ÅRSMELDING 2006 (HERUNDER MUSEUMSNYTT)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2006 (HERUNDER MUSEUMSNYTT)"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2006 (HERUNDER MUSEUMSNYTT)

2 Norges museumsforbund Ullevålsvn. 11, N Oslo Tlf: Faks: Teksten er produsert ved Norges museumsforbunds sekretariat Trykk: Lobo Media AS Opplag: 600 Oslo, juni 2007 Norges museumsforbund

3 INNHOLD 1. NORGES MUSEUMSFORBUND VIKTIGE SAKSFELT I MELDINGSÅRET NORGES MUSEUMSFORBUND - ORGANISASJON...6 A Styret...6 B Museumsforbundets sekretariat...7 C Museumsnytt...7 D Komiteer og utvalg...7 E Medlemmer...8 F Landsmøte, kurs og seminarer ØKONOMI...8 A Medlemskontingent...8 B Statstilskudd til Museumsforbundets arbeid MUSEUMSFORBUNDETS OG MUSEUMSNYTTS STYRES VIRKSOMHET...10 Museumsforbundet SEKSJONER UNDER NORGES MUSEUMSFORBUND...10 A Seksjon for formidling...10 B Seksjon for kunst- og kunstindustrimuseer...10 C Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg D Seksjon for naturhistoie E Seksjon for museumsledelse F Samisk muselag - Seksjon i Norges museumsforbund KOMITEER OG UTVALG SOM MUSEUMSFORBUNDET VÆRT REPRESENTERT I ELLER HAR VÆRT NOMINASJONSORGAN FOR REGNSKAPER FOR

4 2

5 1. NORGES MUSEUMSFORBUND Norges museumsforbund er interesseorganisasjon for museumspolitisk og -faglig arbeid, og ble opprettet i juni Forbundet er en videreføring av (tidligere) Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer og Norsk Museumspedagogisk Forening. NKKM er fortsettelsen av Norske Museers Landsforbund som ble stiftet i Mai 2000 ble Norges museumsforbund slått sammen med Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund (NNML). Samlet har Forbundet 484 medlemmer. HM Dronning Sonja er Forbundets høye beskytter. 2. VIKTIGE SAKSFELT I MELDINGSÅRET RESULTATSVURDERING 2006 (utfra Museumsforbundets arbeidsplan vedtatt av årsmøtet 2006) Norges museumsforbund skal konsentrere sitt arbeid på to fronter: I. Det skal være museenes felles talerør overfor myndighetene og offentligheten forøvrig. II. Museumsforbundet skal samtidig tilby faglige møteplasser og gjennom praktiske tiltak bidra til å stimulere og forbedre museenes arbeid, slik at de i høyere grad framstår som selvstendige og slagkraftge institusjoner i samfunnet. I. Et felles talerør for bedre rammevilkår og en mer ærgjerring offentlig museumspolitikk i Norge 1. Museumsforbundet skal være en aktiv og konstruktiv aktør i forhold til oppfølgingen av ABM-meldinga, Kulturmeldinga, Den kulturelle skolesekken og kulturminne-meldinga. Tiltak: Være støttespiller for museene og museumslagene i forhold til reformprosessen. Forbundet har også i 2006 hatt nær kontakt med en rekke museer og med museumslag i forhold til museumsreformen. Forbundet har også vært representert på enkelte museumskonferanser. Pådriver av tiltak av Revita-karakter. Museumsforbundet har framhevet betydninga av tiltak av Revita-karakter overfor Stortinget og medier. Revitaplan har vært et sentralt punkt i uttalelsen fra årsmøtet i Stjørdal og pressemeldinga i forbindelse med Statsbudsjettet Styrking av museumssamarbeidet på tvers av departementstilhørighet. Styrking av forskningen ved museene, bl.a. gjennom sentrale tiltak og nettverksbygging. Museumsforbundet har tatt opp problemstillinga overfor offentlige myndigheter gjennom flere år, bl.a. gjennom i forbindelse med NOU 2006: 8 om universitetsmuseene. Forbundet har forsøkt å følge opp dette i forskjellige sammenhenger overfor ABMutvikling og i forbindelse med museumsreformen. Synliggjøre museene som reiselivsaktører. Forbundet har hatt et samarbeid med Forum for reiseliv, og forsøkt å synliggjøre museene som reiselivsaktører bl.a. overfor media. 3

6 Samarbeid med andre organisasjoner innen ABM-sektorene. 2. Museumsforbundet skal utøve en aktiv kontaktvirksomhet overfor Storting, departementer, fylkeskommuner og medier med sikte på å forbedre rammevilkårene for museene og å synliggjøre museenes rolle som samfunnsinstitusjoner. 3. Museumsforbundet skal arbeide for å styrke og å forbedre koordineringen av kulturminneforvaltningen uavhengig av departemental tilknytning, og å synliggjøre museenes betydning i arbeidet. Tiltak: Følge opp arbeidet i forhold til kulturminnemeldinga. Samarbeide med andre kulturvernorganisasjoner, herunder paraplyorganisasjonen Kulturvernforbundet. 4. Museumsforbundet skal arbeide for utvikling av det naturhistoriske museumstilbudet. Tiltak: Arbeide for konkrete samarbeidstiltak mellom naturhistoriske- og kulturhistoriske museer uavhengig av departemental tilhørighet. Aktuelle tiltak kan være kjøp av tjenester fra de naturhistoriske museene, og samarbeid om utstillinger. 5. Museumsforbundet skal samarbeide med andre kulturorganisasjoner og HSH om spørsmål av felles kulturpolitisk og/eller -faglig interesse, blant annet: Tiltak: Synliggjøring av kulturens plass og -betydning i samfunnet. Museumsforbundet har noe kontakt med andre organisasjoner innen ABM-sektorene, bl.a. gjennom Fellesforum for kulturorganisasjoner. Forbundet har forsøkt å synliggjøre museenes økonomiske situasjon og rolle som samfunns- institusjoner gjennom kontakt med Stortinget, departement og medier. Forbundet har arbeidet aktivt i forhold til sentrale personer i Stortingets kulturkomité, bl.a. i forbindelse med behandlinga av statsbudsjettet. Forbundet har også i 2006 hatt jevnlig kontakt med div. medier som har avstedkommet en del oppslag. Museumsforbundet har ikke arbeidet spesielt med dette i Museumsforbundet har jevnlig kontakt med Kulturvernforbundet. Museumsforbundet har delvis vært engasjert i arbeid med å lage et museumsnettverk for naturhistorie. Museumsforbundet har ved forskjellige anledninger framhevet betydninga av å integrere kultur og natur i museene. Dette har bl.a. vært framhevet i forbindelse med oppfølginga av museumsreformen og NOU 2006: 8. Forbundet samarbeider med andre kunst- og kulturorganisasjoner, bl.a. gjennom nettverket Fellesforum for kulturorganisasjoner, hvor Forbundet er representert i Arbeidsutvalget. Spørsmål knyttet til moms. Museumsforbundet har gjennom flere år arbeidet overfor Stortinget og Kulturdepartementet for å få til en momsordning for museene. Museumsforbundet er representert i Finansdepartementets kulturmomsuvalg. Temaet var også opp på Det nasjonale museumsmøtet på Stjørdal. Museumsforbundet har inngått rammeavtale med PWC på vegne av medlemsmuseene. Se 4

7 6. Museumsforbundet skal delta i ABMutviklings organer og samarbeide om felles oppgaver, herunder oppfølging av ABMmeldingen 7. Museumsforbundet skal samarbeide med Norsk ICOM, og styrke samarbeidet med utenlandske museumsorganisasjoner bl.a. gjennom NEMO (Network of European Museum Organisations). 8. Museumsforbundet skal arbeide for lik tilgang for alle til natur- og kulturarven. Forbundet har et godt samarbeid- og jevnlig kontakt med ABM-utvikling på forskjellige nivåer, og er i representert i flere utvalg. Museumsforbundets generalsekretær er norsk kontaktperson i NEMO, og var representert på møtet deres i Helsingfors i Museumsforbundet har også hatt en del kontakt med danske og svenske museums-organisasjoner. Museumsforbundet var bla. representert på museumsmøte i regi av Organisationen Danske museer. Museumsforbundet arrangerer jurybesøk i forbindelse med Europarådets museumspris European Museum of the Year Award (EMYA). Det er ingen norske kandidater i Temaet ble tatt opp på konferansen Museer for alle i II. Faglige møteplasser og praktiske tiltak til nytte for museene 1. Forsterking av intern-kommunikasjon mellom museene og utvikling av museumsfaglig kompetanse gjennom: Utvikling av Museumsforbundets hjemmesider: Hjemmesidene er jevnlig blitt oppdatert gjennom året med diverse informasjon, som aktuelle saker i Stortinget, invitasjoner til Seminarer og konferanser med brei geografisk lokalisering og -deltakelse. kurs/seminar og div. uttalelser. Seksjon for formidling arrangerte konferansen Museer for alle med over 100 deltakere. Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg (SIKA) og Konserverings- og Revitautvalget arrangerte i fellesskap kurs i bevaring av maskiner og annet teknisk utstyr. Seksjon for formidling, ved kursutvalget, arrangerte kurs Utstillinger fra idé til utstillingsplan. Tiltak i fagseksjonenes regi som for eksempel Se over. studieturer, kurs og seminarer. Museumsnytt. Se egen resultatsvurdering Kontakt med Museumsforbundets fylkeslag og de øvrige museumslagene. Brede faglige programmer i forbindelse med Forbundets landsmøter i nært samarbeid med fagseksjonene. 2. Løpende rådgiving til enkeltmuseer ut fra sekretariatets kompetanse. Kontakten med fylkeslagene og museumslagene er fulgt opp dels via telefon, dels representasjon på møter om museumsreformen. Sekretariatet mottar forholdsvis mange henvendelser. Mange henvendelser er knyttet til museumsreformen/organisering, råd i forbindelse med samfunnskontakt og spørsmål om moms. Det har også vært en del henvendelser om arbeidsrelaterte spørsmål. 5

8 ÅRSMELDING MUSEUMSNYTT Museumsnytt utkom i 2006 med 5 utgivelser på sider, med et gjennomsnittlig trykket opplag på omlag 2400 eksemplarer. Redaktør Inger Anne Hovland har hatt permisjon i 2005, og Liv H. Andreassen har fungert som redaktør under permisjonen hennes. Redaksjonsrådet i 2005 har bestått av Leif Anker, Kristina Bjureke. Karin Hellandsjø og Sigrid Skarstein. Museumsnytt gjennomgikk en ansiktsløftning i 2005 i form av en ny og mer appetittvekkende design, utført av designeren Nini Anker. Det var også en klar målsetting å gjøre bladet mer allsidig. Det ble innført en fast ordning bl.a. med å ha et portrett i hvert nummer av en aktuell person, nytt om navn spalten er utvidet sammen med en økning av notis- og småstoff. Og sist, men ikke minst er det satset på å komme i tale med politikere fra de ulike partiene om deres museumspolitikk. I Museumsnytt ble det også lansert en ny serie Norges ukjente museer og samlinger sammen med en fast spalte Museumsrunden, hvor Åse Enerstvedt anmelder nye utstillinger. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger fra leserne om denne spalten. Hva internasjonalt stoff angår, har dekningen vært omfattende og spent fra museumsreiser i Kina, Nord-Korea, Storbritannia, Danmark og Sovjet. Det ble også lagt vekt på en så stor geografisk spredning på stoff som mulig, og i fjor sommer fikk Tromsø besøk og en omfattende dekning i Museumsnytt. Nå står Trondheim og Bergen for tur. Museumsreformen og alt den fører med seg av sorg for noen, og glede for andre, har vært et fortløpende tema, sammen med 100-års markeringen av Norge som selvstendig nasjon, hvor landets museer deltok aktivt. Nyordningen med et fast frilansbudsjett på 7000 kroner pr. nummer, gjorde det også mulig å kjøpe inn mer interessant stoff. Det har vært ført samtaler med bl.a. ABM-utvikling om å opprette et felles ABM- media, hvor Bok og Bibliotek og Museumsnytt skal inngå. Biblioteksentralen trakk som aktør januar 2006, mens Høgskolen i Oslo har meldt sin interesse våren NORGES MUSEUMSFORBUND ORGANISASJON Adresse: Ullevålsvn. 11, 0165 Oslo Telefon: Faks: E-post: Web-adresse: A STYRET Museumsforbundets og Museumsnytts styre: 22. september september 2006: Styreleder Ove Magnus Bore, Stavanger Museum Olav Aaraas, Norsk Folkemuseum Aslaug Nesje Bjørlo, Nordfjord Folkemuseum 6

9 Ole J. Furset, Trondarnes Distriktsmuseum Randi Lium, Trondheim Kunstmuseum Knut M. Nygaard, Fetsund Lenser Elen Roaldset, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Vararepresentanter: 1. Ottar Grepstad, Nynorsk kultursentrum 2. Bjørg Christophersen, Museum Vest 3. Roger Erlandsen, Akershus Fylkesmuseum Museumsforbundets og Museumsnytts styre: 7. september september 2007: Styreleder Ove Magnus Bore, Stavanger Museum Olav Aaraas, Norsk Folkemuseum Aslaug Nesje Bjørlo, Nordfjord Folkemuseum Ole J. Furset, Trondarnes Distriktsmuseum Randi Lium, Trondheim Kunstmuseum Knut M. Nygaard, Fetsund Lenser Tor Tønsberg, Bergen Museum Vararepresentanter: 1. Roger Erlandsen, Akershus Fylkesmuseum 2. Marit A. Hauan, Tromsø Museum 3. Helge O. Larsen, Helgeland Museum B C D MUSEUMSFORBUNDETS SEKRETARIAT Museumsforbundets sekretariat har i 2006 hatt følgende sammensetning: Generalsekretær Tron Wigeland Nilsen, 100%-stilling. Konsulent Gabriela Kulkova, 50%-stilling Kontorsekretær Margareta Braathen, 80%-stilling til september 2006 Kontorsekretær Signy Norendal, 50%-stilling fra august 2006 Konsulent Joseph Sinnathamby, 50%-stilling. 80% fra september 2006 MUSEUMSNYTT Redaktør Liv H. Andreassen har vikariert som redaktør i 100-stilling fram til sommeren Inger Anne Hovland kom tilbake fra permisjon i sommeren 2006 i 80% stilling. Liv H. Andreassen har hatt engasjement i 20% stilling ut KOMITEER OG UTVALG 1. Fylkeslag a. Museumslaget for Aust-Agder b. Musea i Hedmark c. Musea i Møre og Romsdal 2. Konserverings- og REVITA-utvalg Leder: Vigdis Vingelsgaard, Stiftelsen Domkirkeodden Henrik Smith, Akershus Fylkesmuseum Inger Raknes Pedersen, Hordamuseet (oppnevnt av NKF-N) Anne Ytterdal, Arkeologisk museum i Stavanger (oppnevnt av NKF-N) 3. Forskningsutvalg nedlagt høsten

10 4. Faglig råd Leder: Inger Jensen, Norsk Folkemuseum Tor A. Bakke, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Bjørn Fjellheim, Kystmuseet i Sogn og Fjordane Jan Henrik Munksgaard, Vest-Agder Fylkesmuseum Øivind Storm-Bjerke, Universitetet i Oslo Ragnar Pedersen, Domkirkeodden Dagfinn Skre, Universitetet i Oslo Gerd Woll, Munch-museet Tron Wigeland Nilsen (sekretær) E F MEDLEMMER Museumsforbundet hadde pr medlemmer. Av disse var 218 museer, 10 tilsluttede/assosierte medlemmer og 255 personlige medlemmer, herav 1 æresmedlem og 30 seniormedlemmer. Flere tidligere selvstendige museer har i løpet av året blitt slått sammen til nye (større) administrative enheter i forbindelse med museumsreformen. Se Museumsforbundets hjemmesider for oversikt over medlemsmuseer: LANDSMØTE, KURS OG SEMINARER 1. Landsmøtet ble holdt september i Stjørdal. 2. Seminaret Museer for alle april. Arrangør: Seksjon for formidling 3. Kurset Overflatebehandlng av tekniske kulturminner september. Arrangør: Seksjon for Industri, Kommunikasjon og Anlegg (SIKA). 4. Kurset Utstillinger fra idé til utstillingsplan november. Arrangør: Seksjon for formidling. 4. ØKONOMI A MEDLEMSKONTINGENT Gruppe I: Museer med brutto driftsbudsjett inntil kr betaler kr 500 Gruppe II: Museer med brutto driftsbudsjett kr mill. betaler kr Gruppe III: Museer med brutto driftsbudsjett kr 1 mill. - 5 mill. betaler kr Gruppe IV: Museer med brutto driftsbudsjett kr 5 mill mill. betaler kr Gruppe V: Museer med brutto driftsbudsjett kr 10 mill mill. betaler kr Gruppe VI: Museer med brutto driftsbudsjett kr 20 mill mill. betaler kr Gruppe VII: Museer med brutto driftsbudsjett over kr 50 mill. betaler kr Assosierte medlemmer betaler kr Personlige medlemmer betaler kr 300 Seniormedlemmer betaler kr 150 8

11 ANTALL MEDLEMSINSTITUSJONER FORDELT PÅ KONTINGENTGRUPPER Antall medlemmer Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV Gruppe V Gruppe VI Gruppe VII Gruppe I 25 Gruppe II 49 Gruppe III 66 Gruppe IV 40 Gruppe V 22 Gruppe VI 11 Gruppe VII museer. Innbetalt medlemskontingent for 2006 er kr Medlemskort Det har i alle år vært praksis at medlemmer får gratis adgang til andre medlemsmuseer. Det sendes ut egne trykte medlemskort til institusjonene i tillegg til medlemskortet på innbetalingsgiroen. Sistnevnte kort er gyldig med betalingsstempel fra banken. B STATSTILSKUDD TIL MUSEUMSFORBUNDETS ARBEID Museumsforbundets virksomhet finansieres ved medlemskontingent, statstilskudd utbetalt ved ABM-utvikling, samt ekstraordinære tilskudd til ulike prosjekter. 1 Tilskudd for 2006 a ABM-utvikling bevilget: kr til drift av Museumsforbundet for 2006 inkl. European Museum of the Year Award. b ABM-utvikling bevilget: kr til Museumsnytt 9

12 2 Tilskudd fra ABM-utvikling til andre tiltak: a kr til seminar om Behov for conservation scientist tjenester innen konservering b kr til kurset Utstillinger fra idé til utstillingsplan c kr til Årets museum. 5. MUSEUMSFORBUNDETS- OG MUSEUMSNYTTS STYRES VIRKSOMHET MUSEUMSFORBUNDET Det har vært holdt 6 styremøter i Arbeidsutvalget har hatt kontakt per telefon og e-post. Styreprotokollene viser 53 saksnummer i løpet av året. 6. SEKSJONER UNDER NORGES MUSEUMSFORBUND A SEKSJON FOR FORMIDLING 23. september september 2006: Cecilie Webb, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (leder) Terje Planke, Universitetet i Oslo Tore Hauge, Midt-Troms Museum Tone Lise Fische, Arkiv Nordland Ingvild Hansen Nystad, Ytste Skotet Vara: Bjørn Erik Skaug, Norsk Skogmuseum Anna Jorunn Avdem, De Heibergske Samlinger Sogn Folkemuseum Trude Hoflandsdal Letnes, Hardanger Fartøyvernsenter 8. september september 2007: Jenny Heggvik, Nordsjøfartmuseet i Telavåg, Museum Vest (leder) Ingvild Hansen Nystad Tore Hauge, Midt-Troms Museum Kari Kullerud, Aust-Agder kulturhistoriske senter Terje Planke, Norsk Folkemuseum Vara: Bjørn Erik Skaug, Norsk Skogmuseum Anna Jorunn Avdem, De Heibergske Samlinger Sogn Folkemuseum Trude Hoflandsdal Letnes, Hardanger Fartøyvernsenter B SEKSJONEN FOR KUNST- OG KUNSTINDUSTRIMUSEER 2. desember september 2006: Elsebeth Kjerschow, Munch-museet (leder) Anne Brit Ylvisåker, Vestlandske Kunstindustrimuseum Erlend Høyerstein, Sørlandets Kunstmuseum Anne Christiansen Quale, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Marianne Yvenes, Nasjonalmuseet for for kunst, arkitektur og design Cecilie Skeide, Lillehammer Kunstmuseum 10

13 8. september september 2007: Elsebet Kjerschow, Munch-museet (leder) Anne Britt Ylvisåker, Kunstmuseene i Bergen Marianne Yvenes, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Anne Christiansen Qvale, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Cecilie Skeide, Lillehammer Kunstmuseum Knut Ljøgodt, Nordnorsk Kunstmuseum C SEKSJON FOR INDUSTRI, KOMMUNIKASJON OG ANLEGG 23. september september 2006: Cathrine Thorstensen, Norsk Vegmuseum (leder fram til mars 2006) Kari Amundsen, Akershus fylkesmuseum (leder fra mars 2006) Andreas Dreyer, Norsk jernbanemuseum (fra mars 2006, inn for Cathrine Thorstensen) David Brand, Norsk Telemuseum Camilla Gjenden, Østfold museum Gunnar Nerheim, Stavanger museum Vararepresentanter: Per Halvord Sælebakke, Norsk Bergverksmuseums Kari-Mette Stavehaug, Randsfjordmuseene AS 8. september september 2007: Kari Amundsen, Akershus fylkesmuseum (leder) Gunnar Nerheim, Stavanger Museum Camilla Gjendem, Moss by- og industrimuseum Andreas Dreyer, Norsk jernbanemuseum Vararepresentanter: Per Halvord Sælebakke, Norsk Bergverksmuseums Kari-Mette Stavehaug, Randsfjordmuseene AS D E SEKSJON FOR NATURHISTORIE 23. september september 2006: Jon Lønnve, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (leder) Alastair Brown, Randsfjordmuseene Øystein J. Jansen, Bergen Museum Ane S. Guldahl, Ringve botaniske hage Line Folkestad Skauset, Fetsund Lenser Vararepresentanter: Barbara Priesemann, Helgeland Museum Eirik Rindal, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo SEKSJON FOR MUSEUMSLEDELSE 8. september september 2007: Olav Aaraas, Norsk Folkemuseum (leder) Ågot Gammersvik, Maihaugen Elisabeth Grændsen, Maihaugen Randi Gilberg Hjelm-Hansen, Ringve Museum Eivor Mydland, Drammens Museum. 11

14 F SAMISK MUSEUMSLAG - SEKSJON I NORGES MUSEUMSFORBUND Anette Pedersen, Deanu Musea/Tana Museum (leder-permisjon til ) Leif Pareli, Norsk Folkemuseum (fungerende leder til ) Lars Børge Myklevold, Árran lulesamisk museum Vara: 1. Marit Reiersen 2. Gøril Nilsen 7. KOMITEER OG UTVALG SOM MUSEUMSFORBUNDET HAR VÆRT REPRESENTERT I ELLER HAR VÆRT NOMINA- SJONSORGAN FOR 1 Sikringsutvalget, ABM-utvikling Museumsforbundet representant: Ove Magnus Bore 2 Arbeidsgruppe for museumsstatistikk, ABM-utvikling Museumsforbundet representant: Tron Wigeland Nilsen 3 Styret for Norsk lokalhistorisk institutt Nominert av Museumsforbundet: Alf Ragnar Nilsen, vara Torveig Dahl 4 Hovedkomiteen for Kulturminnedagen Nominert av Museumsforbundet: Anne-Marie Førde 5 Nordisk Festivalråd, Arkeologisk Museum i Stavanger Museumsforbundet representant: Ågot Gammersvik 6 Årets museum Jurymedlemmer: Ågot Valle, Øyvind Arntsen og Erik Rudeng Sekretær: Tron Wigeland Nilsen 7 NEMO (Network of European Museum Organisations) Norsk kontaktperson: Tron Wigeland Nilsen 8 European Museumforum Norske kontaktpersoner: Hans Christian Søborg og Tron Wigeland Nilsen 9. Kulturmomsutvalg, Finansdepartementet Randi G. Hjelm-Hansen, Ringve 12

15 8. REGNSKAPER FOR 2006 Regnskaper A B C D E F Resultatregnskap for Museumsforbundet (inkl. Museumsnytt) Balanse pr for Museumsforbundet (inkl. Museumsnytt) Noter til regnskapet for Museumsforbundet Resultatregnskap for Museumsnytt. Balanse pr for Museumsnytt. Noter til regnskapet for Museumsnytt. Revisjon Museumsforbundets regnskap revideres av Deloitte statsautoriserte revisorer AS. Revisors beretning følger som vedlegg. Oslo,

16 A. RESULTATREGNSKAP FOR MUSEUMSFORBUNDET 2006 NOTER Budsjett 2006 Regnskap 2006 Regnskap 2005 INNTEKTER Medlem,skontingent Tilskudd ABM-utvikling drift Refusjoner fra ICOM/Museumsnytt Diverse salg Renteinnteker Sum inntekter KOSTNADER Lønnsrelaterte kostnader Administrasjon Husleie/vedlikehold Møter, seminar, reiser Representasjon, gaver Seksjoner Utvalg Tilskudd Museumsnytt Diverse kostnader Tap gebyrer seminarer/kurs Avskrivninger Omkostninger Kostnader landsmøtet Kostnader styreseminar Sum kostnader Resultat avsluttede prosjekter Resultat Museumsnytt Resultat B. BALANSE NORGES MUSEUMSFORBUND NOTER EIENDELER Omløpsmidler Eiendeler Museumsnytt Andre fordringer Bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2 Disposisjonsfond Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Gjeld Museumsnytt Skyldig skattetrekk og arb.giveravg. etc Påløpne kostnader Overførte øremerkede prosjektmidler Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

17 C. NOTER TIL REGNSKAP 2006 Note 1 Statstilskudd Formål Beløp Museumsforbundet drift: Museumsnytt drift: Øremerkede prosjekter til Konserveringsseminar, se note 5 Øremerkede prosjekter til Formidlingskurs, se note 5 prosjekter til Årets museum, se note 6 Note 2 Egenkapital Disposisjonsfond Museumsforbundet (inkl. Museumsnytt ): Overskudd for Museumsforbundet (inkl. Museumsnytt): Disposisjonsfond : Note 3 Seksjoner Overført fra 2005 Tilskudd og inntekter Utgifter Resultat Seksjon for formidling Seksj.for industri, komm.og anlegg Seksjon for kunst- og kunstindustri Seksjon for museumsledelse Samisk museumslag Seksjon for naturhistorie Resultat Note 4 Utvalg Overført fra Tilskudd og Resultat Utgifter 2005 inntekter Konserverings- og Revitautv Faglig råd Resultat Note 5 Overførte øremerkede prosjektmidler Prosjekt Overført fra Tilskudd og Overføres Utgifter 2005 inntekter til 2007 Midler fra MIKA Midler fra NNML Museer for alle Formidlingskurs Konserveringsseminar Forum for kulturorganisasjoner Forskningsprosjekt Sum overført til Note 6 Prosjekt Resultat avsluttede prosjekter Overført fra 2005 Tilskudd og inntekter Utgifter Resultat SIKA/Konserveringskurs Museer for alle Formidlingskurs NOU-seminar Årets museum Resultat avsluttede prosjekter

18 16

19 D. RESULTATREGNSKAP FOR MUSEUMSNYTT 2006 Budsjett 2006 Regnskap 2006 Regnskap 2005 NOTER INNTEKTER Tilskudd Museumsforbundet Tilskudd ABM-utvikling Abonnement Annonsesalg Sum inntekter UTGIFTER Lønnsrelaterte kostnader Sekr.hjelp/husleie Honorarer/revisjon Trykkeriutgifter Porto/utsending Adm.kostnader Provisjon, annonsesalg Møter/reiser Avskrivning Omkostninger Utstyrsanskaffelser Bidrag Memento Sum utgifter Sluttoppgjør Memento RESULTAT

20 E. BALANSE MUSEUMSNYTT NOTER EIENDELER 2 Aksjer Varige driftsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Disposisjonsfond Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk og arb.giveravg. etc Påløpne kostnader Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL F. NOTER TIL REGNSKAP 2006 FOR MUSEUMSNYTT Note 1 Note 2 Statstilskudd Kr i tilskudd fra ABM-utvikling. Varige driftsmidler Aksjer i ABM-media AS, hvor Museumsforbundet har 45% av aksjene. 18

21 19

22 20

23 21

24 42377

Evaluering av ABM-utvikling

Evaluering av ABM-utvikling Evaluering av ABM-utvikling DIFI rapport 2008:9 ISSN 1890-6583 Forord Pfl oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har DIFI evaluert ABMutvikling. For 6 fremme en helhetlig tenkning rundt arkiv, bibliotek

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Museumsnytt. nr. 5/6 2005 årgang 53. Museene og statsbudsjettet Møt direktøren på Värmlands Museum Årets museum Berg-Kragerø Museum runder femti

Museumsnytt. nr. 5/6 2005 årgang 53. Museene og statsbudsjettet Møt direktøren på Värmlands Museum Årets museum Berg-Kragerø Museum runder femti Museumsnytt nr. 5/6 2005 årgang 53 Museene og statsbudsjettet Møt direktøren på Värmlands Museum Årets museum Berg-Kragerø Museum runder femti På besøk i National Portrait Gallery Museumsreise i Nord-Korea

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Museumsnytt SÁPMI EN NASJON BLIR TIL? KULTURMINNER SOM VERDISKAPERE ABM- MELDINGA OG MUSEENE

Museumsnytt SÁPMI EN NASJON BLIR TIL? KULTURMINNER SOM VERDISKAPERE ABM- MELDINGA OG MUSEENE Museumsnytt Årgang 49 Nr 5/6: 2000 KULTURMINNER SOM VERDISKAPERE SÁPMI EN NASJON BLIR TIL? ABM- MELDINGA OG MUSEENE Innhold «Kulturminner som verdiskapere» er signert Tora Aasland. Hun er leder av Kulturminneutvalget,

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2003 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Sunn fornuft er lønsamt...3 Det startet i 2003, men vil skje i 2004...4 Organisasjonsforhold...5 Overenskomstforhold...13 Medlemsservice...18

Detaljer

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Årsmelding 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer... 2 1.2. Årsplan 2013... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2.1 Bearbeidende tiltak... 4 2.2

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2012 Årg. 67 Nytt fra sentralstyret s. 4 Følg med i vervekurransen s.8 Intervjuet: Hedvig Wist s. 14 colorlab.no The Norwegian Color Research

Detaljer

ÅRSMELDING EUROPA NOSTRA NORGE (ENN) FOR 2014 Organisasjonsnr. 994.254.308

ÅRSMELDING EUROPA NOSTRA NORGE (ENN) FOR 2014 Organisasjonsnr. 994.254.308 ÅRSMELDING EUROPA NOSTRA NORGE (ENN) FOR 2014 Organisasjonsnr. 994.254.308 Styrets arbeid har i 2014 særlig vært konsentrert om organisering av European Heritage Congress i Oslo i juni 2015 og arbeid med

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen. Magnus Garder Evensen

Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen. Magnus Garder Evensen Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen Magnus Garder Evensen 1.0 Innledning og bakgrunn Mandag 15. oktober sendte Norges museumsforbund ut en spørreundersøkelse til sine medlemmer.

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven Utenriksdepartementet St.prp. nr. 73 (2005 2006) Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven Tilråding fra Utenriksdepartementet av 2.

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer