A STYRET 7 B MUSEUMSFORBUNDETS SEKRETARIAT 7 C KOMITEER OG UTVALG 7 D MEDLEMMER 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A STYRET 7 B MUSEUMSFORBUNDETS SEKRETARIAT 7 C KOMITEER OG UTVALG 7 D MEDLEMMER 8"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009

2 INNHOLD 1. NORGES MUSEUMSFORBUND 3 2. RESULTATVURDERING 3 3. NORGES MUSEUMSFORBUND ORGANISASJON 6 A STYRET 7 B MUSEUMSFORBUNDETS SEKRETARIAT 7 C KOMITEER OG UTVALG 7 D MEDLEMMER 8 4. ØKONOMI 8 A MEDLEMSKONTINGENT 8 B STATSTILSKUDD TIL MUSEUMSFORBUNDETS ARBEID 9 5. MUSEUMSFORBUNDETS STYRES VIRKSOMHET SEKSJONER UNDER NORGES MUSEUMSFORBUND 10 A SEKSJON FOR FORMIDLING 10 B SEKSJON FOR KUNST- OG KUNSTINDUSTRIMUSEER 10 C SEKSJON FOR INDUSTRI, KOMMUNIKASJON OG ANLEGG 11 D SEKSJON FOR NATURHISTORIE 11 E SEKSJON FOR MUSEUMSLEDELSE 11 F SAMISK MUSEUMSLAG 12 G FORENINGEN NORSKE VITENSENTER KOMITEER OG UTVALG SOM MUSEUMSFORBUNDET HAR VÆRT REPRESENTERT I ELLER HAR VÆRT NOMINASJONSORGAN FOR REGNSKAP

3 1. NORGES MUSEUMSFORBUND Norges museumsforbund er interesseorganisasjonen for museumspolitisk og -faglig arbeid, og ble opprettet i juni Forbundet er en videreføring av Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer (NKKM) og Norsk Museumspedagogisk Forening. NKKM er fortsettelsen av Norske Museers Landsforbund som ble stiftet i Mai 2000 ble Norges museumsforbund slått sammen med Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund (NNML). Samisk Museumslag ble tatt opp i Museumsforbundet som egen seksjon fra 2007 og Foreningen Norske Vitensenter fra Samlet har Forbundet 419 medlemmer. HM Dronning Sonja er Forbundets høye beskytter. 2. RESULTATVURDERING Vurderinga er basert på Museumsforbundets arbeidsplan vedtatt av årsmøtet Museumsforbundet skal arbeide for å styrke og synliggjøre museenes plass som samfunnsaktører og som forvaltere av kultur- og naturarven. Museumsforbundet vil i perioden prioritere arbeidet med den faglige videreføringa av museumsreformen. Arbeidet vil konsentreres om organisasjonsutvikling, kompetanseheving, samlingsforvaltning, formidling og forskning. Norges museumsforbund skal konsentrere sitt arbeid på to fronter: I. Museumsforbundet skal være museenes felles talerør overfor myndighetene og offentligheten for øvrig. II. Museumsforbundet skal tilby faglige møteplasser og praktiske tiltak til nytte for museene I. Museumsforbundet skal være museenes felles talerør overfor myndighetene og offentligheten for øvrig. 1. Museumsforbundet skal være en aktiv og konstruktiv aktør i forhold til den varslede stortingsmeldinga om museer, og vil fortsette oppfølginga av andre stortingsmeldinger som Digitaliseringsmeldinga, meldinga om Universitetsmuseene, meldinga om Den kulturelle skolesekken, Kulturmeldinga, kulturminnemeldinga og ABM-meldinga. Tiltak: a) Styrke museumssamarbeidet på tvers av departementstilhørighet, særlig med sikte på tettere samarbeid mellom universitetsmuseene og øvrige museer.. b) Være en pådriver i arbeidet med å lage en nasjonal plan for samlingsforvaltning og digitalisering av museenes samlinger (jfr. Museumsforbundet har tatt opp problemstillinga overfor det offentlige, og Forbundet har gjennom flere år også framhevet betydninga av nærmere samarbeid og koordinering bl.a. mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Vi savner fortsatt en samordnet nasjonal museums- og kulturminnepolitikk, men registrerer at Stortingets kulturkomité følger opp problemstillinga i sin innstilling til museumsmeldinga. Museumsforbundet har også fulgt opp spørsmålet overfor Forsvarsdepartementet i forbindelse med arbeidet med stortingsmeldinga Kultur å forsvare. Vi er godt fornøyd med at museumsmeldinga vektlegger samlingsforvaltning og digitalisering. Dette må følges opp framover, og det er bl.a. 3

4 Skisse til en nasjonal plan for samlingsforvaltning - Revitaplan" og Program for digitalisering av museer. Se: ). c) Styrke forskningen ved museene, bl.a. gjennom sentrale tiltak og nettverksbygging (jfr. Forslag til tiltaksplan for å styrke forskning ved museene. Se: d) Arbeide for å styrke det naturhistoriske museumstilbudet. e) Synliggjøre museene som reiselivsaktører (jfr. Omdømmeundersøkelse av norske museer. Se: ). 2. Museumsforbundet skal utøve en aktiv kontaktvirksomhet overfor Storting, departementer, fylkeskommuner og medier med sikte på å forbedre rammevilkårene for museene. Tiltak: a) Arbeide for innføring av momsordning for museene i tråd med kulturmomsutvalgets innstilling. b) Arbeide for at økte kostnader ved tjenestepensjon kompenseres fullt. c) Arbeide for at flere statlige instanser kan bevilge betydelige prosjektmidler til museer. 3. Museumsforbundet skal arbeide for å Styrke og å forbedre koordineringen av Kulturminneforvaltningen uavhengig av Departemental tilknytning samt å synliggjøre Museenes betydning i arbeidet. Tiltak: viktig i den sammenheng å prioritere bygging av flere magasiner. Vi registrerer at museumsmeldinga vektlegger museumsforskning - hvilket er et framskritt - men registrerer samtidig at Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet ikke evner å lage et samordnet forskningsprogram for museene uavhengig av departemental tilknytning. Museumsforbundet har gjennom flere år framhevet betydninga av å integrere kultur og natur i museene, både i forbindelse med den faglige videreføringa av museumsreformen (se over) og i arbeidet knyttet Stortingsmeldinga om universitetsmuseene. Det er derfor skuffende at museumsmeldinga ikke følger opp dette. Forbundet har arbeidet for å synliggjøre museenes rolle som reiselivsaktører overfor media, hvilket har resultert i en rekke innslag bl.a. i NRK. Museumsmeldinga omtaler temaet i en viss grad. Museumsforbundet har forsøkt å synliggjøre museenes rolle som samfunnsinstitusjoner og betydninga av faglig oppfølging av museumsreformen gjennom kontakt med Stortinget, departementer og medier. Forbundet har også i 2009 hatt jevnlig kontakt med div. medier som har avstedkommet en del oppslag. Forbundet mener at museumsmeldinga gjenspeiler Forbundets arbeid og innspill gjennom flere år. Museumsforbundet har gjennom flere år arbeidet overfor Stortinget, Kultur- og Finansdepartementet med sikte på å få til ei egen momsordning for museene. Forbundet var også representert i Finansdepartementets kulturmomsuvalg, som la fram sin innstilling februar 2008, se Forbundet er svært godt fornøyd med at statsbudsjettet legger opp til ei momsordning fra Museumsforbundet har valgt å se dette i sammenheng med museumsmoms. Museumsforbundet har ikke arbeidet spesielt med dette punktet i Museumsforbundet har bl.a. arbeidet med problemstillinga i forhold til museumsmeldinga. 4

5 a) Følge opp arbeidet i forhold til Kulturminnemeldinga og Kulturminneåret b) Samarbeide med andre kulturvernorganisasjoner, herunder paraplyorganisasjonen Kulturvernforbundet. 4. Museumsforbundet skal samarbeide med andre kulturorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner om spørsmål av felles kulturpolitisk og/eller faglig interesse. 5. Museumsforbundet skal delta i ABMutviklings utvalg og samarbeide om felles museumsfaglige oppgaver. 6. Museumsforbundet skal samarbeide med Norsk ICOM, og samarbeide med utenlandske museumsorganisasjoner, bl.a. gjennom NEMO (Network of European Museum Organisations). 7. Museumsforbundet skal arbeide for at museene skal gjenspeile det flerkulturelle Norge. Forbundet har vært representert i den nasjonale Koordineringsgruppa for Kulturminneåret, og har også hatt et eget kulturminneprosjekt for museene Kulturminner forteller. Museumsforbundet har nær og god kontakt med Kulturvernforbundet, bla. i forbindelse med arbeidet med Kulturminneåret Forbundet samarbeider med andre kunst- og kulturorganisasjoner, bl.a. gjennom nettverket Fellesforum for kulturorganisasjoner, hvor Forbundet er representert i Arbeidsutvalget. Forbundet har også nær kontakt med arbeidsgiverforeninga HSH. Forbundet har et godt samarbeid og jevnlig kontakt med ABM-utvikling på forskjellige nivåer, og er også i representert i flere utvalg. Forbundet samarbeidet med ABM-utvikling om å arrangere konferanse om museumsmeldinga Museumsforbundets generalsekretær er norsk kontaktperson i NEMO, og var representert på møtet deres i Linz i Forbundet har også nær kontakt med danske og svenske museumsorganisasjoner, og samarbeidet om det felles nordiske museumsmøtet i Malmø/København. Museumsforbundet arrangerer jurybesøk i forbindelse med Europarådets museumspris European Museum of the Year Award (EMYA). Jærmuseet fikk for øvrig den europeiske Micheletti prisen for 2009! Museumsforbundet har forsøkt å følge opp temaet i forbindelse med arbeidet knyttet til museumsmeldinga. II. Museumsforbundet skal tilby faglige møteplasser og praktiske tiltak til nytte for museene 1. Styrke kommunikasjonen mellom museene, og mellom museene og Forbundet, samt å utvikle museumsfaglig kompetanse gjennom å: a) Videreutvikle Museumsforbundets hjemmesider: b) Styrke og koordinere arbeidet med kurs, seminarer og konferanser med brei geografisk lokalisering og deltakelse i nært samarbeid med seksjonene. Sekretariatet oppdaterer hjemmesidene daglig med diverse informasjon, lenker til medieoppslag om museer og andre aktuelle saker. Vi registrerer også at politikere og journalister følger med på sidene våre. Oversikt over kurs og seminarer: - Formidlerseminar for vitensentrene i Sandnes januar. Arrangør: Foreningen norske vitensenter. - Seminaret: Jo visst har vi opplevelser! i Kristiansand februar. Arrangør: Seksjon for formidling. 5

6 c) Ha kontakt med Museumsforbundets fylkeslag og de øvrige museumslagene. d) Legge opp til brede faglige programmer i forbindelse med De nasjonale museumsmøtene i nært samarbeid med seksjonene og Norsk ICOM. e) Legge til rette for faglig aktivitet som bidrar til kompetanseoverføring og kompetanseutvikling mellom museene. 2. Drive løpende rådgiving i relevante museumsfaglige spørsmål ut fra sekretariatets kompetanse og kapasitet. - Nordisk museumskonferanse i Malmø og København april. Arrangører: Riksförbundet Sveriges museer, Organisationen Danske museer og Norges museumsforbund. - Fellesmøte for seksjonene for naturhistorie og vitensentra i Bergen april. - Åpent møte om stortingsmeldinga "Kultur å forsvare" i Oslo 18. august. Arrangører: MFO og Norges museumsforbund. - Fagseminar i Trondheim september. Arrangør: Seksjon for museumsledelse. - Samisk seminar på Arran september. Arrangør: Samisk museumslag. - Seminar om Utstillingstekst som egen sjanger i Oslo 15. oktober. Arrangør: Seksjon for Formidling. - Framtidas museum signaler, reaksjoner, konsekvenser i Oslo 3. november. Arrangører: ABM-utvikling og Norges museumsforbund. - Kurs i formidling: Some like it Hot! i Asker november. Arrangør: Seksjon for formidling - Kunsthistorisk seminar i Oslo 6. november. Arrangør: Seksjon for kunst- og Kunstindustrimuseer. Kontakten med fylkeslagene og museumslagene er fulgt opp dels via telefon, dels representasjon på diverse museumsmøter. Sekretariatet mottar forholdsvis mange henvendelser. Mange er knyttet til museumsreformen/organisering, råd i forbindelse med samfunnskontakt og spørsmål om moms. Det har også vært henvendelser om mer personalrelaterte spørsmål. 3. NORGES MUSEUMSFORBUND ORGANISASJON Adresse: Ullevålsvn. 11, 0165 Oslo Telefon: Faks: E-post: Web-adresse: 6

7 A STYRET Museumsforbundets styre: 21. august april 2009 Styreleder Målfrid Snørteland, Jærmuseet Kjersti Løkken, nestleder, Museumssenteret i Vestfold Bjørg Christophersen, Museum Vest Ole J. Furset, Sør-Troms Museum Jan Hoff Jørgensen, AU-medlem, Glomdalsmuseet Ellen Lerberg, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Tor Tønsberg, Bergen Museum, UiB B C Vararepresentanter: Helge O. Larsen, Helgeland Museum Marianne L. Nielsen, Vest-Agder-museet IKS John Bryde, Rørosmuseet 1. april september 2010 Styreleder Målfrid Snørteland, Jærmuseet Kjersti Løkken, nestleder, Vestfold museene IKS Bjørg Christophersen, Museum Vest Jan Hoff Jørgensen, AU-medlem, Glomdalsmuseet Helge O. Larsen, Helgeland Museum Ellen Lerberg, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Tor Tønsberg, Bergen Museum, UiB Vararepresentanter: Randi Gilberg Hjelm-Hansen, Museene i Sør-Trøndelag Marianne L. Nielsen, Vest-Agder-museet IKS John Bryde, Rørosmuseet MUSEUMSFORBUNDETS SEKRETARIAT Museumsforbundets sekretariat har i 2009 hatt følgende sammensetning: Generalsekretær Tron Wigeland Nilsen, 100 % stilling. Konsulent Gabriela Kulkova, 50 % stilling. Organisasjonssekretær Mette Irene Dahl, 100 % stilling fram til oktober. Konsulent Joseph Sinnathamby, 100 % stilling. KOMITEER OG UTVALG 1. Fylkeslag a. Museumslaget for Aust-Agder b. Musea i Hedmark c. Museumsforum i Oppland d. Musea i Møre og Romsdal 2. Faglig råd Leder: Sidsel Helliesen, Nasjonalmuseet Tor A. Bakke, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Øivind Storm Bjerke, Universitetet i Oslo Alf Ragnar Nielssen, Høgskolen i Bodø Ragnar Pedersen, Domkirkeodden (pensjonist)/universitetet i Oslo Dagfinn Skre, Universitetet i Oslo 7

8 D Kari Telste, Norsk Folkemuseum Gerd Woll, Munchmuseet Tron Wigeland Nilsen (sekretær) MEDLEMMER Museumsforbundet hadde pr medlemmer. Av disse var 170 museer, 10 tilsluttede/assosierte medlemmer og 239 personlige medlemmer, herav ett æresmedlem og 26 seniormedlemmer. Flere tidligere selvstendige museer har i løpet av året blitt slått sammen til nye (større) administrative enheter i forbindelse med museumsreformen. Se Museumsforbundets hjemmesider for oversikt over medlemsmuseer: 4. ØKONOMI A MEDLEMSKONTINGENT Gruppe I: Museer med brutto driftsbudsjett inntil kr betaler kr 500 Gruppe II: Museer med brutto driftsbudsjett kr mill. betaler kr Gruppe III: Museer med brutto driftsbudsjett kr 1 mill. 5 mill. betaler kr Gruppe IV: Museer med brutto driftsbudsjett kr 5 mill. 10 mill. betaler kr Gruppe V: Museer med brutto driftsbudsjett kr 10 mill. 20 mill. betaler kr Gruppe VI: Museer med brutto driftsbudsjett kr 20 mill. 50 mill. betaler kr Gruppe VII: Museer med brutto driftsbudsjett over kr 50 mill. betaler kr Assosierte medlemmer betaler kr Personlige medlemmer betaler kr 300 Seniormedlemmer betaler kr 150 8

9 ANTALL MEDLEMSINSTITUSJONER FORDELT PÅ KONTINGENTGRUPPER Antall medlemmer Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV Gruppe V Gruppe VI Gruppe VII Gruppe I 21 Gruppe II 30 Gruppe III 32 Gruppe IV 33 Gruppe V 26 Gruppe VI 17 Gruppe VII 11 Til sammen 170 museer, innbetalt medlemskontingent for 2009 er kr Medlemskort Det har i alle år vært praksis at medlemmer får gratis adgang til andre medlemsmuseer. Det sendes ut egne trykte medlemskort til institusjonene i tillegg til medlemskortet på innbetalingsgiroen. Sistnevnte kort er gyldig med betalingsstempel fra banken. B STATSTILSKUDD TIL MUSEUMSFORBUNDETS ARBEID Museumsforbundets virksomhet finansieres ved medlemskontingent, statstilskudd utbetalt ved ABMutvikling, samt ekstraordinære tilskudd til ulike prosjekter. 1 Tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet kr til drift av Museumsforbundet for 2009 inkl. European Museum of the Year Award. 9

10 2 Tilskudd fra ABM-utvikling til andre tiltak: a kr til kurs om Some like it hot! b kr til Årets museum 3 Tilskudd fra Sametinget: kr til Samisk museumslag Seksjon i Norges museumsforbund 5. MUSEUMSFORBUNDETS STYRES VIRKSOMHET Det har vært holdt seks styremøter i Arbeidsutvalget har hatt kontakt per telefon og e- post. Styrereferatene viser 33 saksnummer i løpet av året. 6. SEKSJONER UNDER NORGES MUSEUMSFORBUND A SEKSJON FOR FORMIDLING 21. august oktober 2009 Jenny Heggvik, Nordsjøfartmuseet i Telavåg (leder) Trude Hoflandsdal Letnes, Hardanger fartøyvernsenter Håvard Selen Nyheim, Trondarnes Distriktsmuseum, (permisjon til april 2009) Bjørn Erik Skaug, Norsk Skogsmuseum Ida Vesseltun, Norsk Landbruksmuseum Vararepresentanter: Terje Planke, Norsk Folkemuseum, (fast vara for Håvard Selen Nyheim fram til april 2009) Judith Seland Nilsen, Vest-Agder-museet, Solveig Bråstad Nord Troms museum, Pedimus redaktør: Daniel Winfree Papuga 15. oktober september 2010 Jenny Heggvik, Nordsjøfartmuseet i Telavåg (leder) Bjørn Erik Skaug, Norsk Skogmuseum Ida Vesseltun, Norsk Landbruksmuseum Per Helge Nylund, Tromsø museum Anne Sophie Høegh-Omdal, Setesdalsmuseet Vararepresentanter: Solveig Bråstad, Nord-Troms museum Heidi Arild, Næs jernverksmuseum Aud Farstad, Jugendstilssenteret Pedimus redaktør: Bjørn Ådne Kvalvik B SEKSJON FOR KUNST- OG KUNSTINDUSTRIMUSEER 21. august november 2009 Eli Okkenhaug, Kunstmuseene i Bergen (leder) Vibece Salthe, Rogaland Kunstmuseum (kasserer) Marianne Yvenes, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Knut Astrup Bull, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum 10

11 Karl Olav Segrov Mortensen, Sørlandets Kunstmuseum Tone Lyngstad Nyaas, Vestfold Haugar Kunstmuseum C 6. november september 2010 Tone Lyngstad Nyaas, Vestfold Haugar Kunstmuseum (leder) Helga Anspach, Bergen Kunstmuseum Knut Astrup Bull, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum Ingrid Norum, Sogn og Fjordane Kunstmuseum Inger Renberg, Rogaland kunstmuseum Karl Olav Segrov Mortensen, Sørlandets Kunstmuseum SEKSJON FOR INDUSTRI, KOMMUNIKASJON OG ANLEGG 21. august mai 2009 Camilla Gjendem, Østfoldmuseet, avdeling Moss by og industrimuseum (leder) Per Halvord Sælebakke, Norsk Bergverksmuseum Andreas Dreyer, Norsk Jernbanemuseum Kari Mette Avtjern, Randsfjordmuseene AS Torstein Bach, ORKLA Industrimuseum Vararepresentanter: Inger Smidt Olsen, Jærmuseet Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum 7. mai september 2010 Camilla Gjendem, Østfoldmuseet, avdeling Moss by og industrimuseum (leder) Per Halvord Sælebakke, Norsk Bergverksmuseum Andreas Dreyer, Norsk Jernbanemuseum Kari Mette Avtjern, Randsfjordmuseene AS Torstein Bach, ORKLA Industrimuseum Vararepresentanter: Inger Smidt Olsen, Jærmuseet Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum D E SEKSJON FOR NATURHISTORIE 21. august 2008 Kaare Aagaard, NTNU Vitenskapsmuseet (leder) Alastair Brown, Randsfjordmuseene Hanne Madsen, Jærmuseet Kjetil Aakra, Midt-Troms Museum Anne Senestad Guldahl, Naturhistorisk museum; UiO SEKSJON FOR MUSEUMSLEDELSE 21. august september 2009 Eivor Winther Sunesen, Drammens Museum (leder) Elisabeth Grændsen, Maihaugen Per Øyvind Riise, Bymuseet i Bergen. Randi Gilberg Hjelm-Hansen, Ringve Marit Hauan, Tromsø Museum 30. september september 2010 Elisabeth Grændsen, Maihaugen (leder) Eivor Winther Sunesen, Drammens Museum 11

12 Per Øyvind Riise, Bymuseet i Bergen. Marit Hauan, Tromsø Museum Stig Hoseth, Norsk Skogmuseum F SAMISK MUSEUMSLAG 21. august september 2009 Lars Børge Myklevold, Museum Nord - Tysfjord Museum (leder) Susanne Lyngman, Saemien Sijte/Sørsamisk museum og kultursenter (sekretær) Marit Reiersen, Nord-Troms Museum (kasserer) Vararepresentanter: Turid Lindi, Tana Museum Eva Johansen, Alta Museum 29. september september 2010 Lars Magne Andreassen, Árran - julevsáme guovdásj/lulesamisk senter Susanne Lyngman, Saemien Sijte. Sørsamisk museum og kultursenter (sekretær) Marit Reiersen, Nord-Troms Museum (kasserer) G Vararepresentanter: Turid Lindi, Tana Museum Eva Johansen, Alta Museum FORENINGEN NORSKE VITENSENTER 22. mai mai 2010 Svein Anders Dahl, Vilvite, Bergen Vitensenter AS (styreleder) Jan Alfred Andersson, Vitensenteret ved Norsk Teknisk Museum Anne Bruvold, Nordnorsk vitensenter (varamedlem og har møtt for Maurdal) Atle Kjærvik, Vitensenteret i Trondheim Ann-Kristin Maurdal, Norsk Luftfartsmuseum (har ikke møtt) 7. KOMITEER OG UTVALG SOM MUSEUMSFORBUNDET HAR VÆRT REPRESENTERT I ELLER HAR VÆRT NOMINASJONSORGAN FOR 1 Sikringsutvalget, ABM-utvikling Museumsforbundets representant: Ove Magnus Bore 2 Arbeidsgruppe for museumsstatistikk, ABM-utvikling Museumsforbundets representant: Tron Wigeland Nilsen 3 Styret for Norsk lokalhistorisk institutt Nominert av Museumsforbundet: Alf Ragnar Nielssen, vara Torveig Dahl 4 Hovedkomiteen for Kulturminnedagen Nominert av Museumsforbundet: Olaug Norun Økland, 5 Årets museum Jurymedlemmer: Ågot Valle (leder), Gudleiv Forr og Tomas Jönsson Sekretær: Tron Wigeland Nilsen 6 NEMO (Network of European Museum Organisations) Norsk kontaktperson: Tron Wigeland Nilsen 7 European Museumforum Norske kontaktpersoner: Hans Christian Søborg og Tron Wigeland Nilsen 12

13 8 Koordineringsgruppa for Kulturminneåret 2009 Museumsforbundets representant: Ove Magnus Bore Vara: Tron Wigeland Nilsen 8. REGNSKAP 8 A. RESULTATREGNSKAP FOR MUSEUMSFORBUNDET 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Regnskap 2008 NOTER INNTEKTER Medlemskontingent Tilskudd ABM-utvikling drift Refusjoner fra ICOM/Museumsnytt Div. salg/andre refusjoner Renteinntekter Sum inntekter KOSTNADER Lønnsrelaterte kostnader Administrasjon Husleie/vedlikehold Møter, seminar, reiser Gaver Seksjoner Utvalg Tilskudd Museumsnytt Diverse kostnader Kostnader landsmøtet Planlegging LM Kostnader styreseminar Omkostninger Sum kostnader Resultat avsluttede prosjekter Overført fra disp.fond Resultat B. BALANSE NORGES MUSEUMSFORBUND NOTER EIENDELER Omløpsmidler Eiendeler Museumsnytt Andre fordringer Bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Disposisjonsfond Museumsnytt Disposisjonsfond Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Gjeld Museumsnytt Skyldig skattetrekk og arb.giveravg. etc Påløpne kostnader Overførte øremerkede prosjektmidler Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

14 8 C. NOTER TIL REGNSKAP 2009 Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Statstilskudd Formål Beløp Museumsforbundet drift: Øvrige tilskudd: Øremerkede prosjekter til kurs om Some like it hot! Øremerkede prosjekter til Årets museum Samisk museumslag (Sametinget) Egenkapital Disposisjonsfond Museumsforbundet (eksl. Museumsnytt) : Overskudd for Museumsforbundet 2009: Disposisjonsfond : Seksjoner Overført Tilskudd og Utgifter Resultat fra 2008 inntekter Seksjon for formidling Seksj.for industri, komm.og anlegg Seksjon for kunst- og kunstindustri Seksjon for museumsledelse Samisk museumslag Foreningen norske vitensentre Seksjon for naturhistorie Resultat Utvalg Overført Tilskudd og Utgifter Resultat fra 2008 inntekter Faglig råd Resultat Overførte øremerkede prosjektmidler Prosjekt Overført fra 2008 Tilskudd og inntekter Utgifter Overføres Til 2010 Midler fra MIKA Midler fra NNML Utstillingskurs/Opplevelsesseminar Handlingsseminar/ Opplevelsesseminar Konserveringsseminar Kulturminner forteller Foreningen norske vitensentre Forskningsprosjekt Sum overført til Resultat avsluttede prosjekter Prosjekt Overført Tilskudd og Utgifter Resultat fra 2008 inntekter Opplevelses-seminar Some like it hot Naturhistorisk seminar EMYA Årets museum Resultat avsluttede prosjekter

15

16

A STYRET 6 B MUSEUMSFORBUNDETS SEKRETARIAT 7 C KOMITEER OG UTVALG 7 D MEDLEMMER 7

A STYRET 6 B MUSEUMSFORBUNDETS SEKRETARIAT 7 C KOMITEER OG UTVALG 7 D MEDLEMMER 7 ÅRSMELDING 2010 INNHOLD 1. NORGES MUSEUMSFORBUND 3 2. RESULTATVURDERING 3 3. NORGES MUSEUMSFORBUND ORGANISASJON 6 A STYRET 6 B MUSEUMSFORBUNDETS SEKRETARIAT 7 C KOMITEER OG UTVALG 7 D MEDLEMMER 7 4. MEDLEMSKONTINGENT

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008

SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008 ABM-utvikling Postboks 8045 Dep. 0030 Oslo Oslo, 20. 01. 07 SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008 Norges museumsforbund er interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling, og ble opprettet

Detaljer

Norges museumsforbund Ullevålsvn. 11, N Oslo Tlf: Faks:

Norges museumsforbund Ullevålsvn. 11, N Oslo Tlf: Faks: ÅRSMELDING 2007 Norges museumsforbund Ullevålsvn. 11, N - 0165 Oslo Tlf: 2299 3130 Faks: 2299 3131 www.museumsforbundet.no Teksten er produsert ved Norges museumsforbunds sekretariat Trykk: Lobo Media

Detaljer

STYREMØTE/-SEMINAR JUNI Oppsummering -

STYREMØTE/-SEMINAR JUNI Oppsummering - 11.06.2010 STYREMØTE/-SEMINAR 1. 3. JUNI 2010 - Oppsummering - Til stede: Målfrid Snørteland (styreleder), Bjørg Christophersen, Jan Hoff Jørgensen, Helge O. Larsen (1. og 2. juni), Ellen Lerberg, Tor

Detaljer

A STYRET 6 B MUSEUMSFORBUNDETS SEKRETARIAT 7 C KOMITEER OG UTVALG 7 D MEDLEMMER 7

A STYRET 6 B MUSEUMSFORBUNDETS SEKRETARIAT 7 C KOMITEER OG UTVALG 7 D MEDLEMMER 7 ÅRSMELDING 2011 INNHOLD 1. NORGES MUSEUMSFORBUND 3 2. RESULTATVURDERING 3 3. NORGES MUSEUMSFORBUND ORGANISASJON 6 A STYRET 6 B MUSEUMSFORBUNDETS SEKRETARIAT 7 C KOMITEER OG UTVALG 7 D MEDLEMMER 7 4. MEDLEMSKONTINGENT

Detaljer

STYREMØTE/-SEMINAR 21. OG 22. JUNI Oppsummering -

STYREMØTE/-SEMINAR 21. OG 22. JUNI Oppsummering - 02.07.2012 Til stede: Forfall: STYREMØTE/-SEMINAR 21. OG 22. JUNI 2012 - Oppsummering - Axel Christophersen (styreleder), Bjørg Christophersen, Randi Gilberg Hjelm- Hansen, Erlend Høyersten, Jan Hoff Jørgensen,

Detaljer

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 Saksliste: Sak 16/08: REFERATER Referat fra styremøte 03.04.08 Sak 17/08: FAGLIG OPPFØLGING AV MUSEUMSREFORMEN Sak 18/08: LANDSMØTET 2008 OG 2009 Sak 19/08: SEKSJON

Detaljer

A STYRET 5 B MUSEUMSFORBUNDETS SEKRETARIAT 6 C KOMITEER OG UTVALG 6 D MEDLEMMER 6

A STYRET 5 B MUSEUMSFORBUNDETS SEKRETARIAT 6 C KOMITEER OG UTVALG 6 D MEDLEMMER 6 ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1. NORGES MUSEUMSFORBUND 3 2. RESULTATVURDERING 3 3. NORGES MUSEUMSFORBUND ORGANISASJON 3 A STYRET 5 B MUSEUMSFORBUNDETS SEKRETARIAT 6 C KOMITEER OG UTVALG 6 D MEDLEMMER 6 4. MEDLEMSKONTINGENT

Detaljer

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger!

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger! Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger! Program, fullmaktskjema for bruk av stemmerett på Museumsforbundets årsmøte - samt mye annet - ligger utlagt på Forbundets hjemmesider: http://www.museumsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 (HERUNDER MUSEUMSNYTT)

ÅRSMELDING 2006 (HERUNDER MUSEUMSNYTT) ÅRSMELDING 2006 (HERUNDER MUSEUMSNYTT) Norges museumsforbund Ullevålsvn. 11, N - 0165 Oslo Tlf: 2220 1402 Faks: 2211 2337 www.museumsforbundet.no Teksten er produsert ved Norges museumsforbunds sekretariat

Detaljer

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2011 i Oslo!

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2011 i Oslo! Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2011 i Oslo! Program, fullmaktskjema for bruk av stemmerett på Museumsforbundets årsmøte - samt mye annet - ligger utlagt på Forbundets hjemmesider: http://www.museumsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 (HERUNDER MEMENTO/MUSEUMSNYTT)

ÅRSMELDING 2004 (HERUNDER MEMENTO/MUSEUMSNYTT) ÅRSMELDING 2004 (HERUNDER MEMENTO/MUSEUMSNYTT) Norges museumsforbund Ullevålsvn. 11, N - 0165 Oslo Tlf: 2220 1402 Faks: 2211 2337 www.museumsforbundet.no Teksten er produsert ved Norges museumsforbunds

Detaljer

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2013 i Tromsø!

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2013 i Tromsø! Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2013 i Tromsø! Program, årsmelding og sakspapirer til årsmøtet, fullmaktskjema for bruk av stemmerett på Museumsforbundets årsmøte - samt annen oppdatert informasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 (HERUNDER MUSEUMSNYTT)

ÅRSMELDING 2005 (HERUNDER MUSEUMSNYTT) ÅRSMELDING 2005 (HERUNDER MUSEUMSNYTT) Norges museumsforbund Ullevålsvn. 11, N - 0165 Oslo Tlf: 2220 1402 Faks: 2211 2337 www.museumsforbundet.no Teksten er produsert ved Norges museumsforbunds sekretariat

Detaljer

INVITASJON DET NASJONALE MUSEUMSMØTET I LARVIK 12. 14. S E P T E M B E R 2 0 1 2

INVITASJON DET NASJONALE MUSEUMSMØTET I LARVIK 12. 14. S E P T E M B E R 2 0 1 2 INVITASJON DET NASJONALE MUSEUMSMØTET I LARVIK 12. 14. S E P T E M B E R 2 0 1 2 ONSDAG 12. SEPTEMBER Møtelokaler: Kildesalen, Farris Bad 12.00 Lunsj på Farris Bad (påmelding) 12.30 13.00 Registrering

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET!

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET! VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET! Sakskart: Årsmøte 1. Åpning og konstitueringer - Valg av dirigenter, fullmaktskomité og protokollunderskrivere Styrets forslag til konstitueringer vil bli lagt fram på møtet - Saksliste

Detaljer

Velkommen til Molde! Norges museumsforbunds årsmøte 15. september 2016

Velkommen til Molde! Norges museumsforbunds årsmøte 15. september 2016 Velkommen til Molde! 1 Norges museumsforbunds årsmøte 15. september 2016 Sak 1. Åpning og konstitueringer Sakliste 1. Åpning og konstitueringer - Valg av dirigenter, fullmaktskomité, redaksjonskomité,

Detaljer

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Ifølge adresseliste Deres ref Vår ref 16/2415 Dato 09.06.2017 Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Norges Museumsforbund seksjon for formidling

Norges Museumsforbund seksjon for formidling Norges Museumsforbund seksjon for formidling Ullevålsveien 11, 0165 Oslo Årsmelding 2010-2011 Tillitsvalgte i meldingsperioden Styret Leder, Heidi Stenvold, Museene for kystkultur og gjenreising Nestleder,

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

Infoskriv november 2007

Infoskriv november 2007 Infoskriv november 2007 Regjeringen har utpekt 2009 som kulturminneår for å gi arbeidet med kulturminner et ekstra løft. Kulturminneåret 2009 skal åpne dørene inn til kulturarven og alle mulighetene den

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2017 i Fredrikstad innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 30. mars!

Velkommen til Museumsmøtet 2017 i Fredrikstad innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 30. mars! Velkommen til Museumsmøtet 2017 i Fredrikstad innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 30. mars! LIKEVERD er hovedtema for den faglige delen av møtet i Fredrikstad. I år er det lagt inn en debatt

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Sámi Museasearvi Samisk Museumslag Seksjon i Norges museumsforbund

Sámi Museasearvi Samisk Museumslag Seksjon i Norges museumsforbund Sámi Museasearvi Samisk Museumslag Seksjon i Norges museumsforbund Årsmelding 2015 Samisk Museumslag er en organisasjon for samiske museer og andre museer med samiske samlinger i Norge og jobber primært

Detaljer

FAGLIG VIDEREFØRING AV MUSEUMSREFORMEN - seminar

FAGLIG VIDEREFØRING AV MUSEUMSREFORMEN - seminar FAGLIG VIDEREFØRING AV MUSEUMSREFORMEN - seminar 22.06.09 - Takk for invitasjonen! Jeg synes at det er kjempeflott at museene har fått anledning til å komme med direkte innspill til museumsmeldinga. Innledning

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/419-23.03.2016 Høring Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen På oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomførte OPAK AS/Expology

Detaljer

Vedlegg 2. Innhold: 1.0 Utvalgsprosess 2.0 Matrise dokumentanalyse 3.0 Dokumentanalysens utvalg 4.0 Organisasjoner som ikke har svart på innspillet

Vedlegg 2. Innhold: 1.0 Utvalgsprosess 2.0 Matrise dokumentanalyse 3.0 Dokumentanalysens utvalg 4.0 Organisasjoner som ikke har svart på innspillet Vedlegg 2 Innhold: 1.0 Utvalgsprosess 2.0 Matrise dokumentanalyse 3.0 Dokumentanalysens utvalg 4.0 Organisasjoner som ikke har svart på innspillet 1.0 Utvalgsprosess 2.0 Matrise dokumentanalyse Scenekunst

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

TROMSØ. Invitasjon 11 12 13 SEPTEMBER

TROMSØ. Invitasjon 11 12 13 SEPTEMBER TROMSØ Invitasjon Det nasjonale museumsmøtet i Tromsø 11. 13. september 2013 11 12 13 SEPTEMBER 11 12 13 SEPTEMBER ONSDAG Formiddag Registrering 13.00 14.00 Lunsj (påmelding) 14.00 17.00 «Åpent hus» ved

Detaljer

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 1 1. Rammene for arbeidet i UHR Museumsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i UHR Museumsutvalget i 2012 har vært: 1. Mandat og retningslinjer for UHRs faste

Detaljer

Velkommen til Fredrikstad!

Velkommen til Fredrikstad! Velkommen til Fredrikstad! Norges museumsforbunds årsmøte 30. mars 2017 Sak 1. Åpning og konstitueringer Sakliste 1. Åpning og konstitueringer - Valg av dirigenter, fullmaktskomité, redaksjonskomité, tellekorps

Detaljer

Bergkunstnettverket. Nettverksamling Kulturrådet Gardermoen. 6. februar Nettverkssekretær Hans Christian Søborg, VAM

Bergkunstnettverket. Nettverksamling Kulturrådet Gardermoen. 6. februar Nettverkssekretær Hans Christian Søborg, VAM Bergkunstnettverket Nettverksamling Kulturrådet Gardermoen. 6. februar 2013. Nettverkssekretær Hans Christian Søborg, VAM Eneste nettverk som utelukkende beskjeftiger seg med arkeologisk materiale, forhistoriske

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Strategisk museumsplan for Sør-Trøndelag - prosess og innhold Arkivsaksnr.: 05/40659

Saksframlegg. Trondheim kommune. Strategisk museumsplan for Sør-Trøndelag - prosess og innhold Arkivsaksnr.: 05/40659 Saksframlegg Strategisk museumsplan for Sør-Trøndelag - prosess og innhold Arkivsaksnr.: 05/40659 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet slutter seg til de foreslåtte rammene for en strategisk museumsplan,

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 16.03.16. 2. Valg av møteleder og referent. Forslag: Signe Pallesen som møteleder og Helge Endresen som referent. 3. Årsmelding fra styret

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 27. februar 2014 kl. 14.00 18.00 Sted: Høgskolen i Hedmark, Hamar. Hovedstyret: Forfall: Petter Aaslestad Liv Berit Augestad Stig Ove Hjelmevoll

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

HØRING - EVALUERING AV ABM-UTVIKLING

HØRING - EVALUERING AV ABM-UTVIKLING Kultur- og kirkedepartementet postmottak@kkd.dep.no Deres ref.: 2007/05668 KU/KU2 NHP:mmt Dato: Oslo, 29. 09. 08 HØRING - EVALUERING AV ABM-UTVIKLING Vi takker for tilsendte evaluering av ABM-utvikling.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA Dato og klokkeslett: 4. mars 2016 kl. 11-12 Sted: Vårseminar på Hotell Havet i Bodø DAGSORDEN:

Detaljer

Høring Utkast til Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker

Høring Utkast til Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker SAKSBEHANDLER Jostein Gundersen VÅR REF. 12/00583-9 ARK. Forvaltningsarkivet 311.1 DERES REF. INNVALGSTELEFON 98202848 DERES DATO VÅR DATO 16.08.2016 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

V-sak 17/ Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 17/ Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes. Universitetet i Oslo MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon Referat fra styremøtet i MUSIT 22.09.2015 Møtested: Universitet i Oslo, USIT, Kristen Nygaards hus, møterom nr. 3212. Tilstede: Solveig

Detaljer

Faglige museumsnettverk

Faglige museumsnettverk Faglige museumsnettverk Hans Philip Einarsen og Marie Skoie, Museumsseksjonen 13. november 2014 Rammenotatet Status (sett gjennom statistikk og rapportering) Tiltak som vurderes Spørsmål Museumsreformen

Detaljer

Fartøyplan uten museers medvirkning

Fartøyplan uten museers medvirkning Fartøyplan uten museers medvirkning Av Inger Anne Hovland 30.11.2009 21:26 Den nasjonale verneplanen for fartøy er utarbeidet nesten helt uten medvirkning fra museene, enda museumssektoren har bortimot

Detaljer

Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK) Årsmøte

Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK) Årsmøte Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK) Årsmøte 16.6.2017 Dato: Fredag 16. juni, 2017 Tid: kl. 10:00 15:00 Sted: Scandic Holberg hotell, Holbergs plass 1, Oslo Dagsorden Sak 1/2017 Konstituering

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2011

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2011 Rapport for UHRs museumsutvalg for 2011 1 1. Rammene for arbeidet i UHR Museumsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i UHR Museumsutvalget i 2011 har vært: 1. Mandat og retningslinjer for UHRs faste

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Deltakerliste Det nasjonale museumsmøtet 11.-13. september 2013

Deltakerliste Det nasjonale museumsmøtet 11.-13. september 2013 Deltakerliste Det nasjonale museumsmøtet 11.-13. september 2013 1. Aarekol Lena Polarmuseet Tromsø Museum universitetsmuseet 2. Aasen Bjørg Eva Norsk Jernbanemuseum 3. Aavitsland Siri Museum Stavanger

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2014 i Bergen!

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2014 i Bergen! Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2014 i Bergen! ETIKK er hovedtema for den faglige delen av møtet i Bergen, både for plenumssesjonen og de parallelle sesjonene på fredag. Vi håper innleggene vil

Detaljer

Velkommen til Hamar! Norges museumsforbunds årsmøte 10. september 2015

Velkommen til Hamar! Norges museumsforbunds årsmøte 10. september 2015 Velkommen til Hamar! Norges museumsforbunds årsmøte 10. september 2015 1 Sak 1. Åpning og konstitueringer Sakliste 1. Åpning og konstitueringer - Valg av dirigenter, fullmaktskomité, redaksjonskomité,

Detaljer

Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling. Ved konstituering på første styremøte ble Stein Adler Bernhoft valgt som sekretær.

Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling. Ved konstituering på første styremøte ble Stein Adler Bernhoft valgt som sekretær. Årsmelding for Norsk ICOM 2013 Ved utgangen av 2013 var medlemstallet i Norsk ICOM på 585 medlemmer. Medlemstallet var ved årets begynnelse på 597 medlemmer. Dette er en nedgang som skyldes at noen innbetalinger

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2017 i Fredrikstad innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 30. mars!

Velkommen til Museumsmøtet 2017 i Fredrikstad innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 30. mars! Velkommen til Museumsmøtet 2017 i Fredrikstad innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 30. mars! LIKEVERD er hovedtema for den faglige delen av møtet i Fredrikstad. I år er det lagt inn en debatt

Detaljer

ABM-konferansen 2009 Slipp samlingene fri slipp brukerne til!

ABM-konferansen 2009 Slipp samlingene fri slipp brukerne til! Mandag 2. og tirsdag 3. november Raddison SAS Plaza Hotel Oslo Sonja Henies Plass 3 ABM-konferansen 2009 Slipp samlingene fri slipp brukerne til! Abm-konferansen 2009 retter seg mot ledere og tilsette

Detaljer

1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum et tilskudd på inntil kr for å ivareta Sandbeckstiftelsens aktivitet i annet halvår 2010

1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum et tilskudd på inntil kr for å ivareta Sandbeckstiftelsens aktivitet i annet halvår 2010 Saknr. 3502/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Linda Stewart HEDMARK FYLKESMUSEUM - SANDBECKSTIFTELSEN SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs museumsutvalg (UHR M) for , ajourført januar 2011

Arbeidsplan for UHRs museumsutvalg (UHR M) for , ajourført januar 2011 Arbeidsplan for UHRs museumsutvalg (UHR M) for 2009-2012, ajourført januar 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: 1. Universitets- og høgskolerådet Strategi 2008-2010 http://www.uhr.no/om_uhr/sentrale_dokumenter/uhrs_strategi_2008-2010

Detaljer

St.meld.nr. 49 (2008-2009): Framtidas museum Forvaltning, forskning, formidling, fornying. - Innspill fra Norges museumsforbund -

St.meld.nr. 49 (2008-2009): Framtidas museum Forvaltning, forskning, formidling, fornying. - Innspill fra Norges museumsforbund - Stortingets Familie- og kulturkomité Oslo, 06. 01. 10 St.meld.nr. 49 (2008-2009): Framtidas museum Forvaltning, forskning, formidling, fornying - Innspill fra Norges museumsforbund - Innledning Museumsforbundet

Detaljer

Det nasjonale museumsmøtet 12. 14. september 2012 i Larvik

Det nasjonale museumsmøtet 12. 14. september 2012 i Larvik Det nasjonale museumsmøtet 12. 14. september 2012 i Larvik Etternavn Fornavn Institusjon 1. Aambø Marthe Samlingsforvaltningen/Vestfoldmuseene IKS 2. Aarekol Lena Polarmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren. Lewi Nordby, KulturIT

Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren. Lewi Nordby, KulturIT Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren Lewi Nordby, KulturIT KulturIT AS Fra 1.1.2016 er KulturIT AS eid av: Anno museum Jærmuseet Lillehammer Museum Nordiska museet Norsk Folkemuseum

Detaljer

Bergen 20. februar 2015

Bergen 20. februar 2015 ÅRSMELDING 2014 Bergen 20. februar 2015 Landslaget for lokal- og privatarkiv Adresse: c/o Bergen byarkiv Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Karin Gjelsten styreleder Oppsummering av LLPs aktiviteter

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Referat fra styremøtet i MUSIT

Referat fra styremøtet i MUSIT fra styremøtet i MUSIT 11.06.2015 Møtested: Park Innn Oslo airport Hotel Radisson, Gardemoen Til stede: Styret; Solveig Bakken, Tor Holmen, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum og Pål Vegar Storeheier (styreleder).

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Adresse: Telefon: Faks: E-post: Web-adresse:

Adresse: Telefon: Faks: E-post: Web-adresse: ÅRSMELDING 2015 Adresse: Ullevålsvn. 11, 0165 Oslo Telefon: + 47 2299 3130 Faks: + 47 2299 3131 E-post: sekr@museumsforbundet.no Web-adresse: www.museumsforbundet.no INNHOLD 1. NORGES MUSEUMSFORBUND 3

Detaljer

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 30. januar 2013 kl. 10.00 til torsdag 31. januar 2013 kl. 16.00. Sted: Leangkollen, Bleikeråsen 215, Asker, www.leangkollen.no

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

Det arbeides videre med dette fram mot landsmøtet i april neste år.

Det arbeides videre med dette fram mot landsmøtet i april neste år. Styremøte i FNM, 21. mai. Sted: Norges Kulturvernforbund, Øvre Slottsgate 2b, Oslo Til stede: Sterud, Kari Hop Skiftesvik, Svend Strand, Benedicte Rustad, Anne Løvenskiold, Lucie Lovén, Inger Kristin Tvete

Detaljer

Medlemsundersøkelse for Norges Museumsforbund

Medlemsundersøkelse for Norges Museumsforbund Medlemsundersøkelse for Norges Museumsforbund Utarbeidet for: ABM media Utarbeidet av: Bente Håvimb April 2011 Synovate 2011 0 Innhold Prosjektinformasjon 2 Sammendrag 4 Resultater Museumsforbundet 7 Bakgrunnsdata

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Valg - NKRF Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Farge med gult er på valg. Styret Leder Per Olav Nilsen Trondheim kommunerevisjon Nestleder Reidar Enger Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat Medlem

Detaljer

Søknadsskjema for støtte fra ABM-utvikling 2006

Søknadsskjema for støtte fra ABM-utvikling 2006 Søknadsskjema for støtte fra ABM-utvikling 2006 Søknaden gjelder (kryss av): X Utviklings- og samarbeidsprosjekt Regionale ABM-satsinger Prosjektstøtte fra Kulturnett.no til produksjon av innhold på nett.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Vigerstøl-Olsen (1862868) Aust-Agder Universitetet I Agder, Grimstad

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Årsmelding for Norsk ICOM 2014

Årsmelding for Norsk ICOM 2014 Årsmelding for Norsk ICOM 2014 Ved utgangen av 2014 var medlemstallet i Norsk ICOM på 626 medlemmer, en økning fra 585 ved årets begynnelse. Økningen viser at norske museumsansatte ser verdien av å delta

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING Ordinær generalforsamling for NKS Bergen avholdes den 27.januar 2004 Sted: Bygg for Basal Biologi (BBB bygget) Jonas Lies vei 91

Detaljer

Årsmøte Årsberetningen blei lest opp av leder Jarle Hunstad. Det var et par små bemerkninger til årsberetningen.

Årsmøte Årsberetningen blei lest opp av leder Jarle Hunstad. Det var et par små bemerkninger til årsberetningen. Årsmøte 19.10.2016 Sak 1/2016 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2017

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2017 SAK NR: V-Sak 01/01-2017 TEMA: Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 15. desember 2016 NOTATDATO: 19. januar 2017 MØTEDATO: 26. januar 2017 Referat styremøte i MUSIT 15. desember 2016 Møtested:

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer