Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2013"

Transkript

1 Årsmelding Styrets beretning og regnskap for 2013

2 Styrets beretning 2013 Generelt Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) ble registrert i Selskapet produserer, overfører og omsetter elektrisk energi. Hovedkontoret ligger i Tjongsfjorden i Rødøy kommune og et avdelingskontor ligger på Tonnes i Lurøy kommune. Kraftproduksjonen er lokalisert til Reppa. Selskapets forsyningsområde er kommunene Rødøy, Lurøy og Træna. RLK eies med 58,6 % av SKS Eiendom AS og inngår som datterselskap i SKSkonsernet. Kraftproduksjon Produksjonen i Reppa kraftverk var i 2013 på 76,7 GWh. Dette er 2,8 GWh høyere enn året før og 3 % over gjennomsnittet for perioden Magasinfyllingen var pr på 80,2 %, 12 % høyere enn året før og 11 % over gjennomsnittet for de fem siste årene. Styret har vedtatt et dokument for risikostyring av kraftporteføljen. Dette sikrer eierne stabile resultater over tid. Sikringshandelen for 2013 har vært i henhold til risikodokumentet. Nettvirksomheten Virksomheten er inntektsregulert av myndighetene med NVE som tilsynsorgan og det er fastsatt en øvre grense for tillatt inntektsramme. Denne rammen skal dekke kostnadene ved drift og avskriving, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Grunnlaget for fastsettelsen av inntektsrammen oppdateres årlig ved at egne regnskapstall fra et år inngår i beregningsgrunnlaget for rammen, samtidig som det gjøres sammenlignende analyser av et utvalg selskaper i det samme året. Analysene benyttes til å beregne en kostnadsnorm for det enkelte selskap. Ved fastsettelse av det enkelte selskaps inntektsramme blir kostnadsnormen tillagt 60 prosents vekt, mens egne kostnader tillegges 40 prosents vekt. Resultatet for nettvirksomheten i 2013 ble 9,1 mill. kroner. Dette gir en avkastning av nettkapitalen på 7,9 %. Forbruk i distribusjonsnettet var 76,2 GWh en nedgang på 3 % i forhold til året før. Nettapet var på 9,9 GWh mot 10,7 GWh i 2012 og snittet for de fem siste årene er på 10,3 GWh. Dette er et høyt tap, men er i hovedsak et resultat av forbruksprofilen i kombinasjon med nettstrukturen. ILE (Ikke Levert Energi) er beregnet til 62,9 MWh for 2013 og er 16 % over gjennomsnittet for de fem siste årene. KILE (Kvalitetsjustert Inntektsramme ved ikke Levert Energi) er beregnet til 3,1 mill. kroner for 2013 som er 24 % større enn gjennomsnittet for de fem siste årene. For 2013 bevilget myndighetene 120 mill. kroner i Tilskudd til utjevning av overføringstariffer. RLK fikk tildelt 16,1 mill. kroner av dette beløpet. Tilskuddet er i sin helhet overført kundene og førte til en reduksjon av nettleiens energiledd på 21,3 øre/kwh. Kraftomsetning Gjennom en kommisjonæravtale med SKS Kraftsalg AS tilbys kundene kraft til en konkurransedyktig pris. Kraftomsetningen var på 64,3 GWh, som er 2 % under snittet for de fem siste årene. Andel av kraftkunder i eget nett er om lag 84 %. 1

3 Finansiell risiko Markedsrisiko Markedsrisiko for nettvirksomheten er fremtidige endringer av NVE s reguleringsmodell. Markedsrisiko for kraftproduksjon er endringer i kraftpriser og produksjonsvolum. Markedsrisiko for kraftomsetning er endringer i forbruk hos våre sluttkunder og at kundene velger annen leverandør. Kredittrisiko Selskapet er eksponert for risiko for at sluttbrukerkunder ikke betaler for seg. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av manglende betaling. Kredittrisiko for salg av produksjon vurderes som lav. Likviditetsrisiko Likviditeten vurderes som tilfredsstillende. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og baserer seg på årets regnskap og prognoser for de nærmeste år. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt. Det følges opp av administrasjonen, arbeidsmiljøutvalg og tillitsvalgte. RLK er IAbedrift og kjøper bedriftshelsetjenester hos godkjent leverandør. HMS bidrar til kontinuerlig oppfølging av lovgivning, forskrifter og drift. Sykefraværet i perioden 1.1. til var på 197 dagsverk. Det utgjør 3,4 % av den totale arbeidstiden i året mot 4,3 % året før. Korttidsfraværet er på 1 %. Bransjesnittet for totalt sykefravær 2013 er på 5,9 %. Det er ikke rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen som har ført til sykefravær i løpet av året. Gjennomsnittsalderen i selskapet er 42 år. Ytre miljø RLKs virksomhet tilrettelegges med hensyn på at det ytre miljø ikke skal skades eller forurenses. Avtale med godkjente firmaer er inngått om handtering av avfall, slik som løsemidler, olje, kabler, metall, etc. Ved å produsere elektrisk kraft fra fornybare energikilder bidrar vi positivt til det nasjonale klimaregnskapet. Likestilling Selskapet hadde pr fast ansatte og tre lærlinger. Av den faste arbeidsstokken er 15 % kvinner og 85 % menn. Styret har 7 medlemmer, 1 kvinne og 6 menn. Selskapets personalpolitikk er kjønnsnøytral på alle områder. Verdigrunnlag RLKs verdigrunnlag konkretiserer selskapets forretningsprinsipper hvor god forretningsskikk og høy etisk standard er en forutsetning og kjennetegn på vår væremåte. De ansatte har selv utarbeidet kjøreregler som omhandler behandling av kunder, kollegaer, konflikter og informasjon. SKS-konsernets etiske retningslinjer gjelder også for RLK. Fremtidig utvikling Distribusjonsnettet overvåkes kontinuerlig og investeringer for å kompensere for tilstand og kapasitetsendringer vurderes fortløpende. Endringer i reguleringsmodellen har gitt RLK lavere effektivitet fra Med streng kostnadskontroll kan vi påvirke selskapets effektivitet og oppnå bedre rammebetingelser over tid. For Reppa kraftverk forutsettes det en stabil driftssituasjon. Tilsig til magasinene er stabile og fyllingsgraden er høy. Det har vist seg vanskelig å ta vare på alt vann som tilflyter magasinene selv om det kjøres for fullt store deler av året. Slukeevnen til eksisterende anlegg er en begrensning for å utnytte alt tilsig. Vi har fått tillatelse til å øke reguleringsgrensene i magasinene til Reppavassdraget. Dette øker lagringskapasiteten og reduserer overløpstapet. I 2013 bygget vi dam ved Memorvatn som tilpasning til de nye reguleringsgrensene. I 2014 vil vi foreta ytterligere utbedringer som gjør det mulig å utnytte de nye 2

4 reguleringsgrensene fullt ut. Vi har fått konsesjon for utvidelse av nedslagsfeltet til Reppavassdraget. Planleggingen av prosjektet er i gang. Det jobbes kontinuerlig med utredning av muligheter for å investere i nye prosjekter innen kraftproduksjon. Satsing på småkraft og vindkraft skjer gjennom eierskap i Nord-Norsk Småkraft AS og Nord-Norsk Vindkraft AS. Et vannkraftprosjekt i Melfjorden er søkt tatt ut av samlet plan. Saken ligger i olje- og energidepartementet med positiv innstilling fra NVE. Selskapet har vært sentral i utbygging av fibernett for Rødøy, Lurøy og Træna kommuner. Gjennom datterselskapet Rødøy-Lurøy Fiber AS distribueres telekomtjenester for trediepartsleverandør. For 2014 gir myndighetene Tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 30 millioner kroner. RLK er tildelt 8,6 millioner kroner som i sin helhet tilfaller kundene. Tilskuddet medfører at nettleiens energiledd blir redusert med 10,9 øre/kwh. Selskapets soliditet er god. Likviditeten er over tid svekket som følge av store investeringer. Skal selskapet investere i nødvendige og myndighetspålagte prosjekter, vil det være behov for å styrke likviditeten. Dette gjøres ved å tilføre del av det enkelte års overskudd til egenkapitalen. Styret takker de ansatte for god innsats. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet 2013 viser et driftsresultat på kroner. Resultat før skatt har et overskudd på kroner. Det er investert for 12,45 mill. kroner, hvorav 12,1 mill. kroner i varige driftsmidler og 0,35 mill. kroner i aksjer. Selskapet har kassekreditt med limit 43,8 mill. kroner. Årsresultat og disponeringer Regnskapet viser et overskudd etter skatt på kroner. Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Avsatt til ordinært utbytte: kr. 650 x kr Overført annen egenkapital: kr Sum: kr Tjongsfjorden, den 11. mars 2014 Leif Finsveen Olav-Terje Hoff Sten-Rune Brekke styreleder nestleder styremedlem Tove Buschmann-Rise Stein Mørtsell Per Pedersen styremedlem styremedlem styremedlem Lorents Pettersen styremedlem Arne Lorentsen adm. direktør 3

5 RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter distribusjonsnett Driftsinntekter produksjon Driftsinntekter kraftomsetning Driftsinntekter andre virksomhetsområder Sum driftsinntekter Endring i beholdning egentilvirkede anleggsmidler Innkjøp av kraft og avgifter direkte knyttet til kraftkjøp/produksjon/distribusjon Kostnader solgte varer Lønn + sosiale kostnader/pensjon 4, Ordinære avskrivninger Annen tilvirking, innkjøp og administrasjonskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Aksjeutbytte Annen renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Tap realisasjon av aksjer Netto finansinntekter/kostnader Resultat før skatt Skattekostnad 1, ÅRSOVERSKUDD OPPSKRVINING OG OVERFØRINGER Årsoverskuddet disponeres slik: Avsatt utbytte Overført annen egenkapital SUM DISPONERING

6 BALANSE - EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 1,9, Varige driftsmidler Bygninger/høy- og lavspentnett Maskiner/inventar Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler 1, FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i datterselskap 1, Andre aksjer 1, Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 1, Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varelager 1, Fordringer Kundefordringer - avsetning tap/strøm 2,3, Andre fordringer Sum fordringer Kontanter og bank (herav bundet kr ) Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 BALANSE - GJELD OG EGENKAPITAL Note EGENKAPITAL Aksjekapital ( aksjer á kr. 100) Overkurs Annen innskutt kapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjon (limit kr ) Leverandørgjeld Betalbar skatt 1, Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Tjongsfjorden, den 11. mars 2014 Leif Finsveen styreleder Olav Terje Hoff nestleder Sten-Rune Brekke styremedlem Tove Buschmann-Rise Stein Mørtsell styremedlem styremedlem Per Pedersen styremedlem Lorents Pettersen styremedlem Arne-Tore Bang kontorsjef Arne Lorentsen adm. direktør

8 KONTANTSTRØMANALYSE Note Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger Økning/reduksjon varelager Økning/reduksjon kundefordringer Økning/reduksjon leverandører Endring andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonell aktivitet Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Kassekreditt Solgt egen aksje Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt (Herav bundet kr )

9 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Selskapet har utarbeidet regnskapet etter regler for større selskap. Dette fordi RLK er datterselskap av SKS Eiendom AS og inngår i SKS-konsernet. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene. Fra 2011 er netto pensjonsmidler innarbeidet i regnskapet i tråd med de øvrige konsernselskap i SKS. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Statsstøtte og anleggsbidrag er ført til fradrag i anskaffelseskostnaden. Fra og med regnskapsåret 2003 er det benyttet samme avskrivningssatser som SKS-konsernet. Inntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Inntektsføring ved salg av tjenester skjer etter hvert som tjenesten utføres. Aksjer Investeringer i aksjer er vurdert etter kostmetoden. Varer Varer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetninger til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer er ført opp til pålydende. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter omfatter kontanter og bankinnskudd. Skatter Skattekostnaden består av ordinær selskapsskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og endring av utsatt skatt/utsatt skattefordel. Ordinær selskapsskatt utgjør 28 % av skattemessig resultat. Skatt på grunnrente beregnes ut fra bruttoinntekt fastsatt etter produsert mengde og pris pr. time med fradrag for driftskomkostninger og skattemessige avskrivninger. Det er videre fradrag for en friinntekt beregnet av gjennomsnittlig inn- og utgående skattemessige verdier for driftsmidler i produksjonen, multiplisert med en normrente som fastsettes av departementet. Skattesats 30 %. Det beregnes ikke utsatt skatt vedr. grunnrente. Naturressursskatt motregnes i utlignet fellesskatt til staten. Utsatt skattefordel er beregnet med 27 % på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført.

10 NOTE 2 - SAMMENSLÅTTE POSTER Driftsinntekter distribusjonsnett inkluderer følgende poster: Tilskudd til utjevning av overføringstariffer * Årets beregnede mer-/mindreinntekt ** Inntekter overføringstariffer Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DISTRIBUSJON * Statstilskudd til utjevning av overføringstariffer faller inn under inntektsrammen. Tilskuddet fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet. Tilskuddet i 2013 medførte at nettleiens eneregiledd i gjennomsnitt ble redusert med 21,3 øre/kwh. ** Korrigering av tidligere års mer/mindreinntekt etter enkeltvedtak fra NVE er etter god regnskapsskikk ført over resultatregnskapet. Korrigeringen utgjør kr i merinntekt. Oppført tall i oppstillingen er netto av korrigering og årets faktiske beregnede mindreinntekt. Tap på fordringer Årets konstaterte tap kr Endringer i tapsavsetning kr. 0 0 Innbetalt på tidligere avskr. fordringer kr ÅRETS TAP PÅ FORDRINGER kr Kundefordringer Varedebitorer kr Strømfordringer kr Fordringer på ansatte kr Avsetning tap kr SUM KUNDEFORDRINGER kr Andre fordringer Akk. mindreinntekt og renter mindreinntekt kr Oppgjørskonto for mva - til gode kr Forskuddsbet. fordringer og påløpne inntekter kr Salg av fiberanlegg til Rødøy-Lurøy Fiber AS kr SUM ANDRE FORDRINGER kr Spesifikasjon fordringer på ansatte: Lån adm. direktør og nærstående kr Lån øvrige ansatte kr Andre fordringer kr Sum fordringer ansatte kr Lån til ansatte inntil 3/5 G tilbakebetalt over ett år - ingen rentefordel.

11 NOTE 3 - RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS EIERANDELER I SELSKAPER RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS EIERANDELER I DATTERSELSKAP Navn Aksjekapital Antall aksjer Pålydende Eierandel Bokført verdi Rødøy-Lurøy Fiber AS (RLF AS) ,00 % SUM BALANSEFØRT RLF AS - kortsiktig gjeld til mor kr RLF AS - egenkapital kr RLF AS - årets resultat kr RLF AS - gjeld til kredittinstitusjoner kr Selskapet har med kausjon stillet sikkert for Rødøy-Lurøy Fiber AS sin gjeld til kredittinstitusjoner. RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS EIERANDELER I ANDRE SELSKAP Navn Aksjekapital Antall aksjer Pålydende Eierandel Bokført verdi Nord-Norsk Småkraft AS ,00 % Nord-Norsk Vindkraft AS ,09 % Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS ,24 % Nordland Elsikkerhet AS ,00 % SUM BALANSEFØRT NOTE 4 - ANSATTE, GODTGJØRELSER MV. Lønnskostnader Lønninger kr Folketrygdavgift kr Pensjonskostnader kr Andre personalkostnader kr SUM LØNNSKOSTNADER kr Gjennomsnittlig antall årsverk: 26,7 24,9 Lønnsforhold/godtgjørelser Fast godtgjørelse styreleder kr Fast godtgjørelse styrets nestleder/medl. kr Lønn/forsikring adm. direktør (selskapets kostnad til pensjonsforsikring for adm. direktør kr ) kr Lovpålagt revisjon kr Skatterådgivning kr Attestasjonstjenester kr Andre tjenester kr Revisjonshonorarer er uten mva.

12 NOTE 5 - PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. PENSJONSKOSTNADER Nåverdi av årets pensjonsopptjening kr Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse kr Forventet avkastning på pensjonsmidler kr Resultatført aktuarielt tap/gevinst kr Arbeidsgiveravgift kr Administrasjonskostnader kr NETTO PENSJONSKOSTNADER kr Økonomiske forutsetninger for pensjonskostnader Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % Forventet avkastning 4,00 % 4,10 % Forventet årlig lønnsvekst 3,50 % 3,50 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,25 % Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 0,2-2,5 % 0,1-2,5 % PENSJONSFORPLIKTELSER Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. lønnsvekst kr Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse kr Verdi av pensjonsmidler kr Ikke resultatført aktuarielt tap/gevinst kr NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER kr I henhold til god regnskapsskikk inntektsføres negativ pensjonsforpliktelse. Den samlede forpliktelsen gjelder kollektiv pensjonsordning og AFP-ordning. Det er ikke tatt hensyn til at de ansatte trekkes 2 % av lønn til pensjonsordningen. Økonomiske forutsetninger for pensjonsforpliktelser Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 % Forventet avkastning 4,40 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst 3,75 % 3,50 % Forventet G-regulering 3,50 % 3,25 % Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 0,6-2,75 % 0,2-2,5 % Prosentvis sammensetning av pensjonsmidler Portefølje med moderat risiko Aksjer 6,80 % 9,20 % Alternative investeringer 3,50 % 0,00 % Omløpsobligasjoner 17,00 % 15,60 % Pengemarked 22,00 % 18,30 % Anleggsobligasjoner 35,20 % 36,80 % Eiendom 14,30 % 18,30 % Annet 1,10 % 1,90 % Antall personer omfattet av pensjonsordningen Aktive Pensjonister 5 5 Utmeldte med rettigheter 0 0 Sum personer omfattet av ordningen Selskapets pensjonsordninger oppfyller kravene etter loven. Pensjonsordning omfattes av følgende avtaler: Avtale om offentlig tjenestepensjon som pr har 19 aktive medlemmer. Ordningen ble lukket Avtale om ytelsespensjon har 6 aktive medlemmer pr I tillegg til disse har adm.direktør en servicepensjon som gir dekning for 50 % av manglende opptjening i den offentlige tjenestepensjonsordningen. Denne servicepensjonen er ikke aktuarberegnet og skal dekkes over driften.

13 NOTE 6 - ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE MV. NAVN Antall aksjer Eierandel SKS Eiendom AS aksjer á kr. 100,- 58,6 % Rødøy kommune aksjer á kr. 100,- 13,2 % Lurøy kommune aksjer á kr. 100,- 12,1 % Træna kommune 500 aksjer á kr. 100,- 4,2 % Private aksjonærer aksjer á kr. 100,- 12,0 % SUM BALANSEFØRT aksjer á kr. 100,- 100,0 % Sammendrag Aksjeklasse A (Kommunale aksjer) aksjer pålydende kr. 100,- Aksjeklasse B (SKS Eiendom AS) aksjer pålydende kr. 100,- Aksjeklasse C (Ingen eierdefinisjon) aksjer pålydende kr. 100,- Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) fra I Generalforsamlingen har én aksje én stemme. Styrets medlemmer har følgende aksjer Styreleder Leif Finsveen 0 aksjer Nestleder Olav Terje Hoff 0 aksjer Styremedlemmer Sten-Rune Brekke 0 aksjer Lorents Pettersen 0 aksjer Stein Mørtsell 0 aksjer Tove Buschmann-Rise 0 aksjer Per Pedersen 0 aksjer NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER AVSKRIVNINGSTABLÅ Transport, inventar, maskiner etc. Bygninger, høy- og lavspent Anlegg under utførelse Sum Anskaffelseskost/årsstart Tidligere års oppskrivninger Tilgang 2013 * Tidligere nedskr./anl.bidrag Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi ÅRETS ORDINÆRE AVSKRIVNINGER * Herav egentilvirkede varige driftsmidler kr Avskrivningssatser % År Inventar 33 3 Biler/truck 20 5 EDB 33 3 Aggregat/maskiner `33/10 `3/10 Lavspentnettet 3,33 30 Transformatorer 4 25 Sonekontor/lager 2 50 Høyspentnettet 2,86 35 Fjernstyring 14,29 7 Aggregathus/lager 2 50 Kraftstasjon 2 50 Maskinelt/el.utstyr 4 25 Administrasjonsbygg 2 50

14 NOTE 8 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN Rødøy-Lurøy Kraftverk AS er et datterselskap av SKS Eiendom AS, og inngår i konsernregnskapet til Salten Kraftsamband AS, Eliasbakken 7, 8205 Fauske. Konsernregnskap utleveres av Salten Kraftsamband AS TILGODEHAVENDE Kundefordringer kr Sum tilgodehavende kr SKYLDIG Leverandørgjeld kr Sum skyldig kr NOTE 9 - MIDLERTIDIGE FORSKJELLER Endring Omløpsmidler kr Anleggsmidler kr Gevinst og tapskonto kr Pensjonsmidler kr Akkumulert mindreinntekt og renter kr Sum skattreduserende forskjeller kr UTSATT SKATTEFORDEL kr % 28 % NOTE 10 - SKATTER SKATTER Resultat før skattekostnad kr Permanente forskjeller kr Endring av midlertidige forskjeller kr Grunnlag skatt alminnelig inntekt kr % skatt på alminnelig inntekt kr Grunnrenteskatt - 30 % av skattbar grunnrenteinntekt (grunnlag: ) kr Sum betalbar skatt kr Endring utsatt skattefordel kr For mye avsatt skatt 2012 kr Sum skattekostnad i resultatregnskapet kr Naturressursskatt - 1,3 øre/kwh motregnes skatt på alminnelig inntekt kr

15 NOTE 11 - EGENKAPITAL EGENKAPITAL Aksjekapital Overkurs Annen innskutt kapital Annen EK Sum IB pr Foreldet utbytte Årets resultat Foreslått utbytte EGENKAPITAL PR NOTE 12 - VARELAGER Råvarer kr. 0 0 Varer i arbeid kr. 0 0 Ferdige varer kr SUM VARELAGER kr NOTE 13 - ANDRE OPPLYSNINGER Rødøy-Lurøy Kraftverk AS driver virksomhet som er underlagt energiloven med forskrifter. Selskapet er gitt konsesjon for sin virksomhet både for kraftverket, for drift av linjenettet og for omsetning av kraft. For Reppavassdraget er reguleringskonsesjon gitt for ubegrenset tid.

16 NETTREGNSKAPET 2013 RESULTATREGNSKAP (tall i 1000 kr.) Sum driftsinntekter Kjøp av kraft/overføringstjenester Lønn + sosiale kostnader Annen tilvirkning/innkjøp/adm Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Internprisede tjenester (Kundeservice) Andel felleskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT BALANSEREGNSKAP Maskiner/innventar Bygninger/høy/lavspent Andel av fellesanlegg(bygn/utstyr/transp) Sum driftsmidler Avkastning på nettkapitalen Nettkapital Nettkapital Gjennomsnittkapital Netto arbeidskapital Grunnlag for beregning AVKASTNING PÅ NETTKAPITALEN 7,93 % 2,96 %

17 2010 MER-/MINDREINNTEKT (tall i 1000 kr.) Faktisk inntekt Kostnader overliggende nett og eiendomsskatt Justert faktisk inntekt tildelt inntektsramme faktisk KILE-kostnad Justert inntektsramme Årets beregning merinntekt (+) / mindreinntekt (-) Sum avvik avskrivn. og avkastning på avvik i avkastningsgrl Årets Beregnet merinntekt (+) / mindreinntekt (-) AKKUMULERT MER-/MINDREINNTEKT Inngående saldo: merinntekt (+) / mindreinntekt (-) * Årets bevegelse: merinntekt (+) / mindreinntekt (-) Akkumulert merinntekt (+) / mindreinntekt (-) pr Grunnlag for renteberegning AKKUMULERTE RENTER MER-/MINDREINNTEKT Inngående saldo: renter merinntekt (+) / mindreinntekt (-) * Årets renteberegning - renter av merinntekt (+) / mindreinntekt (-) Akkumulert renter av merinntekt (+) / mindreinntekt (-) pr * korrigert etter vedtak av NVE Beregning av avvik mellom årets avskrivninger og avkastning ifht. inntektsrammegrunnlaget + Avskrivninger i år Avskrivninger i år = Avvik avskrivninger Avkastningsgrunnlag i år % Avkastningsgrunnlag i år = Avvik avkastningsgrunnlag Avkastning på avvik avkastningsgrunnlag, referanserente 6,9 % Sum avvik avskrivninger og avkastning på avvik i avkastningsgrunnlaget

18

19

Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2012

Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2012 Årsmelding Styrets beretning og regnskap for 2012 Styrets beretning 2012 Generelt Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) ble registrert i 1948. Selskapet produserer, overfører og omsetter elektrisk energi. Hovedkontoret

Detaljer

Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2008

Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2008 Årsmelding Styrets beretning og regnskap for 2008 Styrets beretning 2008 Generelt Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) ble registrert i 1948. Selskapet produserer, overfører og omsetter elektrisk energi. Hovedkontoret

Detaljer

Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2010

Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2010 Årsmelding Styrets beretning og regnskap for 2010 Styrets beretning 2010 Generelt Rødøy Lurøy Kraftverk AS (RLK) ble registrert i 1948. Selskapet produserer, overfører og omsetter elektrisk energi. Hovedkontoret

Detaljer

Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2011

Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2011 Årsmelding Styrets beretning og regnskap for 2011 Styrets beretning 2011 Generelt Rødøy Lurøy Kraftverk AS (RLK) ble registrert i 1948. Selskapet produserer, overfører og omsetter elektrisk energi. Hovedkontoret

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer