Digitale medier - et teaterperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale medier - et teaterperspektiv"

Transkript

1 Digitale medier - et teaterperspektiv Annabella Skagen Artikkelen er basert på utdrag fra boka Dramaturgi - forestillinger om teater av Ellen K. Gjervan, Svein Gladsø, Lise Hovik og Annabella Skagen. Boka utkommer på Universitetsforlaget Frem til det 20. århundrets begynnelse var teater vår eneste mulighet til dramatisk fremstilling. Bare gjennom et direkte, fysisk nærvær mellom skuespillere og publikum var det mulig for utøvere og betraktere å inngå i en felles opplevelse omkring en levendegjort fortelling - det vi kunne kalle en gestaltet fiksjon. Teatrets forutsetninger har vært dets preg av nærvær, fellesskap og flyktighet, og sentrale kategorier som spill, handling, karakterer, tilskuere, fiksjon og performativitet har vært knyttet til disse forutsetningene. I vår tid har nye kommunikasjonsformer, basert på oppdagelsen av radiobølger og oppfinnelsen av bilderøret, gjort det mulig å sende audielle og visuelle signaler på direkten, i sanntid uten fysisk tilstedeværelse. Et felles nærvær er ikke lenger nødvendig for å kunne dele en øyeblikksopplevelse. De siste tjue årene har videre sett en revolusjon i form av en ny gruppe medier de digitaliserte. Elektronisk databehandling av tekst, bilde og lyd har ført til en voldsom utvikling av nye kommunikasjons- og ytringsformer som Internett, digitale lagringsmedier, elektronisk kunst, 3D-spill og CGI (Computer Generated Imagery). Et kjennetegn ved elektroniske medier er at det som fremstilles ikke nødvendigvis har rot i en fysisk virkelighet. Det dreier seg ikke om avbildninger, men om simulasjoner. Elektroniske verdener har ingen fysisk eksistens - de er virtuelle. Til tross for alle iøyenfallende forskjeller, har nye medier og kommunikasjonsformer mye til felles med teatret i innhold og uttrykk. Mange av teatrets kategorier er blitt videreført, utvidet og endret i møtet med nye uttrykks- og opplevelsesformer. Ikke minst gjelder dette dramaturgiske perspektiver som forholdet mellom aktør og betrakter, interaktivitet og linearitet, nærvær og avstand, fiksjon og virkelighet. Jeg vil i denne artikkelen peke på noen aktuelle vinklinger på temaet digitale uttrykk i et teaterperspektiv, blant annet med utgangspunkt i dramaturg og dataspillforsker Kjetil Sandviks artikkel "Fortælling som kollektiv process" (Drama 3/2004). Sentralt i fremstillingen står dessuten teaterforskeren Gabriella Giannachis bok Virtual theatres - An introduction fra Interaktiviteter blitt et nøkkelord for vår forståelse av digitalt baserte medier og kunstformer.

2 Begrepet henspiller på at betrakteren kan gå inn i en dialog med verket, påvirke det (og bli påvirket av det). Interaktivitet betyr ikke minst en endring av det tradisjonelle forholdet mellom aktør og betrakter. Her kan vi gjerne ta utgangspunkt i dramapedagogikkens deltakerbegrep. Niels Lehmann og Janek Szatkowski skriver at dramapedagogikken kan forstås som en motsetning til "'vanlig' teater, som produseres av profesjonelle kunstnere for et (temmelig passivt) publikum". I stedet er dramapedagogikk "teater med et (nødvendigvis aktivt) publikum, eller kanskje vi heller burde si med en gruppe deltakere". Dette er en definisjon som også kan beskrive flere former for deltakerbaserte spill-aktiviteter, som for eksempel live-rollespill (laiv). Deltakerne i interaktive spill både spiller rollene, bestemmer forløpet og iakttar hvordan det utfolder seg. Interaktive spill - eller rollespill - eksisterer i mange former: som brettspill, laiv, på CD-ROM eller spillkonsoller, og på Internett. En MMORPG (Massively Multi-User Online Role Playing Game) er et internettbasert spill med en fiksjonell ramme, grafisk fremstilt som en virtuell 3D-verden. Deltakerne velger en personlig spillfigur for å kunne bevege seg innenfor denne verdenen. De beveger seg bare tilsynelatende fritt, innenfor det Kjetil Sandvik kaller en "dramatisk-narrativ ramme". Den består av forhåndsdefinerte intriger som spillfigurene kan gå inn i, og et fortellersystem som lar figuren skape sitt eget handlingsforløp innenfor den overgripende strukturen. Spillets fiksjonsverden utvikler seg og endres som et resultat av den dramatisk-narrative rammen, og av de medvirkende figurenes handlinger. Sandvik betegner MMORPG'ene som interaktive, emergente teaterforestillinger: Det vil si en forestilling som ikke har en på forhånd fastlagt utvikling eller sluttpunkt, men hvor hendelsesforløpet oppstår eller kommer til syne i øyeblikket gjennom figurenes handlinger. "Forestillingen" er ikke konsentrert om å nå et bestemt narrativt sluttpunkt - dens mål er snarere selve spillprosessen. Et sentralt dramaturgisk problemområde ved konstruksjonen av interaktive spill er at interaktivitet lett kommer i et motsetningsforhold til det Sandvik kaller narrativitet, dvs. konstruksjon og formidling av en lineær fortelling eller fabel. Hvis flere deltakere skal ha mulighet til å stå i et reelt interaktivt forhold til spillet, kommer dette lett i konflikt med muligheten for at spillets fiksjonsverden kan romme en fullstendig, avsluttet beretning, slik en tradisjonell, aristotelisk dramaturgi krever. Ettersom spillet representerer en fullstendig, virtuell verden, er det heller ikke nødvendigvis snakk om noen begynnelse. Dersom vi går inn i den dramatisk-narrative rammen med en aristotelisk forståelse, vil vi dermed kunne oppleve

3 at hele spillet fortoner seg som en slags evig midte. En interaktiv dramaturgi utfordrer med andre ord våre forventninger til dramaturgisk linearitet. I en fysisk laiv opptrer deltakerne i samme fysiske miljø eller scenerom. Det er et kollektivt nærvær i tid og rom, konsentrert rundt en performativ hendelse, en interaktiv gestaltning av en fiksjon. Når spilleren - eller aktøren - tar steget fra den fysiske spillsituasjonen og over i det vi kunne kalle en digitalt iscenesatt verden, opphører imidlertid det fysiske nærværet og erstattes av et virtuelt nærvær. Det interaktive dataspillet representerer fortsatt en kollektiv hendelse basert på en (virtuelt) gestaltet fiksjon. Denne hendelsen er imidlertid ikke nødvendigvis avgrenset i tid, slik en laiv må være, men kan utspille seg over flere år. Spillerne logger seg da regelmessig på og av i et slags uendelig her-og-nå - eller, kunne vi si, et der-og-nå. Virtuelle verdener som man kan gå inn i og interagere med, er ikke bare et spillfenomen. Den elektroniske kunsten kan tilby interaktive installasjoner hvor menneske og digital teknologi møtes og midlertidig sammenføyes. Elektroniske kunstverk kan være internettbasert eller et resultat av lukkede systemer. De kan ha form av rent virtuell nett-kunst, fysiske installasjoner eller performance. Eller være flere av disse tingene på en gang. For at et menneske skal kunne bruke en datamaskin, må de to enhetene kunne kommunisere - det må altså finnes et område hvor informasjon kan utveksles. Dette skjæringspunktet mellom menneske og maskin kalles brukergrensesnittet. Hos en vanlig PC utgjøres grensesnittets maskindel av skjermen med dens skrivebordsmiljø, tastatur, mus og høyttalere. Den teknologiske delen kan utvides ved hjelp av innretninger som et webcam eller en joystick. For den menneskelige delen av forbindelsen vil hender, syn og hørsel være de vanligste forbindelseslinjene, men det finnes programmer som tar "hele kroppen" i bruk, og kommuniserer med mennesket ved hjelp av direkte nevrostimulering. Den amerikanske forskeren Brenda Laurel gjør teatret til en metafor for grensesnittet mellom menneske og datamaskin. Hun kaller grensesnittet en teaterforestilling, hvor menneske og maskin interagerer i sine respektive roller. I et slikt perspektiv blir ikke datamaskinen interessant ut fra "dens evner til å foreta beregninger, men fra dens evner til å representere handling hvor mennesker kan være deltakere." Den tradisjonelle forståelsen av teater som handling videreføres altså i forståelsen av grensesnittet som et sted hvor handling kan utspille seg. Det "nye" ligger i at betrakteren - eller brukeren - i sin samhandling med maskinen overskrider skillet mellom skuespiller og publikum. Brukeren trer over "scenerampen" og blir

4 selv en aktør, en del av datamaskinens eller kunstverkets forestilling som utspiller seg for andre betrakteres blikk. Teaterforskeren Gabriella Giannachi bygger videre på Laurels grensesnitt-metafor. Hun tar for seg utviklingen innenfor den elektroniske kunsten i et teaterperspektiv, og utforsker aspekter som performativitet, linearitet og interaktivitet. Den følgende fremstillingen tar utgangspunkt i Giannachis behandling av flere sentrale elektroniske kunstverk. Den australske performancekunstneren Stelarc er en fremtredende representant for koplingen mellom interaktivitet og performativitet i elektroniske installasjoner. I Stelarcs arbeider er det kroppen selv som er blitt det performative grensesnittet, der aktør og maskin smelter sammen og blir verket. Gjennom direkte elektroniske forbindelser mellom sin egen kropp og Internett levendegjør Stelarc bildet av kyborgen - en krysning av kropp og maskin. I performancen Fractal Flesh (1995) lot Stelarc sin egen kropp bli manipulert via Internett, gjennom et grensesnitt av elektriske, nevromuskulære impulser. Slik ble Stelarc "fjernstyrt" av menneskelige aktører utenfra, i form av uvilkårlige muskelspasmer og bevegelser hinsides hans egen kontroll. Resultatet blir en form for kroppslig intimitet på avstand - nærhet uten nærvær. Når Stelarc lar kunstverket gjennombore kroppen og lar ytre aktører aktivere den, testes grensene mellom kunstner, kunstverk og betrakter. Gjennom manipulasjon og teknologisk forlengelse av kroppen blir kunstner-kyborgen sin egen forestilling. Der Stelarc befester kyborgens karakter av kroppslig nærvær, utforsker briten Paul Sermon det vi kunne kalle et interaktivt fravær - nemlig utvekslingen mellom to kropper som ikke befinner seg på samme sted, men like fullt kan forholde seg til hverandre i sanntid ved hjelp av et virtuelt nærvær - telepresence, eller telenærvær. Gjennom telenærvær kan en virtuell kropp tilsynelatende befinne seg i samme rom som en virkelig. Igjen er det grenser som utforskes; denne gangen mellom virtuelt og reelt, mellom illusjon og virkelighet. Dermed skapes også muligheten for det vi kunne komme til å kalle virtuelt teater, en gestaltet form for der-og-nå. I performancen Telematic Dreaming (1992) plasserte Paul Sermon to dobbeltsenger i to forskjellige rom. På den ene sengen i det ene rommet lå en tilskuer, selv observert av en gruppe publikummere. På den andre sengen i det andre rommet, skjult for tilskuerne, lå kunstneren, på sengens "ledige" side. Ved hjelp av monitorer som viste tilskueren i hennes seng, kunne Sermon respondere på hennes bevegelser. Bildet av ham selv ble overført via

5 kamera og projisert på tilskuerens seng. Dermed ligger det to mennesker på sengen i publikumsrommet; et virkelig og et virtuelt. De to kan snakke sammen, "berøre" hverandre og reagere på den andre. I denne teleoverførte, improviserte performancen smelter aktør, tilskuer og forestilling sammen. Det er i skjæringspunktet mellom det virtuelle og det virkelige at grensesnittet oppstår; det er i dette mulighetenes rom forestillingen finner sted. Den britiske kunstnergruppen Blast Theory står bak verket Desert Rain ( ). De kaller selv denne produksjonen et "interaktivt spill, installasjon og performance". Desert Rain ble utviklet som en respons på Golf-krigen i 1991, da Irak invaderte Kuwait, bare for å bli drevet tilbake av amerikanernes høyteknologiske militære operasjon "Desert Storm". Operasjonen huskes blant annet for "virtuell krigføring", hvor amerikanske militære siktet på fjerntliggende mål ved hjelp av instrumenter som gjenga målene nærmest som dataspilliknende simuleringer. Men bombene var virkelige, og rammet virkelige mennesker. Spillet - eller forestillingen - problematiserer forholdet mellom hva som synes virtuelt, men viser seg å være virkelig, og hva som synes virkelig, men er simulert. Desert Rainhar en overgripende dramatisk ramme ikke ulik et dataspill. Deltakerne/publikum har et oppdrag; de går gjennom flere fastlagte faser i en bestemt rekkefølge, men tillates også å interagere med verket. Underveis møter de både virtuelle og virkelige personer og miljøer. Som forestilling er Desert Rain styrt av medvirkende aktører/skuespillere, som leder deltakerne gjennom spillet. Fase 1: Seks deltakere ledes inn i et "forværelse" av en aktør, gir fra seg vesker og yttertøy, ikles en svart hettejakke og mottar et kort. På kortet er avbildet en person deltakerne får i oppdrag å finne. Deretter føres de inn i hver sin "bås", hvor de kan se inn i en virtuell verden, et ørkenlandskap, projisert på en gardin av fine vanndråper. Bak regngardinen og fra kontrollrommet holder to gruppemedlemmer øye med dem. De støtter og leder deltakerne via en audiolink. Fase 2: Deltakerne kan "bevege seg" rundt i den virtuelle verdenen. Det finnes forskjellige bygninger i det virtuelle landskapet, og ett av dem inneholder de virtuelle målpersonene. Idet deltakerne når hit, overraskes de av en virkelig (ikke virtuell) aktør, som trenger seg inn i det virtuelle rommet ved å passere rett gjennom regngardinen. Aktøren gir hver av deltakerne et magnetkort, og forsvinner så bak gardinen igjen. Denne hendelsen bryter den virtuelle illusjonen og minner om at dette er en forestilling.

6 Fase 3: Når alle spillerne har funnet målet og fått det nye kortet, endres det virtuelle rommet til en underjordisk hangar, hvor en mengde tall er projisert på gardinen: estimater på irakiske dødstall. Fase 4: Deltakerne forlater den virtuelle verdenen ved å gå gjennom vanngardinen og de projiserte tallene. De går gjennom en smal korridor - og finner den blokkert av en stor sandhaug. Når de har klatret over haugen og ned på den andre siden, er de kommet til verkets siste rom: Et simulert motellrom hvor en TV lar seg slå på ved hjelp av de utdelte magnetkortene. Til syne på skjermen kommer deltakerens målpersoner; de sitter i det samme motellrommet som deltakerne "befinner" seg i. De seks målpersonene forteller om hvordan de har fått livene sine endret av krigen - men deltakerne får ikke vite om disse er virkelige eller fiktive personer. Etter at de har kommet ut av motellrommet, får deltakerne tilbake sine egne klær. Senere vil de finne en liten eske med sandkorn i jakkelomma, sammen med et sitat fra den daværende amerikanske general Colin Powell: "Det er virkelig ikke et tall jeg er spesielt interessert i". Tallet henspiller på anslaget over døde irakere. Verket forvirrer deltakerne i forholdet mellom virkelighet og virtualitet. Det gir ingen endelige svar på hva som er hva; det deltakerne opplevde som virkelig, viser seg å være simulert. Det som har fysisk realitet viser seg å være spill, og dermed fiktivt. Grensene utviskes og tildekkes. Det virtuelle vekker virkelige følelser; det virkelige berører oss ikke nødvendigvis (jfr. Powells utsagn). At grensene utviskes gjelder også verkets struktur, forstått ut fra Blast Theorys egen beskrivelse av det som "interaktivt spill, installasjon og forestilling". Desert Rain er et spill, men det er ingen vinner. Det er interaktivt, men deltakerne kontrolleres hele veien. Det er virtuelt, men virkeligheten trenger igjennom. Det er en installasjon, men har en lineær handlingsstruktur. Det er en forestilling, men publikum er blitt aktører, og aktørene er blitt publikum. Et av de mest sentrale begrepene som dukker opp i forbindelse med digital kunst og nye teaterrelaterte former er interaktivitet. Interaktivitet har potensialet til å endre forholdet mellom utøver og tilskuer, og mellom verk og betrakter. Forventningen om en "passiv" tilskuer må vike for en aktiv deltaker. Interaktiviteten påvirker også etablerte dramaturgiske rammer som den dramatiske formen med sitt enhetlige, målrettede handlingsforløp. Deltakeren velger sin egen vei gjennom verket eller handlingen. Ingen vet nødvendigvis hvor

7 en interaktiv handling ender - om den noen gang gjør det. Virtualitet er et annet særtrekk ved flere digitale former. Virtualitet eksisterer i form av miljøer, karakterer og handlinger. Den kan skapes som en immersiv illusjon av "virkelighet", som grafiske 3D-landskap, eller som felles mentale forestillinger delt av mennesker som kan befinne seg på ulike kontinenter. Gjennom virtualitet blir interaktivitet mulig uten fysisk nærvær i tid og rom, og Internett-basert teknologi gjør muligheten for romlige relasjoner mellom aktører og tilskuere/deltakere nærmest uendelige. I sin konklusjon i Virtual Theatres sier Gabriella Giannachi: "Det finnes ikke ett virtuelt teater, men mange. Ikke bare fordi det finnes mange forskjellige virtuelle kunstformer som kan påberope seg en viss grad av teatralitet, men fordi det virtuelle som medium fungerer som et teater i seg selv, et utkikkspunkt mot det virkelige." Giannachi viser til hvordan virtuelle fortolkninger av vårt livsrom dukker opp på stadig flere områder; i kunsten, i forskningslaboratorier, i utdanningsinstitusjoner. Det virtuelle er vår virkelighets motsats eller "andre", et bidrag i vårt aldri fullførte arbeid for å forstå oss selv. Det virtuelle kan slik betraktes som et teater for vår verden - vårt nye speil å holde opp for naturen. Litteratur: Niels Lehmann & Janek Szatkowski: "Theatrical Virtuality - Virtual Theatricality". I Peter Andersen & Lars Qvortrup (red.): Virtual Applications : Applications with Virtual Inhabited 3D Worlds, Springer-Verlag, London Gabriella Giannachi: Virtual theatres : an introduction, Routledge, London 2004 Brenda Laurel: Computers as Theatre, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1993 Eva Liestøl: Dataspill - innføring og analyse, Universitetsforlaget 2001 Kjetil Sandvik: "Fortælling som kollektiv proces" i Drama - nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 3/2004

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Introduksjonsforelesning DRAMA

Introduksjonsforelesning DRAMA Introduksjonsforelesning DRAMA 1.Semester FØ Liv Dyrdal 11.09.08 DRAMA Som kunstfag i førskolelærerutdanningen Som uttrykksform og arbeidsmåte i barnehagen Observasjonsoppgaver i praksis Rammeplanen for

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

LAMPEN & SPEILET SPEILET. poesi og politikk i samtidskunsten. DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN

LAMPEN & SPEILET SPEILET. poesi og politikk i samtidskunsten. DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN LAMPEN & SPEILET SPEILET poesi og politikk i samtidskunsten VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN 2017-18 DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe LÆRERVEILEDNING Kort fortalt gir prosjektet innblikk

Detaljer

MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C

MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C Multimedialitet og multimodalitet 5. august 2007 Multimedialitet Begrepet om multimedialitet er, ifølge Liestøl og Rasmussen (2007), det faktum at uttrykkselementene

Detaljer

En enkel modell. Hvorfor?

En enkel modell. Hvorfor? Interaksjonsdesign Hvorfor? Hva er interaksjonsdesign i forhold til menneske-maskin interaksjon og participatory design? Hva er elementene i interaksjonsdesign? En enkel modell Bruker Interaksjonsdesign

Detaljer

Læreplanskisse for drama i grunnskolen

Læreplanskisse for drama i grunnskolen Læreplanskisse for drama i grunnskolen Klasse Tverrfaglige temaer Kunnskapsutbytte Fagovergripende kompetanser 1-10 kl. Demokrati og medborgerskap Bærekraftig utvikling Folkehelse og livsmestring A. Spill

Detaljer

Interaksjon i scenekunst for barn: Tyranni eller magi? Lise Hovik Cutting Edge 27.10.15

Interaksjon i scenekunst for barn: Tyranni eller magi? Lise Hovik Cutting Edge 27.10.15 Interaksjon i scenekunst for barn: Tyranni eller magi? Lise Hovik Cutting Edge 27.10.15 SCESAM Interaktive dramaturgier i scenekunst for barn Forskning Kunstnerisk forskning i verksteder med mentorordning

Detaljer

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder Øystein Wiik Best når det virkelig gjelder Om forfatteren: Med utgangspunkt i sin karriere som sanger og skuespiller har Øystein Wiik jobbet som motivator og foredragsholder, nasjonalt og internasjonalt,

Detaljer

Sosialt Skapende Nærvær

Sosialt Skapende Nærvær Treningsgruppe Sosialt Skapende Nærvær (Social Presencing Theater) våren 2014 med James Alexander Arnfinsen PROTOTYPE Hvorfor lære Sosialt Skapende Nærvær? Vi lever i en tid preget av kriser på mange plan

Detaljer

Læreplanskisse for Drama/teaterfaget 2016

Læreplanskisse for Drama/teaterfaget 2016 1 Læreplanskisse for Drama/teaterfaget 2016 Klasse Tverrfaglige temaer Kunnskapsutbytte Fagovergripende kompetanser 1-10 kl. Demokrati og medborgerskap Bærekraftig utvikling Folkehelse og livsmestring

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Tidsbruk 40 60 minutter (20 30 minutter på hver del) Innledning Det er ofte en logisk sammenheng mellom innholdet i tankene våre og hva vi føler. Tankene som ledsager

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Teknologi og samhandling

Teknologi og samhandling Teknologi og samhandling Foredrag NFLIS fagkongress, 23 september 2015 Nina Olsvold Intensivrommet «Inne på stuene blir jeg slått av den dempede voldsomheten rommet uttrykker. Inntrykkene er så mange at

Detaljer

WORKSHOP SCENOGRAFI DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HØST 2016 ODYS ODY SEVS S reiser

WORKSHOP SCENOGRAFI DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HØST 2016 ODYS ODY SEVS S reiser WORKSHOP HØST SCENOGRAFI DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2016 ODYSSEVS reiser historiefortelling med lys og skygge WORKSHOP SCENOGRAFI For å fortelle en historie kan man bruke forkjellige hjelpemidler for å

Detaljer

Sosiale medier som arena På hvilke måter bidrar Arkivforum til kunnskaping? Eva Kristin Lian Innherred samkommune

Sosiale medier som arena På hvilke måter bidrar Arkivforum til kunnskaping? Eva Kristin Lian Innherred samkommune Sosiale medier som arena På hvilke måter bidrar Arkivforum til kunnskaping? Eva Kristin Lian Innherred samkommune Kort om meg Opprettet Arkivfaglig forum som nå har over 800 medlemmer Ansatt som Enhetsleder

Detaljer

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE HØSTEN Edvine Larssen "Unforgettable Vision Of Darkness" UKE 50/51 Anja Carr "Fitforfur"

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE HØSTEN Edvine Larssen Unforgettable Vision Of Darkness UKE 50/51 Anja Carr Fitforfur OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE HØSTEN 2013 UKE 46/47 Edvine Larssen "Unforgettable Vision Of Darkness" UKE 50/51 Anja Carr "Fitforfur" Denne høsten hos Trøndelag Senter for Samtidskunst inneholder vårt utstillingsprogram

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Brukergrensesnittdesign

Brukergrensesnittdesign Brukergrensesnittdesign Hva er brukergrensesnittet? Tone Bratteteig INF-102, 7/3 2003 se lenke fra INF102s web-side: http://www.sylvantech.com/~talin/projects/ui_design.html A summary of principles for

Detaljer

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015.

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. I alle fag: under tre år. Olso: Cappelen Akademiske forslag (182 s.) Lover, forskrifter og temahefter: Lov om barnehager (barnehageloven).

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Filmordliste. Antagonist. Bakgrunn. Bildeutsnitt. Dialog. Diegetisk lyd. Effektlyd. Filmmusikk

Filmordliste. Antagonist. Bakgrunn. Bildeutsnitt. Dialog. Diegetisk lyd. Effektlyd. Filmmusikk Filmordliste Fagstoff JON HOEM, MARION FEDERL Listen [1] Antagonist I en fortelling er det ofte motsetninger mellom "den gode" helten og "den onde" mostanderen. Motstanderen kalles antagonist, mens helten

Detaljer

MEVIT 1600 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER

MEVIT 1600 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER MEVIT 1600 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER 10/18/07 Birgit Hertzberg Kaare IMK 1 HVA ER H. På det kognitive plan kan h. ses som en lek med tanken som krever fleksibilitet smidighet, nytelsen av eksistensielle

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

i teatret AV ANETTE PETTERSEN

i teatret AV ANETTE PETTERSEN Gjennom et skifte fra produkt til prosess fokuserer det postdramatiske teatret på selve opplevelsen, på tilstedeværelse her og nå. Hierarkiets fall i teatret AV ANETTE PETTERSEN det postdramatiske teatret

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Det tredje: avdelingens fysiske miljø

Det tredje: avdelingens fysiske miljø Det tredje: avdelingens fysiske miljø Ved å velge å se på relasjoner gjennom det tredje sier vi også at det tredje er en svært viktig del av menneskers måte å kommunisere på. Da må det fysiske miljøet

Detaljer

Likemannsarbeid i rehabiliteringen

Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannen som rollemodell Hverdagskompetansen Spørsmål som ofte stilles Praktiske råd Rettighetsveiledning Selvhjelpsarbeid og egenutvikling 1 Likemannen som rollemodell

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Ida Skaret Fjøseide og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Den digitale hverdag. Diskusjonsspørsmål. Bearbeidet på bakgrunn av Play Decide, Digital life

Den digitale hverdag. Diskusjonsspørsmål. Bearbeidet på bakgrunn av Play Decide, Digital life Den digitale hverdag Diskusjonsspørsmål Bearbeidet på bakgrunn av Play Decide, Digital life Mitt første Internett Er det en ideell alder for når barn skal begynne å bruke Internett? Popularitet Påstand:

Detaljer

Lage en ny spillverden

Lage en ny spillverden Et spill er ikke like spennende om man bare kan gå rundt og snakke med folk. I denne utfordringen lærer du å legge til små hendelser, som her kan gjøre at man vinner og taper spillet. Du vil også lære

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Douglas Engelbart NLS og musen

Douglas Engelbart NLS og musen NLS og musen Gunhild Kristiansen Design Av Digitale Omgivelser Høgskolen i Østfold 2004 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon 3 2.0 4 3.0 NLS og musen 5 3.1 OnLine System (NLS) 5 3.2 Musen 5

Detaljer

Dialogens helbredende krefter

Dialogens helbredende krefter Hva er det med samtaler som har helbredende krefter på psykisk smerte? Psykologspeisialist Per Arne Lidbom 22.09.17 Tidligere: Dialogens helbredende krefter Homostasetenking «få regulert trykket» - Nøytral

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn. inspirasjon før under etter forestilling

A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn. inspirasjon før under etter forestilling A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn inspirasjon før under etter forestilling A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn inspirasjon før under etter forestilling Hvordan er det å være ung

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Woody Allen, Zelig, Natallia B Hanssen

Woody Allen, Zelig, Natallia B Hanssen Woody Allen, Zelig, 1983 Natallia B Hanssen Hvem er du? Hvorfor er du her? Hvilke forventninger har du? Hvordan kan du øke ditt eget utbytte av dagen? https://www.youtube.com/watch?v=xmnma1w0pii Fenomenet

Detaljer

Jeg gikk en tur på. Annette Bischoff Høgskolen i Telemark 2013

Jeg gikk en tur på. Annette Bischoff Høgskolen i Telemark 2013 Jeg gikk en tur på stien Annette Bischoff Høgskolen i Telemark 2013 Sti, opplevelse, relasjon Stien som premissleverandør for opplevelsen Stien som filter mellom turgåeren og verden Stien som fortolkningsforslag

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

Vinden hvisker... Hva er styrke? Hvordan løser vi konflikter uten vold? 3 skuespillere. 3 reisekofferter. 3 fabler av Æsop

Vinden hvisker... Hva er styrke? Hvordan løser vi konflikter uten vold? 3 skuespillere. 3 reisekofferter. 3 fabler av Æsop Vinden hvisker... 3 skuespillere 3 reisekofferter 3 fabler av Æsop Nordavindens oppblåste kinn mot solens hete Kronhjortens arroganse mot pinnsvinets ydmykhet Ekens majestet mot gressets bøyelighet Spennende

Detaljer

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet Du skal få høre fuglesang. Prosjektrapport 2012 Bakgrunn På bakgrunn av erfaringene med Teater Fots forestilling De Røde Skoene (2008) som var en interaktiv forestilling for 1- åringer, ønsket jeg å undersøke

Detaljer

Leseforståelse og digitale tekster

Leseforståelse og digitale tekster Leseforståelse og digitale tekster Anne Mangen Å forstå eller ikke forstå - spiller det noen rolle om teksten er på papir eller skjerm? www.lesesenteret.no 2 Hva er lesing? Nær sammenheng mellom lesing

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

Idéforslag til temporært kunstprosjekt ved Falstadsenteret

Idéforslag til temporært kunstprosjekt ved Falstadsenteret Leif Gaute Staurland Ankomst Idéforslag til temporært kunstprosjekt ved Falstadsenteret Form og innhold: Ankomst er en svart/hvitt film som er tenkt vist i loop på plasmaskjerm i Falstadsenterets lokaler.

Detaljer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Bruke og forstå Bruker enkel tekst- og bildeformatering og kjenner til noen digitale begreper. Lagrer arbeider på digitale ressurser og følger regler for

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring Refleksjonsnotat 1 i studiet Master i IKT-støttet læring v/ Høgskolen i Oslo og Akershus Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Innhold Informasjon... 2 Den femte

Detaljer

FORDYPNINGSENHET I DRAMA (10 vekttall)

FORDYPNINGSENHET I DRAMA (10 vekttall) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I DRAMA (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDYPNING I DRAMA I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

Detaljer

Omsorg til personer i sårbare situasjoner

Omsorg til personer i sårbare situasjoner Omsorg til personer i sårbare situasjoner - Praksisfortellinger som inngang til forståelse Nærvær når identitet er truet En phd. studie av god omsorg Pleiernes fortalte erfaringer med god omsorg fra egen

Detaljer

Å leve med kronisk kreft

Å leve med kronisk kreft Å leve med kronisk kreft Elisabeth Nybø, kreftsykepleier og gruppeterapeut Yvonne Solberg, fysioterapeut Myelomatoseseminar Oslo 01.11.2017 Hva er vår bakgrunn Krefttilbudet på CatoSenteret Gruppetilbud

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA. Programfag Hovedområder. Musikk, dans og Musikk Dans Drama

FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA. Programfag Hovedområder. Musikk, dans og Musikk Dans Drama FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA Musikk, dans og Musikk Dans Drama drama et er oppgitt i 60-minutters enheter. Musikk, dans og drama: 140 årstimer Musikk Hovedområdet omfatter korsang som arena

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i regi Bachelor in Theatre Directing. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (17.06.15)

Studieplan for bachelorstudium i regi Bachelor in Theatre Directing. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (17.06.15) Studieplan for bachelorstudium i regi Bachelor in Theatre Directing 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (17.06.15) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Filmens representasjonsformer. Klassisk film Modernistisk film Postklassisk film Postmodernistisk film

Filmens representasjonsformer. Klassisk film Modernistisk film Postklassisk film Postmodernistisk film Filmens representasjonsformer Klassisk film Modernistisk film Postklassisk film Postmodernistisk film Tidslinje 1895 2010 Klassisk tradisjon 1915 Modernistisk tradisjon 1960 + Postklassisk tradisjon Postmodernistisk

Detaljer

Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn

Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn Oppstart av prosjektet Thorbjørn Egners Verden Det har vært gøy å se hvordan Thorbjørn Egners historier fenger barna like mye i dag som for 60 år siden. Torbjørn

Detaljer

Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon (MMI)

Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon (MMI) Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon (MMI) Kapittel 1- Introduksjon Forskningshistorie innenfor MMI Den første konferansen ble holdt i 1982 Annet arbeid i feltet fant sted før 1982 Konferanser

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Nir Baram Verdens skygge Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Til R. Alle karakterer og hendelser i denne boken er et resultat av forfatterens fantasi og enhver likhet mellom dem og virkeligheten er rent

Detaljer

Hvordan regulere dataspillinga? Øystein Bjørke Olsen Spesialrådgiver KoRus-Øst obo@sykehuset-innlandet.no www.rus-ost.no

Hvordan regulere dataspillinga? Øystein Bjørke Olsen Spesialrådgiver KoRus-Øst obo@sykehuset-innlandet.no www.rus-ost.no Hvordan regulere dataspillinga? Øystein Bjørke Olsen Spesialrådgiver KoRus-Øst obo@sykehuset-innlandet.no www.rus-ost.no Levanger 5. juni 2013 Barna nå for tiden er tyranner. De trosser sine foreldre,

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

De nanopsykologiske og nanoterapeutiske utsagnskategorier

De nanopsykologiske og nanoterapeutiske utsagnskategorier De nanopsykologiske og nanoterapeutiske utsagnskategorier 1 Introduksjon 2 Hvorfor gi en oversikt over de ulike utsagnstyper? Hensikten med denne del er å bli bevisst hvilke utsagnstyper som inngår i nanoterapi

Detaljer

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 Psykologiske prosesser for mestring av kroniske lidelser DET ER BARE Å AKSEPTERE Psykologspesialist Christel Wootton, Poliklinikk for Rehabilitering, AFMR,

Detaljer

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet»)

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet») En enkel innføring i croquet Croquet kan spilles på forskjellige måter. Det spilles turneringer på internasjonalt nivå, både individuelt og lag, men det vanligste er å spille croquet som et hyggelig sosialt

Detaljer

VELKOMMEN. UKE 1: Introduksjon Plenum IN1050. Julie og Maria

VELKOMMEN. UKE 1: Introduksjon Plenum IN1050. Julie og Maria VELKOMMEN UKE 1: Introduksjon Plenum IN1050 Julie og Maria Hva skjer i dag? Hva er IN1050? Kurset fra A til Å HCI Interaksjon og Interaksjonstyper Grensesnitt Hvem er vi? Hva skjer i plenumstimene egentlig?

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over ett semester og gir 30 studiepoeng Innledning Studiet bygger på gjeldende rammeplaner for allmennlærerutdanningen og

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen ÅRSPLAN MUSIKK 9. TRINN Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING PENSUM BARNEHAGELÆRERUTDANNING KUNSTFAGLIG PROFIL 1. STUDIEÅR 2014-2015 1 Revidert 23.06.2014 BKBUL1000 Barns utvikling, lek og læring Askland L.& Sataøen S.O. ( 2013) Utviklingspsykologiske perspektiv

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Digitale begivenheter i generasjonsperspektiv

Digitale begivenheter i generasjonsperspektiv Digitale begivenheter i generasjonsperspektiv Elin Eriksen Ødegaard & Ida Knudsen Barnehagen som danningsarena forskning på barns vegne Bergen 20-21 mars 2014 Intergenerasjonell pedagogisk tilnærming Vilkår

Detaljer

Studiet er lagt til siste studieår i Bachelorstudium - Førskolelærerutdanning, deltid.

Studiet er lagt til siste studieår i Bachelorstudium - Førskolelærerutdanning, deltid. Drama fordypning Emnekode: BFD340_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester

Detaljer

Design av pedagogiske dataspill en forsknings og kreasjonsmetode

Design av pedagogiske dataspill en forsknings og kreasjonsmetode Oppsummering av doktoravhandlingens webversjon Utviklet av René St-Pierre Ph.D. Doctorgradsavhandling i Kunst Studier og Praksis Université du Québec à Montréal (UQAM) Januar 2007 e-post : rene@clikmedia.ca

Detaljer

Kan vi klikke oss til

Kan vi klikke oss til Kan vi klikke oss til bedre læring? l Om studentrespons (SRS) i undervisninga i et bacheloremne i psykologi Dan Y. Jacobsen & Gabrielle Hansen Highteck-Lotech Lotech,, NTNU, 21. mai 2008 Studentrespons

Detaljer

Dramaturgi i undervisning og læring

Dramaturgi i undervisning og læring Dramaturgi i undervisning og læring perspektiver på en triangulær didaktikk. Profesjonskonferansen 2015. Høgskolen i Vestfold 11.09.15 Utdannet allmennlærer med idrett og drama. Avhandling om forholdet

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014 ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse Simon Ryghseter 02.10.2014 Innledning Hva oppgaven handler om I denne oppgaven skal jeg ta for meg en tekstanalyse av en Netcom reklame, hvor du får en gratis billett til å

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Godkjent av rektor 8. mai 2015 1. Innledning Etterforsking

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Multifunksjonshemming. Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016

Multifunksjonshemming. Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016 Multifunksjonshemming Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016 Presentasjon av elevgruppe og program Hvem konferansen handler om: Barn, unge og voksne som Rune Nærpersoner som

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

1/2 year Study in Drama and Theatre Communication - Dramaturgy

1/2 year Study in Drama and Theatre Communication - Dramaturgy Emnekode og -navn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i DT3SEM Halvårsstudium i drama og teaterkommunikasjon Dramaturgi 1/2 year Study in Drama and Theatre Communication - Dramaturgy Bachelorstudium

Detaljer