en enklere hverdag for folk flest ås fremskrittsparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "en enklere hverdag for folk flest ås fremskrittsparti"

Transkript

1 ås fremskrittsparti program

2 frp i kommunen - en effektiv og JA-kommunen - vi vil alltid si ja om det er mulig. Det er kommunen som skal dokumentere hvorfor det eventuelt gis avslag i en sak. Det viktigste for FrP er at de tjenestene som leveres kommunens innbyggere holder den ønskede kvalitet, og rett pris, og ikke hvem som leverer tjenestene. Vi går inn for en god og riktig balanse mellom kommunal og privat virksomhet. En svært viktig oppgave for FrPs representanter er å være ombud for Ås kommunes innbyggere. Fremskrittspartiet vil: Åpne for økt valgfrihet og bruk av private tjenesteytere. Ha en serviceinnstilt administrasjon som arbeider til innbyggernes beste. Være ombudsmenn for kommunens innbyggere. våre toppkandidater til kommunestyret 1. Arne Hillestad 2. GRO HAUG Arne Hillestad (77) har bygget opp Ås FrP fra begynnelsen av, med over 20 år som formann. Han har stor interesse for utbygging av skoler og sykehjem, og har fulgt dette godt opp. Han er gift, har to barn og fire barnebarn. Han er født i Sogndal og er utdannet ingeniør. Siden 1969 har han bodd i Ås. Han har hele sitt yrkesaktive liv jobbet i det private næringsliv. Hans store interesse er en god teknisk-økonomisk og miljømessig utvikling til beste for innbyggerne i kommunen. Han er Ås FrPs ordførerkandidat. Foto: Arvid Hauge Gro Haug (57) er opprinnelig Oslojente som har tråkket sine barnesko på Kjærnes som sommergjest siden 1958 og innrømmer at Kjærnes er hennes «jordbærsted». Som barn lærte hun å elske Ås og valgte derfor å flytte hit da hun selv fikk barn. Hun har alltid hatt et stort samfunnsengasjement og har holdt på med politikk fra hun var 14 år gammel. Foto: Arvid Hauge 2 program

3 servicevennlig kommune! en enklere hverdag for folk flest utviklingen i Ås kommune Ås FrP mener at kommunen bør legge forholdene best mulig til rette for dem som vil bo og arbeide i Ås. Vi vil jobbe for et trivelig og levende Ås sentrum, og legge til rette for boligbygging i alle deler av kommunen der noen ønsker å bo. Foto: Trond Strandsberg Fremskrittspartiet vil: Ha en fremtidsrettet, miljømessig og sosialt god utbygging. Fortsette arbeidet med å etablere et kollektivknutepunkt på Vinterbro. Arbeide for en best mulig allmenn bruk av Breivoll. i ås : 3. Kjetil Barfelt 4. Veronica H. Green Kjetil Barfelt (52) har åtte år bak seg i kommunestyret og i Hovedutvalg for teknikk og miljø. Han er gift, har to sønner og bor i Nordby. Han er siviløkonom, og deleier og adm. dir. i et av Nordens større rådgivingsselskaper innen produktivitet og forandringsledelse. Han er opptatt av at kommunen faktisk er til for å yte service til kommunens innbyggere (og ikke motsatt), og han frustreres av unødig byråkrati. Foto: Arvid Hauge Veronica Haslie Green (37) er gift og har tre barn, og har bodd i Ås siden hun var tre år. Hun er ansatt som leder ved Ultra Ski. Hun har sittet to perioder i kommunestyret og Hovedutvalget for oppvekst og kultur, og interesserer seg spesielt for barnehage, skole og undervisning. program

4 helse og omsorg Ås FrP har alltid gått sterkt inn for at alderdommen skal være trygg og god. FrP vil gi brukeren valgfrihet og mulighet til å bo hjemme så lenge dette er forsvarlig, og brukeren selv ønsker det. Ordninger med hjemmehjelp, hjemmesykepleie og trygghetsalarmer gjør at dette er mulig i langt større grad enn tidligere. Fremskrittspartiet vil: At det skal være lett å få støtte til å hjelpe sine egne, slik at de kan bli boende hjemme lengst mulig. At hjemmehjelp, hjemmesykepleie og lignende service skal utbygges i tråd med behovet. Ha tilstrekkelig med plasser på sykehjem og i omsorgsboliger. Ha en godt utbygget rehabiliteringstjeneste. Arbeide for at foreldre og andre som har påtatt seg et pleieansvar, gis et betryggende og godt avlastningstilbud. Opprette et nytt omsorgsnivå mellom hjem og sykehjem. Det er behov for et omsorgstilbud som kan gi trygghet og stimulanser til eldre som føler seg utrygge eller ensomme hjemme, men som ikke har behov for eller ønsker sykehjemsplass Videreutvikle den danske Lottemodellen på sykehjem i Ås kommune. Modellen baserer seg på at de eldre i stor grad får bestemme selv; både når de vil legge seg, stå opp, hva de vil spise og drikke, og det serveres vin og øl til maten til de som ønsker det. Det legges vekt på aktivisering og underholdning. sosial- og rusmiddelomsorg Ås FrP vil fortsatt arbeide for økt innsats i forebyggende arbeid, rehabiliteringstiltak og hjelp til omsorgstrengende i alle aldre og kategorier. Vi vil fokusere på forebyggende arbeid ved å styrke tverrfaglig samarbeid mellom kommunale etater, frivillige organisasjoner, politi, hjem og skole. Ås FrP vil også at all rusomsorg skal være basert på avstigmatisering, verdighet og respekt. Gi samme rett til behandling som for andre pasientkategorier og se at det gis individuell behandling tilpasset den enkelte. Rusmisbrukere som selv er motivert for ettervern bør gis prioritet fordi motivasjonen for et behandlingsopplegg er avgjørende for om det lykkes. 4 program

5 ås Fremskrittsparti vil: Ha en individuell behandling av rusmisbrukere basert på behov. Satse på et bredt og mangfoldig behandlings- og hjelpetilbud til rusmisbrukere. Innføre et sterkt og fungerende ettervern. Stille krav til den enkelte der dette er relevant. At ettervern for rehabiliterte rusmisbrukere skal skje i andre omgivelser enn i aktivt rusmiljø program

6 kultur, idrett og friluftsliv Ås FrP mener det er viktig at innbyggerne kan utøve kulturelle aktiviteter, men den enkelte må selv prioritere hvilke aktiviteter han eller hun ønsker å utøve, og selv bekoste disse. Imidlertid bør kommunen i nært samarbeid med foreningslivet og de frivillige organisasjoner - tilrettelegge for aktiviteter, som også er verdifulle for samfunnet. Kulturhuset i Ås sentrum er nå nyoppusset og det vil kreve en stor innsats for å oppnå en så god og allsidig bruk som mulig. Foto: Torbjørn Espelien ås Fremskrittsparti vil: At kultur og idrett skal prioriteres. At den kommunale kulturinnsats skal konsentreres om barn og ungdom, og koordinere den med de eksisterende skole- og kulturskoletilbud. At kulturtilbud i Ås kulturhus skal være variert. Drift i kommunal regi i samarbeid med kulturlivet i kommunen. Fritidsklubbene skal være selvstendige og brukerstyrte enheter med ansvar for driften i de lokalene som stilles til deres rådighet. Kulturtilbudet, som bibliotekene i Nordby og Ås representerer, skal opprettholdes. Driften av senior/eldresentrene i kommunen skal sikres. eiendomsskatt Eiendomsskatt er en urettferdig og usosial form for beskatning. Dersom det er innført eiendomsskatt i en kommune, så skal eiendomsskatten ligge mellom 0,2% og 0,7% av verdien. På en bolig til 3 millioner kroner kan det altså lovlig innkreves en eiendomsskatt på kroner pr år. Dette kan reduseres ved innføring av bunnfradrag og reduksjon av markedsverdien, men eiendomsskatt er uansett en meget følbar (og urettferdig) ekstraskatt på egen bolig. 6 program

7 teknikk og miljø FrP vil ha en positiv byggesaksbehandling vi er en Ja-kommune. Arbeidet med å gjøre Teknisk etat mer serviceinnstilt må fortsette. De tjenestene (vei, vann, avløp, renhold m.m) som kommunen leverer til sine innbyggere må produseres mest mulig kostnadseffektivt. Drift og vedlikehold av kommunens eiendommer har over tid vært mangelfull. Kommunen eier i dag eiendom som er uhensiktsmessig og burde vært solgt, samtidig leier kommunen andre lokaler. ås Fremskrittsparti vil: Legge til rette for boligbygging i alle deler av kommunen der mennesker ønsker å bo Ha en kort og effektiv saksbehandlingstid i byggesaker Ha en positiv innstilling av alle reguleringsforslag At i de tilfeller der det utvises skjønn i saksbehandlingen, så skal eventuell tvil komme innbyggerne til gode Det skal være forvaltningen som har bevisbyrden og som må bevise et eventuelt nei på en søknad ikke søkeren som må bevise et ja Verne om den private eiendomsretten Utarbeide en plan for gang- og sykkelveier Selge boligeiendom som det ikke er behov for, og leie/kjøpe eiendom som det er behov for Forbedre vedlikeholdet av kommunal eiendom, bl.a. ved å gjeninnføre vaktmestere ved skolene Synliggjøre drifts- og vedlikeholdskostnadene slik at disse klart fremgår av budsjett og regnskap Vurdere om kommunen skal utføre rehabiliteringsoppgaver i egen regi, eller om slike oppgaver med fordel kan settes ut på anbud ås Fremskrittsparti vil: Gå imot alle forsøk på å innføre eiendomsskatt på boliger. Gradvis fjerne eiendomsskatt på næringseiendom. At offentlige avgifter og gebyrer skal være så lave som mulig, og ikke høyere enn hva det faktisk koster å utføre den tjenesten det gjelder. program

8 barnehager og skoler Barnehager For FrP er alle barn er like mye verdt, uansett om de går i kommunal eller privat barnehage. FrP i regjering har fått til gratis kjernetid for de med lav inntekt som er viktig for integrering! Ås FrP mener at private barnehager er minst like gode som kommunale, og at det ikke er en kommunal primæroppgave å eie og drive barnehager. Det er kvaliteten på tilbudet til barna som er viktig, og ikke hvem som er eier. Skoler Ås FrP legger stor vekt på at våre barn skal ha trygge og gode skoler. Vi mener at en god kunnskapsmessig utvikling i høy grad påvirker den personlige utviklingen til elevene. Å beherske det norske språket er en grunnleggende forutsetning for å fungere godt i det norske samfunnet og i skolen. Ås FrP vil derfor fokusere på opplæring i norsk fremfor undervisning i fremmede morsmål. ås Fremskrittsparti vil: Ha forbud mot religiøse/kulturelle hodeplagg i skole og barnehager. At skolen først og fremst skal formidle kunnskap og stimulere evnen til selvstendig tenkning. Den omfattende uroen som ofte preger hverdagen i skolen, er et hinder for dette. At det daglige arbeidet i skolen skal preges av et godt arbeidsmiljø for elever og lærere. Det må derfor fokuseres mer på ro, orden og disiplin. At alle skoler i Ås - i samarbeid med elevene og foreldrene - skal arbeide for å utvikle barn og ungdoms selvtillit, ansvarsfølelse, pliktfølelse og sist men ikke minst - god folkeskikk. Ha undervisning tilpasset den enkelte elevs kunnskapsnivå, herunder bruk av alternative pedagogiske virkemidler. At skriftlig evaluering i orden og oppførsel fra 3. klasse skal innføres, og karakterer i matte, norsk og engelsk fra 5. klasse. Opprettholde nulltoleranse for mobbing. Dersom det er nødvendig for å sikre et mobbefritt miljø, så skal de(n) som mobber flyttes til en annen skole. At rektor, lærere og elevenes foreldre/foresatte skal representeres i et driftsstyre for hver enkelte skole Fjerne undervisningen i fremmede morsmål. Ressursene skal nyttes på norskopplæring. Foto: Alexander Helberg 8 program

9 program

10 miljøvern & naturforvaltning Miljøvern må baseres på realisme, faglig kunnskap og hensyn til naturen, og vil i stor grad dreie seg om hvordan kloakkrensing og renovasjon fungerer. Men det vil også dreie seg om hvorvidt landbruks- og industriaktiviteter medfører miljøskadelige utslipp. Fremskrittspartiet vil: Bevare «grønne lunger» i tettbebyggelsen. Arbeide for å bedre kollektivtilbudet i kommunen utenfor Ås sentrum. Arbeide for å etablere innfartsparkeringer langs E6 og E18. Stoppe forurensningen av Årungen, og forbedre vannkvaliteten slik at det igjen blir mulig å bade. Ettersom landbruket står for det alt vesentlige av denne forurensningen, kan dette bety at det må vurderes begrensninger på landbruket. næringspolitikk FrP vil fjerne unødige regler og reguleringer. Dette vil gi en bedre ressursutnyttelse og en sunnere samfunnsøkonomi. Bøndene er et eksempel på næringsdrivende som lever under et offentlig formynderskap som hindrer nesten all handlefrihet. Vi vil legge forholdene best mulig til rette for etablering og videreutvikling av en variert og ikke-forurensende næringsvirksomhet som gir trygge arbeidsplasser. 10 program

11 e18 Utbyggingen av ny E18 tar lang tid og koster urimelig mye penger. Utbyggingen må gjøres så raskt og billig som mulig. Fremskrittspartiet vil: Bevare Leonardo da Vinci-broen og med det spare minst 100 millioner kroner. Ha ny bro over Oslofjorden, ikke flere tunneler. Fullstendig avvise innføringen av bompenger på lokalveinettet. Arbeide mot bompenger på selve E18. Bygge ut Vinterbrokrysset så enkelt som mulig og på den måten spare millioner kroner. Avvise jordflytteprosjektet «Ny jord» der matjord skal flyttes til en pris av minst kroner pr mål, og på den måten spare nærmere 200 millioner kroner. Landemerke: Davinci-brua er et landemerke i Ås. Foto: Tore Sørensen. Fremskrittspartiet vil: Gå mot konkurransehemmende og -vridende regler i kommunen. Gjøre Ås kommune til en attraktiv kommune å etablere seg i. Arbeide for å fjerne eiendomsskatt på næringseiendom program

12 saker i fokus for ås frp i neste periode: Ås kommune som JA-kommune. Være den enkelte innbyggers talsperson og hjelpe til i enkeltsaker. Ha tilstrekkelig plasser på sykehjem og omsorgsboliger. Bygging av boliger for demente. Fortsette utbygging av barnehagekapasiteten. Støtte initiativ som gir økt kvalitet i skolen, enten det gjelder elevene eller kompetansebygging for lærere og skoleledelse. Skape en mer fleksibel skole som tar høyde for elevenes faglige utvikling. Nulltoleranse for mobbing. Om nødvendig skal mobberen flyttes til en annen skole. Forbud mot religiøse/kulturelle hodeplagg i skoler og barnehager. Tilrettelegge for boligbygging i de deler av kommunen der folk ønsker å bo. Gå imot alle forsøk på å innføre eiendomsskatt på boliger og arbeide for å fjerne den som allerede er innført på næringsbygg. Fortsette arbeidet med å effektivisere kommunens drift. Kommunens avgifter og gebyrer skal være så lave som mulig og ikke være høyere enn hva det faktisk koster å utføre tjenesten det gjelder. Sørge for god og grunnleggende økonomisk styring av kommunen. Fortsette arbeidet for å forbedre eiendomsforvaltningen. Rehabilitering og nybygging av kommunale bygg skal foregå raskest mulig og være kostnadseffektivt. Legge til rette for fortgang i planlegging og utbygging av nye boligområder og skoler. Raskt salg av kommunens eiendom på Dyster Eldor. Bindende folkeavstemming om eventuell kommunesammenslåing. Ved økonomisk støtte til foreninger og lag, skal det som gir flest mulig et tilbud gis prioritet fremfor én til én-undervisning. Skoleelever som sliter med motivasjonen skal kunne tas ut av skolen og gis alternativ tilfredsstillende opplæring. Vi vil arbeide for at ungdomskortet skal gjelde hele døgnet pga kursing, trening, samvær med jevnaldrende etc. Folkeavstemming om evt kommunesammenslåing! Kommunestyrelisten, ås fremskrittsparti : 1. Arne Hillestad, Åsgård 2. Gro Haug, Solberg 3. Kjetil Barfelt, Nordby 4. Veronica Haslie Green, Rustad 5. Knut Tønnes Steenersen, Nordby 6. Torill Horgen, Nordby 7. John Oddvar Kvakkestad, Åsgård 8. Lene Arildsen, Nordby 9. Terje Michalsen, Nordby 10. Britt Halvorsrud, Rustad 11. Per-Helge Aurdal, Nordby 12. Eli Lerheim, Nordby 13. Oluf Berentsen, Åsgård 14. Marianne Nøkleby, Nordby 15. Ove Haslie, Åsgård 16. Christopher Bakkelid, Nordby 17. Per-Ivar Wroldsen, Nordby 18. Tore Musken, Nordby 19. Per Gisle Aarra, Åsgård 20. Egil Ekberg, Nordby 21. Hans Petter Walstad, Åsgård 22. Lisbeth Sæstad, Åsgård 23. Lise Berntsen, Åsgård 12

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bergen Fremskrittsparti INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7

Detaljer

HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM 2011-2015

HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM 2011-2015 HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM 2011-2015 INNLEDNING Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne

Detaljer

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019 FOR FOLK FLEST Tromsø FrPs program 2015 2019 Innhold: En enklere hverdag! 3 Ideologisk grunnlag vårt grunnsyn 4 En mer effektiv ja-kommune 4 På lag med næringslivet 5 Oppvekst 6 Helse, omsorg og sosiale

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss.

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss. ENKELTMENNESKET I FOKUS Jobben som folkevalgt er viktig og krevende. Den kan ikke bli halvhjertet utført. Jobben slutter ikke etter at valglokalene har stengt, men begynner nettopp da. Vi skal representere

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

Bydel Østensjø. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Østensjø. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Østensjø Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Østensjø Arbeiderparti 1. Kristin Sandaker, f. 1963 2. Pål Einar Røch Johansen, f. 1982 3. Liv Thorstensen, f.

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Program Stavanger FrP. Valgperioden 2015-2019

Program Stavanger FrP. Valgperioden 2015-2019 Program Stavanger FrP Valgperioden 2015-2019 HVA VIL FRP VIL MED STAVANGER KOMMUNE Det viktigste først er FrPs mantra i Stavangerpolitikken. Vi er kritisk til hvordan skattebetalernes penger blir brukt.

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Bærum. gratis kollektivkort. til ungdom. Fremskrittspartiet vil jobbe for DYREPOLITI! Endelig har vi fått. engasjerer meg!

Bærum. gratis kollektivkort. til ungdom. Fremskrittspartiet vil jobbe for DYREPOLITI! Endelig har vi fått. engasjerer meg! SE akershus en enklere hverdag for folk flest Bærum ordførerkandidat torbjørn espelien: Nei til blokker JA til småhus! IdA Ohme Pedersen: Fikk vedtatt demenslandsby i bærum Fylkesordførerkandidat Vibeke

Detaljer

2. Et arbeidsliv der alle får bidra og der de som faller utenfor får en ny sjanse.

2. Et arbeidsliv der alle får bidra og der de som faller utenfor får en ny sjanse. Karlsøy Høyres program for 2015-2019 For å skape et samfunn med muligheter for alle har Høyre fem mål: 1. En kunnskapsskole med høye ambisjoner for alle elever 2. Et arbeidsliv der alle får bidra og der

Detaljer

Valgprogram. Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no

Valgprogram. Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no Valgprogram Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no 1: Om Gran Bygdeliste Gran Bygdeliste ble stiftet i 2006 og har vært representert i kommunestyret

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no Bystyreprogram Sandefjord Venstre 2011-2015 Vedtatt 13. mai 2011 www.sandefjord.venstre.no Innhold: Den liberale byen... 2 Den moderne byen... 3 Byutvikling... 3 Kommunen... 4 Den kreative byen... 5 Næringsliv...

Detaljer

FYLKESPROGRAM ØSTFOLD FREMSKRITTSPARTI. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 1

FYLKESPROGRAM ØSTFOLD FREMSKRITTSPARTI. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 1 FYLKESPROGRAM ØSTFOLD FREMSKRITTSPARTI 2003 2007 VEDTATT PÅ FYLKESÅRSMØTET ØSTFOLD FRP 15. FEBRUAR 2003 Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 1 1. LOKALPOLITISKE PRINSIPPER Ideologisk grunnlag Fremskrittspartiet

Detaljer

en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti

en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti program 2015-2019 Kjære velger! Et nytt kommunestyre skal velges, og din stemme har stor betydning for utfallet av hvilke partier som skal styre

Detaljer

prog o ram 2011-2015

prog o ram 2011-2015 program 2011-2015 Venstre gjør en forskjell i Oppegård! På disse områdene vil du merke at valg av Venstre gjør en forskjell: Naturen Tettsteder Skole Folk Frivilligheten Næringsliv Kultur Idrett Kommunen

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 2015 2019 ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 1 Ja Kommunen Eidsberg FrP vil arbeide for at kommunen skal være serviceinnstilt og imøtekommende. Det skal tørkes støv av JA stemplet. Vi ønsker fortgang

Detaljer

ensjonist Partiet Handlingsprogram 2015-2019 Sør-Trøndelag

ensjonist Partiet Handlingsprogram 2015-2019 Sør-Trøndelag ensjonist P Partiet Sør-Trøndelag Handlingsprogram 2015-2019 Aase Flataunet Per J. Ervik Torstein Larsen Mona Foss Ruth Hoel Svein O Nilsen tto Innhold Innledning...s. 3 Administrasjon, økonomi og fylkeskommunal

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer