptak på 13 millionar, og auka kapitalkostnader på 1,3 millionar knytt til låneopptaket vert finansiert ved reduksjon i ramma for 4200 Administrasjon frå 101,3 millionar til 100,0 millionar.» Framlegget vart nedrøysta i Fylkestinget. Med dette meiner SFE Nett at ein ikkje lenger kan vente på ei felles løysing i veggrunnen knytt til fylkesvegen, og alternativ løysing må derfor konsesjonssøkast. Ein ynskjer imidlertid og halde den gjevne anleggskonsesjonen open under behandlinga av søknaden, dersom ein i løpet av denne tida skulle komme fram til ei løysing. Ettersom ein ikkje har funne ei løysing for den siste strekninga er 0-alternativet framleis som i konsesjonssøknaden for Grov-Florø, der ein beskriv at ein vil stå att med eit svakt 66kV-nett som ikkje har kapasitet for auka forbruk eller reserve ved utfall. 3.2 ONISOK1 IR N.M Alternati 1.1 nied priorim. SFE Nett har ut i frå økonomiske og miljømessige beste. omsyn samla vurdert denne løysinga til den Dette alternativet medfører ein 145kV jordkabel frå fylkesvegen, gjennom Fagerdalen fram til Nybømarka og ny Florø transformatorstasjon. (sjå kart vedlegg 2) Traseen er på omlag 950 meter. Frå Brandsøyvegen (A) går traseen om lag 50 meter langs fylkesvegen før den går opp langs Krokavegen, som er ein kommunalt eigd veg. Derifrå vil den gå i opparbeida sti (B)(fig.2) til punkt C. Mellom C og D vil traseen gå i skog med høg bonitet. Frå punkt D vil 8

10 traseen gå langs opparbeida sti til søraustre hjørne av Nybømarka. På Nybømarka vil traseen gå lengst i sør der jorda er klassifisert til innmarksbeite. (11 ul i Clit rc H p1)(1 1-h 11/4( For vurderingar av verknadane for miljø, naturressursar og samfunn sjå kap Itcrwiti 2.1 ined laga,4 prioritci. Det omsøkte alternativet (2.1) med lågast prioritering medfører ein 132kV luftleidning heile vegen frå Brandsøyvegen fram til ny Florø transformatorstasjon. Traseen har ei lengde på om lag 900 meter. Frå Brandsøyvegen vil leidningen skrå nordvest gjennom skog med høg og særshøg bonitet (sjå kart vedlegg 2). Vidare vil den gå i ei rett line til den kjem på Nybømarka. Her vil den gå over område klassifisert som innmarksbeite og fulldyrka jord. For denne traseen er det også utgreidd eit alternativ(2.2) med parallellføring av 132kV og 22kV- luftleidning. Dette alternativet er utgreia for å få ein reel samanlikning mellom dei to omsøkte alternativa. 9

11 ri.;.;. 3. /p)ll?( 1 Hudf... 1,11 H'..;1 1 ru\eir H111Ild 2.1 trett;,, cit p,r For vurderingar for verknadane for miljø, naturressursar og samfunn sjå kap TEKNISI: ()KOM) INI 1..RDFIZIM; Det her omsøkte tiltaket er i samsvar med «Regional kraftsystemutgreiing for Sogn og Fjordane 2007» Jfr. Hovudrapport side 24. Grunngjevnad for val av systemløysing sjå kap. 5 i opphavleg konsesjonssøknad. SFE Nett syner til den opphavlege søknaden om konsesjon for bygging av ny 132 kv kraftleidning Florø- Grov av , der viktigheita av, og innverknaden på kraftsystemet for tiltaket 132 kv Florø- Grov er omtala. Traseendringa det no søkjast om vil ikkje ha innverknad på kraftsystemet. Tiltaket vil, som nemnt i den opphavlege søknaden, legge til rette for den venta auken i forbruket vest i Florø grunna industri etableringar. For begge dei konsesjonssøkte alternativ er auken i drift- og vedlikehalds kostandar vurdert til og verte omlag 1% av anleggskostnaden. Noko som vil gje ein auke i årlege drifts og vedlikehaldskostnadar på litt i overkant av for alternativ 2.1, og noko i underkant av for alt. 1.1(kostnadar medrekna distribusjonsnettet). For avbrotskostandar visast det også til opphavleg konsesjonssøknad. I den opphavlege søknaden er det også utført ein studie av overføringstapa i nettet. Som grovt oppsummert syner at ein overgang til 132kV for området er meir økonomisk gunstig enn å fortsatt drifte- og fornye anlegga med 66kV systemspenning. 1.0

12 I kostnadsberekningane for alle trasealternativ er det også teke med framføring av 22kVnettet. 22kV- nettet skal vere ein reserve for 132kV-nettet. Det eksisterande 22kV hovudnettet i Krokavegen består av ein kabelkonstruksjon som er usett for vanntrevekst og må under alle omstende skiftast i nær framtid. Alternati 1.1: ()nol:t ilternati med priorilet. Omsøkt alternativ med høgast prioritet er ein 145kV jordkabel på 950 meter. løysinga er framføring av både regional og distribusjonsnettet med. I denne Traseen for jordkabelen har store høgdeforskjellar og størstedelen er grøft i fjell. Derfor er dette eit teknisk utfordrande alternativ å gjennomføre, med tanke på tilkomst og transport av maskiner og materiell. Det er valt å legge 3 stk. einleiarkablar. Ein vil nytte kabeltype TSLF, I45kV, 1x 400mm2 Al. Kvar ein-leiarkabel har ein diameter på 77.2 mm og veg 5.6 kg/m. Ein antek at ein på minst 95 % av traseen må sprenge grøft. Det må brukast fiberduk for å holde på omfyllingsmassa i store delar av grøfta anten det er fjell eller ikkje, grunna stigning. Dette må ein for å få betre sikring mot utvasking av omfyllingssmassar, betre vern av kablar og driftsmessig ein sikrare trase. På grunn av smal veg, tronge passasjer med tilkomst til eigedommar langs trase, stor høgdeforskjell og skråterreng er det svært vanskeleg å flytte med seg kabeltromlar og nærast umogeleg å kunne legge kabel i opa, sanda grøft. Ein planlegg derfor å legge trekkerør på heile strekninga og trekke alle kablane i rør. For å kunne gjennomføre dette er det krav om at kabelen leggast med stor radius i kurver. For dette alternativet må ein legge rør og trekke kablar i to lengder; strekning A-C (sjå kart vedlegg 2, raud strek) og strekning C-F. Dette er gjennomførbart, men grunna stigning og nødvendig kurvatur i delar av traseen, må det trekkast kabel frå punkt C på fall mot punkt A og F. Ein må gjere det på denne måten for ikkje å overstige strekkbelastning for 145kV kablar som er oppgitt til maks 20 kn frå produsent. Det vil vere nødvendig med to, kanskje tre riggplassar (pkt. C og D kanskje B). Det blir skøytepunkt i pkt. A, C og evt. i D. Kostnadar grøft entreprenør Kostnadar SFE materiell og montasje Ekstra koplingspunkt 22kV v/ Krokavegen- ny nettstasjon for samankopling av gamalt og nytt kabelanlegg Sum Det er vanskeleg å splitte kostnadane mellom R- og D- nettet for dette alternativet, men ein antek at kostnadane for regionalnettet ligg på omlag 11 mill. og det lokale distribusjonsnettet ligg på omlag 6 mill. 11

13 Alternativ 2.1: Omsold altcroatk incd prioritct I dette alternativet er kunn framføring av regionalnettet med. Traseen vil i hovudsak bestå av tremaster med tre faseliner. Leidningen vil bli bygd med 132kV driftspenning. Med linedimensjon på 3x feral nr.150 eller legert al-line med same overføringsevne. Den termiske grenselasten v/15 C er 1294 amp. Ved 0 C vil den vere 1456 amp. Normalt vil mastene vere meter høge med spennlengde på meter avhengig av terreng. Mastene vil vere kreosotimpregnerte trestolpar med limtre traversar og hengisolatorar av herda glas. I begge endane av traseen må ein ha kabelmaster og ein kort kabeltrase kabelgrøft i terreng. For masteteikning sjå opphavlege konsesjonssøknad frå kV Kabelkostnadar kV Linjekostnadar SUM Kostnadssamailliknim.; fi r (li t )Ink(1 ai1iiiati I tabellen er det spesifisert kostandar for framføring av 22kV-nettet, 132kV-nettet og den samla kostanden for begge, for å få ei reel samanlikning av alternativa. Kollonna til høgre syner kostandane til løysinga som er omsøkt. Kostnadane er avrunda. I Alt.1.1 Høgast prioritet 6 mill 11 mill 17 mill 17 mill Alt.2.1 Lågast prioritet 3 mill 4.1 mill 7.1 mill 4.1 mill Utgreia Ilternativ SI/n1iLEjc er onisok1: Det er vurdert og utgreia fire alternativ som ikkje er omsøkt. Alle dei utgreia alternativa går mellom Melvær gard v/ fylkesvegen (Krokanakken) og Nybømarka. Alternati 1.2 For omsøkt alt.1.1 har ein også vurdert kunn framføring av regionalnettet. Ein har funne det hensiktsmessig å også legge kablar for 22kV-nettet når ein fyrst grev kabelgrøft på denne strekninga, ettersom eksisterande 22kV kabel i Krokavegen 1Iternatk 2.2 Ein har også vurdert ei parallellføring fører til at ein må ha eit klausuleringsbelte er utsett for vanntrevekst. av 132kV med ein 22kV leidning. Ei slik parallellføring på 35 meter. Ein har valt å ikkje omsøke dette alternativet. SFE Nett har funne anna alternativ for framføring av distribusjonsnettet. Ei parallellføring med 22kV vil føre til mykje større negativ visuelle verkand enn kunn framføring av 132kV. Ein vil mellom anna trenge eit skogryddebelte på 35meter i breidda. 12

14 Iternati 3 Alternativet går ut på å bore og grave for å legge ein 145kV jordkabel. I kostnadsberekninga for dette alternativet er det tatt med framføring både med og utan 22kV. Dette alternativet medfører boring gjennom fjell frå Krokavegen fram til Nybømarka og vidare i jordkabel fram til ny Florø transformatorstasjon. Kabelen vil gå gjennom fjell i ei rett line omlag 570 m frå Krokavegen til austre ende av Nybømarka, vidare vil den bli lagt i jordkabel fram til ny transformatorstasjon. Området for den aktuelle strekninga på Nybømarka fram til transformatorstasjonen er klassifisert til innmarksbeite og fulldyrka jord. Dette alternativet er om lag 800 meter AH/,,-.I i, il i i I f!/7 f )r, ±11, Av tekniske årsaker er det behov for å bore tre hol. Det er ei grense i maks diameter på eit borehol, og røret som må trekkas inni. Om ein skulle trekke alle 3 fasane i eitt hol rør så kan det føre til at fyllfaktoren blir så stor at ein vil kunne få kiling under trekking av kablane. Det vil også kunne bli varmegang i kablane, ettersom det ikkje er god nok varmeavleiing i eit lukka rør i fjell. Noko som kan resultere i ei samansmelting, med nedsmelting av isolasjon ved tung last. Som igjen vil føre til jordslutning/ kortslutning og havari. Ved å trekke tre kablar i eitt rør over ein så lang strekning, blir også strekkpåkjenninga stor på kvar ledar grunna rotasjon. Det må vere ein avstand på 2 meter mellom kvart borehol (fig.4). Det er mellom anna fordi ein ikkje får god nok varmeavleiing inni fjellet, viss hola skulle vore tettare. Det er også boretekniske årsaker til at det må vere minimum to meter. Kvart borehol vil vere på 280mm i diameter. 13

15 Det kan nyttast same kabeltype i borehola TSLF, 145 kv, lx 400 mm2 Al, som vert nytta i kabelgrøftene. Teknisk skildring av jordkabel er utdjupa i opphavleg konsesjonssøknad frå v fkroh011 21Ornmthrroter 240rtm diameler.... PE-co.SORI I 100,nchmela avgan0 reellcm tc,m1, wmdionWet avalandme0yri bonivi 2,0 m rjr mmdinenstle.,-145kV f-145kv dlam har diam I lwrch,d, t /,w<eh Teknisk skildring av kabelgrøft vil også vere den same som i opphavleg konsesjonssøknad frå Det vil ikkje vere tillat å føre opp bygningar eller andre større anlegg på eit 8 m breitt belte langs traseen til jordkabelen. Det kan heller ikkje plantast store tre, utførast gravearbeid eller andre tiltak som kan skade kabelen. Arealet kan nyttast til dyrka mark som før. Tiltaket vil ikkje oppta synleg areal. Trasealternativet vil ikkje komme i konflikt med eksisterande bygningar eller omsøkte byggetiltak. For å kunne få fram distribusjonsnettet må ein tilsaman bore seks hol. Kostnadane er grovt rekna. Det er stor usikkerhet med boring i fjell. Kostnadane kan derfor verte høgare om noko uføresett skulle skje. Boring av tre hol for 145 kv kablar Kabelgrøft (C-D), riggkostadar pkt. C Grøft i FV548 v/kryss Krokavegen inkl.el.arb Trekking i borehol, trans ort og opprydding Kablekostnad, div materiell SUMfor alt Tilleggskostnaderfor framføringav 22kV. 3 ekstra borehol, riggkostander, kabel og montasje kostnadar, Ekstra grøftekostnadar SUMfor alt

16 Framdriftsplan: Sendt konsesjonssøknad April Høyringstid og vedtak August Bygging, oppstart Februar I drift: April 2015 (ventetid utstyr, veker anleggstid) SFE Nett har på bakgrunn av miljø- og økonomiske omsyn valt å ikkje søke konsesjon for dette alternativet. Ein ser løysinga som kostbar og med store negative miljøkonsekvensar. Anleggstida vil vere på heile veker. Området er tettbygd og denne tida vil vere prega av mykje støy. Svevestøv vil sannsynlegvis også verte eit problem. Ein vil også få store mengder med avgangsmassar. Det vil vere nødvendig med eit basseng for oppsamling av slam frå boreprosessen. Det vil også vere eit behov for å bygge ein midlertidig anleggsveg over Nybømarka fram til E (sjå oversiktskart vedlegg 1) i anleggstida for å transportere fram tungt boreutstyr. Både slambassenget og anleggsvegen fører til store landskapsinngrep i anleggsperioden. I denne tida vil tiltaket ha ei negativ visuell verknad på landskapet og friluftslivet i området. 1hurnati 4 Alternativet medføra jordkabel frå Krokavegen ned til sjøen, austside Krokane Camping og vidare som sjøkabel fram til Nygård. Sjøkabeltraseen vil frå Krokavegen gå i område avsett til bustad og framtidig næring (utviding av campingplass) i kommunedelplanen til den kjem ned til sjøen. Der kabelen går i sjøen vil den så vidt streife innom område avsett til småbåthamn og område for framtidig småbåthamn. Sjøkabelen vil komme i land ved Nygård i område avsett til friområde. Vidare vil traseen gå i jordkabel fram til Nybømarka trafostasjon. I begge landtak blir sjøkabelen skøytt mot jordkabel. I krysset mellom Brandsøyvegen og Nybøvegen har SFE Nett allereie trekkrør fram til ny Florø transformatorstasjon. Sjøkabel for 132kV-spenning 50hz vert no omtrent alltid laga med pex-isolert leiar med blykappe og armering. Kabelen kan produserast både som 3-leiar og som 1-leiar. I dette tilfellet er det kunn aktuelt med 3-leiarkablar, grunna fleire kurver i traseen og trangt farvatn i ilandføringane. 3- leiarkabel har som regel alltid armering av stål, 1 eller 2 lag. Normalt vil ein 3-leiarkabel verte billigare enn 3 stk. 1- leiarkablar. Imidlertid får 3- leiarkablar store dimensjonar og stor vekt og må leggast ut av spesielle kabelskip. For den overføringa me ynskjer her tek me utgangspunkt i fyljande kabeltype, spesifisert av NEXANS: Kabeltype: Diameter: Vekt: Bøyeradius: Termisk overførin semne: Ladestraum: Jordfeilstraum: Tap ved 235 am. overføring Kabellengde: TKRA 145 kv 3x240 mm2 cu eller 400 mm2 Al mm Om lag 59 kg/m 2,9 m 515 amp 10,2 amp/km 10,2 amp/km 18,5 Watt/m 1700 m 15

17 For 24 kv sjøkabel er det teke utgangspunkt i 3-leiar type 24 kv TXRE 3 x 400 CU m/ ståltrådarmering, overføringsevne omlag 650 A. Felles grøft/ trase med 145 kv kabel, omskøyting til jordkabel i landtak begge ender. Sjøkablane må leggast med spesialbygde kabelskip. SFE Nett har ut i frå tidsaspektet valt å ikkje omsøke dette alternativet. Det er for tida veldig lang leveringstid på sjøkablar. Ein vil truleg ikkje få levert desse kablane dei fyrste 2-3 åra. Eit sjøkabelanlegg vil ved feil ha lange utetider, ein treng spesialfartøy til reperasjonsarbeid og det blir kostbare reparasjonar. Ettersom ein har beslutta å ikkje konsesjonssøke alternativet har ein heller ikkje bedt leverandørar om noko forpliktande prisar. kostnadssamanlikning a aiic alftrnath Ei kostnadssamanlikning av alle alternativa, (utanom alt.4) både omsøkte og kunn utgreia alternativ. (Kostandane for utgreia alternativ 1.2 og 2.2 visast under dei to omsøkte alt.) I tabellen er det ei eigen kollonne med kostnadane for framføring av både regional og distribusjonsnettet, og tilsvarande kunn for framføring av distribusjonsnettet og kunn for regionalnettet. Omsøkt alt.1 Høg prioritet Omsøkt alt. 2 Låg prioritet Alternativ 3 Konsesjonsgitt trase i FV 548 (ved tredeling av kostandane) Ii I I _. 6 mill 11 mill 17 mill 3 mill 4.1 mill 7.1 mill 11,5 mill 14 mill mill 6 mill 10,7 mill 16,7 mill Ved ei tredeling av kostnadane for den konsesjonsgitte traseen, slik ein såg føre seg, vil denne løysinga vere den rimelegaste nest etter luftlinje alternativet. Kostandane i tabellen er omlag verdiar. For utfyllande gjennomgang av kostandar for alternativa i denne søknaden, og for den konsesjonsgitte traseen langs fylkesvegen- sjå vedlegg. 3 16

18 3.3 I K 11T ()G BER11)1:. P For omsøkt alternativ 2.1 med luftleidning: Ein luftleidning dimensjonerast på basis av klimalaster som gjevast av meteorolog. Eksponering for ver og vind vil likevel føre til at leidningen frå tid til anna får feil og skadar som medfører utkopling. Dette er orsaka til at det til ei kvar tid vil vere behov for å ha ein operativ plan for vedlikehald og beredskapsapparat hjå leidningseigar. SFE Nett har utvikla gode vedlikehaldsrutinar og har eit driftsapparat (apparatanlegg) som er vant til å handtere feilsituasjonar som krev rask handling. Feil på ein luftleidning vil normalt kunne reparerast i løpet av kort tid, dvs, i løpet av 2-6 timar etter at feilen er lokalisert. Ein luftleidning gjev også moglegheit til at det føretakast midlertidige løysingar som fører til at leidningen, sjølv med omfattande skader, kan koplast inn i løpet av kort tid. Risikoen for dei driftsmessige tilhøve kan oppsummerast slik: Risiko for lynoverspenningar. Risikoen vert redusert ved at det vert montert innføringsvern og overspenningsavleiarar ved overgang luftline- kabel. Linjeføring over eit høgdedrag slik som aktuell trase kan vere ekstra utsett for lynoverspenning og kan auke faren for skader feil på komponenter på linjer og i den nye trafostasjonen, samt på kabelanlegget. Det er ein risiko for tekniske feil i kabel eller skøytar. Den største risikoen for feil ligg imidlertid i ytre påverknadar frå graving- eller sprengingsarbeid. Reparasjonstid for anlegget vil avhenge av kva materiell det blir feil på. Materiell vil i dei tilfelle der det er hensiktsmessig bli henta frå eige lager, eventuelt kan materiell hentast frå leverandør og eller hjå samarbeidande selskap. Ein vil presisere at risikoen er oversiktleg og at det er mogleg å gjera diverse tryggingstiltak som gjev sikker drift så som td: Forlegging av jordkabel, lagt i rør med rikeleg sandomfylling og inspeksjon før tilfylling av grøft. Kappetest. 4. Verkandar for miljø, naturressursar og samfunn Dette anlegget kjem ikkje inn under forskrift om konsekvensutgreiing av 21. mai 199 nr 502, og det føreligg dermed ingen plikt til å foreta ei konsekvensutgreiing for tiltaket. Verknaden på miljø, naturressursar og samfunn er sjekka opp mot tilgjengeleg offentleg informasjon som til dømes arealplanar og kulturminne database, samt synfaringar i området. 17

19 4.1 Alternatk 1.1 i Iogtsl prioritet Arcalbruk Dette alternativet medfører ein 950 meter lang kabeltrase. Langs kabeltraseen må det fastsettast eit bandleggings belte på 4 meter frå senter av kabelen, på begge sider. Dette utgjer eit total bandleggings areal på 7200m2 for kabelen. I anleggsperioden vil ein måtte rydde eit skogsbelte på omlag 8-15 m i breidda for å komme fram med maskiner og utstyr for å legge kabelen. Det vil ikkje vere tillat å føre opp bygningar eller andre større anlegg på eit 8 m breitt belte langs traseen til jordkabelen. Det kan heller ikkje plantast store tre, utførast gravearbeid eller andre tiltak som kan skade kabelen. Arealet på Nybømarka kan nyttast til dyrka mark som før. Ny trase vil gå langs både fylkes -og kommunal veg. Den vil gå i område som i kommuneplanen er avsett til bustad og område lagt ut til landbruk, natur og friluftsliv (LNF). Frå Krokavegen gjennom Fagerdalen vil traseen gå i opparbeid sti. Traseen frå punkt C(sjå kart, vedlegg 2) til punkt D er i område med skog av høg bonitet. Vidare vil traseen gå langs opparbeida sti. Langs heile kabeltraseen vil ein måtte opparbeide ein midlertidig anleggsveg. Langs sørleg ende av Nybømarka vil kabeltraseen gå på område klassifisert som innmarksbeite. Bti,tad O bti,tackmiljo Dei visuelle verknadane for bustadane vil i hovudsak vere mest negative i anleggsperioden. Den permanente bandleggingstraseen frå punkt C til punkt D vil kunne bli eit synleg sår i vegetasjonen ettersom det i dag er tett barskog her. Eit avbøtande tiltak er å lage ein permanent grussti frå punkt C til punkt D som kan nyttast til friluftsformål. Kabeltraseen er nærmast bustad frå punkt A til punkt C, og i traseen frå E til F langs sørsida av Nybømarka. Når det gjeld verknaden av magnetfeltet syner SFE Nett til kap. 7.3 i den opphavlege konsesjonssøknaden frå Dei berekningane som vart utført då, ligg framleis til grunn. Det er gjennomsnittleg straumstyrke over året som ligg til grunn for berekning av magnetfelt. For 145kV jordkabel er straumen berekna til 160 amp. Feltstyrken er utrekna i eit plan 0,8 m over terreng. Resultatet frå utrekningane syner at det skal vere ein 18

20 avstand på 2,5 meter til på kvar side av kabelen i forhold til magnetfelt. Det vil vere støy i anleggstida. Utover dette vil tiltaket ikkje medføre auka støy i området. inf.i.truktur (), Ved ei realisering av den konsesjonsgitte traseen i fylkesveg 548 frå 2009, og eit samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen ville ein løyst fleire problemstillingar samtidig. Flora kommune kunne brukt traseen til VA- rør. Samtidig kunne ein bygd ny gang og sykkelveg på strekninga. Det omsøkte alternativet vil kunn løyse SFE Nett sine behov. Vriltdkli Anleggstida vil føre til ein negativ visuell verkand for friluftslivet i området med midlertidige anleggsvegar og riggplassar. Når anleggstida er omme vil den visulle verknaden begrense seg til det rydda bandleggingsarealet frå punkt C til D. Det kan tenkast at den skogrydda traseen frå C til D vil vere synleg i terrenget frå høgareliggande punkt i nærleiken. I.:111(11a1) 1.tilturniinncr Den visuelle verknaden for landskapet vil vere som nemnt over. Traseendringa vil ikkje ha nokon innverknad på evt. jordbruksdrift på Nybømarka etter at anleggstida er omme. Det vil vere forbod mot å plante tre på eit åtte meter breitt belte langs kabletraseen. "Nattirifinrader, plante-02 d reli I riksantikvarens database er det ikkje registrert automatisk freda kulturminner i området for traseen. Området ligg i landskapsregion 20; kystbygdene på Vestlandet. Det omsøkte tiltaket har ingen kjente områder med høgt biologisk mangfald eller med særlig viktig økologisk funksjon. Tiltaket berører ingen verna områder eller andre kjente naturverdiar. Området langs traseen er sjekka mot Her er det ikkje gjort noko registrering av raudlisteartar, eller øvrige nemnde kvalitetar. 19

21 4.2,Alternaliv 2. Iagast prioritet Arealbruk Samla bandlagt areal for 132kV leidningane vil bli 29 meter i breidda. Luftleidningstraseen vil gå frå Krokavegen i skog med høg bonitet, fram til Nybømarka der den går på areal klassifisert som innmarksbeite. Ny trase vil i hovudsak ligge i område som i kommuneplanen er lagt ut til landbruk, natur og friluftsliv (LNF). Btitad og Heile leidningen vil ligge svært eksponert til, sett frå bustaden kring. Alle bustadhus kring traseen vil sjå delar av leidningstraseen. Ettersom traseen vil gå gjennom eit område med tett barskog over eit høgdedrag, vil leidningen også vere synleg for store delar av Krokalandet og innover mot Floralandet. Traseen frå Krokavegen opp til Fagerdalen vil gå i mellom bustadhus i vest og eit nytt regulert område for bustad: Solheim B 13. Vidare fram til Nybømarka har leidningen eksisterande bustadar på begge sider. Utrekning av magnetfelt for 132kV luftleidning med 4,5 faseavstand, 80A (kvar strek på x-aksen er 1m): [pt] 5 Brr, Brax 5,13 3, [ml Støyen frå denne type kraftleidning er ikkje noko problem for folk fiest. Under spesielle ver forhold med rim og dogg på liner og isolatorar kan det høyrast ein svak knitrande lyd som fort vert dempa, spesielt i skogsmiljø. Lyden kan nep e høyrast meir enn meter frå leidningen. 20

22 Iofra trol:tur og t'll'enjon I.a sk a 1,ulturiniontx Vedei realisering av den konsesjonsgitte traseen i FV 548 frå 2009, og eit samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen ville ein løyst fleire problemstillingar samtidig. Flora kommune kunne brukt traseen til VA- rør. Samtidig kunne ein bygd ny gang og sykkelveg på strekninga. Det omsøkte alternativet vil kunn løyse SFE Nett sine behov på regionalnett nivå. Luftleidningsalternativet vil ha store visuelle verkandar for friluftsliv og rekreasjon i nærområdet. Dette er eit mykje brukt fritids -og leikeområde for innbyggarane i Florø. Ein luftleidning vil fragmentere området og ein vil måtte hogge store delar av skogen. Nybømarka er ein populær stad for ski og akeaktivitetar for familiar og barn om vinteren. Ei leidning tvers over denne vil forringe friluftsopplevinga for store og små. Leidningen vil dominere landskapsbilete og ruve i landskapet. Hovudgrunnen til at leidningen vil vere så dominerande er fordi den vil gå over det høgaste punktet på åsen. Denne toppen er kledd i tett barskog, og ein trase her vil medføre at ein må hogge mykje av skogen. Skogryddingsbelte vil skjere med horisontallinja og verte synleg på lenger avstand. aturomrade, plante- og reliv Nybømarka er klassifisert som innmarksbeite, og ein luftleidning vil i direkte grad vere negativ for kulturlandskapet, då den fører til fragmentering. Den resterande delen av luftleidningen som går i skog vil også i direkte grad vere negativ for naturlandskapet. Deter vanskelegå få ei landskapsmessig tilpassing av leidningen, ettersom det er begrensa med plass for å justere traseen når ein skal ta omsyn til elektromagnetiske felt. I riksantikvarens database; Askeladden er det ikkje registrert automatisk freda kulturminner i området for traseen. Området ligg i landskapsregion 20; kystbygdene på Vestlandet. I enden av traseen ved Krokavegen finn me ein utvalt naturtype som er registrert som kalklindeskog. Linjetraseen kjem ikkje inn i dette område. Det omsøkte tiltaket har ingen kjente områder med høgt biologisk mangfald eller med særlig viktig økologisk funksjon. Tiltaket berører ingen verna områder eller andre kjente naturverdiar. Området langs traseen er sjekka mot Her er det ikkje gjort noko registrering av raudlisteartar, eller øvrige nemnde kvalitetar. 21

23 5. Referansar SFE Nett AS, 2008: Konsesjonssøknad 132 kv Kraftleidning Grov Florø. Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetting og fordeling av energi. LOV Lov om oreigning av fast eigedom. LOV Lov om kulturminner. LOV Lov om forvalting av naturens mangfald. LOV Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. LOV Kommuneplan for Flora kommune, arealdelen

24 Vedlegg 1 Namn Gate Postadresse GAB AltA Herborg Rønnekleiv Melvær Brandsøyvegen Florø Gnr24 Bnr 1 Astor Haugøy Krokavegen Florø Gnr24 Bnr 289 Kolbjørn Nesje Nybø Nybøvegen Florø Gnr24 Bnr 10 Alt.2. Herborg Rønnekleiv Melvær Brandsøyvegen Florø Gnr24 Bnr 1 Kolbjørn Nesje Nybø Nybøvegen Florø Gnr24 Bnr 10

25

26 Vedlegg 3 Oversikt kostnader Alt. i FV 548, Alt. 1.1 Kabeltrase i Fagerdalen, og og Alt. 3 Boring ( kun for 145 kv). Oversikt kostnader fullført parsell Verpevik - kryss FV548 v/ Krokaveien ( ende trase mot vest i dag). Tilbod entpr. A. Ramsdal, total kostnad Verpevik - X Krokavegen, 1300 m: kr 10.4 mill; dvs kr 8000pr m. Totafe kostnader fullført anlegg: Ca kr 15.7 mill ; dvs ca kr pr. m. SFEandel entreprenørkostnader: Totalt ca 7.3 mill Traselengde: 1250 m SFEandel entreprenørkostnader p.r m grøft: Totalt ca 7.3 mill/1250m = ca kr 5800 /m SFE, totale kostnader (andel grøftekostnader entpr. + arbeid og materiell SFE) på fullført parsell: ca kr 12.5 mill. dvs. kr /pr m Alt. 1 Fellesgrøft i FV548. I FV 548 gjenstår å fullføre ca 950 m trase før ein er framme i kryss på Nygård. Fellesgrøft / trase skal følgje ny gang & sykkelvei ihht. godkjent reguleringsplan Frå kryss med FV548 og fram til Nybømarka trafostasjon er grøft / trekkerør gjort klar for fullføring av planlagt anlegg, samarbeidsprosjekt med FK, utført 2011/ 12. Med utgangspunkt I at trase vil følgje FV548. Same mengde kabler rør ( 24/ 145 kv). Fellesgrøft med Flora kommune ( FK ). SFE/FK har føreslege å dele velkostnaden på 3 med Sogn og Fjordane fylkeskommune (vegeigar) som 3dje part. Statens Vegvesen har kalkulert komplett ferdig vei inkl. G& S - vei ihht. godkjent reguleringsplan til ca kr mill. gjennomføring av alt nødvendig grunnarbeid ihht. reguleringsplan for G&S - vei, kalkyle ivest Consult AS,( vedlegg 1), kostnad ca kr 24 mill. Kostnader: Totale grøftekostnader og el.anlegg er kalkulert til: kr 8.7 mill ; dvs, ca kr pr. m Overslag kostnader for førebuing - klargjering av trase for G&S -vei, 3 deling. Kalkyle ivest Consult, vedlegg 1.:ca kr 24 mill / 3; dvs andel SFE Nett AS Sum alt.i FV Alt. 2. Kabeltrase igjennom Fagerdalen. Traselengde ca. 950 m, 100 % fjellgrøft, ulent terreng, vanskeleg tilkomst - trase. Gjennomføring: Legging av kabel- rør for trekking av alle kabler i etterkant. Fleire riggpunkt - skøytepunkt nødvendig Kostnader grøft - entprenør, vedlegg 2: Kostnader SFEmateriell og montasje Ekstra koplingspunkt 24 kv v/ Krokaveien - ny nettstasjon: Sum alt

27 Alt. 3 Boring Nybømarka - krysskrokavegen- FV548 Boring av 3 stk pilothull a 280 mm, lengde ca 580 m, innbyrdes avstand min 2 m pkt. B - E, inntrekking av sveisa PEH- rør 250 mm. 1 stk 145 kv fase /einlederkabel pr hol - rør, redusert overføringsevne. Då får ein ikkje med 24 kv anlegget, heller ikkje reserverør for 24 kv og fiberrør. Tilbod boring: Entreprenørservice AS; pr hull kr 3.1 mill x 3 Graving/ sprenging kabelgrøft H - E, riggkostnader Nybømarka, pkt. E Austside A - B: Nødvendig grøft i FV548, montasje, skøyting 24 / 145 kv kabler ( 2 stk skøytepkt.) m.m Vestside H - E: Montasje kabel i grøft, trekking i rør og i borhull, transport tromler, skøyt 145 kv i E, opprydding : Kabelkostnader, div. materiell - rør : Sum alt

SFE Nett AS 132 kv-kraftleidning Grov - Florø. Søknad om konsesjon m m.. Side 1

SFE Nett AS 132 kv-kraftleidning Grov - Florø. Søknad om konsesjon m m.. Side 1 Søknad om konsesjon m m.. Side 1 INNHALD: Side 1. PRESENTASJON AV TILTAKSHAVAR 3 2 BAKGRUNN OG GRUNNGJEVING FOR SØKNADEN 3 2.1 Bakgrunn 3 2.2 Grunngjeving 4 2.3 0-alternativet 4 3. SPESIFIKASJON AV TILTAKET

Detaljer

KONSESJONSSØKNAD MED KONSEKVENSUTGREIING YTRE SULA VINDPARK SULA KRAFT AS

KONSESJONSSØKNAD MED KONSEKVENSUTGREIING YTRE SULA VINDPARK SULA KRAFT AS KONSESJONSSØKNAD MED KONSEKVENSUTGREIING YTRE SULA VINDPARK SULA KRAFT AS JUNI 2011 NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo 01.07.2011 Søknad om konsesjon for bygging av

Detaljer

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Gnr/Bnr. 56/14 m.fl. Lindås kommune Framlegg til planprogram i samsvar med PBL 12-9 22.05.15 Saksnr. 15/1584 Lindås kommune Ard arealplan as Planprogram

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 24.04.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: 14.12.2011 Møtetid: Kl. 09.00 14.00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 051/11-075/11 Tilstades på møtet: Nina Klara Grotle Bjørnar Førde Espen Gulliksen

Detaljer

22 kv avgreining Kapstad, Bygstad

22 kv avgreining Kapstad, Bygstad Tunet Njøsen Tilkopling mot Sande Av Sigvart Hatlestad (6) Ove Ingvar Feidje (15) Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø EL2-305 Bacheloroppgåve Vår 2015 Avdeling for ingeniør- og naturfag Hovudprosjektrapport

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009 Saknummer: 09/416 Løpenummer: 2086/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009 SKRIV OG MELDINGAR Kommunestyret

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.01.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget (31408800). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget (31408800). Saker til behandling MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 23.05.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget

Detaljer

Reguleringsplan for Espelia hyttefelt

Reguleringsplan for Espelia hyttefelt Reguleringsplan for Espelia hyttefelt Landskapsanalyse, reguleringsplan og drøfting Ann Sissel Heilevang og Kristin Libjå Bacheloroppgåve i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Juni 2012 Forord

Detaljer

Søknad om tillatelse til bygging av Indre Bogge kraftverk i Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke

Søknad om tillatelse til bygging av Indre Bogge kraftverk i Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke EleiNorges vassdrags- og energidlrelctorat NVE KSK-notat nr. 54/2012 Bakgrunn for vedtak Søker/sak: H droplan AS/b 'n av Indre Bo e kraftverk Fylke/kommune: Møre o Romsdal/Nesset Ansvarlig: stein Grundt

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Hydla 2. Reguleringsplan og planomtale for Hydla 2

REGULERINGSPLAN. Hydla 2. Reguleringsplan og planomtale for Hydla 2 REGULERINGSPLAN Hydla 2 Reguleringsplan og planomtale for Hydla 2 Juni 2012 Revisjon: 12.2.2013 REVIDERT REGULERINGSPLAN For Hydla 2 Dato: 12.2.2013 1. Innkomne merknadar med kommentar 2. Reviderte føresegner

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Statnett SF - 420 kv kraftledning Ørskog Fardal: Bakgrunn for utredningsprogram

Statnett SF - 420 kv kraftledning Ørskog Fardal: Bakgrunn for utredningsprogram 1 Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Fylke/kommune: Statnett SF/ 420 kv kraftledning Ørskog - Fardal Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane / Ørskog, Stordal, Sykkylven, Ørsta, Volda, Stranda, Hornindal,

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

Statens vegvesen Region vest legg fram forslag til reguleringsplan for utbetring av fv. 550 Hp 07 Bjotveit i Ullensvang herad.

Statens vegvesen Region vest legg fram forslag til reguleringsplan for utbetring av fv. 550 Hp 07 Bjotveit i Ullensvang herad. Ul l ens vangher ad RE GUL E RI NGS P L AN E nde l e gv e dt a ka vr e gul e r i ngs pl a n Ul l e ns v a nghe r a d 17. de s e mbe r2012 FØREORD Statens vegvesen Region vest legg fram forslag til reguleringsplan

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing September 2010 Pkt. 5.3 Tilråding og pkt 5.4 Vidare prosess revidert november 2012 ra5012777 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Årsrapport for tilsyn 2014 RAPPORT 2015

Årsrapport for tilsyn 2014 RAPPORT 2015 Årsrapport for tilsyn 2014 RAPPORT 2015 KOLOFON Rapport: 6-2015 ISBN: 978-82-410-1052-1 ISSN: 1501-2832 Trykk: NVEs hustrykkeri Opplag: 100 Redaksjon: Hanne Nordang Solum og Jan Henning L Abée-Lund Fotografi:

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør

Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør Planomtale med konsekvensutgreiing og ROS vurdering for Detaljregulering for gnr./bnr. 44/240 m. fl. Eldøyane Næringspark Sør, Stord kommune.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer