SFE. Endring av konsesjonsvilkår på trase for 132kV Krokavegen- Nybømarka. SFE Nett AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SFE. Endring av konsesjonsvilkår på trase for 132kV Krokavegen- Nybømarka. SFE Nett AS"

Transkript

1 SFE SFE Nett AS Endring av konsesjonsvilkår på trase for 132kV Krokavegen- Nybømarka Søknad om konsesjonsendring, oreigningsløyve og løyve til førehandsovertaking

2 Samandrag SFE Nett AS (heretter SFE Nett) legg med dette fram søknad om konsesjon, oreigningsløyve og førehandsløyve for endring av gjeldande konsesjon for å flytte traseen mellom Krokavegen og Nybømarka. Traseen ligg i Flora kommune, i Sogn og Fjordane fylke. Ein føresetnad for den gjevne konsesjonen var eit samarbeid med Sogn og Fjordane Fylkeskommune som vegeigar. Det vart utarbeida ein reguleringsplan. I denne reguleringsplanen vart det skissert at SFE Nett skulle legge kablane sine og Flora kommune skulle legge nytt VA- anlegg under ny gang og sykkelveg. Reguleringsplanen vart godkjent i Flora bystyre i april Kostandane ved dette arbeidet har vist seg og bli svært kostbart. SFE Nett har ikkje komme til einigheit med Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Flora kommune om kostnadsfordeling for bygging av ny gang- og sykkelveg, som trase for teknisk anlegg på strekninga Krokavegen- Nybøvegen. Det hastar å få på plass den siste strekninga fram til ny Florø transformatorstasjon. I dag ligg Brandsøy transformatorstasjon langt frå lasttyngdepunktet i Florø, i tillegg til at det er forventa ein sterk auke i forbruket vest i Florø. Overføringa frå Brandsøy til Florø går over 2 stk. 22kV hovudlinjer. Med dagens situasjon manglar SFE Nett reserve ved utfall av ein 22kV- forbindelse, eller ved utfall av ein transformator. Av den grunn søkjer SFE Nett, NVE om konsesjonsendring på strekninga Krokavegen til Nybømarka. Det er totalt vurdert og utgreia åtte alternative løysingar med fire ulike trasear. SFE Nett ynskjer å halde den allereie konsesjonsgitte traseen open i behandlinga av søknaden, dersom ein skulle kome til semje med partane. SFE Nett har valt å konsesjonssøke alternativ 1.1 med høgast prioritet. Det søkast også om konsesjon for alternativ 2.1 med låg prioritet. Alternativ 1.1 med høgast prioritet går i jordkabel frå Krokavegen, gjennom Fagerdalen, og over til Nybømarka. Denne løysinga kan tidlegast stå ferdig våren I denne løysinga er det lokale distribusjonsnettet teke med i kostandane og vil med full utbygging ha ei kostnadsramme på rett i underkant av 17 mill. kr. Alternativ 2.1 med lågast prioritet er eit luftlinje alternativ. Ein luftleidning kan tidlegast stå ferdig sumaren Denne løysinga vil ha ei kostnadsramme på rett i overkant av fire mill, men vil berre ha med seg regionalnettet. Høyringsuttale sendast til: Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Florø, mars 2013 C-Qc4PICJ tie635 c411/) Asgeir Aase Gunnar Vassbotten Nettdirektør Avdelingsleiar SFE Nett AS SFE Nett AS

3 Innhold Samandrag 1 Innleiing PRESENTASJON AV TILTAKSHAVAR OM SØKNADEN FORARBEID OG INFORMASJON VIDARE SAKSHANDSAMING 4 Søknadar og formelle forhold SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING OG DRIFT GJELDANDE KONSESJONAR EKSPROPIASJONSTILLATELSE OG FØREHANDSOVERTAKING ANDRE NØDVENDIGE TILLATELSAR 6 Grunngjevnad BAKGRUNN, BEHOV OG FØREMÅL MED TILTAKET OMSØKT TRASE 8 Alternativ 1.1 med høgst prioritet 8 Alternativ 2.1 med lågast prioritet TEKNISK OG ØKONOMISK VURDERING 10 Alternativ 1.1: Omsøkt alternativ med høgast prioritet. 11 Alternativ 2.1: Omsøkt alternativ med lågast prioritet 12 Kostnadssamanlikning for dei to omsøkte alternativa 12 Utgreia alternativ som ikkje er omsøkt 12 Alternativ Alternativ Alternativ 3 13 Alternativ 4 15 Kostnadssamanlikning av alle alternativa SIKKERHEIT OG BEREDSKAP 17 Verkandar for miljø, naturressursar og samfunn Alternativ 1. Høgast prioritet Alternativ 2. Lågast prioritet 20 Referansar 22 2

4 I. Innleiing I. I prk4.1,,, vj0\ \\ TI I I 1,,:11 \R Tiltakshavar for denne søknaden er SFE Nett AS Besøksadresse: Hamregata 1, 6900 Florø, Postadresse, SFE Nett AS, Bukta, 6823 Sandane Telefon , Telefaks Organisasjonsnummer: SFE Nett AS er eit dotterselskap som er heileigd av konsernet Sogn og Fjordane Energi AS. Eigarsamansetninga i konsernet SFE på det noverande tidspunkt er: Sogn og Fjordane Fylkeskommune 47,76 % BKK 38,51 % Flora kommune 4,71 % Gloppen kommune 3,33 % Bremanger kommune 2,51 % Askvoll kommune 1,50 % Selje kommune 1,45 % Eid kommune 0,15 % Naustdal kommune 0,08 % SFE Nett AS er ein leiande leverandør av energinett og infrastruktur for breiband i Sogn og Fjordane. Selskapet har områdekonsesjon både i dei 7 eigarkommunane og i Vågsøy kommune, og har eit utstrakt fordelingsnett i desse kommunane. Dessutan eig og driv selskapet regionalnett og sentralnett i området. Samla utstrekning av kraftnettet er ca km. Av dette er 2070 km høgspentnett. Arleg omsetnad er no ca. 203 MNOK. SFE Nett AS har 110 tilsette. Meir informasjon om SFE finnast på ww w.sfe.no SFE Nett AS vil eige og drifte det omsøkte anlegget. 1.2 OM S()1.\ \ Dette dokumentet er utforma etter vegleiaren frå NVE. Dokumentet omfattar søknad om endringa av gjeldande konsesjon for 132kV Krokavegen- Nybømarka, oreigningsløyve og løyve til førehandsovertaking. Tiltaket er ikkje av eit slikt omfang at det utløyser krav om konsekvensutgreiing i høve til Plan- og bygningslovens bestemming om konsekvensutgreiing. Kontaktpersonar for denne søknaden er: 3

5 Gunnar Vassbotten Tlf: eller mob: , e-post: Kristin Libjå Tlf: eller mob: e-post: kristin.lib.aasfe.no 1.3 FOR XIZBEID ()(; 1\ l'or N1\ N.10\ SFE Nett syner til anleggskonsesjon gitt den for bygging og drift av ein om lag 15,2 km lang 132kV kraftleidning frå Grov transformatorstasjon til ny Florø transformatorstasjon i Flora kommune i Sogn og Fjordane. I forbindelse med høyringa vart røyrde partar og offentlege etatar orientert. Etter høyringsfristen fekk SFE Nett konsesjon av NVE. NVE mottok klage på vedtaket, derfor vart saka oversendt til Olje- og energidepartementet for endeleg behandling. Klaga vart ikkje teke til fylje og NVE sitt vedtak vart stadfesta. For utdjupande info om arbeid i planleggingsfasen kontakta i etterkant av gitt gjeldande konsesjon sjå kap og instansar som er 1.4 VIDARE S 111)S1 11\t; Etter høyringsperioden vil NVE gje ei innstilling til SFE Nett sin søknad, ved anten å innvie eller avslå den. NVE kan også knytte vilkår til gjennomføring av prosjektet. Alle røyrte partar har moglegheit til å påklage NVE sitt vedtak til Olje- og energidepartementet (OED). Ei avgjerd frå OED er endeleg. I framdriftsplanen er det ikkje teke med behandlingstid for eventuelle klagar. Tenkt framdriftsplan for alternativ 1.1 med høgst prioritet: Sendt konsesjonssøknad April Høyringstid og vedtak August Byg ing Februar I drift Våren 2015 (8-12 mnd. anleggstid) Tenkt framdriftsplan for alternativ 2.1 med lågast prioritet: Sendt konsesjonssøknad April Høyringstid og vedtak August Byg ing Våren I drift: Sumaren

6 2. Søknad og formelle forhold 2.1 S KNAD 0N1 KONSUION FOR BYGGIN(.; OU DRIFT SFE Nett søkjer i medhald av energiloven 3-1 fyrste ledd om endring av gjeldande anleggskonsesjon for 132 kv Florø Grov, for om lag 950 meter ny trase til erstatning for konsesjonsgitt trase langs fylkesveg 548 (heretter omtalt som fylkesveg). Det søkast samstundes i medhald av oreigningslova 2 pkt.19 og 25 om oreigningsløyve og løyve til førehandsovertaking. I dag er 132 kv linje frå Grov transformatorstasjon til endemast ved Brandsøysundet under bygging. Våren 2013 skal det leggast 240 m jordkabel frå endemast ned til sjøen, og 650 m sjøkabel fram til landtak like ved Brandsøy transformatorstasjon. Det er lagt jordkabel langs fylkesveg frå landtak Brandsøya fram til Krokavegen. Den resterande delen frå Krokavegen til Nybømarka er ikkje utbygd. Samtidig med bygging av 132kV har ein oppgradert det lokale distribusjonsnettet. Distribusjonsnettet skal fungere som reserve for 132kV nettet. I alle dei utgreia alternativa er det teke med ei løysing for framføring av det lokale distribusjonsnettet. Det søkast konsesjon på to alternativ med prioriteringsrekkjefølje: Med høgast prioritet søkast det om alt.1.1: Kabeltrase frå Krokavegen, gjennom Fagerdalen og fram til ny Florø transformatorstasjon. Framføring av både regional og distribusjonsnettet. Med lågast prioritet søkast det om alt.2.1: Luftleidning frå Krokavegen tvers over Fagerdalen og Nybømarka fram til ny Florø transformatorstasjon. Kunn framføring av regionalnettet. For teknisk skildring sjå kap For omtale av dei miljømessige konsekvensane og 4.2 Det omsøkte tiltaket ligg i Sogn og Fjordane fylke, i Flora kommune (fig.1). sjå kap.4.1 Fig. I. Blå runding syner det omsøkte tiltakets plassering. 5

7 2.2 (;,1111) 1:0N;I'..;,l0\ 1R Denne søknaden vil ha påverknad på konsesjonen for I32kV kraftleidning frå Grov til Florø. Konsesjonen er gjeven til SFE Nett AS den ref: NVE kn/hroe 2.3 EKSPROPI 1S10\!.;.111.1, 1 I O(; l<or111 \I)tioNTR I 11:ING SFE Nett tek sikte på å oppnå friviljuge avtalar med grunneigarane som blir direkte røyrde av tiltaket. Normalt reknast ein som direkte røyrd dersom leidningen/kabelens klausuleringsbelte berører eigedommen eller ein blir berørt av nødvendige tilkomstvegar. I enkelte høve kan ein også reknast som røyrd part ut over desse avgrensingane. Det søkast samtidig om oreigningsløyve og løyve til førehandsovertaking i medhald av oreigningslova av , 2 punkt 19, av nødvendig grunn, og for rettigheitar til å bygge og drive dei elektriske anlegga, derunder nødvendige rettigheitar for tilkomst, transport og lagring. Dette løyve vil bli brukt om det ikkje lykkast å inngå minneleg avtale med grunneigarane. Grunneigarliste fyljer som vedlegg 1. SFE Nett ber om at det vert fatta vedtak om førhandsovertaking etter oreigningslovas 25, slik at arbeidet med anlegget kan starte før skjønn er halde. 2.4 ANDRE NOD1I,\DIG1'. TILI, ; 1R Plan og bygningsloven 1-3 fastslår at lova ikkje gjeld for anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi med tilhøyrande utrusting og bygningstekniske konstruksjonar, som nemnt i energilova 3-1 tredje ledd. Dette er med unntak av kapittel 14 om konsekvensutgreiing for tiltak og planar etter anna lovverk og kapittel 2 om kartgrunnlag og stadfesta informasjon. Den omsøkte omlegginga av trase har ei lengde på under 20 km, derfor utløyser den ikkje krav om melding eller konsekvensutgreiing etter PBL 14. Prinsippa i 8-12 i Naturmangfaldlova skal leggast til grunn som retningsliner ved utøving av offentleg myndigheit. For denne søknaden er det NVE som er offentleg myndigheit. SFE Nett har gjort vurderingar etter naturmangfaldloven i kapitel 4. I planleggingsfasen gjer oreigningslova 4 rett til tilkomst for «mæling, utstikking og anna etterøking til bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep». SFE Nett vil i tråd med lova varsle grunneigarane og rettigheitshaverar før slik aktivitet utførast. I bygge- og driftsfasen vil anten minnelege avtaler, løyve til førehandsovertaking eller ekspropriasjonskjønn gje løyve for tilkomst til leidningstraseen. SFE Nett sin søknad om ekspropriasjon og førehandsløyve omfattar også transportrettigheiter, i høve minnelege avtaler ikkje oppnåas. 6

8 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 4 fyrste ledd bokstav e, gjer SFE Nett løyve til motorferdsel i utmark i samband med bygging og drift av forbindelsen. Legging av kabel i forureina sediment ved graving eller mudring er søknadspliktige i medhald til 22-6 i forureiningslova. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er vedtaksmyndigheit. SFE Nett er ikkje kjende med at omsøkt trase kjem i konflikt med forureina masser. Behov for registrering av leidningstrase, kabeltrase, mastepunkt og transportvegar vil bli avklart med fylkesmannens miljøvernavdeling slik at undersøkingsplikta etter kulturminnelovas 8,9 og 14 oppfyllast før anleggsstart. Eventuelle funn av kulturminner kan gjere det nødvendig å justere mastepunkt eller trase. 3. Grunngjevnad 3.1 BAKGRUNN. 1i1-11()V OG FORVN1A1, "I'11:1',\ K1,1' Bakgrunnen og behovet for ei ny 132kV kraftleidning mellom Grov og ny Florø transformatorstasjon er skildra i den opphavlege konsesjonssøknaden utarbeid av Jøsok Prosjekt, april SFE Nett fekk konsesjon til å legge jordkabel i fylkesvegen under føresetnad av at det vart samordna med Sogn og Fjordane Fylkeskommune som vegeigar. Gjennom 2012 er det gjennom fleire, både politiske og administrative prosessar forsøkt å etablere eit samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, Flora kommune og SFE Nett, bla. ved brev til fylkeskommunen datert For å samordne interessene til vegeigar, netteigar, kommunen og grunneigerane vart det laga ein reguleringsplan. Denne planen skisserte eit samarbeid, der SFE Nett skulle legge kablane sine under ny gang- og sykkelveg, medan Flora kommune skulle nytte traseen til nytt VAanlegg. Reguleringsplanen vart godkjent i Flora bystyre i april Bygging av gang- og sykkelveg har vist seg og bli svært kostbart. Arbeidet er krevjande, med høge fjellskjeringar og sikring av naboeigendomar. Kostnadane ved dette arbeidet er kalkulert til omlag 24 mill. kr. For ein komplett asfaltert gang og sykkelveg ihht. gjeldande reguleringsplan, vert kostnaden omlag mill. kr. (Overslag gjort av Statens Vegvesen). SFE Nett såg for seg ei kostnadsfordeling der bygging av vegtrauet til 24. mill.kr vart delt likt mellom fylkeskommunen, Flora kommune og SFE Nett. Då ville kommunen og SFE Nett, indirekte dekkje 16 av 24 mill.kr til førebuing av gang og sykkelveg trase. Den samla kostnaden til SFE Nett ville i dette tilfellet vorte omlag 16,7 mill.kr når ein tek med grøftekostnader og elanlegg for både 24 og 145 kv (8,7mill.kr). I eit møte med Sogn og Fjordane Fylkeskommune den 8.mai kom det fram at gang- og sykkelvegen ikkje er med i Fylkestingets plan for gang- og sykkelveg. Dei hadde også eit vedtak om at forskotering er uaktuelt på prosjekt som ikkje er inne på den prioriterte planen. 7

9 Den 16. mai hadde SFE Nett eit orienteringsmøte med Flora Kommune. På dette møtet vart det lagt fram eit alternativ der fylkeskommunen ikkje deltok. I dette alternativet skulle kommunen og SFE dele likt på kostnadane på 24 mill.kr ved etablering av vegtrau. Dette alternativet ville koste SFE Nett ein totalsum på 20.7 mill.kr, etter å ha betalt andelen på 12 mill. for vegtrau. Prosjektet vart på ny presentert for fylket sitt hovudutval for samferdsel den 22. mai, med tanke på å få til ei omprioritering av midlar til prosjektet. I fylkestingets møte 12. desember vart det teke endeleg avgjersle om at Fylkeskommunen ikkje vil ta del i eit felles prosjekt med Flora kommune og SFE Nett. I budsjettdebatten i fylkestinget vart følgjande endringsframlegg behandla (tekst kopiert frå fylkeskommunens saksdokument «Budsjett 2013 / økonomiplan »): «Fløgre, Framstegspartiet og Venstre sette fram slikt framlegg til nytt punkt i tilrådinga frå fylkesrådmannen: Det vert løyvd 13 millionar kroner til utbetring av fv548 Brandsøy-Florø, i tråd med notat frå Flora kommune og SFE Nett av 26. november Det er ein føresetnad for løyvinga at Fylkeskommunen sitt bidrag avgrensar seg til 13 millionar og at eventuell auka kostnader vert dekka av Flora kommune og SFE. Løyvinga vert finansiert gjennom auka låneopptak på 13 millionar, og auka kapitalkostnader på 1,3 millionar knytt til låneopptaket vert finansiert ved reduksjon i ramma for 4200 Administrasjon frå 101,3 millionar til 100,0 millionar.» Framlegget vart nedrøysta i Fylkestinget. Med dette meiner SFE Nett at ein ikkje lenger kan vente på ei felles løysing i veggrunnen knytt til fylkesvegen, og alternativ løysing må derfor konsesjonssøkast. Ein ynskjer imidlertid og halde den gjevne anleggskonsesjonen open under behandlinga av søknaden, dersom ein i løpet av denne tida skulle komme fram til ei løysing. Ettersom ein ikkje har funne ei løysing for den siste strekninga er 0-alternativet framleis som i konsesjonssøknaden for Grov-Florø, der ein beskriv at ein vil stå att med eit svakt 66kV-nett som ikkje har kapasitet for auka forbruk eller reserve ved utfall. 3.2 ONISOK1 IR N.M Alternati 1.1 nied priorim. SFE Nett har ut i frå økonomiske og miljømessige beste. omsyn samla vurdert denne løysinga til den Dette alternativet medfører ein 145kV jordkabel frå fylkesvegen, gjennom Fagerdalen fram til Nybømarka og ny Florø transformatorstasjon. (sjå kart vedlegg 2) Traseen er på omlag 950 meter. Frå Brandsøyvegen (A) går traseen om lag 50 meter langs fylkesvegen før den går opp langs Krokavegen, som er ein kommunalt eigd veg. Derifrå vil den gå i opparbeida sti (B)(fig.2) til punkt C. Mellom C og D vil traseen gå i skog med høg bonitet. Frå punkt D vil 8

10 traseen gå langs opparbeida sti til søraustre hjørne av Nybømarka. På Nybømarka vil traseen gå lengst i sør der jorda er klassifisert til innmarksbeite. (11 ul i Clit rc H p1)(1 1-h 11/4( For vurderingar av verknadane for miljø, naturressursar og samfunn sjå kap Itcrwiti 2.1 ined laga,4 prioritci. Det omsøkte alternativet (2.1) med lågast prioritering medfører ein 132kV luftleidning heile vegen frå Brandsøyvegen fram til ny Florø transformatorstasjon. Traseen har ei lengde på om lag 900 meter. Frå Brandsøyvegen vil leidningen skrå nordvest gjennom skog med høg og særshøg bonitet (sjå kart vedlegg 2). Vidare vil den gå i ei rett line til den kjem på Nybømarka. Her vil den gå over område klassifisert som innmarksbeite og fulldyrka jord. For denne traseen er det også utgreidd eit alternativ(2.2) med parallellføring av 132kV og 22kV- luftleidning. Dette alternativet er utgreia for å få ein reel samanlikning mellom dei to omsøkte alternativa. 9

11 ri.;.;. 3. /p)ll?( 1 Hudf... 1,11 H'..;1 1 ru\eir H111Ild 2.1 trett;,, cit p,r For vurderingar for verknadane for miljø, naturressursar og samfunn sjå kap TEKNISI: ()KOM) INI 1..RDFIZIM; Det her omsøkte tiltaket er i samsvar med «Regional kraftsystemutgreiing for Sogn og Fjordane 2007» Jfr. Hovudrapport side 24. Grunngjevnad for val av systemløysing sjå kap. 5 i opphavleg konsesjonssøknad. SFE Nett syner til den opphavlege søknaden om konsesjon for bygging av ny 132 kv kraftleidning Florø- Grov av , der viktigheita av, og innverknaden på kraftsystemet for tiltaket 132 kv Florø- Grov er omtala. Traseendringa det no søkjast om vil ikkje ha innverknad på kraftsystemet. Tiltaket vil, som nemnt i den opphavlege søknaden, legge til rette for den venta auken i forbruket vest i Florø grunna industri etableringar. For begge dei konsesjonssøkte alternativ er auken i drift- og vedlikehalds kostandar vurdert til og verte omlag 1% av anleggskostnaden. Noko som vil gje ein auke i årlege drifts og vedlikehaldskostnadar på litt i overkant av for alternativ 2.1, og noko i underkant av for alt. 1.1(kostnadar medrekna distribusjonsnettet). For avbrotskostandar visast det også til opphavleg konsesjonssøknad. I den opphavlege søknaden er det også utført ein studie av overføringstapa i nettet. Som grovt oppsummert syner at ein overgang til 132kV for området er meir økonomisk gunstig enn å fortsatt drifte- og fornye anlegga med 66kV systemspenning. 1.0

12 I kostnadsberekningane for alle trasealternativ er det også teke med framføring av 22kVnettet. 22kV- nettet skal vere ein reserve for 132kV-nettet. Det eksisterande 22kV hovudnettet i Krokavegen består av ein kabelkonstruksjon som er usett for vanntrevekst og må under alle omstende skiftast i nær framtid. Alternati 1.1: ()nol:t ilternati med priorilet. Omsøkt alternativ med høgast prioritet er ein 145kV jordkabel på 950 meter. løysinga er framføring av både regional og distribusjonsnettet med. I denne Traseen for jordkabelen har store høgdeforskjellar og størstedelen er grøft i fjell. Derfor er dette eit teknisk utfordrande alternativ å gjennomføre, med tanke på tilkomst og transport av maskiner og materiell. Det er valt å legge 3 stk. einleiarkablar. Ein vil nytte kabeltype TSLF, I45kV, 1x 400mm2 Al. Kvar ein-leiarkabel har ein diameter på 77.2 mm og veg 5.6 kg/m. Ein antek at ein på minst 95 % av traseen må sprenge grøft. Det må brukast fiberduk for å holde på omfyllingsmassa i store delar av grøfta anten det er fjell eller ikkje, grunna stigning. Dette må ein for å få betre sikring mot utvasking av omfyllingssmassar, betre vern av kablar og driftsmessig ein sikrare trase. På grunn av smal veg, tronge passasjer med tilkomst til eigedommar langs trase, stor høgdeforskjell og skråterreng er det svært vanskeleg å flytte med seg kabeltromlar og nærast umogeleg å kunne legge kabel i opa, sanda grøft. Ein planlegg derfor å legge trekkerør på heile strekninga og trekke alle kablane i rør. For å kunne gjennomføre dette er det krav om at kabelen leggast med stor radius i kurver. For dette alternativet må ein legge rør og trekke kablar i to lengder; strekning A-C (sjå kart vedlegg 2, raud strek) og strekning C-F. Dette er gjennomførbart, men grunna stigning og nødvendig kurvatur i delar av traseen, må det trekkast kabel frå punkt C på fall mot punkt A og F. Ein må gjere det på denne måten for ikkje å overstige strekkbelastning for 145kV kablar som er oppgitt til maks 20 kn frå produsent. Det vil vere nødvendig med to, kanskje tre riggplassar (pkt. C og D kanskje B). Det blir skøytepunkt i pkt. A, C og evt. i D. Kostnadar grøft entreprenør Kostnadar SFE materiell og montasje Ekstra koplingspunkt 22kV v/ Krokavegen- ny nettstasjon for samankopling av gamalt og nytt kabelanlegg Sum Det er vanskeleg å splitte kostnadane mellom R- og D- nettet for dette alternativet, men ein antek at kostnadane for regionalnettet ligg på omlag 11 mill. og det lokale distribusjonsnettet ligg på omlag 6 mill. 11

13 Alternativ 2.1: Omsold altcroatk incd prioritct I dette alternativet er kunn framføring av regionalnettet med. Traseen vil i hovudsak bestå av tremaster med tre faseliner. Leidningen vil bli bygd med 132kV driftspenning. Med linedimensjon på 3x feral nr.150 eller legert al-line med same overføringsevne. Den termiske grenselasten v/15 C er 1294 amp. Ved 0 C vil den vere 1456 amp. Normalt vil mastene vere meter høge med spennlengde på meter avhengig av terreng. Mastene vil vere kreosotimpregnerte trestolpar med limtre traversar og hengisolatorar av herda glas. I begge endane av traseen må ein ha kabelmaster og ein kort kabeltrase kabelgrøft i terreng. For masteteikning sjå opphavlege konsesjonssøknad frå kV Kabelkostnadar kV Linjekostnadar SUM Kostnadssamailliknim.; fi r (li t )Ink(1 ai1iiiati I tabellen er det spesifisert kostandar for framføring av 22kV-nettet, 132kV-nettet og den samla kostanden for begge, for å få ei reel samanlikning av alternativa. Kollonna til høgre syner kostandane til løysinga som er omsøkt. Kostnadane er avrunda. I Alt.1.1 Høgast prioritet 6 mill 11 mill 17 mill 17 mill Alt.2.1 Lågast prioritet 3 mill 4.1 mill 7.1 mill 4.1 mill Utgreia Ilternativ SI/n1iLEjc er onisok1: Det er vurdert og utgreia fire alternativ som ikkje er omsøkt. Alle dei utgreia alternativa går mellom Melvær gard v/ fylkesvegen (Krokanakken) og Nybømarka. Alternati 1.2 For omsøkt alt.1.1 har ein også vurdert kunn framføring av regionalnettet. Ein har funne det hensiktsmessig å også legge kablar for 22kV-nettet når ein fyrst grev kabelgrøft på denne strekninga, ettersom eksisterande 22kV kabel i Krokavegen 1Iternatk 2.2 Ein har også vurdert ei parallellføring fører til at ein må ha eit klausuleringsbelte er utsett for vanntrevekst. av 132kV med ein 22kV leidning. Ei slik parallellføring på 35 meter. Ein har valt å ikkje omsøke dette alternativet. SFE Nett har funne anna alternativ for framføring av distribusjonsnettet. Ei parallellføring med 22kV vil føre til mykje større negativ visuelle verkand enn kunn framføring av 132kV. Ein vil mellom anna trenge eit skogryddebelte på 35meter i breidda. 12

14 Iternati 3 Alternativet går ut på å bore og grave for å legge ein 145kV jordkabel. I kostnadsberekninga for dette alternativet er det tatt med framføring både med og utan 22kV. Dette alternativet medfører boring gjennom fjell frå Krokavegen fram til Nybømarka og vidare i jordkabel fram til ny Florø transformatorstasjon. Kabelen vil gå gjennom fjell i ei rett line omlag 570 m frå Krokavegen til austre ende av Nybømarka, vidare vil den bli lagt i jordkabel fram til ny transformatorstasjon. Området for den aktuelle strekninga på Nybømarka fram til transformatorstasjonen er klassifisert til innmarksbeite og fulldyrka jord. Dette alternativet er om lag 800 meter AH/,,-.I i, il i i I f!/7 f )r, ±11, Av tekniske årsaker er det behov for å bore tre hol. Det er ei grense i maks diameter på eit borehol, og røret som må trekkas inni. Om ein skulle trekke alle 3 fasane i eitt hol rør så kan det føre til at fyllfaktoren blir så stor at ein vil kunne få kiling under trekking av kablane. Det vil også kunne bli varmegang i kablane, ettersom det ikkje er god nok varmeavleiing i eit lukka rør i fjell. Noko som kan resultere i ei samansmelting, med nedsmelting av isolasjon ved tung last. Som igjen vil føre til jordslutning/ kortslutning og havari. Ved å trekke tre kablar i eitt rør over ein så lang strekning, blir også strekkpåkjenninga stor på kvar ledar grunna rotasjon. Det må vere ein avstand på 2 meter mellom kvart borehol (fig.4). Det er mellom anna fordi ein ikkje får god nok varmeavleiing inni fjellet, viss hola skulle vore tettare. Det er også boretekniske årsaker til at det må vere minimum to meter. Kvart borehol vil vere på 280mm i diameter. 13

15 Det kan nyttast same kabeltype i borehola TSLF, 145 kv, lx 400 mm2 Al, som vert nytta i kabelgrøftene. Teknisk skildring av jordkabel er utdjupa i opphavleg konsesjonssøknad frå v fkroh011 21Ornmthrroter 240rtm diameler.... PE-co.SORI I 100,nchmela avgan0 reellcm tc,m1, wmdionWet avalandme0yri bonivi 2,0 m rjr mmdinenstle.,-145kV f-145kv dlam har diam I lwrch,d, t /,w<eh Teknisk skildring av kabelgrøft vil også vere den same som i opphavleg konsesjonssøknad frå Det vil ikkje vere tillat å føre opp bygningar eller andre større anlegg på eit 8 m breitt belte langs traseen til jordkabelen. Det kan heller ikkje plantast store tre, utførast gravearbeid eller andre tiltak som kan skade kabelen. Arealet kan nyttast til dyrka mark som før. Tiltaket vil ikkje oppta synleg areal. Trasealternativet vil ikkje komme i konflikt med eksisterande bygningar eller omsøkte byggetiltak. For å kunne få fram distribusjonsnettet må ein tilsaman bore seks hol. Kostnadane er grovt rekna. Det er stor usikkerhet med boring i fjell. Kostnadane kan derfor verte høgare om noko uføresett skulle skje. Boring av tre hol for 145 kv kablar Kabelgrøft (C-D), riggkostadar pkt. C Grøft i FV548 v/kryss Krokavegen inkl.el.arb Trekking i borehol, trans ort og opprydding Kablekostnad, div materiell SUMfor alt Tilleggskostnaderfor framføringav 22kV. 3 ekstra borehol, riggkostander, kabel og montasje kostnadar, Ekstra grøftekostnadar SUMfor alt

16 Framdriftsplan: Sendt konsesjonssøknad April Høyringstid og vedtak August Bygging, oppstart Februar I drift: April 2015 (ventetid utstyr, veker anleggstid) SFE Nett har på bakgrunn av miljø- og økonomiske omsyn valt å ikkje søke konsesjon for dette alternativet. Ein ser løysinga som kostbar og med store negative miljøkonsekvensar. Anleggstida vil vere på heile veker. Området er tettbygd og denne tida vil vere prega av mykje støy. Svevestøv vil sannsynlegvis også verte eit problem. Ein vil også få store mengder med avgangsmassar. Det vil vere nødvendig med eit basseng for oppsamling av slam frå boreprosessen. Det vil også vere eit behov for å bygge ein midlertidig anleggsveg over Nybømarka fram til E (sjå oversiktskart vedlegg 1) i anleggstida for å transportere fram tungt boreutstyr. Både slambassenget og anleggsvegen fører til store landskapsinngrep i anleggsperioden. I denne tida vil tiltaket ha ei negativ visuell verknad på landskapet og friluftslivet i området. 1hurnati 4 Alternativet medføra jordkabel frå Krokavegen ned til sjøen, austside Krokane Camping og vidare som sjøkabel fram til Nygård. Sjøkabeltraseen vil frå Krokavegen gå i område avsett til bustad og framtidig næring (utviding av campingplass) i kommunedelplanen til den kjem ned til sjøen. Der kabelen går i sjøen vil den så vidt streife innom område avsett til småbåthamn og område for framtidig småbåthamn. Sjøkabelen vil komme i land ved Nygård i område avsett til friområde. Vidare vil traseen gå i jordkabel fram til Nybømarka trafostasjon. I begge landtak blir sjøkabelen skøytt mot jordkabel. I krysset mellom Brandsøyvegen og Nybøvegen har SFE Nett allereie trekkrør fram til ny Florø transformatorstasjon. Sjøkabel for 132kV-spenning 50hz vert no omtrent alltid laga med pex-isolert leiar med blykappe og armering. Kabelen kan produserast både som 3-leiar og som 1-leiar. I dette tilfellet er det kunn aktuelt med 3-leiarkablar, grunna fleire kurver i traseen og trangt farvatn i ilandføringane. 3- leiarkabel har som regel alltid armering av stål, 1 eller 2 lag. Normalt vil ein 3-leiarkabel verte billigare enn 3 stk. 1- leiarkablar. Imidlertid får 3- leiarkablar store dimensjonar og stor vekt og må leggast ut av spesielle kabelskip. For den overføringa me ynskjer her tek me utgangspunkt i fyljande kabeltype, spesifisert av NEXANS: Kabeltype: Diameter: Vekt: Bøyeradius: Termisk overførin semne: Ladestraum: Jordfeilstraum: Tap ved 235 am. overføring Kabellengde: TKRA 145 kv 3x240 mm2 cu eller 400 mm2 Al mm Om lag 59 kg/m 2,9 m 515 amp 10,2 amp/km 10,2 amp/km 18,5 Watt/m 1700 m 15

17 For 24 kv sjøkabel er det teke utgangspunkt i 3-leiar type 24 kv TXRE 3 x 400 CU m/ ståltrådarmering, overføringsevne omlag 650 A. Felles grøft/ trase med 145 kv kabel, omskøyting til jordkabel i landtak begge ender. Sjøkablane må leggast med spesialbygde kabelskip. SFE Nett har ut i frå tidsaspektet valt å ikkje omsøke dette alternativet. Det er for tida veldig lang leveringstid på sjøkablar. Ein vil truleg ikkje få levert desse kablane dei fyrste 2-3 åra. Eit sjøkabelanlegg vil ved feil ha lange utetider, ein treng spesialfartøy til reperasjonsarbeid og det blir kostbare reparasjonar. Ettersom ein har beslutta å ikkje konsesjonssøke alternativet har ein heller ikkje bedt leverandørar om noko forpliktande prisar. kostnadssamanlikning a aiic alftrnath Ei kostnadssamanlikning av alle alternativa, (utanom alt.4) både omsøkte og kunn utgreia alternativ. (Kostandane for utgreia alternativ 1.2 og 2.2 visast under dei to omsøkte alt.) I tabellen er det ei eigen kollonne med kostnadane for framføring av både regional og distribusjonsnettet, og tilsvarande kunn for framføring av distribusjonsnettet og kunn for regionalnettet. Omsøkt alt.1 Høg prioritet Omsøkt alt. 2 Låg prioritet Alternativ 3 Konsesjonsgitt trase i FV 548 (ved tredeling av kostandane) Ii I I _. 6 mill 11 mill 17 mill 3 mill 4.1 mill 7.1 mill 11,5 mill 14 mill mill 6 mill 10,7 mill 16,7 mill Ved ei tredeling av kostnadane for den konsesjonsgitte traseen, slik ein såg føre seg, vil denne løysinga vere den rimelegaste nest etter luftlinje alternativet. Kostandane i tabellen er omlag verdiar. For utfyllande gjennomgang av kostandar for alternativa i denne søknaden, og for den konsesjonsgitte traseen langs fylkesvegen- sjå vedlegg. 3 16

18 3.3 I K 11T ()G BER11)1:. P For omsøkt alternativ 2.1 med luftleidning: Ein luftleidning dimensjonerast på basis av klimalaster som gjevast av meteorolog. Eksponering for ver og vind vil likevel føre til at leidningen frå tid til anna får feil og skadar som medfører utkopling. Dette er orsaka til at det til ei kvar tid vil vere behov for å ha ein operativ plan for vedlikehald og beredskapsapparat hjå leidningseigar. SFE Nett har utvikla gode vedlikehaldsrutinar og har eit driftsapparat (apparatanlegg) som er vant til å handtere feilsituasjonar som krev rask handling. Feil på ein luftleidning vil normalt kunne reparerast i løpet av kort tid, dvs, i løpet av 2-6 timar etter at feilen er lokalisert. Ein luftleidning gjev også moglegheit til at det føretakast midlertidige løysingar som fører til at leidningen, sjølv med omfattande skader, kan koplast inn i løpet av kort tid. Risikoen for dei driftsmessige tilhøve kan oppsummerast slik: Risiko for lynoverspenningar. Risikoen vert redusert ved at det vert montert innføringsvern og overspenningsavleiarar ved overgang luftline- kabel. Linjeføring over eit høgdedrag slik som aktuell trase kan vere ekstra utsett for lynoverspenning og kan auke faren for skader feil på komponenter på linjer og i den nye trafostasjonen, samt på kabelanlegget. Det er ein risiko for tekniske feil i kabel eller skøytar. Den største risikoen for feil ligg imidlertid i ytre påverknadar frå graving- eller sprengingsarbeid. Reparasjonstid for anlegget vil avhenge av kva materiell det blir feil på. Materiell vil i dei tilfelle der det er hensiktsmessig bli henta frå eige lager, eventuelt kan materiell hentast frå leverandør og eller hjå samarbeidande selskap. Ein vil presisere at risikoen er oversiktleg og at det er mogleg å gjera diverse tryggingstiltak som gjev sikker drift så som td: Forlegging av jordkabel, lagt i rør med rikeleg sandomfylling og inspeksjon før tilfylling av grøft. Kappetest. 4. Verkandar for miljø, naturressursar og samfunn Dette anlegget kjem ikkje inn under forskrift om konsekvensutgreiing av 21. mai 199 nr 502, og det føreligg dermed ingen plikt til å foreta ei konsekvensutgreiing for tiltaket. Verknaden på miljø, naturressursar og samfunn er sjekka opp mot tilgjengeleg offentleg informasjon som til dømes arealplanar og kulturminne database, samt synfaringar i området. 17

19 4.1 Alternatk 1.1 i Iogtsl prioritet Arcalbruk Dette alternativet medfører ein 950 meter lang kabeltrase. Langs kabeltraseen må det fastsettast eit bandleggings belte på 4 meter frå senter av kabelen, på begge sider. Dette utgjer eit total bandleggings areal på 7200m2 for kabelen. I anleggsperioden vil ein måtte rydde eit skogsbelte på omlag 8-15 m i breidda for å komme fram med maskiner og utstyr for å legge kabelen. Det vil ikkje vere tillat å føre opp bygningar eller andre større anlegg på eit 8 m breitt belte langs traseen til jordkabelen. Det kan heller ikkje plantast store tre, utførast gravearbeid eller andre tiltak som kan skade kabelen. Arealet på Nybømarka kan nyttast til dyrka mark som før. Ny trase vil gå langs både fylkes -og kommunal veg. Den vil gå i område som i kommuneplanen er avsett til bustad og område lagt ut til landbruk, natur og friluftsliv (LNF). Frå Krokavegen gjennom Fagerdalen vil traseen gå i opparbeid sti. Traseen frå punkt C(sjå kart, vedlegg 2) til punkt D er i område med skog av høg bonitet. Vidare vil traseen gå langs opparbeida sti. Langs heile kabeltraseen vil ein måtte opparbeide ein midlertidig anleggsveg. Langs sørleg ende av Nybømarka vil kabeltraseen gå på område klassifisert som innmarksbeite. Bti,tad O bti,tackmiljo Dei visuelle verknadane for bustadane vil i hovudsak vere mest negative i anleggsperioden. Den permanente bandleggingstraseen frå punkt C til punkt D vil kunne bli eit synleg sår i vegetasjonen ettersom det i dag er tett barskog her. Eit avbøtande tiltak er å lage ein permanent grussti frå punkt C til punkt D som kan nyttast til friluftsformål. Kabeltraseen er nærmast bustad frå punkt A til punkt C, og i traseen frå E til F langs sørsida av Nybømarka. Når det gjeld verknaden av magnetfeltet syner SFE Nett til kap. 7.3 i den opphavlege konsesjonssøknaden frå Dei berekningane som vart utført då, ligg framleis til grunn. Det er gjennomsnittleg straumstyrke over året som ligg til grunn for berekning av magnetfelt. For 145kV jordkabel er straumen berekna til 160 amp. Feltstyrken er utrekna i eit plan 0,8 m over terreng. Resultatet frå utrekningane syner at det skal vere ein 18

20 avstand på 2,5 meter til på kvar side av kabelen i forhold til magnetfelt. Det vil vere støy i anleggstida. Utover dette vil tiltaket ikkje medføre auka støy i området. inf.i.truktur (), Ved ei realisering av den konsesjonsgitte traseen i fylkesveg 548 frå 2009, og eit samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen ville ein løyst fleire problemstillingar samtidig. Flora kommune kunne brukt traseen til VA- rør. Samtidig kunne ein bygd ny gang og sykkelveg på strekninga. Det omsøkte alternativet vil kunn løyse SFE Nett sine behov. Vriltdkli Anleggstida vil føre til ein negativ visuell verkand for friluftslivet i området med midlertidige anleggsvegar og riggplassar. Når anleggstida er omme vil den visulle verknaden begrense seg til det rydda bandleggingsarealet frå punkt C til D. Det kan tenkast at den skogrydda traseen frå C til D vil vere synleg i terrenget frå høgareliggande punkt i nærleiken. I.:111(11a1) 1.tilturniinncr Den visuelle verknaden for landskapet vil vere som nemnt over. Traseendringa vil ikkje ha nokon innverknad på evt. jordbruksdrift på Nybømarka etter at anleggstida er omme. Det vil vere forbod mot å plante tre på eit åtte meter breitt belte langs kabletraseen. "Nattirifinrader, plante-02 d reli I riksantikvarens database er det ikkje registrert automatisk freda kulturminner i området for traseen. Området ligg i landskapsregion 20; kystbygdene på Vestlandet. Det omsøkte tiltaket har ingen kjente områder med høgt biologisk mangfald eller med særlig viktig økologisk funksjon. Tiltaket berører ingen verna områder eller andre kjente naturverdiar. Området langs traseen er sjekka mot Her er det ikkje gjort noko registrering av raudlisteartar, eller øvrige nemnde kvalitetar. 19

21 4.2,Alternaliv 2. Iagast prioritet Arealbruk Samla bandlagt areal for 132kV leidningane vil bli 29 meter i breidda. Luftleidningstraseen vil gå frå Krokavegen i skog med høg bonitet, fram til Nybømarka der den går på areal klassifisert som innmarksbeite. Ny trase vil i hovudsak ligge i område som i kommuneplanen er lagt ut til landbruk, natur og friluftsliv (LNF). Btitad og Heile leidningen vil ligge svært eksponert til, sett frå bustaden kring. Alle bustadhus kring traseen vil sjå delar av leidningstraseen. Ettersom traseen vil gå gjennom eit område med tett barskog over eit høgdedrag, vil leidningen også vere synleg for store delar av Krokalandet og innover mot Floralandet. Traseen frå Krokavegen opp til Fagerdalen vil gå i mellom bustadhus i vest og eit nytt regulert område for bustad: Solheim B 13. Vidare fram til Nybømarka har leidningen eksisterande bustadar på begge sider. Utrekning av magnetfelt for 132kV luftleidning med 4,5 faseavstand, 80A (kvar strek på x-aksen er 1m): [pt] 5 Brr, Brax 5,13 3, [ml Støyen frå denne type kraftleidning er ikkje noko problem for folk fiest. Under spesielle ver forhold med rim og dogg på liner og isolatorar kan det høyrast ein svak knitrande lyd som fort vert dempa, spesielt i skogsmiljø. Lyden kan nep e høyrast meir enn meter frå leidningen. 20

22 Iofra trol:tur og t'll'enjon I.a sk a 1,ulturiniontx Vedei realisering av den konsesjonsgitte traseen i FV 548 frå 2009, og eit samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen ville ein løyst fleire problemstillingar samtidig. Flora kommune kunne brukt traseen til VA- rør. Samtidig kunne ein bygd ny gang og sykkelveg på strekninga. Det omsøkte alternativet vil kunn løyse SFE Nett sine behov på regionalnett nivå. Luftleidningsalternativet vil ha store visuelle verkandar for friluftsliv og rekreasjon i nærområdet. Dette er eit mykje brukt fritids -og leikeområde for innbyggarane i Florø. Ein luftleidning vil fragmentere området og ein vil måtte hogge store delar av skogen. Nybømarka er ein populær stad for ski og akeaktivitetar for familiar og barn om vinteren. Ei leidning tvers over denne vil forringe friluftsopplevinga for store og små. Leidningen vil dominere landskapsbilete og ruve i landskapet. Hovudgrunnen til at leidningen vil vere så dominerande er fordi den vil gå over det høgaste punktet på åsen. Denne toppen er kledd i tett barskog, og ein trase her vil medføre at ein må hogge mykje av skogen. Skogryddingsbelte vil skjere med horisontallinja og verte synleg på lenger avstand. aturomrade, plante- og reliv Nybømarka er klassifisert som innmarksbeite, og ein luftleidning vil i direkte grad vere negativ for kulturlandskapet, då den fører til fragmentering. Den resterande delen av luftleidningen som går i skog vil også i direkte grad vere negativ for naturlandskapet. Deter vanskelegå få ei landskapsmessig tilpassing av leidningen, ettersom det er begrensa med plass for å justere traseen når ein skal ta omsyn til elektromagnetiske felt. I riksantikvarens database; Askeladden er det ikkje registrert automatisk freda kulturminner i området for traseen. Området ligg i landskapsregion 20; kystbygdene på Vestlandet. I enden av traseen ved Krokavegen finn me ein utvalt naturtype som er registrert som kalklindeskog. Linjetraseen kjem ikkje inn i dette område. Det omsøkte tiltaket har ingen kjente områder med høgt biologisk mangfald eller med særlig viktig økologisk funksjon. Tiltaket berører ingen verna områder eller andre kjente naturverdiar. Området langs traseen er sjekka mot Her er det ikkje gjort noko registrering av raudlisteartar, eller øvrige nemnde kvalitetar. 21

23 5. Referansar SFE Nett AS, 2008: Konsesjonssøknad 132 kv Kraftleidning Grov Florø. Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetting og fordeling av energi. LOV Lov om oreigning av fast eigedom. LOV Lov om kulturminner. LOV Lov om forvalting av naturens mangfald. LOV Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. LOV Kommuneplan for Flora kommune, arealdelen

24 Vedlegg 1 Namn Gate Postadresse GAB AltA Herborg Rønnekleiv Melvær Brandsøyvegen Florø Gnr24 Bnr 1 Astor Haugøy Krokavegen Florø Gnr24 Bnr 289 Kolbjørn Nesje Nybø Nybøvegen Florø Gnr24 Bnr 10 Alt.2. Herborg Rønnekleiv Melvær Brandsøyvegen Florø Gnr24 Bnr 1 Kolbjørn Nesje Nybø Nybøvegen Florø Gnr24 Bnr 10

25

26 Vedlegg 3 Oversikt kostnader Alt. i FV 548, Alt. 1.1 Kabeltrase i Fagerdalen, og og Alt. 3 Boring ( kun for 145 kv). Oversikt kostnader fullført parsell Verpevik - kryss FV548 v/ Krokaveien ( ende trase mot vest i dag). Tilbod entpr. A. Ramsdal, total kostnad Verpevik - X Krokavegen, 1300 m: kr 10.4 mill; dvs kr 8000pr m. Totafe kostnader fullført anlegg: Ca kr 15.7 mill ; dvs ca kr pr. m. SFEandel entreprenørkostnader: Totalt ca 7.3 mill Traselengde: 1250 m SFEandel entreprenørkostnader p.r m grøft: Totalt ca 7.3 mill/1250m = ca kr 5800 /m SFE, totale kostnader (andel grøftekostnader entpr. + arbeid og materiell SFE) på fullført parsell: ca kr 12.5 mill. dvs. kr /pr m Alt. 1 Fellesgrøft i FV548. I FV 548 gjenstår å fullføre ca 950 m trase før ein er framme i kryss på Nygård. Fellesgrøft / trase skal følgje ny gang & sykkelvei ihht. godkjent reguleringsplan Frå kryss med FV548 og fram til Nybømarka trafostasjon er grøft / trekkerør gjort klar for fullføring av planlagt anlegg, samarbeidsprosjekt med FK, utført 2011/ 12. Med utgangspunkt I at trase vil følgje FV548. Same mengde kabler rør ( 24/ 145 kv). Fellesgrøft med Flora kommune ( FK ). SFE/FK har føreslege å dele velkostnaden på 3 med Sogn og Fjordane fylkeskommune (vegeigar) som 3dje part. Statens Vegvesen har kalkulert komplett ferdig vei inkl. G& S - vei ihht. godkjent reguleringsplan til ca kr mill. gjennomføring av alt nødvendig grunnarbeid ihht. reguleringsplan for G&S - vei, kalkyle ivest Consult AS,( vedlegg 1), kostnad ca kr 24 mill. Kostnader: Totale grøftekostnader og el.anlegg er kalkulert til: kr 8.7 mill ; dvs, ca kr pr. m Overslag kostnader for førebuing - klargjering av trase for G&S -vei, 3 deling. Kalkyle ivest Consult, vedlegg 1.:ca kr 24 mill / 3; dvs andel SFE Nett AS Sum alt.i FV Alt. 2. Kabeltrase igjennom Fagerdalen. Traselengde ca. 950 m, 100 % fjellgrøft, ulent terreng, vanskeleg tilkomst - trase. Gjennomføring: Legging av kabel- rør for trekking av alle kabler i etterkant. Fleire riggpunkt - skøytepunkt nødvendig Kostnader grøft - entprenør, vedlegg 2: Kostnader SFEmateriell og montasje Ekstra koplingspunkt 24 kv v/ Krokaveien - ny nettstasjon: Sum alt

27 Alt. 3 Boring Nybømarka - krysskrokavegen- FV548 Boring av 3 stk pilothull a 280 mm, lengde ca 580 m, innbyrdes avstand min 2 m pkt. B - E, inntrekking av sveisa PEH- rør 250 mm. 1 stk 145 kv fase /einlederkabel pr hol - rør, redusert overføringsevne. Då får ein ikkje med 24 kv anlegget, heller ikkje reserverør for 24 kv og fiberrør. Tilbod boring: Entreprenørservice AS; pr hull kr 3.1 mill x 3 Graving/ sprenging kabelgrøft H - E, riggkostnader Nybømarka, pkt. E Austside A - B: Nødvendig grøft i FV548, montasje, skøyting 24 / 145 kv kabler ( 2 stk skøytepkt.) m.m Vestside H - E: Montasje kabel i grøft, trekking i rør og i borhull, transport tromler, skøyt 145 kv i E, opprydding : Kabelkostnader, div. materiell - rør : Sum alt

RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE.

RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE. RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE. Vedtekne av styret i Kvinnherad Energi AS, 17.10.2005, sak: 19/05. HØGSPENTLUFTKABEL 1. KE SINE RETTAR

Detaljer

Grunneigarmøte Ny 132 kv kraftleidning Kjønnagard-Myrkdalen Tilleggsøknad for trasé via Oppheimsdalen

Grunneigarmøte Ny 132 kv kraftleidning Kjønnagard-Myrkdalen Tilleggsøknad for trasé via Oppheimsdalen Grunneigarmøte Ny 132 kv kraftleidning Kjønnagard-Myrkdalen Tilleggsøknad for trasé via Oppheimsdalen 21.09.2017, Vossestølen Hotell 1. Opning ved Voss Energi Nett AS 2. Orientering frå Jøsok Prosjekt

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Oppgradering av 300 kv-kraftledning Mauranger Samnanger

Oppgradering av 300 kv-kraftledning Mauranger Samnanger Oppgradering av 300 kv-kraftledning Mauranger Samnanger 1 Mauranger Samnanger Dette er ein kortversjon av Statnett si melding til styresmaktene om planane for fornying av den eksisterande kraftleidningen

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Rammevilkår for VA sektoren Bergen 24.04.2015 Agenda 1. Geografi og topografi 2. Historikk 3. Vassvegane på Vangsnes 4. Erverv 5. Erfaringar

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2016/69 Løpenr.: 910/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: SØKNAD OM 132 KV SJØKABEL EIKSUND - RJÅNES TILRÅDING

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Søknad om planendring for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget.

Søknad om planendring for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget. Norges Vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Att.: Magne Geir Verlo Deres ref.: Vår ref.: Dato: Dagfinn Bentås 13. februar 2006 for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget.

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: a N V vassdrags- og energidirektorat ENorges Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 06/1301

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 06/1301 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 06/1301 Arkiv: S10 SOGNEKRAFT AS-132 KV KRAFTOVERFØRING FRÅ FJÆRLANDSFJORDEN TIL GRINDSDALEN. HØYRING AV TILLEGGSUTGREIING * INNSTILLING: Kommunestyre

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen FA - U43, TI - &18 15/1419 Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS 17.12.2015 Høyring og offentleg ettersyn - Konsekvensutgreiing

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 032/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Ingunn Bårtvedt Skjerdal

Saksnr. Utval Møtedato 032/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Ingunn Bårtvedt Skjerdal AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 032/15 Formannskapet 11.05.2015 038/15 Kommunestyret 21.05.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/216-15/3880 K2 - K54, K2 - X53, K3 - &13, K3 -

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Konsesjonssøknad linje Monsdalen i Høyanger Kommune.

Konsesjonssøknad linje Monsdalen i Høyanger Kommune. Konsesjonssøknad linje Monsdalen i Høyanger Kommune. Innholdsfortegnelse 1 SØKNAD... 2 1.1 Samandrag... 2 1.2 Generelle opplysningar... 2 2 UTFØRT FORARBEID... 3 3 BESKRIVELSE AV ANLEGGET... 3 3.1 Begrunnelse...

Detaljer

Øvre Bredvatnet, foto: Gunnar Bjørlykke SØKNAD OM KONSESJON. Utviding av Bryggja Transformatorstasjon. SFE Nett AS

Øvre Bredvatnet, foto: Gunnar Bjørlykke SØKNAD OM KONSESJON. Utviding av Bryggja Transformatorstasjon. SFE Nett AS Øvre Bredvatnet, foto: Gunnar Bjørlykke SØKNAD OM KONSESJON Utviding av Bryggja Transformatorstasjon SFE Nett AS 1. GENERELLE OPPLYSINGAR 1.1. Opplysingar om søkaren Tiltakshavar for denne søknaden er

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/07 07/710 MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

Liland transformatorstasjon i Bergen kommune. Fråsegn til konsesjonssøknad.

Liland transformatorstasjon i Bergen kommune. Fråsegn til konsesjonssøknad. REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2015/9503-4 Saksbehandlar: Jan Nordø og Øystein Skår Saksgang Saksframlegg Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.10.2015 Fylkesutvalet 29.10.2015 Liland transformatorstasjon

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2013/835-14 Terje Natland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Bruk av NO dig/utblokking i Eid kommune - erfaringar. Eid kommune v/ Per Bøen

Bruk av NO dig/utblokking i Eid kommune - erfaringar. Eid kommune v/ Per Bøen Bruk av NO dig/utblokking i Eid Eid kommune v/ Per Bøen Eid kommune har hatt 4 prosjekt der det har vore gjennomført utblokking/krekking av vasslinje. Alle desse prosjekta er knytt til Kaldekloven vassverk,

Detaljer

Gunhild Austjord,

Gunhild Austjord, Tokke kommune ASPLAN VIAK AS Postboks 24 1301 SANDVIKA Att.: Lars Krugerud MELDING OM VEDTAK Dykkar Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/1640-23 Gunhild Austjord,35075241 gunhild.austjord@tokke.kommune.no

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. 1.2 Geografisk avgrensing Avtala omfattar areal vist på vedlagt kart, datert 15.2.2006, ihht. vedlegg 2.

UTBYGGINGSAVTALE. 1.2 Geografisk avgrensing Avtala omfattar areal vist på vedlagt kart, datert 15.2.2006, ihht. vedlegg 2. UTBYGGINGSAVTALE Mellom Hemsedal Infrastruktur AS, (heretter kalla utbyggar) org nr. (under stifting) og Hemsedal kommune, (heretter kalla kommunen) org nr. 964 952 701 er det inngått følgjande avtale

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR E134 STORDALEN PLAN R-121 1 Føremål Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken med færre ulukker og nestenulukker, betre støytilhøva i nærmiljøet, og betre omsynet

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Stiftinga Utladalen naturhus SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2014/2130-432.2 DATO: 14.04.2014 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING

Detaljer

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15 GISKE KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og 23.04.2015 036/15 tekniske saker Saksbehandler Arkiv Arkivsaknr Bjarte Friis Friisvold K2 - L12, PlanId - 13/217-56

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet 11.03.2015 018/15 Kommunestyret 19.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/25-15/2343 K2 - S11, K3 - &13 Magnhild Aspevik

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20100103, K2-L12Objekt: Arkivsaknr 10/8 PLANID. 20100103.

Detaljer

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS 6 NOV I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS 6 NOV I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: a ENorges vassdrags- og energidirektorat N V Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post:

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16 Bø kommune Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring 21.06.2016 72/16 Saksansvarleg: Anna Svalbjørg Arkiv: GBN - 10/1, K2 - L33 Arkivsaknr.: 16/3031 Eikavegen gnr. 10 bnr. 1 - Frådeling

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Fast utval for plansaker 13.12.2012 055/12 Per Langnes Avgjerd av: Fast utval for plansaker Arkiv: L12 Arkivsaknr 12/806 Fv. 659 - Nordøyvegen - Delområde

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/1716-7 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland Innstilling

Detaljer

Stord kommune - Kommunedelplan E 39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Avgjerd av motsegner frå Statens vegvesen Region vest og Fylkesmannen i Hordaland.

Stord kommune - Kommunedelplan E 39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Avgjerd av motsegner frå Statens vegvesen Region vest og Fylkesmannen i Hordaland. Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 2014/6322 412.3 16/3111-16 3. juli 2017 Stord kommune - Kommunedelplan E 39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Avgjerd av

Detaljer

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket.

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket. 4 Planprogram Planprogrammet legg til grunn at planarbeidet og KU vert gjennomført for alternativ IVa. Det skal like vel i planen gjerast greie for andre alternativ som er vurderte og på kva grunnlag dei

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

Informasjon om endring av konsesjonssøknad for 300 (420)kV kraftleidning Mongstad Kollsnes. Uttale til søknadar om oreigning og førehandstiltreding

Informasjon om endring av konsesjonssøknad for 300 (420)kV kraftleidning Mongstad Kollsnes. Uttale til søknadar om oreigning og førehandstiltreding Grunneigar -vedlagt adresseliste Dykkar ref.: Vår ref.: 11118356 Dato: 14.09.2011 Informasjon om endring av konsesjonssøknad for 300 (420)kV kraftleidning Mongstad Kollsnes. Uttale til søknadar om oreigning

Detaljer

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kva kan kommunane spare? Infomøte fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund http://www.kvam.no/kommunegeolog Websak 12/50 Lovpålagte oppgåve Naturskadelova

Detaljer

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika -

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika - Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

Formingsrettleiar. Vegutbetring / gang sykkelveg. Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg

Formingsrettleiar. Vegutbetring / gang sykkelveg. Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg Formingsrettleiar Vegutbetring / gang sykkelveg Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg Føreord: Dette er ein formingsrettleiar som er utarbeida i samband med utbetring av fv. 7, parsell

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Hordaland Fylkeskommune Kulturetaten Postboks 7900 5020 BERGEN Kokstad, 25. januar 2013 Vår ref.: 2156/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

Vår ref. 2014/1874-5. Særutskrift - 104/1 - hytte i Blådalen - Interesselaget Varhaugselet

Vår ref. 2014/1874-5. Særutskrift - 104/1 - hytte i Blådalen - Interesselaget Varhaugselet Fellestenester Politisk sekretariat Interesselaget Varhaugselet v/ Ove Tvedt Ekelandet 122 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet 24.01.2017 SØKNAD OM OPPSTART PÅ DETALJREGULERINGSPLAN: DEL AV B43

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Statens vegvesen NOTAT E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Fagtema - Støy Dato: Juni 2016 Innhald Støy-KU E39 Stord-Os... 2 Prissett konsekvens... 7 Støy ved realisering av prosjektet...

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer